Voorouderlijst De Cuyper Aert

 

Kuiper De, De Kuyper(e), De Kuijper, De Cuyper(e), De Cuijper(e), De Cuiper, De Cueper, Decuypère, Dequiper, De Cu(u)pere, Kuiper(s), Kuyper(s), Kuijper(s), (de) Cuyper(s), Cuijpers, Cuiper(s), Cup(p)ers, Cüpper, Keupers, Ceuppers, Cuepers, Keubers, Kuper(s), Küper(s), Küper(s), Kupper(s), Küpper(s), Cuperus, Kuperus, Kuiperi, Couperus

Beroepsnaam van de kuiper, de kuipenmaker.

 


Eerst naar van Renesse.

 

Onderstaande lijn met dank aan John De Kuijper. Meer info op site de Cupere.

 

I - Arnoldus de Cupere,  ° ca. 1260.,  x met Ida van Renesse. Zij was een telg uit de bekende van Renesse-familie.  Via deze familie  Dirk I van Holland kan er verband gelegd worden met het

grootste deel van de Europese adel en zo wordt de lijn doorgetrokken naar Karel De Grote. Hij (Arnoldus de Cupere) was een bekend veldheer onder Floris V, graaf van Holland, vergezelde deze in alle oorlogen

tegen de Friezen, en onderscheidde zich daarbij door zijn moed. (Volgens de "mémoires van Swer-Almus" 1271).  Hij stierf in een strijd tegen de Vlamingen op het eiland Walcheren door een pijlschot in het

jaar 1300. Hij werd begraven in de abdij van Egmond (in 1573 verwoest). Zij stierf in het jaar 1356 (93 jaar oud!) en werd begraven in de kapel van Keervliet.

.

II - Casper de Cupere, ridder, Heer van Keervliet (in Zeeland), ° ca. 1285. Hij was gehuwd met de zuster van de beroemde Boudewijn, Heer van Borselle.  Zijn vrouw stierf in 1372. De beide echtgenoten werden begraven

in de abdij de Notre-Dame van Middelburg (waar zij een jaarfeest hadden ingesteld, bestaande uit een H. Mis en uitdeling van geld,

brood en wijn, alles volgens de memoires van Swer-Almus) en een oorkonde uit het jaar 1357).

 

III - Boudewijn de Cupere, ° ca. 1310, ridder, Heer van Keervliet en Meerenburg was raadsheer en rechter van de admiraliteit van Zeeland (onder Willem, Graaf van Holland - Zeeland en Henegouwen) en trad tweemaal

in de echt.  De eerste keer met Clementia van Maelstede, die zonder kinderen in 1375 stierf en begraven werd in de kerk van Armuyde.

De tweede keer met Margaretha van Gerwen. De genealogie van dit geslacht begint met Jan van Gerwen, ridder, heer van Nuenen, in ongeveer 1050.

Boudewijn de Cupere en Margaretha van Gerwen hadden vijf kinderen, waarvan Diederik de Cupere de oudste was.

 

IV - Diederik de Cupere, ° ca. 1335, heer van Keervliet en, Meerenburg (genoemd in een brief van zijn moeder aan de abt van de Heilige Paulus te Utrecht: Joncker Didericq, heer tot Kerrevliette, schiltcnaep") erfde de grote bezittingen van zijn moeder in de Kempen en in de Meierij van 's Hertogenbosch (alwaar hij huwde met Catharina van der Aa, dochter van den Heer van Randenrode) en stierf in 1458.

Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen geboren waarvan Pieter de Cupere de stamreeks voortzette.

 

 V - Pieter de Cupere,° ca. 1360,  Heer van Keervliet Meerenburg, Loen en Herkenroy, huwde tweemaal. De eerste maal met Alaite van Haemstede, waarvan hij twee kinderen had, die op jeugdige leeftijd gestorven zijn.

De tweede maal huwde hij met Geertruida van Bruheze. Hij stierf 15 april 1479 en werd begraven in de Kerk van de Paters Franciscanen te 's-Hertogenbosch.

Uit zijn tweede huwelijk werden twee kinderen geboren, waarvan Jan de Cupere de stamreeks voortzette.

VI - Jan de Cupere, ° ca. 1385,  Heer van Keervliet, Meerenburg, Herkenroy ... kocht verschillende stukken grond in de omgeving van Utrecht en huwde met Agnes Kathalijne van Erp, een rijke erfdochter van het land van Gulik .

Uit dit huwelijk werden een dochter en twee zoons geboren. De oudste zoon, Jan, zet de stamreeks voort (Zie bij stamboom de Cupere).

Na vijf generaties wordt hieruit Jan de Cupere geboren, die huwt met Aleydis De Cuyper,  een telg uit onderstaand De Cuyper geslacht.

Er was nog een tweede zoon, Christoffel de Cupere, die al de goederen die zijn moeder in het land van Gulik bezat, als erfdeel kreeg.

 

VII- Christoffel de Cupere, ° ca.1415. Hij huwde met een dochter uit de edele familie de Palart en vestigde zich in het land van Gulik. Het zijn die afstammelingen die later de naam De Cuyper  gingen dragen .

Deze is wellicht de vader van onderstaande De Cuyper Aert.  

 


Dit parenteel sluit aan op bovenstaande stamlijn De Cupere. Aert is zowat zeker een zoon van Christoffel De Cupere. Meer info bij en dank aan de site de Cupere.

Het grootste deel van dit parenteel is ontleend aan "Het Hof van Riemen" door Karel Lemmens.

 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - De Cuyper Aert (S + N), ° ca. 1435, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Cuyper Jan Aertssone, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX,

 

De Cuyper Gilis Aertsone.

Deze, mogelijk broer/neef uit Heist, vestigde zich te Mechelen op 26.07.1513 als blauwverver.

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - De Cuyper Jan, verver te Mechelen, gezworene van de lakenververs, gezworenen van de lakengilde, schepene (dit alles gedurende vele jaren te Mechelen), ° ca. 1460, + ca. 1537, x met Jacoba Van Springel(e), + Mechelen 27.05.1545. Zij x 2 met Wauter Van Royen.

 

Uit zijn testament 02.06.1636: ... oic mede den alem vander verweryen alhier tot hueren huyse alhier te Mechelen.

Hij vestigde zich op 13.07.1453 te Mechelen. Hij was mogelijk afkomstig van Heist. Het volledige testament in bovenvermeld boek komende uit het jaarboek van 't Zwaantje nr 5 p 61 volgens transscriptie van Frans Cuypers.

In hetzelfde testament worden twee neven (van Jacoba ?) als executeurs genoemd: Diercken Van Oissche en Bartholomeusen Vranckx.

Jan De Cuyper kocht het "Hof van Riemen te Heist (van Reims)" in 1532.

In de cynsboeken van Schriek 1530-1560 worden 17 percelen genoemd (ca. 17 bunder), die later vererfd werden aan zijn dochter Margriet.

Sommige percelen werden door Jan De Cuyper geërfd: een huis met 4 bunderen van de kinderen De Cuyper en zes dagwant bos komende van Aert De Cuyper en nog zes dagwant beemd met nog een bunder veld en twee dagwant bos komende van zijn vader.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Cuyper Paul, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII,

 

De Cuyper Margriet, x Mechelen Jan 15.07.1527 (g...) met Niclaes Apostole,

Eigenaresse van de hoeve "Ter Schueren" in Heist-Lanckveld met nog vele andere gronden.

 

De Cuyper Cornelia,

kloosterzuster in het godshuis van Bethaniën bij Mechelen,

 

De Cuyper Marten, + Vorst bij Brussel 26.07.1572. Herbegraven 1590 in Crespin.

bron: [Arch. Antw., Dhanis 384]): Overleden op zaterdag 26 juli 1572 (bron: [Hist. Env. Bxl, X A, p.109]), begraven 1572 te Vorst. In de kerk onder de klokkentoren. In 1590 liet zijn opvolger hem ontgraven en overbrengen naar Crespin. [Histoires des Environs de Bruxelles, livre dixième A, p. 109]. Doctor in de theologie, prior van het Godshuis van de Onze-Lieve-Vrouw-Broeders in Mechelen ['t Zwaantje 1961].
De Cuperus, bisschop van Calcedonië, suffragaan van Kamerrijk en pastoor van Crespin [Histoires des Environs de Bruxelles, livre dixième A, p 109].
Merten de Cuyper, of gelatijniseerd Martinus Cuperus, werd, naar de getuigenis van Pieter Cautereel, te Heist, in het Hof van Riemen geboren rond 1498. Martinus Cuperus, van de orde der Lieve-Vrouw-Broeders, doctor in de H. Godsgeleerdheid, bij de Hoogeschool van Leuven uitgeroepen, in 1534, werd achtereenvolgens prior te Antwerpen, te Mechelen, provinciaal der Nederlanden, bisschop van Calcedoniën, suffragaan van Kamerijk en abt van St.-Crispin, van de orde der Benedictijnen. Hij was zoon van Joannes de Cupere, heer van Riemen, onder Heist, en van Jacoba van Springele.
Piron, noemt drie latijnse werken die door Martinus Cuperus geschreven werden en waarvan er twee, zo het schijnt, nu verloren zijn. Hij is gestorven in de abdij van Vorst, bij Brussel, op 28 juli 1572.
Men leest in de Chronycke van Azevedo, "Martinus de Cuypere, bisschop van Calcedoniën ende abt van St.-Crispin, tusschen Valencijn ende Bergen in Henegouw, uyt welcke abdij desen gevlucht sijnde, ter oorsaecke van de Troubelen der Geusen ende Hueguenotten, die alsdan de geseyde twee steden ingenomen hadden, is in de abdye van Vorst bij Brussel gekomen, alwaer hij beleefdelijk ontvangen synde is gestorven den 28 julius in de slaepplaetse van de Gastcamer, wiens uytvaert den geseyden suffragaen van Mechelen met bisschoppelycke cemonien oock selve gecelebreert heeft, alsoo men bevindt in de register der overledene der parochie kercke van Vorst, door den pastoor van dien tyde geschreven, die daer onder andere bygevoeght heeft seer eenvoudelyck in de latynsche taal het volgende:
"Van welckers lyckdienste ick subdiaken ende confessor diaken zijn geweest, voor welcker dienst ick niet onvangen hebbe, nochte den coster, noch de capellaan, noch de kercke, ende hij is begraven in de choor van de nonnen, omtrent de zeelen van de clocken, sluytende de rechte syde van de Abdisse de Likercke. Voor mynen loon heb ick maer ses stuyvers gehad, ick soude meer van eenen armen gehadt hebben".
Zijne gebeente werd ten jare 1590 vervoerd naar de abdij van St.-Crispijn.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - De Cuyper Paul - Pauwel (S + N), gezworere van de ververs en van de lakengilde, schepene, ontvanger en tresorier (dit alles te Mechelen), Heer van Riemen, ° ca. 1490, + Mechelen 27.011.1553 zerksteen in de middenbeuk van de St.-Janskerk Mechelen, x 1 Mechelen Jan ...06.1532 (g..) met Staes - Stacs Clara, ex Mechelen OLV, + Mechelen 14.06.1542, x 2 met Joanna Boels, na de dood van haar echtgenoot Vrouwe van Riemen.

 

Uit de deling met de mombers (Niclaes Lapostole en Arnold Staes) van de kinderen uit het eerste huwelijk - 06.01.1543:

... de verwery met dyen aenclevende als met alluyn, wynsteen ende dier gelycke groote menichte van substantie die men daartoe besingherende es, nyet en waere opt juyst te schattene (ververij en huizen te Mechelen).

Ook: ... op de hoeve als tot Heyst, Eppeghem ende in Zeelandt is wesende van huysraedt, beesten, vruchten en dergelycke ende noch veele min waere te schatten ...

RA - KH nr 590 p 7v (eigendom te Heist): ... een eussel geheten de daddelt gelegen metter eender zyde Adaem Gheens kinderen erve ende dander zyde synsselfs erve comende metter derder zyde aen de beecke   1 Rynsgulden

Gelegen: Heist-Bosch-Achterheide.

December 1543: Item noch gecocht een hoefken geleghen tot Heyst vande erffgenamen van Orssaghen den coope was by de 500 gulden sonder de huysinghje dier opt gemaeckt syn (RA-MS nr 6).

16.03.1648: Zij kochten van Bernaert Wynricx de heerlijkheid Van den Wouwer, behalve het huis met hof en hofgracht.

30.01.1552: Zij kochten van Adriaen en Jan Van Ranst "de heerlijkheid van Wilre", een heerlijkheid met tien laten te Heist en drie laten te Mispeldonck-Bonheiden, tesamen 13 boerderijen en kleinere hofsteden (of schamele hutten).

Inscriptions funérailles et monumentale de la province d'Anvers p. 468, brontekst: Sint-Jan, middenbeuk, zerksteen (met gothische letters):
Hier leet begrave Pauwel de Cupere die sterf tresorier deser stede A° XVc liii. XXVII dach November en Clara Staes sy. huys vrouwe die sterf an° XVc xlii den xiiii in Junii. Bidt voor de zielen ende Mr Jan de Cupere Licentiaat in de Rechte die sterf 6 november A° 1558. Bidt voor de ziele en Jouffr. Joanna Doublet zijn huys vrouwe die sterf den 14 October an° 1577. Bidt voor de ziele ende Jouffr. Elisabeth de Cupere weduwe wijlen Rombout van Moockenborg die sterf de 18 april an° 1594. Bidt voor de ziele.
).

Paulus is uit Mechelen (volgens: Matricule de l'Université de Louvain, vol IV, pag 165 en 668).
 

Uit dit huwelijk:

 

1. zeven kinderen, waaronder (de andere fii stierven mogelijk voor het overlijden van moeder),

 

De Cuyper Jan, XIII - XIV - XV - XVI - XVII, ° ca. 1520-1525,

 

De Cuyper Arnold, + > 1575, x Mechelen Jan ...06.1559 (g..) met Elisabeth Becx - Beets , ex Antwerpen, + Mechelen 24.01.1623, 

Hij erfde de ververij en was te Mechelen gezworene en schepene zoals zijn vader en grootvader.

7.1.1609 Archief Mechelen, Notaris van de Venne, deel 2, 1606-1616, nr 3200, folio 5: Elisabeth Bex weduwe Arnt de Cuyper scepene cedeert Aerden van Aelst haar actie in rente geconst. bij jonheer Henri van Brederode op goeden te heffen ter oorzake van opdracht der vs. rente verschoten uit sterfhuis wijlen Margriet dochter van Lambrecht de Hase bij Paschijne.

Onderstaande Aleydis fa Arnold (nazaat van Christoffel de Cupere alias De Cuijper (zie boven)) is een verre verwant van haar man.
     Uit dit huwelijk: 

     De Cuyper Aleydis, x met Jan De Cupere,

 

De Cuyper Gaspar, + 09.08.1559,

 

De Cuyper Elisabeth, + Mechelen 18.04.1594, begraven in hetzelfde graf als vader en broer Jan, we, x met Rombout Van Moockenborch,

 

2. De Cuyper Jacob, raad van Gelderland, Heer van Riemen, x 1 met Maria Cleynens, x 2 met Maria Elisabeth Van der Tommen,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Cuyper Magdalena,

     De Cuyper Jan, Heer van Riemen, x 1 met Catharina Kerstens, x 2 met Isabella De Buck, fa Hilard x Jeanne Carre,

          Uit dit huwelijk:

          Cuypers Peeter, ° Roosendael 12.08.1620, x Mechelen Rom 15.05.1646 (g. Van der Hoffstadt Antonius en Lanuijn Adrianus) met Maria Vander Hoffsta(e)dt,

          erfgename van de Muyselwyck, (°) Mechelen 13.05.1622 (g. Huens Rombout en Ruts Maycken vv Lantoin Adriaen), + 06.08.1685,

          fa Antonius x Mechelen OLV 30.09.1617(g. Van Halen Conraet en Huens Jan) met Anna Lantvyn,

               Uit dit huwelijk: 

               Cuijpers Adrianus, (°) Mechelen Rom 27.04.1647 (g. David Rombout n. Lamuijn Adrianus en Vander Hoffstadt Margareta n. Vanden Nieuwenhuijsen Cornelia),

               Cuijpers Adrianus Franciscus, (°) Mechelen Rom 27.08.1649 (g. Lauvin Adrianus Vander Hoffstadt Margriet n. Vanden Nieuwenhuijse Cornelia)

               Cuijpers Antonius Hyacinthus, (°) Mechelen Rom 06.07.1651 (g. Vander Hoffstadt Antonius en Buijdens Catarina), + 18.01.1696,

               Cuijpers Daniel Franciscus, heer van Rijmenant, d' Opstalle, de Muysenwyck, de Zutingen, ...,

               (°) Mechelen Rom  22.11.1653 (g. Wicardt Petrus n. Cuijpers Daniel en Lauvijn Anna),

               x Mechelen Rom 09.12.1687 (g. Crom Rumoldus pr en Cuijpers Antonius Hyacinth) met Joanna Maria Hamers, en hier zijn we bij de heren van Rijmenam, 

               Cuijpers Genoveva Guilielma, (°) Mechelen Rom 16.08.1655 (g. Vander Hoffstadt Antonius n. Cuijpers Guilielmus en Vander Hoffstadt Genoveva),

               Cuijpers Maria Anna, (°) Mechelen Rom 23.10.1656 (g. Van Steijnemeulen Joannes n. Lamuijn Adrianus en Lamuijn Anna),

               Cuijpers Genoveva, (°) Mechelen Rom 03.01.1659 (g. Van Steijnemeulen Joannes en Vander Hofstat Genoveva),

               Cuijpers Petrus Godefridus, (°) Mechelen Rom 20.08.1661 (g. Vander Hofstadt Antonius n. Van Dongen Godefridus pr en Aouders Maria),

               Cuijpers Maria Anna, (°) Mechelen Rom 03.04.1664 (g. Vander Hofstadt Antonius en Gosens Maria begijn Groot Begijnhof),

               Cuijpers Cornelia Theresia, (°) Mechelen Rom 09.01.1668 (g. Geens Gommarus en Meermans Maria),

          Cuijpers Gillis schildknaap, x met Catherina Van der Duynen,

          Cuijpers Daniel schildknaap, x met Cornelia van den Nieuwenhuisen,  

     2. De Cuyper Anna,

     De Cuyper Jacob, 

 

De Cuyper Anna Barbara, x met Jan Janssens, meyer van Kapellen op den Bos.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - De Cuyper Jan (S + N), licentiaat in de rechten, ° ca. 1520-1525, + Mechelen 06.11.1558, begraven bij zijn vader, x 1 met Margriete Beullens, x 2 met Joanna Doublet, + Mechelen 14.10.1577, begraven idem, zij x 2 met meester Artus Van Maldre.

 

Meester Jan De Cuyper was eigenaar van ca. 100 hectare te Heist. Het hof van Riemen en de erbij horende titel werd hem afgesnoept door zijn stiefmoeder, in het voordeel van zijn halfbroer Jacob.

Na het overlijden van meester Jan viel er veel te verdelen: drie Heistse leenhoven, leengoed Pelgrimhof in Geel met nog twee andere hovingen, leengoederen te Hulshout, Aarschot en Eppegem, eigendommen te Mechelen, Zeeland en Schriek, ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Cuyper Elisabeth, ° ca. 1555,

 

2. De Cuyper Joanna, XII - XIII - XIV - XV - XVI.

 


Bovenstaand met wat voorbehoud.

 

XII - XIII - XIV - XV - XVI -Vercalsteren Jan (S + N), ° ca. 1555, x met Joanna - Elisabeth Cuypers Jansdr.

 

Uit dit huwelijk: De onderstaande kinderen van Vercalsteren Jan ... fii Elisabeth, fii Joanna ?  Sluiten ze inderdaad aan op deze De Cuyper-lijn ?

 

Van Calster Antoon, x met Elisabeth Van St. Truyen, geen fii S, Heist, Bet, Beer, K,

     Uit dit huwelijk: acht wezen in 1617,

     Van Calster Job, ° ca. 1602,

     Maria Vercalsteren, x Schriek 24.11.1626 (g. Jacob Storms, Paschasius Vercalsteren, Egidius Storms en Job Vercalsteren) met Storms Jan, Gilissone,

 

Van Calster Margaretha, XIII - XIV,

 

Vercalsteren alias Cuypers Elisabeth, XIII - XIV,

 

Van Calster Joannes, XI - XIII,

 

Vercasteren (Hoylaerts) Catharina, XII - XIII,

 

Vercalsteren Jacob Janssone, XI - XII - XIII - XV,

 

Vercalsteren Sebastiaen, XII,

 

? Vercalsteren Willem, XIII - XIV.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom