Voorouderlijst De Coster Judocus

 

Koster De, De Kostere, Kosters, Köster(s), Koester, Coster(s), De Coster(e), De Costerd, De Costre, De Coester, De Cuester, De Keuster, De Ceuster, K(e)uster(s), Küster(s), C(e)uster(s), Cuesters, Ceursters, Kuysters, Cursters, Costerman(s), Kosterman(s), -mann, Ku(e)stermann, K(e)ustermans, Ceustermans, Custermans, Kuystermans, Kuijstermans, Ceurstemont

Beroepsnaam van een kerkkoster.

 


 

XIV - De Coster Jacobus fs Anthonius, (N + M), ° ca. 1560, x met ...

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters), waarbij Jacobus De Coster, zoon van wijlen Anthonius en inwoner van Berg bij Kampenhout, zijn kinderen Stephanum, Rumoldus, Judocus, Franciscus, Petrus, Maria, Anna, Barbara en Joanna emancipeert. Als, en ik zeg wel als (dus met alle voorbehoud), het kind Judocus dezelfde is die hieronder staat, dan ...

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 328v., akte dd. 22 april 1609.

Item Jacobus De Coste(re) filius quond(am) Anthonii, commoran(s) apud Berghen prope Campenhoudt, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Stephanu(m), Rumoldu(m), Judocu(m), Franciscu(m), Petru(m), Maria(m), Annam, Barbara(m) et Johanna(m) De Costere, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto N. Cranebroeck recond(uxi)t, coram Assca, Broecke, april(is) xxiia., 1609.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coster Stephanus,

 

De Coster Rumoldus,

 

De Coster Judocus,

 

De Coster Franciscus,

 

De Coster Petrus,

 

De Coster Anna,

 

De Coster Barbara,

 

De Coster Joanna.

 

Bovenstaand met het nodige voorbehoud.


 

XIII - De Coster Judocus (N + M),  ° ca. 1560, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coster Antonius, XII (N3266),

 

Custers Maria, x Kampenhout 03.09.1617 (g. Egidius Marchant en Judocus De Cuester) met Marchant - Merchant Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Marchant Stephanus, (°) Kampenhout 21.08.1618 (g. Stephanus De Cuester en Anna Cutsecom),

     x Kampenhout 01.03.1639 (g. Joannes Van Laeken, Petrus en Egidius De Costere) met Van Laecken Catharina, fii te Kamp,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt enerzijds melding gemaakt van Stephanus Marchant, zoon van Jan, bijgestaan door zijn voogden Anthonius Gilkens en Hieronymus De Ceuster, enerzijds, en zijn oom Petrus De Ceuster (De Coster), die getrouwd was met Elisabetha Beckers, anderzijds. Stephanus Marchant was amper 25 jaar en wellicht was dit de reden waarom hij nog geassisteerd werd van zijn voogden. Mogelijk waren zijn ouders of één van zijn ouders reeds overleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register  8259, fol. 259r., akte dd. 17 mei 1644.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, ende schepenen en. eygenoten van Loven naerbes. gestaen Steven Marchant sone Jans, ten bij sijne ende overstaen van Anthoen Gilkens ende Jeroen De Ceuster, sijne momboirs, heeft behoorelij opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse huys ende hoff met alle andere sijne toebehoorten, groot ontrent een dachmael, soo tselve gestaen ende gelegen is tot Campenhoudt onder den gehuchte van Laer, regen. de gemeynte aldaer ter ie., Peeter Van Elsen ter iie. ende Peeter De Ceuster ter iiie. ende iiiie. sijden, expos. impos. Peeter De Ceuster ende Elisabeth Beckers, gehuyschen, et satis et waras den voors. opdraegere voor vrij, eygen ende onbelast goet, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram hier waeren over Leunckens, Bijegijnemaeker, schepenen ende eygenoten, item sr. Michiel Panis leutenant meyer, ende Schellekens, insgelijcx eygenoten, qui hec rogantes quod faciunt, coram quibus, etc., actum viia. maii 1644.

 

Bij deze een akte die volgt op de vorige.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 259r., akte dd. 1 mei 1644.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Peeter De Ceuster, woonende onder Campenhoudt, heeft bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Anthoen Gielkens ende Jeroen De Ceuster als momboirs vande achtergelaeten esen van wijlen Jan Marchant ende Maria De Ceuster, gehuyschen als sij leefden, eene erffelijcke rente van seven guldens ende thien stuyvers erffe tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ende dat ter saeken van sekeren coope over huys ende hoff met sijne toebehoorten, gestaen tot Laer onder Campenhoudt, aenden voors. Peeter De Ceuster vercocht bij Steven Marchant, ende voors. momboirs geloven. alsoo de selve rente allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penn. als van alle andere impositien ende subventien, alreede inngestelt oft alnoch inne te stellen, te leveren ende te betaelen, daer voor verbindende sijnen persoon ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende naementlijck huys ende hoff met sijne toebehoorten, gestaen ende gelegen tot Laer onder Campenhoudt voors., regen. de gemeynte aldaer ter ie., Peeter Van Elsch ter iie. ende den voors. Peeter De Ceuster ter iiie. ende iiiie. sijden, met conditie vande selve rente te mogen lossen alst den rentgelder gelieven sal, elcken gulden met xvi gelijcke guldens ende met volle rente, coram Borchgraeff, Craenenvelt, 1 maii 1644.

Marchant Petrus, (°) Kampenhout 02.04.1622 (g. Petrus De Cuester en Maria Persoons),

     x Berg 09.02.1653 (g. Christophorus Van Espen, Philippus Van Voldersom en Jacobus Van Steenweghen) met De Coster Maria, + Kampenhout 14.11.1697 (ca. 68 j.), fii te Kamp,

     Marchant Anna, (°) Kampenhout 29.06.1624 (g. Egidius Merchant en Anna Scuesters),

     Marchant Cornelia, (°) Kampenhout 27.09.1629 (g. Antonius Sielkens en Cornelia Stuyn),

     Marchant Elisabeth, (°) Kampenhout 08.11.1635 (g. Servaes Verreyt en Elisabeth Beckers),

 

De Coster - Scuesters Stephanus, XII - XIII - XIV (M3020 + M6680 + M9336),

 

De Coster - Scuesters Jeronimus, + Kampenhout 24.05.1665, x Kampenhout 01.10.1628 (g. Judocus De Custer en Guilielmus Stuyn) met Cornelia Stuyn, (°) Kampenhout 02.10.1606, + Kampenhout 19.09.1676, fa Wilhelm en Margareta Polspoel,

In de akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Hieronymus (Jeronimus/Jeroen) De Coster (De Custer) en zijn vrouw Cornelia Stuyn(s), inwoners van Kampenhout. Uit de akte blijkt dat Hieronymus de zoon is van Judocus (Joos).

Bemerk dat in de akte ook sprake is van Rumoldus (Rombout) Verhaick (Verhaeijct) en zijn vrouw Maria Van Hal(le), inwoners van Kampenhout. Deze Rumoldus Verhaick trad als getuige op bij het huwelijk van Margaretha Van Hal met Rumoldus Rombouts. Dit zou erop kunnen wijzen dat zijn vrouw Maria Van Hal(le) de zuster was van Margaretha. Rumoldus Verhaick en en Maria Van Hall(e) woonden eveneens in Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7521, folio 169v., akte dd. 19 januari 1632.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jeroen De Custer sone wijlen Joos, hem sterckmaecken(de) voor Cornelia Stuyns, sijne huysvr(ouwe), geloven(de) de sel(ve) indyen te hebben, dat sij dese naerbes(chreve) belastin(ge) sal comen lauderen ende approberen, woonen(de) tot Campenhoudt, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een huys en(de) hoff, groot saemen een(en) dachm(ael), ter plaetsen geheeten te Ruysbroeck, onder Campenhoudt voors(chreven), regen(oten) Willem Van(den) Zijpe in twee zijden, de straete ter iiie. en(de) Ph(i)l(ip)s Lambrechts ter iiiie. zijden, expos(ito) en(de) Rombout Verhaick en(de) Marie Van Hal, sijne huysvr(ouwe), woon(ende) tot Campenhoudt, impos(iti) per mo(nitionem) redd(idi)t om t' sel(ve) huyse met sijne andere toebehoorten te hebben, te houden ende te besitten op xx st(uyvers) erffel(ijck) aen(den) voors(chreven) Ph(i)l(ip)s Lambrechts als heere van(den) gronde tamq(uam) pro ut jure ende voorts meer op eene voortaene rente van xviii car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaer te halff meert te betaelen, daer aff die. [dierste] jaer sal comen te verschijnen en(de) te betaelen halff meert 1632 naestcomen(de) en(de) binnen deser stadt wissele van Loven oft Campenhoudt te leveren, los ende vrije van bede en(de) van alle andere impositien, etc(etera), ten behoeve des voors(chreven) Rombouts en(de) sijne huysvr(ouw)e in toecomen(de) tijden t' elcken jaere en(de) termijne als schult met rechte v(er)wonnen, oblig(ando) et submitt(endo), geloven(de) de v(oor)s(chreve) bekinders de voors(chreve) rente jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije als boven ten behoeve v(oor)s(chreven) onder desel(ve) oblig(atie) en(de) submissie, etc(etera), pro ut in fo(rm)a, met conditie dat de v(oor)s(chreve) bekinders de voors(chreve) rente sullen mogen lossen ten drije reysen, t' elcker resyen met ses gul(dens) s' maels, nyet min, tegen den pen(ninck) xvi ende met volle rente ende om den voors(chreven) Rombout en(de) sijne voorn(oempde) huysvr(ouw)e te badt te v(er)seeckeren, soo voor het capitael als voor de toecomen(de) verloopen der v(oor)s(chreve) rente, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boen(der) lants, gelegen opden Vleuch onder Campenhoudt, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Campenhoudt ter ie., d' erffgen(aemen) mijn heere Le Cocq ter iie., den waterloop oft leye ter iiie. en(de) de kercke van Campenhoudt ter iiiie. zijden, expos(ito) impos(iti) sunt die v(oor)s(chreve) Rombout Verhaick en(de) Marie Van Hal, gehuysschen, ende dat bij maniere van onderpant en(de) cautie om daer aen te verhaelen hen wettich gebreck, voorder oft anderssints nyet, et satis, etc(etera), et waras voor ombelast, coram Willemaers, Appelmans, january xixa., 1632.

     Uit dit huwelijk:

     De Coster Guilielmus, (°) Kampenhout 24.10.1629 (g. Guilielmus Vander Sijpe en Elizabeth Stuyn),

     De Coster Joannes, (°) Kampenhout 08.12.1633 (g. Joannes De Cuestere en Joanna Vander Zijpe),

     De Coster Joannes, (°) Kampenhout 30.10.1636 (g. Antonius Van Elsen en Barbara Peeters),

     De Coster Emerantiana, (°) Kampenhout 23.02.1638 (g. Joannes Crabbeel en Emerantiana Conincx),

     x Kampenhout 03.11.1662 (g. Guilielmus De Coster, Petrus Gooyvars en Cornelius Van Frazem) met Henricus Timmermans, geen fii te Kamp,

     De Coster Joanna, (°) Kampenhout 07.01.1643 (g. Henricus en Joanna Stuyns),

     De Coster Judocus, (°) Kampenhout 24.01.1647 (g. Judocus Verbiest (x Cornelia Marchant) en Maria Persoons),

     De Coster Petrus, (°) Kampenhout 03.03.1650 (g. Petrus Marchant en Anna Verreyt),

 

Custers Anna, x (niet Kamp, ) met Vander Zijpe Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Kamp,

     Vander Zijpe Stephanus, (°) Kampenhout 09.10.1636 (g. Stephanus De Coster en Maria Costers),

 

De Coster - De Custer Petrus, x Kampenhout 02.10.1629 (g. Judocus en Stephanus De Coster) met Beckers Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Coster Elisabeth, (°) Kampenhout 20.05.1635 (g. Laurentius De Becker en Elisabeth Crabbeel), x Kampenhout 07.05.1668 met Nicolaus Vande Wijngaert,

     De Coster Joanna, (°) Kampenhout 02.02.1638 (g. Joannes De Becker en Anna Marchant),

     De Coster Emerantiana, (°) Kampenhout 28.08.1640 (g. Rumoldus Van Halle en Emerantiana Coninckx), + Relst 08.08.1712,

     x 1 Kampenhout 19.10.1664 (g. Guilielmus Imbrechts en Arnoldus De Wolf) met Nicolaus Schampaert,

     x 2 Kampenhout 24.03.1669 (g. Petrus De Coster en Stephanus Tobback) met Joannes Tobback, (°) Kampenhout 06/08?.07.1638, + Kampenhout 21.04.1721,

          Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Silvia Van Looy,

          Tobback Petrus, (°) Kampenhout 29.09.1670 (g. Petrus en Joanna De Coster), x met Joanna Verrijt,

          Tobback Elisabeth, (°) Kampenhout 30.03.1674 (g. Joannes Van Volsem en Elisabeth Vanden Zijpe), x met Antonius Van Bressum, fii in Buken,

          Tobback Henricus, (°) Kampenhout 01.02.1677 (g. Henricus Toeback en Elisabeth De Costere), + Kampenhout 21.05.1693 20 j.,

          Tobback Niclaus, (°) Kampenhout 01.04.1680 (g. Nicolaus Vande Wijngaert en Barbara De Wolf), x met Martina Van Elsen,

          Tobback Dionisius, (°) Kampenhout 10.12.1683 (g. Dionisius en Susanna Toeback),

     De Coster Arnoldus, (°) Kampenhout 17.01.1642 (g. Arnoldus De Wolf en Anna Custers),

     x  Kampenhout 09.09.1668 (g. Servaes en Dionysius De Coster, Stephanus Verstraeten en Petrus Van Brezum) met Anna Van Bressum,

     ? De Coster Petrus, (°) Kampenhout 17.01.1644 (g. Arnoldus De Wolf en Anna Custers),

     De Coster Servatius, (°) Kampenhout 19.11.1646 (g. Servaes Marchant en Catharina Verreyt),

     x Kampenhout 02.06.1669 (g. Arnoldus De Coster, Stephanus Verstraeten en Joannes Van Elsen) met De Coster Joanna.

     De Coster Joanna, (°) Kampenhout 24.09.1651 (g. Jeroniůus Verreyt en Joanna Michiels). 

 


 

XII - De Coster - De Cuester alias Van Espen Antonius (N3266), (? + Kampenhout 27.01.1622), x Kampenhout 09.11.1615 (g. Judocus en Egidius De Cuester) met Marchant Anna (N3267), + Kampenhout ...1664 70 j.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coster Catharina, XI (N1633), (°) Kampenhout 01.04.1616 (g. Joannes Marchant en Catharina Cutsecom),

 

De Coster - Custers Egidius, (°) Kampenhout 29.05.1618 (g. Egidius Marchant en Maria Persoons), + Kampenhout 05.08.1658, x Kampenhout 21.08.1639 (g. Antonius Van Espen en Cornelius Puttemans) met Puttemans Ida, fa Wenseclaes en Emerantiana Persoons,

     Uit dit huwelijk:

     De Coster Catharina, (°) Kampenhout 22.04.1640 (g. Joannes Puttemans en Catharina Lakemans),

     De Coster Antonius, (°) Kampenhout 14.12.1642 (g. Antonius Van Espen en Elisabeth Puttemans),

     De Coster Martinus, (°) Kampenhout 13.08.1645 (g. Martinus Schoevaerts en Francisca Lenaerts),

     De Coster Joanna, (°) Kampenhout 10.11.1647 (g. Petrus Verstraeten en Joanna Cordemans),

     De Coster Egidius, (°) Kampenhout ...10.1650 (g. Stephanus Van der Meren en Elisabeth Van Lacque), vader Van Espen.

 

 

 

XII - XIII - XIV - De Coster - Scuesters Stephanus (M3020 + M6680 + M9336), x 1 Kampenhout 14.11.1621 (g. Judocus De Cuester en Joannes Vande Put) met Vande Putte Elisabeth, x 2 Kampenhout 07.05.1632 (g. Henricus Verstraeten en Bernardus Huyens) met Beckers Maria (M3021 + M6681 + M9337), (°) Kampenhout 02.06.1599 (g. Philippus Van Etterbeeck en Maria Donckers).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Coster Maria, (°) Kampenhout 01.10.1624 (g. Arnoldus Vande Putte en Maria Scuesters),

 

De Coster Dionsius, (°) Kampenhout 18.03.1629 (g. Dionsius De Witte en Anna Marchant),

 

2. De Coster Lauwereys, XI (M1510), (°) Kampenhout 28.05.1634 (g. Lauwereys De Becker en Cathelijne Cuesters),

 

De Coster Servatius, XII - XIII (M3340 + M4668), (°) Kampenhout 30.12.1637 (g. Servaes Verreyt en Margareta Bastiaens),

 

De Coster Petrus, (°) Kampenhout 22.08.1640 (g. Petrus De Coster en Maria Van Laken),

 

De Coster Dionsius, (°) Kampenhout 22.04.1643 (g. Dionsius Pauwels en Martina Corbeel).

 


 

XI - Waijenborgh Hendrik (N1632), (°) (niet Hev!, Mui, ...), x Kampenhout 11.02.1635 (g. Michiel en Joannes Waeijenburch) met De Coster (Costers) Catharina (N1633), (°) Kampenhout 01.04.1616 (g. Joannes Marchant en Catharina Cutsecom).

 

Uit dit huwelijk: geen ° te Kamp,

 

Waijenborgh Gabriel, X (N813),

 

Waijenborgh Petronella, + Hever 08.05.1710, x Hever 09.07.1669 (g. Jan Waijenborgh en Thomas Poschijns) met Jan Posschijns, speelman in Hever,

    Uit dit huwelijk:

     Posschijns Adriaan, (°) Hever 07.02.1671 (g. Adriaan Gerts ? en Maria Lembreghts),

     en wellicht andere fii, onbetrouwbare registerperiode,

 

Waijenborgh Antoon, (°) ca. 1643, pachter in Hever, + 13.03.1708, x 1 Hever 16.11.1670 (g. Gabriel Waijenborgh en Filips ...) met Elisabeth Gijselincx, (deze x 1 met Engel Van Halle jr, (°) Hever ...03.1627, + Hever 30.09.1669, fs Engel en Elisabeth Van Espen), + Hever 10.01.1694, x 2 x 2 (niet Hev, Kamp) met Maria Poelman,

Mombers bij + van Engel Van Halle jr: Peter Schoeters en Willem Gijselincx.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Halle Magdalena, (°) Hever 30.06.1655 (g. Gerard Ackermans en Magdalena Buels), + Hever 02.10.1669,

     Van Halle Barbara, (°) Hever 25.03.1657 (g. Christiaan Scellekens en Barbara Winnepenninck),

     x Hever 09.01.1683 bloedv. 3 de en 4 de gr. (g. Rombout Van Haeght en Antoon Waijenborch) met Aart Van Haeght, fii in Hev,

     Van Halle Elisabeth, (°) Hever 28.10.1659 (g. Hans t'Sergijsels en Elisabeth Verheuijcht),

     x Hever 17.02.1689 (g. Maarten Speulders en Jan Waijenborgh) met Filips De Keijser, fii in Hever,

     Van Halle Engel, (°) Hever 21.01.1663 (g. Jan Horckmans n. Engel Van Espen en Elisabeth Verhaegen), + Hever 13.12.1712,

     x Hever 15.02.1708 (g. Leemputt onderpastoor en Antoon Rombouts koster) met Petronella Audenhove, zij x 2 met Adriaan Posschijns, fii in Hever

     Van Halle Filips, (°) Hever 21.02.1666 (g. Filips Gijselincx en Catharina Crabeel), x met Maria Gijselincx, fii in BMB,

     Van Halle Anna, (°) Hever 05.06.1669 (g. Jan Peeters en Anna Rommens), + > 1672,

     2. Waijenbergh Jan, (°) Hever 09.06.1671 (g. Jan Waijenborgh en Joanna La Loreijn), x met Maria Wendricx

     Waijenborgh Petronella, ° ca. 1674, x 1 Hever 01.02.1697 (g. Antoon Rommens en Antoon Waijenborgh - verwant 2 de gr.)

     met Jacob Waijenborgh, x 2 met Daniel Meutermans,

 

Waijenborgh Maria, + Hever 04.04.1714, x Hever 06.11.1672 (g. Jan Horckmans en Huibrecht Van Elsen) met Mark Geets,

     Uit dit huwelijk:

     Geets Peter, (°) Hever ...11.1676 (g. Jan en tante Petronella Waijenborg),

     Geets Elisabeth, (°) Hever 21.12.1679 (g. Mathijs Geerts en Elisabeth Gijselincx),

     Geets Engel, (°) Hever 07.04.1682 (g. Engel Geerts en Catharina Waijenborgh), x met Joanna Vermeulen,

     Geets Gabriel, (°) Hever 27.11.1684 (g. Gabriel Waijenborgh en Joanna Bourgeijs),

     Geets Antoon, (°) Hever 18.01.1688 (g. Antoon en Petronella Waijenborgh n. Joanna Michiels),

     Geets Catharina, (°) Hever 04.02.1688 (g. Jan Verheijen en Catharina Geerts),

     Geets Maria, (°) Hever 20.10.1690 (g. Antoon Rommens n. Jan Posschijns en Maria Keijsers),

     Geets N, + Hever 21.09.1693,

     Geets Jan, + Hever 11.08.1694,

 

Waijenborgh Jan, + Muizen 03.02.1729, x 1 (niet Kamp, met Maria De Keijser ex Hombeek, x 2 Hever 25.07.1695 (g. Joris Janssens en Antoon Waijenborgh) met Clara Janssens ex Boortmeerbeek, fa Joris en Maria Van Laeck ex Muizen,

     Uit dit huwelijk:

     1. Waijenborgh Jan, (°) Muizen 01.10.1681 (g. Jan Boexstuijns meier Muizen en Petronella De Keijser (Mechelen-Rom)), + Hever 20.07.1686,

     Waijenborgh Elisabeth, (°) Muizen 05.05.1684 (g. Adriaan Schelkens en Elisabeth Gijselincx), x met Hendrik Janssens,

     Waijenborgh Hendrik, (°) Hever 26.09.1686 (g. Hendrik Verschueren en Maria Keijsers), +< 1729,

     Waijenborgh Petronella, (°) Hever 24.07.1689 (g. Daniel Meutermans en Petronella Waijenborgh), + Hever 30.11.1694,

     Waijenborgh N, + Hever 21.09.1692,

     Waijenborgh Aart, (°) Hever 15.10.1693 (g. Aart Van Haecht en Elisabeth Keijsers), + > 1698,

     Waijenborgh N, + Hever 17.10.1693,

     Waijenborgh N, + Hever 19.11.1694,

     2. Waijenborgh Petronella, (°) Hever 22.05.1696 (g. Joris Janssens en Petronella Waijenborgh), x met Jacob Verhaegen,

     Waijenborgh Catharina, (°) Hever 29.08.1698 (g. Antoon Waijenborgh en Susanna Van Elsen n. Catharina Puts?), x met Jan Servrancx,

     Waijenborgh Barbara, (°) Hever 12.04.1700 (g. Corneel De Haen en Barbara Jansens), x met Jan De Keijser,

     Waijenborgh Anna, (°) Hever 10.08.1702 (g. Frans 't Servrancx en Anna Janssens begijn), x met Peter Vloeberghs,

     Waijenberghs Jan, (°) Hever  22.01.1705 (g. Jan Rommens en Anna Peeters), + < 1729,

     Waijenborgh Maria, (°) Hever 03.04.1707 (g. Dirk Waijenborgh en Maria Waijenborgh we), + > 1729,

 

Waijenborgh Catharina, ongehuwd in 1690,

 

Waijenborgh Elisabeth, + Kampenhout 18.11.1677, x Kampenhout  28.09.1659 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Antonius De Ceuster) met Jan Winnepenninckx, (°) Kampenhout 01.03.1634, fs Livinus en Anna Huyge,

     Uit dit huwelijk:

     Winnepenninckx Catharina, (°) Kampenhout 09.12.1660 (g. Livinus Winnepenninckx en Catharina Custers),

     Winnepenninckx Petrus, (°) Kampenhout 21.12.1661 (g. Catharina Wayenberghs),

     Winnepenninckx Dionsius, (°) Kampenhout 23.09.1664 (g. Dionsius De Witte en Anna Sergijsels l. Christina Hugaerts),

     Winnepenninckx Antonius, (°) Kampenhout 14.03.1667 (g. Antonius Wayenberghs en Elisabeth Winnepenninckx),

     Winnepenninckx Guilielmus, (°) Kampenhout 04.10.1672 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Maria Wayenborghs),

     Winnepenninckx Catharina, (°) Kampenhout 25.08.1676 (g. Joannes Posscheyns en Catharina De Coster).

 

 

 

XI - De Coster Laurentius (M1510), (°) Kampenhout 28.05.1634 (g. Lauwereys De Becker en Cathelijne Cuesters), + Kampenhout 25.02.1696 wn Anna N, x Kampenhout 29.06.1678 (g. Adrianus Servaes en Henricus De Coster) met De Becker Anna (M1511), (°) ex Nederokkerzeel.

 

Not. Brants Boortmeerbeek 22.04.1684:

Laureis De Ceuster x Anna De Becker hebben verkocht aan Adriaan Van der Auwera een rente van 9 gd 7,5 st uit een kapitaal van 150 gd (6,5 %), vervaldag 04.04 op een blok in Kampenhout aan de Zijpstraat, 0,5 bunder, regenoten: 1.2 de H.Geest en Kerk, 3. Antoon Van Espen, 4. Heerstraat.

Idem een huis en hof, 0,5 dagwant in Kampenhout, regenoten: 1. Heerstraat, 2. wed. Sielis Smets, 3. pastorijgoederen, 5. Jan Van Bolle. Vrij en onbelast.

Goedenisbrief van 04.04.1653.

Aan Laureis De Coster gelaten bij testament van Jan De Backer +, voor not. Bernard de Villers op 29.09.16.... Hieruit blijkt dat Laureis neef is van de testateur en dat de rente ten laste is van Elisabeth Cuijpers.

Getuigen: Jan Van Langendonck priester en Gerard Stroobants.

Not. Brants Boortmeerbeek 23.02.1695:

Laureis De Coster x Anna De Backer, won. Kampenhout,

hebben op intrest ontvangen van Hendrik Verreijt, won. Kampenhout,

100 gd kapitaal, waarvoor zij een jaarlijkse intrest zullen betalen van 5 gd., eerste vervaldag Bamis 1695.

Pand: 3 dagwant land in Berg; regenoten 1. Heerstraat, 2. mons. Raemaecker, 3. Cellebroeders Mechelen, 4. H.Geest Kampenhout. Vrij en onbelast.

Als langer dan 6 weken gewacht wordt om de verkoop te betalen, bedraagt het 5 gd 10 st.

Getuigen: Abraham Corneel en Dionijs De Coster.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coster Cornelius, (°) Kampenhout 16.12.1678 (g. Cornelius Van Frasem en Joanna Stroebants), x 1 Kampenhout 21.03.1702 (g. Henricus Capuyns en Bartholomeus Buygens capucijn) met Stroobants Anna, + Kampenhout 08.01.1717, (°) Kampenhout 17.08.1676, fa Gerardus en Anna Moeremans), x 2 Berg 04.06.1717 met Behets Catharina, (°) Berg 23.07.1684, fa Joannes x Catharina De Coster,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Coster Catharina, (°) Kampenhout 24.09.1702 (g. Servaes De Coster en Catharina Stroobants),

     x Kampenhout 11.07.1737 (g. Cornelius De Coster en Petrus Vander Meren) met Christophorus Pauwels, + 28.04.1748 70 j., wn van Maria Govaerts, fii in Kampenhout,

     De Coster Gerardus, (°) Kampenhout 05.03.1704 (g. Gerardus Stroobants en Catharina Tael l. Joanna Verdeijen),

     De Coster Petrus, (°) Kampenhout 15.03.1706 (g. de koster l. Petrus Stroobants en Catharina De Coster),

     De Coster Anna, (°) Kampenhout 02.03.1708 (g. Gerardus Stroobants en Catharina Stroobants l. Anna De Becker),

     De Coster Petrus, (°) Kampenhout 09.10.1709 (g. Petrus Stroobants en Catharina De Coster),

     De Coster Maria, (°) Kampenhout 29.08.1711 (g. Joannes Bohets en Maria Van Etterbeeck),

     + Erps 28.03.1741, x Kampenhout 30.07.1738 (g. Guilielmus De Coster en de koster) met Joannes De Beusscher,

     (°) Erps 29.10.1710, + Kortenberg 31.03.1798, fs Martinus en Elisabeth Huens, x 2 met Joanna Coosemans, fii in Erps,

     De Coster Joannes, (°) Kampenhout 12.10.1714 (g. Joannes Van Haecht en Petronella Stroobants), + Kamp 31.12.1794,

     x 1 met Catharina Bohets, + Kampenhout 23.06.1742 kinderloos, x 2 Kampenhout 16.09.1742 (g. Joannes Elseviers

     en Cornelius De Coster) met Margareta Elseviers, (°) Berg 05.09.1715, + Kampenhout 07.05.1805, fa Nicolaus en Elisabeth Peeters, fii in Kamp,

     2. De Coster Cornelius, (°) Kampenhout 27.03.1718 (g. Cornelius Stroobants en Maria Verreyt),

     x Kampenhout 22.04.1746 (g. Petrus Verstraeten, Cornelius De Ceuster en Jef Peeters) met Clara De Vos, (°) Berg 27.05.1718,

     + Kampenhout 09.01.1794, fa Cornelius en Maria Vanden Broeck, zij x 2 30.11.1764 met Joannes Coosemans, fii in Kamp,

     De Coster Joanna, (°) Kampenhout 26.02.1720 (g. Henricus Verreijt en Joanna Hendrickx),

     De Coster Petronella, (°) Kampenhout 26.02.1720 (g. Petrus Vander Veken en Petronella Stroobants),

     De Coster Maria, (°) Kampenhout 30.08.1723 (g. Gerardus Stroobants en Maria Verreijt),

     De Coster Barbara, (°) Kampenhout 04.10.1726 (g. Henricus Verreijt en Barbara Bohets), + Kampenhout 11.10.1764,

     x Kampenhout 04.02.1750 (g. Cornelius De Coster en Joannes Evens) met Cornelius Coen, (°) Kampenhout 09.01.1724,

     + Kampenhout 24.07.1765, fs Joannes en Elisabeth Verbiest, hij x 2 met Maria Catharina Elseviers, fii in Kampenhout,

     De Coster Engelbertus, (°) Kampenhout 04.10.1726 (g. Engelbertus Bohets en Maria De Coster),

 

De Coster Joannes, (°) Kampenhout 09.03.1681 (g. Laurentius De Coster en Gertrudis Poetmans),

 

De Coster Catharina, X (M755), (°) Kampenhout 21.07.1685 (g. Henricus De Becker en Catharina Van Elsen),

 

De Coster Joannes, (°) Kampenhout 10.11.1688 (g. Joannes Hendrickx en Margareta Van Meerbeeck).

 

 

 

XII - XIII - De Coster Servatius (M3340 + M4668), (°) Kampenhout 30.12.1637 (g. Servaes Verreyt en Margareta Bastiaens), x Kampenhout 26.12.1657 (g. Petrus Van Elsen en Cornelius Verdayen) met Catharina Van Elsen (M3341 + M4669), (°) Kampenhout 13.09.1635 (g. Georgius Scaepherder en Catharina Costers).

    

Uit dit huwelijk:

    

De Coster Elisabeth, (°) Kampenhout 05.11.1658 (g. Dionsius De Coster en Elisabeth Van Elsen),

    

De Coster Servatius, (°) Kampenhout 10.01.1661 (g. Servaes Verdije en Cornelia Marchant),

    

De Coster Henricus, (°) Kampenhout 05.03.1662 (g. Henri Verboomen en Anna De Becker), + Berg 19.02.1733 wn, x (niet Berg, ) ca. 1688 met Anna Lenaerts, + Berg 20.02.1726,

     Uit dit huwelijk:

     De Coster Maria, (°) Berg 27.01.1688 (g. Hubertus Huybrechts en Maria Van Verbeeck?),

     De Coster Henricus, (°) Berg 13.05.1689 (g. Hubertus Lembrechts en Maria De V...ls),

     De Coster Anna, (°) Berg 06.01.1693 (g. Hubertus Lambrechts en Anna Verboomen),

     De Coster Catharina, (°) Berg 12.09.1694 (g. Dionsius De Coster en Catharina Lenaerts),

     De Coster Petrus, (°) Berg 17.05.1697 (g. Petrus Van Elsen en Maria Van Elsen l. Maria Govaerts),

     De Coster Servatius, (°) Berg 27.05.1700 (g. Servatius De Custer en Anna Michiels), + Berg 11.12.1739,

     x ca. 1735 met Anna De Vrindt, + Berg 19.09.1740, als vv Joannes Sloots, fii in Berg,

     De Coster Joannes, (°) Berg 14.04.1703 (g. Joannes Verhoogen en Barbara Goovaerts), + Berg 11.04.1777 wn,

     x Kampenhout 29.01.1726 (g. Joannes De Clijn en Servatius De Coster) met Anna Verreyt, (°) Kampenhout 19.11.1701, fa Henricus en Elisabeth Marchant, fii in Berg,

     De Coster Laurentius, (°) Berg 27.08.1707 (g. Laurentius Van Elsen en Maria De Coster),    

 

De Coster Petrus, XII (M2334), (°) Berg 30.03.1664 (g. Petrus Van Elsen en Elisabeth Caremans),

    

De Coster Dionsius, XI (M1670), (°) Berg 30.03.1667 (g. Dionsius De Coster en Cornelia Marchant),

    

De Coster Laurentius, (°) Berg 18.01.1670 (g. Laurentius en Elisabeth Van Elsen),

    

De Coster Anna, (°) Berg 18.01.1672 (g. Petrus De Becker en Anna Van Hal),

    

De Coster Maria, (°) Berg 01.04.1675 (g. Laurentius De Coster en Maria Van Espen).

 


 

X - Bohets Joannes (M754), wonend Campelaer, (°) Kampenhout 07.02.1687 (g. Joannes Behets en Anna Putemans), + Kampenhout 23.05.1751, x Berg 17.06.1710 (g. Servaes De Koster en Petrus Bohets) met De Coster Catharina (M755), (°) Kampenhout 21.07.1685 (g. Henricus De Becker en Catharina Van Elsen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Bohets Catharina, (°) Kampenhout 18.04.1711 (g. Henricus De Coster en Catharina Bohets),

 

Bohets Anna, (°) Kampenhout 22.10.1713 (g. Philippus Bohets en Anna Stroobans),

 

Bohets Joannes, (°) Kampenhout 09.08.1717 (g. Joannes De Coster en Anna Bohets),

 

Bohets Petronella (M377), (°) Kampenhout 10.01.1721 (g. Cornelius De Coster en Petronella Van Hal),

 

Bohets Arnoldus, (°) Kampenhout 26.03.1724 (g. Arnoldus De Cremer en Maria Scheers), x Kampenhout 07.05.1754 (g. Andreas Rigo en Henricus Tobback) met Vander Veecken Antonia,(°) Kampenhout 12.09.1717,+ Kampenhout 17.12.1768, fa Petrus Vander Veecken en Catharina Stroobants,

     Uit dit huwelijk:

   Henricus Bohets, (°) Kampenhout 15.06.1755 (g. Henricus Tobback en Petronella Bohets),

   Elisabetha Bohets, (°) Kampenhout 06.08.1756 (g. Adrianus Bohets en Elisabetha Van Doren), x met Jan Frans Waeyenborghs,

   Elisabetha Theresia Bohets, (°) Kampenhout 18.09.1758 (g. Carolus Enckels en Elisabetha Verstraeten ),

 

Bohets Maria Anna, (°) Kampenhout 18.05.1727 (g. Adrianus Bohets en Catharina Bohets),

 

Bohets Adrianus, + Berg 25.01.1760, x Kampenhout 17.10.1751 (g. Petrus Hamans en Petrus Vander Meiren) met Heymans Petronella, (°) Kampenhout 19.01.1731, + Berg 07.06.1793 fa Petrus Heymans en Judoca Verreijt, 2 x met Jan Baptist Peeters

     Uit dit huwelijk:

   1. Arnoldus Bohets, (°) Kampenhout 04.11.1752 (g. Arnoldus Bohets en Anna De Coster), x met Anna Maria De Coster,

   Jacobus Bohets, (°) Berg 24.06.1735 (g. Jacobus Merckx en Maria Verreijt),

   Catharina Bohets, (°) Berg 21.11.1737 (g. Engelbertus Merx en Catharina Gots), x met Petrus van Deuren,

   Elisabetha Bohets, (°) Berg 28.07.1760 (g. Henricus Vander Meren en Maria Verheyt loco Elisabetha Verhuyght).

 

 

 

XII - Petrus De Coster (M2334), (°) Berg 30.03.1664 (g. Petrus Van Elsen en Elisabeth Caremans), x Kampenhout 12.12.1688 (g. Henricus De Coster en Adrianus Vander Meiren koster) met Maria Vlemincx (M2335), (°) (niet R, Kamp, DD, Berg, Til, Buk, VeltB, Mech?, Bon?, Wes, K, ), deze x 2 met Bohets Joannes, + Berg 25.11.1728, x 1 Perk 07.07.1675 (g. Philippus Bohets en Joannes Michils) met De Custer Maria, (°) Kampenhout 02.01.1650, fa Stephanus en Maria Van Swijckvelt.

 

Not. Janssens Boortmeerbeek 28.06.1718: huwelijkscontract tusschen Jan Bohets wedn Cath. De Custer en Maria Vlemincx.

Kinderen uit 1 ste bedde: Joannes, Jeroen en Catharina (x met Cornelius De Coster).

Kinderen van Maria Vlemincx en Petrus De Coster: Servaes, Henri, Guilielmus en Maria.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Bohets Joannes, (°) Berg 04.01.1678 (g. Joannes De Custer en Joanna Botens),

    

Bohets Hieronimus, (°) Berg 09.10.1681 (g. Hieronimus Bohets),

    

Bohets Catharina, (°) Berg 23.07.1684 (g. Joannes Lambrechts en Catharina Verstrecken), x Berg 04.06.1717 (g. Joannes Bohets en Joannes Puttemans) met Cornelius De Coster, (°) Kampenhout 16.12.1678, fs Laurentius en Anna De Becker, zie hierboven), deze x 1 Kampenhout 21.03.1702 (g. Henricus Capuys en Bartholomeus Buygens capucijn) met Stroobant Anna, + Kampenhout 08.01.1717, dit gezin vind je hierboven bij De Coster Cornelius,

    

2. De Coster Servaes, (°) Kampenhout 31.01.1689 (g. Servaes De Custer en Elisabeth Vleminckx), + Kampenhout 14.04.1763, x 1 Kampenhout 20.02.1719 (g. Joannes Bohets stiefvader en Petrus Verstraten) met Maria Verstraeten, (°) Kampenhout 27.01.1695, + Kampenhout 08.06.1743, fa Antonius en Elisabeth De Becker, x 2 (niet Kamp,) met Elisabeth Van Grunderbeeck,

Bij het 2 x van Servaes was nog alleen Guilielmus in leven.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Ceuster Maria, (°) Kampenhout 27.08.1721 (g. Antonius Verstraeten en Maria De Ceuster),

     De Ceuster Guilielmus, (°) Kampenhout 13.07.1724 (g. Guilielmus Verstraeten en Catharina Peeters), x met Catharina Vander Meiren,

Ook in recentere registers van het Stadsarchief te Leuven (met dank aan Paul Peeters) zijn interessante zaken te vinden, zoals uit de onderstaande akte aantoont.  Hierin wordt melding gemaakt van Guilielmus De Coster (De Ceuster) en zijn echtgenote Catharina Vander Meiren als inwoners van Kampenhout, alsmede van zijn ouders Servatius en Maria Verstraeten.  De akten vallen wel wat breeder uit en afkortingen zijn er heel wat minder.  Deze werden in de tekst behouden. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8100, fol. 105r., akte dd. 5 maart 1792.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstadt Loven naergenoemt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Extract.

Op heden vierentwintig january 1792 voor mij notario, door sijne Majesteyts Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Campenhout residerende, present getuygen, compareerden Guilliam De Coster ende Catharina Vander Meiren, gehuysschen ende innegesetene van Campenhout, hij De Coster sijne huysvrouwe ten effecte deser authoriserende, welcke comparanten verklaeren door desen te verkoopen, cederen ende transporteren aen Jacobus Van Grunderbeeck, weduwenaer van wijlen Petronelle Verboomen, oock innegesetenen van Campenhout, den welcken hier present het gene ten desen accepteert voor hem ofte sijne gedenomineerde sekeren huyse ap- ende dependentien dijer met annexe erve, groot een derdedeel van een bunder lands salvo justo, gestaen ende gelegen tot Campenhout neven de Langestraete, regenoten dijer de selve straete zuyd, het klooster van Terbanck west, Jan Goovaerts noord, Peeter Coosemans oost, op den last van twee oude hinnen en eenen penninck Lovens s' jaers aenden laethove van Ruttert sonder meer, soo ende gelijck dese partije is toegekomen aen den eersten in ordine der verkoopers uyt den hoofde bij aflijvigheyt als eenig kind ende erfgenaem ab intestato sijnder ouders, wijlen Servaes De Coster ende Maria Verstraeten, de welcke d' eene helligt dijer hadden vecregen bij koop (sonder dat sij transportanten weten tegens wie), sijnde de wederhllihct oock verkregen door sijne voornoemde moeder uyt den hoofde ende als erfgenaeme haerder overledene ouders, alles van immemoriale tijden, soo sij transportanten verklaeren ter goeder trouwe mits sij geene munimenten daer van en hebben, vervolgens sal den kooper sij moeten consenteren met de paisibele possessie, de welcke de verkoopers ende hunne voorsaeten aen die partije nu hebben gehad sedert vijftigh, sestig ende meerdere jaeren, gelovende sij transportanten des-niettemin over alles waerschap, namentlijck Brussels waerschap oft'er naermals iet aengebraeke den kooper sal in 't gebruyck der gekochte partije komen met half meert van desen loopenden jaere op den last van te laeten volgen aen de verkoopers met den aenstaenden oogst, de helligt der herte graenen daer op nu alreede gesaeyt ende voor een kleyn deel nog te saeyen, soo daeniglijck dat'er maer sullen ledig blijven drij en halff ruggen, de croisen van den beroepen cheyns sullen de verkoopers t' hunnen koste invoorderen tot de lestverschenen valdag inclues, de elf boomkens, daer op nu staende geschalmt, blijven gratis aen de verkoopers om t' amoveren voor half meert 1793.

Geschiedende dese cessie voor eene somme van negen honderd guldens courant eens.

Maer aengesien den kooper tot voldoeninge der selve is onvoorsien van penningen, soo verklaerd hij bij consent der verkoopers die somme te nemen ten interest ten penning twintigh, vrij van alle lasten op renten, alreede gesteld ofte nog te stellen, geene uytgenomen, de welcke oock alle sijn ten laste des koopers ende rentgelders derogerende ten effecte dijer aen alle bevelen ter contrarie, dese rente sal haeren ingang nemen met half meert 1792, bij gevolgh dijer zal 't eerste jaer van betaelinge verscheynen d°. half meert 1793, t' eenewegen te betaelen in handen ende woonhuyse der renthefferen, soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de quytinge der voorschreve somme, de welcke t' allen tijde sal mogen geschieden in drij egaele paiementen, t' elckers met drij honderd guldens seffens, verbindende hij rentgelder tot versekeringe deser hoofdsomme ende interesten dijer voor specialen pand de voorschreve partije van huys ende land.

Den rentgelder sal de voorschreve negen honderd guldens geheelijck moeten quyten binnen de negen eerstloopende jaeren, ten waere hij daer vooren ofte voor den restant dijer dan stelde in eerste rente naedere ende suffisante anden ten contentemente der renthefferen, maekende ten minsen de dobbele weerde van het voormeld capitael ofte restant dijer.

Den rentgelder, bij modificatie gerekent, sal nogtans gestaen met te betaelen den interest ŕ drij par cento, te weten de drij ee[r]stloopende jaeren ten opsichte van de geheele negen hondert guldens courant, de drij dan volgende jaeren in opsicht van alleenelijck ses honderd guldens deser negenhonderd ende de drij dan nog eerstvolgende jaeren ten respecte van drij hondert guldens der meergemelde negen honderd guldens.

Abstract van t' gene voorschreve verklaeren sij comparanten aen d(heer)e Jacobus Van Grunderbeeck te verhueren, et(ceter)a.

Tot volbrenginge van allen 't welck in dese opgehaedt, verbinden sij verkoopers-renthefferen-verhuerders, item rentgelder-huerder, respective hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toekomende, verklaerende Jacobus Keyaerts, ook innegesetenen van Campenhout ende eensgelijckx hier present, sig tot versekeringe deser inhoude, te stellen aen de verkoopers-renthefferen-verhuerders voor den kooper-rentgelder-huerder als borge principael ende in solidum, met renuntiatie aen 't ordre van excussie, welckers kracht aen hem door mij notaris in 't voorlesen deser is uytgeleyd, verbindende den selven daer vooren oock sijnen persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toekomende.

Constituerende sij verkoopers-rentheffers-verhuerders, item kooper-rentgelder-huerder ende d(heer)e borge, voorders onwederroepelijck den thoonder deser om in hunne respective naemen te compareren voor den voorschreven Souverijnen Raede, wethouderen van Campenhout, laethove van Ruttert oft elders noodig ofte alwaer 't g 't henne geconstitueerden geleiven sal ende aldaer den ofte de gebreckelijcke hunder constituanten in 't doen volbrengen deses inhoude voluntairelijck te doen duemen ende laeten condemneren sonder voorgaende dagement met kosten, alles onder gelofte voordere acceptatie, submissie ende renuntiatie als naer rechten, mede om te compareren als vooren ende aldaer den kooper ofte sijne gedenomineerde in de vooruytgedruckte partije van huys met derdedeel van een bunder lands salvo justo wel ende wettelijck te doen ende laeten goeden, vestigen ende erven op den last van den voormelden cheyns, capitaele somme van negen hondert guldens courant ende interesten dijer in debita forma, naer dijen den selven geconstitueerden voor ende in den naem sijnder constituanten sal hebben gepresteert den eede de non amortisatione geq gerequireert bij sijne majesteyts placcaert van den 15en. september 1753 articulo 15, sijnde d' onkosten van 't voorschreve transport, rentbekentenisse ende goedenisse dijer, mitsgaders de cassatie der selve rente, item van huercedulle, alle ten koste des koopers-rentgelders-huerders sonder eenige kortinge.

Actum Campenhout ter presentie van Jan Verrijt ende van Cornelis Liekens, getuygen versocht, zijnde de minuete deser bekleed met segel volgens reglement door de comparanten acceptant-kooper borge ende getuygen beneffens mij notaris onderteeckent, onder stont accordeerd bij extract, quod attestor, signatum J. V. Bellinghen, nots., 1792.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renonciatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer sekeren huyse, ap ende dependentien dijer met annexe erve, groot een derdedeel van een bunder landts salvo justo, gestaen ende gelegen tot Campenhout neven de Lange straete, ten voorsen. acte notariael in regenoten naerder uytgedruckt, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijnder constituanten daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo worden daerinne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Jacobus Van Grunderbeeck ende sijne actuele huysvrouwe Anna Van Boeckxhem, ingesetene van Campenhout, den geauthoriseerden officiael Fiefvet, alhier present ende in den naem van de voorse. gehuysschen accepterende op reserve ende last nochtans der capitaele rente van negen hondert guldens in den voorsen. notarialen acte breeder vermelt, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden hadde gepresteert den eede in handen des heere meyer conform den 15. art. van het placcaer  t van den 15. 7ber. 1753.

Coram sieur Livinus Lints ende sr. Guillielmus Homblé, schepenen, hac 5en. martii 1792.

     De Ceuster Joannes, (°) Kampenhout 25.07.1727 (g. Joannes Verstraeten en Maria De Coster),

     De Ceuster Petronella, (°) Kampenhout 20.05.1731 (g. Guilielmus De Coster en Maria Stroobants),

 

De Coster Henricus,

 

De Coster Guilielmus, (°) Kampenhout 27.11.1692 (g. Guilielmus Vleminckx en Maria Van Elsen),

    

De Coster Maria, XI (M1167), (°) Kampenhout 04.11.1701 (g. Cornelius Stroobants en Maria Verdeyen).

 

 

 

XI - De Coster Dionsius, XI (M1670), (°) Berg 30.03.1667 (g. Dionsius De Coster en Cornelia Marchant), + Berg 27.04.1713, x (niet Kamp, Til, Buk, Wes, Berg, Perk,  ) met Merckx Elisabeth (M1671), (°) Berg 23.10.1672 (g. Jacobus Verstraten en Elisabeth Lambrechts), fa Arnoldus en Verstraeten Ida, fii in Berg en Kamp, (niet Berg?, ),+ Berg 09.12.1739,

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coster Servatius, (°) Berg 25.03.1697 (g. Servatius De Coster en Margareta Sijmons),

 

De Coster Henricus, (°) Berg 18.10.1701 (g. Henricus De Coster en Catharina Merckx),

 

De Coster Maria, X (M835), (°) Berg 09.11.1702 (g. Cornelius Stroobants en Maria Merckx),

 

De Coster Joannes, (°) Kampenhout 19.08.1706 (g. Adrianus Vander Meeren l. Henri Van Cauvel en Anna Lenaerts),

 

De Coster Anna, (°) Berg 10.11.1708 (g. Henricus De Coster en Anna Mercx),

 

De Coster Jacobus, (°) Berg 26.05.1711 (g. Jan Puttemans l. Jacobus Merckx en Catharina De Coster), + Kampenhout 10.02.1792, x Kampenhout 13.01.1740 (g. Servatius De Coster en Cornelius Hots) met Monica De Cremer, (°) Kampenhout 04.05.1713, + Berg 28.02.1792 80 j., fa Joannes en Catharina Moens,

     Uit dit huwelijk:

     De Coster Maria Anna, (°) Berg 26.11.1740 (g. Joannes en Maria De Cremer),

     De Coster Servatius, (°) Berg 17.11.1742 (g. Servatius De Coster en Catharina Moens),

     De Coster Anna Maria, (°) Berg 24.09.1744 (g. Cornelius Oyts en Anna Verreyt),

     De Coster Maria Anna, (°) Berg 24.09.1746 (g. Joannes en Maria Anna De Coster),

     x Berg 26.11.1772 (g. Petrus Judovus Puttemans en Jacobus De Coster) met Petrus Verstraeten, (°) Kampenhout 24.08.1747,

     + Kampenhout 19.01.1806, fs Guilielmus en Catharina Maes, fii in Kampenhout,

     De Coster Catharina, (°) Berg 31.12.1750 (g. Servatius De Coster en Catharina Lanciers), + Kampenhout 11.12.1785 vv, x Berg 05.08.1780

     (g. Andreas Verboomen Kamp en Jacobus De Coster Berg) met Joannes Verboomen, (°) Berg 11.04.1754, + Kampenhout 29.03.1825, fs Judocus en

     Joanna Lombaers, hij x 2 Berg 16.05.1786 (g. Joannes Peeters en Andreas Verboomen) met Elisabeth Bohets, (°) Berg 28.07.1764, + Kampenhout 17.05.1828,

     fa Adrianus enPetronella Heymans, fii in Kampenhout,

     De Coster Anna Maria, (°) Berg 24.03.1754 (g. Laurentius Puttemans en Anna Verreyt),

     De Coster Cornelius, (°) Berg 30.09.1758 (g. Cornelius Hets en Anna Stroobants). 

 


 

XI - Van Doren Guilielmus (M1166), (°) Berg 01.02.1703 (g. Guilielmus Verbist en Maria De Mulder l. Joanna Kerinx), + Berg 09.02.1752 mv, x Berg 27.01.1728 (g. Joannes Bohets en Jacobus Rijdams) met Maria De Coster (M1167), (°) Kampenhout 04.11.1701 (g. Cornelius Stroobants en Maria Verdeyen).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Doren Anna Maria, (°) Berg 25.04.1729 (g. Engelbertus Peeters en Maria De Coster),

    

Van Doren Joannes, (°) Berg 07.01.1732, + Berg 07.06.1786 56 j. H.Geestmeester, x met Kesselaers Joanna Maria, ° Elewijt ca. 1735, + Berg 29.03.1812,

     Uit dit huwelijk:

     Van Doren Franciscus, (°) Berg 02.08.1760 (g. Frans Kesselaers en Anna Maria Van Doren),

     Van Doren Andreas, (°) Berg 26.01.1761 (g. Andreas Lombaers en Catharina Kerselaers),

     x Berg 14.08.1787 (g. Andreas Lombaers vader en Henri Van Doren broer) met Anna Maria Lombaerts, (°) Berg 03.04.1756, fs Andreas en Maria Walschaerts, fii in Berg,

     Van Doren Maria Catharina, (°) Berg 25.01.1764 (g. Adrianus Kersselaers en Maria Van Dooren),

     Van Doren Henricus, (°) Berg 07.06.1766 (g. Henricus Kesselaers en Maria De Coster l. Maria Kesselaers),

     x Elewijt 02.08.1791 (g. Joannes Van Poeyer en Andreas Van Doren) met Anna Catharina Van Poeyer,

     ° Elewijt ca. 1766, fa Joannes Elewijt en Theresia Verhasselt Kalfort, fii in Berg,

     Van Doren Judocus, (°) Berg 14.06.1771 (g. Judocus Lombarts en Elisabeth Penninckx), + Berg 21.08.1794,

     Van Doren Anna, (°) Berg 30.05.1774 (g. Joannes Kesselers en Anna Van Steenwegen), + Elewijt 22.05.1859,

     x Elewijt 09.06.1801 met Jan Baptist Verbist, fs Jan Frans en Anna Maria Van Cauwenbergh,

    

Van Doren Guilielmus, (°) Berg 31.05.1735 (g. Guilielmus Peeters en Maria Verstraeten),

    

Van Doren Elisabeth, (°) Berg 19.06.1737 (g. Servaes De Coster en Elisabeth Bohets),

    

Van Doren Guilielmus, (°) Berg 24.12.1740 (g. Guilielmus Peeters en Catharina Van Grunderbeeck),

    

Van Doren Anna Maria, X (M583), (°) Berg 29.08.1742 (g. Joannes Van Doren en Maria Walschaert).

 

 

 

X - Lansiers Henricus (M834), (°) Kampenhout 16.07.1703 (g. Henricus Paeps en Anna Van Elsen), + Kampenhout 02.12.1770 wn, x Kampenhout 07.01.1727 (g. Gerardus Stroobants en Servaes De Coster) met De Coster Maria (M835), (°) Berg 09.11.1702 (g. Cornelius Stroobants en Maria Merckx).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lansiers Maria, (°) Kampenhout 14.02.1727 (g. Joannes Lanciers en Elisabeth Merckx),

 

Lansiers Catharina, (°) Kampenhout 17.04.1729 (g. Servaes De Coster en Catharina Lanciers), x Kampenhout 20.04.1762 (g. Henricus Hermans en Petrus Vander Meiren) met Carolus Heymbeeck, (°) Kampenhout 17.03.1737, + Kampenhout 25.04.1806 wn, fs Benedictus en Elisabeth Maes,

     Uit dit huwelijk:

     Heymbeeck Franciscus, (°) Kampenhout 15.02.1763 (g. Franciscus Heymbeeck en Anna Lanciers), de ouders wonen op dat moment in Buken,

     Heymbeeck Joannes, (°) Kampenhout 26.05.1765 (g. Joannes Heymbeeck en Petronella Lanciers),

     Heymbeeck Petrus, (°) Kampenhout 29.03.1767 (g. Petrus Wesels  en Maria Hermans),

     Heymbeeck Henricus, (°) Kampenhout 26.04.1769 (g. Henricus en Joanna Lanciers),

     Heymbeeck Petrus, (°) Kampenhout 02.01.1772 (g. Petrus Boels en Petronella Lanciers), x Kampenhout 09.06.1801 (g. Carolus Heymbeeck vader en

     Judocus Verstraeten vader) met Barbara Verstraeten, (°) Kampenhout 08.10.1780, fa Judocus en Catharina De Bekker, fii in Kampenhout, 

 

Lansiers Joanna, IX (M417), (°) Kampenhout 11.01.1732 (g. Joannes en Joanna Lansiers),

 

Lansiers Elisabeth, (°) Kampenhout 19.07.1734 (g. Adrianus Boels en Elisabeth Merckx),

 

Lansiers Maria Anna, (°) Kampenhout 11.04.1737 (g. Petrus Lansiers en Maria Lambrechts),

 

Lansiers Anna Maria, (°) Kampenhout 19.05.1739 (g. Marcus Lansiers en Maria Van Elsen), + Kwerps 21.08.1809, x Erps 04.05.1766 (g. Robertus Wesel en Joannes Wesel) met Petrus Wesel, (°) Kwerps 10.02.1743, + Kwerps 24.05.1805, fs Robertus en Petronilla Vander Velde,

     Uit dit huwelijk:

     Wesel Petronilla, (°) Kwerps 10.10.1766 (g. Henri Lanciers en Petronilla Vander Velde), + Kwerps 12.11.1823,

     x  Kwerps 15.06.1802 (g. Petrus Wessels en Carolus Feyens) met Petrus Elias, (°) Kwerps 30.07.1780,

     + Kwerps 03.10.1815, fs Egidius en Catharina Vander Meeren, fii in Kwerps,

     Wesel fa, ° en + Kwerps 25.06.1769,

     Wesel fs, ° en + Kwerps 26.06.1771,

     Wesel Joanna Maria, (°) Kwerps 14.08.1772 (g. Carolus Heymbeeck en Joanna Vanden Dries),

     x Kwerps 09.06.1803 met Joannes Vranckx, schoenmaker, ex Kampenhout, fii in Erps Kwerps,

     Wesel fs, ° en + Kwerps 13.01.1775,

     Wesel Joannes, (°) Kwerps 21.01.1776 (g. Joannes Wesel en Maria Theresia Vanden Driessche), x 1801 met Maria Theresia Huysmans, 

     Wesel Anna Catharina, (°) Kwerps 17.01.1780 (g. Petrus Ronsmans en Anna Catharina Lanciers),

     Wesel Cornelius, (°) Kwerps 18.10.1780 (g. Cornelius De Koster en Catharina Caltens), +ErpsK 17.12.1847, x 1 Erps Kwerps 14.01.1807 (g. Joannes Wesels en

     Philippus Vanden Bossche) met Barbara Vanden Bossche, (°) Kwerps 29.03.1780, + Kwerps 02.07.1817, fa Philippus en Joanna Stoels,

     x 2 Kampenhout 03.02.1818 (g. Petrus Wesel en vader bruid) met Matthys Anna Maria, (°) Kampenhout 15.01.1790,

     + Erps Kwerps 09.12.1825, fa Petrus en Elisabeth De Coster, fii in Erps Kwerps, 

 

Lansiers Petronella, (°) Kampenhout 29.11.1741 (g. Petrus Van Erps en Maria Lansiers),

 

Lansiers Petrus, (°) Kampenhout 30.07.1744 (g. Petrus en Catharina Lansiers).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom