Voorouderlijst De Colver Willem

 

Kol(l)meyer, Kolmer en de verdwenen vormen De Colmer(e)

Naam van Duitse origine uit Koldemeyer/Kohlmeyer: toezichter bij het kolenbranden.

Momenteel komen naamvarianten meestal nog voor in het noordwesten van Duitsland (tegen Gelderland aan).  Dit is ook de regio waaruit Van Lantrop en Spoelberg stammen. Mogelijk is de eerste De Colmer dan ook een soldaat geweest die in de regio Aarschot-Werchter bleef plakken.

of

Colver (De)

Beroepsnaam voor de kolvenmaker, kolvendrager.

 


 

XVI - XVII - De Colver Willem fs Willem (S), ca. 1470, x met  Catlijn De Witte - Swittens.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

R1628: Fo 35:
- 29 dec 1494: Willem De Witte alias Van Brezyp Aertsone heeft gederft de hellicht van drij dm eussels gelegen inde Kelfserbempde ende daerin gegoet Willem De Colmer
- 7 jan 1509: Lijsbeth Colmers wijlen Willems dochter x Janne De Scrijnmaker hebben ontvangen na de dood van haar vader het paert recht ende deel van onderhalf dm bemps oft eusels gelegen inde Kerlfscherbempden
- 30 jan 1509: ‎(Jacop Van Maelcote)‎: Vranck De Witte Willemsone als oom ende momboir van Willeken De Colmere zone wijlen Willems oudt ontrent 8 jaeren heeft ontvangen na de dood van Willem wijlen zijn vader tot zijn behoef en tot behoef van zijn broeders & susters de helft van drij dm eussels gelegen inde Kelfserbemde ‎(Jan Bastijns, Laureijs VL)‎
- 25 feb 1567: Jan Leemans, Simon Schots x Meys Leerbeijls, daerboven hij hem in dese sterckmaeckte Mathijs Smeets x Lijsbeth Leerbijls, Barbele Leerbijls x Anthonis De Pelsmaker, alle kinderen en erfgen van wijlen Margriete De Colmere hebben ontfangen naer doode vandezelfde Margriete onderhalf dm eusels gelegen inden Elst ‎(wijlen Jan Bastijns ende nu Remeijs Optenbergh, Henrick Van Langendonck, Lijsbeth Van Langendonck), Jan Leemans sterfman
- dezelfde dag hebben die voors kinderen en erfgen gederft tselve onderhalf dm eusels, gelegen als boven aan Hendrik Van Langendonck tot behoef van Aerden Van Langendonck zijnen sone.

R1628: Fo 191:
- 1 feb 1546: Jan De Witte zone wijlen Willems die brueder was van Vranck wijlen De Witte nae doode ende aflijvigheijt desselfs wijlen Vranckx, heeft ontvangen tot behoef van hem ende van Vranckx, Hendrick, Philip, Anne ende Berbelen De Witte zijne broederen ende zusteren ende tot behoef van Lodewijck, Jan, Aert ende Sebastiaen De Witte kinderen Jacops wijlen De Witte onderhalf vd vande moelen van Wijchmale onder Rotselaer
een ander vd vandezelfde molen toebehorende is meester Claes wijlen ooms alias de capella ende tsurplus der selven moelen toebehorende es de weduwe Lodewijck wijlen De Witte ende de voers Jan De Witte verclaerde
- op deselven dag hebben de voors Jan ende Vranck De Witte gebruederen den selven Vranck, hem verclaerde oudt te wesen 24 jaren, Henrick De Witte ‎(18 j)‎, Philips De Witte ontrent 20j ende Berbel Switten ontrent 25 jr alle drije gebroeders ende zuster des voers Jan ende Vranckx De Witte met consente willen weten ende ten bijzijne Aerts Paeps ende Willem De Witte zone des voers wijlen Vrancks als hun momboiren ende de selfe momboiren vanwegen den voers Henricq, Philips ende Barbelen, tot desen & om des naerbes es te moegen doen, bij de weth van Herent, ende dat bij acte daer aff
op 4 juli 1546 ‎(datum? Sic)‎ geauthoriseert wesende, ende Adriaen De Medegreve x Anna Switten oock sustere des vors Jans, Vrancks, Henricq, Philips ende Berbele De Witte alle kinderen Willems wijlen De Witte, Jan Van Maelcote zone Mertens ende Willem De Colmer zone wijlen Willems als momboirs ende inden name ende van wegen Lodewijck, Jans, Aerts ende Sebastiaen De Witte, kinderen Jacops wijlen De Witte tot des naerbes es te mogen doen bij de weth van Herent gauthoriseert wesende ‎(akte 7 jan 1545)‎ hebben gederft de hellicht van onderhalf dv vanden voers molen van Wijchmale aan Claes Cluppel, zone Jans, x Berbele Van Haeltert, Claes Cluppers sterfman
- in de marge: es te weten soe Jan De Witte zone wijlen Willems, die zone was van Vranckx wijlen De Witte, ende Willem De Witte zone wijlen Vranckx, ende Aert Paeps als momboir der onbejaerde kinderen des voers wijlen Willes De Witte verclaert hebben dat int onderhalf vd van des molen met toebehoorten, voer die derfinge des selfs gericht waren, te weten de kinderen des voers Willems wijlen De Witte elck in een sevenste deel, ende de kinderen Jacops wijlen De Witte tsamen maer voer een sevenste deel ‎(20 feb 1546).‎

R1628 fo 33:
- 29 dec 1494 ‎(Reijnier De Pelsmaker, Willem De Witte ende Librecht Jacops, mannen van leen)‎ Huijbrecht Van Heerbruggen die helft van drij dm beempts daer Willem Van Brezyp dander hellicht aff heeft, gelegen inde Kelfselbempde geheeten Stroeussel ‎ ‎(Jans Van Langendonck, Lauwereijs en Aert Vanderborch, Jan Bastijns Aertsone)‎ hierin gegoet Willem De Colmer zone Willems.
- 7 jan 1506 Stilo Brabantiae: Lysbeth Colmers dochter wijlen Willems x Jan De Scrijnmaker na de dood van haar vader Willem heeft drij dm eusels oft beempt vercregen inde Kelfse bempden ‎(Jan Bastijns, Aert wijlen Verborch).‎
- 30 jan 1506: Vranck De Witte als oom en momboir van Willem De Colmere heeft ontvangen voor hem en zijn broeders en susters mits de dood van Willem wijlen De Colmere zijns vaders, de hellicht van drij dm eussels gelegen inde Kelfserbempde geheeten Scoseusel ‎(Jan Bastijns, Laureijs VL)‎.
- 3 april 1551: ‎(Aert Van Langendonck,  Jan De Scrijnmaker, Willem De Colmer)‎: Berbele Scolmers dr wijlen Willems dijen de naerbeschreven goeden tegen heuren broer ende susteren inde deijlinge gebleven sijn soo sij en haeren man Anthonis De Kepper verklaarden en waervoor zij hen ter dezen sterckmaeckten, gederft ... onderhalf dm eussel besloten onder Rotselaer geheeten Scroeusel ‎(die voors Barbelen, wijlen Jan Bastijns, mr Jacops Van Horicke Aert VL)‎ aan Huijbrecht Vandenberghe ten behoef van Margriete Vandenberghe zijnder dochter, tierst bij hem vuijt zijnen broode voerden voers stadthoudere & mannen van leen gedaen wesende
.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Colmer Margriet, ca. 1500, x 1 met ... Leemans, x 2 met ... Leerbels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Leemans Jan,  

     2. Leerbijls Meyrs, x met Simon Schots,  

     Leerbijls Lijsbeth, x met Mathijs Smeets,

     Leerbijls Barbele, x met Anthonis De Pelsmaker,

 

De Colmer Marie,

 

De Colmer Lijsbeth, x met Jan De Scrijnmaker,

 

De Colmer Barbele, x met Anthonis De Kepper,

     Uit dit huwelijk:

     De Kepper Maria, x 1 met Vincent Vercouteren, ca. 1530, x 2 met Jacob Van Aerschot alias Vermeulen,

 

De Colmer Willem, XV - XVI.

 


 

XV - XVI - De Colmer Willem, ca. 1501, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Colmer Peter, XIV - XV.

 


 

XIV - XV - De Colmer Peter, ca. 1525, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Colmere Margriet, XIII - XIV (S5151 + S7711).

 


 

XIII - XIV - Van Meerbeeck alias Nielens Peter (S5150 + S7710), ca. 1540, x met Margriet De Colmere (S5151 + S7711).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Meerbeeck Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Jacomijne, x met Willem Verhulst;

 

Van Meerbeeck Joannes, x 1 met Maria Wiggers, x 2 Rotselaar 21.12.1604 (g. Van Meerbeeck Petrus en Gobelijns Henricus) met Heijlwigis Wouters,
     Uit dit huwelijk:

      1. Van Meerbeeck Petrus, ca. 1600,

     Van Meerbeeck Christophorus, ca. 1604, + Rotselaar 01.07.1658, x met Digna Aurogge, fii daar,

     Van Meerbeeck Joannes, ca. 1603, + Rotselaar 29.08.1636, x Rotselaar 05.08.1631 (g. Anthonius Gooris en Joannes Van Meerbeeck)

     met Magdalena Goris, deze x 1 Rotselaar 15.02.1626 (g. Anthonius Gooris, Gerardus Van Aerschot en Henricus Van Hove)

     met Cornelius Van Aerschot, x 2 Rotselaar 27.03.1629 (g. Anthonius Gooris en Guilielmus Fobelets) met Joannes Fobelets,

2. Van Meerbeeck Martinus, () Rotselaar19.011605 (g. Martinus Hendricx en Catharina Aerts), x met Joanna Van Aerschot,

Van Meerbeeck Jacobus, () Rotselaar 02.05.1607 (g. Jacobus Wouters en Anna Vranx),

     Van Meerbeeck Henricus, () Rotselaar 25.09.1609 (g. Henricus Gobblins en Clementia Van Maelcoth), 

     Van Meerbeeck Anna, () Rotselaar 08.01.1612 (g. Hendricx Anthoon en Van Zulpe Anna),

     Van Meerbeeck Maria, () Rotselaar 02.04.1614 (g. Verdeijen Henricus en Meeus Maria), x 1 Rotselaar 05.03.1639 (g. Van Meerbeeck Christophorus

     en Van Meerbeeck Martinus) met Bols Joannes, x 2 (niet Rot, ) met Isaac Van Bets, x 3 Rotselaar 20.01.1654 (g. Franciscus Van Meerbeeck

     en Petrus Van Bostraten) met Jan Van den Broeck, fii bij Bols,

     Van Meerbeeck Guielmus, () Rotselaar 27.09.1616 (g. Van Arschot Guielmus en Van Meerbeeck Margareta),

     Van Meerbeeck Franciscus, () Rotselaar 27.10.1619 (g. Hyezen Franciscus en Diricx Elizabeth), 

 

Van Meerbeeck Margaretha, XII - XIII (S2575 + S3855).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom