Voorouderlijst De Coene Jan

 

Koen, Koene(n), Koenn, Kon(n), Könn, Koens, Kons, Coen, Coene(n), Coens(en), Coone, Con(e), Coohn, Coune(n), Couenen, Coun(ns), Kohn(en), Koohn, Kohne, Köhn(e(n)), Ko(o)nen, Coonen, Cohn(en), Conen(s), Keune, Keun(en), Kun(nen), Kune, Kuen(en), Cunin, Cu(e)nen, Ceunen(s), Ceunis, Cuens, Koeune, Kuin, Cuinen, Cuynen, Cuyns, Kühn(e), Kuhn(e), Kuehn, Kuhnen, Kuenhen, Kuhnhenn, Kuhni

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Cono, Kono.

2. Zie ook De Coen(e).

 

De Coen(e), De Coun(e)

Bijnaam voor iemand die koen, dapper is. Vermoedelijk eerst uit de voornaam Koen.

 


 

XIII - De Coene Jan (S4554), ° ca. 1545, x met Lucia Smets (S4555).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

WRT1847 fo 142v: 22 apr 1597:
Lucia Smets x Jan Coene voor de tocht en Pauwelijn Moons x Jan Viskens voor de proprietyt verkopen een huis en hof in Tremelo een half dm groot aan Baptista Van Bael x zone wijlen Geraerts ende huijsvrouwe.
VT Begijnendijk/Baal 1597:
Wonend onder Baal Jan Viskens Jacopssone
woonende in sijn eijghen huys ende heeft een peert, eenen halfven waeghen met Jan De Coene, heeft twee koeien, eenen rindeken ende wint omtrint vijff dachmaelen lants liggende onder den dorpe van Beetecum, die hij huert van blockerije, woonende tot Loven, noch seven dachmaelen lants hem toebehorende, geleghen onder Nieugoet ende noch een dachmael onder Beetecum geleghen, dat hij huert van de voerschreven Jan Decoene.

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes De Coene en Lucia Smets met hun enige dochter Joanna. Het is een akte van erfmangeling met Guilielmus Rogmans. Daarnaast maakt men ook melding van Henricus Brugmans en Elisabetha (Lesken) Rogmans. Guilielmus (Willem) Rogmans in de akte is vermoedelijk de vader van Elisabetha. Op te merken valt dat de Stockblake mijn inziens in werkelijkheid de Stocklaecke is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 42r., akte dd. 29 augustus 1611.

Condt zij allen lieden dat een erffmangelin(ge) gedaen ende geschiet es tusschen Willem Rogmans ter ie. en(de) Janne De Coene, hem sterckmaecken(de) voor Lucia Smetz, zijn wettighe huysvr(ouw)e, met oock voor Jenneken De Coene, hunders beyder wettige en(de) eenre dochter, die hij midts desen is v(er)vangen(de) en(de) voorde sel(ve) hem sterckmaecken(de), ter andere zijden, in vueghen en(de) manieren hier naer volgende, te weten dat dat (!) de voors(chreven) Willem Rogmans van(de) voors(chreven) Janne De Coene sal hebben ten eeuwighen daeghen een stucxken lants, gel(ijck) tsel(ve) gelegen is in een meerder stuck landts, soo tsel(ve) bijden voors(chreven) partijen is affgeteeckent, regen(oten) jo(ncke)r Aert De Rijcke oist ter ie., des heeren straete oft herbaene ter iie., de voors(chreven) Jan De Coene noerden ter iiie. ende de wed(uw)e Franchois Van(den) Casteele ter iiiie. zijden, belast wesen(de) met een blanck ts(iae)rs chijns, daeraff dit plecxken jaerl(ijcx) sal geven tvierendeel en(de) dat tsel(ve) leeght in een gichte onder den heere van(der) Bruggen sonder meer ende dit plecxken is mede hebben(de) ten eeuwighen daeghen een(en) wech oft vuytganck door en(de) neffens des voors(chreven) Jans De Coene erffve ter straeten vuyt naer Baerle, breet wesen(de) twelff voeten, des moet dit plecxken draeghen, maeken en(de) onderhouden den vrede van des(en) ganck oft wech, sulcx dat de voors(chreven) Janne De Coene, zijn erffve en(de) naercomelin(gen) daer door nyet beschaedicht en wordde, ende de voors(chreven) Janne De Coene zal van(den) voors(chreven) Willem Rogmans hebben en(de) behouden ten eeuwigen daeghen een plecxken maybempts, groot ontrint een dachmael, gel(ijck) tsel(ve) gelegen is int Kercken Broeck tot Betekom, regen(oten) Anthonys Bouwens oist ter ie., Cath(lij)ne Brugmans west ter andere, de Stockblake zuyden ter iiie. en(de) Adriaen Peeters noerden ter iiiie. zijden, ende soo verre dit bempdeken leeght in een gichte, dat sal de voors(chreven) Jan De Coene moeten draegen met oock des h(ee)ren chijns, soo vele als tvoors(chreven) plecxken landts jaerl(ijcx) is gevende, ende soo verre op deen oft op dander p(ar)cheel meer bevonden wordt vuyt te gaene dan voor v(er)claert staet, dat sullen partijen malcanderen naer lant recht ende costuymen der stadt van Loven te goede comen ende elck parcheel met moet zijn(en) last tot den dach van dese goedinghe van(de) v(er)loopen effen aff betaelen, ende heeft dijen volgen(de) de voors(chreven) Jan De Coene ind(er) qua(litey)t als voor tvoors(chreven) plecxken landts opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse), exp(osito) soo es daerinne gegicht en(de) gegoydt de voors(chreven) Willem Rogmans ind(en) naem en(de) tot behoeff Henr(ick) Brugmans als man en(de) momboir van Lesken Rogmans, huere kinderen en(de) naercomelin(gen) ende de voors(chreven) Willem p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen tvoors(chreven) plecxken bempts, soo is daerinne gegicht en(de) gegoydt de voors(chreven) Jan De Coene, soo voor hem als voor Lucia Smets, zijn huysvrouwe, en(de) Jenneken De Coene, hun eenige dochter, behoudel(ijck) dat de voors(chreven) Jan De Coene en(de) zijn huysvr(ouw)e hierinne reserveren hun tocht en(de) bijleven, met oock soo verre de sel(ve) gehuysschen geraecken tot eenighen ongeluck te comen, dat sij tsel(ven) sullen mogen v(er)setten en(de) v(er)loopen believet hun et satis hinc inde die voors(chreve) respective opdraegeren obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras opde chijnsen, lasten, servituten en(de) conditien voors(chreven), coram Pulle, Borcht, augusti xxixa., 1611.

 

Uit dit huwelijk:

 

Joanna De Coene, XII (S2277).

 


 

XII - Peeters Adriaen (S2276), ° ca. 1570, + Werchter 11.12.1658, x met Joanna De Coene (S2277).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Peeters Adriaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Catharina, ° ca. 1600, (x) Rijmenam 30.05.1627 (g. Joannes Geens en Joannes Verswijveren) met Guilielmus Verswijveren, fs Martinus en Elisabeth Buelens,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 19.11.1627 (g. Peeter Geens en Maria Brems), x Haacht 25.02.1645 met Frans Van Wesenbeeck, fii in Haacht,

     Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 03.10.1629 (g. Martinus Verswijvere fs Martinus en Elisabeth Smets), + Rijmenam 20.08.1637,

     Verswijvere Henricus, (°) Rijmenam 03.12.1631 (g. Henricus Gebuers en Petronilla Verlinden),

     Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 29.05.1634 (g. Andreas Verswijvere en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Adrianus, (°) Rijmenam 16.08.1635 (g. Adrianus Van Beke en Maria Van Elst),

     Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 02.12.1637 (g. Andreas Verswijvere fs Joannes en Margaretha Matthijs),

     Verswijvere Augustinus, (°) Rijmenam 10.04.1640 (g. Augustinus Daems en Catharina Peeters),

      x Itegem 24.05.1668 (g. Gummarus Luymen en Petrus Vercammen) met Van Leemputte Catharina, fii in I, R,

 

Peeters - Petri Henricus, (x) Wakkerzeel 14.05.1636 (g. Van Reimenant Petrus en Leerbels Guilielmus), (x) Wakkerzeel 14.05.1636  (g. Van Reimenant Petrus en Leerbels Guilielmus), x Werchter ...06.1636 met Margaretha De Witte (Wit),

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Joannes, (°) Wakkerzeel 20.04.1636 (g. Joannis Joannes en De Witte Maria ex W),

     Peeters Henricus, (°) Werchter 09.05.1641 (g. Van Vlasselaer Henricus en Verhulst Barbara),

     Peeters Petrus, (°) Werchter 17.11.1643 (g. Van Houtvin Petrus en Vander Hagen Joanna),

     Peeters Anna, (°) Werchter 30.12.1646 (g. Verbeeck Joannes en Vertennen Anna),

     Peeters Lucia, (°) Werchter 18.08.1649 (g. Verhoeven Andreas Guilielmus ex Betecom en De Runiers Maria),

     Peeters Maria, (°) Werchter 10.12.1651 (g. Vertruijen Joannes en Peeters Maria),

 

Peeters Petrus, (°) Betekom  07.01.1624 (g . Petrus Van Ierlant  en Maria Brugmans),

 

Peeters Barbara, (°) Betekom  07.01.1624 (g .Jacobus Viskens locus patris sui en Barbara Aerts),

 

Peeters Petrus, XI (S1138).

 


 

XI - Peeters Petrus (S1138), (°) (niet R, K, W!, S, Bet, H, Rot, Wes, Wez?, Beer, Heist?, NotS, Kamp, Berg, Perk, Wak, Til, Buk, Herent!, ), x Werchter 31.10.1647 (g. Rix Abraham en Boons Walterus) met Boons Maria (S1139), (°) (niet K, R, S, W, ...), zij x 2 Werchter 14.07.1660 (g. Boon Jacobus en De Wortelere Remigius) met Verhulst Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Petri Anna, X (S569), (°) Werchter 29.08.1649 (g. Walterus Boons en Anna Holemans),

 

Peeters Catharina, (°) Werchter 17.12.1652 (g. Joannes Verbeke en Catharina Peeters), x Werchter 21.06.1681 (g. Van Roest Cornelius en Van Hautvin Joannes) met Petrus Wauters, (°) Werchter 23.07.1656 (g. Petrus Antonis en Anna Berbaerts), fs Cornelius Wouters en Margaretha Geens,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Joannes, (°) Werchter 18.10.1682 (g. Joannes Claes en Catharina Wauters), x 1 (niet W, ) ca. 1715 met Anna Van Loije,

     x 2 (niet W, ) ca. 1727 met Barbara Goris, (°) Werchter 19.07.1700 (g. Guilielmus Koninckx en Barbara Van Rillaert), fa Guilielmus en Joanna Van Haecht,

     Wauters Carolus, (°) Werchter 14.01.1685 (g. Carolus Van Wesenbeeck en Anna Van Roost), x (niet W, ) ca. 1710

     met Maria Gobelijns, (°) Werchter 03.02.1685 (g. Jacobus Hendrix en Maria Crabbe), + Werchter 20.07.1756, fa Guilielmus Gobeleyns en Clara Hendrickx),

      Wauters Petrus, (°) Werchter 11.09.1689 (g. Petrus Van Gorp en Anna Peeters), + Werchter 27.09.1755, x (niet W, ) ca. 1718 met Elisabeth Eggers, ex Schriek, + Werchter 11.04.1773,

 

Peeters Maria, (°) Werchter 29.12.1655 (g. Joannes Coens en Maria Brughmans),

 

Peeters Margaretha, (°) Werchter 07.03.1660 (g. Petrus Willems en Margaretha De Witte).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom