Voorouderlijst De Cock Petrus

 

1. Beroepsnaam voor een kok.

2. Beroepsnaam op basis van het Middelnederlandse coc, scarpcoc = beul of scherprechter.

 


 

De Cock Petrus, Wak+, W+, ca. 1560, x 1 met Odilia Vandeneijnde, fa Cornelius en Catharina Verloo (fa Michael), x 2 met Lauwers Barbara (S2559), (fa Petrus Lauwarts), deze x 2 met.Wouters Laurentius (S2558). Deze x 2 (niet W, ) met Adriana Peeters (N2509 + S3613 + S4965 + S5065), deze x 1 met XII - XIII - De Raymaeker Joannes alias Hensken neef (N2508 + S3612 + S4964 + S5064).

 

NGB 14278 - 2/1/1659: "Lauwereys Wouters en Adriaan Van Vecken x Catlijn Wouters, Huybrecht De Cock met Liberecht Vermeylen x Maeyken De Kock, die 64 gld. trekt van een versterf van 50 gld. kapitaal, die de vs. Catlijn Wouters verstorven zijn uit hoofde van Barbara Wouters (= Lauwers !), hun moeder, die te voren was gehuwd met Peeter De Cock haar eerste man en daarna hertrouwd met Lauwereys Wouters, uit een som van 200 gld., waarvan Huybrecht en Maieken de Cock de resterende 150 gld. verkrijgen samen met de 50 van Catlijn Wouters die meenden dat zij geen pretentie had".

 

Onderliggende akte 2 en 3 uit 1655 waarin beide echtelieden vermeld worden, kleuren het Werchters gebeuren met beroepen, buren en andere kleine wetenswaardigheden. Met dank aan Paul Peeters.

 

Peeter Lauwers woonende tot Werchter Anthoon Lauwers sijnen broeder Barbara Lauwers heuldere suster weduwe wijlen Peeters De Cock ten overstaen van Laureijs Wouters tegenwoordigh haeren wettige m+m, Elisabeth Lauwers insgelijckx heuleden susters ten overstaen van Cornelis Luimoije m+m, den voors Peeter Lauwers, Antoon Lauwers & Cornelis Luijmoije heulieden sterckmakende voorde tocht van naerbeschreven goederen competerende Laureijs Wouters x Barbara Lauwers, mede voor derfelijckheijt ... & gedevolveert op het minderjarig kint van voors wijlen Peeter De Cock daer moeder af is Barbara Lauwers
Verkopen aan Adriaen Kersten x Elijsabeth Hollemans een half dm bempts gelegen int Bexembroeck drije vd hellichtwininge int Bexembroeck; noch een half dm int voors broeck heeren hellichtwinninge.

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

KB1165: Fo 222: 26 nov 1639:
Huijbrecht De Cock wijlen Peetersone daer moeder af was wijlen Odilia Vandeneijnde heeft verkocht aan mr Willem Hoijlaerts x Jenneken Ghijnens twee stukken land, een geheeten het Lanckvelt ... 
Wer1875: Fo 368:
- 12 okt 1491: Hendrik Marien x Machtelt Wouters onderhalf dm gelegen ter Heyden
- 5 jan 1516: verkopen aan Jakop Coppeken De Leeuw alias De Beer
- 31 jul ??: Gielis De Meijer heeft eed gedaan
- 1 mrt 1593: Christiaen Roefs bij doode voors Jacop De Leeuw heeft ontvangen drij dm namens Lincken Lucas Joesdochter dm af was Anna De Leeuw voor deen hellicht en dander hellicht voor Beijken Vosbergen dochter wijlen Hendriks daer moeder af was Beijken De Leeuw
- 24 jan 1600: Aert Van Tongelen x Kateryne Roefs daer moeder af was Cathelijne Lucas
- 1613: beschadigd ‎(Verbraecken)‎
- 9 nov 1626: Laureijs Wouters sone wijlen Aerts koopt ...
- 7 dec 16??: Jan Vanderhoeven bij naerderschap een hofstede
- 19 jan 1637: Peter Wauters x Maijcken Van Hove ten behoeve van Aert Van Hove sone Jans na de dood van sijn vader
- 1671: Jenneken Van Hove.
 

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus De Cock en zijn vrouw Odilia Van den Eynde. Uit de akte blijkt dat zijn vrouw de dochter is van Cornelius en Catharina Verloo en kleindochter langs moederszijde van Michael Verloo. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 96v., akte dd. 25 oktober 1613.

Item Cornelis Van(den) Eynde voor soo vele aengaet die tocht inde naerbes(chreve) rinte, als getrouwt hebben(de) gehadt hebben(de) wijlen Cathelijn V(er)loo dochter wijlen Michiels V(er)loo, en(de) Peeter De Cock als man en(de) momboir van Odilia Van(den) Eynde, dochter des voors(chreven) Cornelis, bij hem behouden van(de) voors(chreve) wijlen Cathelijn V(er)loo, alhier p(rese)nt, voorde proprieteyt, hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen aen hen bij Charles Van(der) Noot als gecommitteerde van h(ee)r en(de) m(eeste)r Franchois Van(den) Cruyce, licen(tiaet) in beyden rechten, gelost, gequeten en(de) affgeleeght te zijn een(e) erffel(ijcke) rente van ses rinsg(u)l(dens) ts(iae)rs tegen den penn(inck) xvie. metten v(er)loopen van twee jaeren, dleste daeraff te v(er)schijnen xxiiii. decemb(ris) 1613 toe(comen)de, die welcke die voors(chreve) bekinderen waeren trecken(de) op zekere goeden, gelegen onder Keerberghen, den voors(chreven) Van(den) Cruyce toebehooren(de) volgen(de) die brieven daeraff zijn(de), gepass(ee)rt voor schepen(en) van Keerberghen opden xxiiiien. decemb(ris) xvc. lvtich., schelden(de) den sel(ven) en(de) de voors(chreven) v(er)obligeerde goeden daeraff volcomel(ijck) quytte, promitt(ens) nullatenus alloqui sed semp(er) satis erga quoscunq(ue) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, consenteren(de) alsoo inde cassatie van(de) erffbrieven oft register daeraff zijn(de), coram Loomans, Nijverseel, octob(ris) xxva., 1613.)

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaeker Guilielmus, jongman in 1679,

 

De Raymaeker Maria alias Hensken Neef, () Werchter 26.08.1618 (g. Wilhelmus Peeters en Maria Van Dongel),

 

De Raymaeker Joannes, () Werchter 04.10.1620 (g. Joannes Van Hoegaerden en Anna Verhagen),

 

De Raymaeker Cornelius, XI - XII (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), () Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs),

 

De Raymaeker Antonius, () Werchter 26.12.1627 (g. Lauwens Antonius en Maria Wouters),

 

De Cock Hubertus, () ca. 1617, fs Petrus x Betekom 06.10.1633 (g. Godefridus Holaets en Joannes De Meijer) met Lauwers Barbara,  + Werchter 13.02.1667, x ca. 1635 met Anna Hoelaerts, + Werchter 22.11.1692, deze x 2 Werchter 27.02.1677 met Van Avont Henricus,

In deze aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Hubertus De Cock, zoon van wijlen Petrus en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, fol. 146v.,akte dd. 9 november 1643.

Item in tegenwoirdicheyt der heeren schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Huybrecht De Cock sone wijlen Peeters, woonen(de) tot Werchtere, heeft bekent en(de) geleden dat Hendrick Van Vlasselaer en(de) Passgier Hollemans, gehuysschen, aen als momboir der kinderen wijlen Michiel Luytens en(de) Margriete Hollemans, gehuysschen als sij leeffden, aen hem volcomentl(ijck) heeft gelost en(de) affgequeten alsulcken rente van zese gul(dens) erffel(ijck), den pen(ninck) xvie. als die voors(chreve) comp(aran)t op die voors(chreve) kinderen en(de) henne goeden, tot Wercher gelegen, jaerel(ijcx) heffen(de) en(de) trecken(de) is volgen(de) die brieven daeraff zijn(de), gepasseert voor schepen(en) alhier in die middelcamere opden iiiien. marty a(nn)o xvic. xiiii, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque obligan(do), submitt(endo) ac renunc(iando) in fo(rm)a, consenteren(de) voor sulcx inde cassatie der voors(chreve) rente, gelijck die selve wordt gepasseert midts desen, bekennen(de) oock over allen die verloopen der selver rente wel vernuecht en(de) betaelt te zijn, coram Borchgrave, Cranevelt, novemb(ris) ixa., a(nn)o 1643.

 

In deze akte maakt men melding van Hubertus De Cock (sone wijlen Petrus) en zijn vrouw Anna Hoelaerts uit Werchter. De datering van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 357v., akte dd. 18 juni 1647.

Item Huybrecht De Cock soene wjlen Peeters en(de) Anna Hoelaerts, gehuyschen, woonen(de) te Werchter, in presentie, etc(etera), hebben bekendt wel en(de) deuchelijck schuldich te sijne aen Margareta Tritsman[s] weduwe wijlen Daneel Van Meerbeeck, present ende accepteren(de), achthien carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) xv gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, alle jaer op date deser te verscheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer van betaelinghe sijn sal den xviiien. juny anno 1648 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futur(um) quolibet assecut(um) ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), oblig(an(do), etc(etera), in forma, midts conditie dat die voors(chreve) gehuyschen die voors(chreve) rente sullen moegeh lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hem goedt duncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. in goeden couranten gelde en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise en(de) int decreet van dijen sonder daer toe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, en(de) namentl(ijck) ierst over een(en) boomgaert, groot een halff boender en(de) een halff dachmael, geleghen onder Werchter, regen(oot) Dirick Goossens ter ier., Cornelis Wauters ter iier. en(de) sheeren straete in twee sijden, item over ses dachmael landts, geleghen onder Bael bij Aerschot, regen(oot) de straet in twee sijd(en), jo(uffrauw)e Marie Van Emelen ter iiier. en(de) Jan Wauters ter iiiier. sijd(en), midts welcke voors(chreve) bekentenisse doot en(de) te nyet gedaen wordt alsulcke obligatie van hondert vijftich r(insguldens) eens als Cornelis Luymoy aen(de) voors(chreve) Margareta Tritsmans hadde gegeven voorden not(ari)s m(eeste)r Peeter a Kempis opden iiien. augusti 1635, welcke hondert vijftich r(insguldens) die voors(chreve) gehuyschen met dese bekentenisse thennen laste sijn nemen(de) en(de) den voors(chreven) Cornelis daer aff ontslaen(de), soe oyck doet die voors(chreve) Margareta midts desen als haer met desen bekentenisse, bekennen(de) voldaen en(de) gecontenteert te wesen, geloven(de) en(de) v(er)binden(de), etc(etera), prout in forma, coram eisdem.

                In de marge.

Op heden den xviiien. february 1651 compareren(de) Margareta Tritsmans en(de) heeft bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen van Huybrecht De Cock de capitale penninghen mette v(er)loopen van dese xvii rinsg(uldens) xv st(uyvers erffel(ijck), consenteren(de) voor sulcx inde cassatie deser, promiten(tes), etc(etera), obligan(do), etc(etera), in forma, act(um) eod(em).

Dit is  +  het hanteecken der voors(chreve) Margareta, quod attestor.

Ph(i)l(ip)s Hollandts.

 

In deze akte maakt men melding van Hubertus De Cock (x Hoelaerts Anna), zoon van Petrus en inwoner van Bael.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 24r., ackte dd. 20 juli 1634.

Transcriptie.

Item Huybrecht De Cock sone wijlen Peeters, woonende tot

Baelen bij Aerschot, in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft bekendt en(de) geleden,

kendt en(de) lijdt mits desen ontfanghen te hebben van Merten

Briers, als eenighe goederen gecocht hebbende van d' erfgen(aemen)

Jans Verthiers, de somme van vijftich rinsg(uldens) eens, sijnde

t' capitael van(de) hellicht van sesse rinsg(uldens) vijff stuyvers

erffel(ijck), bekendt bij Jan Verthiers tot behoeff ... [n.v.],

schelden(de) alsoo den voors(chreven) Merten Briers en(de) v(er)obligeerde goeden

van(de) voors(chreve) vijftich rinsg(uldens) eens volcomentl(ijck) quyte, promitt(ens)

nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq(ue)

ob(ligando), etc(eter)a, in forma, consenterende inde cassatie van(den) reg(ist)re,

coram Lievens, Heyden, july xx., 1634.

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Petrus, () Betekom 02.08.1634 (g. Petrus Clzes en Maria Van Brempt),

     De Cock Anna, () Wakkerzel 20.11.1636 (g. Arnoldus Van Calster en Anna Castermans), 

     De Cock Anna, () Werchter 29.12.1640 (g. Joannes Mirockx en Anna Goris,

     x Werchter 17.06.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en De Cock Hubertus) met Joannes Van Hoegaerden,

     De Cock Joannes, () Werchter 09.10.1643 (g. Joannes Van Eyken en Maria De Cock),

     Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Jan De Cock, zoon van Hubertus en Anna Hoelaerts. 

     Betrokkene werd weliswaar in Werchter gedoopt, maar ging volgens deze akte later in Gelrode wonen.

     Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7925 fol. 189r.

     Item inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Jan De Cock soone Huybrechts ende

     van Anna Hoylaerts, tegenwoordich innegesetene van Geelroode, den wel. is gebruyckende tot gene naerbes. staet,

     het consent ende macht, hem gegeven bij de vs. Anna Hoylaerts, sijne moedere, gepasseert voorden nots. Van Limborch

     ende seekere getuygen op den ... [niet vermeld] febry. 1673, heeft bekent ontfangen te hebben, soo hij doet bij desen,

     vuyt handen vanden heere adt. Vanden Schrieck de somme van drije hondert gul. eens in goeden ende gevalueerden gelde,

     ter saeke van welcke somme den vs. comparant heeft bekent schuldich te wesen en. aenden vs. adt., present en.

     accepterende, soo tot behoeff van hem selven als jouffe. Margareta Le Febure, sijne huysvre., jaerlijcx te betaelen eene

     erffelijcke rente van xv gulden tsiaers den penninck twintich, cours nemende date deser ende voor sulcx voor d' ierste jaer

     vallen en. Xschijnen. sal den iersten meert van. naestcomende jaere 1674 en. soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe,

     die sal moegen geschieden alst den De Cock gelieven sal teender reyse ende met volle rente in goeden ende gevalueerden

     gelde volgens den placcate van sijne mat., geloovende ondertuschen de vs. rente alle jaeren wel ende loffel. te betaelen, los

     ende vrije van alle impositien, innegestelt oft innetestellen, als schult met rechte Xwonnen., onder obligatie van sijnen persoon

     ende goederen, hebbende en. toecomende, naementlijcken sijn kints gedeelte vuytten hooffde van. vs. sijne auders, bij

     dafflijvicheyt van wijlen sijnen vader op hem gedevolveert, bestaende indt derde paert vande naervolgende goeden, ierst in

     huys ende hoff metten lande daer aen, gelegen met sijne appendentien ende dependentien te Bael onder Arschot, groot indt

     geheel ontrent drije dachmaelen, regenoten tsheere straete ter ie., ende Guilliam Xmijlen. ter ij. ende iije. sijden, item een

     halff boinder landts, gelegen tot Werchter in het dorp, regenoten tsheere straet noorden, Peeter Lauwens oist, Michiel Segers

     west ende den Hoogen Wech suyden, item drije dachmaelen een halff bempt, gelegen in twee diverse stucken, d' een groot

     ontrent een halff boinder, regenoten den Demer west, den H. Geest van Werchter oist, de wede. Lantrop suyden ende

     Guilliam Wortelaers noort ende dander, groot een dachmael, regenooten den Demer west, de vs. wede. Lantrop oist, d'

     erffgen. Abraham Ricx noorden, Guilliam Wortelaers west, item in drije dachmaelen boomgaert, gelegen aldaer aent

     Hoochlandt, regenooten tseeren straet west, Jan Van Langendonck suyden, Henrick Goossens noorden, Peeter Lauwens oist,

     item in huys ende hoff, groot tsamen ontrent de twee boinderen, gelegen aent Hoochlandt, regenooten tsheeren straet noort,

     de straet oist, Rombaut Smeyers west, wesende leen, consenterende indt maeken van mainmise, decreet ende herdecreet

     ende behoorel. realisatie over alle deselve voor meyer en. schepenen van Loven en. alle hoff ende heer competent met alle

     solemniteyten daer toe gerequireert sonder eenich voorgaende dagement ende het geheel van allen de selve goederen,

     dwelck hem naermaels sal bevonden worden te competeren, constituerende voorts alle thoonder deser om tgene voors. is

     voor den leenhove competent te Xnieuwen. ende aldaer tselve leengoet behoorlijck voor de voors. rente te laeten realiseren

     naer den leenschen rechte ende solemniteyten vanden hove, promittens ratum, coram Schutteput, St. Victor, prima marty 1673.

     De Cock Egidius, () Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     x Werchter 14.07.1671 (g. Van Tongelen Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Lauwens Maria,

     () Werchter 20.03.1650 (g. Janssens Gerardus en Wauters Catharina), gezin bij Lauwers,

     De Cock Maria, () Werchter 17.02.1650 (g. Henricus Briers en Maria Van Aerschot),

     De Cock Henricus, () Werchter 17.12.1651 (g. Joannes Schellekens nomine Trijken en Margaretha Goris),

     De Cock Barbara, () Werchter 27.12.1653 (g. Adrianus De Meyer en ....),

 

3. De Cock Maria, () Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers),

 

4. Wouters Catharina, XI (S1279), ca. 1634,

 

5. Wouters Elisabeth, () Werchter 06.12.1639 (g. Joannes Van Essche en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Wouters Cornelius, () Werchter 16.07.1645 (g. Cornelius Raymakers en Margaretha Willems),

 

Wauters Anna, () Werchter 04.10.1646 (g. Wauters Martinus en Hoylaerts Anna).

 


 

Vermijlen Libertus, () (niet W, Rot, H, K, S, O, SKW, Bet, R, P!), + Werchter 28.10.1677, x Werchter 27.07.1643 (g. Egidius Vermijlen en Petrus Lauwens) met Maria De Cock, () Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers), + Werchter 07.04.1669, x 2 Werchter 07.05.1669 (g. Van Hoegaerden Petrus en Van Roijst Cornelius) met Serneels Anna.

 

Onder de KLIK zitten diverse aktes i.v.m. dit gezin. Dit met dank aan Christine Savat en Paul Peeters.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Petrus, () Werchter 13.10.1649 (g. Petrus Lauwens en Adriana Vermijlen), + Werchter 17.09.1693,

x (niet W, Wak, ) met Elisabeth De Wil(de), + Werchter 25.08.1720,

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT3: 9 jan 1680:

Peeter Vermijlen sone Librecht erfg. van goederen achtergelaten bij Jan Vermijlen oom van Peeter Vermeijlen.

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Anna, () Werchter 28.04.1685 (g. Egidius Vermijlen en Anna De Wille),

     Vermijlen Barbara, () Werchter 07.07.1686 (g. Egidius De Cock en Barbara De Wil), + Werchter 06.07.1746,

     x 1 Rotselaar 01.11.1716 (g. Joannes Van Langendonck en Henricus Vermeeren) met Guilielmus Vermeeren, (+) Rotselaar 19.01.1720,

     x 2 Rotselaar 07.01.1721 (g. Michael Molemans en Petrus Van Horck) met Lambert Claes, ex Binkom, + W 07.01.1759,

     Vermeylen Maria, () Werchter 15.09.1687 (g. Adrianus Dox en Maria Vranx),

     Vermijlen Adrianus, () Werchter 15.11.1690 (g. Adrianus De Wille en Anna Verhulst),

     Vermijlen Joannes, () Werchter 18.06.1693 (g. Joannes Van Hoegaerden en Maria Lauwens),

 

Vermijlen Joannes, () Werchter 15.12.1653 (g. Kluppels Theodorus en Elisabeth Lauwens),

 

Vermijlen Egidius,  () Werchter 19.11.1656 (g. Egidius Vermijlen en Catharina Wouters).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom