Voorouderlijst De Clerck Dijmphna en Rumoldus

 

Clerck (de), (de) Clerc, De Cler(c)q, De Cler(c)que, De Kler(c)k, De Klerc(q), De Clersk, Declercq, Clerckx, Clerq, Clerc(q), Cler(c)x, Kler(c)kx, Klerks, Klerx, Clercxkens

Uit het Latijn clericus: geestelijke die de lagere wijdingen (en dus een opleiding) ontvangen heeft. Achteraf kreeg het ook de betekenis van geleerde, schoolmeester, geletterde, griffier, secretaris...

Een beroepsnaam dus.

 


 

XIII - De Clerck ...
 

Uit dit huwelijk:

 

De Clercq Dijmphna, XII - XIII (S2347 + S3481 + S6975),

 

De Clerck Rumoldus, XII (S3002).

 


 

XII - XIII - Van Langendonck Michael (S2346 + S3480 + S6974), () ca. 1580, (niet Wak, W!, Rot, ), x (niet H, Wak, W!, Rot, Wez, DD, Mech, L, ) met De Clercq Dijmphna (S2347 + S3481 + S6975), DD+.

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van Van Langendonck Michael .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Maria, XI - XII (S1173 + S3487),

 

Van Langendonck Anna, () Werchter 02.12.1618 (g. Goris alias Bruers Henricus en Van Hese Anna ex Rotselaar), x (niet W, Bet, ) met Peeters Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Philippus, () Rotselaar 09.10.1641 (g. Anna De Grove en Philippus De Muysche),

     Peeters Guielmus, () Rotselaar 07.04.1643 (g. Van Langendonck Guielmus en Anthonis Joanna),

     Peeters Joannes, () Rotselaar 28.03.1646 (g. Peeters Joannes en Coninckx Elisabeth),

     Peeters Catharina, () Rotselaar 20.09.1648 (g. Van Geel Walterus en De Groue Catharina),

     Peeters Henricus, () Rotselaar 21.03.1651 (g. Paridanus Henricus Mr en Van Salm Anna),

     Peeters Gerardus, () Rotselaar 23.09.1653 (g. Smets Gerardus en Peeters Anna),

     Peeters Maria, () Rotselaar 07.09.1656 (g. Peters Wilhelmus en Eijktoers (Ectors) Maria),

     Peeters Antonius, () Rotselaar 03.08.1660 (g. Van Langendonck Antonius en Van Langendonck Maria),

 

Van Langendonck Petrus, () Werchter 23.09.1620 (g. Van Eijken Petrus en Roeffs Catherina),

 

Van Langendonck Wilhelmus, XI (S1740), () Werchter 10.04.1622 (g. Peeters Wilhelmus en Theunis Maria fa Joannes),

 

Van Langendonck Michael, () Werchter 11.08.1624 (g. Wouters Petrus fs Arnoldus en De Wijgaerder Margaretha),

 

Van Langendonck Judocus, () Werchter 16.05.1627 (g. Vervoort Judocus en Van Langendonck Catharina), x Werchter 25.07.1651 (g. Storms Jacobus en Storms Wilhelmus) met Storms Adriana, zij x 2 Werchter 26.02.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en Cluppels Theodorus) met Van Hoegaerden Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Langendonck Maria, () Werchter 25.12.1651 (g. Storms Joannes en De Clerck Maria),

     Van Langendonck Anna, () Werchter 13.02.1654 (g. Hoodonckx Petrus en Storms Anna),

     Van Langendonck Maria, () Werchter 07.05.1656 (g. De Ceuster Joannes n. Janssens Joannes en Vermijlen Maria),

     Van Langendonck Margarita, () Werchter 23.05.1658 (g. Steurms Guilielmus en De Clerck Margarita),

     Van Langendonck Elisabeth, () Werchter 22.08.1660 (g. Verstreken Bartholomeus en Van Tongelen Elisabeth),

     Van Langendonck Johanna, () Werchter 08.10.1662 (g. Smets Johannes en Van Tongelen Clara),

     2. Van Hoegaerden Guilielmus, () Werchter 17.12.1665 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en Van Nijnde Barbara),

     Van Hoegaerden Adrianus, () Werchter 11.11.1668 (g. Storms Adrianus en Storms Elijsabeth),

     Van Hoegaerden Henricus, () Werchter 17.08.1674 (g. Van Hoegaerden Hendricus en Van Hoegaerden Catharina).

 

 

 

XII - De Clercq Rumoldus (S3002), ca. 1590, x met Maria Paeps (S3003), fa Henricus Paeps alias Van Eijcken en Catharina Van Lantrop.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Hendrik Anthonis x Anna Vandevelde dochtere Michiels ende van Margarita De Clercq dochter Rombouts die getrouwt hadde die dochter Hendrik Paeps alias Van Eijcken, te vorens Hendrik Van Eijcken sone Willems, wijlen Willem Van Eijcken, van een huis gelegen te Perre.
Wer1876/ 2 ‎(1703)‎ fo 190:
- 10 jan 1633: Jan Stroobants x Lijsbeth Van Eijcken we Jan Vandenberge saliger heeft na de dood van Jan Vandenberghe verheven een half bunder bempt - Adriaen Vandenberghe sone Jans is sterfman,
geschiet ten huise van Antoon Ingelborgs
- 4 mrt 1643: Elisabeth Paeps voor de tocht x Jan Stroobants gemachtigt bij Adriaen Van den Berghe,
? Stroobants x Maria Vandenberghe, Geraert Janssens x Anna Vandenberghe, hen sterk makende voor Aert en Elisabeth Vandenberghe verkopen aan Geraert Booms x Anna Holemans
- 4 mrt 1644: Cathelijne Paeps Hendriksdochter x Cornelis Vanderveken verkoope haar paart en deel in een half bunder bempt aan Geraert Booms x Anna Holemans
- 6 apr 1644: Rombout De Clerck x Maeijcken Paeps verkopen aan Geraert Booms x Anna Holemans . . .
Wer1849/ 2 fo 1: 17 okt 1653:
S+D kinderen en erfgen wijlen Peeter Paeps x wijlen Elisabeth Vandenberghe
- Peeter Spoelberghs met Jan Raempts ‎(Paepts?)‎ & Rombout De Clercq als wettige momboirs van Elisabeth Spoelbergh kinderen wijlen Willems daer moeder af was Elijsabeth Paeps ende Cornelis Van Nuffelen geasst met Adriaen Van Nuffelen ende den voors Rombout De Clercq als wettige momboirs van zijnen zone behouden vanden voors Elisabeth Paepts zijne huijsvrouwe was ter jre,
- Geeraerts Van Aerschot wn Margariete Paepts geasst met den voors Rombout De Clercq als momboir van zijnen sone Guilliam Van Aerschot behouden vande voors zijne huijsvrouwe ter ijre
- Anthoon Van Dijck x Anna Paepts ter iijre
- Aert Van Tongelen x Adriana Paepts ter iijre,
alle kinderen van wijlen Peeter Paeps ten tijde onsen meijer ende van Elisabeth Vandenberghe hebben verclaert S+D van de goederen ende gronden van eersten als op hun sijn competenten ende condividenten sijn verstorven ... mits die doode van Elisabeth Vandenberghe hunne moedere en grootmoedere, als wel als van alsulcken goederen als bij wijlen den voorschreven Peeter Paeps hunnen resp vaedere ende grootvaedere tsedert die doot van Elisabeth Vandenberghe zijne eerste huijsvrouwe was, in zijne
? naerhouwelijcke staeten sijn vercregen geweest ende opden selven Peeter Paeps vuijtwijsens den testament van 3 juni 651 opde voors Elisabeth, Anna & Adriana paeps zijne drije dochters, oft wel noch hunne kinderen in representatie desselven, ter exclusie van den vs Guilliam Van Aerschot zijnen ne... den welcken hunnen alleenlijck heeft gereserveert die legitieme portie, sulcx dat over lotinge gevallen ende gebleven is.

 Rombout Vandevelde woonachtig tot Zeelant ter Goes verkoopt aan Hendrik Van Leemputten, schepen, een dm lant te Vosbergen ‎(erfgen Peeter Lauwers, erfgen Peeter Hoijdonck)‎ alnoch het negenste paert onverdylt in een bempt groot drij dm in het Hooghlant geheeten den Hellinck daer de riviere de Demere doorloopt gecomen vuytten hoofde van wijlen Marie Holemans we Jan Van Lantrop, com& alsoo aende goederen derfgen Jan Van Eijcken, de Steenham met d'oude Demere, erfgen Jan Viskens.
- de goederen hem competerende uit hoofde van wijlen Marie De Clerck sijne moeder was volgens S+D in Werchter gedaen.
  

 

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Rumoldus De Clerck, inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 478r. akte dd. 8 oktober 1635.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt ghestaen Rombout De Clerck, woonen(de) te Werchtere, tot des(en) zijn(en) persoon en(de) alle zijn(e) goeden moeubile en(de) immoeubile, p(rese)nt en(de) toecomen(de), verbinden(de) en(de) submitteren(de), ter cohertien en(de) jurisdictien des meyers en(de) schepenen van Loven, heeft bekendt wel en(de) deughdel(ijck) schuldich te zijn Margriete Rogmans, weduwe van wijlen Henrick Van Craesbeke, woonen(de) binnen der stadt van Aersschot, tweelff carolusgul(dens) te xx st(uyvers) tstuck, mu(n)te in Brabant cours en(de) ghanck hebben(de), ende thien ghel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden achtsten dach der maendt van octobri te betaelen en(de) wairaff den iersten valdach zijn sal den viiien. octobris 1636 en(de) alsoo voirts van jare te jare en(de) inder stadt wissele van Loven los en(de) vrij van allen lasten, beden ende impositien, zoo ord(ina)ris als extraordinaris, telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, gheloven(de) ter manisse pandt te stellen voir de v(oor)s(creve) rente, dobbel rente weert zijn(de), binnen der banmijle van Loven gheleghen, en(de) voorts meer zoo vele te doen dat der voirghen(oempde) Margriete Romans en(de) haere naercomelinghen erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen ghenoech zijn, met co en(de) om de v(oor)s(creve) Margriete van allen tghene v(oor)s(creven) is noch beter te v(er)zekeren, soo consenteert bij des(en) die v(oor)s(creven) Rombout dat die v(oor)s(creve) Margriete van stonden aen oft tallen tijd(en) haer ghelieven(de) sal moghen doen maecken en(de) exploicteren brieven van mainmise op en(de) over alle zijn(e) goederen, beyde haeffel(ijcke) en(de) erffel(ijcke), en(de) tot Werchtere en(de) d(aer)omtrent gheleghen, weert zijn(de) boven alle voirco(m)meren en(de) lasten, dobbel rente, en(de) voirts meer zoo vele te doen dat der v(oor)gen(oempde) Margrite en(de) haeren naercomel(ingen) ten eeuwighen dagen sal moghen ghenieten zijn, met conditie dat hij ghelovere de zelve rente sal moghen lossen en(de) quyten tallen tijden alst hem ghelieven sal teen(der) oft te meer malen, te weeten telcker reysen de hell(icht) en(de) elcken gul(den) erffel(ijck) met xvi ghel(ijcke) gul(dens) en(de) met volle rente, coram Van Grave, Van(der) Heyd(en), octobris viiia., a(n)no 1635.

 

Uit dit huwelijk:

 

     De Clerck Catharina, ca. 1630, x Werchter 12.07.1653 (g. Utens Michael nauta en Mag Joannes Schellekens) met Hoydonckx Petrus,

          Uit dit huwelijk:

          Hoijdoncx Maria, () Werchter 02.04.1654 (g. Langendonck Judocus en Holemans Maria),

          Hooijdonckx Margareta, () Werchter 28.04.1656 (g. Hermans Jacobus en De Clercq Margareta),

          Hoeijdonck Henricus, () Werchter 15.06.1659 (g. De Wijgaert Henricus en Storms Adriana),

          Hoijdoncx Cornelius, () Werchter 14.11.1662 (g. Vander Veken Catharina en Paeps Maria),

    

De Clerck Maria Margarita,  XI (S1501).

 


 

XI - De Roover Joannes (S1500), () Betekom 18.04.1628 (g. Elisabeth Coolbonders en Joannes Wouters), + Betecom 16.10.1690, x Werchter 27.07.1661 (g. De Roover Jacobus en De Clerck Rumoldus) met De Clercq Maria Margaretha (S1501), deze x 1 Werchter 01.05.1657 (g. De Clerck Rumoldus pater en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Michiel Vandevelde.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Roover Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vandevelde Anna, () Werchter 25.08.1658 (g. Verbullicht Henricus en Geens Anna), x Werchter 03.06.1694 (g. Lijsens Petrus, De Keijser Petrus en Anthonis Cornelius) met Hendrik Anthonis,

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Joannes, () Werchter 19.02.1697 (g. Lambrechts Joannes en Castermans Catharina n. Vanden Velde Joanna),

     Anthonij Petrus, () Werchter 10.02.1701 (g. Van Geel Petrus en Viskens Catharina), 

              

Vandevelde Rombout, () Werchter 03.05.1660 (g. De Clerck Rumoldus en Holemans Maria), wonend Goes - Zeeland,

 

2. De Roover Anna, () Betekom 19.03.1662 (g. Maria Claes n. Anna Holemans en Cornelius Van der Veken), (x) Betecom 22.07.1696, x Nieuwrode 23.07.1696 (g. Veltens Hubertus en Van Putteghem Joannes) met Joannes Ketelaers,

     Uit dit huwelijk: geen fii in Bet, Nieuwr,

     Keetelaer Joannes, () Nieuwrode 16.03.1700 (g. Joannes De Roover en Anna Rens),

 

De Roover Maria, () Betekom 14.05.1663 (g. Maria Paeps n. Maria Holemans en Adrianus Lyftocx),

 

De Roover Joannes, () Betekom 11.03.1666 (g. Lucia De Roover en Joannes Jacobs),

 

De Roover Henricus, X (S750), () Betekom 22.04.1669 (g. Elisabeth Mertens en Henricus De Wijngaert),

 

De Roover Guilielmus, () Betekom ...05.1675 (g. Catharina Van... en Joannes Peeters),

 

De Roover Elisabeth, ca. 1675.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom