Voorouderlijst Vercouteren Henrick

 

(van) Cauter, Van de Cautere, Van de Kauter, Van Cauter(en), Van Couter(en), Van Kouter(en),Van Kauter(en), Van Caeter, Verkauter, Verkouter, Vercauter(e), Vercauteren, Vercautter, Vercouter(e), Vercout(t)eren, Vercoutter(e), Vercou(s)tre

Familienaam uit de plaatsnaam kouter: akker.

 


 

XIII - Vercouteren Henrick priester (S5424), ° ca. 1530, x met ...

 

RTS1604 fo 29: 21 nov 1564
Jan Van Lantrop heeft verkocht aan Elisabeth Bruelmans ende haere kinderen Gelijse, Marie, Elisabeth, Anna ende Katrijne Vercouteren de hellicht van onderhalf dm lants gelegen in Rotselaer geheeten het Kerckhofveldeken gelegen tussen de goeden voors Jans van Lantrop ende Margriete Mercx.
RTS1604 fo 1: 9 okt 1566
Elisabeth Bruelmans als tochteresse ende Hendrick Vercauteren priestere als proprietario verkopen een half dm lants gelegen opde Hertshage regt Henrick Rogmans aen Geert Fobelets x Maria Rogmans.

in 1567 vinden we Cathelijne Vercouteren gehuwd met Lambrecht Vanden Broeck
In 1576 vinden we: "Opt Kerckhovevelt, huer kintsgedeelte ... als huer te verstorven ‎(als erfgenaem)‎ staet bij den doot ende afflyvicheijt van heeren Henrick Vercouteren: Katherijne Vercouteren x Henrick Kerckmans, Maria Vercouteren x Fransen Deckers, Elisabeth Vercouteren x Janne Schelkens. Er is ook nog een Anna Vercouteren x Jacoppe Verelst. Van Heer Henrick Vercouteren weten we dat hij priestere was met een soon Cornelyse Vercouteren die hij op 28 mei 1575 "emancipeerde".

RTS1604 fo 13: 9 okt 1566
Heer Henrick Vercouteren priester verkoopt aan Geert Fobelets x Maria Rogmans een half dm lants op de Heijtstraete regt derfgen wijlen Henrick Rogmans, is oock gecompareert Elisabeth Bruelmans ende heeft gerenuncieert gehadt van alsulcken tocht als zij aent voors half dm hadde.
RTS1604 fo 156: 28 mei 1575
Henrik Vercouteren priester draagt op aan Cornelijse Vercouteren sijnen soene alle alsulcken tochte in het kintsgedeelte van de goeden welcke den voors Cornelis Vercouteren sal mogen competeren ende versterven nae de doot des voors heeren Henricq Vercouteren om te verkopen aan Jan Van Criekinge x Barbara Pelsmakers .

WZM21.432 fo 92
De parchelen van eusel gelegen aenden Spichtstrate
nu Claude Maschelier bij coope
item vande erfgen Henrick wijlen Vercoutheren tot Wesemaele van een eusel gelegen aende Spichtstrate reg de goeden meester Lambrechts Camer
copije vanden brieve van eenen hollantsche gulden halff voor de kercke ende halff voor den h geest bepandt op een dm eusels gelegen in de Speckstrate.
20 jul 1463: voor schepenen van Wezemaal zijn gekomen Wouter De Coninck ende Aert Kijp als momboirs vanden h geest ende Willem Kijp ende Jan Vanderelst als momboir vande kercke hebben vercregen bij coope tegen Henricke Van Hellegate tot de kercke behoef eenen hollantsche gulden op een dm eusels in de Spickstraete regt Margriete Kijps goet.
RTS1604 fo 165: 10 feb 1576
Anne Vercouteren x Jacop Verelst verkoopt aan Peeter Meulemans x Geertruijt Ourogge heur kintsgedeelte van drije stucken lant opt Broeckhovenvelt na aflijvigheid van heere Henrick Vercouteren priester.
RTS1604 fo 165v: 22 feb 1576
Katherijne Vercouteren x Henrick Kerckmans verkoopt aan Peeter Meulemans x Geertruijt Ourogge heur kintsgedeelte van drije stucken lant opt Broeckhovenvelt na aflijvigheid van heere Henrick Vercouteren priester.
RTS1604 fo 165v: 22 feb 1576
Marie Vercouteren x Fransen Deckers verkoopt aan Peeter Meulemans x Geertruijt Ourogge heur kintsgedeelte van drije stucken lant opt Broeckhovenvelt na aflijvigheid van heere Henrick Vercouteren priester.
RTS1604 fo 166: 22 feb 1576
Elisabeth Vercouteren x Janne Schelkens verkoopt aan Peeter Meulemans x Geertruijt Ourogge heur kintsgedeelte van drije stucken lant opt Broeckhovenvelt na aflijvigheid van heere Henrick Vercouteren priester .
 

RTS1604 fo 156: 28 mei 1575
Henrik Vercouteren priester draagt op aan Cornelijse Vercouteren sijnen soene alle alsulcken tochte in het kintsgedeelte van de goeden welcke den voors Cornelis Vercouteren sal mogen competeren ende versterven nae de doot des voors heeren Henricq Vercouteren om te verkopen aan Jan Van Criekinge x Barbara Pelsmakers.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Cauter(e) - Van Couter(e) Cornelius, XII (S2712).

 


 

XII - Van Cauter(e) - Van Couter(e) Cornelius (S2712), (°) ex Wezemaal ca. 1560, x Leuven St.-Michiel 23.09.1592 met Vander Burght - Verborcht - ... Maria (S2713), (°) ex Wezemaal, Wez+.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

HB3118: anno 1603:
- item uitgegeven aen Cornelis Vercouteren voor dat hij heeft gehaelt den calck enden savel ten behoef vande voors kercke.

HB576 fo 19: 3 okt 1609:
Mr Charles Duricx als rentmr der kercke van Ste Jakob binnen Loven & mr Charles Van Couwenhove ende mr Wouter Remigij als momboirs oft kerkmrs hebben opgedraegen sekeren boomgaert gelegen tot Holsbeke aent Schuttershof daer eertyts heysen hebben opgestaen geheeten die Luijaert tot behoef van Cornelis Vercouteren x Maria Verborcht, hebben oick Balthazar Calen x Joanna Mensens, dochter des voors Jan Mensens daer moeder af was Margareta Pasteels van dese goeden geheeten den Luijaert wettelijck gerenuncieert.
HB576: fo 58: 24 apr 1624:
Geert Waefelaers 67 jr, Cornelis Vande Couter 55 jr, ten versoeke van Vincentius Binnemans als m+m van Maria Vandeputte geweest sijnde op sekeren bempt waervan tusschen den voors Binnemans en het godtshuijs van St Niclaesbergen binnen Aerschot questie is geweest.
HB576 fo 152: 26 okt 1626:
Attestatie voor Cornelis Vande Cautere dat den requirant nu over 34 jaeren alhier binnen dese voors heerlijkheijd heeft gewoont ende geconverseert ende gedraegen als een man met eere ... en in houwelijcken staet is geweest over de dertigh jaeren met Maria Vander Borght sijne ierste huijsvrouwe was hebben tsamenderhand geprocreert thien kinderen, jae niet lange voor haere aflijvigheijt waervan al nog tegenwoordig vier in leven sijn.

HB586: S+D Cornelis Vandecauter x Marie Verborcht
- de kinderen Jan De Cauter sone des voors Cornelis, daer moeder af was wijlen Cathlijn Van Mechelen, te weten Peeter, Christiaen, Jan, Adriaen, Marie ende Cathlijn Vandecautere tsaemen representerende den voors Jan Van Cautere hunnen vader voor een derde paert
- alle die selve representanten voors wijlen Joanna Van Cautere
- ende de kinderen van wijlen Simon Vercouteren sone des vs Cornelis & broeder des voors Jan ende Joanna Van Cauteren daer moeder af was Adriana Van Alcken den vs Simon overleden voor zijn vs sustere Joanna sonder wettig oir achtergelaeten te hebben, hebben alsoe die voors Jan Van Cauteren beerft gehadt tpaert en deel der voors Joanna, en zijn dese kinderen Simon voors, Andries en Jan Vancautere, samen voor het resterende derde paert in de goeden voors.

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hierbij Claudius Masquelier, die samen met Hendrik Vercouteren en Wouter Remigii belooft aan Hendrik Dries(sche) en Willem Rogmans een zekere som met de kosten te betalen overeenkomstig een "proces communicatoir", op 6 oktober 1582 en 14 december 1582 gevoerd voor de Raad van Brabant.

Een proces communicatoir is een proces dat volledig schriftelijk en voor een besloten kamer werd gevoerd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8227, fol. 158v., akte dd. 7 januari 1583.

Item Henrick Vercouteren, m(eeste)r Wouter Remigii ende Glaude Masquelier, obligantes, submittentes et renunciantes in forma, ende besundere de voerscreven Remigii tprevilegium deser universiteyt van Loven en(de) van mijn heer den official van Mechelen, alhier resideren(de), hebben indivisim geloeft en(de) geloeven mits desen Henricken Driessche ende Willem(en) Rogmans te restitueren alsulcken somme van penn(ingen) metten costen daero(m)me soe voer scepen(en) van Loven als inden Raede van Brabant int proces co(mmun)icatoir ter taxatie gedaen, als hem Vercouteren respective opten vi. octobris en(de) den xxiiii. decemb(ris) lestleden sijn aengewesen, waeraff de voers(creven) Rogmans en(de) Driessche hebben gereformeert en(de) dat soe verre sulcx inden voers(creven) raede naemaels wordde gewesen ende voerder nyet et primus obligan(d) et submitten(do), coram Vrancx, Goirts, januarii vii, 1593. 

 

In de akte maakt men melding van Cornelius Vercauteren en zijn vrouw Marie Verborcht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 73r., akte dd. 23 maart 1615.

Item in presentia villici, etc(etera), gestaen Jan Vander Hulst soone wijlen Geerardts, woonende tot Mechelen, soo in sijnen eygenen naeme als van we voorde tochte als voor Jan ende Geerarddt Vander Hulst, sijne kinderen, behouden van wijlen Anneken Vander Carnieren, sijne huysvrouwe als sij leeffde, boven hunne jaeren wesende, hem voor die selve sterckmaecken(de), beloven(de) hun dese te doen aggreeren des noot sijnde, heeft opgedragen een dachm(ael) landts, gelegen onder Holsbeeck opden Achtersten Meesberch, regenoten m(eeste)r Balthasar Peters Cornelis Vercouteren over derffgenaem(en) Jans De Deckere ter i., de Boschstraete ter ii., derffgen(aemen) Jans Meuzemans ter iii. en(de) iiii. zijd(en), bij dopdragere geerft van wegen sijne ouders voor deene se wijlen Andries Vander Carnieren ende dandere hellicht bij coope van derffgenaem(en) Andries Nijs, ghelijck hij verclairde, exposit(o) impositus iure hereditario Cornelis Vercouteren voor hem en(de) voor Marie V(er)borcht, sijne huysvrouwe, per monit(ionem) et satis den voers(chreven) opdraghere oblig(ando), submitt(endo) ac renunc(iando) prout in forma et waras op  daerop dat een dachm(ael) op eenen capp(uyn) aen den heere prelaet van S(in)te Ge Vlierbeeck daerop dat dit dachm(ael) moet contribueren met andere onderhalff dachmaelen in drije ende eenen halven cappuynen en(de) xviii ˝ penn(ingen) boon(e) aenden heere prelaet van S(in)te Vlierbeke tanqua(m) prout, coram Lievens, Leunis, martii xxiii., 1615.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Cauter Joannes, (°) Leuven St.-Michiel 07.01.1594, x 1 Holsbeek 24.06.1618 (g...) met Van Mechelen - Mecheleers Catharina, ex Leuven St.-Gertrudis, + Holsbeek 13.11.1635 vv, x 2 Holsbeek 15.01.1636 (g. Van Cauter Adrianus, Laureijs Joannes, Fannis Henricus en Ectoors Henricus sr) met Henricx Catharina, ex Leuven St.-Michael,

De volgende akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie is een bevestiging van onderstaande gezinsgegevens. Het gaat over de ontvoogding van de kinderen van Joannes Vercauteren die hij behield van zijn eerste vrouw Catharina Van Mechelen en zijn tweede vrouw Catharina Henricx. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 108r., akte dd. 23 juni 1638.

Transcriptie.

Item Jan Vercauteren sone Cornelis, woonende tot

Holsbeeck, heeft vuyt zijnen broode ghedaen zijne kinderen,

te weeten Peeter, Christiaen, Jan en(de) Adriaen Vercouteren,

Marie en(de) Cathelijn Vercouteren, verweeckt vuyten

lichaeme van Cathelijn Van Mechelen, item Henrick

Vercouteren, verweeckt van Cathelijn Henricx, sijne

tegenwoirdighe huysvrouwe, quo facto

B. Peeters reconduxit, ab aqua et igne

prout in communi forma, actu(m) eodem cora(m)

eisdem

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Coutere Maria, (°) Holsbeek 05.03.1620 (g. Van Hoij Joannes en Van Coutere Maria),

     x Holsbeek 27.04.1652 (g. Ectoers Hendricus en Van Dael Georgius) met Van Aerschot Joannes, moeder Gertrudis Gas,

     Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Van Aerschot en Maria Van (de)

     Coutere (Vercauteren). In de akte wordt ook melding gemaakt van hun moeder Gertrudis (Van) Gas (toch wel

     een merkwaardige naam). Uit de akte zelf blijkt niet onmiddellijk of het hier ging om de moeder van Joannes

     Van Aerschot dan wel van Maria Van Coutere. 

     Nazicht in de huwelijksregisters van Rotselaar maakte duidelijk dat het gaat om de moeder van Joannes Van

     Aerschot en dat Gertrudis Gas te Rotselaar op 31.08.1625 huwde met de gelijknamige Joannes Van Aerschot

     (get.: Henricus Van Aerschot, Michael Van Thienen en Joannes Van den Panhuysse).  Van Joannes Van Aerschot

     en Gertrudis Gas werden er blijkbaar geen kinderen te Rotselaar gedoopt, zodat mag aangenomen dat zoon

     Joannes Van Aerschot elders het levenslicht zag.

     Joannes Van Aerschot en Maria Van Coutere lieten volgens de klappers van Holsbeek niet minder dan 14

     kinderen dopen.

     Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7924 fol. 119r°.

     Item in tegenwoordichijt der schepen. van Loven naergenoempt gestaen den clercq De Man vuyt crachte ende

     naer Xmogen. van sijne procuratie en. commissie om den naerbes. contracte wettelijcken te mogen doen

     vernuewen ende te herkennen, als thoonder deser aen hem gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde

     is volgende, luydende aldus.

     Op heden den 19. january 1672 sijn gecompareert voor mij openbaer nots. ende die getuyghen hier onder te

     noemen, Jan Van Arschot ende Mayeken Vanden Cauter, gehuyschen ende innegesetenen van Holsbeke, die

     welcke hebben bekent ende geleden, gelijck sij bekennen ende leyden mits desen, wel ende deughdelijck tot

     hunnen contentemente ontfanghen te hebben vuyt handen van Reynier Schepmans ende Barbara Thielens,

     oock gehuyschen ende innegesetenen van Loven, die somme van hondert ende vijfftich gls. in permissien gelde,

     gelovende daer voore aenden selven Schepmans ende sijne huysvrauwe te betaelen eene jaerelijcxe rente

     van neghen gls. seven stuyvers eenen halffven, cours ende loop hebbende op heden datum deser inder vueghen

     dat het eerste jaere van betaelinge sal vallen ende Xschijnen. opden 19. january vanden toecomenden jaere 1673

     ende soo voorts vervolgens van jaere tot jaere te geschieden binnen der stadt Loven ten huyse vanden

     voors. Schepmans oft sijns actie hebben., los ende vrije van allen impositien ende exactien, alreede innegestelt

     ende alnoch inne te stellen, egeene vuytgenomen totte quytinge toe, de welcke t' allen tijde sal mogen geschieden

     met gelijcke somme ende teender reyse in permissien gelde ende volle Xloopen. van dijen ende om den

     voors. Schepmans ende sijne huysvrauwe te versekeren, soo sijn sijn comparanten opdraegende ende

     verobligerende alle ende igewelcke henne goederen, soo meubelen als immeubelen, present ende toecomende,

     egeene vuytgenomen, onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma, constituerende een ider thoonder deser

     int besundert om desen opdracht te vernuewen voor allen heeren ende hoven ende wetten daer des van noode

     wesen sal, mede om te consenteren in het slaen van beleyde ende mainmise over allen die selve goederen,

     mede oock in het decreet ende herdecreet daer over te geven, sonder voorgaende daegement, ende namentlijck

     over seker huys ende hoff met alle sijnen toebehoorten, geheeten den Wildeman, gestaen ende gelegen binnen

     die banderije van Rotselaer ontrent die kercke, regen. sheeren straete in twee zijden, Michiel Verreyt ter derdere, den

     H. Geest aldaer ter vierdere, d' erffgen. Andries Dauwen ter ve., belast met vijff gls. aende cappellaenen van St. Peeters,

     aen het goidtshuys van St. Barbara tot Loven xxij s. tsiaers, item aen het goidtshuys van Bethlem xxij ˝ s.,

     aenden heere pastoir vij s. ende eenen cappuyn oft seven oorden daer voore, item thien virendeelen lants, gelegen

     int Rotselaeren Velt, regen. derffgen. jor. Raes van Grave ter eendre, derffgen. van mevrauwe Van Waeterdeyck

     ter ije. ende derdere, het Beversluys Broeck ter vierdere zijden, waeraen hune. moedere Geertuydt Gas is hebbende

     die tochte, welcke Geertruyt, alhier present, bij desen is affgaende deselve haere tochte onder gelijcke obligatie,

     submissie ende renunciatie in foa., ende heeft die selve Geertruydt beneffens Mayeken Van. Cauter gerenuntieert

     vant beneficie senat. cons. vell. et auth. si qua mulier, eth., daer over bij mij nots. ondericht sijnde ende alle andere

     die hun te staede soude moghen comen, consenteren, eth.

     Actum binnen Holsbeecke ten daege, maende ende jaere als boven, ter presentien van Jan Baptista Sneyers

     ende Peeter Van Autgaerden, als getuygen hier toe geroepen ende gebeden, ende is die minute onderteekent Jan

     Van Arschot, Maria Van. Cauter ende met het hantteecken van Geertruydt Van Gas, qd. attestor ende was

     onderteeckent jo. Grietens, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore heeft dit contract alhier vernuewt,

      herkent ende gereitereert, alles inghevolghe den inhauden der selven, geloven. ende consenteren prout latius

     in. selven, obligan., submitten. ac renun. ut supra, coram jor. De Busschere, Caels, xxi january 1672.

     Van Coutere Joannes, (°) Holsbeek 17.03.1622 (g. Goorts Servatius en Van Geertruijt Gertrudis),

     Van Coutere Catharina, (°) Holsbeek 11.05.1625 (g. Van Geertruijt Wilhelmus en Van Coutere Catharina),

     Vercouteren Christianus, (°) Holsbeek 20.03.1628 (g. Leemans Christianus en Vercouteren Joanna),

     Vercouteren Petrus, (°) Holsbeek 20.03.1628 (g. Ectoors Petrus en Van Geerstruijen Anna),

     Van Couter Joannes, (°) Holsbeek 30.06.1631 (g. Scrips Petrus prelaat en Delfaut Anna),

     Van Couter Catlijn, 

     Van Coutere Adrianus, (°) Holsbeek 21.09.1634 (g. Van Coutere Adrianus en Van Doorne Anna),

     2. Van Cauter Henricus, (°) Holsbeek 17.01.1637 (g. Hectoers Henricus en Henrickx Elizabeth),

     Van Cautere Joanna, (°) Holsbeek 07.11.1639 (g. Hendricx Joannes en Kleijenanens Elisabeth),

 

Van Cauter Henricus, (°) Leuven St.-Michiel ...02.1596,

 

Van Cauter Anna, (°) Leuven St.-Michiel 22.05.1598,

 

Van Cauter Maria, (°) Holsbeek 23.04.1600 (g...),

 

Van Coutere Sijmon, XI (S1356), (°) Holsbeek 12.10.1603 (g. Dnus Ville Simon Cretons en Van Coutere Elizabeth),

 

Van Cautere Margareta, (°) Holsbeek 02.07.1606 (g. Vande Panhuijs Isaac en Vitz Margareta),

 

Van Cauter Adrianus, (°) Holsbeek 13.07.1607 (g. Pasteels Adrianus en Vander Hulst Maria),

 

Van Cauter Petrus, (°) Holsbeek 20.12.1609 (g. Creten Petrus en Cleckers Barbara),

 

Van Couter Johanna, (°) Holsbeek 16.09.1612 (g. Vanden Panhuijsen Johannes en Verlinden Johanna),

 

Van Coutere Judocus, (°) Holsbeek 26.12.1615 (g. Vits Joannes en Verhoogen Judoca vid. Van Geetrijen Joannes).

 


 

XI - Van Cauter(e) - Vercouteren - ... Simon - Sijmon (S1356), (°) Holsbeek 12.10.1603 (g. Dnus Ville Simon Cretons en Van Coutere Elizabeth), + Holsbeek 13.07.1634 mv, x 1 Holsbeek 18.05.1627 (g. Van Cautere Cornelis, Van Alcken Andreas en Van Alcken Guilhelmus) met Van Alcken Adriana (S1357), (°) St.-Pieters-Rode 30.08.1606 (g. Matheus Timmermans en Dorothea Gooris), x 2 Holsbeek 10.09.1630 (g. Van Cauteren Cornelius en Van Hoij Joannes) met Van Hoij Judoca

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van de kinderen van Simon Van den Cauter en Adriana Van Alcken, alsmede van de broers Andreas en Joannes Van den Cauter. Mogelijk zijn deze laatste twee meerderjarige kinderen van Simon en Adriana Van Alcken of zijn het hier kinderen van Cornelius Van den Cauter, vader van Simon en eveneens vermeld in de akte. Andreas woonde toen te Winksele. Joannes woonde in Bethlehem onder Herent. Het is echter niet duidelijk of bedoeld werd dat hij in het klooster van Betlehem zelf woonde. Het klooster van Betlehem was gelocaliseerd waar het huidige Rust- en Verzorgingstehuis Betlehem gevestigd is. Keerden beiden naderhand terug naar hun roots ?

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8260 fol. 309r°.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen Willem Van Roest, woonende tot Wesemael, als momboir ende toesiender vande ombejaerde kinderen van wijlen Symon Vanden Cautere ende Adriana Van Alcken, gehuysschen als zij leeffden, ten bij zijne ende overstaene Andries ende Jan Vanden Cautere, gebroederen, woonende den voors. Jan tot Betheleem ende Andries tot Wincxel, hen tsamen voer malcanderen sterckmaeckende, hebben tsaemenderhandt opgedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse een halff dachmael lants, geleghen opden Helsterinck, regenooten Jaspar Van Hallebeeck ter eendere, Andries Vanden Zalm ter ijre., die straete beneden ter iijre. ende den voors. Andries Vanden Zalm ter iiijre. zijden, item die hellicht van een halff dachmael lants, geleghen inde Boonesteeckhoeve, regenooten Fransen Clercx ter ire., Andries Vanden Zalm ter ijre., die straete ter iijre. en. iiijre. zijden, hen in deylinghe gevallen voer schepenen van Loeven tegens henne mede erffgenaemen den ixen. july 1638 in tertia, expositis impositi sunt per mo. jure Andries Van. Zalm en. Johanna Vander Linden, gehuysschen, et satis die voerschreven opdraegeren obligerende, submitterende en. renuntieren. in forma ende waranderende die voors. goederen ofte parcheelen op sheeren chijns, aff te doen totten daeghe vander goedinghe verschenen, verclaerende partijen den rechtveerdighen prijse deser opdrachte te wesen die somme van een hondert vijfftich rinsg. los ende vrije gelt, lijffcoop twee rinsg. ende is te weeten dat die voorschreven opdraegeren die voors. twee parcheelen zijn vercoopende om mette penninghen daervan procederende, te betaelen sekere paerten ende deelen, bij hen innegecocht teghen henne mede condividenten, daerinne zij waeren hebbende een derde paert ende deel, wesende huys ende hoff metter erffven daer aene geleghen, soe tselve gestaen is tot Holsbeeck, toebehoert hebbende wijlen Cornelis Vanden Cautere, hennen grootvaedere, actum coram Daniels, De Bucq, den 4. july 1650.

 

In de volgende akte maakt men melding van Simon Van Couthere (Vercouteren) en zijn vrouw Adriana Van Alcken, wonende te Holsbeek op de hoeve van jonker Simon Hugo de Creton. De akte bevestigt dat Simon de zoon is van Cornelius. Verder bevestigt de akte ook dat Adriana nog een broer Andreas heeft. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 210r., akte dd. 16 januari 1630.

In presentia villici, etc(etera), Simon Van Couthere woonende tot Holsbeke soone Cornelis, woonende tot Holsbeke opde hoeve van jonck(er) Simon Hugo de Creton heeft met Adriana Van Alken, sijne huysvrouwe, hebben opgedraghen met wettighe verthijdenisse die parceelen van goeden naebes(creven), hen aengedeylt tegen Andries Van Alcken, broedere der voors(chreve) Adriana, voor schepenen van Weezemael den ... [n.v.], belovende daervan te blijcken binnen acht dagen, eerst drije vierendeelen beempts, gelegen te Wezemael opden Wingbeempde, wesende hellicht[winninge], regenot(en) den Heyligen Geest van Wezemael ter i., Huybrecht Doems ter andere, tcloister van Auwergem ter iii., it vercregen tegens Ida De Witte voor ... [n.v.].

Item noch veertich roeyen maybeempts, liggende int Vlasselaeren Broeck, regenot(en) tcloister van Vrouwenpercq, derffgen(aemen) Wijbrechts, de Winge ende Jan Verheyden.

Item drije vierendeelen bosche, gelegen ter plaetse, geheeten tRos, rontsomme in sijne grachten achter d' Weezemaelen Velt onder Nieuwrode, regenot(en) sheeren bossche van Wezemael ter i., Jan Dielmans ter ii., Jan Vits ter iii., waran(derende) op iii d(enieren) Lovens.

Item drije vierendeelen landts, viertschooff aenden heere van Wezemael, regenoten tcloister van Auwergem ter i., de straete gaende naer den Buckel ter ii., de straete naerden Buyninck ter iii. ende Jan Van Gestelt ter iiii. zijden, waras op sheeren chijns en(de) eenen peertskeur.

Item de hellicht van veertich roeden maybeempts opt Vlasselaeren Broeck, sprinckbeempt tegen Emerentiana Vander Hoeven, regenot(en) tscheyden van Vlasselaer en(de) d' Nieuroden Broeck ter i., derffgen(aemen) Peeters Vercouteren ter ii., Jan Vanden Schrieck ter iii., waras op sheeren chijns vanden gronde.

Item xxv roeden maybeempts, gelegen te Vlasselaer in Boogaerden Broeck, regenoten de Winge ter i., de Lostick ter ii., tcloister van Auwergem ter iii. ende iiii. zijden.

Item een halff dachm(ael) beempts inden Molenbempt onder Holsbeke aen dMolenvelt, regen(oten) den Cortenbeempt des goidtshuys van Gemp ter i., tvoors(hreven) Molengat ter ii., derffgen(aemen) Vranx Van Gele ter andere, waras op eenen stuyver.

Item dertich roeden landts, gelegen int Hellegat inde Cleyne Delle, regenoten Jan Vanden Panhuyse, meyer van Rotselaer, ter i., den aultaer van S(in)te ... [n.v.] inde kercke van Rotselaer ter ii., den wech gaende naer tRos ter iii. ende die weduwe van Andries Van Roost ter iiii. zijden, waras op eenen peertskeur.

Exposit(o) impositus fuit d(omino) ac m(agistro) Jo(hann)es Cobbelgiers no(m)i(n)e et ad opus Joannae Paulus, dienstmaerte inde Collegie van Atrecht alhier, quo facto idem redddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse guld(ens) erff(elijck) te xx st(uyvers) den gulden ende drije plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, jaerlijcx te verschijnen den xvi. january, daervan deerste jaere sal vallen in januario xvic. eenendertich ende soo voorts van jaere te jaere te leveren binnen deser stadt wissele, los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen infuturum quolibet assecutum et sub hisce satis et waras obligantes et submittentes se suaq(ue) insolidum met renunc(iatie) no(mi)ne constitutioni de duobus reis et aliis in forma, belovende voorts een vooral ende elck voor tgheel obligantes ut supra dese rente loffelijck te betaelen ende binnen deser stadt wissele van Loven los ende vrije te leveren in futurum quolibet assecutum et casu quo ad monit(ionem) alia valens duplum et tantum prout vel redimere, welcke redemptie sal tallen tijden mogen geschieden tseffens ende teenenmaele met volle rente losgelt, binnen Loven gelevert, coram Van Asschce, Willemarts, januarii xvi., 1630.

Sententiatum per Philippum De Kerridder ad instantiam Joanne Pauls, coram Van Grave, Leunckens, septemb(ris) xxiii., 16... [rand].

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Cautere Andreas, X (S678), (°) Holsbeek 26.12.1627 (g. Van Alcken Andreas en Van Cautere Joanna),

Vercouteren - Van de Cauter Joannes, (°) Holsbeek 07.11.1629 (g. Piaet Joannes en Pasteels Catharina), x Wezemaal 11.08.1652 (g. Van Inthout Hubertus en Minnen Walterus) met Van Inthout Anna, deze x 1 Wezemaal 10.01.1643 (g. Adrianus De Kepper en Walterus Minnen) met Mellaerts Guilielmus, (+) Wezemaal 17.03.1652,

Akte en commentaar met dank aan Paul Peeters

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7917, folio 397v°, akte dd. 23.06.1665.

      Transcriptie.

                                                                            Item inde tegenwoordicheyt der heere

schepenen van Loven naerbeschreven

gestaen Jan Vande Cauter soone Simons,

woonende tot Wesemael, heeft behoo-

rel. geemancipeert ende vuytten

broode gedaen Andries Vande Cauter,

bij hem Xweckt. vuyt Anna Van Inthaut,

sijne tegenwoordige huysve., item

als man ende momboir vande selve

sijne huysve. heeft alnoch geemanci-

peert Bertel ende Jan Mellarts

soonen Willems, iersten man was vande

vs. sijne huysve., quo facto Limborch

reconduxit, coram eisdem eodem.

Commentaar.

De datering van de akte is gebaseerd op de voorgaande akte.

Anna Van Inthout huwde eerste maal te Wezemaal op 10 januari 1643 (get.: Adrianus De Kepper en Walterus Minnen) met Guilielmus Mellaerts. De kinderen uit deze relatie zitten in de gezinssamenstelling.

Anna Van Inthout huwde een tweede maal te Wezemaal op 11 augustus 1652 (get. : Hubertus Van Inthout en Walterus Minnen) met Joannes Van Couteren. 

Uit deze gegevens kunnen we besluiten dat deze Anna Van Inthout onmogelijk de dochter kan zijn van Dionisius Van Inthout en Ida Keysers, want dan zou zij haar eerste kind reeds gebaard hebben op amper achtjarige leeftijd.

Een mogelijkheid is dat Anna Van Inthout een dochter was van Henricus Van Inthout en van Anna Vanden Panhuysen. In dit geval zou zij gedoopt zijn te Wezemaal op 1 oktober 1622.

Een andere mogelijkheid en zelfs meer waarschijnlijk is dat zij een dochter was van Bartholomeus Van Inthout en van Joanna Mertens.  In dit geval zou zij gedoopt zijn te Rotselaar op 18 februari 1618. Haar tweede kind heette trouwens Bartholomeus. Gezien Adrianus Keppers als doopgetuige van dit kind optrad, zou er kunnen opwijzen dat haar vader reeds overleden was. Bij haar tweede huwelijk met Joannes Van Couteren/Vercauteren/Van de Cauter) zou haar broer Hubertus als getuige optreden.

     Uit dit huwelijk:

     1. Mellarts Elisabeth, (°) Wezemaal 04.12.1642 (g. Joannes Mellarts en Elisabeth Van Inthout),

     Mellarts Bartholomeus, (°) Wezemaal 04.02.1644 (g. Adrianus Keppers en Maria Wauters),

     Mellaerts Walterus, (°) Wezemaal 25.09.1646 (g. Walterus Minnen en Maria Van Inthout),

     Mellaerts Joannes, (°) Wezemaal 01.12.1647 (g. Joannes Van Inthout en Catharina Mellaerts), moeder Joanna,

     Mellaerts Petrus, (°) Wezemaal 16.01.1651 (g. Petrus Van Inthout en Joanna Van Roest),

     2. Van Couteren Dionisius, (°) Wezemaal 24.02.1654 (g. Van Inthout Andreas en Van Couteren Maria),

     Van Kouteren Andreas, (°) Wezemaal 19.11.1656 (g. Van Alkeren Andreas en Lombaerts Anna),

 

2. Van Couter Maria, (°) Holsbeek 13.08.1631 (g. Vander Elst Joannes en Van Hoij Maria),

 

Van Coutere Judoca, ° Holsbeek 09.10.1632, (°) Holsbeek 10.10 sub conditio (g. Van Coutere Petrus en Van Geertruden Judoca),

 

Van Coutere Simon, (°) Holsbeek 31.05.1634 (g. Huijckens Georgius n. De Creton Simon Hugo Dnus Holsbeek ex Pellenberg en Van Coutere Maria fa Joannes).

 


 

X - Van Cauter(e) Andreas (S678), (°) Holsbeek 26.12.1627 (g. Van Alcken Andreas en Van Cautere Joanna), + Holsbeek 15.06.1673, (+) Holsbeek 17.06, x 1 Holsbeek 17 of 27.05.1654 (g. Boon Petrus en Booms Petrus) met Hectoirs - Ectoers - ... Joanna (S679), (°) Holsbeek 18/19.09.1633 (g. Van Aerschot Joannes en Henricx Joanna), + Holsbeek 01.01.1664 in kraambed, x 2 Holsbeek 24.05.1664 (g. Booms Joannes sr en Booms Joannes jr) met Booms Anna. Deze laatste x 2 Holsbeek 03.02.1674 (g. Booms Joannes en Ingelborgh Joannes) met Ingelborgs Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Cauter Elizabeth, (°) Holsbeek 06.08.1656 (g. Hectoirs Henricus en Nackaerts Elizabeth),

 

Van Couter Maria, IX (S339), (°) Holsbeek 25.09.1659 (g. Booms Cornelius en Van Emelen Maria),

 

Van Cautere Joannes, (°) Holsbeek 06.11.1661 (g. Ectoir Joannes en Van Alcken Joanna), x 1 Holsbeek 09.07.1687 (g. Fannius Joannes en Scoevaerts Joannes) met Bicaer Margarita, + Holsbeek 05.11.1689, x 2 Wezemaal 20.02.1691 (g. Henskens Nicolaus en Van Meerbeeck Guilhelmus) met Elsen Anna,

Joannes Vanden Cauter en Anna Elsen. Met dank aan Paul  Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7946, folio 86v., akte dd. 28 november 1693.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clerck Eeremans vuyt crachte ende naer vermoeghen van seeckere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijcken te moeghen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft t' selve gedaen in der manieren naervolgende, waer van den teneur luydt aldus.

Op heden desen xxiiien. november 1693 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s, bij den Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende in de presentie vande getuyghen naergenoemt, Jan Van Cauter en(de) Carel Elsen, de welcke hebben verclaert vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Adriaen Van Hoeff ende Maeycken Ectoirs, gehuysschen, innegesetenen van Wesemael, den selven Van Hoeff alhier present ende accepterende, soo voor hem als sijne voors(chreve) huysvr(rouw)e, te weten den voors(chreven) Vanden Cauter voor drije deelen en(de) den voors(chreven) Elsen voor een deel, drije vierendeelen lants, geleghen onder Wesemael op den Grooten Winckel, regen(oten) d' erffgen(aemen) Hendrick Briers ter ie., Jan Smets ter iie., d' erffgen(aemen) Jan Costermans ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Peeter Gooris ter iiiie., belast met een halster coren sjaers aen d' erffgen(aemen) Hendrick Briers sonder meer, item drij virendeelen lants, gelegen tot Beversluys onder Rotzelaer, regen(oten) Andries De Ceuster ter ie., Hendrick Foblets ter iie., Anthoen Lauwers ter iiie., den wegh loopene van Beversluys naer die Clijn Heyde ter iiiie. zeyden, los, vrije ende eygen goet, waer vooren den voors(chreven) iersten transportant bekent ontfanghen te hebben vuytte handen vanden voors(chreven) acceptant de somme van vijffentseventigh gul(den)s ende den tweeden transporant vijffentwintigh gul(den)s eens en(de) voorts op eenighen lijffcoop van vier gul(den)s ende sesthien stuy(ver)s, aen hen allen bekent, dienende dese voor absolute quittantie sonder van voordere noodigh te hebben ofte te moeten doceren, gelovende die voors(chreve) transportanten ieder int particulier goet guarrant voor alle andere lasten, die welcke hier naermaels boven het voors(chreven) halster coren souden moeghen worden gepretendeert, bij wie het saude moeghen wesen, mede te betaelen die verloopen van t' selven halster coren, verschenen tot date deser ende voorts verclaeren totte voors(chreve) goederen egheene actie, recht nochte pretensien meer te hebben nochte te behauden, dan de selve te cederen ten behoeffve als boven sonder eenighe de minste reserve, gelovende den voors(chreven) iersten transportant dese bij Anneken Elsen, sijne tegenwoordighe huysvr(ouw)e te doen lauderen ende approberen, daervooren verobligerende ieder int particulier ende in solidum henne respective persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomen(de), met submissie ende renuntiatie als naer recht, constitueren(de) voorts N.N. ende een ieder thoonder deser om t' ghene voors(chreven) is, te doen ende laeten v(er)nieuwen ende herkennen voor die heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders daer des van noode saude moeghen wesen ende aldaer te doen ende laeten gesdchieden behoorelijcke ontgoedenisse ende goedenisse met alle solemnitijten van rechte daertoe gerequireert, mede in de voluntaire condemnatie sonder voorgaende daeghement, promittentes ratum et gratum obligando, submittten(do) ac renuntian(do) in forma, actum binnen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van m(eeste)r Hendrick Diericx, borgher deser stadt, ende Bertel Vander Maelen, innegesetenen van Berthem, als getuyghen hiertoe aensocht ende gebeden, hebbende den voors(chreven) iersten transportant met sijnen naeme, den tweeden met sijn gewoonelijck handteecken ende den acceptant en(de) getuyghen met henne naemen die minute deser beneffens mij not(ari)o onderteeckent, onder stont, quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Op heden desen xxviien. november 1693 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s ende in de presentie vande getuyghen naergenoempt Anneken Elsen, huysvr(ouw)e van Jan Van Cautere, de welcke lecture gehadt hebben(de) van woorde tot woorde vanden bovenges(chreven) contracte, heeft verclaert den inhaude van dijen te hebben geapprobeert en(de) gelaudeert in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen, ar(ticu)len ende conditien, daer inne breeder vermelt, gelovende, verbinden(de), submitteren(de), renuntierende, consenteren(de) en(de) constituerende als in den selven contracte, actum binnen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van m(eeste)r Joannes Baptista Hoffmans, procureur deser stadt, et(ce)t(er)a, en(de) m(eeste)r Thomaes Calabers den auden, als getuyghen hier toe aensocht ende gebeden, hebbende de voors(chreve) comparante met haer gewoonelijck handteecken ende die getuyghen met henne naemen die minute deser beneffens mij not(ari)o ondert(eeckent), onder stont, quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Dijenvolgen(de) den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratien heeft de bovenges(chreve) contracte notarialen in alle en(de) iegewelcke henne poincten, clausulen ende ar(ticu)len, daer inne breeder vermelt, alhier v(er)nieuwt, herkent ende gereitereert, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgeraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie die goederen, in den bovenges(chreven) contracte tusschen henne regenoten breeder gespecificeert, expos(ito) impositus est m(eeste)r Ingelbert Loncin, et(ce)t(er)a, alhier present en(de) accepteren(de) inden naeme ende ten behoeve van Adriaen Van Hoeff ende Maeycken Ectoirs, gehuysschen, henne erffven ofte naercomelinghen, per mo(nitionem) jure et satis den voors(chreven) opdraegere vuyt crachte als boven, obligando, submitten(do) ac renuntiando in forma, et waras ut supra, coram eisdem eodem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7946, folio 176r., akte dd. 27 april 1694.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergen(oemp)t gestaen den procur(eur) Vanden Brande vuyt crachte ende naer vermoeghen van seeckere procuratien om t' ghene naerbes(chreven) staet, wettelijcken te moeghen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft t' selve gedaen in der manieren naervolgende, luydende aldus.

Op heden den xiien. meert xvic. vierentnegentigh compareren(de) voor mij openbaeren not(ari)s, bij den Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende in de presentie vande getuyghen naergenoemt, Adriaen Van Hoeff, innegesetenen van Wesemael, den welcken heeft verclaert, gelijck hij doet bij desen, soo in sijnen eyghen naeme als hem ster[ck]maeckende voor Maeycken Ectoirs, sijne tegenwoordighe huysvr(ouw)e, wel en(de) deughdelijcken te hebben vercocht, gecedeert en(de) getransportert aen Hendrick Vanden Panhuysen, innegesetenen van Rotselaer, alhier present ende in coop accepteren(de), soo voor hem als Maeycken Van Hoyevelt, sijne huysvr(ouw)e, een halff daghmael lants, gelegen onder Wesemael op den Grooten Winckel, regen(oten) d' erffgen(aemen) Hendrick Briers ter ie., Jan Smets ter iie., d' erffgen(aemen) Costermans ter iiie. ende d' erffgen(aemen) Peeter Gooris ter iiii., belast met een halster coren sjaers aen d' erffgen(aemen) Hendrick Briers sonder eer, item drije vierendeelen lants, gelegen tot Beversluys onder Rotzelaer, regen(oten) Andries De Ceuster ter ie., Hendrick Foblets ter iie., Anthoen Lauwers ter iiie., den wegh loopenden van Beversluys naer die Clijn Heyde ter iiiie. zeyden, los, vrije ende eygen goet, soo ende gelijck hij transportant die voors(chreve) goederen heeft vercreghen tegens Jan Van(den) Cauter ende Anneken Elsen, gehuysschen, en(de) Jan Elsen volgens die goedenisse, gepasseert voor die heeren meyer ende schepenen van Loven op den xxviiien. novembris xvic. drijentnegentigh in media, bekennende den voors(chreven) transportant ter saecke van desen transporte ten vollen vernuecht en(de) voldaen te sijn, diende dese voor absolute quitantie, verclaerende voorts den voors(chreven) transportant totte voors(chreve) goederen egheene actie, recht nochte pretensien meer te hebben nochte te reserveren, nu nochte naermaels, dan de selve te cederen ten behoeve als boven sonder eenighe de minste reserve en(de) te waranderen op het voors(chreven) halster coren sjaers sonder meer, daer vooren alteyt goet guarrant geloven(de) onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer recht, constitueren(de) N.N. ende een ieder thoonder deser om t' ghene voors(chreven) is, te doen ende laeten vernieuwen ende herkennen voor die heeren meyer en(de) schepenen van Loven ende alomme elders en(de) aldaer te doen en(de) laeten geschieden behoorelijcke ontgoedenisse ende goedenisse met alle solemnitijten van rechte daer toe gequireert, promitten(tes) ratum et gratum, et(ce)t(er)a, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, actum actum (!) binnen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van m(eeste)r Philips Gorlier ende Hendrick Vlockmans, als getuyghen hier toe aensocht ende gebeden, hebbende den voors(chreven) transportant ende acceptant die minute deser beneffens mij not(ari)o onderteeckent, onder stont quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Op heden desen xxvien. aprilis 1694 compar(erende) voor mij openbaer not(ari)is en(de) in de presentie van(de) getuyghen naergenoempt Maria Ectoirs, huysvr(ouw)e van Adriaen Van Hoeff, de welcke lecture gehadt hebben(de) van(den) bovenges(chreven) contracte van woorde tot woorde, heeft den selven in alle ende iegewelcke sijne poincten en(de) clausulen, daer inne begrepen, gelaudeert en(de) geapprobeert, gelijck sij doet bij desen, gelovende, verbinden(de), constitueren(de) als in den selven, actum binen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van jo(ncke)r Philips Francois d' Absloons, heere van Oplinter, Heverle, et(ce)t(er)a, en(de) m(eeste)r Philip De Vroey, als getuyghen hier toe aensocht en(de) gebeden, hebben(de) die voors(chreve) comparante die minute deser beneffens mij not(ari)o ondert(eeckent), onder stont, quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Dijenvolgen(de) den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crache sijnder voors(chreve) procuratie heeft den bovenges(chreven) contracte in alle en(de) iegewelcke sijne poincten, clausulen en(de) ar(ticu)len, daerinne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse en(de) renuntiatie het halff daghmael lants, gelegen onder Wesemael op den Grooten Winckel, elast met een halster coren sjaers en(de) drij virendeelen lants, gelegen tot Beversluys onder Rotzelaer, voor los en(de) vrij, hier vooren tusschen henne regenoten breeder gespecificeert, expos(ito) impos(itus) est Ingelbert Loncin, alhier present en(de) accepteren(de) in den naeme ende ten behoeffve van Hendrick Vanden Panhuyssen en(de) Maeycken Van Hoyevelt, gehuysschen, innegesetenen van Rotzelaer, per mo(nitionem) jure et satis, den voors(chreven) opdraere vuyt crachte als boven obligando, submittendo ac renuntian(do) in forma, et waras ut supra, coram jo(ncke)r Sylvius, Vander Veken, hac xxviia. aprilis 1634.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vande Cauter Petronilla, (°) Holsbeek 11.08.1688 (g. Scoevaerts Joannes n. Weets Joannes en Vande Cauter Petronilla),

     2. Vercouteren Anna, (°) Holsbeek 23.02.1692 (g. Henskens Nicolaus en Booms Anna),

     Vercouteren Joanna Maria, (°) Wezemaal 15.12.1695 (g. Coppens Henricus en Coninckx Joanna),

     Van Cauteren Adrianus, (°) Wezemaal 18.05.1698 (g. Van Inthoudt Adrianus en Coppens Joanna),

     Vercauteren Maria, (°) Wezemaal 06.04.1701 (g. Coppens Adrianus en ... Maria),

     Vercauteren Petrus, (°) Wezemaal (1 ste akte) ...1703 (g. De Clerck Petrus en De Meulder Maria),

     Van Cauteren Joannes, (°) Wezemaal 26.10.1705 (g. Smets Joannes en Van Inthout Elisabeth),

     Van Couteren Catharina, (°) Wezemaal 03.05.1709 (g. Van Inthout Jacobus en Reijmenams Catharina),

     Van Couteren Joannes, (°) Wezemaal 04.03.1712 (g. Van Aerschot Joannes en Smits Maria),

 

Van Cautere Anna, (°) Holsbeek 05.01.1664 (g. Van Cautere Adrianus en Boon Anna n. De Muelder Anna),

 

2. Vanden Cautere Petrus, (°) Holsbeek 13.08.1665 (g. Booms Petrus en De Molder Elisabeth),

 

Van Cautere Anna, (°) Holsbeek 13.12.1667 (g. Booms Joannes en Scriekmans Maria),

 

Van Cautere Anna, (°) Holsbeek 02.10.1669 (g. Booms Adrianus en De Muelder Anna),

 

Van Cautere Andreas, (°) Holsbeek 12.11.1671 (g. Van Erps Joannes en Van Hove Margarita),

 

3. kinderloos ?

 


 

IX - Beesemans - Biersmans - Beirselmans - Beersmans Petrus (S338), (°) Kortrijk-Dutsel 29.03.1661 (g. Petrus Smets en Barbara Goeiens), x 1 (niet KortD, StJW, ) met Timmermans Maria, x 2 Wezemaal 09.07.1695 (g. Van Acht Guilhelmus en Gesels Joannes)  met Van Cauteren Maria (S339), (°) Holsbeek 25.09.1659 (g. Booms Cornelius en Van Emelen Maria), + Holsbeek 15.04.1722.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bersmans Adrianus, (°) Kortrijk-Dutsel 27.09.1686 (g. Adrianus Bersmans en Anna Nackaerts),

 

Bersmans Anna, (°) Kortrijk-Dutsel 07.10.1687 (g. Andreas Nackaerts en Anna Timmermans),

 

Berssemans Petrus, (°) Kortrijk-Dutsel 18.11.1689 (g. Petrus Nackaerts en Margareta Goossens),

 

Berssemans Joannes, (°) Kortrijk-Dutsel 28.06.1692 (g. Joannes Smets en Margareta Timmermans),

 

2. Beesemans Petronilla, VIII (S169), (°) Wezemaal 01.06.1696 (g. Van Cauteren Joannes en Van Cauteren Petronilla),

 

Biersmans Catherina, (°) Holsbeek 15.01.1703 (g. Uijterhoeven Jacobus en Biersmans Maria n. Wauters Catharina),

 

Beirselmans Cécile, (°) Holsbeek 16.03.1705 (g. Uijtterhoeffen Jacobus en Van Urck Cecilia), + Holsbeek 22.04.1765,

 

Beersmans René, (°) Holsbeek 21.04.1707 (g. Bollens Renerus en Ectors Ephrosina), + Holsbeek 07.07.1744,

 

Bersmans fs, + Holsbeek 01.01.1713.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom