Voorouderlijst Daems Laurentius

 

Daem(s), D'Haem, Daams, Dam(p)s, Daam(en), Da(e)men, Dhamen, Dammen, Daum(ens), Daume(n)

Patroniem: korte vorm of knuffelvorm van de bijbelse voornaam Adam.

 


 

XI - XIV - Daems Jan (N1228 + S8424), fs Laurentius, , x met Christiaens alias Peeters Agnes (N1229 + S8425).

 

91. Jan Daems casteleyn ende solt hebbende van sijne maj opt slot van Roest, ende huert drij bunderen lants, ende zessen bunderen bempts, eenen ploegh, een peert, een veulen, twee coijen.  

 

Met de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) emancipeert Jan Daems zijn kinderen Joannes, Walterus, Rumoldus, Catharina en Elisabetha. Volgens de akte is vader Joannes de zoon van wijlen Laurentius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 17r., akte dd. 16 juli 1610.

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Damps filius quond(am) Laurentii, commoran(s) apud

Haecht, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavit)Jo(hann)em, Waltheru(m), Rumoldu(m),

Catharina(m), E(lisa)b(e)th(am) Damps, suas proles, a pane suo modo

debito et consueto, quo facto G. Boels recond(uxi)t, cora(m)

Duffel, Schutteput, julii xviia., 1610.

 

Uit dit huwelijk:

 

Daems Jan, X - XIII (N614 + S4212),

 

Daems Walterus, (°) Haacht 05.06.1589, moeder Peeters Agnes, + Haacht 10.10.1665, x Haacht 14.08.1611 met Lavaerts Gertrudis, (°) (niet H, ),

     Uit dit huwelijk:

     Daems Maria, (°) Haacht 16.09.1612,

     Daems Clara, (°) Haacht 02.12.1614,

     Daems Jan, (°) Haacht 21.10.1616,

     Daems Abraham, (°) Haacht 23.12.1619,

     Daems Anna, (°) Haacht 23.12.1619,

     Daems Catharina, (°) Haacht 23.09.1624,

     Daems Anna, (°) Haacht 06.01.1629,

     Daems Jan, (°) Haacht 19.10.1631,

     Daems Rumoldus, (°) Haacht 02.04.1634,

 

Daems Catharina, (°) Haacht 26.10.1593, moeder N Agnes, x Haacht 28.05.1617 met Antoons Henricus, molenaar, fs Hendrick x Margriete Vandenbroecke, ook molenaar, deze x 2 Keerbergen 17.07.1637 (g. Van Deijck Cornelius en Holarts Guielmus) met A(e)rts Balduina - Goswina - Paschasia, deze dan weer x 2 (niet K, W, S, Heist, Rot, Bet, ) met Stoop Adrianus,  x 3 met Libertus Boeckstaens,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Akte i.v.m. de ouders Hendrick en Margriete Vandenbroecke 

KB1164: Fo 112v: 16 jan 1615:

Jakob Van Horick alias Vandesande met proc van Peeter De Jonge wijlen Hendriksone met Mathijs De Gent x Maria De Jonge, de achtergelaten kinderen wijlen Jacomijne De Jonge (schepenen van Halle ende vierschaer van Beveren) hebben verkocht aan Hendrik Anthonis molder x Margriete Vandenbroecke zijn wijf hun deel en actie hen competerende in een stuk land gelegen aan de Spickelenberg.

Aktes i.v.m. Henricus x Daems Catharina 

KB1165: Fo 69: 9 dec 1627:

De gemeente verkoopt aan Hendrik Anthonis den jongen x Cathelijne Daems.

KB1165: Fo 86v: 27 okt 1628:

Elisabeth Vandenbrande wijlen Anthonisdochter daer moeder af was Elisabeth Gaudeys, x Pauwels Troukens hebben verkocht aan Hendrik Anthonis doude molder een parceel lant in de Cassetraet.

Tgoed vercregen als erfgenaam van wijlen Anthonis Vandenbrande x Elisabeth Parleijs.

KB1165: Fo 157v 3 mrt 1632:

Joiffr. Johanna Van Steynemolen we Jan De Jonge woonende in den Ingel binnen Mechelen etc ... verkopen aan Hendrik Anthonis de jonge, molder, x Cathelijne Daems de drij vijfde delen in een pleksken lant nu een hofstede aenden Spickelenbergh daerinne Jan Lachie een deel is competerende.

KB1165: Fo 221: 27 jun 1639:

Anneken Bols we Jan Lechije verklaart dat den voors Jan Lachije in sijn leven hadde vercocht aan Hendrik Anthonis molder voor de tochte ende sijn kinderen behouden van Cathelijn Daems voor de propt 67 roeden land gelegen op den Spickelenberg.

Wer1849/2: Fo 23v: 15 dec 1654:

Huijbrecht Goris, jongman, oudt over die 25 jaeren, verkoopt aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Henrick Antheunis behouden van Paeschijne Aerts zijne tweede huijsvrouwe nu x Adriaen Stoop onderhalf dm land gelegen tot Nijnde ende genoempt het Bielandeken.

KB1167: Fo 105v: 21 jun 1660:

Jan Aerts heeft verkocht het vier vijfde deel … aan Adriaen Docx ende Gillis Van Adorp met Anna Van Adorp ende Barbara Verswijver hunne resp huijsvrouwen elck voor de helft de vier vijfde deel van seker huijs etc. .. in coop vercregen tegen Cathelijne, Maeijcke Elisabeth ende Agneet Antheunis.

KB1167: Fo 103v: 21 jun 1660:

Cathelijne Anthonis x Francois Hechtermans, Maeijcken Anthonis x Andries Peeters, Elisabeth Anthonis Hendricxdochter daer moeder af was Cathelijne Daems we wijlen Jan De Belder, Agneet Antheunis x Michiel Mesmakers (wonen Haecht) hebben verkocht aan Jan Aerts de vier vijfde delen van seker huijs hof en land op de Spickelenberg.

Wer1849/2: Fo 182: 13 jan 1663:

Francois Hechtermans x Cathlijn Anthonis verkopen aan Cornelis Anthonis hunnen broeder het vijfde paert van huis en hof tot Cruijce genoempt Sint Jooris groot ontrent een half boender (Jan Lembrechts, Adriaen Van Loije), item tvijfde paert van 75 roijen tot Nijnde genoempt Muijskens stede. 

 

Hierbij  (met dank aan Paul Peeters) de akte van emancipatie van de kinderen van Henricus Antheunis (Anthonis/Antoons) en Catharina Daems, inwoners van Keerbergen. Volgende kinderen werden geëmancipatie gedaan : Henricus (NIEUW), Joannes, Maria, Agneta, Catharina, Elisabetha en Lucia.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 319v., akte dd. 16 mei 1636.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen

van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick

Antheunis, woonende tot Keerbergen, ende

heeft behoorlijck geemancipeert ende

vuyten broode gedaen Henrick, Jan,

Maeyken, Agneet, Catlijn, Lijsebet ende

Sijken Antheunis, sijne kinderen, bij hem

verweeckt ende vercregen van Catlijn

Daems, sijne tegenwoordige huysvrouwe,

quo facto J. Schellekens recunduxit

in forma, coram Lievens, Vander Heyden,

xvi. maii 1636. 

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, H,

     1. Antheunis Joannes, (°) wellicht W, x Werchter 12.01.1648 (g. Crabbe Henricus en Boons Walterus)

     met Verstraeten Margareta, zij x 2 Werchter 27.01.1651 (g. Van Tongelen Arnoldus en Sielis Joannes) met Vandael Jan,

     x 3 Werchter 01.06.1653 (g. Salants Walterus minoriet en Schellekens Joannes magister) met Guens Petrus,

     x 4  Werchter 01.06.1677 (g. Verhagen Franciscus en Van Roost Cornelius) met Gebuers Daniel, 

     Aktes met dank aan Christine Savat

     KB1160: Fo 112v: 13 jul 1650:

     Cathelijne Vertiers Jansdochter x Niclaes Geijsjans (?) hebben verkocht aan Jan Anthonis Hendriksone x Margriete Verstraeten de helft van

     vijf dagwant lants te Cruijs int Sandt (Jan Hollemans x Maijcken Moijen) bij haer ouders op haer verstorven bij S+D.

     KB1167: Fo 215: 25 apr 1663

     Margriet Verstraeten we Jan Antheunis met minderjarig kint, Michiel Mesmakers ende Hendrik Crabbé beijde als momboirs van het selve kint,

     draagt op aan Adriaen Docx x Anna Van Adorp een vijfde paert van seker huijs hoff en lant gestaen ende gelegen op den Spickelenbergh.

     GVC 8 jan 1664:

     Margareta Verstraeten we Jan Anthonis wonende tot Cruijs onder Werchter verclaert ten versoecke van Adriaen Peeters sone Roelants onthouden

     te hebben ...

     AVT2: 19 okt 1676:

     Sebastiaen Vervoort ende Jan Lensclaes als momboirs van Hendrik Guens daer vader af was Peeter Guens ende Margriet Verstraten zijn moedere

     ter eenre, ende Francois Verhaegen tot Keerbergen gewesene man van Maeijcken Guens den vs Hendrik sustere was wijlen ter tweedere gaat

     over nagelaten schulden.

           Uit dit huwelijk:

          1. Antheunis Cornelius, (°) Werchter 31.05.1648 (g. Aerts Franciscus nomine Dams Cornelius en Willems Catharina),

          Anteunis Joannes, (°) Werchter 27.06.1650 (g. Egidij Joannes en Aerts Paschasia),

          x (niet S, Mech, K, W, ) met Van Dijck Maria, (°) Mechelen, fii in Schriek,

        Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

            AVT2: 18 maart 1671:

            De H Geest van Wechter ontlast de H Geest van Schriek inzake Jan Anthonis uit Werchter x Maria Van Dijck geboren in Mechelen

             item Guilliam De Keijser Janssone geboren in Werchter x Maria De Maijer uit Betekom.

            AVT3: 16 dec 1681:

            Daniel Gebuers x Margriet Verstraeten & agregerende met Jan Antonis uit Schriek hem sterkmakende voor Hendrik Geens (Huens?) sijnen

            halven broeder zijn akkoord dat Hendrik Crabbé swager des vs Margriete Verstraeten bij S+D van wijlen zijns vs Crabbe vrouw en vader

            Jacob Verstraten x Anna Holemans de goederen was te laste geleijt op beternisse van zijne scheydinge op te leggen aende vs

            Margriet Verstraeten over die 200 gl (…).

            Wer1853: Fo 20v: 17 mei 1701:

            Verbot gedaen op de goederen van Jan Anthonis, ingesetene van Schriek Grootlo

            Vuijt crachte vande originele condemnatie volontair … in sijne majesteijts souvereijne raede van Brabant voor … van d’heer Jacques Hu…

            drossart van Put ende tot laste van Jan Anthonis ingesetene van Grootloo cum suis … in handen van meijer schepenen ...van Werchter

            gepaigneert ende gearresteert alle ende alsulcken goederen ende gronden van … den voors Jan Anthonis … met … interdictie vn weghens

            ende inden naem van sijne majeteijt als hertoghe van Brabant van te staen … eenige goedenisse veralienatie ofte andersints.

          3. Hoens Maria, (°) Werchter 10.03.1654 (g. Vervoort Guilielmus nomine sui patrus Sebastianus en Verstraten Maria),

          Huens Henricus, (°) Werchter 18.03.1658 (g. Crab Henricus en Vanden Panhuijsen Margareta).

     Antonis Agneta, (°) Keerbergen 18.02.1625 (g. Henricus Antonis en Ludovica Vauster),

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat 

     Wer1849/2: Fo 61v: 9 jan 1657:

     Machiel Mesmaeckers x Agneet Anthonis verkopen aan Peeter & Cornelis Anthonis sone Henrick voor de proprt en Paeschijnken Aerts

     hunne moedere voor de tochte het sesde paert en deel hen compet& in huis en hof tot Cruijce (Adriaen Van Loije).

     Antonis Catharina, (°) Keerbergen 02.06.1628 (g. Wilhelmus Hoelaers en Elisabeth Van Ooten),

     Antonis Maria,

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

     KB1167: Fo 318: 28 jul 1666:

     Jan Aerts x wijlen Maeijcken Antonis waervan twee minderjarige kinderen derft de tochte, Jan Aerts een der voors kinderen oudt 24 jaeren

     met Cornelis Antheunis een der momboiren van de selve kinderen, ende den selven Cornelis Antheunis geconstitueert van

     Jacques Vanderbiest sijnen medemomboir hebben verkocht aan Adriaen Docx x Anna Van Adorp de twee derde paerten van

     twee bogaerden metten houte ende toebehoorten groot tsamen ontrent een dm en half gelegen op den Spickelenbergh – het resterende

     derde deel van de selven boomgaerden den coper competerende bij coope gedaen tegens Jenneken Aerts des voors Jans meerderjarige dochter.

     Antonis Elisabeth, (°) Keerbergen 28.10.1631 (g. Rumoldus Bosmans en Elisabeth De Grove),

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat 

     GR2: 22 feb 1656:

     Testament van Lijsbeth Antonis we Jan De Becker (De Belser?)

     Agneet Antonis x Machiel Mesmakers haer suster.

     Antonis Lucia, (°) Keerbergen 15.08.1634 (g. Arnoldus Jans en Lucia Anthonis),

     2. Antonis Cornelis, x Werchter 29.11.1662 (g. Goris Arnoldus en Van Tongelen Arnoldus) met Goris Joanna Anna, gezin met veel info daar,

     Antonis Peter,

 

Daems Elisabeth, (°) Haacht 26.11.1597,

 

Daems Rumoldus, (°) Haacht 18.02.1601.

 


 

X - XIII - Daems Jan (Petrus) (N614 + S4212), K+, x Keerbergen 08.10.1615 (g. Jan Bosmans en Hubert Van Hove) met Maria Claes (S4213), x 2 Keerbergen 03.05.1628 (g. Jan Van Eynde en Henric Vermeylen) met Catharina Peeters (N615), (°) (niet K, W+, P+, H?, R?, Bon!, S,  ).

 

Bijgaand de akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie van de kinderen van Joannes Daems, behouden van zijn eerste vrouw Maria Claes en zijn tweede vrouw Catharina Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 319r., akte dd. 16 mei 1636.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van

Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Daems, woonen(de)

tot Keerbergen, ende heeft behoorlijck gee-

mancipeert ende vuyten broode gedaen

Cornelis, Philips Daems, sijne kinderen, bij

hem v(er)cregen ende verweeckt vuyten schoot

van Marie Claes, sijne huysvrouwe als

sij leefden, item Anneken ende Maeyken

Daems, sijne ki insgelijcx sijne kinderen, bij

hem verweeckt van Catlijn Peeters, sijne

tegenwoordige huysvrouwe, quo facto

J. Schellekens recunduxit in forma,

coram Lievens, Dilbeeck, xvi. maii 1636.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Daems Cornelius, (°) Keerbergen 10.07.1616 (g. Cornelius Van den Eynde en Elisabeth Vereet),

 

Daems Philippus, X (S2106), (°) Keerbergen 01.04.1618 (g. Joannes Bosmans sr. en Elisabeth Claes),

 

Daems Carolus, (°) Keerbergen 20.10.1620 (g. Cornelius Van Broeckhoven en Catharina Claes),

 

Daems Martinus, (°) Keerbergen 10.04.1623 (g. Martinus De Becker en Maria Lens),

 

Daems Rumoldus, (°) Keerbergen 09.01.1628 (g. Rumoldus Daems en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

2. Daems Wilhelmus, (°) Keerbergen 08.04.1629 (g. Wilhelmus De Wint en Petronella Peeters),

 

Daems Anna, (°) Keerbergen 04.04.1631 (g. Philippus De Grove en Catharina Daems),

 

Daems Maria, IX (N307), (°) Keerbergen 02.03.1636 (g. Henricus Van de Roost en Maria Ingelborchs),

 

Daems Catharina, (°) Keerbergen 26.03.1641 (g. Joannes Voet en Catharina Vermijlen).

 


 

XII - Daems Philippus (S2106), (°) Keerbergen 01.04.1618 (g. Joannes Bosmans sr. en Elisabeth Claes), x 1 Keerbergen 11.07.1646 (g. Egidius Van der Roost, Henricus Van der Roost en Willem Hoolaers) met Margareta Van der Roost (S2107), (°) Keerbergen 15.11.1620 (g. Egidius Haverals en Margareta Antonis), x 2 Keerbergen 14.11.1655 (g. Dnus Corneel Valvekens en Jan Valgaerens) met Maria Bosmans. Deze x 2 Keerbergen 18.03.1665 (g. Bosmans Joannes en Vandenvalgaren Joannes) met Cleijnheijns Joannes,

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Daems Jan, (°) Keerbergen 22.05.1647 (g. Joannes Claes en Anna Van Geel),

 

Daems Petrus, (°) Keerbergen 01.10.1648 (g. Petrus De Becker en Appolonia Van Hove),

 

Daems Maria, IX (S1053), (°) Keerbergen 12.03.1651 (g. Joannes De Becker en Van der Roost Maria),

 

Daems Jan, (°) Keerbergen 23.03.1653 (g. Joannes Van Roost en Anna Dams),

 

2. Daems Cornelius, (°) Keerbergen 08.10.1656 (g. Cornelius Dams en Catharina Bosmans), x Werchter 16.07.1683 (g. Michiels Arnoldus en Van Tongelen Jacobus maierus) met Clara Michiels,

     Uit dit huwelijk:

     Daems Franciscus, (°) Keerbergen 12.11.1684 (g. Arnold Michiels jr n. Arnold Michiels sr en Barbara Daems n. Maria Bosmans),

     Daems Clara, (°) Keerbergen 09.02.1687 (g. Joannes Bosmans n. Egidius Bosmans en Clara Wouters),

     Daems Joannes, (°) Keerbergen 17.04.1689 (g. Joannes Michiels en Anna Daems),

     Daems Catharina, (°) Keerbergen 28.10.1690 (g. Joannes Michiels en Maria Bosmans n. Catharina Bosmans),

     Daems Arnoldus, (°) Keerbergen 11.11.1693 (g. Arnold Michiels en Maria Van Nuffel),

     Daems Maria, (°) Keerbergen 20.04.1696 (g. Corneel Michiels en Francisca Daems),

     Daems Catharina, (°) Keerbergen 26.02.1699 (g. Petrus Boets en Catharina Michiels),

 

Daems Petrus, (°) Keerbergen 02.09.1659 (g. Petrus Van der Roost en Barbara Bosmans),

 

Daems Francisca, (°) Keerbergen 19.02.1662 (g. Joannes De Wint en Francisca Bosmans), x 1 Keerbergen 22.06.1684 (g. Michael Boets en Bartholomeus Verreth) met Boets Petrus, + Keerbergen 21.03.1699, x 2 Keerbergen 19.11.1699 (g. Peter Cleynhens en Peter Puttemans) met Andreas Guens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Boets Maria, (°) Keerbergen 08.05.1685 (g. Joannes Cleynhens en Maria Claes),

     Boets Michael, (°) Keerbergen 20.05.1688 (g. Michael Boets en Barbara Daems),

     Boets Clara, (°) Keerbergen 06.12.1690 (g. Michael Cornelis en Barbara Verret),

     Boets Anna, (°) Keerbergen 08.12.1693 (g. Cornelius Daems en Anna Van Ooten),

     Boets Cornelia, (°) Keerbergen 25.05.1695 (g. Cornelius Daems en Catharina Troy),

     Boets Petrus, (°) Keerbergen 10.08.1697 (g. Petrus Cleynhens en Clara Michiels),

     2. Guens Anna, (°) Keerbergen 28.11.1700 (g. Joannes Van Casteren en Anna Cornelis),

 

Daems Barbara, (°) Keerbergen 06.10.1664 (g. Joannes Van Haacht en Joanna Fierens nomine Barbara Cesars), x 1 Keerbergen 17.01.1690 (g. Corneel Daems en Henricus Cleynhens) met Cleynhens Jan (S812). Deze x 2 Rijmenam 03.10.1694 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Petrus Buts) met Van Rillaer Anna (S813), (°) Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde), deze x 2 Rijmenam 16.06.1706 (g. Adrianus Mangelschot en Henricus Vervloisem) met Eggers Adrianus.

     Uit dit huwelijk:

     1. Cleynhens Henricus, (°) Keerbergen 11.12.1690 (g. Henricus Verret en Clara Michiels).

     2. Cleijnkens Frans, (°) Rijmenam (ook ? Keerbergen) 26.10.1695 (g. Franciscus Van Rillaer en Elisabeth Ceulemans),

     Cleijnkens Catharina, (°) Rijmenam en Keerbergen 24.08.1697 (g. Henricus Cleynheijns en Catharina Fierens),

       x Rijmenam 11.03.1725 (g. Adrianus Eggers en Petrus Clijnens) met Op de Beeck Andreas,

           Uit dit huwelijk:

          Op de Beeck Adrianus, (°) Rijmenam 01.11.1725 (g. Adrianus Eggers en Petronella Heurckmans),

          Op de Beeck Anna, (°) Rijmenam 01.11.1725 (g. Gommarus Op de Beeck en Anna Van Rillaer),

          Op de Beeck Anna, (°) Rijmenam 08.05.1727 (g. Petrus Cleijnens en Anna Van Rillaer),

          Op de Beeck Petrus, (°) Rijmenam 16.11.1729 (g. Petrus Marien en Catharina Van den Eijnde),

          Op de Beeck Joannes Baptist, (°) Rijmenam 04.05.1732 (g. Joannes Cleijnens en Adriana Op de Beeck), 

     Cleijnkens Cornelius, (°) Rijmenam 12.04.1699 (g. Cornelius Dams en Fransiska Dams),

     Cleijnkens Petrus, IX (S406),

     3. Eggers Michael, (°) Rijmenam 08.04.1707 (g. Michael Eggers en Magdalena Ceulemans),

     Eggers Adrianus, (°) Rijmenam 11.11.1709 (g. Joannes Eggers en Catharina Verret), x Putte 24.02.1727 met Lens Joanna,

          Uit dit huwelijk:

          Eggers Anna, (°) Rijmenam 27.01.1728 (g. Michael Eggers en Anna Peeters),

          Eggers Adrianus, (°) Rijmenam 25.08.1729 (g. Adrianus Lens en Maria Verret),

          Eggers Catharina, (°) Rijmenam 05.07.1733 (g. Adrianus Verreth en Catharina Lens),

          Eggers Maria Anna, (°) Rijmenam 14.09.1735 (g. Michael Eggers en Catharina Lens),

          Eggers Elisabeth, (°) Rijmenam 15.02.1742 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Eggers), + R 09.10.1813,

     Eggers Henricus, (°) Rijmenam 11.09.1712 (g. Henricus Smets en Elisabeth Van Kelst),

     Eggers Maria, (°) Rijmenam 12.07.1717 (g. Joannes Holemans en Maria Verhet),

 

3. geen fii (in K, ).

 

 

 

IX - XI - Van Bael Arnoldus (N306 + S1206), onder de Laet, (°) Werchter 26.02.1647 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabetha Lauwens nomine Maria De Kock), + Werchter 05.06.1702, x 1 Werchter 06.02.1669 (g. Van Bael Cristianus en Van Bael Adrianus) met Daems Maria (N307), (°) Keerbergen 02.03.1636 (g. Henricus Van de Roost en Maria Ingelborchs), (deze x 1 Keerbergen 19.01.1659 (g. Egidius Bosmans en Jan Valgarens) met Van Ooten Joannes, onder de Laet, (°) Keerbergen 29.06.1631 (g. Henricus Van Roost en Maria Stevens), fs Adrianus en Maria Van de Roost), x 2 Werchter 25.06.1679 (g. Van Roost Cornelius en Goossens Joannes) met Pelgrims Maria (S1207), (°) Heist 08.08.1660 (g. Cornelius Van Dijck en Maria Momboirs).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Bael Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Ooten Catharina, (°) Keerbergen 03.10.1659 (g. Joannes Van der Roost en Catharina Van de Roost),

    

Van Ooten Clara, (°) Keerbergen 11.12.1661 (g. Joannes Bosmans en Clara Verlinden),

    

Van Ooten Elijsabeth, (°) Werchter 27.12.1663 (g. Daems Joannes n. patrus sui Philippus en Vermijlen Elisabeth),

    

Van Ooten Anna, (°) Werchter 10.05.1668 (g. Vander Roost Sijmon en De Grove Elijsabeth),

 

2. Van Bael Cornelius, (°) Werchter 26.12.1669 (g. Cornelius De Mayer en Anna Willems),

 

Van Bael Joannes, (°) Werchter (Laet) 10.07.1672 (g. Joannes Vermijlen en Catharina Van Wesenbeke nomine Adriana Vermijlen), + Betekom 14.05.1738, x Betekom 29.01.1702 (g. Guilielmus Bols en Adrianus Coremans) met Maria Coremans, (°) Betekom 12.08.1676 (g. Petrus Coremans en Maria Troij), + Betekom 24.11.1741, fa Adrianus en Maria Mirocx,

Diverse aktes i.v.m. het gezin Van Bael Joannes x Maria Coremans vind je onder de KLIK bij 2. Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Henricus, (°) Betekom 15.11.1702 (g. Henricus Mirockx en Margaretha Van Avont),

     Van Bael Guilielmus, (°) Betekom (door pastor Baal) 06.01.1706 (g. Guilielmus Bols en Sescina Pauwels),

     + Betekom 05.08.1767, x 1 Betekom 30.01.1742 (g. Bosmans Joannes en Tielemans Henricus) met Catharina Bosmans,

     x 2 Betekom 06.04.1750 (g. Van Beiren Cornelius en Van Bael Henricus) met Catharina Van Beiren, meer info daar,

     Van Bael Maria Anna, (°) Betekom 09.04.1708 (g. Carolus Coeremans en Maria Crispeyns n. Maria Miroux),

     Van Bael Maria Theresia, (°) Betekom 07.02.1710 (g. Joannes Miroux en Maria Janssens),

     Van Bael Adrianus, (°) Betekom 14.08.1712 (g. Adrianus De Wijngaert en Elisabeth Van Bael),

     Van Bael Adrianus, (°) Betekom 16.11.1717 (g. Adrianus Coeremans en Joanna Van Adorp),

 

Van Bael Joanna, VIII (N153), (°) Werchter 28.08.1674 (g. Joannes Van Bael nomine patris sui en Maria Van Bael),

 

3. Van Bael Anna, X (N603), (°) Werchter 12.03.1680 (g. Adrianus Van Bael en Anna Van Tongelen nomine Anna Pelgrims),

 

Van Bael Adrianus, (°) Werchter 07.05.1681 (g. Adrianus Van Wunsel en Francisca Bosmans), + Werchter 31.03.1685,

 

Van Bael Barbara, (°) Werchter (Laet) 05.04.1683 (g. Joannes Tichiels en Barbara Van Roost), + Werchter 13.10.1693,

 

Van Bael Catharina, (°) Werchter 22.02.1685 (g. Henricus Vervoort en Catharina Screyns), x 1 ca. 1705 (niet W, S, ) met Van den Broeck Adrianus, x 2 ca. 1724 (niet W, ) met Verstraelen Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Joanna, (°) Werchter 29.03.1706 (g. Joannes Van den Brouck en Joanna Van Bael),

     Van den Broeck Clara, (°) Werchter 17.03.1708 (g. Pontanius Servot en Clara Van Bael),

     Van den Broeck Petrus, (°) Werchter 17.02.1711 (g. Petrus Van Bael en Barbara Pelgrims),

     Van den Broeck Elisabeth, (°) Werchter 04.02.1713 (g. Henricus Van Roest en Elisabeth Van Tongelen),

     2. Verstraelen Joanna, (°) Werchter 23.03.1724 (g. Michael Verstraelen en Joanna Van Woensel),

     Verstraelen Catharina, (°) Werchter 17.01.1727 (g. Petrus Van Bael en Catharina Callot),

 

Van Bael Clara, (°) Werchter 22.02.1685 (g. Joannes Vervoort en Clara Oethen), x Baal 26.02.1710 (g. Joannes Van de Velde, Joannes Librechts en Rdus Dnus Arnoldus Tolen) met Joannes Van de Velde,

     Uit dit huwelijk:

     Van de Velde Joanna, (°) Werchter 05.01.1711 (g. Joannes De Wortelaer en Joanna Bosmans),

 

Van Bael Maria, (°) Werchter 03.06.1687 (g. Petrus Cornelius Vervoort en Maria Van Bets),

 

Van Bael Petrus, (°) Werchter 03.06.1687 (g. Petrus Van Bael en Maria Heylighen), + Werchter 19.07.1765, x 1 ca.1714 (niet W, ) met Gobelijns Catharina, (°) Werchter 06.12.1682 (g. Henricus Geens en Catharina Van Linden dmv Gebruers Maria), + Werchter 14.07.1734, fa Guilielmus en Clara Hendrickx, x 2 Werchter 10.05.1735 met Maria Anna Kerckmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Andreas, (°) Werchter 11.11.1714 (g. Andreas Van Roest en Clara Van Bael), + Werchter 16.04.1780,

     x 1 (niet W, ) met Maria Geets, (°) Haacht 19.04.1722 (g. Antonius Haemels en Maria Jacops), + Werchter 30.07.1765, fa Cornelius en Maria Peeters,

     x 2 Werchter 05.07.1768 met Anna Maria Vermuyten,

     Van Bael Egidius, (°) Werchter 03.11.1716 (g. Egidius Geens en Elisabeth Van Vlasselaer), ongehuwd,

     Van Bael Joannes, (°) Werchter 01.12.1718 (g. Joannes Huccelmans en Maria Gobelens),

     Van Bael Catharina, (°) Werchter 11.03.1721 (g. Carolus Wauters en Catharina Van Bael), x Werchter 25.08.1750 met Petrus Scheerens,

     Van Bael Arnoldus, (°) Werchter 24.05.1724 (g. Arnoldus Van der Veken en Joanna Bosmans).

 


 

XI - Holemans Joannes (S1052), (°) Rijmenam 18.01.1646 (g. Joannes Ceulemans en Carola Huysmans), x Rijmenam 18.06.1671 (g. Joannes Frans en Joannes Dams) met Daems Maria (S1053), (°) Keerbergen 12.03.1651 (g. Joannes De Becker en Van der Roost Maria),

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Michael, X (S526), (°) Keerbergen 11.12.1672 (g. Michael Van der Roost en Maria De Preter),

 

Holemans Adrianus, (°) Keerbergen 18.11.1674 (g. Adrianus Guens en Barbara Scheppers),

 

,Holemans Cornelius (°) Keerbergen 13.02.1678 (g. Cornelius Daems en Adriana Vervloet).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom