Voorouderlijst Cruypelants Maria

 

Cruypelandt, -lan(t)s, Cruyplandt, -lant(s), Creupeland, -lan(d)t, Crupelandt

Bijnaam voor iemand die door het land kruipt, sluipt, loopt: een zwerver, een landloper.

 


 

XIV - Cruypelants - Cruuplant - Cruupelans - ....?

 

Uit dit huwelijk:

 

Cruypelants Elisabeth, XIII - XIV (S4321 + M6721 + M13432),

 

Cruypelans Dionsius, + Kampenhout 14.04.1641 80 j, x met Verheyden Digna,

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) een akte waarin Dionysius Cruypelants en zijn vrouw Dymphna (Digna) Verheyden, inwoners van Kampenhout, werden genoemd. De akte wordt gevolgd door een afschrift van het testament van Judocus Blockmans en zijn vrouw Margaretha Conincx (De Coninck). De testateuren waren aangedaan met een besmettelijke ziekte, wellicht de pest. Het testament werd op 13.10.1630 verleden voor pastoor Joannes Smets, die ook optrad als notaris. De pastoor werd genoemd als "notaris van de geinfecteerde", toch wel een merkwaardige benadering.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 419r., akte dd. 14 maart 1631.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen ende eygenooten der stadt van Loven naerbeschreven gestaen Margriete Conincx weduwe wijlen Joos Blockmans, in desen gebruyckende de cracht ende macht, haer gelaeten metten testamente desselffs haers mans in date xiii. octobris 1630, sub finem geinsereert, alhier oyck p(rese)nt Jaspar Blockmans, haeren soene, v(er)claeren(de) hem oudt te wesen ontrent de xxv jaeren, soe hij gestonde ende hem sterckmaecken(de) voor zijne mede broeders en(de) susters, mede ten overstaene van Caerel De Coninck, broeder der voors(chreve) Margriete, ende alsoe naeste bloetv(er)want van haere kinderen, ende hebben opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenissen, ressche ende rijse een halff boender lants, gelegen tot Campenhoudt opden Molen Vondele, regenooten joncker Louys de Plaines ter eenre, s(ieu)r Philips Lambrechts, heere van Campenhout, ter tweedere, de goeden der cappelreye van Onser Liever Vrouwen inde kercke van Campenhout ter iiier., den waterloop vanden Vleughe ter vierdere zijden, bijde v(oor)s(chreve) Margriete met den v(oor)s(chreven) wijlen haeren man v(er)cregen tegen Dionijs Cruypelants ende Digna V(er)heyden, gehuysschen, voor wethouderen van Campenhoudt opden xven. september anno sesthien hondert ende derthien, volgen(de) den percquementen brieffve daer aff zijn(de), ond(erteecken)t V. Hermans, den welcken midts desen alsnu den naerbeschreven gegoydde wordt overgelevert, expositis impositus est per monit(ionem) iure haereditario et allodiali die voors(chreven) joncker Louys de Plaines, hier p(rese)nt en(de) accepteren(de) voor sijn selven, als voor zijnen hoirs ende naercomelingen, hier waeren over jo(ncke)r Dominicus Daniels en(de) s(ieu)r Jan Rivieren, schepenen ende eygenooten, item jo(ncke)r Jan Vander Vorst, s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant van[den] meyer deser stadt Loven, als eygenoot, et J. Woutelers, insgelijcx eygenoot, qui quidem haec rogantes quod faciunt scabini praedicti, coram quibus satis obligantes et sub(mittens) personas ac bona indivisim, een voor al ende tsamen voor tgheheel, met renunciatie der privilegien van v(er)scheyden verobligeerden ende de v(oor)s(chreve) vrouwe p(ers)oon(e) der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier, van alles volcomentl(ijck) gecertioreert, et waraz voor vrije, eygen goet, verclaerende voorts p(ar)tijen den rechtveerdigen prijse van(den) coope te wesen de somme van drije hondert ende vijfftich rinsgul(dens) eens, los ende vrije gelts, en(de) gereet op date deser op te geleght leggen salvo dat aen(de) welcke v(oor)s(chreve) somme moet cortten t' capitael een van  sesse guldens erffel(ijck) met twee jaeren v(er)loops, bij wijlen Joos Blockmans aen(den) v(oor)s(chreven) gegoydde in sijn(en) leven bekent, is voorts te weten dat desen tegenwoirdigen transporte vanden v(oor)s(chreven) halff boen(der) lants geschiet om mette resteren(de) penningen te redimeren en(de) aff te lossen eene erffelijcke rente van vijffthien gul(dens) tsiaers metten v(er)loopen, bij den selven wijlen Joos Blockmans bekent aen ... [n.v.] tot Brussele, gelovende tselve soe de v(oor)s(chreve) Margriete als haeren soene ts tselve alsoe t' effecturen en(de) te volbrenghen, daer voor den voors(chreven) Caerel Conincx hem is sterckmaecken(de) en(de) v(er)bindende als borge principael onder obligatie ende sub(missie) met renunciatie prout in forma, namentl(ijck) tprivilegie van excussie, des soe beloven de v(oor)s(chreve) Margriete ende end Jaspar, haeren soene, den v(oor)s(chreven) hunl(ieden) borge costeloos en(de) schadeloos te ontheffen onder gel(ijcke) ob(ligatie), sub(missie) ende renuntia(ti)e als voor, actum den xiiiien. meert 1631.

            Hier volcht den teneur des v(oor)s(chreven) testaments de v(er)bo ad v(er)bum.

Op heden den xxxen. dach van october anno ons heeren duysent sesse hondert dertich sijn voor mij notario ende pastoir van(den) geinfecteerden ende twee getuyghen onderges(chreven) gecompareert Joos Blockmans, wel te passe zijn(de), en(de) Margareta Coninckx, wettige man ende vrouwe, sieck sijnde te bedde, met die contagieuse sieckte, nochtans allen beyden met goede memorie ende v(er)standt, gelijck mij notario en(de) twee getuygen was openbaer blijcken(de), de v(oor)s(chreve) twee comparanten hebben malcanderen reciproce vol consent ende dauthorityet gegeven ende geven midts desen om dat het lancxtlevende van hun beyde, tsij hij oft sij, sal moegen v(er)coopen, versetten, v(er)alieneren, naementlijck een halff boender lants, gelegen opt Berghe Velt, item den tweeden halff boender opt Reusebeeckevelt, item den derden halff boender op de Molenvonder, ende dat om haerlieden schulden te betaelen ende renten aff te leggen ende te quyten met den eenen vande drije v(oor)s(chreve) halff boenderen ende dandere twee halff boenderen sullen blijven in staet als van voor, tot een teecken der waerheyt hebben die die twee v(oor)s(chreve) comparanten dese obligatie ende consent met haer eygen handen onderteeckent in het (!) presentie van Gielis Vander Meren ende broeder Jan Buyskens, cellebroeder, hier toe geroepen ende gebeden, ende hebben allen beyden de minute deser met haer eygen handen in mijn p(rese)ntie als notaris ende pastoir onderteeckent, quod attestor Joannes Smets, pastoir ende notaris van(de) geinfecteerde.

     Uit dit huwelijk:

     Cruypelants Elisabeth, + Kampenhout 04.11.1675 70 j., x Kampenhout 01.02.1639 (g. Dionsius Cruypelans en

     Joannes Van Laecken) met Nicolaus Bolleijns, + Kampenhout 03.10.1678, fii in Kamp,

     Cruypelans Nicolaus, () Kampenhout 05.11.1606 (g. Nicolaus Van Grunderbeeck en Margareta Verbeumen), + Kamp 26.12.1630,

      Cruypelans Joannes, () Kampenhout 13.05.1609 (g. Joannes Schovan en Joanna Boets),

      Cruypelans Joannes, () Kampenhout 04.08.1611 (g. Joannes Been en Anna Tum).

 


 

XIII - XIV - Imbrechts Martinus (S4320 + M6720  + M13432), x met Cruypelants Maria (S4321 + M6721 + M13433).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Imbrechts Martinus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Imbrechts Catharina, x Kampenhout 11.08.1613 (g. Machiel Cardinaels en Merten Imbrechts) met Aert Cardinaels, gezin in Nederokkerzeel,

Schepengriffie Nederokkerzeel bunde 5889.

     Uit dit huwelijk:

     Cardinaels Martinus,  

     Cardinaels Nicolaus,

     Cardinaels Catharina, x met Joannes Smets, 

 

Imbrechts Carolus, XII (M3360 + M3440),

 

Imbrechts Elisabeth, x met Thomas Verbesselt, geen fii in Kampenhout,

 

Imbrechts Maria, () Kampenhout 17.12.1598 (g. Joannes Verijen en Maria Smeyers), + Kampenhout 22.07.1636 pest, x Kampenhout 06.11.1621 (g. Martinus Imbrechts en Guilielmus Winnepenninckx) met Nicolaus Winnepenninckx,

     Uit dit huwelijk:

     Winnepenninckx Anna, () Kampenhout 15.03.1625 (g. Carolus Imbrechts en Anna Huyghe),

     Winnepenninckx Catharina, () Kampenhout 30.04.1627 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Catharina Cruypelants), moeder Cruypelants Maria,

     Winnepenninckx Maria, () Kampenhout 27.08.1629 (g. Jeronimus Beckers en Maria Scutters),

     Winnepenninckx Joanna, () Kampenhout 09.04.1631 (g. Engelbertus Van Espen en Joanna Crabeels),

     Winnepenninckx Susanna, ca. 1632, + Kampenhout 18.07.1636 pest,

     Winnepenninckx Barbara, () Kampenhout 13.08.1734 (g. Dionsius Cruypelants en Barbara Van Royen), + Kamp 19.07.1636 pest,

     Winnepenninckx Egidius, + Kampenhout 16.08.1636 pest,

 

Imbrechts Anna, () Kampenhout 13.03.1602 (g. Willem De Beckere en Anna Calawaerts), x Kampenhout 01.10.1634 (g. Guilielmus Imbrechts en Steven Vander Meren) met Guilielmus Schampaert,

     Uit dit huwelijk:

     Schampaert Catharina, () Kampenhout 26.10.1634 (g. Arnoldus Coenaels en Catharina Jostens),

     Schampaert Nicolaus, () Kampenhout 11.02.1638 (g. Nicolaus Winnepenninckx en Catharina Scampaert), + Kampenhout 18.12.1668,

     x Kampenhout 19.10.1663 (g. Guilielmus Imbrechts en Arnoldus De Wolf) met De Coster Emerantiana, () Kampenhout 28.08.1640,

     + Relst 08.08.1712, fa Petrus  x Elisabeth Beckers, zij x 2 Kampenhout 24.03.1669 (g. Petrus De Coster en Stephanus Tobback)

     met Joannes Tobback, gezin bij De Coster,

 

Imbrechts Willem, XII - XIII (S2160 + M6684), () Kampenhout 30.06.1606 (g. Willem Vanden Zijpe en Digna Verheyde).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom