Voorouderlijst Crommen Arnoldus

 

Krom (de), (de) Kromme, (de) Crom, Crommen, Crome, Cromé, Cromps, Crompt, Crump, Crombe, Crombé, -bet, -bez,

Lecron(d), -ont, Lecrompe, Lacrampe, Lecrompé, Lecrom(bs)

Bijnaam voor een krom iemand.

 


 

XII - Crommen Arnoldus (S2166), (°) (niet H, K, R, B, W, Rot, Bet, Ber, Bon, S, Beer, P, O, SKW, Wes!, Heist, Wez, Kamp, Berg, Perk, Wak, Herent!, Til, Buk, DD, Steen, Neder, ErpsK, VeltB!, Mech, Sav, ), x Haacht 18.07.1640 met Van Hove (Verhoef) Joanna (S2167), (°) Haacht 02.09.1618.

 

 

Hieronder (aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters) een akte van evictie voor de schepenen van Leuven met vermelding van Arnoldus Crommen en Joanna Van Hove, te samen met Nicolaus Janssens en Maria Van den Bruel.  Zij hadden een lening van 31 guldens en 5 stuivers per jaar aangegaan bij de heer de la Hault, stadssecretaris te Leuven. Deze lening werd geregistreerd voor de schepenen van Leuven op 02.05.1664 in de derde schrijfkamer.  Omdat zij echter in gebreke bleven met de afbetaling van de lening werden (sommige van) hun goederen onder Haacht aangeslagen en in de herberg van Peter Smets te Haacht openbaar verkocht voor een som van 701 guldens ten behoeve van de fundatie van wijlen de heer de la Hault.  Het komt me voor dat Arnoldus Crommen en Joanna Van Hove bij de openbare verkoop reeds overleden waren. Jan Van der Auwera (Van Audera) werd gedagvaard in naam van Nicolaus Janssens en Maria Van den Bruel. Mogelijk was Jan Van der Auwera hun erfgenaam. In de akte komt het zeldzame woord "latiterende" (afgeleid van latiteren) voor. Latiteren betekent : niet te voorschijn komen; zich schuilhouden; zich verborgen houden). Zoals je ziet, is het niet altijd evident om een akte op de juiste manier te interpreteren.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7928 fol. 149v°.

Allen die gene die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen, wij Dielbeeck, de Glymes, Hoppenbrauwer en. Vander Beken, schepenen der stadt Loven, doen condt ende te weten met kennisse der waerheyt dat alsoo Niclaes Janssens en. Mayeken Vanden Bruele, gehuysschen, en. Aert Crommen en. Jenneken Van Hove, insgelijcx gehuyschen, met schepene brieven deser stadt in date secunda may 1664 in tertia verbonden ende verobligeert staen aen wijlen den heere secretaris de la Hault in eene erffelijcke rente van eenendertich guldens vijff stuyvers tsiaers den penninck sesthien, daer van sij in gebreke waeren van vasticheyt, ende den voors. impetrant om vande voors. rente ende jaerel. betaelinge der selver versekert ende voldaen te sijn, ons versocht heeft hem verleent te worden behoorelijcke provisie van mainmise, in desen dienende, addresserende aenden iersten bode hier op versocht, die welcke oock aen hem verleent sijn geweest op ende tot allen en. iegewelcke henne goederen, beyde haeve ende erffve, ende signantelijck (onder andere) ierst huys en. hoff, gelegen tot Haecht aen. Houdtheyde, groot ontrent een halff boinder, de selve heyde ter eenre, de Wouwerstraete ter tweedere, de kisten van Mechelen, Jan Peeters ter iijr., hun selffs goet ter iiijr. en. Cornelis Boschmans ter vijffdere zijden, item een halff boinder bempts, achter tegen het vs. huys ende hoff gelegen ter eenre, het clooster van Ter Cameren ter ijr., den grave van Heers ter iijr., de voors. heyde en. Cornelis Boschmans ter iiijr. zijden, hebbende den vs. impt. totte selve goederen oock behoorelijck geleyt, sulcx datte voors. brieven van mainmise (mits non comparitie der voors. ghedaechden en. t' volontair consent der selver opden negensten may 1664) sijn gedecreteert ende verclaert executoriael, ende nu den eerw. heere regent vande fondatie van wijlen den voors. heere secretaris de la Hault om te comen tot betaelinge vande verloopen der voors. rente, Xschenen. van diversche jaeren, is genootsaeckt geweest alhier ter puyen aff van desen stadthuyse te doen aff dagen Jan Van Audera, representerende den vs. Niclaes Janssens en. Mayeken Vanden Bruele (mits men ignoreert die plaetse sijnder residentie en. datten selven is latiterende) tot sekeren gelegen daege om die vs. brieven van mainmise anderwerff te comen sien decreteren en. Xclaeren. executoriael mits het voorgaende decret was gesuranneert als blijckt bij den extracte vuyt het gebode boeck 2en. camere, soo datte voors. brieven van mainmise (mits non comparitie des voors. ghede. opden elffsten january xvic. sessentseventich) anderwerff sijn gedecreteert en. Xclaert. executoriael, vuyt crachte van welcken aenden heere regent sijn verleent en. geaccordeert geweest voordere brieven van proclamatien ten eynde om die vs. goederen te stellen ter vente, hebbende den bode Lenaert Lambrechts die vs. goederen ter coope gestelt bij behoorelijcke affixie van billetten binnen den dorpe van Haecht, alwaer die voors. goederen gelegen sijn, mitsgaeders opden huyse van Peeter Smets, herberge aldaer, innehoudende specificatie vande panden, designatie vande plaetse, dach ende ure, waer en. wanneer datmen die vs. goederen vercoopen soude, inder vuegen dat over die vs. goederen sijn gehouden twee behoorelijcke sitdaegen, respective opden veerthiensten en. achtentwintichsten january xvic. sessentseventich, alswanneer die vs. goederen sijn Xcocht. ende metten vuytganck vande brandende keersse gebleven als hoochsten en. lesten verdierdere aen. bode Lambrechts inden naeme des voors. heere executants om ende voorde somme van seven hondert en. eenen guldens, achtervolgens die conditien daer over gehouden bijden clercq Eeremans, in originali alhier gesien en. gebleken, alle welcke exploicten alsoo gedaen sijnde, heeft den voors. heere executant den geexecuteerden ter puyen van desen stadthuyse doen affdaegen (mits men ignoreert die plaetse sijnder residentie, gelijck voorseyt is) tot sekeren gelegen daege volgens den extracte vuyt het gebode boeck, alhier gesien en. gebleken, ten eynde om te compareren voorde heeren meyer ende schepenen deser stadt om die goedenisse te comen sien doen oft alnoch middelertijt te comen seggen ofte doen soo behooren soude, met inthimatie soo verre hij alsdan nyet en compare, dat sijnder positie vanden voors. decrete soude worden voorts geprocedeert naer behooren, doen te weten dat bij ons schepenen voors. allen die voors. stucken ende bescheeden met des dijen daer aen cleeft, int lange wel ende reypelijck oversien ende geexamineert sijnde, ende gemerckt dat den voors. geexecuteerden ter puyen aff van desen stadthuyse alnoch eens voorts geroepen sijnde, nyet en is gecompareert oft imanden anders in sijnen naeme ende alsoo voorts procederende totter interpositie van. voors. decreete, hebben wij schepenen voors. ter manisse des heere meyers bij vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen t' voors. Xcoop., mitsgaeders allen die vs. besoignien, exploicten, kerckgeboden met allen t' gene vuyt crachte der selver bij den bode Lambrechts in desen is voortsgekeert en. gebesoigneert geweest en. contumacie gevende ende voor t' proufeyt van dijen hen van alsulcken recht ende actie oft anderssints als hen totte vs. goederen soude moegen competeren, heyschen ofte pretenderen, verstekende, hebben wij de selve goederen den vs. heere regent aengewesen en. aenweysen mits desen, om de selve te houden en. besitten in qualiteyt als voor als sijne andere eygen en. propre goederen ende is dijenvolgende den procur. Le Riche, alhier present ende accepterende inden naeme der voors. fondatie de la Hault inde vs. goederen behoorelijck gegoyet ende geerft ter manisse des vs. heere meyers (naer dijen hij ierst ende voor al van sijn recht van naederschap hadde gerenuncieert) en. dat met allen solemniteyten van rechte daer toe gerequireert.

Actum hac secunda marty 1676.

 

Uit de volgende akte vernemen we dat de aangeslagen goederen op 06.03.1676 door de fundatie de la Hault reeds doorverkocht werden aan Peter Van Emelen en Maria Gobbens, waarvan registratie voor de schepenen van Leuven op 08.03.1676. In de onderstaande akte wordt het een en ander verder toegelicht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7928 fol. 175v°.

Item in tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte ende naer vermoegen van sekere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen vernieuwen en. passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgen., luydende aldus.

Op heden den tweeden meert 1676 compareerde voor mij als openbaer nots. ende inde presentie vande getuygen naergenoempt den eerw. heere Joes. Franciscus Henrion, prister en. regent vande pieuse fondatie van wijlen den heere de la Hault, in sijn leven secretaris deser stadt Loven, welcken comparant heeft in dijer qualiteyt vercocht, gecedeert en. getransporteert, soo ende gelijck hij doet bij desen, aen ende ten behoeve van Peeter Van Emelen ende Mayeken Gobbens, innegesetenen van Haecht, present ende in coop accepterende, alsulcken actie ende gerechticheyt als den hre. transportant is competerende over seker huys ende hoff, gelegen onder Haecht aen. Houtheyde, groot ontrent een halff boinder, regenoten die selve heyde ter eenre, die Wauwerstraete ter tweedere, die kisten van Mechelen ende Jan Peeters ter derdere zijden, item in een halff boinder bempts, gelegen ter voors. plaetse achter tegen het voors. huys en. hoff, regenoten het selve huys en. hoff ter eenre, het clooster van Tercameren ter ijr., den grave van Heirs ter derdere zijden, toebehoort gehadt hebbende Jan Van Audera, te voorens Niclaes Janssens ende Mayeken Vanden Bruele, inder vuegen, grootte en. manieren, soo ende gelijck den selven transportant allen tselve goet heeft Xcregen. bij evictie vuyt crachte van gedecreteerde brieven van mainmise der heeren schepenen der stadt Loven volgens die conditien daer over gehouden bijden clercq Eeremans ende die goedenisse daer over gedaen voor die voors. heeren schepen. deser stadt Loven op heden date deser opde lasten daer op vuytgaende, te weten van bijden acceptant te draegen eene rente van achtien guldens vijfthien stuyvers tsiaers aen eenen mr. Jaecques ... [niet vermeld] binnen die stadt Mechelen, item op eene rente van sesse guldens tsiaers aen Peeter Geyselincx ende die chijnsen daer op vuytgaende, soo bevonden wort daer eenige op vuyt te gaen, ende voorts meer op eene voortaene rente van eenentwintich guldens tsiaers tot behoeve der voors. fondatie La Hault, inne te gaen te halff meert van desen jaere xvic. sessentseventic en. waer van alsoo d' ierste jaer van betaelinge vallen en. Xscheynen. sal te halff meert vanden jaere xvic. sevenentseventich en. soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge der vs. rente van eenentwintich gls. tsrs., die welcke sal moegen geschieden alst die rentgelderen ende acceptanten goet dunckenen. gelieven sal in twee reysen, ieder reyse mette juste hellicht ende met volle rente, gelovende die selve rente jaerelijcx op sijnen valdach wel en. loffelijcken te betaelen ende te leveren, los ende vrij van allen lasten binnen deser stadt Loven ten behoeve vande voors. fondatie onder obligatie van henne respective persoonen en. goederen, present ende toecomende, met renuntiatie in forma, item sullen d' acceptanten schuldich ende gehouden sijn te betaelen ende draegen allen die costen, gedaen bijden heere transportant ten respecte vande evictie der vs. goederen ende goedenisse sonder eenich tegen seggen, mede oock te draegen die jaeren verloops der vs. vuytgesteken renten, verschenen xvic. vijffentseventich en. 1676, blijvende ondertuschen in vigeur die bb. van mainmise op die voors. goederen ende opde goederen van Aert Crommen ende Jenneken Van Hove sonder die eenichsints te innoveren ofte altereren, cederende oversulcx den vs. heere Henrion die vs. goederen met vollen rechte, constituerende tot dijen eynde de voors. compt. ende acceptanten allen persoonen thoonders deser in solidum om desen contracte te vernieuwen voor meyer en. schepenen van Loven, Haecht en. alomme elders met goedenisse en. ontgoedenisse pro ut in communi forma, promittentes ratum et gratum in foa.

Actum binnen Loven ten tijde voors. ter presentien van. heere Petrus Henrion en. Anthoen Biemans, beyde als getuygen tot desen geroepen en. gebeden, ende hebben die vs. respective compten. en. getuygen die minute deser beneffens mij notaris onderteeckent, quod attestor en. was onderteeckent S. Le Riche, nots. pub., den vs. geconstitueerden vuyt crachte sijnder vs. procuratie heeft den bovengeschreven contracte in allen sijne poincten, clausulen en. conditien, daer inne breeder vermelt, alhier Xnieuwt, herkent en. gereitereert, mitsgaeders bij manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke vertheydenisse alsulcken actie ende gerechticheyt inde goederen, hier voorens gespecificeert, expos. impos. est den voors. Le Riche, alhier present en. accepterende inden naeme ende ten behoeve vanden voors. Peeter Van Emelen ende Mayeken Gobbens opde lasten, hier boven vuytgedruckt, per mo. jure et satis, den voors. opdraegere vuyt crachte als boven, obligando, submitten. ac renun. in forma, et waras ut sup., coram Dielbeeck, Hoppenbrauwer, xxviija. marty 1676.

 

Uit dit huwelijk:

 

Crommen Jan, (°) Haacht 26.12.1644,

 

Crommen Gasparina, (°) Haacht 12.03.1647, x Haacht 19.02.1675 met Bollaerts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Bollaerts Carolus, (°) Haacht 01.12.1675,

     Bollaerts Gasparina, (°) Haacht 07.11.1676,

 

Crommen Catharina, (°) Haacht 14.08.1650,

 

Crommen Nicasius, (°) Haacht 21.12.1653,

 

Crommen Nicasius, (°) Haacht 15.10.1655,

 

Crommen Elisabeth, (°) Haacht 14.06.1658,

 

Crommen Anna, XI (S1083), (°) Haacht 21.12.1660.

 


 

XI - Mertens Petrus (S1082), (°) Wakkerzeel 24.06.1661 primogenitus (g. Joostens Petronilla), x Haacht 28.07.1682 met Crommen (Coenen - Crammen - Vrommen - Vroomen - Coen - Crouwen - Grouwen) Anna (S1083), (°) Haacht 21.12.1660.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Maria, (°) Haacht 22.05.1683,

 

Mertens Jan, (°) Haacht 02.08.1685 (g. Guilielmus De Bouer en Barbara Mertens),

 

Mertens Catharina, X (S541), (°) Haacht 11.08.1687 (g. Petrus De Bruijn en Catharina Lanbers),

 

Mertens Elisabeth, (°) Haacht 10.02.1690 (g. Joannes Van Ermen en Elisabeth Crommen),

 

Mertens Gasparina, (°) Haacht 22.06/7.1692 (g. Joannes Mertens en Gasparina Van Hoeije),

 

Mertens Joanna, (°) Haacht 21.08.1695 (g. Jan Mertens en Maria Van Immelen),

 

Mertens Anna, (°) Haacht 05.01.1698 (g. Petrus Van Luyten en Anna Van Langendonck),

 

Mertens Petrus, (°) Haacht 30.09.1700 (g. Petrus Van Rommele en Gasparina Borlach...),

 

Mertens Jan, (°) Haacht 02.08.1703 (g. Joannes Lens en Maria Vermijlen),

 

Mertens Michael, (°) Haacht 25.09.1705 (g. Michael Mertens en Barbara De Grooff), x Haacht 16.01.1731 met Verstreken Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Jan, (°) Haacht 08.03.1731 (g. Mertens Joannes en Verstreken Catharina),

     Mertens Petrus, (°) Haacht 15.01.1733 (g. Vervloet Petrus en Verstreken Catharina),

     Mertens Maria, (°) Haacht 24.12.1734 (g. Imbrechts Petrus en Mertens Maria),

     Mertens Michael, (°) Haacht 14.03.1737 (g. Van Langendonck Michael en Wendrickx Barbara),

     Mertens Arnoldus, (°) Haacht 20.10.1739 (g. Bogaerts Arnoldus en Hijts Maria),

     Mertens Lucia, (°) Haacht 07.02.1742 (g. Verstreken Guilielmus en Verhoeven Lucia),

     Mertens Cornelius, (°) Haacht 05.01.1744 (g. Verbeeck Cornelius en Verstreken Joanna),

     Mertens Barbara, (°) Haacht 18.02.1746 (g. Meerkens Petrus en Janssens Barbara)

     Mertens Catharina, (°) Haacht 01.02.1748 (g. De Pauw Joannes en Mertens Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom