Voorouderlijst Cretsaert Jacobus                      

 

Cre(y)tsaert(s)

Naam uit het Oudfranse crisser/grincer. Bijnaam voor een knorrig iemand.

 


 

XV - XVII - XVIII - Cretsaert Jacobus (S + M), wonend regio Everberg, Meerbeek, ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

? Cretsaert Paulus, x met Maria Boogaerts,

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) wordt op het einde melding gemaakt van Maria Boogaerts, weduwe van Paulus Cretsaerts. Het enige wat er valt uit te halen, is dat zij weduwe was in 1610.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 47v., akte dd. 18 september 1610.

Item in presen(tie) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Willem Van Outgarden, gewillich momboir, en(de) Willem De Mol, bij den raede des(er) stadt geconstitueet van Marg(rie)te Wera dochter Niclaes en(de) van Jenneken Willems, gehuysschen als sij leeffden, om des naerbes(chreven) staet te doen, oock behoorlijcken geauthoriseert zijn(de) bij de heeren weesm(eeste)ren alhier, blijcken(de) bij dacte van authorisa(ti)e van(der) daet xvii. july 1610, ond(erteecken)t R. Prince, waervan den teneur hier wort geinsereert en(de) beginnen(de) aldus, aen mijne eerw(eerdighe) heeren weesm(eeste)ren der stadt van Loven geven in alder reveren(tie) te kennen Willem Van Autgarden en(de) Willem Van(den) Broeck als momboirs van Margriete de Wera dochter wijlen Niclaes, inde wandelinge genaempt Trixdebace, noch min van jaeren wesen(de), hoe dat midts dafflijvich(eyt) van haere moeder geweest hebben dierste huysvr(ouw)e des voors(chreven) Nicolaes, haers vaeders, op haer is v(er)storven en(de) gedevolveert de proprieteyt van seeckere erffve, gelegen alhier bynnen des(er) stadt Loven inde Broeckstraete, wesen(de) jegenwoordel(ijck) bempt, groot ontrint drije dach(maelen) en(de) belast met xxii rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) in diverssche renten aen diverssche persoonen, daerop eertijts een huys plach te staen, daerinne den voors(chreven) Nicolaes de Wera, haren vaedere, alleenelijck heeft gecompeteert die tocht, waeraff hij nu onlancx heeft gerenuntieert gehadt in vuege dat de voors(chreve) jonge dochtere door alsulcke renun(tiatie) is geworden vrije meestersse van(den) voors(chreven) erffve, als wesen(de) daerdoor de tochte geconsolideert mette proprieteyt, hebben(de) de suppl(ian)ten allen de v(er)loopen der voors(chreve) renten tot noch toe betaelt en(de) de voors(chreve) erffve van evictie geprecaveert en(de) want de voors(chreve) weese van(de) voors(chreve) bemde egeen proffijt en is genyetten(de), doer dijen die gebueren nyet tegenstaen(de) de suppl(ian)ten de sel(ve) bempden hebben doen bevrijen en(de) beheymen, dagel(ijcx) henne peerden daerinne laeten drijven en(de) weyden en(de) dat oock de voors(chreve) bempden ongelijcx in coop oft te rente meer soude gelden dan sij in huringe soude mogen oft konnen vuytbringen, soo hebben sij suppl(ian)ten tot het meeste proffijt van(de) weese geraeden gevonden datme[n] de voors(chreve) bempden openbaerl(ijck) soude v(er)coopen oft ten erffchijs vuytgeven, soo ten meesten voordeel oft proffijte van(de) voors(chreve) weese soiude mogen geschieden, waermede nyemant en kan woorden geprejudicieert als wesen(de) de voors(chreve) weese alles sond(er) mede erffgen(aemen) en(de) nu seer naergecomen tot haeren co(m)petenten ouderdom, maer alsoo sulcx den suppl(ian)ten nyet en is gep(er)mitteert, overmits egeen weesen erffel(ijcke) goeden en mogen valide worden v(er)cocht sond(er) voorgaen(de) kennisse van(de) saecke en(de) consent van uwe eerw(eerdige), nemen de suppl(ian)ten hen toevlucht tot uwe eerw(eerdige), seer ootmoedelijcken bidden(de) om acte van authorisatie, daermede den suppl(ian)ten geaccordeert wort met behoorl(ijcke) authorisa(ti)e om die voors(chreve) erffve openbaerl(ijck) te mogen v(er)coopen oft te rente vuytgeven en(de) de goedinge daeraff voor schepen(en) te mogen doen midts die penn(ingen) in cas van v(er)coop daeraff procederen(de), employeren ter rente tot behoeff van(de) voors(chreve) weese met kennisse van uwe eerw(eerdighe), dwel(ck) doen(de), etc(etera), dappostille opde sel(ve) gestelt, luydt aldus, de h(ee)ren weesm(eeste)rs wel geinformeert zijnde van(de) waerh(eyt), geallegeert bij dese req(ues)te, hebben de suppl(ian)ten gheauthoriseert, ge(lijck) sij de sel(ve) authorisen bij desen, om te v(er)ccoopen die drije dach(maelen) bempts der weese, nu bij naer tot haers jaeren gecomen zijn(de), toebehooren(de) ten effecte alhier v(er)socht tsel(ve) geschiede publicquelijcken bij voorgaen(de) proclama(ti)en, affixe van billetten en(de) metten vuytgaen van(der) berren(der) kersse, mede om den cooper oft coopers behoorl(ijck) gicht en(de) goedinghe te doen, actu(m) ter weescame(re) den xviien. dach july anno 1610, mij p(rese)nt en(de) was ond(erteecken)t R. Prince, welcken volg(en(de) soo sijn de proclamatien gedaen en(de) twee distincte sitdaegen gehouden ind(en) Moriaen alhier bynnen Loven en(de) aldaer den sel(ven) bempt metten vuytgaen(e) van(der) berren(der) kersse gebleven m(eeste)r Huybrecht Sodalis volgen(de) die conditie daeraff zijn(de), berusten(de) in handen van m(eeste)r Adolff du Pretz, die wel(cke), hier p(rese)nt, tsel(ve) attesteert warachtich te sijn en(de) dat mette hoogen voorde so(mm)e van vijffhondert xxxiii rinsg(u)l(dens) en(de) iiii st(uyvers) eens, de sel(ve) momboirs vuyt crachte voors(chreven) hebben opgedragen p(er) mo(nitionem) den voors(chreven)  bempt, groot ontrint drije dach(maelen), daer eertijts een huys op gestaen heeft, gelegen bynnen des(er) stadt Loven inde Broeckstraete, regen(oten) de leygracht ter ie., Jan Willems metten huys en(de) schuere, Niclaes Wera voors(chreven) ter iie., de Leeminx Bempden ter iiie., de Broeckstraete van vore ter iiii. zijden, exp(osito) de voors(chreven) opdraege(re) ind(er) qua(liteyt) voors(chreven imp(ositus) est m(eeste)r Huybrecht Sodalis inden naem en(de) tot proffijt van die van(den) Grooten Gasthuyse bynnen Loven vuyt crachte van seeckere octroye, die van(den) gasthuys bijden hove gegundt et sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras de voors(chreve) erffve opde lasten en(de) commeren naerbes(chreven), ierst aen derffgen(aemen) Van Breccht met xii scell(ingen) boon xii cap(puynen), item aen tgoidtshys van(de) h(ee)ren van Perck met lxvi d(enieren) boon en(de) v cap(puynen), item aen h(ee)r en(de) m(eeste)r Jacop Van Tsestich met twee blauwe croonen, daermen jaerl(ijcx) voor betaelt twee rinsg(u)l(dens) viii st(uyvers), item aen m(eeste)r Peeter Hamont xii rinsg(u)l(dens), item age aen tcappittel van S(in)t Jacops xii st(uyvers), indyen men bevindt allen desel(ve) op den sel(ven) bempt alleen vuyttegaen, voorder oft anderssints nyet, tanqua(m) prout iure, ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van acht carol(us) gul(den)s, waeraff den iersten valdach sal wesen den xviii. septemb(ris) anno 1611, staen(de) desel(ve) rente te quyten den penn(inck) xvie., bekinnen(de) den voors(chreven) Willem Van Autgaerden den voorderen prijs, beloopen(de) ter so(mm)e van vier hondert vijff g(u)l(dens) en(de) iiii st(uyvers) van die van(den) gasthuys ontfan(gen) te hebben, geloven(de) de sel(ve) tot ontlastinghe van dijen van(den) gasthuys tot proffijt van(de) weese te employeren volgen(de) dacte van authorisatie voors(chreven), cederen(de) de voors(chreve) momboirs oock mede allen het recht, dwel(ck) sij souden mogen hebben tot het doen hersetten van(de) schuere daernaest staen(de), ende want naer die conditie en(de) branden van(de) keersse is bevond(en) opden sel(ven) bempt noch vuyt te gaene v st(uyvers) vi d(enieren) en(de) een(en) hal(ven) cap(puyn), soo sullen desel(ve) v(er)coopers den cooper dat laeten cortten aen(de) capitaele pe(n)nin(gen) van(de) voors(chreve) rente, coram Schutteputtte, Maes, septemb(ris) xviii., 1610.

Item es te weten dat de pe(n)nin(gen), waermede dese voors(chreve) erffve bij die van het voors(chreven) gasthuys gecocht es, sijn geprocedeert van(de) quyttinge van seeckere quytbaer  en(de) erffrenten, te weten ierst van vijff hal(steren) corens, affgequeten bij Peeter De Poortere, item van vier hal(steren) corens, gequeten bij Marie Boogaerts wed(uw)e Pauwels Cretsaerts, itemvan xii schell(ingen) boon(e) en(de) vijff cap(puynen), gequeten bij die van(de) Verckenschole, item van het v(er)coop van zeke(re) erffve, gelegen tot Everberghe, v(er)cocht aen Roelandt Cretsaerts, item van(de) hootpenn(ingen) een(e) rente van xii rinsg(u)l(dens) die het voors(chreven) gasthuys trecken(de) was opde tollen der universiteyt en(de) stadt van Loven, mede van het v(er)coop van thien rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), v(er)cocht aen jo(ncke)r Raes Van Grave, sijnde alsoo desen coop van dese erffve gedaen tot remploy van(de) sel(ve) penn(ingen), eisd(em).

 

Cretsaert Michael,

 

Cretsaert Petrus,

 

Cretsaert Anna, XIV - XVI - XVII. 

 


 

XIV - XVI - XVII - Verpaelt Remeys (S + M), ca. 1520, x met Anna Cretsaert.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verpaelt Remeys.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verpaelt Anna, x met meester Lambrecht De Berthoz, deze x 1 met Kathelijne Van Bettenrode,

 

Verpaelt Elisabeth, XIII - XV - XVI. 


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom