Voorouderlijst Crabbe Gielis

 

Crabbe, Crabbé, Crab, Krab, Crabs, Crabts, Craps, Krabbe(n)

Bijnaam naar het dier 'krab' = wellicht iemand met een rare manier van lopen.

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid van een beroepsnaam: verkoper of visser van schaaldieren.

 


 

XII - Crabbe Gielis (S), ° ca. 1570, x met ...

 

Uit dit huwelijk: W+, Wak+,

 

Crab(b) Catharina, x (niet W, Wak, ) > 1621 met Luijten Georgius,

In de navolgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Georgius (Jooris) Luyten(s) en zijn vrouw Catharina Crabbe. De akte bevestigt dat zijn vrouw de dochter is van Egidius (Gielis). Daarnaast werden ook Gregorius (Gooris) en Petrus Crabbe in de akte vermeld, doch de familiale relatie is hier minder duidelijk. Mogelijk gaat het om haar broers. Alleszins is Catharina de zuster van Henricus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 34r., akte dd. 11 februari 1627.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) den schepenen van Loven naer te noemen gestaen Gooris Crabbe en(de) Peeter Crabbe en(de) den voers(chreven) Peeter vuyt crachte van procuratie onwederoepelijk geconstitueert en(de) gemechticht bij en(de) van weghen Cathelijne Crabbe dochter wijlen Gielis, met consente en(de) overstaen van Jooris Luytens, haers mans, en(de) Henrick Crabbe, haeren broeder, naerder blijckende bij de procuratie, gepasseert opden vierden february 1627 voerden notaris Van Hove, tot Werchter resideren(de), alhier gesien en(de) den heeren schepenen volcomentlijck gebleken, de welcke twee ierste comparanten, soo in hennen eyghen naeme en(de) de voers(chreven) Peeter Crabbe vuyt crachte en(de) inder qualiteyt voers(chreven), hebben opgedraghen met behoirlijcke v(er)thijdeni(sse) die hellicht van sekere crikelrije, groot ontrent een derdendeel van een boender ombegrepen der maeten, soo en(de) gelijck die selve geleghen is opden Bollenslach, reghenooten Willem Meulemlans ter ie., jo(ncke)r Dionijs De Wingaerden ter iie., den voetwech beneden ter iiie. zijden, expositis impositus sunt est Antoen Roeckeloos, soo voer hem selven als mede voer Elisabet Vanden Borne, gehuysschen sijne huysvrouwe, en(de) de voers(chreve) opdrageren indivisim obligantes, submittentes et renunciantes in forma et waras op een vierdendeel wijns, daermen jaerlijcx voere betaelt xxv st(uyvers) aen het Groot Baghijnhoff binnen Loven sonder meer, v(er)clarende dopdragheren en(de) den coopere in wedersijden den rechtverdighen coope te wesen die somme van iic. tseventich rinsguldens rinsguldens eens, al los gheldts, lijckoop iiii r(ins)g(uldens), coram Van Assche, Dilbeke, feb(ruarii) xi., 1627.

     Uit dit huwelijk:

     Luijten Michael, (°) Werchter 02.05.1621 (g. Vande Velde Michael en De Lange Catharina),

     Luijten Maria, (°) Werchter 11.01.1625 (g. Crab Petrus en Michiels Maria),

     Luijten Gregorius, (°) Werchter 27.07.1627 (g. Crabb Gregorius en Michiels Anna fa Petrus),

     Luijten Maria, (°) Werchter 16.10.1639 (g. Segers Michael en Van Tongelen Maria),

 

Crabbe Petrus, x (niet W, Wak, ) > 1627 met Michiels (Machiels) Anna, fa Petrus x Thiels Catharina,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Michiels Anna.

Aktes en gedachtengang met dank aan Paul Peeters.

En hieronder een akte met vermelding van Petrus Crabbe en Anna Michiels. De akte laat toe een generatie hoger te klimmen met Petrus, want hierin staat dat hij de zoon is van Egidius (Gilis).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 282r°.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Huyberecht Leunckens als geconstitueert met twee distincte procuratien, hem tot het gene naerbes. staet te mogen doen, gegeven ende verleent bij joe. Maria de Horrion, begijncken opden Grooten Begijnhove, d' eene gepasseert den 29. aprilis en. d' andere den 9. decembris vanden jaere 1653 voor den notaris Schellekens ende sekere getuygen, heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ierst eene rente van twelf guldens tsiaers als die voors. joe. de Horrion treckende was ten laste van Peeter Crabbe sone wijlen Gielis ende Anna Michiels, gehuyschen cum suis, woonende tot Werchter, volgens de brieven daer van sijnde in date 22. decembris 1628 in prima, item eene rente van negen guldens seven stuyvers en halven tsiaers als die voors. joe. de Horrion treckende was ten laste van Aert Mieux ende Barbara Vanden Broeck tot Rotselaer volgens die schepenen brieven deser stadt in date xij. may 1628 in prima, expos. impos. mr. Jan Schellekens, present ende accepterende inden naeme van joe. Marie Duries (?), oock begijncken, tot behoef van joe. Maria Bigato, weduwe van wijlen men heer Anthonio Villa, sergeant maior vant regiment vanden heere Cavalival, et satis den voors. geconstitueerde nomine quo supra et waras voor goede ende deuchdelijcke renten, obligando, submittendo ac renuntiando in forma.

 

In de volgende akte maakt men melding van Petrus Crabbe en Anna Michiels, inwoners van Werchter. In de akte vernemen we dat de goederen van de ouders van Anna Michiels (met name Petrus Michiels en Barbara Holemans) werden verdeeld bij akte voor de schepenen van Werchter op 14.01.1635.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, folio 336r., akte dd. 3 maart 1636.

Item Peeter Crabbe en(de) Anna Michiels, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, in p(rese)ntia, hebben bekennen (!) en(de) bekennen midts desen elck int besunder en(de) een voor al schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor als momboir van(de) weesen Symoens De Muntere, alhier p(rese)nt en(de) tselve tot behoeff van(de) selve weesen accepteren(de), twelff carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuy(vers), loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van x., xx., ce. en(de) allen andere, meerdere ofte mindere pen(ningen) en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet as(ecu)tu(m) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, signanter p(re)dicto mulier renucians senat(us) consul(ti) vell(iani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata, met conditie dat de v(oor)s(chreve) rente tallen tijden sal mogen gequeten wordden met twee hond(er)t gelijcke g(uldens) eens en(de) met volle rente, consenteren(e) voerts die v(oor)s(chreve) gehuysschen tot vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle henne meubele en(de) immeubele goeden en(de) int decreet van dijen sonder voorgaen(de) daegem(ent) en(de) special(ijck) over de gronden van erffven, aen(de) v(oor)s(chreve) Anna Michiels van haere ouders wegen te deele gevallen bij deylinge, gepasseert voer schepen(en) van Werchter opden 14. january 1635, wesen(de) deselve goeden alleenl(ijck) belast met chijns boven dijen noch met xii g(uldens) xii st(uyvers) erffel(ijck) aen Joos Van Opstal De Vos, coram Van Grave, Van(der) Hulst, iiia. martii 1636.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Petrus Crabbe en Anna Michiels. Verder nog Jacobus Smets, die mijn inziens gehuwd was met Lucia Michiels. Het zou me niet verwonderen dat Anna en Lucia Michiels zusters waren. In de akte is er sprake van een huis onder Winbraecken. Dit is een plaatsnaam onder Werchter. De datum van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 25r., akte dd. 12 januari 1637.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Hendrick Boyennants vuyt crachte van speciale en(de) onwederoepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Jaecques Smets en(de) Peeter Crabbe, gepasseert voerden not(aris) Leunis en(de) zekere getuygen opden ixen deser loopen(de) maent, alhier gesien en(de) gebleken, item Anna Michiels, huysvr(ouw)e des v(oer)s(cheven) Crabbe, alhier p(rese)nt, hebben tsaemen per mo(nitionem) opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) ierst een halff boen(der) bosch, gelegen onder Betecum, geheeten de Helle, regenooten ... [n.v.], item sesse dachm(aelen) bosch, deen hellicht d(aer)van gelegen onder Aersschot en(de) dander hellicht onder Rivieren, regen(oten) Willem Lerse ter ie., derffgen(aemen) Liebrecht Van Essche ter andere zijden, item een halff boen(der) bosch, gelegen tot Betecum bijden Balenberch, geheeten de Streke, regen(oten) sheeren straete ter 1e., daertstraetken loopen(de) naer den selven bosch berch ter 2., Aert Van(den) Loock ter 3. en(de) Hendrick Gooris ter 4e. zijden, item drije dachm(aelen) bosch, oyck tot Betecum gelegen aenden Balenberch, regen(oten) twee aertstraetkens west en(de) noort en(de) Hendrick Schrijnmaeckers ter 3e., liggende onder eenen peertskeur, item een huys met sijn(e) toebehoorten, gelegen onder Winbraecken, regen(oten) derffgen(aemen) Hendrick Van(den) Dijck ter 1e., de straete ter 2e. en(de) den v(oer)s(cheven) Jaecq(ue)s Smets ter 3., expos(ito) impositus est Jeronimus Van(den) Steen inden naem en(de) van wegen s(ieu)r Jaecques Van Werrembor als momboir van(de) onbeiaerde kinderen wijlen Symoens De Muntere en(de) dat bij titule van wettigen onderpandt, te weten die twee ierste p(ar)cheelen voer een rente van xii g(uldens) x st(uyvers) erffel(ijck), bekent bijden v(oor)s(chreven) Jaecques Smets opden iiien. marty a(nn)o 1636 in hac ca(mer)a en(de) dandere p(ar)tijen voer eene gel(ijcke) rente, ten selven daege bekent bijden v(oer)s(chreven) Peeter Crabbe en(de) Anna Michiels de quo quidem subpignora satis et waras prout in p(re)dicto procuratorio, coram eisdem.

 

In de akte maakt men melding van  Petrus Crabbe en zijn vrouw Anna Machiels (Michiels). In de akte wordt bevestigd dat Petrus Crabbe de zoon is van Egidius. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Petrus Machiels en Catharina Thi(e)ls, ouders van voornoemde Anna. Het lijkt me niet uitgesloten dat haar vader tweemaal huwde, nl. met Catharina Thiels en met Barbara Holemans. Allen woonden te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 121v., akte dd. 22 december 1628.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen, et(ceter)a, Peeter Crabbe sone wijlen Gielis en(de) Anna Machiels, gehuyschen, ende Cathlijn Thils, soo in haeren eygen naem als mede onwederoepel(ijck) geconstitueert sijnde bij Peeter Machiels, haers s' mans, vaeder en(de) moeder der voorseyde Anna, alle woonende tot Werchter, en(de) gepasseert voor H. Van Hove als openbaer notaris en(de) sekere getuyghen van(der) daet xxen. decembris 1628 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, welcke comp(aran)ten hebben t' saemen indivisim en(de) insolidum en(de) elcken een als principael bekendt deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen jo(uffrouw)en Anna, Anthonette, Maria en(de) Barbara Van Horion dochters wijlen jo(ncke)r Jans tweilff carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck en(de) x st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxiien. decembris date deser te betaelen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum, ob(ligando) et indivisim sub(mittendo), geloven(de) de voorn(oempde) respective bekenders de voors(chreve) rente van tweilff rinsg(uldens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) jaerlijckx indivisim en(de) insolidum wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als boven, onder de selve ob(liga)tie en(de) sub(miss)ie met ren(untia)tie ende naementl(ijck) de voors(chreve) vrouwen van het beneficie sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) heurl(ieden daeraff eerst gecertioreert sijnde in behoorl(ijcke) formen ende om der v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)en te bat te v(er)sekeren, soo hebben die voors(chreve) respective bekenders geconsenteert int maecken van mainmise over henne goeden en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden t' hennen coste ende signantel(ijck) op een stuck bempdts, groot drije dachm(aelen), gelegen tot Werchter, ter plaetsen geheeten Winbraecken, reg(eno)ten Peeter Lauwens ter ie. en(de) iie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiie. en(de) Jan De Crijter ter iiiie. sijden, belast met s' heeren chijns van(den) gronde, te weten op negen molevaten even(e), item noch op een stuck bempdts, groot een boender, oock onder Werchter, ter plaetsen gen(oemp)t Varent, reg(eno)ten Jan De Crijter ter ie., Peeter Machiels voors(chreven) ter iie. en(de) iiie. en(de) het Cruyseussel ter iiiie. sijden, belast met twee stuyvers heeren chijns, item noch een huys ende hoff met een halff boender landts daeraen, gelegen tot Winbraeck onder Wercher, reg(eno)ten de wed(uw)e Hans Rits ter ie., s' heeren straete ter iie., Peeter Paeps ter iiie. en(de) Peeter Wouthers ter iiiie. sijden, belast met een(en) gul(den) erffel(ijck) aen jo(uffrouw)e Heetvelde, met conditie dat de voors(chreve) bekenders oft heure naercomelinghen de v(oor)s(chreve) rente sullen moghen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke guldens loopende munte en(de) met volle rente, coram Grave, Berckel, decembris xxii., a(nn)o 1628.

Senten(tiatum) per predictum domicellam Mariam de Horion cum suis, coram Livens, Heyden, septembris xii., 1634.

     Uit dit huwelijk:

     Crabbe Henricus, (°) Werchter 24.12.1627 (g. Crabbe Henricus en Michiels Maria),

     Crabbe Peter,

     Crabbe Arnold,

     Crabbe Jan,

     Crabbe Catharina, x Werchter 29.05.1664 (g. Petrus Crab en Adrianus Van der Veken) met Coens - Koens - Coenen Henricus,

          Uit dit huwelijk:

          Koens Arnoldus, (°) Werchter 10.03.1665 (g. Crab Arnoldus en Luijten Petronilla),

          Coens Henricus, (°) Werchter 21.04.1667 (g. Coens Hendricus en Meerkens Petronella),

     Crabbe Egidius, (°) Werchter 16.09.1640 (g. Machiels Egidius en Van Mechelen Emerantia),

     Crabbe Guielmus, (°) Werchter 20.02.1643 (g. De Wijngaerdt Guielmus en Van Langendonck Maria),

     Crabbe Cristophorus, (°) Werchter 25.01.1645 (g. Coens Cristophorus en Machiels Maria),  

     x Werchter 10.05.1684 (g. Van Tongelen Joannes en Hoelaerts Egidius) met Van Hautvin Barbara (N313), (°) Werchter 14.02.1684

     (g. Joannes Van Hautvin en Barbara De Raymaker), + Werchter 10.06.1734, zie verder daar,

 

Crabbe Henricus, XI (S1298 + S1938),

 

Crabbe Arnoldus, x Werchter 23.11.1665 (g. Crab Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Motkin (Matkin - Motquin) Catharina (S1143), (°) (niet W, Bet, H, S, K, Rot, Heist, L, I, Beer, P, Wez, Kamp, Wak, richting Z/ZO? of fa militis), deze x 1 Werchter 24.04.1660 (g. Matkin Joannes en Mr Van Roost Cornelius) met Vermeulen Adrianus, XI (S1142), (°) Beerzel 11.03.1627 (g. Van Poyer Egidius en Keppers Catharina),

Not. Swiggers 09.01.1699: Catlijn Mecken (we Adriaen Vermeulen) verhuurt voor 12 gd/j een woonstee met land, heide en weide te Grootloo aan Peter Van Hove van Heist-Goor.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vermeulen Maria, X (S571), (°) Werchter 20.05.1660 (g. Janssens Carolus en Van Vlasselaer Maria),

     Vermeulen Joanna, (°) Werchter 24.08.1663 (g. De Rijcke Sebastianus en Stoop Maria nomine Smets Maria),

     2. Crab Anna, (°) Werchter 26.09.1666 (g. Crabeels Gertrudis nomine mariti sui Coenens Martinus en Machiels Catharina),

     Crab Gommara, (°) Werchter 15.01.1670 (g. Crab Henricus en Van Poijer Gummara),

     x Werchter 01.11.1693 (g. Van Roost Arnoldus en Tombeur Petrus) met Bosmans Antoon,

              Uit dit huwelijk:

              Boschmans Cornelius, (°) Werchter 23.03.1695 (g. Gallot Cornelius en Crabbe Clara),

              Boschmans Joannes, (°) Werchter 09.05.1697 (g. Van Dijck Anna n. Ven Joannes en Van Houtvinck Barbara),

              Boschmans Joanna, (°) Werchter 19.09.1699 (g. Crabbe Christophorus en Van Bael Joanna),

              Boschmans Henricus, (°) Werchter 16.11.1700 (g. Crabbe Clara n. Wouters Henricus en Motquin Catharina),

     Crab Catharina, (°) Werchter 01.10.1672 (g. Machiels Arnoldus en Machiels Catharina),

     Crabbe Clara, (°) Werchter 26.07.1676 (g. Crabbe Petrus en Wauters Clara), + Werchter 15.02.1756,

     x Werchter 15.06.1700 (g. Faiaerts Egidius en Crabbe Anna) met Wouters Henricus,

     (°) Werchter 16.06.1670 (g. Henricus Van Leempoel en Barbara Verbeeck), fs Petrus Wouters en Barbara Van Leempoel,

             Uit dit huwelijk:

             Wouters Anna Catharina, (°) Werchter 29.03.1701 (g. Egidius Faijaerts en Anna Crabbe),

             Wouters Corneel, (°) Werchter 07.02.1703 (g. Cornelius Gallot en Maria Lambrechts),

             Wouters Maria, (°) Werchter 17.05.1704 (g. Arnold Wouters en Maria Lambrechts),

             Wouters Martinus, (°) Werchter 06.12.1705 (g. Martinus Faijaerts en Barbara Van Uytvinck),

             Wouters Joannes, (°) Werchter 08.02.1708 (g. Joannes Boschmans en Catharina Goossens),

             Wouters Elisabeth, (°) Werchter 08.10.1710 (g. Arnoldus Van Roest n. Joannes De Jonge en Elisabeth Wauters),

             x Werchter 11.01.1735 met Arnold Faijaerts, fs Guilielmus en Barbara Van Hautvin,

             Wouters Henricus, (°) Werchter 08.10.1710 (g. Henricus Crab en Anna Holemans),

             Wouters Petrus, (°) Werchter 18.02.1712 (g. Petrus Faijaerts en Anna Crab),

             Wouters Maria, (°) Werchter 26.07.1715 (g. Antonius Boschmans en Maria Neux),

             Wouters Anna, (°) Werchter 18.10.1718 (g. Carolus Faijaerts en Anna Crab),

             Wouters Anna Maria, (°) Werchter 15.10.1720 (g. Arnold Wouters en Anna De Worteleer).  

 


 

XI - Crabbe Henricus (S1298 + S1938), (°) (niet W!, H, S, K, Bet, R, Rot, Beer, Wak,  ), x (niet W!, K, Bet, R, S, Rot, Beer, Wak,  ) met Verstraeten Elisabeth (S1299 + S1939), (°) (niet Rot, W!, K, S,  ).

 

Hieronder met dank aan Paul Peeters voor aktes en commentaar:

Een akte betreffende Henricus Crabbe en Elisabeth Verstraeten uit Werchter.

Enige verduidelijkingen uit de tekst :

- twee hondert L r. : tweehonderd vijftig rinsguldens.

- den Cappellenwijetam : Kapellewijtham (ham = afgeperkt of omheind land , weide of beemd).

- de Dele : de Dijle

- Euchstacius : Eustachius

- fruytenier : fruitverkoper; fruitkweker.

- weete : kennisgeving; gerechtelijke aanzegging; oproep; bevel.

Mogelijk is de genaamde Eustachius Crabbe uit Leuven op de een of andere manier ook familie, gezien hij zich borg stelt voor de rentgelders.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 12v°.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven gestaen Charles Glavimans, clerck inde middel camere, naer vermoghen van speciale en. onwederroepelijcke procuratie, hem, om des hier volght, valide te moghen doen, gegeven bij Hendrick Crabbe en. Elyzabet Verstraeten, sijne huysvrauwe, woonende binnen de heerlijcheyt van Werchter, die welcke bekennen ontfanghen te hebben vanden eerw. heere Franciscus Vlemincx, licentiaet inder h. goidtheyt, canoninck van Ste. Peeters alhier, eene somme van twee hondert L r. in permissen gelde, voor welcke somme zij aenden selven, present en. dat accepterende, bekennen, gelijck zij bekennen bij desen, wel ende deuchdelijck schuldich te wesen vijffthien guldens xij sts. tsjaerts, vallen. jaerlijcx date deser erffelijcke rente jaerlijcx wel en. loffelijck te betaelen ende in stadt wissele van Loven, los ende vrije van alle impositien, exactien, etta., innegestelt ende alnoch innetestellen, te leveren ten behoeff des voors. heer canoninck Vleminckx oft sijns actie hebbende, erffelijck in toecomende tijden, t' elcken jaer en. termijn als schult met recht verwonnen, gelovende ter manisse pandt te stellen, dobbel rente weerdich wesende, gelegen onder de jurisdictie ende beschrijeff deser stadt onder obligatie, submissie met renuntiatie in forma ende om den voors. heer rentheuffers vande selve rente ende jaerlijckse betaelinghe van dijen noch beter te versekeren, soo hebben die gehuysschen compten. t' saemen ende indivisum geconsenteert, ghelijck sij consenteren bij desen int maecken van beleyde ende mainmise over allen iegewelcke henne goederen, meubele ende immeubele, present ende toecomende, ende naementlijcken over huys ende hoff, schuere, stallinghen metten boomgaert daer aen gelegen, t' saemen groot een boinder, ghelijck t' selve gestaen en. gelegen is tot Werchter achter die cappelle, regenooten de Meuterstraet met Jan De Worteleer ter ire., den Cappellenwijetam ter ijre., den Demer van achter ter iijre., Wauter Boens ter iiijre., belast alleenelijck met s' heeren chijns, item over eenen bempt, groot twee dachmaelen een halff, soo den selven gelegen is opt gat vanden Demer, regen. den Demer ter ie., Jan Verstraeten ter ijre., de Dele ter iije., belast met eenen braspenninck aenden hertoch van Aerschot als voor ende op eene rente van ses guls. vijff stuyvers t' jaers aen Maria Hollemans, vercregen voor schepenen van Werchter opden xxv. january 1651, onderteeckent Panhuysen, consenterende insgelijckx int decreet der schepenen van Loven daerop te gheven sonder daegement te derffven doen op conditie vande selve rente te mogen lossen den penninck xvi met volle rente t' eender reyse in permissen gelde ende als sij t' selven sullen willen doen, sullen gehauden wesen drije maenden te voorens de weete te doen ende om den voors. heer rentheuffere vande voors. rente ende jaerlijckse betaelinghe van dijen noch beter te versekeren, soo is alhier comparerende Euchstacius Crabbe, fruytenier binnen deser stadt Loven, die welcke hem heeft gestelt borch ende cautionaris als principael, gelovende ingeval hier inne iet te luttel oft te nauw gedaen, waer altijt in sijnen eygen naem te voldoen onder obligatie, submissie met renuntiatie in forma, behaudelijck die voors. gehuysschen geloven henne borch hier aff altijt costeloos ende schaedeloos te ontheffen onder gelijcke obligatie ende tot effect van desen, soo hebben die voors. compten. onwederoepelijcken geconstitueert, ghelijck sij constitueren bij desen den clerck Glavimans en. elcken thoonder deser om in henne respective naemen te gaen voor schepenen van Loven en. alle richter competent ende aldaer dese bekentenisse midtsgaeders die voors. borchte en. allen des voors. is, te doen ende laeten vernieuwen, promittentes simul et indivisim irrevocabiliter ratum.

Actum binnen Loven present Cornelius Jesulet ende Joes. Dilis, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende is die minute vande compten. onderteeckent, onderstont mij present als nots. ende is onderteeckent P. Van Meerbeeck, welcken volgende den voors. compt. heeft t' voors. contract, bekentenisse ende borchtochte daer inne begrepen, alhier vernieuwt en. gerepeteert pro ut latius ante, coram Silvio, Greve, xxvi maye 1664.  J. De Greve.

 

Hieronder nog een schepenakte met vermelding van Hendrik Crabbé en Elisabeth Verstraeten.

Het schrift van de akte is aartsmoeilijk en enkele woordjes bleken niet te ontcijferen, doch het doet geen afbreuk aan de inhoud van de akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7919 fol. 330v°.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt gestaen Charles Glavimans, clerck, naer vermogen van speciaele en. onwederoepelijcke procuratie, hier volgende en. geinsereert.

Op heden den xi. octobris 1666 compareerde voor mij openbaer nots., present den ghetuyghen naergenoempt, Hendrick Crabbe ende Elysabet Verstraeten, zijne huysvrouwe, woonende tot Werchter, die welcke bekennen ontfangen te hebben van den eerw. heere Franciscus Vlemincx de somme van drije hondert tweenvijfftich guldens eens, voor welcke some. zij t' samen ende elck in besondere aenden selven eerw. heere, present ende dit accepterende, bekennen wel ende deuchdelijcken schuldich te sijn tweentwintich gul. erffelijck, vallende jaerlijcx St. Janssmisse (!), erffelijcke rente jaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen ende in stadt wissele van Loven, los en. vrije van alle impositien, exactien, inneghestelt en. alnoch inne te stellen, te leveren ten behoeve des voors. heere Vlemincx oft zijns acite hebbende, erffelijck in toecomende tijde totten jaere ende termijn als schuldt met recht verwonnen onder obligatie, submissie met renun. in forma, gelovende ter maenisse pandt te stellen, dobbel rente weerdich wesende, gelegen onder de jurisdictie en. beschrijff deser stadt, ende soo veel te doen dat den heere rentmr. heffende oft zijns actie hebbende, erffelijck in toecomende tijde genoch zal zijn ende om den heere rentheffere vande voors. rente ende jaerlijcxsche betaelinge van dijen noch beter te verseeckeren, soo hebben die comparanten t' samen ende elck in besonder gheconsenteert,zgelijck sij consenteren bij desen int maecken van beleyde ende mainmise over alle en. eyghewelcke hun[n]e goederen, meubele en. immeubele, present en. toecomende, ende namentlijcken over huys en. hoff, groot een boinder, gestaen ende geleghen tot Werchter aen. kerckhoff, regenoten de straet ter i., Ons Lieve Vrauwe Wijteham ter ij., den Demer van achter ter iij., Wouter Briers (?) ter iiije. zijden, belast alleenelijck met s' heeren chijns in eenighe cappuynen, item over een halff boinder aldaer, regenoten den Demer ter ie., Jan Verstraeten ter ij., de Deyle ter iij. zijden, belast met eenen braspenninck en. ses gul. vijff [stuyvers], quytbaer den penninck xvien., aende weduwe Landtdrop, consenteren. insgelijcx int decreet der heeren schepenen van Loven daerop te geven sonder dagement te derven doen op conditie vande selve rente te moghen lossen den pen. xvien. met volle rente teender reyse in permissen gelde ende tot effect van desen, soo hebben die comparanten t' samen ende elcke in besonder specialijck en. onwederoepelijck gheconstitueert gelijck zij doen bij desen Glavimans en. elck thoonder deser om in hunnen naem te gaen voor de heeren schepenen der stadt Loven ende voor alle hoff ende richter competent ende aldaer dese bekentenisse van tweentwintich gul. erffelijck en. allen des voors. is te doen ende laten vernieuwen en. herkennen met alle solemniteyten gerequireert, promittentes irrevocabiliter ratum, obligando ac renun. ut ante, ende is te weten dat midts desen bekentenisse compt te cesseren, een ander bekentenisse bijde comparanten gedaen ten behoeve des voors. heere Vlemincx van xv gul. xij ½ s. ten ... (?) date, etha., mede compt te cesseren alsulcker obligatie van xviij pont groot aen. den compt. ten behoeve des voors. heere Vlemincx hadden verleden ter zaecken van een gecocht pandt.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven ter presentie van Anthoen Heeren ende Franchois De Leeuwe, getuyghen, tot desen gebeden ende geroepen, ende is die minute vande comparanten onderteeckent ende van mij notaris en. is onderteeckent Van Meerbeeck, nots., welcken volgende den voors. compnt. heeft tvoors. ... (?) mitsgaders de bekentenisse van tweentwintich gul. erffel. daer inne begrepen, alhier vernieuwt en gerepeteert, geloven., consen. prout ante, ... (?) voorts allen des voors.is, obligando, etha., coram St. Victoor, Santels, xxix novembris 1666.  Francois de St. Victor.

 

Uit dit huwelijk:

 

Crabbe Petrus, (°) Werchter 28.12.1639 (g. Petrus Crabbe en Margaretha Worteleers),

 

Crabbe Henricus, (°) Werchter 31.01.1641 (g. Joannes Kerstens en Catharina Verstraten),

 

Crabbe Maria, (°) Werchter 25.09.1642 (g. Abraham Rix en Maria Verstraten),

 

Crabbe Catharina, X (S649 + S969), (°) Werchter 26.02.1645 (g. Joannes Gielis en Catharina Van Esch),

 

Krabbe Adriana, (°) Werchter 17.05.1646 (g. Cornelius De Brier en Adriana Holemans), x Wezemaal 16.11.1668 (g. Petrus Geerts en Joannes Crabben) met Andreas Bloms,

Hieronder (akte en gezin met dank aan Paul Peeters) een interessante akte met vermelding van Andreas Bloms en Adriana Crabbe.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7927 fol. 95v°.

Item in tegenwoordicheyt der hren. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Willemaers naer vermoghen van sekere onwederoepelijcke

procuratie om den naervolgen. contracte notariael te moghen vernyeuwen ende herkennen, hem gegeven, waervan den teneur alhier is volgende.

Compareerden op heden den viij. janry. 1675 voor mij notario ende die getuygen naergenoempt, Andries Bloms en. Adriana Crabbe, gehuysschen,

innegesetene van Wesemael, in desen geassisteert met Joanna De Beyer, henne modere ende schoenmoeder respective, hebben bekent, soo sij doen bij

desen, ontfanghen te hebben vuyt handen vande heeren proviseurs ende momboiren van het goidtshuys van Ste. Barbelen alhier, naementlijcken den

eerwerdighen hre. Joes. Cobbelgiers, licentiaet inde godtheyt ende plebaen van Ste. Peeters alhier, heer ende mr. Guilielmus Anthonius Van Schutteput

ende sr. Jan Franchois Cuypers, de somme van twee hondert guldens in goeden ende gevalueerden gelde, ter cause van welcke somme die voors.

compten. hebben bekent, soo sij doen bij desen, ten behoeve van het selve goidtshuys een erffel. rente van xij gls. thien stuyvers tsiaers, cours nemende op

date deser ende oversulcx voor d' ierste jaer vallen ende verscheynen sal op den xviij. january van. toecomende jaere 1676 ende soo voorts van jaere tot

aere totte quytinghe toe, die altijts sal moghen geschieden met gelijcke somme van twee hondert guls. in gelde als voor t' eender reyse ende met volle

rente, gelovende ondertusschen de selve rente jaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen binnen dese stadt ten behoeve van den selven goidtshuyse aenden

ghene totten selven ontfanck sal wesen gecommitteert, los ende vrij van allen impositien ende exactien, alreede innegestelt ende naermaels inne te

stellen, daer voor verobligerende henne persoonen ende goederen, elck der voors. compranten, beneffens henne assistenten in solidum ende int

besonder, renuncierende die voors. derde compnten. van. privilegie senatus consulti velliani authentica si qua mulier, daervan gecertiorieert bij mij notaro

en. naementl. die twee ierste compnten. huys ende hoff, gestaen ende gelegen tot Wesemael, groot ontrent een halff dachmael, regenoten Jan Boogaerts

oost, Franchois Willems suyden, het aer[t]gat naer het velt west, Franchois Roeckloes noorden, bij hem vercreghen tegen Phls. De Clercq, waerover ierst

daeghs die goedenisse sal geschieden t' hennen behoeve ende tot betaelinghe van welcke dese somme wort gelicht, item bij consent van Hendrick

Crabbe ende Elisabeth Verstraeten, vaeder ende moeder der tweede compnten., gegeven voor meyer ende schepenen der banderije van Werchter den

xij. janry. 1675 bij acte, onderteeckent Jacobus Van Tongelen, meyer van Werchter, hier gesien ende gebleken, t' ghene sij noch naerder ende wettelijcker

geloven te doen approberen bij den selven Hendrick Crabbe ende Elisabeth Verstraeten, een halff boinder bempts, gelegen tot Werchter aen het gat

vanden Demer, regenoten den selven Demer ter eendre, die Deyl ter tweedre ende Guilliam Schreyns ter derdre sijden, en. de voors. derde compnten. drij

vierendeelen lants, gelegen onder Wesemael inde Delle, regen. die pastorije van Wesemael ter eender, Willem Bets ter ije., d' erffgen. Guilliam Van

Aerschot ter iije. sijden, den voetwech ter iiij. sijden, item xvi roeden lants, gelegen opt selve velt, regen. die voors. pastorije in ij sijden, Fransch Willems ter

iij., den hre. adt. Legius ter iiij. sijden, item drij vierendeelen hoeywasch op Winghbempt, regen. den Lostdinck ter ie., mr. Hieronimus Nempe ter ij., den H.

Geest van Wesemael ter iije., Adriaen Van Brussel ter iiije. seyden, waranderende op de selve panden nyet meer belast te wesen als met sheeren cheyns,

constitueren. elck in solidum ende in besunder over alle de selve int maecken van mainmise, decreet ende herdecreet over alle de selve sonder eenich

daegement, elck in solidum ende in besonder elck thoonder deser om tghene voors. staet, te vernyeuwen voor meyer ende schepenen deser stadt ende

alomme elders ende daer te consenteren in volontaire condemnatie, promittentes ratum ende want die voors. penninghen sijn geproufiteert bij den voors.

ij ierste compnten., geloven onder gelijcke obligatie die derde te gehouden geindemneert.

Actum binnen Loven ter pntien. van Guillielmus De Matte ende mr. Jan Van. Berghe als getuyghen, hebben dese minute geteeckent depost op den xxi.

january 1675, compareerden den voors. Hendrick Crabbe, innegesetene van Werchter, heeft geapprobeert en. gelaudeert de voors. bekentenisse ende

hypothecatie van het halff boender bempts, voor te pande geselt, consenterende insgel. int slaen van mainmise over t' selve sonder eenich daegement,

warandeert t' selve niet meer belast te wesen als met eenen stoeter t' siaers, constitueert als voor, gelovende insgel. t' selve van weerden te houden.

Actum binnen Loven ter presentien van Guillielmus De Matte ende van Abraham Mommens als getuyghen, hebbende den voors. compnt. dese minute

geteeckent, mij present in alles als nots., signatum Vanden Schrieck, nots.

Aldus vernyeuwt, herkent en. gereitereert coram eisdem eodem.

     Uit dit huwelijk:

     Bloems Joannes, (°) Wezemaal 29.09.1669 (g. Joannes De Raeymaecker en Catharina Verstraeten),

     Bloems Elisabeth, (°) Wezemaal 14.11.1671 (g. Gerardus Marissen en Elisabeth Holemans),

     Bloems Maria, (°) Wezemaal 19.11.1673 (g. Joannes Van Inthout en Maria Verstraeten),

 

Crab Petrus, (°) Werchter 19.03.1649 (g. Petrus Van Tongelen jr nomine Petrus Van Tongelen en Anna Docx),

 

Crabbe Anna, (°) Werchter 03.10.1650 (g. Joannes Antheunis en Anna Holemans), x Werchter 07.11.1684 (g. Hoelaerts Egidius en Machiels Arnoldus) met Van Hoegaerde Jan, (°) Werchter 22.05.1647 (g. Joannes Van Hove en Barbara Zegers), fs Petrus Van Hoegaerden en Catharina Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerde Joanna, (°) Werchter 06.12.1684 (g. Cornelius De Maeyere en Joanna Van Hoegaerde), + W 14.12.1722,

     x (niet W, ) ca. 1706 met De Voster Joannes, + Werchter 02.07.1765,

     Van Hoegaerden Petrus, (°) Werchter 10.07.1686 (g. Petrus Mommens en Maria Crabbe),

     Van Hoegarde Maria, (°) Werchter 02.08.1688 (g. Guilielmus Van Hoegarde en Maria Crabbe), + Werchter 02.03.1759,

     x 1 (niet W, ) ca. 1717 met Petrus Uijterhoven, x 2 (niet W, ) ca. 1721 met Henricus Verhoeven,

     x 3 Werchter 27.11.1728 met Joannes Verswijveren, ° Elewijt 08.03.1768,

     Van Hoegaerde Henricus, (°) Werchter 10.09.1691 (g. Egidius Hoelaets n. Henricus Geert en Elisabeth Bloms),

 

Crab Petrus, (°) Werchter 25.04.1652 (g. Petrus Hoodonx en Barbara Holemans),

 

Crab Henricus, (°) Werchter 11.11.1654 (g. Henricus Stroomans en Maria De Pelsmaker),

 

Crabbe Margaretha, (°) Werchter 22.10.1656 (g. Mattheus Gentia en Margaretha De Boscher).

 


 

X - Geerts Joannes (S648 + S968), (°) Haacht 31.05.1643, + Werchter 11.02.1699, x Werchter 11.06.1669 (g. Henricus Crab en Walterus Boons) met Crab Catharina (S649 + S969), (°) Werchter 26.02.1645 (g. Joannes Gielis en Catharina Van Esch), + Werchter 17.09.1711

 

Uit dit huwelijk:

 

Geraerts (Geest) Joannes, IX (S324 + S484), (°) Werchter 17.07.1670 (g. Lensclaes Joannes en Crab Maria),

 

Geerts (Gets) Clara, (°) Werchter 02.08.1672 (g. Joannes Verstraten en Clara Viskens), x Werchter 10.11.1699 (g. Ricx Joannes, Van Roost Arnoldus en Faiaerts Egidius) met Wouters Arnoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Petrus, (°) Werchter 25.08.1700 (g. Crabbe Petrus en Crabbe Catharina),

     Wauters Henricus, (°) Werchter 10.08.1702 (g. Wauters Petrus en Gets Maria),

     Wauters Guilielmus, (°) Werchter 11.11.1704 (g. Faijaerts Guilielmus en Van Hoegaerden Joanna),

 

Geerts Elisabeth, (°) Werchter 29.10.1674 (g. Berchmans Jacobus en Verstraeten Elisabeth nomine Geerts Elisabeth),

 

Geraerts Cornelius, wonend in Werchter, x (niet W, ) > 1722 met Vermijlen Elisabeth, wellicht x 2 (niet W, Rot, ) met Raes Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. Geraets Guilielmus, (°) Werchter 08.02.1722 (g. Vermijlen Guilielmus en Crab Anna),

     Geraets Henricus, (°) Werchter 09.07.1724 (g. Crabbe Henricus en Van Tongelen Anna nomine Vermijlen Anna),

     Geraets Joannes, (°) Werchter 03.10.1726 (g. Geraets Joannes en Vermijlen Catharina),

     2. Geerts Guilielmus, (°) Rotselaar 20.09.1734 (g. Guilielmus Vermeijlen en Adriana Bruggeman),

     Geerts Rochus, (°) Rotselaar 21.01.1738 (g. Rochus Jonckers en Maria Gijselings).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom