Voorouderlijst Cornelis Christianus

 

Cornelius, Cornelus(se(n)), Kornelis, Cornely, -li, -lisz, -lissen(s), -lisse(s), -lissis, -leze, Corneel(s), Cornel(le), Coeurnelle, Curnel(le), Cürnel, Cornelis, Kornelius(sen), Cornelsen

Patroniem uit de Latijnse heiligennnaam Cornelius.

 


 

X - Cornelis Christianus (S732 + S740), (°) ca. 1650 (niet B, Bet, S, R, K, W, Rot, O, P, Beer, Ber, BegVT, Heist, I, Rot, Huls, Wiek, WMB, H, Ges, Nijl, Bev, Kes, Kamp, Berg, Perk, L, Mech?, Wez, Wak, Westel!, Langd, mogelijk uit Aarschot/Houtvenne/Ramsel), (x) Betekom 01.11.1678 (g. Van Geel Guilielmus en Leijsens Adrianus), x (niet B, Bet, S, P, Beer, Ber, Rot, W, I, Heist, Mech, Hols, SPR, Nieuwr, Houw!, KortD, ) met Van den Reyn - Van Ryn -Vanden Reijden Maria (S733 + S741), (°) Heist 15.06.1651 (g. Gommarus Gal en Dymphna Van Ryn). Hij x 2 (niet Bet, ) met Catharina Van Nuffel.

 

V.T. Betekom 1702:

Bij armen:

Christiaen Cornelis met sijn vrouw, drie kinders, een koeij.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis Adrianus, (°) Betekom ...12.1679 (g. Adriaen Cornelis en Dymphna Van den Reyn), (x) Betekom 13.04.1706 (niet in register), x Aarschot (disp.) met De Meyer - Mijers - Nijers - Maes Maria,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Adrianus Cornelis en Maria Meys (Mijers, De Meyer).

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 20.10.1745.

In de tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerlijckheden van Bruggen, Riviere in Betecom, &c., hier onder te noemen, gestaen Jan Cornelis, innegesetene van Betecom voors., Peeter Cornelis, woonachtigh tot Geertsvonder onder Werchter, Bastiaen Verloey, woonende tot Betecom, Joanna Verloey, inwoondersse van Aerschot, ende Maria Albertus, affirmerende dat hunnen broeder Carel Verloey, alsnu sieckelijck wesende, sijne aggreatie ende rafificatie onder het dobbel deser sal verleggen, de welcke t' saemen der handt ende ider in 't besonder hebben opgedraeghen bij titel van wettigh vercoop in handen des loco meyers als in s' heeren handen vanden gronde met behoorelijcke vertijdenisse alsulcke paerten, portien ende deelen als hun pro indiviso waeren competerende in twee parceelen landt, gelegen onder Betecom, het een genoemt het Schuerlant, regenoten Jan Mertens, Peeter De Keyser ende Reyers cum suis oost, Cornelis De la Bastita, Cornelis Smets ende Jan Van Bael erfgen. zuyt, Catharina Van Dormael cum suis west ende Jan Willems erfgenaemen noort, groot twee daghmaelen ende een half oft daer ontrent, soo ende gelijck het selve bevonden wordt tusschen de voors. regenoten ende het ander, gelegen bij den Baelenbergh, regenoten Philippus Vande Savel met sijnen Baelenbergh oost, den heere van Bruggen zuyt, het Leemstraetjen west ende seker aertstraetjen oft Jan Goris uxoris nomine noort, houdende insgelijcx ontrent twee ende een half daghmaelen der juste precise maete onbegrepen, guaranderende de selve hunne paerten voor suyver ende onbelast van eenighe renten, dan alleenelijck op vier guldens thien sts. jaerl. aen. capelle van Bael op 'sheeren chijns, recht van pontpenningen a rate van thien par cento ende voordere heerelijcke gerechtigheden als signantelijck het Schuerlandt op sijn aenpaert van peerdtskeur onder Riviere ende voorts op de gewoonelijcke servituyten van den gronde, verbindende daer voor henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, in forma, ende naer dijen de voors. opdraegers met maenisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen hier over staende uyt hunne respective paerten, portien ende deelen der voorgespecificeerde twee plecken landts, mitsgaeders uyt allen alsulcken recht als hun daer toe in oft aen was competerende, uyt wat hoofde ende bij wat titel het selve mochte wesen, waeren ontgoeyt ende onterft, soo is daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft eodem jure ter selve maenisse ende wijsdomme Maria Meys weduwe wijlen Adriaen Cornelis, inwoondersse van Bael, gehucht der stadt Arschot, present ende accepterende op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte, behoudende alles sonder argh oft list, de voors. opdraegers verclaeren. ende bekennen. respective ontfangen te hebben als waerachtighe coopsommen Joanna Verloey, Maria Albertus, Sebastiaen Verloey cum suis te saemen sessenvijftigh guldens ende vijf stuyvers boven ende behalven tweeenveertigh guldens, eertijts genoten bij Anna Cornelis, Elisabeth Cornelis ende Catharina Cornelis, welcke somme wordt gehouden ende gereputeert als deel maeckende van dese vercoopinghe.

Item Jan Cornelis vierthien guldens elf stuyvers drij oorden boven drij guldens thien stuyvers, voor desen ontfangen, ende Peeter Cornelis insgelijckx vierthien guldens elf stuyvers drij oorden boven een en twintigh guldens ende thien stuyvers, bij hem voor desen ontfangen ende genoten als coopsomme, stellende Joanna Verloey tot onderpandt van de penningen, alsnu bij Maria Albertus ontfangen, de goederen haer competerende onder Hersselt volgens testamente, die sij seght gepasseert te wesen voor wijlen den nots. Verloey, aldus gedaen, opgedraeghen, bekent, vertegen, tot d' erffenisse gecomen, &c., op heden twintighsten october 1700 vijf en veertigh, item heeft Maria Meys bekent ontfangen te hebben van haeren sone Carel Cornelis om de voors. coopsomme te voldoen vijftigh guldens ten interest van vijftigh stuyvers jaerl. quytbaer, als het haer oft haers actie hebbende, gelieven sal, met gelijcke somme ende verloopen op heden date deser inganck nemende, vrije van xe., xxe., meerdere ende mindere penningen, actum ut ante coram Jan Nijs ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert, Adriaen Janssens ende Hendrick Van der Borght, schepenen.

Dit is 'tmerck van + Jan Cornelis.

Dit is 'tmerck + van Peeter Cornelis.

Dit is 'tmerck + van Joanna Verloey.

Dit is 'tmerck van + Sebastiaen Verloey.

Maria M., hier haer hant teecken, Maria Albertus.

'tmerck van IN Jan Nijs.

Adriaen Janssens.

Hendrick Van der Borght.

Mij present, E.S. Thiry, greffr., 1745.

Memorie dat Carel Verloey ende Cornelis Verlinden hunne ratificatie onder den erfbrief oft dobbel deser hebben onderteeckent den 10en. xber. 1745 ter presentie van Adriaen Vanden Wouwer ende Peeter Bertels als getuyghen.

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Cornelius, (°) Betekom 30.01.1707 (g. Joannes Cornelis en Catharina De Wijgaert),

     Cornelis Catharina, (°) Betekom 16.10.1708 (g. Petrus Cornelis en Catharina Bries),

     Cornelis Petrus, (°) Betekom 04.12.1709 (g. Petrus Cornelis en Elisabeth Van de Wijer),

     Cornelis Carolus, (°) Betekom 21.02.1712 (g. Carolus Coremans en Anna De Rijck),

     Cornelis Maria Anna, (°) Betekom 01.04.1714 (g. Petrus De Rijck en Maria De Meijr),

     Cornelis Henricus, (°) Betekom ...01.1716 (g. Henricus ... en Elisabeth Vertruijen),

     Cornelis Cathrina, (°) Baal 04.01.1720 (g. Mijers Joannes en Cools Catharina),

     Cornelis Joannes, (°) Baal 29.12.1722 (g. Van Kaster Joannes en Cestens Catharina),

     Cornelis Franciscus, (°) Baal 29.12.1722 (g. Boumans Franciscus en Coremans Catharina),

     Cornelis Catharina, (°) Baal 17.11.1724 (g. Rijers Andreas en Mijers Catharina),

     Cornelis Joannes, (°) Baal 30.09.1726 (g. Boumans Joannes en Jacox Catharina),

 

Cornelis Anna, (°) Baal 01.01.1682 (g. Kerselers Petrus en De Meijer Anna),

 

Cornelis Joannes, IX (S366 + S370), (°) Baal 22.01.1684 (g. Brugmans Petrus en Francoijs Joanna),

 

Cornelis Petrus, (°) Baal 08.02.1687 (g. Vermolen Petrus en Cornelis Elisabeth),

 

Cornelis Cornelius, (°) Baal 04.03.1689 (g. Bal Lambertus en Cornelis Catharina),

 

2. Cornelis Lambertus, (°) Betekom 15.06.1702 (g. Lambertus Van Uffel en Barbara Antonis),

 

Cornelis Guilielmus, (°) Betekom 31.10.1703 (g. Joannes Claes n. Guilielmus Van Loo en Adriana De Rijck),

 

Cornelis Cornelius Franciscus, (°) Betekom 09.04.1705 (g. Adrianus Meiers en Maria Cornelis),

 

Cornelis Henricus, (°) Betekom 24.01.1709 (g. Henricus ... en Maria Maes).

 


 

IX - Cornelis Joannes (S366 + S370), (°) Baal 22.01.1684 (g. Brugmans Petrus en Francoijs Joanna), x 1 Betekom 29.07.1708 (g. Sanderius Wouters en Guilielmus Caermans) met Vertruyen Elisabeth (S367 + S371), (°) Betekom 08.06.1685 (g. Frans Vertruyen en Elisabeth De Roover), + Betekom 23.05.1718, x 2 Betekom 25.10.1718 (g. Gommer Roosten en Joannes De Swede) met De Peuter Catharina, + Betekom 11.07.1749.

 

V.T. Betekom 1709:

Jan Cournelis met de vrouw

1 kindt. Marianna

graen nihil.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cornelis Maria Anna, VIII (S185), (°) Betekom 11.05.1709 (g. Petrus Cornelis en Maria Anna Pirs...), + Betekom 1786,

 

Cornelis Catharina, VIII (S183), (°) Betekom 16.03.1712 (g. Adrianus Cornelis en Catharina Vertruyen),

 

Cornelis Catharina, (°) Betekom 21.09.1713 (g. Marcus Ghusts en Catharina Janssens),

 

Cornelis Jan Baptist, (°) Betekom 20.02.1718 (g. Joannes Baptist De Persij en ... Wouters).

 


 

VIII - Vissenaekens Joannes (S184), (°) Betekom 23.06.1692 (g. Vissenaken Laurentius en Van Loo Anna), + Betekom 29.11.1771, x Betekom 01.05.1738 (g. Joannes Cornelis en Bartholomeus Vissenaekens) met Cornelis Maria Anna (S185), (°) Betekom 11.05.1709 (g. Cornelis Petrus en Pirs... Maria Anna), + Betekom 1786.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vissenaekens Joannes .

 

Uit dit huwelijk:

 

Vissenaekens Anna Catharina, (°) Betekom 09.12.1739 (g. Bartholomeus Vissenaekens en Catharina De Peuter),

 

Vissenaekens Jan, (°) Betekom 25.02.1743 (g. Joannes Verbrughen en Catharina Cornelis),

 

Vissenaekens Jan Franciscus, (°) Betekom 07.12.1744 (g. Joannes Franciscus Vervloessen en Maria De Swert),

 

Vissenaekens Jan Baptist, (°) Betekom 11.10.1748 (g. Joannes Cornelis en Anna Van de Goor ), landbouwer, x (niet Bet, Hers, ) met Catharina Heylen, ex Aarschot, ex Herselt,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenaekens Anna Maria, (°) Betekom 06.07.1782 (g. Petrus Vissenaekens en Anna Maria Heijlen),

     x Betekom 06.05.1813 met Joannes Baptist De Rijck, (°) Betekom 29.10.1781, fs Henricus x Maria Teresia Cornelis,

     Vissenackens Franciscus, ° 29.08, (°) Betekom 30.08.1784 (g. Joannes Franciscus Vissenaekens en Joanna Heylen),

     Vissenackers Anna, (°) Betekom 29.11.1786 (g. Joannes Antonius Schepers en Maria Anna Verbeeren),

     Vissenaekens Joanna, (°) Betekom 10.09.1789 (g. Henricus Schepers en Joanna Van der Borgt ex Betekom),

 

Vissenaekens Petrus, VII (S92), (°) Betekom 01.07.1754 (g. Petrus Cornelis en Joanna Maria Verbruggen).

 

 

 

VIII  - Vervloessum - Vervloessom Joannes Franciscus (S182), (°) Betekom 30.08.1711 (g. Vervlousen Joannes en Vervlousen Maria), x Betekom (x) 01.07.1736, x 10.07.1736 (g...) met Cornelis Catharina (S183), (°) Betekom 16.03.1712 (g. Adrianus Cornelis en Catharina Vertruyen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloessum Joannes Franciscus, (°) Betekom 24.01.1743 (g. Kortens Franciscus en De Peuter Catharina), x Betekom 04.05.1762 (g. ...) met De Wit Joanna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloessum Petrus Franciscus, (°) Betekom 24.02.1763  (g. De Wit Petrus en Cornelis Catharina),

     Vervloesem Joannes, (°) Betekom 10.05.1768 (g. Vervloesem Joannes Franciscus en Govaerts Maria), 

     Vervloesem Cornelius, (°) Betekom 27.10.1770 (g. Van Elsen Cornelius en Vervloesem Anna Catharina), 

 

Vervloessum Joanna Maria, (°) Betekom 03.07.1739 (g. Cornelis Joannes en Goossens Joanna), + 1741,

 

Vervloessum Joanna Maria, (°) Betekom 01.03.1742 (g. Verbruggen Andreas en De Peuter Joanna Maria), + 1742,

 

Vervloessum Maria Petronella, (°) Betekom 19.05.1743 (g. Vissenaeckens Joannes en Opdebeeck Petronella), x Betekom 25.11.1767 (g...) met Wauters Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Elisabeth, (°) Betekom 07.03.1769 (g. Vervloessem Franciscus en Waeters Elisabeth),

     Wauters Henricus, (°) Betekom 03.06.1771 (g. Willems Henricus en Vervloessem Anna Maria),  

     Wauters Petrus, (°) Betekom 13.11.1773 (g. Willems Petrus en Vervloessem Anna Catharina), 

     Wouters Petrus Franciscus, (°) Betekom 31.05.1776 (g. Vissenakens  Petrus en Vervloessem Maria Annaà,

     Wouters Guimlielmus, (°) Betekom 20.05.1778 (g. Claes Guilielmus en Vertruijen Anna Theresia),

 

Vervloessum Anna Maria, (°) Betekom 10.09.1746 (g. Van Santvoort Andreas en Van de Goor Anna), x Betekom 23.04.1772 (g...) met De Roover Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Deroever Joannes Baptist, (°) Betekom 27.05.1773 (g. Deroever Guilielmus en Vervloesem Anna Catharina),

     De Roover Joannes Franciscus, (°) Betekom 05.02.1775 (g. Elsen Joannes Baptist en Vervloessem Maria Anna),

     De Roover Petrus Franciscus, (°) Betekom 23.03.1777 (g. Visenakens Petrus en De Hondt An na Catharina),

 

Vervloessum (Anna) Catharina, VII (S91), (°) Betekom 22.03.1750 (g. Cornelis Joannes en Verbruggen Catharina),

 

Vervloessom Maria Anna, (°) Betekom 09.07.1753 (g. Verbruggen Joannes Franciscus en Goosens Maria Anna),

 

 Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom