Voorouderlijst Coelbranders Peeter

 

Kolenbrander, Colenbrander

Beroepsnaam van de kolenbrander, de houtskoolbrander.

of 

Corenwinder, Corebunders, Cole(n)bunders

Beroepsnaam voor de tijdelijke arbeiders die het graan kwamen helpen oogsten (en binden) of voor de teler van graan.

 


 

XIII - XIV - Coelbranders Peeter (S), ° ca. 1535, x met ...

 

VT Betekom 1592: Peeter Coelbranders sijn huijs is afgebrant en woont in een hutte.

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt nogmaals bevestigd dat Willebrordus en Hubertus Coolbonders beiden kinderen zijn Petrus, die inmiddels al overleden was. Willebrordus en Hubertus bekennen aan Hendrik De Witte, optredende namens zijn kinderen, die hij behouden heeft van zijn vrouw Barbara Vander Veken, een erfelijke en jaarlijkse rente van 8 guldens en 10 stuivers. De jaarlijkse vervaldag was 17 februari. UIt de randvermelding blijkt dat de rente op 06.02.1635 door Willebrordus Coolbonders werd vereffend aan Henricus De Witte, zoon van Henricus en Barbara Vander Veken, optredende in naam van zijn broers en zusters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 542r., akte dd. 17 februari 1620.

Item in p(rese)ntie der scep(enen), etc(etera), gestaen Wilbort Coelbonders en(de) Huyb(recht) Coelboenders, gebroeders, sonen wijlen Peeters, obligeren(de), submitteren(de) en(de) renunt(ierende) elck een besondere, hebben bekent en(de) beke(n)nen bij desen Henrick De Witte tot behoeff van(de) kinderen, bij hem behouden van Barbara Vander Veken, sijne huysvrouwe, acht guld(ens) x st(uyvers) tot xx st(uyvers) den guld(en) en(de) drij plecken den st(uyver), loopen(de) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) date deser, los en(de) vrij van x., xxe., c., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en, erfel(ijck) in toecom(ende) tijden tot Arschot te betaelen, telcken iaere als schult met rechte v(er)wo(n)nen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen, gelegen tsij onder de stadt Loven oft Arschot, weert sijn(de) boven allen lasten dobbele rente, en(de) soe vele te doen dat den v(oer)s(chreven) Henrick De Witte, sijn(e) erfgen(aemen) en(de) actie hebben(de), in toecom(ende) tijden, genoch sal sijn en(de) geloeft Willebort sijn(en) broeder costel(oos) en(de) schadeloos tontheffen, des sal dese rente van viii rinsg(uldens) x st(uyvers) mogen gelost wordden teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de) diergel(ijcke), cora(m) Maes, Beringen, februarii xvii., a(nno) 1620.

            In de marge.

Op heden den 6en. febr(uary) 1635 gestaen Henrick De Witte soene Henricx, daer moeder aff is Barbara Van(der) Veken, hem voor deselve sijn(e) ouders ende broeders ende susters v(er)bindende en(de) sterckmaeckende, heeft bekent dat den v(oor)s(chreven) Henrick De Witte, sijn(en) vaeder, sijn getelt van wegen Willebort Coolbonders de capitaele penningen met allen v(er)loopen der rente van acht gulden en(de) thien stuyvers, int witte deser begrepen, consenteren(de) inde cassatie promitten(tes) nullatenus alloqui sed semper satis et waraz erga quoscumq(ue), obligans et sub(mittens) se suaq(ue) renuncian(s), etc(etera), quare vacat, subsignavit.

Hendrick De Wit.

 

Uit dit huwelijk:

 

Coelbonders Willibrordus, wonend Herselt, x 1 met Emerantiana Calders, x 2 met Barbara Lintermans,

Hierbij twee akten (met dank aan Paul Peeters) met nieuwe gegevens over de familie Colebunders. Willebrordus Colebunders, wonende te Herselt, was eerst gehuwd met Emerentiana Calders en een tweede maal met Barbara Lintermans. Willebrordus blijkt de broer te zijn van Hubertus (x Anna Vanden Broeck), beiden kinderen van Petrus. Uit de randvermelding van de eerste akte, gedateerd op 08.06.1640, blijkt dat Willebrordus vóór die datum moet overleden zijn.

Willebrordus Coolboenders, zoon van wijlen Petrus en inwoner van Herselt, bekent ten aanzien van Henricus De Witte en zijn nakinderen uit zijn huwelijk met Barbara Vander Veken een jaarlijkse en erffelijke rente van 18 guldens en 15 stuivers. Zijn broer Hubertus Coolboenders stelt zich borg voor het afbetalen van de rente. In het geval de rente niet afbetaald wordt, zal men eerst Willebrordus aanspreken. Slechts in het geval deze de rente niet kan vereffenen zal zijn broer Hubertus hiervoor aangesproken worden. Op 08.06.1640 bekennen Henricus De Witte en zijn schoonzoon Jacobus Van Nederseel, gehuwd met Maria De Witte, dat de rente is afbetaald door Barbara Lintermans, de (tweede) weduwe van Willebrordus.

In de tweede akte emancipeert Willebrordus zijn kinderen Joannes, Petrus, Adrianus, Anna en Catharina (Lyncken) die hij behouden heeft van zijn eerste vrouw Emerentiana Calders.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 279v., akte dd. 10 juni 1626.

Item in tegenwoericheyt des meyers en(de) schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen Willeboert Coelboenders sone wijlen Peeters, woonende tot Hersel, ende heeft bekindt schuldich te zijne Henrick De Witte, soe voer hem als tot behoeff vande naerkinderen, bij hem geprocreert bij Barbara Vander Veken, sijne huysvr(ouwe), eene erffelijcke rente van achthien rinsg(uldens) ende xv st(uyvers) tsiaers, den gulden tot xx st(uyvers tstuck, den stuyver tot drije plecken Brabants, vallende ende verschijnende alteyt den Sint Jansmisse a(nn)o 1626 1627, los ende vrije, inde stadt wissele van Loeven te leveren, soe van xe., xxe., xxxe., ce., mindere oft meerdere penninghen, innegestelt oft naermaels inne te stellen, telcken termijne als schult verwonnen, daervoer verbindende zijnen persoon ende goeden in forma, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, behoudelijck dat hij die voors(chreve) rente van xviii r(insguldens) xv st(uyvers) sal moeghen lossen ende affquyten tallen tijde als hem gelieven sal t' eender reyse ende alteyt met volle rente, ende om den voors(chreven) Henrick De Witte ende sijne voors(chreve) kinderen van(de) voors(chreve) rente beter te versekeren, soo heeft hem daervoer als pinrcipael borghe ende cautionaris gestelt Huybrecht Coelboenders, zijnen broeder, met renuntiatie van het privilegie van executie oft divisie van datmen den principaele ierst soude moeten executeren al eer men den borghe mach aenspreken oft executeren, daer voer verbindende zijnen persoon ende goeden in forma, dies geloeft den voors(chreven) Willeboert, zijnen voors(chreven) broeder, alteyt costeloss en(de) schaedeloos te ontheffen ende tindempneren, die borchtochte is gepasseert cora(m) Graeff, Sainct Victoir, junii 22a., a(nn)o 1626.

                In de marge.

Op heden desen 8en. juny 1640 gestaen Henrick De Witte ten bij sijne van Jaecq Van Nederseel als man ende momboir van Maeycken De Witte, dochtere des voors(chreven) Henricx, heeft bekendt ontfangen te hebben vuyt handen van Barbara Lyntermans weduwe wijlen Willeboert Coelboenders die capitale penn(ingen) mette verloopen van dien der rente van achtien guld(ens) ende vijffthien stuyvers erffel(ijck), int witte van desen begrepen, gelovende alsoo niet meer te heyschen oft te pretenderen, sed semper satis et waras quoscunq(ue) quare vacat sic presens contractus et signaverunt.

Henderick De Wit.

Jaques Van Nederseel.

 

Die bekintenisse der voors(chreve) rente van xviii r(ins)g(uldens) xv stuyvers erffe(lijck) is gedaen bijden voers(chreven) Willebort Coolboenders x. feb(ruary) 1620 coram Vander Vorst, Berckel.

Die bekentenisse is niet gepasseert dan alleenelijcken die borchtochte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr 8252, folio 96v., akte dd. 23 februari 1629.

Transcriptie van de emancipatieakte.

Item in presentie der heeren schepenen

van Loven naebes(chreven) gestaen Willebort

Coolbunders sone wijlen Peeters,

woonende tot Herssel, heeft

behoorlijcken geemancipeert en(de) vuyt

sijnen broode gedaen Jan, Peeter, Adriaen

Anneken en(de) Lyncken Coolbunders, sijne kinderen, bij

hem v(er)weckt vuytten liechaeme

van Emerentiana Calders, sijne huysvr(ouwe),

quo facto N. De Vos reconduxit

in forma, coram Vander Vorst,

Berckel, xxiii. feb(ruarii) 1629.

     Uit dit huwelijk:

     1. Coelbonders Joannes,

      Coelbonders Petrus,

     Coelbonders Adrianus,

     Coelbonderx Anna,

     Coelbonders Lyncken, 

 

Coolbunders Hubertus, XII - XIII,

 

? Colebunders Joannes, fs Joannes x met Anna Goris, fa Joannes. Hoe past dit gezin bij de Colebunder'sen (neef ?).

Nog een akte (met dank aan Paul Peeters) gevonden met vermelding van Joannes Colebunders en zijn vrouw Anna Goris. Deze Joannes (x Anna Goris) is alleszins een andere Joannes dan de onderstaande Joannes filius Hubertus, die op 13.09.1633 zijn kinderen emancipeerde. De akte van ondertrouw tussen Joannes Colebunders en Anna Goris werd geregistreerd te Betekom op 29.12.1618. Een huwelijksakte van dit echtpaar werd er in Betekom niet geregistreerd.  Het huwelijk zelf zal dus allicht elders ingezegend zijn, mogelijk in Aarschot, doch de parochieregisters van Aarschot zijn voor die periode vernietigd. Joannes Colebunders en Anna Goris lieten ook geen kinderen dopen in Betekom. Joannes Colebunders (x Anna Goris) is de zoon van Joannes. Dit blijkt uit de akte van ondertrouw, waarbij zijn vader Joannes als getuige optrad. Anna Goris was volgens de akte van ondertrouw de dochter van Joannes.

De onderstaande akte uit het stadsarchief van Leuven (S.A.L.) is een goedenisakte, waarbij Arnoldus (Aert) Goris sone Jans het derdedeel in de goederen laat overdragen die hij aan hem toekwamen van wijlen zijn moeder en nog zullen toekomen van zijn (nog in leven zijnde) vader Joannes. Het deel wordt overgedragen voor een som van 325 Rijnse guldens. Ik veronderstel dat Arnoldus Goris een broer is van Anna Goris. Gezien het hier gaat over een derde deel in de goederen van zijn ouders, mag ik aannemen dat Arnoldus en Anna Goris nog een broer of zuster hadden. Arnoldus Goris gaf op 22.12.1631, exact twee jaar eerder, voor de schepenen van Aarschot volmacht aan meester H. Leunis om de overdracht van het derde deel in de goederen te laten registreren voor de schepenen te Leuven.

 Akte van ondertrouw tussen Joannes Kolebunders en Anna Goris te Betekom op 30.12.1618.

Transcriptie van de akte van ondertrouw.

Decemb(ris) 30 contraxerunt sponsalia in facie

ecc(lesi)ae nostrae Joannes Kolebunders

et Anna Goris, coram Joanne

Joanne Goris et Joanne Kolebunders,

utriusq(ue) parentes.

Vrije vertaling van de akte van ondertrouw.

Op 30 december [1618] hebben Joannes Kolebunders

en Anna Goris ten overstaan van de kerk de trouwbeloften

gegeven voor Joannes Goris en Joannes Kolebunders,

beiden ouders.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 241v., akte dd. 22 december 1633.

Item m(eeste)r Hendrick Leunis tot des naerbes(chreven) staet te doen, volcoment(lijck) gemachticht sijnde met procuratie, hem gegeven bij Aert Goris sone Jans voor de weth van Aerschot opden xxiien. decembris 1631, onder(eeckent) Van(der) Beken, secretaris, alhier gesien en(de) gebleken, in p(rese)ntia, et(ceter)a, heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven, gelijck hij cedeert, transporteert en(de) geeft over mits desen, aen en(de) tot behoeff van Jan Coelboenders, p(rese)nt en(de) t' selve accepteren(de), soo voor hem als voor Anna Goris, sijne huysvr(rouw)e, het derdepaert en(de) deel van allen de goederen, hem consti(tuan)t v(er)storven van wijlen sijne moedere en(de) te v(er)sterven van sijnen vaedere, egeen vuytgenomen, geleghen soo in(den) dorpe van Bethecum, Werchter ende alomme daer ontrent, per mo(nitionem) et satis et waras op den last daerop vuytgaende, en(de) dit om en(de) voorde somme van drije hondert en(de) xxv r(insguldens) eens, alles volgende de voors(chreve) procuratie, die welcke alhier wordt gehouden voor geinsereert, coram Pulle, Willemaers, decembris xxii., 1633.

 


 

XII - XIII - Coolbonders - Coelbunders - Coelbranders Hubertus (S2862S6002), woonde minstens tijdelijk in Lubbeek, ° ca. 1560, x met Van den Broeck Anna (S2863 + S6003), fa Dielis - Egidius,

 

V.T. NIEUGOET ENDE RIVIEREN 1597

Begijnendijk in de huidige Remerstraat

Huybrecht Coelbonders:

Woonende in een gehuert huis, geheeten Vranck Tribouts hove, daeraff die proprietarissen woonen soe tot Mechelen als Gheele, hem geneererende met lantwinninghe ende heeft twee peerden, eenen waeghen, een ploech, seven koeijen, vier rinderen ende labeurt drije boender lants die hij in hueringhe heeft metten voerschreven huijse, noch vijff dachmaelen die hij huert van Hendrick Brugmans, woonende onder Werchter.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

KBG1164 fo 33: 12 dec 1612:
Jaspar Van Hertsrode Thielemans sone heeft verkocht aan Huijbrecht Coelbranders Peetersone x Anna Vandenbroecke ierst huijs, hof ende schuere, item noch twee stucken lants hieraen gelegen, item alnoch een bempt bij tvoors goet onder het laethof van Bollo gelegen.

Aarschot 6887/ 2: 4 jan 1613:
Derfgen Elisabeth Van Oosterwijck we Merck Vandenberghe te weten Hendrik Vanderveken den jongen x Jenneken Lambrechts,  Hendrik Heijken Janssone x Neelken Lembrechts, Jan ‎(Verost)‎ alias Aerts x Anneken Vandenbroeck Dilisdochter absent, Jan Vandenbroeck Ariaensone voor hemselve en voor Joos Vandenbroeck met Hendrick Vanderveken de jonge momboir vant minderjaerig kind van Ariaen Vandenbroeck Ariaensone daer moeder af was Lisken Vanderveken genaempt Jenneken out 2 jr, alle erfgen vande voors Elisabeth Van Oosterwijck hebben samen verkocht alsulcke goeden gelegen tot Moorsem Gent St Jobs hoeve met vijf stucken erve daerachter gelegen aen Huijbrecht Coolbunders x Anneken Vandenbroeck
.

KBG1164 fo 116v: 15 jul 1615:
Huijbrecht Coolbunders woonende onder Lubbeke heeft verkocht aan Dierick Willemsen woonende tot Werchter zeker huijs en schuere gelegen in Keerbergen met nog twee stukken land en een stuk bempt onder de laet met andere goeden gelegen onder Werchter als dezelve aen voors Coolbunders sijn verkocht geweest bij Jasper Thielmans voor Carel Van Voorspoel als griffier deser heerlijckheijdt dd 17 nov 1612 ende soo tselve goet worde vernaedert soo worden daerin gegoet elck voor de hellicht Jasper Thielmans ende Joos Hollemans. 

 

Aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters:

Tot dusver wisten we dat Hubertus Colebunders en Anna Van den Broeck 8 kinderen hadden, te weten Maria, Anthonius, Joanna, Egidius, Daniel, Elisabetha, Cornelius en Barbara. Hieraan kan nu nog een 9e. kind toegevoegd worden, met name Joannes. Deze Joannes Coelbunders is allicht dezelfde als diegene die gehuwd was met Maria Janssens. Joannes Coelboenders en Maria Janssens lieten te Betekom ook een zoon Henrius Coolbunders dopen op 28.10.1633 (doopgetuigen : Henricus Goris en Maria Waerseggers). In de rand van de doopakte stond “sub Arschoto”. Ondertussen weet ik dat dergelijke vermelding gewoonlijk betekent dat het gezin te Baal woonde (wat ook in de akte van emancipatie wordt bevestigd). Baal behoorde toen op parochiaal vlak onder Aarschot en daarom schreef de pastoor “sub Arschoto”. Omdat de kerk van Aarschot te ver was, lieten de gezinnen van Baal hun kinderen dikwijls in Betekom dopen. Dit zou dus betekenen dat Joannes Coelbunders en Maria Janssens tenminste drie kinderen hadden (Barbara, Adriana en Henricus).

Bron : Stadsarchief Leuven, Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 205verso, akte dd. 13 september 1633.

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Coelboenders filius quondam Huberti, com(morans) apud Balen sub

Arschotia, in p(rese)ntia, etc(eter)a, emancipavit Barbaram et Adrianam,

proles suas, a pane suo modo debito et consueto, quo facto H.

Leunis reconduxit, coram Van(der) Vorst, Rivieren, xiiia. septembris

1633.

Doopakte van Henricus Coreboenders te Betekom op 28.10.1633.

Transcriptie van de doopakte.

28 octobris 1633

Baptisatus est Henericus filius

Joannis Coreboenders et

Mariae Janssens, eius uxoris,

quem susceperun Henericus

Goris et Maria Waerseggers,

sub Arschoto.

 

De eerste is een schepenakte voor de schepenen te Leuven op 24.05.1632 en komt uit het Stadsarchief van Leuven (S.A.L.) De tweede akte is een akte voor notaris Simon Le Riche te Leuven op 06.05.1670 en is op microfilm te raadplegen in het Rijksarchief te Leuven (R.A.L.).

Commentaar bij de eerste akte.

Hubertus (Huybrecht) Coolboenders, zoon van Petrus (Peter) en wonende te Betekom, gaat bij Maria (Maycken) Van Mechelen, weduwe van Henricus Wibrechts (Wijbrechts) en wonende te Leuven, een lening aan, waarvoor hij een jaarlijkse en erfelijke rente van 25 karolusguldens verschuldigd is. De jaarlijkse vervaldag was op 24 mei. Het bedrag dat ontleend werd, staat niet vermeld in de akte. Voor de lening stelde hij volgende goederen in pand :

-     een huis met hof ter grootte van 3 dagmalen op Neereinde onder Houwaart;

-     een bunder land te Moorsem onder Betekom;

-     een half bunder land te Moorsem onder Betekom;

-     andere niet nader gespecificeerde goederen te Moorsem onder Betekom.

Het feit dat er een huis met hof onder Houwaart in pand werd gesteld, zou er wel eens kunnen op wijzen dat Peter Coolboenders, vader van Huybrecht, afkomstig zou kunnen zijn van Houwaart.

De vermelding in de rand van de eerste akte is zeker zo interessant. Volgens die randvermelding, gedateerd op 07.05.1670, verklaarden Henricus Lanckneus (x Catharina Van Meerbeeck) en Anna Van Meerbeeck, respectievelijk schoonzoon en dochter van Jan Van Meerbeeck en Anna Vander Vorst, dat de lening van Huybrecht Colebunders volledig werd afgelegd door Elisabetha Geerts, weduwe van Egidius Colebunders. Deze laatste is de zoon van Huybrecht. Huybrecht was dus reeds overleden vooraleer de rente volledig werd afgelegd. De vereffening van de lening moest blijken uit een akte van cassatie, die op dezelfde dag werd verleden voor notaris Simon Le Riche te Leuven. Catharina Van Meerbeeck (x Henricus Lanckneus) en haar zuster Anna Van Meerbeeck hebben de opbrengsten van de rente waarschijnlijk geerfd van hun ouders Joannes en Anna Van der Vorst. Hun ouders hebben de rente op hun beurt waarschijnlijk geërfd of overgekocht van Maria Van Mechelen (x Henricus Wijbrechts) als oorspronkelijke renthefster.

Commentaar bij de tweede akte.

Omdat in de randvermelding werd verwezen naar een akte van cassatie van 07.05.1670 voor notaris Simon Le Riche te Leuven, heb ik eens gezien of ik die akte niet kon vinden. Die akte kon ik echter niet vinden en waarschijnlijk is die ook niet meer bewaard. Mijn verwondering was wel groot dat de dag voordien, namelijk op 06.05.1670 voor dezelfde notaris de gebroeders Adrianus en Joannes Colebunders (kleinkinderen van Huybrecht) en hun moeder Elisabetha Geerts (weduwe van Egidius Colebunders) op hun beurt een nieuwe lening van 500 guldens aangingen bij Praxidis Thibault, weduwe van Guilielmus Charliers en inwoonster van Leuven. Voor die som dienden zij een jaarlijkse en erfelijke rente van 31 guldens en 5 stuivers te gelden, waarvan de vervaldag jaarlijks werd vastgesteld op 6 mei. Voor de nieuwe lening stelden de rentgelders volgende goederen in pand :

-     een huis met hof en land ter grootte van 6 dagmalen te Moorsem onder Betekom (cijnsplichtig onder de heerlijkheid van Bruggen te Betekom);

-     een perceel land, genoemd het Eycke... (?) ter grootte van ... (?) dagmalen;

-     een perceel land ter grootte van 2 dagmalen aldaar;

-     een perceel weide ter grootte van 3 (?) bunders, genoemd de Roygaerden, gelegen te Aarschot (thans Begijnendijk);

-     een perceel van 2 dagmalen land te Betekom;

-     een perceel weide, heide en bos ter grootte van 2 dagmalen en 80 roeen;

-     de helft van een huis met hof, schuur , stal en een weide te Betekom (waarvan de andere hellicht toebehoort aan Anna Geerts), in het geheel ter grootte van 1 dagmaal en 55 roeden;

-     een half bunder bos.

Al deze goederen behoorden voor de blote of naakte eigendom (de erfelijkheid) toe aan Adrianus en Joannes Colebunders en voor het vruchtgebruik (de tochte) aan hun moeder Elisabetha Geerts. Hun vader Egidius (Gillis) was immers reeds overleden te Betekom op 02.10.1656. De schepenen van Betekom bevestigden of certificeerden onder signatuur van secretaris Adrianus Vanden Loock dat de aangehaalde en verpande goederen eigendom waren van Adrianus en Joannes Colebunders en hun moeder Elisabetha Geerts.

Verder leert de tweede akte dat Elisabetha Geerts (x Egidius Colebunders) de zuster was van Anna Geerts. Waarschijnlijk zijn Elisabetha en Anna Geerts geboren vóór de aanvang van de parochieregisters van Betekom. Wellicht is Anna Geerts de vrouw was van Anthonius Colebunders, eveneens een zoon van Huybrecht. Op 15.08.1628 huwde er een Anna Geraerts met Anthonius Coolbonders met als getuigen Hubertus Coolbonders en Joannes Geraerts. Ik vermoed echter dat de pastoor verkeerdelijk Geraerts vermeldde, terwijl het in werkelijkheid Geerts moest zijn. Etymologisch is Geerts en Geraerts trouwens hetzelfde.  Soms worden ze zelfs door mekaar gebruikt.

De aanduiding [n.v.] betekent “niet vermeld”. Helaas verdween er bij de notariële akte soms tekst in de vouw van het register, zodat alles niet kon gelezen worden, aangeduid met ... [rand].

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7521, folio 289v., akte dd. 24 mei 1632.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Huybrecht Coolboenders sone wijlen Peeters, woonen(de) tot Bethecom, geloven(de) sijne huysvr(ouwe) indyen te hebben, dat sij t' gene naerbes(chreven) staet, sal lauderen ende approberen, heeft bekendt geleden, kendt ende lijdt mits desen, deuchdel(ijk) schuldich te sijn aen Maycken Van Mechelen wed(uw)e wijlen Henr(icx) Wibrechts, woonen(de) binnen deser stadt Loven, xxv car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaer op date deser te verschijnen en(de) te betaelen ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolib(et) assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et t(an)tum, oblig(ando), etc(etera), in fo(rm)a, met conditie dat die voors(chreve) rente sal mogen worden gequeten t' allen tijden alst den voors(chreven) rentgeldere gelieven sal t' eender reyse tegen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, ende om der voors(chreve) Maycken ende haere naercomelin(gen) van(de) voors(chreve) rente en(de) jaerlijcxe betaelige noch badt te verseeckeren, soo consenteert die voors(chreven) Huybrecht int maecken van mainmise over de goeden naervolgen(de) ende int decreet van dijen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden, en(de) namentl(ijck) over huys ende hoff, groot drije dachm(aelen), gelegen tot Hauwaert opt Neereynde, regen(oten) de Gebuerstraete noorden, doctor du Bay oist, Matthijs De Walst zuyden en(de) Hansken Pascheynens west, belast met s' heeren chijns, item een boen(der) lants, gelegen te Moersum, regen(oten) de straet zuyden en(de) noorden, Jan Van(den) Waeter west, Henr(ick) Jooris oost, item noch een halff boen(der) landts, regen(oten) die straete zuyden, Jan Van[den] Waeter west en(de) die voors(chreven) Huybrecht Coel[boen]ders (!) noorden ende oost, en(de) over andere sijne goeden, aldaer gelegen, coram Cruyningen, Appelmans, maii xxiiii., 1632.

      In de marge.

Op den sevensten may 1670 hebben s(ieu)r Hendrick Lanckneus als getrouwt hebben(de) Cathlijn Van Meerbeeck, ende Anna Van Meerbeeck als kinderen en(de) schoenkinderen van wijlen Jan Van Meerbeeck en(de) Anna Vander Vorst bekent ontfanghen te hebben vuyt handen van Elisabeth Geerts weduwe wijlen Dillis Colbunders die capitalen ende verloopen eender erffelijcke rente van vijffentwintich guldens s' jaers volgens die acte van cassatie daer van sijnde, gepas(seert) voor den notaris Le Riche ende sekere getuyghen op date als boven, alhier in originali gebleken, consenteren(de) insgelijckx inde cassatie van de mainmise over de goederen, in den voo acte van bekentenisse gemelt, actum den 7en. may 1670, et sic vacat.

Quod attestor als clerk Joan(nes) Bap(tis)ta Caulants.

Bron : R.A.L., Notariaat Generaal van Brabant - Notaris Simon Le Riche, register nr. 13315, akte dd. 6 mei 1670.

Op heden desen vien. may 1670 compareren(de) voor mij als openbaer notaris ter presentien van(de) getuyghen naergenoempt Adriaen Coolbonders en(de) Jan Colbonders, gebroeders, innegesetenen van Betecom, voor d' erffelijckheyt, ende Elisabeth Geerts, weduwe van wijlen Gilis Colbunders, henne moeder, voor die tochte, welcke comp(aran)ten hebben bekent, soo en(de) gelijck sij bekennen bij desen wel en(de) deughdelijck ontfangen te hebben vuyt handen van jo(uffrouw)e Praxedis Thibault, weduwe van wijlen m(eeste)r Guillam Charliers, innegestene deser stadt Loven, eene so(m)me van vijff hondert guldens eens in permissien gelde, voor welcke so(m)me die voors(chreve) comp(aran)ten elck in solidum hebben bekendt soo ten behoeffve der v(oor)s(chreve) Praxedis Thibault te gelden en(de) te betaelen eene jaerelijcxsche ende erffelijcke rente van eenendertich gul(den)s ende vijff stuyvers, alle jaeren te vallen en(de) te v(er)schijnen op heden date deser en(de) waer van oversulcx die. [dierste] jaer van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal opden vien. may vanden toecomen(de) jaere 1671 en(de) soo voorts van jaere tot jaere totte expiratie toe, die welcke sal moeghen geschieden t' eender reyse alst die rentgelders goet duncken ende gelieven sal en(de) met volle rente, geloven(de) die voors(chreve) comp(aran)ten die v(oor)s(chreve) rente van xxxi gul(dens) vijff [stuyvers] sjaers allen jaeren wel ende loffelijck te betaelen als schult met recht v(er)wonnen en(de) te leveren inden deser stadts wissele van Loven, los en(de) vrij van alle lasten en(de) impositien, alreede innege[stelt] oft naermaels inne te stellen, onder obligatie, submissie en(de) van allen henne respective persoonen en(de) goederen, present en(de) toecomende, met renuntiatie in forma, ende tot naerdere vasticheyt hebben den v(oor)s(chreven) Adriaen Colbonders en(de) Jan Colbonders, gebroeders, geconsenteert en(de) consenteren bij desen int' slaen van belijde ende mainmise sonder eenich daghement opde naerbes(chreve) gest(elde) goederen, hun competeren(de) voor die proprieteyt vuytten hooffde van Gillis Colbonders ende Elisabeth Geerts, henne ouders, ierst huys en(de) hoff mette lande daer aen, groot t' samen ontrent sesse dachmaelen, gelegen tot Moorsom onder Betecum onder die heerlijckheyt van ter Brugge, regenooten s(ieu)r Jan Boogaerts ter ire., die straete ter iire., die rentgelders met een aertstraetken westen ter 3., derffgenaemen Adriaen Colbonders ter 4. zijden, item ontrent ... [rand] dachmaelen landts, genoempt het Eycke... [rand] ter plaetse v(oor)s(chreven), regenooten t' v(oor)s(chreven) aert straetken ter ire., die straete ter iire., s(ieu)r Jan Boogaerts ter 3re. ende die v(oor)s(chreve) rentbekenders ter 4re., item noch ontrent 2 dachmaelen landts, geleghen ter plaetsen v(oor)s(chreven), regenooten derffgenamen Adriana Colbonders ter ire., die rentgelders ter iire., die kercke van Betecum ter iiire. ende ... [rand] De Veuster ter 4re. zijden, item ontrent d... [rand] bunderen wijde, genoemt die Roygaerden, gelegen onder Aerschot, regenoten s(ieu)r De Vligere ter ire. en(de) derffgenaemen ... (?) Willems ter iire., Hendrick Vlemincx ter ende die v(oors)(chreve) rentgelders ter iiire., en(de) den v(oor)s(chreven) De Vligere, Jan Jooris cum suis en(de) derffgenaemen Adriana ter Kimps ter 4., die kercke van Betecum ter vijffdre zijden, item t'wee dachmalen lants, gelegen tot Betecum, regenooten een aeertstraetken ter ie., Franchois Van Vlasselaer ter iie., tcloister van S(in)te Niclaes Berch tot Aerschot ter iiire., die straete ter 4. zijden, item een plecke hoyw soo wijde, hijde als bosch, groot ontrent 2 dachmaelen en(de) tachentich roeden, regenooten Adriaen Nijs ter ie., Anna Geerts ter 2., Hendrick V(er)bulckt ter iiire. en(de) 4. zijden, item die hellicht van huys, hoff, schure en(de) stalle met een wijde daer aen, gestaen tot Betecum, waer van die wederhellicht competeert Anna Geerts, sustere der v(oor)s(chreve) Elisabeth, groot int geheel een dachmael ende 55 roeden, regenooten tcloester van S(in)t Niclaes Berch v(oor)s(chreven) ter ire., Laurijs Geerts ter iire., Carel Crabbeels ter iiire. en(de) die v(oor)s(chreve) Elisabeth Geerts ter iii., die strate ter 4. zijden, item vier dachmaelen, soo wijde als landt, regenooten tv(oor)s(chreve) parccel ter ire., Carel Crabbels cum suis ter iire., sheeren strate ter iiire. en(de) 4. zijden, item een halff boender landts, regenoten Anna Geerts ter ire., Jan Loots ter iire., die strate ter 3., Hendrick V(er)bulckt ter 4. zijen, alles innegevolghe welcke v(oor)s(chreve) parceelen die v(oor)s(chreve) com t'wee ierste comp(aran)ten sijn gecompeteren(de) voor d' erffelijckheyt en(de) henne v(oor)s(chreve) moedere voor die tochte, alles innegevolge die certificatie daer over gegeven bij schepenen in Betecum onder hennen segel, onderteeckent Ad(riaen) Van(den) Loock, v(er)claren(de) sij comp(aran)ten die v(oor)s(chreve) parceelen nyet voorder belast te sijn als met clijnen sheeren chijns, consitueren(de) die v(oor)s(chreve) comp(aran)t'en elck in solidum allen persoonen en(de) te gaen compareren voor mijer en(de) schepenen van Loven en(de) aldaer t' gene v(oor)s(chreven) is, te v(er)nyeuwen en(de) herkennen en(de) laeten int slaen van belijde en(de) mainmise, en(de) decreet en(de) herdecreet sonder eenich dagement, promittentes irrevocabiliter ratum et gratum obligantes, submittentes ac renunciantes in forma, actum in Loven ten tijde voors(chreven) ter presentien van Joa(nn)es Nestelincx en(de) Anthonius Franciscus Charliers, als getuyghen tot desen geroepen ende gebeden.

Adriaen Colebonders.

Jan Coelbonders.

Dmerck van(de)  +  voors(chreve) Elisabeth Geerts.

Jo(ann)es Nestelinx.

A.F. Charliers.

Ende mij present als openbaer not(ari)s, quod attestor.

S. Le Riche, not(ariu)s, 1670 

 

Hierbij twee opeenvolgende akten uit de schepengriffie van Leuven, waarin men Hubertus (Huybrecht) Colebunders vermeldde ten tijde dat hij in Lubbeek nabij het klooster van Gemp woonde. In de akte wordt bevestigd dat hij de zoon is van Petrus. Hubertus Colebunders en Cornelius Van Dieven, inwoner van Leuven, bekennen samen aan Simon Poelmans als rentmeester van het College van Cranendonck te Leuven, optredende in naam van Guilielmus Warny, priester en president van het Karmelitessenklooster te Leuven, een jaarlijkse en erfelijke rente van 18 guldens en 15 stuivers verschuldigd te zijn, dit uit hoofde van een lening van 300 rijnse guldens. De vervaldag van de rente was vastgesteld op 3 maart. Als pand stelde Hubertus een huis met hof, schuur en stallen en nog twee stukken land ter grootte van 13 dagmalen (3 ¼ bunders) en een perceel beemd in de Laet onder Keerbergen in pand. Dit is wel nieuw dat Huybrecht Colebunders goederen onder Keerbergen had. Ik vermoed dat hij de eigendommen onder de Laet in Keerbergen verkregen heeft langs de kant van zijn vrouw en langs de kant van zijn moeder. De Laet was een voormalig gehucht, dat gelegen was tussen Werchter, Keerbergen en Schriek. Het is zo dat heel wat kinderen van de Laet onder Keerbergen in Werchter werden gedoopt, wat erop duidt dat dit voormalig gehucht deels behoorde tot de parochie Werchter.

Uit het tweede deel van de eerste akte blijkt dat de rente op 17.01.1617 werd vereffend door Thielmannus Jaspars zone Jaspars Van Hertsroye in naam van Hubertus Colebunders.

In de tweede akte beloofde Huybrecht Colebunders het geleende geld van 300 karolusguldens voor Cornelis Van Dieven te betalen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, registr nr. 7504, folio 211v., akte dd. 3 maar 1614.

Item Huybrecht Coelbunders sone wijlen Peeters, woonen(de) tegenwoordel(ijck) onder Lubbeeck bij Gempe, en(de) m(eeste)r Cornelis Van Dieven, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekindt ende bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijn aen Symone Poelmans, rintm(eeste)r van tCollegie Cranendonck bynnen Loven, ind(en) naem van h(ee)r en(de) m(eeste)r Guillam Warny, p(res)b(yte)r en(de) president van(den) voors(chreven) collegie, tot behoeff des goidtshuys vande Carmeliterssen bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven achthien carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) xv gel(ijcke) stuyvers, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden derden dach meert en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren tot behoeff van(den) voors(schreven) goidtshuyse, los en(de) vrije van ve., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et tantum ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(tianto) in forma, consenteren(de) die voors(chreven) Huybrecht tot betere vasticheyt der voors(chreve) rinte rinte van xviii rinsg(u)l(dens) en(de) xv st(uyvers) en(de) jaerl(ijcxe) betaelin(ge) van dien, int maecken van mainmise over alle zijn(e) goeden, soo waer die gelegen zijn en(de) int decreet der sel(ve) sonder daer toe geroepen te derffven worden, ende naementl(ijck) op een huys en(de) hoff, schure, stallen, etc(etera), als die voors(chreven) Huybrecht es hebben(de) tot Keerbergen onder de Laet met noch twee stucken landts daer aen gelegen, groot derthien dach(maelen) ombegrepen der maeten, regen(oten) sheeren straete ter ie. en(de) iie. zijden, een stuck bempts, gelegen oock onder de Laet inde voors(chreve) prochie, regen(oten) Jan Luytens in twee zijden, al vrije, eygen, ombelast goet, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van xviii rinsg(u)l(dens) en(de) xv st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) loopen(de) munte, ac cum et primus, coram Borcht, Heyden, martii iiia., anno 1614.

 

Op heden den xxviien. januarii 1617 Symon Poelmans als rentm(eeste)r des goidtshuys vande Carmeliterssen heeft bekindt dat Thielman Jaspars sone Jasp(ar) Van Hertsroye van wegen en(de) ind(en) naem(e) van Huybrecht Coelbunders hem comp(aran)t heeft betaelt die somme van drije hondert gul(den)s eens tot lossinghe van dese xviii rinsg(u)l(dens) xv st(uyvers) mette v(er)loopen der sel(ve) tot marty 1617 incluys, consenteren(de) inde cassatie des(er), promitt(ens) semp(er) non alloqui sede semp(er) satis, oircond(en), etc(etera), actum ibid(em) et sic vacat, ond(erteecken)t S. Poelmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 212v., akte dd. 3 maart 1614.

Item die voor(chreven) Huybrecht Coelbunders heeft geloeft en(de) geloeft midts desen voorden voors(chreven) m(eeste)r Cornelis Van Dieven tot zijn(der) manissen te betaelen drije rinsg(u)l(dens) hond(er)t rinsg(u)l(dens) eens, ende hem voerts in alles van(de) voors(chreve) rinte costeloos en(de) schaedeloos tontheffen en(de) tindempneren, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, l(itte)re ap(ar)t, eisd(em). 

 

Huwelijksakte tussen Anthonius Coolbonders en Anna Geraerts te Betekom op 15.08.1628.

Transcriptie van de huwelijksake.

Augusti 15°, anno 1628.

Contraxerunt matrimonium

in facie ecclesiae nostrae Anto-

nius Coolbonders et Anna Ge-

raerts, coram Huberto Cool-

bonders et Joanne Geraerts.

 

Hierbij weer een weliswaar korte akte met vermelding van Hubertus (Huybrecht) Colebunders zone Petrus. Wel heeft de griffier zich vergist in de familienaam, want hij schreef Coelbranders. Guilielmus Van Vlasselaer, zoon van wijlen Nicolaus en inwoner van Betekom, draagt aan Hubertus Coelbranders, zoon van Petrus, een erfelijcke rente over, die ten laste was van Jacobus Laureys. Deze laatste bekende de rente verschuldigd te zijn voor de schepenen van Loven op 23.11.1616 in de derde schrijfkamer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 152r., akte dd. 2 maart 1618.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Guil(la)me Van Vlasselaer sone wijlen Nicolaes, woon(ende) tot Betecum, heeft opged(raeg)en met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) twee guld(ens) erffel(ijck), bekent bij Jacob Laureys voor schepen(en) van Loven den xxiii. novemb(ris) 1616 in iii., aen ende op een halff boender erffve, onder Aerschot geleghen, expos(ito) impos(itus) Huybrecht Coelbranders sone wijlen Peeters per mo(nitionem) et satis obligeren(de), sub(mitterende en(de) renun(tierende) in forma, et waras voor eene goede ende onbelaste rente, prout, etc(etera), coram Roeloffs, Glavimans, martii iia., 1618.

 

Hierbij een akte, waarbij Hubertus Coolbunders zijn kinderen emancipeert die hij behouden heeft van zijn vrouw Anna Vanden Broeck. Op dat ogenblik woonde het gezin in Lubbeek. Het gaat om volgende kinderen :

-     Joannes (reeds gekend, huwde met Maria Janssens);

-     Petrus;

-     Anthonius (reeds gekend, huwde met Maria Van Geel en Anna Geerts alias Geeraerts);

-     Egidius (reeds gekend, huwde met Elisabetha Geerts);

-     Cornelius (reeds gekend, huwde met Anna Deelens en Anna Van Vlasselaer);

-     Maria (deze was reeds gekend;

-     Joanna (reeds gekend, huwde met Laurentius Viskens);

-     Elisabetha (reeds gekend).

Niet vermeld in de akte, maar reeds gekend waren Daniel (mogelijk reeds overleden) en Barbara (mogelijk nog niet geboren). Hubertus had dus minstens 10 kinderen.

Bron: S.A.L., Inventaris Cuvelier, register Cuvelier, register nr. 8245, folio 22r., akte dd. 4 september 1614.

Transcriptie.

Item in presentia, etc(etera), Hubertus Coolbunders,

commorans in Lubbeke, filius quondam ... [n.v.], emancipavit

modo debito a pane suo Joannem, Petrum,

Anthonium, Aegidiu(m), Corneliu(m), Maria(m), Joannam

et Elizabetham, suas proles, quas habet

ex Anna Vanden Broecke, sua coniuge, quo facto

H. Hermans reconduxit ignem et focum

in forma, coram Rijcke, Maes,

septembris iiii., 1614.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens in Bet, Rot, Wez, Hols, Lub, SPR, Nieuwr, Houw!, KortD!, STJW, DD,

 

Coolbunders Joannes, x met Maria Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     Coolbunders  Barbara,

     Coolbunders Adriana,

     Coolbunders Henricus, (°)  Betekom 28.10.1633 (g. Henricus Goris en Maria Waerseggers), 

 

Coolbonders Petrus,

 

Corebunders Antonius, x 1 (niet Lub, ) met Van Geel Maria, x 2 Betekom 15.08.1628 (g. Hubertus Coolbonders en Joannes Geeraerts) met Geeraerts  alias Geerts Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Colebenders Anthonius, (°) Lubbeek 02.08.1620 (g. Johannes Van Hesen en Anna Van Geel), 

 

Coolbonders Maria,

 

Coolbonders Joanna, XII (S3001),

 

Coolbunders Egidius, ° ca. 1605, + Betekom 02.10.1656, x Betekom 31.05.1633 (g. Joannes Geerts en Joannes Van de Water) met Geerts Elisabeth, zij x 2 Betekom 30.07.1661 (g. Joannes Geets en Adrianus Van den Loock) met Stroomans Walterius, + Betekom ...03.1667, deze (x) 1 Betekom 05.11.1635 (g. Mirocx Gregorius en Van Indt Arnoldus) met Crijters Maria, + Betekom 10.10.1660, deze x 1 x met Henrick Mirocx,

Informatie over dit gezin, m.a.w. een tweede huwelijk (en andere problemen) met dank aan Paul Peeters. Zie onder de KLIK.

     Uit dit huwelijk:

     1. Miroxs Joannes, (°) Betekom 21.11.1616 (g. Creijttes Joannes en Spoelberghs Viskens Maria), 

     2. Coolbunders Daniel, (°) Betekom 24.02.1633 (g. Geerts Anna),

     Coolbunders Lucia, (°) Betekom 04.04.1634 (g. Joannes Vervarent en Lucia Claes),

     Colebunders Adriaen, (°) Betekom 16.10.1635 (g. Adrianus Michiels en Anna Van den Broeck),

     x Betekom 22.01.1662 (g. Petrus Claes en Cornelius Colebunders) met Claes Maria,

              Uit dit huwelijk:

              Colebunders Anna, (°) Betekom 11.04.1662 (g. Hubertus Rams nomine Jacobus Verhulst en Anna Claes),

              Colebunders Susanna, (°) Betekom 06.04.1664 (g. Joannes Colebunders en Susanna  .),

              Colebunders Petronella, (°) Betekom 04.03.1668 (g. Petrus Berckelaers en Joanna Goolaerts),

              Colebunders Cornelius, (°) Betekom 18.07.1670 (g. Cornelius Colebunders en Anna Claes),

              x ca. 1704 met Peeters Adriana, zij huwde x 1 met Leonardus Vissenaekens, meer info en akte daar,

              Colebunders Elisabeth, (°) Betekom 07.09.1672 (g. Joannes ....en Elisabeth Dirixs),

              Colebunders Joannes, (°) Betekom 19.02.1675 (g. Joannes Boschmans en Adriana Boschmans),

              Colebunders Anna, (°) Betekom 18.06.1680 (g. Hubertus Rams n. Jacobus ... en Anna Claes),

              Colebunders Joannes, (°) Betekom 08.11.1682 (g. Joannes Sirix en Anna Verhulst),

             (x) Betekom 05.05.1712 (g. Lambertus Van Nuffel en ... Verhaert) met Viskens Elisabeth, x Betekom 17.06.1712 (g. Lambertus Van Nuffel en ... Verhaert),

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Colebunders en Elisabetha Viskens.

160.    6 nov. 1716

Gestaen inde tegenwordicheyt van Hendrick Mirocx, meyer, Jan Janssens en. Ardt Van Vlasselaer, schepenen van Riviren tot Betecum, Jan Colebunders en. Elisabet Viskens, gehuysschen, de welcke bij titel van wettigen vercoop hebben opgedragen een parceel landt, groot ontrent 57 ro[e]den, regten. Maria Peeters west en. nordt, Anna Viskens oist, de straet suydt, en. vertegen daer aff, soo is ter maenisse des meyers en. wijsdomme der voors. schepenen in het voors. goet gegicht en. gegoyt Adriaen Van Vlasselaer en. Maria Peeters, gehuysschen en. ingesetenen van Betecum, met alle gerequireerde sollemnitijten, waranderende de voors. opdragers en. vercoopers het voors. goet voor los en. vrije, vuytgenomen s' heeren chijns en. aenden H. Geest van Betecum het 7. paert van eenen guld. s' jaers en. waer hier inne iedt te nauw waere geschiet, soo geloven die opdragers altois des aensocht sijnde, genoch te doen en. te wesen recht guarandt tegens een igelijck, den waerachtigen coop wordt verclaert op sesse en seventich guldens lijffcoop 6 vaenen bier oproepen en. i str. aen Ste. Laurijs, actum desen 6. 9bris. 1716, coram als voor en. is hier aff copije vuytgegeven op segel van 10 sts.

             Den inhoudt deser tot sesse en seventich guldens hebbe ick onderges. op ende vercooper ontfangen van Adriaen Van Vlasselaer, actum als boven en. is hier aff copije vuytgegeven op segel van 10 s.

             Dit is het marck van Jan Colebunders.

             C. Immens, greffr.

     Colebunders Jan, x 1 Betekom 07.05.1667 (g. Adrianus Colebunders) met Van Nuffel Elisabeth,

     x 2 Betekom 21.01.1672 (g. Adrianus Colebunders en Adrianus Van der Loock) met Meys Maria,

     Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Colebunders en Maria Meys. In de akte wordt ook melding gemaakt

     van Joannes Coenen en Elisabetha Colebunders. 

      Deze laatste is de dochter van Cornelis en Anna De(e)lens. Hieronder de samenstelling van het gezin van Cornelius Colebunders en Anna Delens.

      Cornelius Colebunders, geboren omstreeks 1638, huwde een eerste maal met Anna De(e)lens, dochter van Peter De[e]lens, overleden vóór 13 juli 1666,

      en een tweede maal te Betekom op 21 september 1671 met Anna Van Vlasselaer.

Van het eerste huwelijk kennen we volgende kinderen. 

1.               Petrus.

3.               Joannes.

2.               Henricus.

4.               Maria.

5.               Anna, gedoopt te Herentals op 4 december 1653.

6.               Elisabetha, huwde in 1662 met Joannes Coenen.  De ondertrouw werd geregistreerd op 19 januari 1662 (tt. : Cornelius Colebunders en Joannes Janssens).  Zij lieten het volgende kind na :

                   -           Adriana, gedoopt te Baal op 17 februari 1680 (ss. : Petrus Neys en Adriana Van Loe ?).

7.               Catharina, gehuwd met Adrianus De Jonge.

Uit de tweede relatie sproot nog een onwettige zoon.

8.               Adrianus, gedoopt te Betekom op 8 juli 1669 (ss. : Adrianus Wauters en Maria Claes).

      Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7925 fol. 234v°

      Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den procur. Cotthem om tgene naerbes. staet, validelijcken

      te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij oft van wegen Jan Coelbonders ende Maria Meys, gehuyschen, innegesetene van Betecom,

      als erffgen. van Peeter en. Jacques Meys, volgens die procuratie daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Van Limborch ende seekere getuygen

      op den xiij. meert 1673, die heeren schepenen alhier in originali gethoont ende gebleken, dijenvolgens ter manisse des voors. heere meyers heeft

      opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse eene erffelijcke rente van hondert tachentich gul. capitaels, de voors. constituanten competerende

      tot laste van Jan Coenen ende Elisabeth Coolbonders, gehuyschen, innegesetene van Bael onder Arschot, tot behoeff vanden vs. Peeter ende

      Jacques Meys, gereserveert op seekere goederen, naerder gespecificeert inde acte van erffvuytgevinge, gepasseert voor schepen. der stadt

      Arschot opden xvi. april 1665 onder de secreteris Vander Beeken mette openstaende Xloopen. van dijen, Xschenen. tsedert xvi april 1670,

      exposito impositus est mr. Wijnant Van Limborch, notaris, alhier present, inden naeme ende tot behoeve van heer ende mr. Andreas Vanden

      Schrieck, advocaet, etha., ende jouffe. Margrita Le Febure, sijne huysvrouwe, henne erffven ende naercomelingen accepterende, per mo. jure et

      satis et waras voor eene goede, deugdelijcke, onvertierde ende onbelaste rente onder obligatie, submissie der vs. constituante geoderen

      met renunciatie in forma, tot asseurantie van wel. geloofte van waerschap den vs. geconstitueerden vuyt crachte als boven heeft ter manisse, etha.,

      opgedraegen met behoorelijcke Xthijdenisse. sijns ierste constituants  kints gedeelte in huys ende hoff, groot ses dachmaelen, gelegen tot Morsom

      onder Betecom, regenoten mijn heer Boogaerts oost, de vs. cooperen west, Adriana Coelboonders noot ende t' sheeren straete suyten, item in drije

      dachmaelen landts, aldaer gelegen, regenooten den vs. Boogaerts suyden, de kerck van Betecom noort, Deycke Block oist ende tsheeren straet west,

      item een halff boinder landts, genoempt den Bosch, regenoten Deycke Block west, Adriaen Coolbonders oist, Jan De Voster noort ende den vs.

      Boogaerts suyt, item een block landts, genoempt het Ijcke Block daer bij gelegen het vs. parceel ter ie., den vs. Boogaerts ter ije., tsheeren straet ter iije.

      ende het vs. huys ter iiije. sijden, exposito impositus est den vs. Van Limborch inden naeme als boven ende dat om aende selve onderpanden in cas

      hier inne iet te cort oft te nauw gedaen waere, bij de selve gegoeyde genoemen te worden, hun Xhael. ende regres, andersints ende voorders nyet,

      coram jor. de Pleyn, De Ridder, v mey 1673.  Jan De Ridder.

     Colebunders Anna, (°) Betekom 26.03.1641 (g. Laurentius Geerts en Anna Claes),

 

Coolbunders Daniel, ° ca. 1607,

 

Coolbunders Elisabeth, (°) Betekom 25.10.1611 (g. Dominicus Van den Broeck en Anna Van den Broeck), begijn,

    

Coelbunders Cornelius, (°) Lubbeek 19.06.1614 (g. Cornelius Van Dienen jonker en Dlla Maria Van der Vorst), x 1 ca. 1638 Aarschot met Deelens Anna, x 2 Betekom 21.09.1671 (g. Adrianus Vanderlooc en Franciscus Van Vlasselaer) met Van Vlasselaar Anna,

BRON : Rijksarchief Leuven, Schepengriffies van Vlaams-Brabant, (met dank aan Paul Peeters).

arrondissement Leuven, nr. 6887, folio 108r°

(Cijnsboek van de heerlijkheid vander Bruggen, 17e eeuw).

De originele akte zit onder de KLIK.

Transcriptie.

 Gelt yeder dachmael

jaerlijcx - ij stuyvers min i mijte

                                                                  Den xxxixen. keur

                                                                     te Heetvelt.

                                                          Cornelis Koolboenders sone

                                                         Huybrechts, oudt xvij jaeren, is op

                                                         desen keur gestelt den xxvien.

                                                         january xvic xxxijtich. present

                                                         Jan Geerts, Adriaen Verschueren,


                                                         schepenen, Jan Nijs, meyer,

                                                         te vorens Hans De Keyser

                                                         sone Willems over Jacob Vertruyen

                                                         Matthijs sone, vanden Plasch

                                                         ende Wickevorsthoeve, ende gelt

                                                         jaerlijcx den heere viij denier

                                                         Lovens ende vier cappuynen,

                                                         valent                                 - ij libra i ½ stuyver xij mijten

Commentaar.

Cornelius Coolbunders, de zoon van Hubertus, die later een eerste maal huwde met Maria Deelens en een tweede maal met Anna Van Vlasselaer, werd op 26.01.1632 aangesteld als keurdrager of sterfman van de 39e keur te Heetvelt onder Betekom.  Volgens de bovenstaande gegevens was hij op dat ogenblik 17 jaar.  In werkelijkheid moest hij nog 17 jaar worden.

Op het vlak van oud schrift is de akte vrij interessant inzake de gebruikte afkortingen van het munt- en rekenstelsel.  In de transcriptie werden de afgekorte woorden voluit geschreven, doch de weggelaten letters staan in cursief.

-          st.                                = stuyver(s)

-          te(n).               = mijte(n)      

-          d.                                = denier(en)

-          cap(p). = cap(p)uyn(en)

-          l.                                 = libra of pond(en)

     Uit dit huwelijk:

     1. Coolbunders Anna, (°) Herentals 04.12.1653,

     2. Corebunders Adrianus, (°) Betekom 08.07.1669 (g. Adrianus Waures en Maria Claes),

     x Betekom 18.12.1698 (g. Laurentius Aerts en Elisabeth Dirixs) met Van der Loock Adriana, ex Aarschot, + Betekom 06.10.1739,  

 Zo huwden Colebubers Maria (fa. Adrianus) (gegevens met dank aan Paul Peeters) Petrus Goyts (Goots-Goyte). De ondertrouw had plaats op 06.01.1740.  

 De getuigen bij de ondertrouw en het huwelijk    waren dezelfde, met name Joannes Van Helsen (i.p.v. Van Hespen) en Andreas Colebunders.

 Huwelijksakte tussen Joannes Goyts en Maria Colebunders te Betekom op 19.01.1740 (ondertrouw op 06.01.1740).

 Anno domino 1740.

 6 januarii contraxerunt coram Joanne

 Van Helsen et Andrea Colebunders,

 testibus, sponsalia Joannes Goijts

 et Maria Colebunders, et 19.

 eiusdem coram iisdem testibus

 juncti sunt matrimonio, quod

 testor J(udocus) Huijbrechts, loci pastor. 

 Petrus Goyts (Goots) overleed te Betekom op 13.07.1742 en werd er begraven op 15.07.1742. 

 Overlijdens- en begrafenisakte van Joannes Goots te Betekom (overl. 13.07.1742, begr. 15.07.1742). 

 Transcriptie. 

 13 julii obiit Joanes Goots

 maritus Mariae Cole-

 bunders et 15. eiusdem

 factis exequiis sepultus

 est in caemeterio. 

 Joannes Goots en Maria Colebunders hadden één zoon, te weten Joannes Baptista, gedoopt te Betekom op 14.06.1741.  Deze zoon overleed op jonge leeftijd. 

 Doopakte van Joannes Baptista Goots te Betekom op 14.06.1741 (volgnummer 19). 

 Transcriptie. 

 Joannes Baptista.

 14 junii sub conditione

 baptisavi Joannem Bap-

 tistam Goots, filium

 Joannis et Mariae Colebunders,

 coniugum, quem suscepere

 Joannes Van Vlasselaer et

 Catharina De Keuster, q(uo)d

 testor, J(udocus) Huijbrechts, pastor

 parochiae de Betecom.

 Vermelding in de rand.

 Obiit

  1751.

  De zoon van Joannes Baptista Goodts (Goots, Goyts) overleed te Betekom op 06.05.1751.

  Overlijdensakte van Joannes Baptista Goodts te Betekom op 06.05.1751.

 Transcriptie.

  6. maii obiit Joannes

  Baptista Goodts filius

  Joannis et Mariae Cole-

  bunders, coniugum.

 Adrianus Colebunders en Adriana Van der Loock, de ouders van Adriana, Elisabetha, Henricus (x Catharina Theresia Verbiest), Bartholomeus (x Joanna Verbiest),

 Maria (x Joannes Goots xx  Petrus Van den Broeck) en Andreas (x Maria Van Santvoort), overleden zonder testament (ab intestatie).  Hun goederen werden

 verdeeld in een akte voor notaris E.S. Thiry te Betekom, zoals mag blijken uit de volgende verkorte transcriptie. 

                     Bron : Rijksarchief Leuven, notariaat E.S. Thiry, register nr. 13.713, akte dd 18 februari 1740.

 Henricus Colebunders, Bartholomeus Colebunders, Andreas Colebunders, Adriana Colebunders ende Maria Colebunders, alle kinderen ende erffgenaemen ab intestato

 van wijlen hunne ouders   Adrianus Colebunders ende Adriana Van de Loock, de voors. Adriana Colebunders, vierde comparante tot het naervolgende geassisteert met haeren man

 ende momboir Joannes Van Elsen, hebben verclaert wel ende rijpelijck geexamineert, overwogen ende geapprobeert te hebben, soo sij mits desen sijn approberende ende goetkeurende,

 alsulcke settinghe ende divisie van de goederen, bij de voornoempde Adriaen Colebunders ende Adriana Van de Loock saliger achtergelaeten, bestaende respective in huys, hoff, schuere,

  landen ende heyde, als Maria Colebunders, comparante met haeren man ende momboir Joannes Gorts, heeft overgeleght, waer bij de voors. achtergelaeten goederen sijn gestelt in vijff paerten,

 portien ende deelen sub litteris A., B., C., D. ende E., als hier onder is volgende.

 Maria Van Santvoort overleed te Betekom op 25.11.1741 als echtgenote van Andreas Colebunders en werd de dag nadien begraven op het kerkhof (akte over de verschillende pagina’s). 

 De eerstvolgende akte betreft het overlijden van haar man Andreas Colebunders.  Hij overleed na haar op dezelfde dag en werd eveneens de dag nadien begraven op het kerkhof !

 Op 27.11.1741 werd voor beiden de plechtige uitvaartdienst gehouden.

 Transcriptie van beide akten.

 25. 9bris. obiit Maria Van

 Santvoort uxor

 Andreae Colebunders et 26.

 eiusdem factis exiquiis

 sepulta est in caemeterio.

 25. post obitum praetactae

 Mariae Van Santvoort

 obiit eodem die Andreas

 Colebunders viduus

 praefatae Mariae et 26.

 ante meridiem sepultus

 est in caemeterio et 27.

 eiusdem mensis factae sunt exequiae.

 Andreas Colebunders en Maria Van Santvoort hadden één kind, met name Joannes Laurentius, gedoopt te Betekom op 13.09.1740.

 Transcriptie.

 13. 7bris. baptisatus est

 Joannes Laurentius Cole-

 bunders filius Andreae

 set Maria Van Santvoort,

coniugum, quem

susceperunt Laurentius

Cools et Maria Colebun-

ders, q(uo)d testor J.

Huijbrechts, loci pastor. 

 Helaas, zoals in de rand van de doopakte reeds werd aangegeven, overleed hij ook kort daarna als wees in de leeftijd van ca. 1 jaar en 2 maand, meer bepaald op 25.11.1741, jawel op dezelfde dag als zijn ouders !  Wat was hier aan de hand ? Ziekte, brand, moord en zelfmoord ?  We zullen het waarschijnlijk nooit weten ...

13. 9bris utroque parente suo

orbatus obiit Joannnes

Laurentius Colebunders, agens

annum secundum, filius

Andreae et Mariae Van

Santvoort, coniugum.

Op 05.04.1742 draafden Hendrik, Bartholomeus, Jan Van Elsen (x Adriana Colebunders) en Jan Gorts/Goots/Goyts (x Maria Colebunders) nog eens op voor notaris E.S. Thiry

te Betekom om een huisje met aanhorigheden op de Bosseplein te Betekom, dat toebehoorde aan hun overleden broer en schoonbroer Andreas Colebunders, openbaar te verkopen.

                  Bron : Rijksarchief Leuven, notariaat E.S. Thiry, register nr. 13.714, akte dd. 5 april 1742 : 

                  Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welcke Hendrick Colebunders, Bertel Colebunders, Jan Van Elsen ende Jan Gorts met consent van hunne huysvrouwen Adriana ende Maria Colebunders als erffgenaemen ab intestato van wijlen Andries Colebunders, broeder was van. voornoempde Hendrick, Bertel, Adriana ende Maria Colebunders, publiecquelijck ende aen de meestbiedende sullen vercoopen seker huysken met den hoff, landt ende waterpoel daer aen, gestaen ende gelegen onder Betecom aen de Bossche Pleyne, regenotende Hendrick Van Nuffelen oostwaerts ende zuyd-waerts, 's heeren straet oft pleyne westwaerts ende Hendrick Colebunders met de voors. Breevinne oost, Peeter Vlemincx zuyd, d' erffgen. Immens west ende ten deele noort, Verbraecken oock noordt s Claes en Cornelius Van Hoof.  Zij waren gehuwd in de 3e graad bloedverwantschap.

 

Henricus Colebunders en Catharina Theresia Verbist lieten volgende kinderen dopen te Betekom:           

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

1742.04.12

Colebunders

Maria

Henricus

Verbist Theresia

Willems Petrus

Colebunders Maria

1744.09.13

Colebunders

Joannes

Henricus

Verbist Theresia

De Reuver Joannes

Van de Goor Anna

1747.02.15

Colebunders

Anna Theresia

Henricus

Verbist Catharina

Verbist Anthonius

Wauters Anna

1749.08.16

Colebunders

Catharina

Henricus

Verbist Theresia

Van de Broeck Petrus

Verstraeten Catharina

1752.06.24

Colebunders

Petrus

Henricus

Verbist Theresia

Verhart Joannes

Vermunicht Anna

               Petrus Van den Broeck en Maria Colebunders lieten volgende kinderen dopen te Betekom: 

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

1744.03.28

Van de Broeck

Petrus *

Petrus

Colebunders Maria

Van de Broeck Petrus

Janssens Maria

1744.03.28

Van de Broeck

Maria *

Petrus

Colebunders Maria

Van de Broeck Joannes

Van Meerbeeck Maria

1746.02.19

Van de Broeck

Andreas

Petrus

Colebunders Maria

Lauwens Andreas

Bruyndoncx Elisabetha

1751.02.24

Van de Broeck

Franciscus

Petrus

Colebunders Maria

Van de Broeck Joannes

Engelborghs Anna

1753.08.01

Van de Broeck

Joannes

Petrus

Colebunders Maria

Van Leemputten Joannes

De Meyer Maria Anna

         Uit dit huwelijk:

             Corebunders Adriana, (°) Betekom 15.09.1698 (g. Rumoldus Severans en Adriana Peeters), x  met Elsen Jan,

             Corebunders Elisabeth, (°) Betekom 23.04.1700 (g. Adrianus De Weygaert en Elisabeth Leyftochts),

             Corebunders Henricus, (°) Betekom 05.10.1702 (g. Henricus Librechts en Anna Volders ?),

             x Langdorp 24.01.1734 (g. Bartolomeus Colebunders en Petrus Verbist) met Verbiest Catharina Theresia, fa Petrus en Verstraeten Catharina,

             Corebunders Bartolomeus, (°) Betekom 11.05.1706 (g. Bartolomeus Janssens en Catharina Pelgrims),

             x Langdorp 03.02.1733 (g. Andreas Lauwens en Petrus Verbist) met Verbiest Joanna, fa Petrus en Verstraeten Catharina,

             Corebunders Maria, (°) Betekom 23.03.1708 (g. Henricus Neys en Maria Librechts),

             x 1 Betekom 12.01.1740 (g. Van Hespen Joannes en Colebunders Andreas) met Goyte - Goijts Jan,

             x 2 Betekom 29.11.1742 (g. Van den Broock Joannes en Colebunders Henricus) met Van den Broeck Petrus,

             Corebunders Andreas, (°) Betekom 09.03.1710 (g. Andreas Libreghts en Elisabeth Neys),

             x Betekom 18.04.1740 (g. Joannes Goots en Maria Colebunders) met Van Santvoort Maria,

 

Colebunders Barbara.

 


 

XI - Viskens Laurentius (S1430), x Lubbeek 26.08.1618 (g. Hubertus Colebunders en Guilielmus Viskens) met Maria Colebunders (S1431),

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Laurentius.

   

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Catharina, X (S715),

    

Viskens Anna (°) Betekom 04.05.1625 (g. Joannes Van Vlasselaer en Aleydis Viskens alias Geerardts onder Werchter),

    

Viskens Wilhelmus, (°) Werchter 15.07.1626 (g. Leemans Christianus en Caiarts Christina).,

 

Viskens Henricus, ° ca. 1628.

 

 

 

XII - De Roover Joannes (S3000), ° ca. 1608, + Betecom 16.10.1690, x Betekom 09.05.1627 (g. Hubertus Coolbonders en Jacobus De Roover) met Coolbonders Joanna (S3001), (°) (niet Bet, Rot, W, S, Beer, ),  + voor 1663.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Roover Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roover Joannes, XI (S1500), (°) Betecom 18.04.1628 (g. Elisabeth Coolbonders en Joannes Wouters),

 

De Roover Theodorus, (°) Betecom 16.06.1629 (g. Elisabeth De Roover en Theodorus Claes), + Betekom 24.10.1669, x (niet Bet, ) met Van Loock Anna,

     Uit dit huwelijk:

     De Roover Anna, (°) Betekom 13.08.1656 (g. Maria Claes n. Anna Vertiers en Joannes Verhulst),

 

De Roover Jacobus, (°) Betekom 07.01.1631 (g. Joanna De Coens en Jacobus Rovers),

 

De Roover Elisabeth, (°) ca. 1635, x 1 Betekom 04.11.1655 (g. De Roover Jacobus, De Roover Joannes, Vander Loock Adrianus en Verhoeven Guilhelmus) met Adrianus Lijftochs, x 2 Betekom 10.07.1668 (g. Lembrechts Adrianus, De Roover Jacobus, Vertruijen Jacobus en Keulemans Walterus) met Vertruyen Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lijftochs Anna, (°) Betekom 13.10.1656 (g. Anna Hole en Joannes De Roover),

     Lijftochs Guilelmus, (°) Betekom 02.05.1658 (g. Maria De Kijser en Guilelmus Mertens),

     Lijftochs Catharina, (°) Betekom 16.01.1661 (g. Catharina Lyftochs en Adrianus Lembrechts),

     Lijftochs Petrus, (°) Betekom 02.02.1662 (g. Catharina Lyftochs n. Maria Holemans en Petrus Ceulemans),

     Lijftocxs Joannes, (°) Betekom 03.09.1665 (g. Catharina Cresens ? en Joannes De Roover),

     Lijftocxs Petronella, (°) Betekom 05.12.1666 (g. Elisabeth Claes en Petrus Van de Sande),

     2. Vertruyen Catharina, (°) Betekom 25.03.1671 (g. Catharina Raps en Petrus Vertruyen),

     Vertruyen Petrus, (°) Betekom ..07.1674 (g. Catharina Leyftocxs en Petrus Vertreuy),

 

De Roover Willem, ° voor 1660, + voor 1688, x (niet Bet, ) met Jenneken Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     De Roover Barbara, (°) Betekom 21.11.1660 (g. Barbara Colebunders en Adrianus Van der Loock).

 

 

 

Verhulst Joannes, (°) Werchter 29.09.1626 (g. Stoop Joannes fs Petrus en Boschmans Catharina), x Betekom 27.06.1648 (g. Adrianus Nijs en Egidius Verhulst) met Colebunders Barbara, deze x 1 Betekom 13.03.1644 (g. Petrus Van der Veken en Egidius Coolbunders) met Van der Veken Egidius.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Van der Veken Elisabeth, (°) Betekom 12.03.1645 (g. Elisabeth Geerts patrina),

    

Van der Veken Adriana, (°) Betekom 05.12.1646 (g. Adrianus Nijs, Anna Bruynincx n. Adriana Colebunders),

    

2. Verhulst Petrus, (°) Betekom 29.06.1649 (g. Petrus Verhulst en Adriana Colebunders), + Betekom 1656,

    

Verhulst Catharina, (°) Betekom 19.11.1651 (g. Egidius Colebunders en Catharina Geerts),

    

Verhulst Adrianus, (°) Betekom 31.03.1652 (g. Adrianus Colebunders en Joanna Janssens),

    

Verhulst Adriana, (°) Betekom 23.09.1655 (g. Laurentius Vissenaekens l. Adriana Van de Loock en Anna Poortmans),

    

Verhulst Jacobus, (°) Betekom 17.01.1657 (g. Joannes Jents ? n. Jacobus Verhulst en Elisabeth Claes),

 

Verhulst Anna, (°) Betekom 07.03.1659 (g. Peeters Joannes en Van Meerbeeck Anna),

    

Verhulst Joannes, (°) Betekom 22.06.1661 (g. Joannes Colebunders en Elisabeth Colebunders), + Betekom 03.06.1663,

 

Verhulst Adrianus, (°) Betekom 31.03.1662 (g. Colebonder Adrianus en Jansens Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom