Voorouderlijst Coens Lambertus

 

Koen, Koene(n), Koenn, Kon(n), Könn, Koens, Kons, Coen, Coene(n), Coens(en), Coone, Con(e), Coohn, Coune(n), Couenen, Coun(ns), Kohn(en), Koohn, Kohne, Köhn(e(n)), Ko(o)nen, Coonen, Cohn(en), Conen(s), Keune, Keun(en), Kun(nen), Kune, Kuen(en), Cunin, Cu(e)nen, Ceunen(s), Ceunis, Cuens, Koeune, Kuin, Cuinen, Cuynen, Cuyns, Kühn(e), Kuhn(e), Kuehn, Kuhnen, Kuenhen, Kuhnhenn, Kuhni

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Cono, Kono.

2. Zie ook De Coen(e).

 

De Coen(e), De Coun(e)

Bijnaam voor iemand die koen, dapper is. Vermoedelijk eerst uit de voornaam Koen.

 


 

XIII - XIV - Coens Lambertus (N6320 + S9040), ° ca. 1545, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Coens Coenrardus, XII - XIII. 

 


 

XII - XIII - Coens Coenrardus (N3160 + S4520),° (W+), ca. 1585, + Werchter 02.04.1663, x met Michiels Catharina (N3161 + S4521), ° 1589-1597.

 

Onder de KLIK zit meer info en commentaar over dit gezin en meer bepaald over de zoon Guilielmus. Dit met dank aan Paul Peeters.

 

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 13 jan 1622:
Jan Machiels ende Peeter Machiels de ouden voor de tocht ende Coenraedt Coens x Cathlijn Michiels ende Lijsken Machiels we Henrick Willems waer af dat Jan Machiels momboir es vande selve we met haere kinderen soo hebben de selve personen vercocht een half boender land, noch is hier ondersproken dat Jan De Wijngaert mach de voordelkanten bosschen van dit voors lant tot de tijt van het jaer alsmen schuijft int jaer ons heere 1624 dies mag Willem Viskens dese selve pleck lants aenveerden nu den naestcomende oost 1622, wordt gegoet aen Willem Viskens x Maeijcken Spoelbergh .
 
Haacht bede 1573: Coenraedt Coens woonde in de Plaatse.
Wer1849/ 2: Fo 110: 6 juli 1660:
Guilliam Coens verkoopt aan Guilliam Verthiers x Maria Troije drij dm land met een vinneken annex inde Blaesbroeckstraet.


Christoffel, Jan & Marie Coenen, Hendrik Willems mitsgaders Jan Willems als momboir over de minderjarige kinderen wijlen Willem Willems hebben verkocht aen Adriaen Vandenbroeck seker hun bleckbosch gelegen tot Schriek voors groot drij dagmaelen , maer daervan te renuncieren ende te vertijgen ten behoeve van Jan & Diel Vandenbroeck broeders vande voors coopers, kinderen daer moeder af is Cathlijn Hoijlaerts.
Wer1850: Fo 29:v 21 feb 1679:
Jan Luijten sone Adriaens x Anneken Van Tongelen lenen 50 gl van Jan Coens sone Coenraets 
Christoffel Coens voor hem en als momboir over de minderjaerige kinderen wijlen Guilliam Coens x Magdalena Huijsmans, item gemachtigt van Jan Coens en beijde voor Merten Coens hunnen broeder, item van Jan Brugmans x Marie Coens Hendricx dochter, mitsgaders voor Guilliam & Jan Coens sijne swagers oock sterckgemaeckt hebbende, en ten leste gemachtigt van Jan Brugmans en van voors Jan Coens Coenraetsone, noch als momboir over Cathelijne ende Marie Brugmans achtergelaten wese van wijlen Hendrik ende Marie Coens uit Werchter hebben verkocht aen mr Jan Bogaerts secr van Schriek & Grootlo als commant van Aert Somers seker paert & deel van sekere thiende gelegen onder Schriek & Grootlo als op de voors comparant verstorven na de dood van Coenraedt Coens x Cathlijn Michiels te voren gecompeteert hebbende Peeter Michiels
.

 

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) blijkt dat Coenrardus de zoon is van (de ondertussen overleden) Lambertus Coens. Hij emancipeerde of ontvoogde op 04.02.1641 zijn kinderen Henricus, Christophorus, Joannes, Guilielmus, Conrardus, Martinus en Maria Coens. Bovendien bleek zijn zoon Conrardus nog niet opgenomen te zijn. De geboorte van zijn zoon Conrardus is mogelijk te situeren tussen Margaretha en Martinus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7529, folio 47r., akte dd. 4 februari 1641.

Transcriptie.

Item Coenrardus Coens filius quondam Lamberti,

commorans apud Werchter, in p(rese)ntia, etc(etera), emanci-

pavit Henricum, Christophorum, Joannem, Wilhelmum,

Conrardum, et Martinum et Mariam Coens, suas proles,

a pane suo modo debito et consueto, quo facto H.

Van Roost recoduxit, coram Borchgreve, Leunckens,

februarii 4a., 1641.

 

Hierbij een akte met vermelding van Conrardus Coens en zijn vrouw Catharina Michiels, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 151v., akte dd. 22 maart 1624.

Item in p(rese)ntie der scep(enen), etc(etera), gestaen Conrart Coens en(de) Catlijne Michiels, gehuyschen, woonen(de) te Werchtere, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) ind(ivisi)m in for(m)a, merckel(ijck) s(enatoconsult)i v(elleain)i en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)aff ondericht sijn(de), hebben bekent en(de) beke(n)nen bij desen Simon Hollemans sone Lamb(rechts) thien rinsg(uldens) tot xx st(uyvers) den guld(en), loopen(de) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) date deser, los en(de) vrij van x., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en), erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iae(re) als schult met rechte verwonnen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen onder Werchter oft daerontrent gelegen, weerdt sijn(de) boven allen lasten dobbele rente, en(de) soe vele te doen dat den voergen(oempden) Simon, sijn(e) erfgen(aemen) en(de) actie hebben(de), in toecom(ende) tijden genoch sal sijn, des zal dese rente van x r(insguldens) mogen gelost wordden teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van allen ongelt, egeen(e) vuytgenomen, coram Beringen, Willemaers, meert xxii., anno 1624.

 

Uit dit huwelijk:

 

Coens Henricus, XI (N1580), ° ca. 1617,

 

Coens Christophorus, XII (S2260), (°) Werchter 14.03.1619 (g. Christophorus Spoelberch en Maria Michiels filia Petri),

 

Coens Joannes, (°) Werchter 10.06.1621 (g. Joannes Van Lantrop en Margaretha De Wijngaerder),

 

Coens Wilhelmus, (°) Werchter 11.02.1624 (g. Wilhelmus Fredericx en Elisabeth Van Dijck), + Werchter 07.08.1675, (+) Werchter 08.08.1675, x ca. 1658 met Magdalena Huysmans,

     Uit dit huwelijk:

     Coens Elisabeth, (°) Werchter 03.07.1659 (g. Coens Coenrardus n. filii Joannes en Metsers Elisabeth), + Werchter 12.12.1686,

     x Werchter 05.07.1680 (g. Petrus Crabbe en Martinus Coenen) met Joannes Berchmans,

     deze x 2 Werchter 20.03.1688 (g. Cornelius Van Roost en Adrianus Van Beveren) met Regina Smolders - Smeulders,

     meer info onder de KLIK bij 1 en  2,

     Coens Catharina, (°) Werchter 19.04.1663 (g. Machiels Catharina n. sui mariti Van Eijcken Petrus en Machiels Catharina sui pueri),

 

Coens Arnoldus, (°) Werchter 17.11.1626 (g. Arnoldus Holemans filius Petri en Lucia Van Lantrop),

 

Coens Petrus, (°) Werchter 02.01.1628 (g. Petrus Crabbe en Anna Van Essche),

 

Coens Maria, (°) ca. 1630, x ca. 1663 met Henricus Brugmans,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Maria, (°) Werchter 09.05.1664 (g. Catharina Machiels n. ... Coenens en Maria Troo),

     Brugmans Catharina, (°) Werchter 01.10.1665 (g. Martinus Koens en Catharina Vermijlen),

     Brugmans Joannes, (°) Werchter 14.01.1668 (g. Joannes Brugmans en Anna Wauters),

 

Coens Margaretha, ° ca. 1632,

 

Coens Coenrardus,

 

Coens Martinus, (°) Werchter 27.05.1636 (g. Martinus Bries en Catharina Michils), x Werchter 05.06.1666 (g. Koenens Joannes en Brugmans Henricus) met Crabeels Gertrudis, deze x 1 Werchter 01.07.1646 (g. Van Geel Wilhelmus en Bries Henricus) met Van Geel Petrus (N1260 + S1852),

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Ghele Cornelius X (N630), (°) Werchter 19.06.1646 (g. Cornelius Baudewijns en Maria Crabeels),

     Van Geel Petrus, X (S926), (°) Werchter 01.05.1648 (g. Henricus Van Geel nomine Stroobants en Anna Winnepenninckx),

     Van Geel Petronella, (°) Werchter 17.12.1650 (g. Petrus Briers en Petronella Meelkens),

     Van Geel Catharina, (°) Werchter 04.10.1652 (g. Henricus Van Geel en Catharina Van Hoegaerden),

     Van Geel Maria, (°) Werchter 29.11.1655 (g. Bries Joannes en Maria Willems),

     Van Geele Anna, (°) Werchter 24.12.1658 (g. Petrus Briers en Anna Bogaerts),

     2. Coens Joannes, (°) Werchter 12.05.1667 (g. Machiels Catarina n. filii sui Koenens Joannes en Polspoel Maria).

 


 

XI - Coens Henricus (N1580), ° ca. 1617, (niet W!, Wak, ), x Werchter 19.07.1648 (g. Coen Conrardus en Vermijlen Egidius) met Vermijlen Catharina (N1581), (°) Werchter 19.05.1619 (g. Vermijlen Henricus en Rogmans Catharina), zij x 2 Werchter 22.04.1659 (g. Coens Coenrardus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Andreas Paschiers.

 

AAVT2: 28 sept 1677:

Cristoffel Coens ende Cristiaen Van Bael als momboirs over het minderjarig kint Jan Coens van wijlen Hendrik Coens x Cathlijn Vermijlen verhuren aan … Coens des voors kints broeder huijs, hof, schuur en stallinge met een dm land gelegen int Duijtsche bosch te Varent.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Coens Guilielmus, (°) Werchter 07.05.1650 (g. Guiliemus Coens en Maria Gerardi), x Werchter 18.02.1677 (g. Coens Joannes en Van den Enden Guilielmus) met Barbara Van den Eynde,

     Uit dit huwelijk:

     Coenens Joannes, (°) Werchter 28.11.1677 (g. Joannes Coenens en Maria Coenens),

     Coenens Guilielmus, (°) Werchter 03.10.1681 (g. Guilielmus Van den Eynde en Maria Appelmans),

     Coenens Petronella, (°) Werchter 21.01.1685 (g. Egidius Goossens en Petronella Ceulemans n. Petronella Luyten),

     Coenen Maria, (°) Werchter 22.02.1689 (g. Joannes Van den Einden en Maria Coenens),

 

Coens Maria, (°) Werchter 11.12.1652 (g. Joannes Coens en Maria Vertiers), x 1 Werchter 06.08.1677 (g. Coenens Arnoldus en Kint Franciscus) met Joannes Brugmans - Bruchmans en x 2 Werchter 17.05.1684 (g. Van Roost Cornelius en Worteler Remigius) met Wilhelmus De Worteleer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Brugmans Adriana, (°) Werchter 15.12.1678 (g. Guilielmus Koens en Adriana Brugmans), x ca. 1703 met Petrus Van Haeght, + Werchter 14.05.1737,

     Brugmans Joannes, (°) Werchter 12.11.1680 (g. Joannes Coenens en Maria Van Hoegaerden),

     Brugmans Anna, (°) Werchter 12.03.1683 (g. Andreas Paschiers en Anna Vermalen),

     2. De Worteler Joannes, (°) Werchter 04.03.1686 (g. Joannes De Worteler en Barbara Van den Eynde),

     Wortelers Maria, (°) Werchter 18.09.1687 (g. Michael Kestens n. Van Roost ... en Maria De Worteler),

     De Worteleer Elisabeth, (°) Werchter 25.02.1690 (g. Cornelius Van Geel en Elisabeth De Worteleer),

 

Coens Joannes, X (N790), (°) Werchter 01.01.1658 (g. Joannes Coens en Maria Coens),

 

2. Paschiers Andreas, (°) Werchter 01.06.1660 (g. Van Dooren Andreas en Vermijlen Barbara).

 

 

 

XII - Coens Christophorus (S2260), (°) Werchter 14.03.1619 (g. Christophorus Spoelberch en Maria Michiels filia Petrus), x 1 (ex fornicatione) met Catharina Vertiers (S2261), (°) Werchter 16.03.1627 (g. Joanna Verthiers fa Joannis en Poortmans Catharina), x 2 Werchter 25.07.1645 (g. Paeps Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Elisabeth Raeymaekers.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Coens Henricus, XI (S1130), ex fornicatione (°) Werchter 06.01.1642 (g. Coens Henricus en Jansens Maria),

 

Coens Remigius, ex fornicatione (°) Werchter 06.01.1642 (g. Vander Brugghe Anna),

 

2. Coens Catharina, (°) Werchter 05.09.1647 (g. Coens Joannes en Van de Loeijck Anna nomine Raeijmaekers Catharina),

 

Coens Elisabeth, (°) Werchter 12.01.1649 (g. Coens Guilielmus en Smets Elisabeth),

 

Coens Adriana, (°) Werchter 30.09.1650 (g. Willems Joannes en Steemans Adriana),

 

Koens Joannes, (°) Werchter 13.10.1652 (g. Roofs Catharina nomine Viskens Joannes en Koens Maria),

 

Coens Joanna, (°) Werchter 27.12.1656 (g. Van Roost Cornelius Mr. en Bruijninx Joanna), x (niet W, Wak, ) met Guilielmus Van den Ende,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eynde Barbara, (°) Werchter 13.08.1687 (g. Joannes Van den Eynde en Barbara Van den Eynde), x ca. 1714 (niet W, ) met Adrianus Izemborgh,

     Van den Ende Margaretha, (°) Werchter 30.11.1688 (g. Joannes Brughmans en Margaretha Peeters),

     Van den Ende Guilielmus, (°) Werchter 29.11.1690 (g. Guilielmus Verhaeghen en Barbara Van Nin),

 

Coens Margareta, (°) St.-Pieters-Rode 09.07.1659 (g. Vanden Bosche Quintinus en Coens Maria nomine Coens Margareta),

 

Coens Petrus, (°) Werchter 15.02.1661 (g. Paeps alias Van Eijcken Petrus en Andries Adriana),

 

Coens Arnoldus, (°) Werchter 11.02.1663 (g. Crab Arnoldus en Vertiers Maria).

 


 

X - Coens Joannes (N790), (°) Werchter 01.01.1658 (g. Joannes Coens en Maria Coens), x 1 Werchter 27.02.1680 (g. Van Roost Cornelius en Van Tongelen Petrus) met Gebuers Catharina, x 2 Werchter 13.05.1685 (g. Vander Sijpen Petrus en De Winter Martinus) met Van den Berghe Maria (N791), (°) Werchter 30.09.1660 (g. Adrianus Van den Berghe en Maria Van den Berghe).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Coens Joannes, (°) Werchter 28.12.1680 (g. Coens Joannes en Gebuers Maria),

 

Coens Maria, (°) Werchter 10.08.1683 (g. Coens Martinus en Coens Maria),

 

2. Coens Anna, IX (N395), (°) Werchter 23.03.1686 (g. Guilielmus Coens en Anna Van Tonghelen),

 

Coens Catharina, (°) Werchter 23.03.1686 (g. Jacobus Van Tongelen en Catharina Van Langhendonck),

 

Coens Andreas, (°) Werchter 25.11.1687 (g. Andreas Poschiers en Dymphna Kestens),

 

Coenen (Caenen in S, ) Guilielmus, (°) Werchter 27.02.1690 (g. Guilielmus De Worteleer en Barbara Van den Ende), x Schriek 14.09.1715 (g. Joos Goris en Jacob Rijmenants) met Anna De Rijck (ex Schriek), + Werchter 08.04.1758,

     Uit dit huwelijk:

     Coenens Maria, (°) Werchter 17.08.1716 (g. Joannes Coenens en Maria Van den Berghen),

     Coenen Anna, (°) Werchter 29.06.1718 (g. Judocus Goris en Anna Van den Eynden),

     Coenis Petrus, (°) Werchter 10.02.1721 (g. Petrus Vertiers en Barbara Paeps),

     Coenens Guilielmus, (°) Werchter 22.10.1724 (g. Guilielmus Smets en Maria Crab),

     Coenens Adrianus, (°) Werchter 03.04.1727 (g. Adrianus De Wijngaert en Petronella Coenens),

 

Coenen Petrus, (°) Werchter 27.02.1690 (g. Joannes Van den Berghe en Petronella Smets),

 

Koens Gertrudis, (°) Werchter 20.03.1692 (g. Vandenberg Jacobus en Crabeels Gertrudis),

 

Coenen Jacobus, (°) Werchter 27.10.1694 (g. Vanden Bergen Jacobus en De Worteleer Elisabeth),

 

Coemans Lucia, (°) Werchter 28.10.1696 (g. Coemans Joannes en Castermans Catharina nomine Vandenberghen Lucia),

 

Coens Maria, (°) Werchter 28.09.1698 (g. Vertiers Petrus en Peeters Maria),

 

Coenens Adrianus, (°) Werchter 06.12.1699 (g. Van Geel Martinus en Brughmans Adrianus),

 

Coens Petrus, (°) Werchter 11.01.1702 (vader Petrus genoemd), (g. De Wortelaere Petrus en Coens Petronilla).

 

 

 

XI - Coens Henricus (S1130), (°) Werchter 06.01.1642 (g. Coens Henricus en Jansens Maria), x Werchter 14.08.1674 (g. Van Tongelen Petrus en Koens Christophorus) met  Willems Catharina (S1131), (°) Werchter 18.10.1646 (g. Vande Velde Joannes en Willems Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Coens Catharina, X (S565), (°) Werchter 25.08.1675 (g. Meerkens Henricus en Vermijlen Catharina).

 


 

IX - Verhelst Walter (N394), (°) Keerbergen 24.10.1681 (g. Gualterus Vervloessem en Maria Wellens), x 1 Keerbergen 02.05.1708 (g. Henric Wauters en Gommaer Keulemans) met Coen (Koen) Anna (N395), (°) Werchter 23.03.1686 (g. Guilielmus Coens en Anna Van Tonghelen), x 2 Keerbergen 13.07.1728 (g. Henric Wouters en Jan de Preter) met Catharina Cotemans.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verelst Jan, (°) Keerbergen 30.04.1708 (g. Joannes Verhelst en Catharina Coen), x Keerbergen 04.02.1742 (g. Henric Verelst en Adriaen De Preter) met Maria De Preter, geen fii te K, R, P, S, Heist,

 

Verelst Petrus, (°) Keerbergen 02.07.1710 (g. Henricus Wauters en Catharina Coninckx), + Keerbergen 02.07.1729,

 

Verelst Henricus, (°) Keerbergen 18.06.1713 (g. Henricus Sruecks en Elisabeth Vervloessem),

 

Verelst Catharina, VIII (N197), (°) Keerbergen 26.04.1716 (g. Gommarus Ceulemans en Catharina Verelst).

 

 

 

X - Staes Joannes (S564), (°) (niet W, H, K, ... ), x (niet K, W, Rot, Heist, S, Bet, Wak, Hols, Wes, Herent, H, Wez, Heist, ) met Coenens (Coenis - Coenes) Catharina (S565), (°) Werchter 25.08.1675 (g. Meerkens Henricus en Vermijlen Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Staes Catharina, (°) Werchter 10.03.1697 (g. Coenens Catharina),

 

Staes Cornelius, IX (282), ° Werchter (°) Wakkerzeel 03.09.1698 (g. Verhaeghen Cornelius en Lijftox Elisabeth),

 

Staes Joanna, (°) Werchter 22.01.1702 (g. Coenes Joannes en Staes Joanna),

 

Staes Joannes, (°) Werchter 03.06.1705 (g. Coenen Joannes en Coenen Catharina),

 

Staes Maria, (°) Werchter 09.03.1708 (g. Verties Petrus en Van den Bergh Maria),

 

Staes Petrus, (°) Werchter 24.02.1711 (g. Coenens Petrus en Van den Eijnde Barbara),

 

Staes Elisabeth, (°) Werchter 02.08.1714 (g. Van Eijnde Petrus en Maes Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom