Voorouderlijst Claes Anthonius

 

Claes, Claes(s)en(s), Claas(en), Classen(s), Clasen(s), Claens, Clasens, Klaas, Klaes(en), -sens, Klaese(n), Klaas(s)e(n), Klaassens, Clahsen, Class(e), Classen(s), Claszen, Klas(s)en, Klasens, Clees, Klees, Kles(z)cz, Clesens, Clesse(ns), Klessens, Cloos, Kloos, Clos, Klos(e), Cloose(n), Cloese(n),  Close(n), Clo(e)s, Clos, Clohse, Closse, -en(s), Cleus(en), ...

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Nicolaas.

 


 

XII - XIII - Claes Anthonius,  x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Adrianus, XI (S1474),

 

? Claes Antonius, XI - XII (N1220 + S2132),

 


Bovenstaand gezinsverband met het nodige voorbehoud. Mogelijk zijn Adrianus en Antonius geen broers. Wellicht is er wel nauwe verwantschap.

 

XI - Claes alias Cremers Adrianus (S1474), x met Saechtlevens Martina (S1475), fa Hubertus, zij  x 2 Betekom 14.12.1625 (g. Aerts Joannes, Meijs Adrianus, Verbist Gomarus en Saechtlevens Hubertus) met Meijs Joannes, fs Guilielmus,

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) die verleden werd voor notaris Adrianus De la Bastita te Aarschot. Deze akte geeft interessante inlichtingen over de familie Claes te Betekom. Hierin vernemen we dat Laurentius, Petrus, Elisabetha  en Maria Claes kinderen waren van Adrianus en Martina (Martha) Saechtlevens. Deze laatste was dan weer de dochter van Hubertus Saechtlevens. Martina had nog een zuster Elisabetha Saechtlevens, die gehuwd was Joachim Coppens.

 Bron : R.A.L., Notariaat-generaal van Brabant, notaris Adrianus De la Bastita, nr. 16812, folio 67r., akte dd. 29 december 1644.

                  Comparerende op heden xxixen. decemb(ris) 1644 voor mij openbaer notaris, bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Aerschot residerende, en(de) den getuyghen naergenoemt, Laureys ende Peeter Claes, midtsgaders Elisabeth Claes, geassisteert bij Henrick Landwijcx, haeren man ende momboir, ende Mariken Claes, geauthoriseert ende geadsisteert bij Laureys Vissenaecken, haeren man, alle Adriaenskinderen ende daer moeder aff was Martijne Saechtlevens Huybrechtsd(ochte)re ter eenre voor d' eene ende Jenneken Coppens Joachims dochter, daer moeder aff was Elisabeth Saechtlevens, oyck des voors(chreven) Huybrechts dochtere, geadsisteert en(de) behoorl(ijck) daer toe geauthoriseert bij Adriaen Janssens, haeren man en(de) momboir, mede vervangende Anthoen Coppens, jonghman, impotent ende desselffs El(i)z(abet)s broeder, voorde andere hellicht, verclaeren gesamentlijck om diversche ende menichfuldighe diensten, hen bewesen bij heer en(de) m(eeste)r Franchois Robrechts, ad(vocae)t van sconincx Hoogen Raede tot Mechelen ende secretaris des landts ende vrijheyt van Heyst, aenden selven bij pure donatie inter vivos (ende die den donat[a]ris accepterende) gejont ende gegeven te hebben, sulx sij deden bij ende midts desen, de hellicht van eene halve hoffstadt ende voorsulx het vierendeel vande geheele gelegen tot Westerloo in(de) plaetse ende tegenwoerdich gebruyct wordende bij d' erffgenaemen wijlen Peeter Blanckaerts, in sijnen leven hoeymaecker aldaer, met gelijck aendeel ende paert van alle de baeten ende emolumenten, bijden selven Peeter Blanckaerts en(de) naer hem sijne erffgen(aemen) over de helft vande voors(chreve) hoffstadt genoeten tsedert de iniuste (?) detentie ende gebruyck der selver, constituerende sij comparanten derhalven gesamentl(ijck) onwederroepel(ijck) ... [n.v.] tsamen en(de) elcken int besonder om te compareren voorden heer drossardt ende schepenen van Westerloo voors(chreven) ende alomme elders daer des noodich soude mogen wesen omme den voors(chreven) m(eeste)r Franchois Robrechts, donataris ende acceptant int voors(chreven) vierendeel der hoffstadt met sijne appendentien ende dependentien van dien te goeden, vestigen en(de) erven, hun constituanten t' ontgoeden ende onterven en(de) voorts alles te doene tgene prae more locati in dusdanigen cas is ende wordt geconstitueert, promitttentes et obligantes prout in co(mmun)i foma, aldus gedaen en(de) gepasseert binnen der stadt Aersschot ten daege, maende en(de) jaere als boven ter p(rese)ntie en(de) overstaen van Adriaen Van(den) Schrieck en(de) Daniel Van Hove, testibus ad hoc requisitis, mij not(ari)o wel bekent, consenteren(de), etc(eter)a.

      Laurens Claes.

      Ick Peeter Claes Adrians son.

      Lauwereys Vissenakens.

      Adriaen Janssens.

      Dit is het  +  merck van Henr(ick) Van Landtwijck.

      Dit is het  +  merck van merck van Johanna Coppens.

      Adriaen Van(den) Schrieck.

      Dit is  +  d' merck van Daniel Van Hove, testi.

      Testor, A. De la Bastita, 1644.

 

In de akte wordt melding gemaakt van Joannes Meys zone wijlen Guilielmus en zijn vrouw Martina Soeftlevens (Saechtlevens) dochtere wijlen Hubertus, inwoners. Nieuw is dat haar tweede man Joannes zoon is van Guilielmus. Andermaal wordt hier bevestigd dat het niet gaat om Martha, maar om Martina Saechtlevens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 174r., akte dd. 9 januari 1631.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerghenoempt gestaen, Jan Meys sone wijlen Willems ende Martina Soeftlevens dochtere wijlen Huybrechts, woon[en]de te Betecom, bij manisse des voors(chreven) meyers hebben opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse de goeden naerbeschreven, alle binnen den dorpe van Betecom gelegen onder den heere van Riviren, ierst drije daechmael boschs ombegrepen der maeten, gelegen tot Bale, regenooten Jan Holemans ter ie., derffgen(aemen) Henrick Marien ter iie., Henrick Gooris ter iiie. en(de) Jan Aerts Janssens ter iiiie. sijden, item een daechmael lants vuyt een halff boender lants, inde Reystraete gelegen, regenooten Adriaen De Meyer ter ie., Peeter Veckemans ter iie., Loys Van Meerbeeck ter iiie. en(de) sheeren straete ter iiiie. sijden, belast alleenel(ijck) met sheeren chijns, item een boender, soo lants als bosch, teghenover de Steyne Moelen gelegen, regenooten die heerbaene ter ie., derffgen(aemen) Jan Van Vlasselaer ter iie., Jan Nuyts ter iiie. en(de) een aertstraetken ter iiiie. sijden, belast allenel(ijck) met sheeren chijns, item een rente van eenentwintich guldens thien stuyvers erffel(ijck), bijden voors(chreven) Jan Meys bij erffvuytgeven gereserveert aen ende op seckere goeden gelegen iie daechmael eussels, gelegen onder Bael voors(chreven), teghenwoirdich toebehooren(de) Jan Wauters ende Elisabeth Stevens volgen(de) de schepen(en) brieven daeraff sij[n]de des voos(chreven) dorps van Betecom opden daeraff sijnde de date xxen. january 1628 ende de voors(chreven) opdraegere midts ordonnan(tie) van rechte daer vuyt ontgoet ende onterft sijnde ende Herman Hedinga et ende Anna Finia, gehuysschen, daerinne gegoet ende geeerft sijnde, hebben die voors(chreve) gehuysschen alle de voors(chreve) goeden wedero(mm)e overgegeven den voors(chreven) opdraegeren om die al ten erffel(ijcken) rechte te houden, te besitten en(de) te possideren opde lasten voorsch(reven), al ten behoirl(ijcken) tijde en(de) termijn te betaelen, ende voorts meer op achthien carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, en(de) vijffthien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere opden ixen january te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrije van allen beden, lasten ende impositien ons genadichs heeren shertoghen van Brabant, alreede inneghestelt oft naermaels inne te stellen, oock van xe., xxe., ce. ende alle andere, mindere ende meerdere penninghen, hoedanich die soude moeghen wesen oft ghenoempt woirdden, te leveren, ten behoeve van(de) voors(chreve) gehuysschen, henne erffven ende naercomelinghen oft actie van haer hebbende, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, per monitionem jure et satis die voors(chreve) opdraegeren obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras opde lasten voors(chreven) ende om den voors(chreven) Herman Hedinga en(de) de voorghen(oempde) sijne huysvrouwe vande voors(chreve) rente van xviii gul(dens) erffel(ijck) en(de) xv stuyvers erffel(ijck) ende jaerlijcxe betael(inghe) der selver noch naerder te verseckeren, soo hebben die voors(chreve) opdraegeren indivisim et insolidum geloeft ende geloeven bij desen de selve alle jaere wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrij te leveren ten behoeve als boven et casu quo pignora et tantum obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) ut supra, met conditien dat die voors(chreve) gehuysschen de voors(chreve) rente van xviii gul(dens) xv stuyvers erffel(ijck) sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden hen gelieven(de) teender reyse, elcken gulden daeraff met xviii gel(ijcke) guldens, munte ten tijde van(de) quytinge ghepermitteert en(de) met volle rente, coram Lievens, Leunckens, januarii ix., anno 1631.

            In de marge.

Comparerende op heden den xvien. november 164... (?) jo(uffrouw)e Anna Finea, weduwe over die s(ieu)r Herman Hedinga, heeft bekent aen de ende geleden, kendt ende leydt bij desen aen ha ontfanghen te hebben vuytte handen van Peeter Mijs de capitale penningen van dese tegenstaende rente van achtien gul(den)s vijffthien stuyvers erffelijck mette verloopen van dijen, consenteren(de) oversulcx inde cassatie der selver, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper waras et sic vacat.

Anna Finia.

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Adrianus Claes en Martina (Martha) Saechtleven, inwoners van Betekom. In de eerste akte wordt vermeld dat Adrianus de zoon is van Anthonius De tweede akte maakt melding van de emancipatie van de kinderen van Adrianus, met name Laurentius, Petrus, Catharina en Elisabetha

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 315r., akte dd. 6 juli 1615.

Item Adriaen Claes sone Anthonis en(de) Martijne Saechtleven, sijn(e) huysvrouwe, woonen(de) te Bethecum, tot desen verobligeren(de) en(de) submitteren(de) ind(visim) hunne respective persoon(en) en(de) goeden, rueren(de) en(de) onrueren(de), ter cohertien en(de) jurisdictien en(de) jurisdictien des heeren meyers en(de) schepen(en) van Loven, hebben onbesundert, onverscheyd(en) en(de) elck een voer al als principael bekent schuldich te sijn Izaacq Van(den) Panhuyse negen carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere opd(en) xxviiien. january te betalen, daeraff den iersten valdach sal sijn den xxviiien. januaruy 1616 naestcomen(de) ende inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij, etc(etera), oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere pen(ningen), te leveren tot behoeff des voers(creven) Izaacqen, sijn(e) erven en(de) naercomeling(en) oft actie van hem hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) als schult met rechte verwonnen, geloven(de) voerts ter manissen pant te stellen, weer gelegen onder den resorte en(de) jurisdictie oft beschrijff deser stadt, weerdich sijn(de) boven alle voergaen(de) commeren en(de) lasten daerop vuytgaen(de), dobbel rente, ende altoos zoo vele te doene dat den v(oer)s(creven) rentheffe(re) erffel(ijck) in toecomen(de) tijden zal mogen genoech zijn, oblig(ando) et submitten(do) ind(ivisi)m ut sup(ra), met condtien dat de v(oer)s(chreve) bekenderen de v(oer)s(creve) rente van negen rinsg(uldens) zullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven zal teender reyse teg(en) den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, en(de) is te weten dat dit bekin wort gedaen in plaetse van alsulcken neg(en) rinsg(uldens) erffel(ijck) als Nicasius Van Hove en(de) zijn(e) huysvr(ouw)e alhier voer schepen(en) opd(en) xxviiien. january 1607 in dese camere tot behoeff des v(oer)s(creven) Izaacq hadd(en) w bekent en(de) welcke rente de v(oer)s(creven) Adriaen Claes en(de) zijn(e) huysvr(ouw)e int coopen van zeker goet teg(en) den v(oer)s(creven) Nicasius hen hebben geloeft aff te draegen, coram eisd(em).

Senten(tiatum) p(er) Hubertum Lunckens tanq(uam) procuratoris Jo(hann)is Van(den) Panhuyse fil(ius) pred(ictum) Izaacq, coram Van Assche, Grave, Stockmans, februarii ix., 1629.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 315v., akte dd. 6 juli 1615.

Item Adrianus Claes predictus, in p(rese)ntia, emancipavit Laurentium, Petrum, Cath(arin)am et El(i)z(abe)t(am) Claes, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Schutteput reconduxit, coram eisd(em).

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum. In de eerste akte wordt melding gemaakt van Adrianus Claes en zijn vrouw Martina Saechtleven(s), inwoners van Betekom. Hierin wordt bevestigd dat Adrianus de zoon is van Anthonius. In tweede akte emancipeert Adrianus zijn kinderen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 10v., akte dd. 6 juli 1615.

Item Adriaen Claes sone Anthonis ende Martijne Saechtleven, sijne huysvrouwe, woonende te Betecum, tot desen verobligeren(de) en(de) submitterende indivisim hunne respective persoonen ende goeden, rurende ende onruerende, ter cohertien en(de) iurisdictien des heeren meyers en(de) schepenen van Loven, hebben onbesundert, onverscheyden en(de) elck een voor al als principael bekent schuldich te sijn Isaac Vanden Panhuyse negen carolus guldens te xx stuyvers) stuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxviii. january te betaelen, daer aff den iersten valdach sal sijn den xxviii. january 1616 naestcomen(de) ende inder stadts wissele van Loven los ende vrije, etc(etera), oock van xe., xxe., mindere ende meerdere penningen, te leveren tot behoeff des voors(chreven) Isaacx, sijnen erffven en(de) naecomelinghen oft actie van hem hebben(de), erffel(ijck) in toecomenden tijden als schult met recht verwonnen, geloevende voorts ter manisse pant te stellen, gelegen onder den resorte ende iurisdictie oft beschrijff deser stadt, weerdich sijnde boven alle voorgaende commeren en(de) lasten daer op vuytgaende, dobbel rente, ende altoos soo veele te doen dat den voors(chreven) rentheffere erffel(ijck) in toecomenden tijden sal moghen genoech sijn, obligando et submittendo indivisim ut supra, met conditien dat de voorts (!) bekenderen de voors(chreve) rente van neghen rinsguldens sullen moghen lossen en(de) afquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reyse teghen den penninck xvi ende met volle rente, ende is te weeten dat dit beken(ne) wordt gedaen in plaetse van alsucken neghen rinsguldens erffel(ijck) als Nicasius Van Hove en(de) sijne huysvrouwe alhier voor schepenen opden xxviii. february 1608 in dese camere tot behoeff des voors(chreven) Isaacx hadden bekent ende welcke rente de voors(chreve) Adriaen Claes ende sijne huysvrouwe int coopen van seecker goet teghen den voors(chreven) Nicasius hem hebben geloeft aff te draegen, coram eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 11r., akte dd. 6 juli 1615.

Item praedictus Adrianus Claes, in presentia, emancipavit Laurentium, Petrum, Catharinam et Elizabeth(am) Claes, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Schutteput reconduxit, coram eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Maria, x 1 Betekom 15.11.1626 (g. Timmermans Henricus, Michiels Joannes, Joris Joannes en Michiels Laurentius) met Timmermans Joannes, x 2 Betekom 2?.01.1636 (g. Janssens Joannes, Claes Henricus en Bertels Laurentius) met Vlemincx Henricus, 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes Timmermans en zijn vrouw Maria Claes, inwoners van Betekom. Het is wel merkwaardig dat diezelfde Joannes in de akte wordt genoemd met Maria Waefelaerts. Is het hier een alias-naam of gewoonweg een vergissing van de klerk ? Bemerk ook dat de familienamen Van Hove en Vanden Hove door elkaar worden gebruikt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 135r., akte dd. 8 november 1627.

Item Adriaen Rogmans om t' gene naerbes(chreven) staet, onwederroepel(ijck) geconstitueert sijnde bij Ph(i)l(ip)s Van Hove sone wijlen Nicasius, woonen(de) t' Antwerpen, en(de) gepasseert voor H. Van Roost als openbaer not(ari)s en(de) sekere getuyghen van(der) daet via. novembris 1627 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, in p(rese)ntia, et(cteter)a, heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt bij Jan Timmermans en(de) Marie Claes, gehuysschen, woonen(de) tot Betecum, gelost, gequeten ende affgeleyt te sijn e alsulcke acht rinsguldens en(de) ii stuyvers erffel(ijck) vuyt eene meerdere rente van xvi r(insgldens) en(de) v st(uyvers) erfffel(ijck) als den voors(chreven) consti(tuan)t met schepene brieven van erffvuytgeven gereserveert hadde op een dachm(ael) boomgaerts, gelegen tot Betekem, bij den v(oor)s(chreven) Timmermans en(de) Marie Waeffelaers bekent, d(aer)afff d' ander viii r(insguldens) en(de) ii st(uyvers) competeren Fredrick Van(den) Hove, broeder des voors(chreven) consti(tuan)ts, volgen(de) de schepene brieven van erffvuytgeven daeraff sijnde in date xxi. meert 1619 in d' eerste camere, schellende alsoo den voors(chreven) Timmermans en(de) Maria Claes, gehuysschen en(de) den voors(chreven) verobligeerden goede mette v(er)loopen van dijen volcomel(ijck) quyte, promittens nullatenus alloqui, sed semper satis erga quoscumque ob(ligando) et sub(mittendo), consenteren(de) alsoo inde cassatie van(de) s(elv)e erffbrieffven voor soo vele de viii r(insguldens) en(de) ii st(uyvers) erffel(ijck) moghen aengaen, voorder nyet, coram Borchgreeff, Beringhen, nokvembris viiia., a(nn)o 1627.

 

In de akte maakt men melding van Joannes Timmermans en zijn vrouw Maria Claes.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 173r., akte dd. 16 december 1627.

Item, in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen s(ieu)r Jan Gaudet, lieutenant gereformeert onder don Gabriel de la Torres, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorlijcke vertijdenisse acht guldens ii st(uyvers) erffel(ijck), wesende de resteren(de) hellicht van xvi g(uldens) v st(uyvers) erffel(ijcke) rente, bij erffvuytgeven gereserveert bij Fredrick Van Hove cum suis ten laste van Jan Timmermans voor schepen(en) alhier opden xxien. meert a(nn)o 1619 in hac camera op een stuck boomgaerts, gelegen tot Betecom, d(aer)aff hij transportant transport v(er)creghen heeft tegen den voors(chreven) Fredrick Van Hove voor schepen(en) van Aerschot opden xxii. november lestleden, expos(ito) soo is daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte m(eeste)r Henrick Leunis inden naem en(de) tot behoeff des voors(chreven) Jans Timmermans en(de) Marie Claes, sijne huysv(rouw)e, en(de) dat bij maniere van quytinghe als de capitaele pen(ningen) mette v(er)loopen, daervan bij den opdraeger ontfangen sijn(de), promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque prout, ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) in forma, coram Van(der) Vorst, Beringhen, decembris xvi., 1627.

     Uit dit huwelijk:

     1. Timmermans Maria, () Betekom 08.12.1627 (g. Claes Henricus en Van Came Maria ux. Smits Joannes),

     Timmermans Anna, () Betekom 23.12.1629 (g. Meijs Joannes en Vervarent Anna),

     Timmermans Catharina, () Betekom 08.01.1634 (g. Waets Henricus en Taessen Catharina),

     2. Vlemincx Joannes, () Betekom 24.11.1636 (g. Mr Van Meerbeeck Joannes n. Van Herck Carolus en Vlemincx Elisabeth),

     x Betekom 11.04.1663 (g. Vlemincx Joannes en De Wortelaer Guilielmus) met Ingelborghs Joanna, fii in Betekom,

 

Claes Henricus, x Betekom 20.02.1632 disp. (g. Janssens Joannes, Vervarent Henricus en Vervarent Joannes) met Batta Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Maria, () Betekom 26.08.1632 (g. Meijs Joannes en Claes Maria ux. Timmermans Joannes),

     Claes Catharina, () Betekom 19.01.1634 (g. De Bruin Hubertus en Meijs Barbara),

     Claes Carolus, () Betekom 25.09.1635 (g. Van Vlasselaer Joannes n. Dnus Hinckaert de Bruggen Carolus en Smets Susanna),

 

Claes - Klaes Catharina, x Betekom 13.09.1620 (g. Van Calster Lambertus, Claes Antonius, Van Calster Adrianus en Lijtocx Adrianus) met Lijftochs Petrus, hab. Mechelen,

     Uit dit huwelijk:

     Lijftochs Adrianus, () Betekom 23.03.1621 (g. Verdonck Antonius en Saechtlevens Martha),

     Lijftochs Joannes, () Betekom 17.07.1623 ? (g. Joris Joannes en Lijftochs Maria),

     Lijftochs Henricus, () Betekom 17.07.1623 ? (g. Klaes Henricus en Bogaerts Helena),

     Lijftochs Catharina, () Betekom 16.10.1625 (g. Klaes Petrus en Smets Catharina),

     Lijftochs Joannes, () Betekom 23.01.1628 (g. Van Inde Petrus en Claes Catharina),

 

Claes Laurentius fs Adrianus, x Betekom 16.05.1635 (g. Landwijckx Henricus, De Meijer Antonius en Smets Adrianus) met Claes Anna fa Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Adrianus, () Betekom 21.08.1636 (g. Claes Hendricus en Noets Elisabeth),

     Claes Joannes, () Betekom 03.11.1639 (g. Nijs Joannes en Verstappen Martina),

 

Claes Petrus,

 

Claes Elisabeth, (x) Betekom 19.01.1635 (g. Theodorus Claes en Andreas Claes fs Gisbertus en Gregorius Vande Velden), x Betekom 13.02.1635 (g. Theodorus Claes f Gisbertus en Gregorius Vande Velden) met Van Landewijck Henricus, + Betekom 13.09.1654,

     Uit dit huwelijk:

     Lantwijck Adriana, () Betekom 01.05.1635 (g. Henricus Claes en Maria Claes),

     Landtwijck Maria, () Betekom 03.02.1639 (g. Anthonius Verstappen en Anna Claes n. Maria Landtwijck),

     x Betekom 30.10.1671 (g. Joannes Claes en Bartholomeus Van Landewijck) met Joannes Claes fs Joannes,

Zij lieten het volgende kind na :

Adrianus Claes, gedoopt te Langdorp op 21.04.1671 (ss. : Adrianus Vecenake en Magdalena Claes).

     Van Landewijck Bartholomeus, () Betekom Adrianus Van Loock n. Joannes Van Meerbeecke en Anna Verstappen), x 1 Betekom 17.01.1670 (g. Laurentius Vissenakens

     en Adrianus Van den Loock) met Catharina Mertens,  x 2 Betekom 06.05.1681 (g. Henricus Kerckmans en Joannes Vissenaeckens) met Barbara Kerckmans,

Zij lieten volgende kinderen na :

1.  Elisabetha Van Landweick, gedoopt te Betekom op 25.09.1670 (ss. : Joannes Vesenaken en Elisabetha Van Vlasselaer).

Bartholomeus Van Landtwick, gedoopt te Betekom op 30.03.1673 (ss. : Henricus Van Landtwick en Catharina Peeters).

2. Elisabetha Van Landtweick, gedoopt te Betekom op 13.04.1682 (ss. : Henricus Kerckmans en Maria Kerckmans).

Maria Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 09.09.1683 (ss. : Henricus Van de Loock en Elisabetha Van Landuwijck).

Hermannus Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 27.04.1685 (ss. : Laurentius Claes nomine Hermannus Crabbeels en Elisabetha Kerckmans).

Adrianus Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 19.12.1686 (ss. : Adrianus Kerckmans en Magdalena Van de Beek).

Joannes Landuwijck, gedoopt te Betekom op 01.01.1689 (ss. : Joannes Claes en Joanna Nijs).

Hermannus Van Landuwijck (fs Bartholomeus) huwde met toestemming van de aartsbisschop van Mechelen te Betekom op 12.02.1709 met Maria Van de Velde (get. : Arnoldus Visenaeck en Martinus Van de Velde), maar mogelijk/vermoedelijk werd dit huwelijk geannuleerd, want het huwelijk tussen beiden werd met dispensatie van de aartsbisschop van Mechelen andermaal geregistreerd op 03.03.1710 (get. : Laurentius Claes en Joannes Janssens) met ondertrouw te Betekom op 12.02.1712  (get. : Laurentius Claes en Joannes Janssens). Zij lieten volgende kinderen dopen :

1.  Maria Van Landewijck (geb. Vande Velde), gedoopt op 19.09.1708 (ss. : Joannes Vanne Velde en Catharina Viskens), voorhuwelijks kind, gewettigd bij het huwelijk).

Adrianus Landuwijck, gedoopt te Betekom op 09.12.1709 (ss. : Adrianus Vande Velde en Maria Bougaers), vader ten onrechte vermeld als Emmanuel, overleden in 1742.

Maria Landewijck, gedoopt te Betekom op 05.04.1711 (ss. :  Adrianus Landewijck en Maria Landewijck).

Henricus Van Landewijck, gedoopt te Betekom op 10.01.1713 (ss. : Henricus Van Landewijck en Adriana Teurfs).

Barbara Landewijck, gedoopt te Betekom op 11.10.1714 (ss. : Joannes Vande Velde en Barbara Kerckmans).

Bartholomeus Landewijck, gedoopt te Betekom op 28.11.1715 (ss. : Adrianus Landewijck en Maria Anna Janssens).

Barbara Landewijck, gedoop te Betekom op 10.04.1717 (ss. : Martinus Vande Velde en Barbara Kerckmans).

Petronella Landewijck, gedoopt te Betekom op 25.04.1719 (ss. : Petrus Van Inde en Barbara Kerckmans).

Martinus Landewijck, gedoopt te Betekom op 08.05.1720 (ss. : Martinus Vande Velde en Maria Landewijck).

Maria Joanna Landewijck, gedoopt te Betekom 01.11.1722 (ss. : Adrianus Landewijck en Joanna Maria Janssens).

Lucia Van Landewijck, gedoopt te Betekom op 30.09.1724 (ss. : Henricus Van Landewijck en Lucia Verbist).

Maria Van de Velde overleed te Betekom op 18.04.1734.

 

Hermannus Van Landuwijck huwde een tweede maal met Catharina Wauters, waarvan volgende kinderen :

2.  Maria Catharina Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 04.05.1735 (ss. : Joannes Wauters en Maria Verhagen), overleden in 1741.

 Isaac Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 31.12.1737 (ss. : Henricus Van Landuwijck en Adriana Wauters), overleden in 1741.

 

Adrianus Van Landuwijck (zoon van Bartholomeus) huwde met Catharina Pels, waarvan volgende kinderen :

Catharina Theresia Van Landewijck, gedoopt te Betekom op 16.09.1730 (ss. : Andreas Kerckmans en Catharina Verbist).

Maria Van Landewijck, gedoopt te Betekom 18.01.1733 (ss. : Henricus Van Landewijck en Maria Van Landuwijck).

Elisabetha Van Landewijck, gedoopt te Betekom 10.02.1734 (ss. : Joannes Baptista Lambrechts en Elisabetha Mirocx).

Bartholomeus Henricus Van Landewijck, gedoopt te Betekom op 09.08.1737 (ss. : Henricus Van Landewijck en Joanna Catharina Janssens).

 

Adrianus Landuwijck (zoon van Hermannus) huwde met Maria Lodewijckx, waarvan volgende kinderen :

Lucia Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 29.02.1736 (ss. : Hermannus Van Landuwijck en Lucia Lodewijckx).

Guilielmus Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 01.04.1740 (ss. : Guilielmus Loddewijcx en Maria Van Landuwijck).

Josephus Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 21.03.1741 (ss. : Henricus Van Landuwcijk en Anna Maria Coremans).

     Van Landewijck Joannes, () Betekom 17.04.1645 (g. Joannes Holemans en Magdalena Claes),

     Van Landewijck Henricus, () Betekom 09.10.1650 (g. Henricus Verbulckt en Lucia Janssens),

      x Betekom 05.01.1675 (g. Adrianus Van der Loock en Joannes Mirkens) met Maria Mirkens - Meerkens,

Zij lieten volgende kinderen dopen :

Bartholomeus Van Landeweyck, gedoopt te Betekom op 31.03.1675 (ss. : Bartholomeus Van Landeweyck en Elisabetha Claes), als moeder werd echter ten onrechte Maria Nays (Nijs) vermeld.

Maria Van Landtwijckx, gedoopt te Betekom op 05.10.1677 (ss. : Guilielmus Verhouve en Gertrudis Van Kerkhove).

Elisabetha Van Landtwijck, gedoopt te Betekom op 28.09.1679 (ss. : Henricus Vissenakens en Elisabetha Elisabetha).

Adriana Landewijck, gedoopt te Betekom op 19.01.1682 (ss. : Adrianus Meerkens en Catharina Turelinckx Catharina).

Maria Anna Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 26.09.1683 (ss. : Laurentius Claes en Anna Meertens).

Maria Van Landuwijck, gedoopt te Betekom op 15.04.1685 (ss. : Adrianus Meerkens en Maria Meerkens).

     Van Landtwijck Elisabeth, () Betekom 20.10.1654 (g. Joannes Joris n. Guilielmus Van Landtwijcken Maria Claes n. Elisabeth Van Landtwijck), posthumus, 

 

Claes Joannes, () Betekom 02.08.1616 (g. Joris Joannes minor en Van Came Maria),

 

Claes Maria, X (S737), () Betekom 26.01.1620 (g. Vrolijks Georgius en Klaes Maria)..

 

 

 

XI - XII - Claes - Klaes Antonius (sr) (N1220 + S2132), x (niet Bet, W!, ) met Vervo(e)rt Catharina - Maria (N1221 + S2133).

 

Uit dit huwelijk:

Claes Franciscus, x met Cathelijne Deghens,

Claes Gerardus,

 

Claes Anna, x 1 met  (niet Bet, Aars,) met Joris alias Ossemans Joannes, fs Joannes x Maria Vermijken, + 20.08.1629,  x 2 x Betekom 04.06.1631 (g. Vervarent Henricus, Claes Hendricus, Blancaerts Joannes en Janssens Adrianus) met Janssens Joannes,  fs Walterus,

In de akte staan Joannes Janssens en Anna Claes (alias Cremers) uit Betekom vermeld. NIEUW is dat we te weten komen dat Joannes de zoon is van Walterus (Wouter). Dat men in Leuven niet altijd vertrouwd was met sommige familienamen, blijkt hier nogmaals uit de akte. Zo schreef de klerk als n van de regenoten Huybrecht Coelbranders, terwijl het gaat over Huybrecht Coelbunders. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 68r., akte dd. 14 april 1639.

Item s(ieu)r Alardt Durie tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentl(ijck) gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij en(de) van weghen Jan Janssens soene Wouters en(de) Anna Claes, wettighe gehuyschen, woonen(de) tot Bethecom, voorden notaris D. Legius en(de) seckere getuyghen opden xxien. aprilis 1639, alhier gesien en(de) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt ende geleden, kendt en(de) leydt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, not(ari)s, present en(de) tselve accepteren(de) inden naeme en(de) tot behoeff van s(ieu)r Guilliam Cremers en(de) jouff(rouw)e Johanna Van(der) Eycken, gehuyschen, innegetene deser stadt Loven, sevenendertich carolus gudens te twintich stuyvers Brabants tstuck ende thien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden xxien. dach aprilis te verscheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxien. aprilis anno xvic. ende viertich ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van vijffde, thiende, twintichste, honderste en(de) van alle andere, mindere oft meerdere oft meerdere (!) penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus valens dupl(um) et tantum obligan(do) et submitten(do) ac ren(untiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) rente van sevenendertich rinsg(uldens) x s(tuyvers) erffelijck altijts sal moeghen gequeten woorden alst den voors(chreven) gehuysschen bekinderen goetduncken en(de) gelieven sal met sesse hondert guldens Brabants eens en(de) met volle rente, consenterende tot naerder vasticheyt der voors(chreve) rente ende jaerlijxe betalinghe der selver int maecken van mainmise over de goeden naerbeschreven, ende int decreet van dijen sonder daer toe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, namentlijcken ierst over sesse dachmaelen landts ende bossch, vier diversche parcheelen, geleghen aen malcanderen onder Bethecom, regen(oten) Huybrecht Coelbranders oost, derffgen(amen) Willem Loots suyde, de begijnen van Aerschot ende Hendrick Brugmans noorden, scheeren straete west west ende Hendrick Janssens noorden, belast alleenelijcken met sheeren chijns, item over drije dachmaelen landts ende bosch, regenoot het het  velt Goor west, Jan Van(den) Wijngaerden suyden, Adriaen Verschueren ende die straet oost, derffgen(amen) Michiel Loots noorden, oyck alleenelijck belast met sheeren chijns, item over een dachmael bosch, opde Goreberch geleghen, regen(oot) Hendrick Gooris suyden, Aerdt Van(den) Loock weten, Jan Standaerts noorden, alleenelijck belast met sheeren chijns, den voors(chreven) Janssens te deel gevallen den xxvien. juny 1636 in prima, item over een halff boender, soe bosch als heyde, geleghen insgelijcx tot Bethecom onder de heerlijckheyt van(der) Bruggen, regen(oot) den heere van(der) Bruggen noorden, Anna Van(den) Casteele suyden, Geerdt Ingelborchs oist ende west, bijde voors(chreve) gehuyschen vercreghen voor schepenen der selver heerlijckheyt teghen Manten Van(der) Lynden en(de) Anna Van Santvoort opden xxiien. juny 1633, item over sesse dachmaelen, soe landt als weyde, geleghen tot Bethecom onder den heere van Rivieren, regen(oot) derffgen(amen) Hendrick Smets oist, derffgen(amen) Michiel Van(den) Velde en(de) sheeren straete suyden, sheeren straete west, Peeter Aerdt[s] noorden, bij de voors(chreve) constituanten v(er)creghen teghen Hendrick en(de) Peeter Smets voor schepenen van Aerschot opden xiiiien. aprilis 1639, eisdem.

 

Hierbij een akte (dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Janssens en Anna Claes (alias Kremers). Uit de akte blijkt dat Anna Claes  voordien gehuwd was met Joannes Joris (alias Ossemans).

Joannes Joris alias Ossemans (senior) moet dus overleden zijn vr 04.06.1631, de datum waarop Anna Claes te Betekom hertrouwde met Joannes Janssens. Namens de onbejaarde kinderen van Joannes Joris en Anna Claes traden Henricus Joris en Anthonius Claes als voogden op. De eerste voogd is allicht de vader of broer van Joannes Joris. De tweede voogd is naar alle waarschijnlijkheid de vader van Anna Claes.

Joannes Joris (junior) huwde te Betekom op 15.07.1642 in de 4e graad bloedverwantschap met Susanna Smets in aanwezigheid van zijn stiefvader Joannes Janssens en Joannes Smets, waarvan volgende kinderen gekend zijn :

-     Anna Joris, gedoopt Betekom 14.05.1642 (ss. : Joannes Plus en Catharina Nuyts), overleden vr 06.09.1643.

-     Anna Jooris, gedoopt Betekom 06.09.1643 (ss. : Adrianus Smits en Anna Viskens).

-     Maria Gooris, gedoopt Betekom 31.03.1646 (ss. : Henricus Vleminx en Maria Claes).

-     Joannes Jooris, gedoopt Betekom 15.02.1649 (ss. : Joannes Vlemincx en Maria Mertens).

Joannes Janssens en Anna Claes gingen een lening aan bij jonker Carolus Van Craenevelt, waarvoor zij een erfelijkse en jaarlijkse rente van 25 karolusguldens verschuldigd waren. Op 12.01.1669 was de lening vereffend.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, folio 396r., akte dd. 13 juni 1636.

Item Henrick Jooris en(de) Anthoen Claes, respective vaderlijcke en(de) moederlijcke geede momboirs van(de) ombejaerde kinderen wijlen Jans Joris en(de) Anna Claes, gehuysschen, ende dat vuyt crachte en(de) naer vermoegen van sekere acte van consente der heeren weesm(eeste)ren en(de) overmomboiren der stadt van Loven vander daet xii. juny 1636 lestleden, onderteeckent A. De Vroey, alhier gesien en(de) gebleken, waeraff den teneur onder dit contract sal worden geinsereert et subscribatur, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen de v(oor)s(chreve) momboirs ten overstaen en(de) bij sijne van en(de) tot hun Anna Claes, moeder der v(oor)s(chreve) kinderen en(de) tegenwoirdighe huysvr(ouw)e van Jan Janssens, ten bij sijn(e) en(de) overstaen desselffs, woonen(de) tot Bethekem, hebben tsaemen respective inder v(oor)s(chreve) qualiteyt in hun(ne) eygen naem(e) bekent schuldich te sijn aen m(eeste)r Aert Cuypers als geco(m)mitteerde van jo(ncke)r Charles Van Cranevelt inden naem(e) en(de) tot behoeff desselffs Cranevelt vijffventwintich carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffelijcke rente, alle jaere opden xiiien. juny te betaelen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ninghen) oft impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, ten behoeve des v(oor)s(chreve) Cranvevelts in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijn(e) als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et indivisim submitten(do), etc(etera), met conditie dat sijl(ieden) de v(oor)s(chreve) rente van xxv gul(dens) erffel(ijck) sullen moegen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gul(den) erffel(ijck) d(aer)aff met sesthien gelijcke gul(dens) loopen(de) munte en(de) met volle rente, ende om den v(oor)s(chreven) jo(ncke)r Charles van Cranevelt te bat te v(er)sekeren, soe hebben de v(oor)s(chreve) comparanten geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derfven gedaeght oft geroepen te worden then(nen) coste ende naementl(ijck) over seker huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, groot tsaemen een dachm(ael), gestaen ende gelegen tot Bethekem, regenoot tsheeren straete in twee sijden west en(de) noorden, de jonge gulde van Bethekem oigst, derfgen(aemen) den H(eyligen) Geest van Bethekem zuyt, item noch een halff boender landts, genoempt den Cauther, regen(oot) sheeren straet zuydt, derfgen(aemen) Peeters Casens noorden, derfgen(aemen) Henrick Smets west en(de) Jan Oyen oigst, item noch een halff boender landts, regen(oo)t sheeren straete west, de kercke van Wesemael zuyden, de kercke van Betekem oigst, de sel(ve) erfgen(aemen) noorden, item een halff boender bosch, reg(enoot) tv(oor)s(chreven) halff boeder landts zuyden, item een dachm(ael) bleckblosch, regen(oot) heer Aert Luyten oigst, de kercke van Betekem suyden, derfgen(aemen) Adriaen Lijfftochs noorden, thalff desel(ve) erffgen(aemen) west, coram Lievens, Grave, junii xiii., anno 1636.

      In de marge.

Is gebleken bij de manuale quictancite in date xii. january 1669, onderteeckent Franchoise Van Craenevelt, die capitaele penningen der rente van vijffentwintich guldens erffel(ijck), int witte deser begrepen, bij haer ontfanghen te sijn ende oversulcx gecasseert geconsenteert inde casatie der selve et sic vacat.

 

In de akte wordt melding gemaakt van Anna Claes, weduwe van Joannes Joris. Joannes Joris was dus reeds overleden vr 07.03.1631. Hij verleed op 20.08.1629, zijn testament voor notaris Van Eynatten. Van deze notaris is niets meer bewaard. Hij heeft nog een broer Henricus (vermoedelijk gehuwd met Catharina Smets).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, akte dd. folio 147v., akte dd. 7 maart 1631.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Anna Claes wed(uw)e wijlen Jans Jooris, gebruyckende die cracht en(de) macht, haer gegeven bij den voors(chreven) Jan, haeren man, met sijn testament, gepasseert voorden not(ari)s Van Eynatten en(de) sekere getuyghen op den xxen. augusti 1629, alhier gesien en(de) gebleken, item Henrick Jooris, broeder des voors(chreven) Jans, bij manisse heeft opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse vijff rinsg(uldens) erffelijcx, vallen(de) jaerl(ijcx) te halff meert, den pen(ninck) xvien., staende bepandt opde goeden Franois Stroobants, volgende d' erffbrieven daeraff sijnde in date ... [n.v.], expos(ito) impos(itus) est Jan Iwaens, h(eylige) geestm(eeste)r geweest hebbende van Bethecum, inden naem en(de) tot behoeff van(den) s(elv)en H(eyligen) Geest, per mo(nitionem) et satis indivisim, ob(ligando), et(ceter)a, et waras voor eene goede, onbelaste en(de) onverthierde rente prout, cederende, transporteren(de) en(de) gevende voorts over tot behoeff van(den) s(elv)en H(eyligen) Geest d' erffbrieven daeraff sijnde mette geloften en(de) conditien daerinne begrepen, eodem jure, coram Daneels, Rivieren, martii vii.,; 1631.

            In de marge.

De quitan(tie) van dese v r(insguldens) erffel(ijck) staet 8bris. 23., 1634 in hac ca(mer)a et sic vacat.

 

Hierbij de emancipatie-akte betreffende de kinderen van Anna Claes, weduwe van Joannes Jooris, inwoonster van Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 192r., akte dd. 22 juni 1630.

Transcriptie.

Item Anna Claes vidua quondam Jo(hann)is Jooris, com(morans) apud Betekem,

in p(rese)ntia, emancipavit Laurentium, Jo(hann)em, Adrianum, Henricum,

Mariam et Catharinam Jooris, suas proles, a pane suo modo debito

et consueto, quo facto N. Van Cranenbrouck reconduxit, coram

Willemaerts, Stockmans, junii xxii.

 

Reeds eerder had ik aangegeven dat Anna Claes (x Joannes Joris aias Ossemans senior) vermoedelijk de dochter was van Anthonius. Anthonius Claes was n van de voogden van de minderjarige kinderen van Joannes Joris en Anna Claes (zie volgende passage).

Uit de akte blijkt dat Anna Claes  voordien gehuwd was met Joannes Joris (alias Ossemans).

Joannes Joris alias Ossemans (senior) moet dus overleden zijn vr 04.06.1631, de datum waarop Anna Claes te Betekom hertrouwde met Joannes Janssens. Namens de onbejaarde kinderen van Joannes Joris en Anna Claes traden Henricus Joris en Anthonius Claes als voogden op. De eerste voogd is allicht de vader of broer van Joannes Joris. De tweede voogd is naar alle waarschijnlijkheid de vader van Anna Claes.

De volgende akte bevestigt dat Anna Claes de dochter is van Anthonius. Bovendien blijkt haar man Joannes Joris de jonge de zoon te zijn van Joannes de oude en Maria Vermijlen (zie tweede link). Joannes Joris de jonge was dus de broer van Catharina, die je reeds had.

Ik vermoed dat Anna Claes ook nog twee broers Gerardus en Franciscus had (maar dat is minder duidelijk). Franciscus Claes was gehuwd met Catharina Deg(h)ens. In elk geval hadden Franciscus Claes(en) en Catharina Degens een zoon Joannes (Hans). Gerardus was de oom van Joannes (Hans).

Het zou wel eens kunnen dat Catharina Degens in Antwerpen of omgeving woonde, want zij gaf voor notaris Bartholomeus Vanden Berge te Antwerpen een volmacht. En mogelijk week Gerardus Claes uit naar Amsterdam, want ook de wethouders van die stad komen ter sprake.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 16r., akte dd. 28 juli 1617.

Item in tegenwoordicheyt, etc(etera), is gecompareert Jan Jooris den jonghen, woonende tot Betekem, die welcke zoo voor hem zelven als mede van weghen van Anne Claes, zijne huysvrouwe, dochtere wijlen Anthonis, mede van weghen Jan Jooris d' oude ende van Marie Vermijlen, zijnen vader en(de) moeder, met behoorelijcke procuratie, gepass(eer)t voor schepen(en) van Betecom den xxii. deser loopender mandt ende jare, alhier in originali gebleken, mede oock tot dezen gebruyckende t' consent ende authoriteyt, hem gegeven bijde voors(chreve) respective persoonen voor schepen(en) van Betecom voorgeroert met twee andere bescheeden, d' eene van(den) xvii. juny ende d' ander van(den) xv. july, oock alhier verthoont ende gebleken, ende heeft naer vermoghen ende in qualiteyt als voore opged(raeg)en met behoorel(ijcke) v(er)thijden(issse) eerst huys en(de) hoff metten toebehoorten, gelegen tot Betecom inde plaetse onder die heerlijckheyt van Rivieren, groot ontrent een dachmael, regen(oten) sheeren strate in twee sijden, Adriaen Cuypers Claes ter iiire., des Cuypers hoffken ter iiiire. zijden, item noch een stuck landts, oock geleghen int voors(chreven) dorp bijde plaetse, regen(oten) sheeren strate ter eenre, Henrick Smets ter iire., d' erffgen(aemen) Jans De Keysere ter iiire. ende d' erffgen(aemen) Peeters De Bruytere ter iiiire. zijden, bijden opdraghere ende sijne huysvrouwe vercregen voor schepenen van Betecom den vi. meert 1617 teghen s(ieu)r Simon  Van Roy, drossaert van Keerberghen, als procuratie hebbende van Cathlijne Deghens wed(uw)e wijlen Franchois Claesen, gepass(eer)t voor Bartholomeus Vanden Berge, not(ari)s tot Antwerpen, den xx. juny 1616, welcke Cathlijne is gecommitteert geweest om t' vercoop der voors(chreve) goeden te moeten doen bij Hans Claes, haren sone, als erffgenaem van wijlen Gerardt Claesen, zijnen vaderlijcken oom, met procuratie desselfffs Jans, gepass(eer)t voor de weth van Ampstelredamme den 10. july 1614, waranderende die selve op sekeren sheeren chijns vanden gronde, ende te liggen onder eenen peerdtskeure, draecht noch op een stuck landts, groot ses dachmaelen der maeten onbegrepen, chijnsende onder die heerlijckheyt van(der) Bruggen, regen(oten) sheeren strate ter ire., Jan Nuyts ter iire., d' erffgenaemen Peeters Van(den) Eynde ter iiire. ende Jan Jooris ter iiiire. zijden, item noch een boender landts onder die heerlijckheyt van(der) Brugghen, regen(oten) sheeren strate ter ire., Jan Jooris ter iire., d' erffgen(aemen) Jooris Michiels ter iiire., wesende belast met xxxii st(uyvers) aende kercke van Betecom, item een eussel, geleghen onder den heere van(der) Bruggen voors(chreven), groot ses dachmaelen onbegrepen, regen(oten) d' erffgen(aemen) Peeters Vanden Inde west, Lambrecht V(er)calsteren al(ia)s De Koen noorden, Jan De Keysere Aerdts sone ooghst, Wouter Vanden Velde ende Jan Jooris voors(chreven) zuyden, tsamen comende op vier boenderen volgende den inhoudt vanden bescheede, hier voore geciteert, van(den) xvii. juny lestleden, eyntel(ijck) draecht noch op twee parcheelen boschs, groot zijnde vijff dachmaelen, liggende aen malcanderen onder die heerlijckheyt vander Bruggen tot Moorsum onder Betecom, regen(oten Jan Jooris ter ire., Michiel Martens ter iire., sheeren strate ter iiire. en(de) iiiire. zijden, belast elck dachmael met ix (mij)ten, expos(ito)  et dat m(eester) Cornelio Janssenio, pr(es)b(yte)rio, sacrae theol(ogicae) licen(tiatus), no(m)i(n)e et ad opus Collegii Divae Pulcheriae in hoc oppido Lovan(iensis) iure haeredit(ario) impos(itus) idem reddidit per mo(nitionem) terminis, ende voorts meer op eene voortaene rente van vierendertich guldens zeven ende eenen halven stuyvers, jaerlijcx te betaelen aende voors(chreve) collegie opden date deser te xs st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, los ende vrije van allen subventien, innegestelt oft inne te stellen, t' elcken jare als schuldt met rechte verwonnen, et sub hisce satis et waras den voors(chreven) opdragere obligan(do) et sub(mittendo) die persoonen ende goeden, zoo zijne eygene als die gene van zijne huysvrouwe, al in solidum ende voort geheel hem voor zijne huysvrouwe sterck maeckende, met gelofte van haer te brengen te halm ende te monde, des aensocht zijnde, met renun(tiatie) van haren t' weghen s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani), en(de) voorts novae constitut(ioni) de duobus reis et aliis in forma, belovende voorts zoo voor hem als voor zijne huysvrouwe obligan(do), etc(etera), ut sup(ra) dese xxxiiii g(uldens) vii st(uyvers) jaerl(ijcx) loffel(ijck) te betaelen en(de) in deser stadts wissele, los ende vrije te leveren, in futurum quolibet ass(ecut)um et casu quo ad mo(nitionem) alia et tantum prout vel redimere, et poterit redemptio semper fieri refundendo pro quolibet eorundem nummoru(m) annuorum seditim nummus consimiles cum pleno censu quite ac libere van pontpen(ningen) ende allen andere coste, oock geloeft d' opdragere obligeren(de), etc(etera), zijnen vadere en(de) moedere ende hunne goeden haer leven lanck costeloos van dese rente t' ontheffen, coram Schore, Maes, julii xxviii., 1617.

            In de marge.

De cassatie van dese rente van xxxiiii gul(dens) seven en halven, staet july iiia., a(nno) 1628 in prima, et sic vacat.

     Uit dit huwelijk:

     1. Joris Laurentius,

     Joris Joannes, x Betekom 15.07.1642 (g. Joannes Janssens en Joannes Smets) met Susanna Smets,

      Joris Adrianus, () Betekom 23.07.1617 (g. Adrianus Claes en Maria Vermijlen),

     Joris Catharina, () Betekom 26.01.1620 (g. Brugmans Bartholomeus en Claes Catharina),

     Joris Maria, () Betekom 07.11.1622 (g. Van Vlaslaer Joannes en Claes Maria),

     Joris  alias Ossemans Henricus, () Betekom 05.09.1625 (g. Henricus Van Hoove e n Catharina De Preeter),

     Joris Catharina, () Betekom 22.08.1628 (g. Vanden Eijnde Joannes en Backers Catharina),

     2. Janssens Lucia, () Betekom 15.05.1632 (g. Moens Lucia),

 

Claes Catharina fa Antonius, x (niet B, ) met Vande(n) Berg(e) Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Berge Petrus, () Betekom 13.01.1630 (g. Vanden Berge Petrus en Claes Catharina fa Adrianus),

     Vande Berg Anna, () Betekom 04.04.1632 (g. Batta Anna),

 

Claes Joannes fs Anthonius, () Betekom 28.10.1611 (g. Nuts Joannes en Claes Anna), x (niet Bet, Heist, ) met Jacops Maria,

     Uit dit huwelijk posthumus:

     Claes Egidius, Heist, () Betekom 10.07.1639 (g. Claes Petrus en Vrancken Anna),

     Claes Joannes, Heist, () Betekom 10.07.1639 (g. Vanden Loock Adrianus n. Claes Adrianus en Claes Maria),

 

Claes Petrus, X - XI (S610 + N1066), () Betekom 29.03.1618 (g. Vervoert Petrus en Claes Magdalena),

 

Claes Nicolaus, () Betekom 02.08.1620 (g. Machgiels Nicolaus en Kercmans Anna/Van der Loock), moeder Maria, x Betekom 06.09.1651 (g. Janssens Joannes en Smets Joannes) met Valenteijns Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Henricus, () Betekom 21.05.1652 (g. Vlemincx Henricus en Valenteijns Johanna),

     Claes Anna, () Betekom 18.06.1654 (g. Vlemincx Joannes en Claes Anna),

     Claes Susanna, () Betekom 13.08.1656 (g. W... Henricus en Smets Susanna),

     Nicolai Andreas, () Betekom 14.04.1659 (g. Wilms Henricus n. Vander Beken Alexander en Nuijts Barbara),

 

Claes Anna, () Betekom 21.04.1623 (g. ... Anna), moeder Maria,

 

Klaes Maria, () Betekom 12.10.1625 (g. Viskens Joannes fs Jacobus en Vervort Maria),

 

Claes Gaspar, () Betekom 08.10.1628 (g. Gents Gaspar en Nuijts Anna).

 


 

X - Vissena(e)ken(s) Laurentius (S736), () Betekom 26.04.1620 (g. Smits Laurentius en Peters Elisabeth), + Betekom 15.04.1701, x 1 Betekom 24.09.1641 (g. Plu Joannes, Vande Loock Adrianus, De Meijer Anthonius en De Meijer Christianus) met Claes Maria (S737), () (niet Bet?, K, W, Rot, Beer, S, Wez, R?, ), + Betekom 30.12.1683, x 2 Betekom 09.04.1684 (g. Henricus Jores en Joannes Aerts) met Vervarent Maria (wellicht kinderloos), + Betekom 19.11.1700.


Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vissena(e)ken(s) Laurentius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Viscenakens Joannes, () Betekom 24.06.1642 (g. Mertens Joannes en Mertens Joanna),

 

Vissenaeckens Petrus, () Betekom 14.05.1645 (g. Van Inthout Bartholomeus en Montens Adriana), x (niet Mech, Bet, DD, ) met

Fil(l)et, Fallet, Vallet Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Vismans (Filet) Petronella, () Mechelen Kat 21.04.1678 ill. (g. Gilis Henricus en Neuts Joanna),

     Visnaeckens Maria, () Mechelen St.-Jan 10.03.1680 (g. Verhaeghen Petrus en Verhoeven Maria),

     Vissenaers N, () Mechelen St.-Jan 31.10.1683 (g. Van Rijmenam Joannes en Van Dijck Maria),

     Visnaeckens Petrus, () Mechelen St.-Jan 14.11.1685 (g. Op den Bosch Petrus en Ots Maria),

     Vissenaeckens Joannes, () Mechelen St.-Jan 08.03.1691 (g. Nees Cornelius n. Vissenaeckens Joannes en Vissenaeckens Elisabeth),

 

Vissenakens Adrianus, () Betekom 25.03.1649 (g. Mertens Adrianus en Mertens Catharina), x Betekom 13.05.1681 (g. Vissenaken Laurentius en De Wijngaert Adrianus) met De Roover Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenakens Petrus, () Betekom 27.09.1682 (g. Mirocx Petrus en Vande Loock Anna),

     Vissenaken Leonardus, () Betekom 03.02.1684 (g. Vissenaken Leonardus en Jansens Lucia),

     Vissenaken Johanna, () Betekom 02.08.1685 (g. Vander Loock Hendricus en Jansens Johanna),

     Vissenaken Maria, () Betekom 03.08.1686 (g. Claes Laurentius en Van Inde Maria),

     Vissenakens Johana, () Betekom 10.02.1688 (g. Vissenakens Laurentius n. Vissenakens Joannes en Jansens Joanna),

     Vissenaken Guielmus, () Betekom 03.01.1690 (g. Vissenakens Laurentius en Nijs Elisabeth),

 

Vissenakens Elizabeth, () Betekom 07.07.1652 (g. De Meijer Guihelmus en Nuijts Elisabeth), + Betekom 30.12.1700, x Betekom 12.04.1680 (g. Vissenaken Laurentius en Vissenaken Joannes) met Vandevelde - Van de Velde Joannes, deze x 2 Mechelen 12.03.1701 (g. Petrus Lauwers en Petrus Wauters) met Maria Timmermans, () Betekom 23.07.1673 (g. Verhelst Hendricus en Van Wuijthem Maria), + Betekom ...01.1704, fa Adrianus en Mertens Anna, x 3 Betekom 20.02.1704 (g. Adrianus De Meyer en Laurentius Claes) met Adriana Antonis,

Verschillende boeiende aktes en andere gezinsinfo onder de KLIK bij 4, met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vandevelde Adrianus, () Betekom 30.04.1680 (g. Vissenake Adrianus en Vanden Peut Catharina),

     Vandevelde Joannes, () Betekom 02.02.1682 (g. Vissenaken Joannes en Van de Velde Barbara),

     Vandevelde Maria, () Betekom 22.04.1684 (g. Bloems Joannes en Vervarent Maria),

     Vande Velde Anna, () Betekom 22.02.1687 (g. Vandevelde Michael en Vandevelde Anna),

     Vande Velde Theodorus, () Betekom 05.06.1690 (g. Verreet Theodorus en Van Tongeren Maria),

     Van de Velde Theodorus, () Betekom 25.02.1696 (g. Verhaert Theodorus en Buerchmans Philippina),

     Van de Velde Martinus, () Betekom 15.04.1698 (g. Martinus Van den Velde en Anna Jooris ?),

     2. Vande Velde Barbara, () Betekom 03.12.1702 (g. De Meijer Leonardus en Timmermans Barbara),

     3. Vande Velde Anna, () Betekom 15.11.1704 (g. Van Vlasselaar Arnoldus en Anthonis Anna),

     Vande Velde Lambertus, () Betekom 09.02.1708 (g. Van Nuffel Martinus en Antonis Elisabeth),

     Vande Velde Joannes Franciscus, () Betekom 14.03.1711 (g. Antonis Joannes en Wittemans Elisabeth),

     Van de Velde Maria, () Betekom 21.06.1714 (g. Dauwens/ Lauwens Adrianus en Chrispijne Maria),

 

Vissenakens Henricus, () Betekom 05.12.1655 (g. Mertens Henricus en Claes Maria), wellicht x (Aarschot? ) met Anna Zerck,

Ze woonden in Aarschot en hadden een zoon Cornelius. Zie onder de KLIK bij 3.

 

Vissenaken Leonardus, IX (S368), () Betekom 19.02.1659 (g. Wouters Leonardus en Claes Maria n. Degens Barbara),

 

Vissenakens Arnoldus, () Betekom 21.06.1662 (g. Nijs Arnoldus en Viskens Catharina), x Betekom 01.08.1700 (g. Claes Laurentius, Vissenakens Laurentius en Vissenakens Leonardus) met Meijnens - M(e)ijnes Catharina, ex Nieuwrode,

     Uit dit huwelijk:

     Vissenaken Anna, () Betekom 25.11.1700 (g. Elsen Nicolaus en Pelgrims Anna),

     Vissenaecken Joannes, () Betekom 01.02.1704 (g. Vande Velde Joannes en Librechts Joanna), + Betekom 1741,

     Vissenaeck Maria, () Betekom 08.07.1707 (g. De Meijer Simon en Vande Velde Maria),

     Vissenaeck Jacobus, () Betekom 05.09.1709 (g. Claes Jacobus en Vervarent Susanna), + Betekom 1741,

     Vissenaeck Franciscus, () Betekom 14.10.1713 (g. Vissenaeck Adrianus n. Vissenaeck Petrus en Vissenaeck Anna).

 

 

 

X - XI - Claes - Klaes Petrus (N610 + S1066), () Betekom 29.03.1618 (g. Vervoert Petrus en Claes Magdalena), x Werchter 22.07.1642 (g. Vanden Velde Joannes en Claes Antonius) met Vande(n) Velde - Vellemans Jacobina - Jacoba (N611 + S1067).

 

Aktes met dank aan Christine Savat.  

AVT2: 11 april 1673:

Peeter Claes (x Jacoba Vandevelde uit Werchter/Betekom) als vaderlijk momboir van de erfgen Niclaes Claes x Margriet Bosmans sal mem ende Jan Bosmans Cornelissone als moederlijken oom ende momboir verhuren aan Jan Bosmans Jansone huis en hof huis en hof mette lande annex comp voors weesen gelegen tot Ninde.

AVT2: 12 maart 1678:

Peeter Claes als vaderlijck momboir en grootvader vande weese wijlen Niclaes Claes ende Margriet Bosmans gehuijschen verhuurt aan Jan Diricx sone Jacobs huis en hof mette lande annex gelegen tot Nijnde groot onderhalf dm.

AVT3: 2 feb 1680:

Jan Claes Peetersone ende Sebastiaen Bosmans als momboirs van het kint Niclaes Claes x Margriet Bosmans ten overstaen van Elisabeth Bosmans begijnken tot Loven verhuren aan Jan Diericx huis en hof geheeten die Steene camere gestaen tot Nijnde groot onderhalf dm.

AVT3: 2 feb 1681:

Jan Claes als vader en momboir vant weeskint Niclaes Claes ende Sebastiaen Bosmans als momboir van de moeder ter presentie van Jo Elisabeth Claes begijnken moijcken van kint ende in haeren coste tegenwoordigh hebbende, hebben verclaert dat Jan Dirix woonende inde huijse des vs weeskint tot Nijnde in de steynen camer ... drij jaer hueringe van alles tot alles ... gedaen  reparatien aenden vs huijse ... krijgt een half jaar kwijtschelding

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Catharina, IX - X (N305 + S533), () Werchter 31.08.1642 (g. Tombeurs Petrus en Vanden Velde Catharina),

 

Claes Maria, () Werchter 04.02.1644 (g. Henricus Vleminckx n. Van Tongelen Arnoldus en Maria Van den Velde),

 

Claes - Klaes Anna, () Werchter 27.03.1646 (g. Vervoort Antonius en Vervoort Anna), x Werchter 25.11.1670 (g. Claes Petrus en Van Casteren Joannes) met Brugmans - Bruchmans Gaspar,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Joannes, () Werchter 14.10.1671 (g. Bouckhorst Joannes en Verbeeck Catharina),

     Brugmans Anna, () Werchter 28.12.1672 (g. Vervoort Sebastianus en Claes Margareta n. Ingelborghs Anna),

     Bruchmans Maria, () Werchter 15.08.1674 (g. Kercmans Joannes en Verschueren Maria n. Rapts Maria),

     Bruchmans Franciscus, () Werchter 07.02.1676 (g. Kins Franciscus en Van Tongelen Anna),

     Brugmans Jacobus, () Werchter 22.04.1677 (g. Ilios Jacobus en Claes Margarita),

     Bruchmans Petrus, () Werchter 18.01-03.03.1679 (g. Lambrechs Jan en Claes Elijsabeth),

     Brugmans Gummarus, () Werchter 20.04.1681 (g. De Wit Gummarus en Tkint Maria),

     Brugmans Catharina, () Werchter 26.12.1682 (g. Claes Joannes en Claes Catharina),

     Brugmans Jacobus, () Werchter 16.04.1684 (g. Van Tongelen Jacobus en Ingelborchs Anna),

     Brugmans Arnoldus, () Werchter 05.07.1685 (g. Van Roost Arnoldus n. Van Hoegaerde Joannes en De Worteler Lucia),

     Brugmans Petrus, () Werchter 09.07.1686 (g. Van Tongelen Petrus fs Joannes en Matthijs Barbara n. Burremans Joanna),

     Brugmans Arnoldus, () Werchter 19.11.1687 (g. Wouters Arnoldus en Van Leempoel Barbara n. Vervoort Anna),

     Brugmans Anthonius Joannes, () Werchter 31.03.1691 (g. Lambrechts Jan en Van Castere Maria),

 

Claes Nicolaus, () Werchter 10.11.1647 (g. Claes Nicolaus en Meelkens Petronella), x Werchter 08.07.1668 (g. Boschmans Joannes en Claes Petrus) met Bosmans Margareta, () Werchter 08.09.1649 (g. Dieric Michael en Geens Margareta), fa Cornelius en Janssens Barbara,

Volgens bovenstaande akte hertrouwde ze mogelijk met haar schoonbroer Joannes.

Akte met dank aan Christine Savat.    

AVT3: 2 feb 1680:

Jan Claes Peetersone ende Sebastiaen Bosmans als momboirs van het kint Niclaes Claes x Margriet Bosmans ten overstaen van Elisabeth Bosmans begijnken tot Loven verhuren aan Jan Diericx huis en hof geheeten die Steene camere gestaen tot Nijnde groot onderhalf dm.

 

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Nicolaus Claes en Margaretha Bosmans uit Werchter.  Bijzonder aan de akte is dat zij delen van het huis te Ninde in pand stellen voor een lening.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8269 fol. 471v.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Niclaes Claes ende Margriet Boschmans, gehuysschen, innegesetenen van Werchter, de welcke hebben bekent ende geleden gelijck sij bekennen ende leyden midts desen eene erffelijcke rente van achthien guldens ende vijfthien stuyvers aen ende ten behoeffve van Jan Van Meerbeeck, alhier present ende accepterende, waer van het eerste jaer vallen ende verschijnen sal den thiensten april vanden jaere sesthien hondert tweeenseventich ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, die altijdt sal moghen geschieden als het de rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente, gelovende de voors. rente jaerelijckx wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wissele los ende vrije te leveren van alle impositien ende exactien, alreede innegestelt ende naermaels inne te stellen, ende tot naerdere vasticheyt vande voorschreven rente ende jaerelijcksche betaelinge der selver hebben verobligeert alle hunne goederen, present ende toecomende, ende naementlijck eerst die steene camer aen het huys van Jan Boschmans tot Nynde, die keldercamer met den kelder, het paert vande messinge oostwaerts mette hellicht oft paert vanden vloer vande steene camer tot aenden balck, de hellicht vanden waterput, het cleyn hoffken aende selve camer met die reste van het landts, alles soo t' selve is affgeteeckent oft gescheyden, regenoten het paert van het landt, gebleven aenden voors. Jan Boschmans oost, die weduwe Jan Dierickx zuydt, het huys ende hoff des voors. Jan Boschmans west ende die straete naerde heyde noordtwaerts, gelovende daerover in het slaen van beleyde ende mainmise, mede in het decreet der heeren schepenen van Loven daerover te geven, gelovende als voor de voors. rente jaerel. wel te betaelen als schuldt met recht verwonnen onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma ende naementlijck aen het beneficie non numeratae pecuniae daer van onderricht sijnde, alles onder obligatie vigore quo supra coram jor. Sylvius, sr. Cuypers, xen. april 1671.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Anna, () Werchter 06.09.1669 (g. Boschmans Joannes en Claes Anna),

 

Claes Elijsabeth, () Werchter 14.02.1649 (g. Paeps Petrus en ... Elijsabeth avia), begijntje in Leuven?,

 

Claes Joannes, () Werchter 29.11.1650 (g. Van Langendonck Joannes en Van Krieckinge Emerantiana),

 

Claes Margareta, () Werchter 29.03.1652 (g. Meelkens Henricus en Vanden Panhuijsen Margareta), x 1 ? met Christophorus Parmentier, x 2 met Nicolaus Kuppens,

     Uit dit huwelijk:

     1. (P)Armentier Maria, () Werchter 20.11.1678 ill. (g. Antonius Claes en Maria Hoolaerts),

     2. Kuppens Gerardus, () Werchter 17.05.1684 (g. Gerardus Paeps en Anna Machiels),

     Kuppens Maria Anna, () Werchter 18.11.1685 (g. Joannes Claes en Maria Vervoort),

     Cuppens Leonardus, () Werchter 22.03.1688 (g. Leonardus Lambrechts en Anna Claes),

     Ceuppens Gaspara, () Werchter 02.02.1690 (g. Cornelius Van Roost l. Coppens Henricus en Anna Claes), + W 27.10.1731,

      x ca. 1684 (niet W, ) sexta uxor Joannis Vermeren, met Joannes Van der Meren,

 

Claes Sebastianus, () Werchter 12.03.1654 (g. Vervoort Sebastianus en Worteleers Lucia), moeder Wilhelmina,

 

Claes Antonius, () Werchter 07.09.1656 (g. Antonius Vervoort en Anna Van Bostraeten),

 

Claes Francisca, () Werchter 09.12.1658 (g. Vandendriesch Joannes en Mombaers Elisabeth),

 

Claes Cornelius, () Werchter 04.09.1661 (g. Van Nuffelen Cornelius en Mesmaeckers Anna).

 


 

IX - X -XI - Lambrechts - Lambert - ... Joannes (N304 + S532 + S1144), () (niet Heist?, W!, ...),  x 1 Mechelen OLV 27.02.1650 (g. Van den Driessch Hubertus en Jouret Petrus) met Van den Driessche Anna (S1145), () Mechelen OLV 07.10.1627 (g. Van Rijmenam Peeter en Van de Plasse Anna), + Werchter 01.08.1661, x 2 (niet W, Wak, Heist, S, H, Ber, I, L, Mech, DD, ) met Luijmoij(t) Margareta (S1145), x 3 Werchter 08.09.1678 (g. De Wijngaerde Joannes en Bruchmans Gaspar) met Claes Catharina (N305 + S533), () Werchter 31.08.1642 (g. Tombeurs Petrus en Vanden Velde Catharina).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lambrechts - Lambert - ... Joannes.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens H, Wes, Wak, W, Rot, Bet, S, K, Til, Buk, Wez, Hols, Beer, P, B, L, R,

 

1a. Van den Driessch (fs Mares Joannes Antonius) Joannes, () Mechelen OLV 04.08.1646 ill. (g. Van den Driessch Cornelia), onwettige zoon van Van den Driessche Anna,

 

1b. Lambert Cornelius, Laeth, + Werchter 01.12.1726, x 1 Werchter 07.07.1691 (g. Brugmans Jasparus en Everaert Angelus) met Haverhals Magdalena, x 2 Werchter 05.06.1694 (g. Gerardo Lamberti en Judoco Van Loo) met Catharina De Witt, x 3 met Luyten Joanna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lambrechts Joanna, () Werchter 24.02.1692 (g. Lambrechts Joannes en Willems Elisabeth n. Lambrechts Joanna),

     Lambrechts Maria, + Werchter 11.09.1693 8 m.,

     3. Lambeer Cornelius, () Werchter 09.09.1710 (g. Vervoort Cornelius en Luijten Elisabeth), + Werchter 06.12.1734,

     Lambrechts Petrus, () Werchter 01.08.1715 (g. Wijeberchs Petrus en Wilms Elisabeth n. Lambreghts Joanna), + Werchter 26.10.1762,

     Lamber Michael , () Werchter 02.03.1719 (g. Luijten Michael en Lamber Joanna),

 

Lambert Gerardus, X (S572),

 

Lambrechs Anna, () Werchter 02.12.1663 (g. Van Tongelen Petrus n. Van Loo Joannes en Gobelens Anna),

 

Lemmerechts - Lambrecx Leonardus, () Werchter 03.04.1665 (g. Van Loo Nicolaus en Peeters Adrianus), + Werchter 12.05.1728, x Werchter 09.05.1694 (g. Brugmans Jasper en Peeters Adrianus) met Peeters Cornelia, deze x 1 Werchter 04.07.1685 (g. Van Roost Cornelius en Hoolaerts Adrianus) met Peeters Hubertus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Maria, () Werchter 08.09.1687 (g. Peeters Joannes en Peeters Maria),

     Peeters Adrianus, () Werchter 20.01.1691 (g. Peeters Adrianus en Van Leempoel Barbara n. Peeters Paschasia),

     Peeters Catharina, () Werchter 04.06.1692 (g. Peeters Anna n. Van Nuffelen Petrus en Claes Catharina),

     2. kinderloos,

 

Lemmerechts Joannes, () Werchter 29.06.1666 (g. Bruijnincx Maria n. Machiels Joannes en Vanden Bosch Maria n. Van Bostraeten Anna),

 

Lemmerechts Henricus, () Werchter 12.10.1667 (g. Peeters Henricus en Vanden Bosch Maria),

 

Lambert - Lembrechts Joannes, () Werchter 18.08.1669 (g. Janssens Joannes), x Werchter 12.04.1695 (g. Brughmans Gaspar en Van Roost Arnoldus) met Catharina Antonis - Teunis,

     Uit dit huwelijk:

     Lambrechs Joanna, () Werchter 20.02.1696 (g. Egrix Arnoldus en Lambrechts Joanna),

     Lambrechtx Leonardus, () Werchter 25.12.1699 (g. Lambrechtx Leonardus en De Witt Catharina),

     Lambert Maria, () Werchter 27.06.1708 (g. Lambert Geraert en Peeters Maria),

 

Lambrechts Elisabeth, () Werchter 12.04.1671 (g. Van Nuffel Cornelius en Verstraeten Elisabeth),

 

Lemmerechts Michael, () Werchter 21.03.1673 (g. Van Roijst Cornelius n. Van Hautvin Michael en Vanden Avondt Margareta),

 

Lemmerechts Maria, () Werchter 07.03.1675 (g. Van Esche Joannes en Verschueren Maria),

 

2. Lambrechts - Lambert Anna, () Werchter 09.11.1679 (g. Claes Lucas n. Van Roost Cornelius en Claes Anna), x Werchter 04.05.1698 (g. Brughmans Jaspar en Valenbergh Joannes) met Lambrechts Joannes, geen fii in W,

 

Lembrechts Jacoba, () Werchter 26.09.1681 (g. Claes Joannes en Claes Margareta),

 

Lambert Henricus, VIII - IX (N152 + S266), () Werchter 07.02.1684 (g. Vervoort Henricus en Hoijlaerts Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom