Voorouderlijst Claes Jan
 

Claes, Claes(s)en(s), Claas(en), Classen(s), Clasen(s), Claçens, Clasens, Klaas, Klaes(en), -sens, Klaese(n), Klaas(s)e(n), Klaassens, Clahsen, Class(e), Classen(s), Claszen, Klas(s)en, Klasens, Clees, Klees, Kles(z)cz, Clesens, Clesse(ns), Klessens, Cloos, Kloos, Clos, Klos(e), Cloose(n), Cloese(n),  Close(n), Clo(e)s, Cloës, Clohse, Closse, -en(s), Cleus(en), ...

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Nicolaas.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - Claes Jan, ° ca. 1520, x met Elisabeth Van de Moutter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Jan, XIII - XIV - XV (N4280 + S4416 + S4608 + S4616 + N6584 + N7160 + S8448 + S8576 + S9568 + S9640 + S12466 + S14352 + S26176),

 

Claes Joanna, x 1 Schriek 04.09.1607 (g. Jan Verlinden en Henri Vercalsteren) met Mathijs Storms, deze x 2 Beerzel 30.05.1628 (g. Swiggers Petrus en De Belser Matheus) met Rijmenants Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Storms Magdalena, (°) Keerbergen 30.09.1612 (g. Likens Gommarus en Thessens Magdalena), x 1 Putte 25.11.1638/9 (g. Daems Joannes/Verschoer Andreas en

     Loobosch Henricus) met De Bruijn Cornelius, x 2 Putte 31.07.1657 (g. T'Serneels Joannes/Noels Laurentius en Caleijs Petrus/Cuppens Joannes)

     met Burremans Joannes, gezin bij De Bruijn,

     Storms Catharina, (°) Keerbergen 03.01.1616 (g. Claes Walterus en Stoffels Catharina),

     Storms Petrus, (°) Keerbergen 13.08.1619 (g. De Belser Petrus en De Preter ? Margareta),

     Storms Anna, (°) Keerbergen 20.03.1622 (g. Bosmans Joannes en Claes Anna),

     2. Storms Thomas, (°) Beerzel 10.01.1629 (g. Van Poyer Thomas en Hazeberch Catharina),

 

Claes Anthonis,

 

Claes Catharina, x met Jan Hollemans Aertsone,

     Uit dit huwelijk:

     Hollemans Jan,

     Hollemans Barbara, x met Jan Ywaens Smet,

     Hollemans Elisabeth, x met  Guiliam Serneels.

 


 

XIII - XIV - XV - Claes Jan (N4280 + S4416 + S4608 + S4616 + N6584 + N7160 + S8448 + S8576 + S9568 + S9640 + S12466 + S14352 + S26176), ° ca. 1545, x 1 met Elisabeth Verloije (N4281 + N7161 + S8577 + S14353), x 2 met Maria De Bijne (S4417 + S4609 + S4617 + N6585 + S8449 + S9569 + S9641 +S12467 + S26177)

 

KB1164: Fo 2v: 24 feb 1599:

Johanna Goorts Peetersdochter x Hendrik Verhoeven heeft verkocht aan Jan Claes x Marie De Bijn een half bunder land opt Lanck eijnde.

KB1165: Fo 37: 5 nov 1622:

Jan Claes doude heeft opgedragen 127 roeden thien voeten opt Lanck eijnde achter den borreput aan mr Jan Van Zoutelande.

KB1165: Fo 38: 26 feb 1626:

S+D kinderen Jan Claes van eersten bedde

- Peeter Claes wijlen Janssone daer moeder af was wijlen Elisabeth Verloije, eenigh kint uit haer bedde

- Michiel Luijten x Adriana Claes

- Jan De Grove Peetersone ende Henrik Bullens wettige momboirs van het weeskint wijlen Philips De Grove daer moeder af is Cathelijne Claes

- vs Michiel Luijten en Michiel Vereect tsaemen momboirs van de drij minderjarige kinderen wijlen Jan Claes des voors Janssone daer moeder aff is Anna Verhagen.

De kinderen van den tweeden bedde daer moeder af is Maria De Bijne voor de wederhelft

ook over de goederen achtergelaten aan wijlen Jan Claes door zijn moijken Elisabeth Vande Mouter.

S+D kinderen Jan Claes van den tweeden bedde daer moeder af is Marie De Bijne we

- Michiel Luijten x Adriana Claes

- Jan De Grove Peetersone ende Hendrik Bullens momboirs weeskint wijlen Philips De Grove x Cathelijne Claes

- minderjarige kinderen wijlen Jan Claes x Anna Verhagen.

KB1165: Fo 132: 27 nov 1630:

S+D wijlen Jan Claes x Marie De Bijne sijn tweede huijsvrouwe

- Michiel Luijtens x Adriana Claes

- Michiel Luijten ende Michiel Vereckt als momboirs van de kinderen wijlen Jan Claes daer moeder af is Anna Verhagen nu x Cornelis Cornelis

- Jan De Grove Peetersone ende Hendrik Bullens als momboirs van het weeskint van wijlen Philips De Grove daer moeder af is Anna Claes nu x Jacques Van Calsteren

samen kinderen en kintskinderen wijlen Jan Claes doude ende Marie De Byne sijne tweede huijsvrouwe

- Peeter Claes voorsone van Jan Claes x Elisabeth Verloije

over de goederen verstorven aan Jan Claes vanwege wijlen Elisabeth Vandemontere.

Peter Claes ende Michiel Luijtens x Adriana Claes kinderen Jan Claes in hun naam als hunne broeders ende susters soo van heelen als halven bedde hebben afgequeten een erfelijke rente op de goederen van wijlen Jan Claes (doude) aende vroente geheeten het Lanckeijnde, hen verstorven mits de doot van wijlen Elisabeth Vande Monte.

KB1165: Fo 132v: 27 nov 1630:

Barbara De Wint Anthonisdochter daer moeder af was Clara Van Vuijthem jonge dochter oudt 50 jr bekent dat Peeter Claes ende Michiel Luijten x Adriana Claes (zie hoger) hebben gequeten een rente staende op de goederen van Jan Claes doude.

KB1165: Fo 168: 3 mrt 1633:

Michiel Luijtens x Adriana Claes en Michiel Verept samen momboirs van drij minderjarige kinderen van wijlen Jan Claes x Anna Verhagen, Cathelijne Claes x Jacop Van Calsteren, samen erfgenamen Willem Claes ende Jan sijnen sone daer moeder af was wijlen Cathelijne Van Geele.

Anneken Van Geele des voors cathelyne suster x Jan Cleijnheijns.

Questie ter cause van seker testament gemaeckt aen de kercke alhier bij de voors Cathelijne Van Geele & Jan Claes haeren sone over drij dagwant land geheeten het Lombaerdvelt gelegen in de Zeept aan de kerk gemaakt voor een eeuwig jaargetyde.

KB1166: Fo 21v: 31 jul 1642:

Afquitinge van een rente van thien gl van Guilliam De Grove x Jenneken Van Hove

- Peeter Claes voor zijn zelven

- Jan Claes zijnen halven broeder oock voor zijn zelven

- de voors Peeter Claes vervangende Michiel Luijten x Adriana Claes

- Jan Claes als momboir van drij minderjarige kinderen van wijlen Jacques Van Calster x wijlen Cathelijne Claes

kinderen en kintskinderen van wijlen Jan Claes x Elisabeth Van (Mentere) voor d’een helft

- Jan Hollemans Janssone

- Jan Ywaens Smet x Barbara Hollemans

- Guilliam Serneels x Elisabeth Hollemans

kinderen wijlen Jan Hollemans Aertsone daer moeder af was Cathelijne Claes des voors Jan Claes d’oude suster als sij leefde voor d’ander helft.

KB1166: Fo 83v: 29 okt 1647:

(Peeter Claes sone) Jan Claes in sijnen leven doude geasst van Jan ende Peeter Claes sijne kinderen ende Huijbrechts Wijnts x Elisabeth Claes oock des voors Peeters dochter ter eenre ende Jan Claes Janssone daer van … vader was de voors Jan Claes doude, de kinderen wijlen Jacop Van Calsteren x Cathelijne Claes mits de aflijvigheijd van wijlen Hendrik Buellens voorgaende tweeden momboir, welcke momboirs hebben verclaert .. ertyden tussen den voors Peeter Claes voorsone des voors Jan Claes ende de naerkinderen van selven daer moeder af was wijlen Maijcken De Bijn te hebben gescheyden ende gedeylt , de goederen achtergelaten bij den selven Jan Claes doude op 27 nov 1630 bij welcke S+D de voors kinderen van Jacop Van Calsteren onder andere goeden ten dele gevallen es de helft van den huijse schuere messe ende voorhof gelegen opt Lanck eijnde, waervan de wederhellicht met het Ponthuijs ten deele is gevallen aende voors Peeter Claes ierste comparant, ende alsoo deselve Peeter Claes van intentie was tgene hem ten deele was gevallen af te breken ende te vertransporteren etc ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Petrus, XII - XIII (N2140 + S2308 + N3580 + S4228 + S7176),

 

2. Claes Adriana, x Keerbergen 12.08.1619 (g. Jan Bosmans, Jan De Grove en Jan Holemans) met Luyten Michael, fs Jan,

Wer1849/1: Fo 15v (31 maart 1626):

Machiel Luijten sone Jans verkoopt aan Peeter Vervoort x Maeijcken Van Arendonck een stuk land genoempt het Pereleerland gelegen te Tremeloij (Jan Van Aerschot, Jan Schrijns) waarop een erfelijke rente 

(in de marge: compareerden Maria Van Desschel x Adriaen Claes heeft bekend over de rente van ses gl vijf st sjaers ontfangen te hebben van wegens mijnheer Crabeels de somme van 50 gl wesende de hellicht vant capitael ende noch 50 gl .. voor de jaren 1681 ev)

KB1166: Fo 150: 10 mei 1651:

Adriana Claes Jansdochter x Michiel Luijten hebben verkocht aan Merten De Roije x Maria Verbinnen (Verhoeven) een vierde paert van een stede huijs hove lande ende toebehoorten als in coope vercregen van Hendrik De Neve.

KB1166: Fo 150: 10 mei 1651:

Adriana Claes Jansdochter x Michiel Luijten hebben verkocht aan Merten De Roije x Maria Verbinnen (Verhoeven) een vierde paert van een stede huijs hove lande ende toebehoorten als in coope vercregen van Hendrik De Neve.

     Uit dit huwelijk:

     Luyten Catharina, (°) Keerbergen 19.07.1620 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Claes),

     Luyten Jan, (°) Keerbergen 03.07.1622 (g. Joannes Luyten en Elisabeth Claes),

     Luyten Elisabeth, (°) Keerbergen 19.03.1627 (g. Henricus Luyten en Elisabeth Claes),

     Luyten Petrus, (°) Keerbergen 21.03.1630 (g. Petrus en Anna De Grove),

     Luyten Adrianus, (°) Keerbergen 18.11.1632 (g. Joannes Van den Berghe en Elisabeth Tuytgaens),

     Luyten Egidius, (°) Keerbergen 23.09.1635 (g. Egidius Holemans en Catharina Claes),

     Luyten Catharina, (°) Haacht (gen. Keerbergen) 03.08.1638 (g. Jacobus Hesteren en Catharina Van Rompay),

 

Claes Jan, XIII (S4784),

 

Claes Catharina, XIII (S6233),

 

Claes Guilielmus, XII - XIII - XIV (S2208 + S2304 + N3292 + S4224 + S4820 + S13088).

 


 

XII - XIII - Claes Petrus (N2140 + S2308 + N3580 + S4228 + S7176), x met Elizabeth Viskens (N2141 + S2308 + N3581 + S4229 + S7177).

 

KB1164: Fo 1v: 2 mrt 1596:

Jan Hollemans Peetersone laet van desen hove van Bollo als mondeling last hebbende van Willem Hoolaers nu sieck te bed liggende, wesende den voors Willem gemachtigt dd 5 feb 1596 van Hendrik Van Roost wn Elisabeth Vander Hergracht dochter wijlen Aerts Aander Hergracht daer moeder af is Barbara Goris we Jan De Pelsmaecker voor de tocht, ende Cathelijne Van Roost des voors dochter x Jan De Witte hebben verkocht aan Peeter Claes Janssone x Elisabeth Viskens een half bunder bempt onder de laet van Bollo in den Loosen hoeck.

KB1164: Fo 11v: 29 dec 1609:

Laureys Spoelbergh Peetersone uit Werchter verkoopt aan Peeter Claes Janssone x Elisabeth Viskens ses dm land aenden Loosen hoeck.

KB1164: Fo 110/2v: 20 feb 1615:

Gielis Haverhals ende Peeter Claes Janssone als he geestmeesters verkopen aan Francois Verbraken x Cathelijne De Jonge zeker plecke land in de Cassestraete.

KB1165: Fo 74: 17 mei 1628:

Erfbrief voor Peeter Claes Janssone x Elisabeth Viskens vanwege de gemeente Keerbergen voor een stuk uit de heijde opt Lanck eijnde.

KB1166: Fo 72: 26 jul 1645:

Peeter Claes d’oude woonende alhier opt Lanck eijnde geasst van Jan ende Peeter Claes sijne kinderen verclaeren dat sij hebben gemangelt enige erve met den Heiligen Geest.

KB1166: Fo 83v: 29 okt 1647:

(Peeter Claes sone) Jan Claes in sijnen leven doude geasst van Jan ende Peeter Claes sijne kinderen ende Huijbrechts Wijnts x Elisabeth Claes oock des voors Peeters dochter ter eenre ende Jan Claes Janssone daer van … vader was de voors Jan Claes doude, de kinderen wijlen Jacop Van Calsteren x Cathelijne Claes mits de aflijvigheijd van wijlen Hendrik Buellens voorgaende tweeden momboir, welcke momboirs hebben verclaert ... ertyden tussen den voors Peeter Claes voorsone des voors Jan Claes ende de naerkinderen van selven daer moeder af was wijlen Maijcken De Bijn te hebben gescheyden ende gedeylt , de goederen achtergelaten bij den selven Jan Claes doude op 27 nov 1630 bij welcke S+D de voors kinderen van Jacop Van Calsteren onder andere goeden ten dele gevallen es de helft van den huijse schuere messe ende voorhof gelegen opt Lanck eijnde, waervan de wederhellicht met het Ponthuijs ten deele is gevallen aende voors Peeter Claes ierste comparant, ende alsoo deselve Peeter Claes van intentie was tgene hem ten deele was gevallen af te breken ende te vertransporteren etc ...

KB1166: Fo 171: 3 jul 1653:

S+D wijlen Peeter Claes d’oude x wijlen Elisabeth Viskens

- Jan Dijnkens ende Michiel Luijtens aengehoudt oom, en Peeter Claes medemomboir van de kinderen wijlen Jan Claes Peetersone daer moeder aff is Marie Dijnkens nu x Jan Geens

- Adriaen Vandenbroeck ende Jan Cleijnheijns met Huijbrechts Wijns als momboirs van de kinderen van wijlen Hendrik Claes Peetersone vanden iersten bedde daer moeder af was Magdalena Vandenbroeck, compareerde mede Jan Voet als last hebbende van Huijbrecht De Peuter ende Peeter De Grove oock uijt de wet genomen voor deze acte bewaerende de plaetse van Peeter Claes, momboirs van de kinderen des voors Hendrik Claes vanden tweeden bedde, daer moeder af is Adriana Van Calsteren

- Elisabeth Claes x Huijbrecht Wijnts

- Peeter Claes

goederen gelegen in Werchter, Betekom en Keerbergen – huijs en hof gelegen ten eijnde van het Lanck eijnde in Keerbergen in den Loosen hoeck waer Peeter Claes tegenwoordigh in woonende is. 

 

Met dank aan Paul Peeters. Petrus Claes zone Joannes, inwoner van Keerbergen, emancipeert zijn kinderen Adrianus, Joannes, Henricus, Petrus, Elisabetha en Catharina, die hij behouden heeft van zijn vrouw Elisabetha Viskens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuveliers, register nr. 8247, folio 55r., akte dd. 9 oktober 1617

Transcriptie.

Item in p(rese)ntie, etc(etera), Peeter Claes Jans sone, woon(ende) tot

Keerberghen, heeft in behoorel(ijcke) manieren geemancipeert

ende vuytten broode gedaen Adriaen, Jannen, Henrick, Peeter

Elizabeth ende Catharina Claes, zijne knderen, behouden

van Elizabeth Viskens, zijne huysvrouwe, quo facto L.

Lokemans reconduxit in forma, coram Maes, Beringen,

octobris ix., anno 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Adrianus,

 

Claes Joannes, x ca. 1638 met Denckens Maria (S1699), deze huwde nadien met Guens Jan (S1698),

Er was tegenspraak over de eerste zoon Bernardus. In de bewerking van De Wachter heet hij Renerius.

In de klappers Bernardus.

Onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) geeft daarover zekerheid. Je kan de akte vergroten door erop te klikken.

                                                                               

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Bernardus, (°) Keerbergen 24.07.1639 (g. Bernardus Wijns en Elisabeth Vermijlen), (+) Keerbergen 19.10.1720,

     x Keerbergen 04.03.1669 (g. Schrens Judocus en Geens Joannes) met Schrens Joanna,

     Op den 25sten jan 1653 verheft Peeter Claes naer dode Peeters sijns vaders ten behoef van Bernaert, Bastiaen, Peeter,

     Michiel ende Anneken Claes, kinderen wijlen Jans Claes sijns broeders een bunder bempt - Sebastiaen Claes sterfman.

     Op den 8 feb 1680 verheft Bernaert Claes naer dode Sebastiaen Claes sijns broeders als van Peeter & Michiel Claes

     ende vande kinderen van wijlen Anna Claes het voers boender bempt - sterfman Bernaert claes 39 jr.

     KB1168: Fo 138v: 7 aug 1679:

     Sijmon Vanderroest heeft opgedragen tot behoef van Bernaert Claes sekere 50 roeden erve soo enen waterplas als

     heijde tegenover het huis van Anthoon Opdebeke neffens & aenpalende het goet van wijlen Rombout De Grouwe

     te gebruijcken naer sijn geliefte soo planten als andersints sonder nochtans te mogen vuijtganck dan die gemeynte te

     laeten waeteren & weijden .. met verbodt dat niemand daer inne en magh vlasch roeten oft eenigh hout inneleggen.

     Wer1876/2: 8 feb 1680:

     Eodem coram ijsdem verheft Bernaert Claes naer doode van Sebastiaen Claes sijns broeders soo tsijnen behoeve als

     van Peeter & Michiel Claes & van de kinderen van wijlen Anna Claes een bunder bempt gelegen te Werchter in Holsdoncken

     – Bernaert Claes out 39 jr woonende te Keerbergen doet eed van trouw.

     KB1168: 9 mei 1686:

     Anna Claes x Hendrik Vandenbrande en anderen verkopen aan Govaert Van Camp als commant van

     Bernaert Claes een stuk land tegenover de heijde.

     SW3: 9 sep 1696:

     Bernaert Claes voor hem self en hem sterk makende voor Jan Vermijlen verhuurt aan Paschier Van Gestel en

     sijn moeder Jenneken Straetmans uit Werchter seker huis hof ende landt tsamen een half bunder gelegen onder Ninde.

     SW2: 9 feb 1699:

     Den nots J. Swiggers sal hem transporteren bij de regeerders der heerlijckheijd van Keerbergen ende hun affvragen of sij

     hun verstaen instantelijck te voldoen tgene den onderges goet compt bij twee sloten van rekeninge over twee

     dictincte bedeboecken verschenen kersmisse 1692 & verschenen kersmisse 1694, waer van de rekeningen respective

     gedaen ende gesloten sijn opden 27 jul 1696 ende in cas van refuus weijgeringen oft dillaij soo sal den selven

     notaris protesteren in forma – get Bernaert Claes.

     De post sal den voors nots de selve regeerder oock afvragen of sij mij oock promptelijck verstaen te betaelen

     vier jaeren interest van 120 gl capitael bedrage tsaemen 28 gl 16 st – get Bernaert Claes.

     Ingevolge deser voors commissies heeft de onderges notaris hem opden 11 feb 1699 getransporteert bij de regeerders

     van Keerbergen en deze vragen gesteld.

     SW2: 15 mei 1699:

     Maria De Wolf x Jan Wittemans hebben geleend van Bernaert Claes de som van 200 gl.

     SW2: 27 mrt 1702:

     Maria De Wolf x Jan Wittemans hebben ontvangen van Bernaert Claes.

     SW2: 12 mrt 1701:

     Bernaert Claes renuncieert & wederroept alsulcke contracte van obligatie als hij op 10 mrt heeft aangegeven

     aan Jenneken Bosmans Jansdochter noopende eene gereede date oft gifte die hij aldaer belast hadde tot haere

     assistentie omme te gaen in een clooster.

     KB1192: Fo 171: 29 okt 1703:

     Drossaert tegen Bernaert Claes gecalengierde ende gedaegde.

     Fo 154: 10 maart 1710:

     Rentebrief voor Bernaert Claes Janssone uit Keerbergen.

     Geleend van Jan Van Bockhorst x Anna Francoise Tubbix uit Wakkerzeel.

     ASW 1718: 84/01-08-1713:

     Bernaert Claes Janssone uit Keerbergen cedeert aan Liesbeth Claes zijn deel in een obligatie ten laste van

     Jan Rassaerts.

     SW 1718: 90/27-08-1713:

     Hendrik Willems Hendriksone van Heist leent 150 gd van Bernart Claes Janssone van Keerbergen.

     KB1169: Fo 75v: 18 nov 1716:

     Bartholomeus Boots x Elisabeth De Roij en Maria De Soij sijn swagerinne bejaerde jonge dochter geadsisteert

     van Alexander Van Dijck verkopen aan Bernaert Claes Janssone met Jan De Grove Peetersone, ieder voor de

     hellicht, seker venne of vischwater bestaende in twee partyen aen malcanderen gelegen in de Keerbergen

     heijde ontrent den wintmolen genoempt Gommarsvenne.

     ASW1722: 04-08-1717:

     Attestatie door Bernart Claes Janssone 78 jr, Jan Vermijlen Sebastiaensone 76 jr en Niclaes Opdebeeck 61 jr,

     allen van Keerbergen, ten versoeke van jonker L.G. Martenu over het onderhoud van de brug(gen).

     KB1169: Fo 176v: 6 dec 1728:

     Hendrik Cornelis x Maria Peters verkopen aan Elisabeth Claes we Gillis Geens seker obligatie van twee hondert

     gls wisselgelt aenden iersten C competerende bij S+D van wijlen Bernaert Claes sijnen oom, ten laste van

     Gommaer Ceulemans gepasseert voor notaris Mangelschots op 9 oktober 1683 beset op huis en hof met het

     land daeraen groot drij dm, item alnoch een stuk land groot onderhalf dagwant.

     Claes Sebastianus, (°) Keerbergen 19.09.1641 (g. Sebastianus Vercalsteren en Maria Huybrechts),

     Claes Petrus, (°) Keerbergen 02.03.1644 (g. Petrus Claes en Maria Hoolaers),

     Claes Michael, (°) Keerbergen 12.09.1646 (g. Michael Luyten en Elisabeth Wijns),

     Claes Anna, (°) Keerbergen 08.04.1649 (g. Joannes Wijns en Anna Van Rompaye),

     2. Guens Joannes, (°) Keerbergen 20.09.1651 (g. Petrus Claes en Catharina Docx),

     Guens Judocus,

     Guens Guilielmus, (°) Keerbergen 24.10.1656 (g. Joannes Valgaerens nomine Guilielmus De Grove en Barbara Vercalsteren),

     Guens Antonius, (°) Keerbergen 11.08.1659 (g. Antonius Claes en Maria Van den Eynde),

     Guens Egidius, (°) Keerbergen 11.08.1659 (g. Dus Joannes Borny nomine Egidius Tubbens en Catharina Meeus),

     KB1169: Fo 150: 29 jan 1726:

     Lambert Liskens x Elisabeth Timmermans verkopen aan Elisabeth Claes we Gillis Geens als commant van Jan Claes

     seker behuijsde hofstede met ontrent 4 bunderen land gelegen onder Keerbergen genoempt het Swaenhoff ofte

     Swaentien tegenwoordig gehuurd door Machiel Liskens.

     KB1169: Fo 176v: 6 dec 1728:

     Hendrik Cornelis x Maria Peters verkopen aan Elisabeth Claes we Gillis Geens seker obligatie van twee hondert gls

     wisselgelt aenden iersten C competerende bij S+D van wijlen Bernart Claes sijnen oom, ten laste van Gommaer

     Ceulemans gepasseert voor notaris Mangelschots op 9 oktber 1683 beset op huis en hof met het land daeraen

     groot drij dm, item alnoch een stuk land groot onderhalf dagwant.

     Guens Maria, (°) Keerbergen 24.12.1661 (g. Petrus Nagels en Maria Geens),

     Guens Catharina, X (S849), (°) Keerbergen 24.12.1661 (g. Joannes Van de Valgaren nomine Adriaen Van Laer en Catharina Guens),

     Guens Egidius, (°) Keerbergen 22.08.1663 (g. Guilielmus Nagels en Joanna Van Rompay).

 

Claes Henricus, XII (S3588),

 

Claes Elisabeth Petersdr, (°) Keerbergen 17.06.1607 (g. Jan Claes en Elisabeth Holemans), x (niet S, K, Heist, ) met Weyns Hubertus, deze x ? 1 met Raets Catharina,

KB1166: Fo 170v: 3 jul 1653:

Elisabeth Claes x Huijbrecht Wijns hebben verkocht aan Jan Cornelis Gillissone x Beicken Bullens een seker stuck land geheeten Heijnkens land metten gronde ende toebehoorten drij dagwant groot (Hendrik De Neve x de dochter van wijlen Huijbrecht Aerts).

     Uit dit huwelijk:

     1. Wyns Jan (uit overspel), (°) Schriek 26.08.1629 (g. Adam Raets en Elisabeth Wyns),

     2. Weyns Judocus, (°) Keerbergen 28.02.1630 (g. Judocus Weyns en Barbara De Winter),

     Wyns Adriaen, (°) Schriek 25.01.1633 (g. Adriaen Dynckens en Catharina Claes),

     Wyns Maria, (°) Schriek 25.08.1634 (g. Peter Claes en Maria Deynckens),

     Wyns Anna, (°) Heist 16.10.1643 (g. Jan Holemans en Anna Wyns),

     Wyns Bernardus, (°) Heist 09.07.1645 (g. Levinus Van den Eynde en Cornelia Van den Eynde),

     Wyns Andreas, (°) Heist 11.10.1646 (g. Joannes Wyns en Elisabeth Tilemans),

 

Claes Petrus, XI - XII (N1070 + S1154 + N1790 + S2114), (°) Keerbergen 09.05.1610 (g. Arnoldus Huybrechts en Joanna Neffs),

 

Claes (Barbara), (°) Keerbergen 21.12.1612 (g. Cuppens Joannes en Mertens Anna),

 

Claes Catharina, (°) Keerbergen 19.01.1614 (g. Joannes Viskens Jacobssone en Elisabeth Gas).

 

 

 

XIII - Claes Jan (S4784), ° (niet O+, R+, Bon!+, H+, K+, P!+, Mech+,  ), + Rijmenam 06.09.1628, x Rijmenam 09.05.1606 (g. Jan Claes en Franchois Verhaghen) met Verhaghen Anna (S4785), ° (niet O+, R+,  ), + Rijmenam 1654. Deze laatste x 2 Rijmenam 16.05.1626 (g. Joannes Cornelissen en Alexander Taneel) met Cornelissen Cornelius.

 

KB1165: Fo 102: 8 jul 1629:

Jan Claes den jongen x Anneken Verhaegen (Philipsdochter) daer moeder af was Elisabeth De Windt erfgenamen wijlen Baptista Guens alias Huijbens hebben getransporteert aan Claerken Bollen we den voors Jan Baptista Guens alias Huijbens alle sijn actie recht en deel in een rente …

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Jan, XII (S2392), (°) Rijmenam 04.03.1607 (g. Joannes Verschueren en Anna Goijvaerts),

 

Claes Catharina, (°) Rijmenam 24.08.1608 (g. Antonius Vereeckt en Elisabeth Thomas),

 

Claes Elisabeth, (°) Rijmenam 14.02.1610 (g. Andries Verswijver en Elisabeth Claes),

 

Claes Antonius, (°) Rijmenam 15.01.1612 (g. Antonius Palmaerts en Anna Van Puddeghem), x Rijmenam 10.01.1637 (g. Cornelius Cornelis en Joannes Buellens) met Verbruggen Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joannes, (°) Rijmenam 23.01.1637 (g. Joannes Claes en Maria Lijns),

     Claes Anna, (°) Rijmenam 23.11.1637 (g. Petrus Guens en Anna De Neve),

     Claes Maria, (°) Rijmenam 28.12.1644 (g. Leonardus Geens en Maria Geuns),

     Claes Cornelius, (°) Rijmenam 14.01.1648 (g. Cornelius Cornelis en Catharina Marien),

     Claes Joannes, (°) Rijmenam 29.12.1649 (g. Joannes Van Roosbroeck en Joanna Claes),

 

Claes Matheus, (°) Rijmenam 25.10.1615 (g. Mattheus Van Hambeke en Magdalena De Bruijn),

 

Claes Maria, (°) Rijmenam 02.08.1617 (g. Henrick Van Elsen en Maijcken Lomprier),

 

Claes Clara, (°) Rijmenam 20.03.1620 (g. Michiel Claes en Clara Willems),

 

Claes Adriana, (°) Rijmenam 08.05.1622 (g. Marten Meert en Catlijn Verswijvere),

 

Claes Joanna, (°) Rijmenam 12.02.1624 (g. Thomas Reicx en Elisabeth Claes), x Rijmenam 11.07.1654 met Van Hove Bernardus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Maria, (°) Rijmenam 22.08.1656 (g. Joannes Van Hove en Maria Heuwens),

     Van Hove Joannes, (°) Rijmenam 16.05.1659 (g. Joannes Claes en Carola Huijsmans),

     Van Hove Rumoldus, (°) Rijmenam 05.02.1663 (g. Rumoldus Van Aken en Maria Claes),

     Van Hove Barbara, (°) Rijmenam 29.01.1667 (g. Guilielmus Palmars en Barbara Claes),

 

2. Cornelis Maria, (°) Rijmenam 02.01.1628 (g. Willem De Windt en Maria Hassaerts),

 

Cornelis Barbara, (°) Rijmenam 28.12.1631 (g. Jacobus Cornelii en Barbara Ceulemans).

 

 

 

XIII - Jacob Van Calsteren (M6232), x Keerbergen 28.10.1626 (g. De Grove Petrus en Verlinden Joannes) met Claes Catharina (M6233), deze x 1 Keerbergen 19.07.1622 (g. Jan Holemans en Henricus Antheunis) met Philips De Grove.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacob Van Calsteren.

     

Uit dit huwelijk:

    

1. De Grove Jan, (°) Keerbergen 31.12.1623 (g. Cornelius Van Broeckhoven en Elisabeth Claes),

    

2. Vercalsteren Petrus, (°) Keerbergen 01.09.1627 (g. De Grove Petrus en Viskens Elizabeth),

    

Vercalsteren Anna, (°) Keerbergen 02.10.1630 (g. Guens Petrus en De Grove Anna),

    

Vercalsteren Adrianus, XII (S3116), wellicht ° Werchter.

 

 

 

XII - XIII - XIV - Claes Guilielmus (S2208 + S2304 + N3292 + S4224 + S4820 + S13088), x Keerbergen 13.07.1610 (g. Jan Claes, Jan Versteven en Jan Holemans) met Catharina Van Geel (S2209 + S2305 + N3293 + S4225 + S4821 + S13089), (K+, W+, R+, ). Zij mogelijk x 2 Keerbergen 21.04.1626 (g. Van Roest Petrus en Van Hove Michael) met Frans De Becker.  Zie daar verder.

 

KB1164: Fo 151: 7 jun 1617:

Herman De Cock uit Mechelen heeft verkocht aan Willem Claes Janssone x Cathelijne Van Gele een stuk land met de houtcanten gronden & toebehoorten groot een bunder gelegen in de Zeept.

KB1165: Fo 168: 3 mrt 1633:

Michiel Luijtens x Adriana Claes en Michiel Verept samen momboirs van drij minderjarige kinderen van wijlen Jan Claes x Anna Verhagen, Cathelijne Claes x Jacop Van Calsteren, samen erfgenamen Willem Claes ende Jan sijnen sone daer moeder af was wijlen Cathelijne Van Geele

Anneken Van Geele des voors Cathelyne suster x Jan Cleijnheijns

Questie ter cause van seker testament gemaeckt aen de kercke alhier bij de voors Cathelijne Van Geele & Jan Claes haeren sone over drij dagwant land geheeten het Lombaerdvelt gelegen in de Zeept aan de kerk gemaakt voor een eeuwig jaargetyde.

KBG1164 fo 151: 7 jun 1617 German De Dock ingesetene der stadt Mechelen heeft verkocht aan Willem Claes Janssone x Cathelijne Van Gele een stuk land met de houtcanten gronden & toebehoorten groot een bunder gelegen in de Seept

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Joannes, XI - XII - XIII (S1104 + S1152 + N1646 + S2112 + S2410 + S6544), (°) Keerbergen 03.08.1611 (g. Stevens Jan en Catharina Claes),

 

Claes Franciscus, (°) Keerbergen 14.09.1614 (g. Franciscus Verhagen en Barbara Verstijnen),

 

Claes Jacobus, (°) Keerbergen 21.05.1619 (g. Jacobus De Belser en Adriana Bellens),

 

Claes Anna, (°) Keerbergen 10.05.1622 (g. Cornelius Van Broeckhoven en Anna De Becker).

 


 

XII - Claes Henricus (S3588), x 1 Schriek 22.01.1634 (g. Peter Claes en Jan Van den Broeck) met Magdalena Van den Broeck, x 2 (niet S, K, P, Beer, W, Bet, Heist, ) met Adriana Van Calsteren (S3589), (°) Schriek 29.01.1615 (g. Adriaen Wouters en Adriana Verlinden).

 

KB1166: Fo 40v: 2 mrt 1644:

Jan Claes & Adriaen Wouters wettige momboirs van Adriaen & Anneken Van Calsteren minderjarige kinderen wijlen Jacop Van Calsteren daer moeder af was wijlen Cathlijne Claes hebben verkocht aan Hendrik Claes commant van Peeter Claes sijn vader vijf dm bempt geheeten de Houwbecke oft Groten Drasbempt gelegen tussen de Grote ende Cleijne kercke.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. geen fii in S, K, Heist, P, Beer, Ber, I, Bet, W!, R, Bon, H, P, Mech, L, I, SKW, O, Ber, Duf, DD, Rot,

 

2. Claes Adrianus, XI (S1794), (°) Keerbergen 04.10.1640 (g. Petrus Claes sr n. Petrus Claes jr en Anna Docx),

 

Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 16.04.1644 (g. Michael Luyten en Maria Vercalsteren),

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 01.09.1645 (g. Martinus Van Rillaer en Elisabeth Vermijlen).

 

 

 

XI - XII - Claes Petrus (N1070 + S1154 + N1790 + S2114), (°) Keerbergen 09.05.1610 (g. Arnoldus Huybrechts en Joanna Neffs), x Keerbergen 31.01.1636 (g. Jan Claes en Henricus Holemans) met Vermijlen Elisabeth (N1071 + S1155 + N1791 + S2115), (°) (niet K, S, P!, Bon!, R, wellicht W >1615).

 

KB1167: Fo 195: 10 mei 1662:

Joos Wijns wijlen Huijbrechtsone uit Heijst als momboir van zijn twee minderjarige broeders mitsgaders van Joos Vandenbroeck Anthonissone, in houwelijck hebbende Marie Wijns des voors Joos sustere hebben verkocht aan Peeter Claes x Elisabeth Vermijlen twee dagwant land genoempt Peeter Van Dijckenland gelegen inden Loosen hoeck weesende leenroerig.

KB1168: Fo 123: 2 dec 1676:

- Beijken Claes x Goijvaert Vrancken

- Anna Claes we Jacques Claes daer sij van heeft behouden seven minderjarige kinderen met Jan Claes Janssone als een der momboirs

- Cathelijne Claes we Jan Vrancken daer sij behouden heeft vier kinderen met Adriaen Vrancken als momboir

- Jan Claes Peetersone

- Maeijcken Claes x Adriaen De Grove

S+D van hun ouders (Petrus Claes x Maria Vermijlen).

SW3: 19 mrt 1691:

- Barbara Claes lest we Goijvaert Vrancken nu Guilliam Janssens

- Anna Claes x Peeter Vandesande

- Gillis Van Horick en Hendrik Vermijlen als momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Cathelijn Claes daer vader af was Jan Vrancken beneffens Jan Van Emmelen als vader ende momboir van sijne twee kinderen behouden van selve Cathelijne Claes

- Maria Claes lest we Adriaen De Grove nu x Jan Vandesande, beneffens Philips De Grove ende Guilliam Jansens als momboirs van de kinderen wijlen Adriaen De Grove. 

Alle erfg. wijlen Jan Claes hunnen broeder was.

SW1: 19 mrt 1691:

- Barbara Claes lest we Goijvaert Vrancken nu Guilliam Janssens

- Anna Claes x Peeter Vandesande

- Gillis Van Horick en Hendrik Vermijlen als momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Cathelijn Claes daer vader af was Jan Francken beneffens Jan Van Emmelen als vader ende momboir van sijne twee kinderen behouden van selve Cathelijne Claes

- Maria Claes lest we Adriaen De Grove nu x Jan Vandesande, beneffens Philips De Grove ende Guilliam Jansens als momboirs van de kinderen wijlen Adriaen De Grove 

alle erfgen wijlen Jan Claes hunnen broeder was.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 21.03.1635 (g. Petrus Vermeylen en Catharina Claes),

 

Claes Barbara, (°) Keerbergen 02.02.1640 (g. Henricus Claes en Barbara Vermijlen), x 1 Keerbergen 06.08.1664 (g. Jan Cornelis en Jan Valgaerens) met Godefridus Francken, x 2 (niet K, ) met Guilielmus Janssens, geen fii te K, W, S, Heist, H, R, P, Bet,

KB1190: 26 jan 1677:

Jan Claes Peetersone verclaert te calengieren van bloetswege den coop van een half bunder land gent het Clocklandt gelegen in de Loosen hoeck vercocht bij Beijcken Claes x Goijvaert Vranckx aen Adriaen De Groeve Janssone.

KB1168: 9 mei 1686:

Anna Claes x Hendrik Vandenbrande en anderen verkopen aan Govaert Van Camp als commant van Bernaert Claes een stuk land tegenover de heijde.

 

Claes Anna, X - XI (S577 + S1057), (°) Keerbergen 23.04.1642 (g. Jan Vermijlen en Catharina Meeus),

 

Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 17.02.1644 (g. Hubertus Huybrechts en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Claes Catharina, (°) Keerbergen 21.01.1646 (g. Henricus Holemans en Catharina Vermuyten), x 1 (niet K, ) met Jan Vrancken, x 2 (niet K, ) met Jan Van Emmelen, geen fii te K, W, S, Heist, H, R, P, Bet,

 

Claes Joannes, (°) Keerbergen 29.01.1648 (g. Joannes Van den Broeck en Lucia Bullens), x Keerbergen 29.05.1676 (g. Willem De Grove en Jan Van de Valgaren) met Joanna De Grove, geen fii te K,

 

Claes Maria, X (N535 + N895), (°) Keerbergen 21.08.1650 (g. Egidius Cleynhens en Maria Peeters).

 

 

 

XII - Claes Jan (S2392), (°) Rijmenam 04.03.1607 (g. Joannes Verschueren en Anna Goijvaerts), x Rijmenam 04.01.1638 (g. Henricus Reycx en Joannes Van den Eijnde) met Aerts Catharina (S2393), (°) (niet Bon!+, Ber,Duf?, Mech?, ), + Rijmenam 28.02.1666 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Joannes, (°) Rijmenam 17.11.1638 (g. Joannes Van den Eynde en Catharina Claes),

 

Claes Michael, (°) Rijmenam 18.11.1640 (g. Michael Luytens en Johanna Van Langendonck), x Rijmenam 09.02.1668 (g. Joannes De Breker en ... Meert) met Meert Elisabeth, (°) Keerbergen 26.05.1645 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Meert),

ASW: 07-01-1714:

Jan Claes Peetersone uit Schriek en zijn zus Cathelijne Claes x Adriaen Eggers uit Schriek en Jan Claes Michielsone uit Rijmenam cederen hun erfrechten van hun oom Jan Claes aan Guilliam Claes en zijn zoon Adriaen.

KB1171: Fo 6: 10 okt 1769:

Anna ende Peternella Claes gesusters in den Loosen hoeck hebben ter rente gelicht.

Het weeskint van Cornelis Jacobs x Elisabeth Claes moet contribueren een vijfde paert in de rente op het onderpant.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joannes, (°) Rijmenam 20.11.1669 (g. Petrus De Becker en Elisabeth De Meert),

     Claes Petrus, (°) Rijmenam 29.06.1671 (g. Petrus Claes en Maria Van Aken),

     Claes Adrianus, (°) Rijmenam 04.10.1673 (g. Adrianus De Meert en Maria Claes),
     Claes Petronella, (°) Keerbergen 08.12.1676 (g. Meert Henricus en Van Aken Petronella),

     Claes Barbara, (°) Keerbergen 09.10.1678 (g. Rutten Martinus en Meert Barbara),

     Claes Anna, (°) Keerbergen 22.12.1680 (g. Verlinden Petrus en Claes Anna),

 

Claes Petrus, XI (S1196), (°) Rijmenam 31.01.1644 (g. Joannes Hoelemans en Joanna Claes),

 

Claes Barbara, (°) Rijmenam 31.03.1646 (g. Michael Guens en Barbara Cornelis), x Rijmenam 20.05.1663 (g. Antonius Claes en Andreas Palmaerts) met Palmaerts Guilielmus,

ARL-Rijm: 27 jan 1687:

Jacques (Guilielmus ?) Pallemans x Beijcken Claes verkoop een bosken.

     Uit dit huwelijk:

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 06.05.1664 (g. Jacobus Palmarts en Maria Claes),

     Palmaerts Petrus, (°) Rijmenam 01.10.1665 (g. Petrus Ricx en Barbara Claes),

     Palmaerts Maria, (°) Rijmenam 12.03.1670 (g. Michael Palmarts en Maria Claes),

 

Claes Anna, (°) Rijmenam 30.11.1648 (g. Antonius Claes en Anna Aerts), x Rijmenam 15.02.1670 (g. Joannes Moons en Petrus Ceulemans) met Ceulemans Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Ceulemans Nicolaus, (°) Rijmenam 24.02.1670 (g. Nicolaus Janssens en Barbara Claes),

     Ceulemans Joannes, (°) Rijmenam 23.01.1672 (g. Egidius Ferens en Elisabeth Ceulemans),

     Ceulemans Joannes, (°) Rijmenam 20.05.1673 (g. Joannes Wauters en Elisabeth Claes),

     Ceulemans Adriana, (°) Rijmenam 12.01.1676 (g. Petrus Claes n. Joannes Ceulemans en Adriana Van den Brande),

     Ceulemans Adrianus, (°) Rijmenam 26.01.1679 (g. Joannes Fierens en Joanna Van den Brande).

 

 

 

XI - XII - XIII - Claes Jan (S1104 + S1152 + N1646 + S2112 + S2410 + S6577), (°) Keerbergen 03.08.1611 (g. Stevens Jan en Catharina Claes), x Schriek 11.08.1632 (g. Egidius Holemans en  Petrus Claes) met Verlinden (Vander Linden) Maria (S1105 + S1153 + N1647 + S2113 + S2411 + S6578). Zij x 1 Schriek 13.06.1623 (g. Jan Verlinden, Egidius Van den Eynde en Egidius Vercalsteren) met Vercalsteren Adriaen.

 

KB1166: Fo 194: 3 mrt 1655:

Paschijnken Van Hove x Jan Hollemans Gielissone hebben verkocht aan Jan Claes Hendriksone x Maeijcken Verlinden een half bunder land gelegen alhier tot Cruijs inden Loosen hoeck.

KB1167: Fo 183: 21 mrt 1662:

- Cathelijne Peeters we Willem Vermijlen waervan drij kinderen met name Anna, Guilliam & Adriaen Vermijlen

- Antoon De Meijer ende Jan Vermijlen als momboirs over Guilliam De Meijer sone van wijlen Jan De Meijer x Anna Vermijlen (Werchter)

- Maeijcken Vermijlen x Carel Goris

alle als erfgenamen van wijlen Cornelis Vermijlen verkopen aan Jan Claes wijlen Hendriksone ende Maeijcken Verlinden zijn huijsvrouwe drij partijen van erve wesende bempden en wijden bij tijdenlant groot tsamen drij bunderen gelegen onder de Laet in den Loosen hoeck.

KB1168: Fo 46v: 5 mrt 1670:

Paulijne Vercalsteren we Peeter Hollemans, met Jacob Vercalsteren en Job Vercalsteren als momboirs van de voors Paulijne minderjarige kinderen bij haer van Peeter Hollemans behouden hebben bekend schuldig te zijn als onder andere den voors Peeter Hollemans in sijne deijlinge ten laste geleijt aen de kinderen van wijlen Jan Claes Henricxsone de som van 32 gl eens (met een rente voor de kinderen) en verbinden het bij de voors Peeter Hollemans in deylinge gevallen huijs en hof te Keerbergenheijde om te goeden Jacques, Guilliam, Joos Claes ende Peeter De Grove x Elisabeth Claes soo voor hen als voor Jan Claes hunnen broeder in dezelfde rente.

(ook fo 39v: goedenisse)

KB1169: Fo 111: 24 jun 1718:

Jan Ceuppens Janssone daer moeder af was Philippina Bosmans heeft verkocht aan Jan Claes Guilliamsone (x Maria Van Linden, cfr ASW 24-06-1718) een bunder land onverdeylt waervan de wederhellicht competeert aan Francois Huijbrechts.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, R, K, H, Heist, P, Beer, O, Wak, Bet, Bon, Bet,

 

1. Vercalsteren Egidius, (°) Schriek 05.05.1624 (g. Egidius Holemans en Maria Vercalsteren),

 

2. Claes Peter, XII (S3272),

 

Claes Jacobus, X - XI (S576 + S1056), (°) Schriek 30.11.1636 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Gobeleyns),

 

Claes Guilielmus, (°) Haacht 22.12.1638,

 

Claes Elisabeth, X + XI (N823 + S1205), (°) Werchter 18.05.1643 (g. Vander Linden Christianus en Vander Linden Elisabeth),

 

Claes Judocus, X (S552), (°) Werchter 23.12.1646 (g. Holemans Judocus en Van Casteren Adrianus),

 

Claes Adrianus, x > 1669 met Fierens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Maria, (°) Keerbergen 10.12.1669 (g. Guilielmus Deckers en Maria Bosmans),

  

Claes Anna, x Keerbergen 03.06.1670 (g. Jan Cornelis en Bernardus Claes) met Henricus Cornelis,

KB1169: Fo 112: 29 mei 1694:

Anna Claes x Hendrik Cornelis heeft verkocht aan Gillis Guens hun achtste paert in huijs en hof ende landen daeraen gelegen groot vijf dagwanden (Bernaert Claes).

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Joanna, (°) Keerbergen 21.06.1671 (g. Joannes en Catharina Claes),

     Cornelis Anna, (°) Keerbergen 31.12.1672 (g. Antonius en Anna Claes),

     Cornelis Maria, (°) Keerbergen 29.09.1675 (g. Bernardus Claes en Maria Smolders),

     Cornelis Joanna, (°) Keerbergen 18.11.1677 (g. Joannes Verswijver en Joanna Vermijlen),

     Cornelis Henricus, (°) Keerbergen 17.11.1680 (g. Cornelis en Regina Smolders),

     Cornelis Elisabeth, (°) Keerbergen 01.03.1683 (g. Joannes Vermijlen en Elisabeth Goris),

     Cornelis Joannes, (°) Keerbergen 11.09.1686 (g. Joannes Van de Sande en Catharina Claes),

     Cornelis Henricus, (°) Keerbergen 31.07.1686 (g. Henricus Cleynhens en Joanna Cornelis),

     Cornelis Petrus, (°) Keerbergen 16.02.1694 (g. Petrus Storms en Maria Cornelis).

 


 

XI - Claes Adrianus (S1794), (°) Keerbergen 04.10.1640 (g.Petrus Claes en Anna Docx), x Heist 28.01.1660 (g. Joannes Van Reussel en Egidius Janssens) met Van Dessel Maria (S1795), (°) Heist ...1637 (g. Adriaen Van Dessel en Barbara Rynckens).

 

Not. Swiggers 18.05.1689: Daniel Smolders (wr Lisbet Cornelis) met zijn kinderen Maria (echtg. Peter Storms), Rosina (echtg. Jacob Bergmans), Adriaen en Magdalena bekennen 200 gd schuldig te zijn aan Maria Van Dessel (we Adriaen Claes) met haar zoon Peter Claes en haar behoutsone Rombout Van Hove).

Not. Swiggers 29.01.1701: Elisabeth Van Dessel Gilisdochter (echtg. Adriaen Van Rompaey) voor 1/5 de, de mmk Adriaen Van Dessel voor 1/5 de, Corneel en Rombout Van Hove (fs. Maria Van Dessel) voor 1/10 de, Anna Van Deuren voor 1/20 ste, Jan Van Deuren (buitenlands zijnde) voor 1/20 ste, Gilis Van Dessel Adriaenssone voor 1/5 de, Adriaen en Gilis Van Dessel Peterssonen voor 1/5 verkochten een woning met 2 bunder te Beerzel aan Jan Van Noten

x Catlijn Vermeulen.

 

Wer1849/1: Fo 15v (31 maart 1626):

Machiel Luijten sone Jans verkoopt aan Peeter Vervoort x Maeijcken Van Arendonck een stuk land genoempt het Pereleerland gelegen te Tremeloij (Jan Van Aerschot, Jan Schrijns) waarop een erfelijke rente 

(in de marge: compareerden Maria Van Desschel x Adriaen Claes heeft bekend over de rente van ses gl vijf st sjaers ontfangen te hebben van wegens mijnheer Crabeels de somme van 50 gl wesende de hellicht vant capitael ende noch 50 gl .. voor de jaren 1681 ev).

Keerbergen tellingen 1693 Claes

- Adriaen x Maijcken Van Dessel, Jan 18, Beijken 20.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Behoudskinderen: in gezin opgenomen/geplaatste (al dan niet tegen vergoeding) kinderen, in dit geval zie Van Hove.

 

Van Hove Corneel, (°) Beerzel 10.06.1657 (g. Luytens Cornelius en Gysmans Elisabeth), x 1 Beerzel 28.02.1677 (g. Tuytgans Gommarus en Van Hooff Joannes) met Bullens Catharina, x 2 Beerzel 24.02.1691 (g. Van Hove Rumoldus, Van Hole Jacobus en Holemans Jacobus) met Craen Lucia, deze x 2 met Peter Mertens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Maria Joanna, (°) Beerzel 27.01.1678 (g. Nagels Joannes en Van Houtven Anna),

     Van Hove Jacobus, (°) Beerzel 04.08.1681 (g. Swiggers Adrianus en Tuijtgans Anna),

 

Van Hove Rombout, (°) Beerzel 15.03.1654 (g. Van Craen Rumoldus en De Belser Elisabeth), x 1 Beerzel 07.10.1680 (g. Van Hoof Joannes en Swiggers Adrianus) met Claes Catharina (S897), (°) Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus De Neve en Catharina Claes), x 2 Beerzel 23.09.1714 (g. Swiggers Adrianus, Van den Brande Balthazar, Vervoort Joannes en Swiggers Jacobus) met Marien Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Jan, (°) Schriek 01.09.1680 (g. Corneel Van Hove en Maria Van den Broeck), + Beerzel 12.10.1681,

     Van Hove Joannes, IX (S448), (°) Beerzel 13.08.1682 (g. Van Hoef Joannes en Van Hoof Elisabeth),

     Van Hove Joanna, (°) Beerzel 24.02.1686 (g. Ceulemans Michael en Van den Brande Adriaen),

     Van Hove Cornelius, (°) Beerzel 04.11.1687 (g. Van Hoof Cornelius en Nagels Anna), x (niet Beer, Heist, ) met Cambre Adriana,

            Uit dit huwelijk:

            Van Hove Rumoldus, (°) Schriek 12.03.1717 (g. Rumoldus Van Hove en Anna Van Dessel),

            Van Hove Jan, (°) Schriek 23.01.1719 (g. Jan Van den Broeck en Maria Goossens),

            Van Hove Joanna Maria, (°) Schriek 27.02.1723 (g. Jan Vincx en Joanna Maria Storms),

            Van Hove Judocus, (°) Schriek 01.02.1726 (g. Judocus Wyns Andriessone en Maria Wilms),

     Van Hove Franciscus, (°) Beerzel 05.05.1689 (g. Goosens Joannes en Leijs Anna), x (niet Beer, Heist, ) met Van Herck Cornelia,

            Uit dit huwelijk:

            Van Hove Catharina, (°) Beerzel 16.02.1719 (g. Bierenbergh Gommarus en Van Hove Catharina,

            Van Hove Elisabeth, (°) Beerzel 22.11.1720 (g. Verhagen Joannes en Van Herck Elisabeth),

            Van Hove Maximilianus, (°) Beerzel 06.04.1722 (g. Stobbaerts Maximilianus en Van der Auwera Gommara),

            Van Hove Lucia, (°) Beerzel 09.12.1725 (g. Goosens Joannes en Van Craen Lucia),

            Van Hove Adrianus, (°) Beerzel 13.11.1729 (g. Van den Branden Adrianus en Marien Elisabeth),

     Van Hove Anna, (°) Beerzel 20.08.1690 (g. Van Hole Adrianus en Op de Beke Anna), x (niet Beer, Heist, ) met Philip De Herd, geen fii te Beer, Heist,

     Van Hove Joanna, (°) Beerzel 13.04.1692 (g. Vanden Brande Guilielmus en Van Hove Joanna), + Beerzel 09.03.1694,

     Van Hove Lucia, (°) Beerzel 15.08.1694 (g. Verhagen ... en Van Craen Lucia), + Beerzel 06.04.1695,

     Van Hove Joanna, (°) Beerzel 31.12.1695 (g. Augustijns Joannes en Geens Livina), + Beerzel 05.02.1697,

     Van Hove Adrianus, (°) Beerzel 10.11.1697 (g. Claes Joannes en Van Hove Catharina),

     Van Hove Catharina, (°) Beerzel 28.12.1700 (g. Van Dessel Petrus en Traets Catharina), x Beerzel 24.04.1736 (g. Van Hoof Franciscus en Van Hole Adrianus) met Van Gauberghen Henricus,

            Uit dit huwelijk:

            Van Gauwbergen Maria Elisabeth, (°) Beerzel 10.04.1736 (g. Temker Guilielmus Bathazar en Leijsens Elisabeth),

            Van Gaubergen Joannes Franciscus, (°) Heist 14.07.1737 (g. Van Hoof Franciscus en Catharina Nauts),

            Van Gaubergen Joannes Baptista, (°) Heist 18.10.1739 (g. Joannes Van Goubergen en Joanna Maria Nouts),

            Van Gaubergen Jacobus, (°) Heist 28.10.1741 (g. Joannes Verhaghen en Adriana Veret),

            Van Gaubergen Petrus, (°) Heist 30.12.1743 (g. Petrus Verhaghen en Joanna Maria Van Gaubergen),

            Van Gaubergen Joannes Franciscus, (°) Heist 04.11.1746 (g. Joannes Franciscus Peeters en Theresia Van Gouberghen),

     Van Hove Petronilla, (°) Beerzel 14.11.1703 (g. Mertens Petrus en Van Herle Catharina),

 

2. Claes Petrus,

 

Claes Catharina, X (S897), (°) Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus De Neve en Catharina Claes),

 

Claes Michael, (°) Keerbergen 27.02.1662 (g. Michael Vercalsteren en Maria Strommens),

 

Claes Anna, (°) Schriek 24.10.1666 (g. Jan Van Dessel en Anna Holemans),

 

Claes Jan, (°) Schriek 31.03.1669 (g. Jan Cornelis en Gaspara Van den Broeck),

 

Claes Barbara, (°) Schriek 20.07.1670 (g. Egidius Van den Broeck en Barbara Vercalster),

 

Claes Adriaen, (°) Schriek 19.03.1673 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Pelgrims),

 

Claes Joannes, schepene, borgemeester en HG meester, (°) Keerbergen 16.08.1675 (g. Joannes De Vos en Anna Van Dessel), x Schriek 04.02.1695 (g. Adriaen Claes en Jan Vermeulen) met Van Rompaey Margareta,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Beer, Heist, K, P,

     Claes Adriaen, (°) Schriek 06.03.1699 (g. Adriaen Claes en Maria Canen).

 

 

 

X - XI - Claes Jacobus (S576 + S1056), (°) Schriek 30.11.1636 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Gobeleyns), x Keerbergen 19.02.1664 (g. Petrus Claes en Jan Hermans) met Claes Anna (S577 + S1057), (°) Keerbergen 23.04.1642 (g. Jan Vermijlen en Catharina Meeus), deze hertrouwde met Peter Van de Sande, wonen onder de Laet.

 

Not. Swiggers 102/30.09.1719:

Testament van Anna Claes (we Peter Van de Sande) aan haar zoon Michiel Van de Sande.

Not. Swiggers 90/09.05.1720: Testament van Anna Claes (we. 1 Jacob Claes en we. 2 Peter Van de Sande) aan Michiel, Geeraert,

Anna en Joanna Van de Sande en haar kinderen uit het eerste bed).

 

SW2: 2 dec 1700:

Den notaris sal hem transporteren bij Peeter Vandesande x Anna Claes tevoren we Jaecques Claes en hem afvragen of bij bestaat te restitueren van sijn contingent waermede hij bij S+D belast is alle rechtel ende redelijke costen die ick heb moeten uitstaan als gedagde tegen joncker Guill Van Rijnegem aanleggere mitsgaders oock de costen communicatoir geresen tussen mij tegen hem Vandesande Gorissone (?).

KB1170: Fo 217v:

Originele quitantie geannexeert aen sekere originele rentenbrief van 550 gl ten laste van Joes ende Joos Claes, gebroeders, hun sterk makende voor Peeter, Cornelis ende Maeijcken Claes hunne broeders en susters daer voor specialijck op den 24 meert 1694 voor schepenen van Keerbergen verbonden sijn seker huijs schure stallinge hof ende lande in den Loosen hoeck.

Gequeten door de erfgenamen Jan Thys x Maria Docx.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Adriana, (°) Werchter 24.09.1664 (g. Claes Joannes en Claes Barbara),

 

Claes Judocus, X (S528), (°) Keerbergen 11.12.1667 (g. Judocus Claes en Maria Van Dessel),

 

Claes Maria, (°) Keerbergen 19.07.1669 (g. Joannes Cornelis sr. en Maria Claes),

 

Claes Joannes, (°) Werchter 25.03.1666 (g. Claes Joannes en De Groof Elisabeth),

 

Claes Petrus, (°) Werchter 03.12.1670 (g. Vermijlen Petrus en Van Rillaer Catharina),

 

Claes Henricus, (°) Werchter 31.07.1672 (g. Cornelis Henricus en Wauters Maria),

 

Claes Cornelius, IX (S288), ° Werchter, (°) Schriek 19.07.1674 (g. Verscueren Petrus en De Hont Cornelia),

 

2. Van de Sande Michiel, (°) Schriek propter (omwille) aquas, vermeld Werchter 24.01.1677 (g. Boets Michael en Lens Elisabeth),

 

Van de Sande Geeraert, (°) Schriek dixit Werchter 16.10.1678 (g. Baets Gerardus en Verschueren Maria), x Schriek 06.11.1714 (g. Michiel Van de Sande en Peter Wouters) met Wouters Catharina, geen fii te S, W, Heist,

 

Vander Sande Adriana, (°) Werchter 06.10.1680 (g. Holemans Joannes en Claes Elijsabeth),

 

Van de Sande Anna, (°) Werchter 09.11.1683 (g. Vermeijlen Lambertus en Vermeijlen Anna),

 

Van de Sande Joanna, (°) Werchter 25.08.1688 (g. Geens Petrus en Claes Anna).

 

 

 

X - De Grove Adrianus (N534 + N894), (°) Keerbergen 02.02.1638 (g. Adrianus Van Meerbeeck en Maria Claes), x Keerbergen 05.02.1669 (g. Jan De Grove en Jan Hermans) met Maria Claes (N535 + N895), (°) Keerbergen 21.08.1650 (g. Egidius Cleynhens en Maria Peeters). Zij x 2 Keerbergen 28.07.1679 (g. Michael Boets en Petrus Van de Sande) met Van de Sande Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Grove Joanna, IX (N447), (°) Keerbergen 13.11.1669 (g. Michael Boets en Joanna Van Hove),     

 

De Grove Henricus, (°) Keerbergen 01.11.1671 (g. Henricus Vermijlen en Magdalena De Grove),

 

De Grove Anna, (°) Keerbergen 19.12.1672 (g. Joannes Claes en Anna Boeyens),

 

De Grove Maria, IX (N267),  (°) Keerbergen 15.10.1674 (g. Petrus Claes en Maria Schrens),

 

De Grove Adrianus, (°) Keerbergen 24.10.1676 (g. Adrianus Heylen en Anna Claes).

 

2. Van de Sande Joanna, (°) Keerbergen 20.02.1680 (g. Martinus Huybrechts en Joanna Van de Sande),

 

Van de Sande Catharina, (°) Keerbergen 13.02.1682 (g. Leonardus Claes en Catharina Bogaers),

 

Van de Sande Anna, (°) Keerbergen 09.07.1684 (g. Joannes Holemans en Anna Claes),

 

Van de Sande Joannes, (°) Keerbergen 23.05.1686 (g. Joannes Vermijlen Petrussone en Catharina Buts),

 

Van de Sande Elisabeth, (°) Keerbergen 01.07.1688 (g. Judocus Claes jr. en Catharina Vrancken),

 

Van de Sande Petrus, (°) Keerbergen 02.01.1690 (g. Petrus Van de Sande en Anna Claes),

 

Van de Sande Barbara, (°) Keerbergen 20.04.1692 (g. Egidius Huybrechts en Barbara Claes).

 

 

 

XI - Claes Petrus (S1196), (°) Rijmenam 31.01.1644 (g. Joannes Hoelemans en Joanna Claes), x 1 Rijmenam 18.01.1670 (g. nob. maj. dom. Joannes Baptista de Brouxelles vice-comes de Dermael Tupacha humis Lou ete en nobilis ae ge...sus domini Petri Gryph ciustatis ae Pro... Mechliensis  ...) met Claes Elisabeth (S1197),? (°) Rijmenam 19.11.1640 (g. Joannes Van Hoeff en Elisabeth Van den Brande), (° 1649 (?) volgens VT Schriek: niet R, Bon, Mech, DD, K, SKW, Duf, S, O, P, Heist?, ), + Schriek 14.03.1724, deze x 2 Keerbergen 05.11.1682 (g. Swiggers Joannes en Schroyens Joannes) met Vervloet Nicolaus.

 

Aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts.

1686: Vervloet Nicolaus v. Schriek is m1mki.v. Janssens Adrianus wr Beullens Anna (Bullens).

Not. Swiggers 01.12.1693: Cornelis Catharina we. Ceulemans Egidius verkoopt merriepaard aan Vervloet Nicolaus v. Schriek.

VT Schriek 1693: Vervloet Nicolaus pachter 30j. x Claes Elisabeth 44j.  Ki. : Claes Catharina 24 j. Joannes 20 j. Vervloet Clara 8 j, Maria 4 j. & Joannes Baptist

1/2 j.                                                          

1694: Erfg. Vervloet Joannes x Van der Auwera Anna: o.a. Vervloet Nicolaus fs Nicolaus - ontv. 150 gd. v. Van der Auwera Joannes fs Martinus v. O.L.V.W.

als cassatie v.schuld v/zijn grootvader de Neef Guilielmus (De Meu).

Not. Swiggers 17.08.1695: Vervloet Nicolaus v. Schriek ging ten verzoeke v. Goossens Joannes (Goosens) v.Schriek met kar & paard in opdracht => Namen,

maar op de terugweg werd zijn paard afgepakt dr soldaten.

VT Schriek 1709: Vervloet Nicolaus x Claes Elisabeth. Goyvaerts Elisabeth. Vervloet Maria & Joannes. Goyvaerts Elisabeth. 5 personen - 8 veertelen coren.

Not. Swiggers 19.04.1701: Vervloet Nicolaus & Eggers Petrus v. Schriek wederroepen hun dronkemansverklaring over De Ka Henricus koster te Baal in

faveur v. Van Hoof Petrus (Van Hove), één der wezen v. vorige koster.

Not. Swiggers 06.10.1702: Vervloet Nicolaus v. Schriek machtigt Roux J. om in zijn naam te procederen.

Not. Swiggers 04/07.01.1714: Jan Claes Peterssone van Schriek en zijn zuster Catelijn Claes (echt. Adriaen Eggers) van Schriek en Jan Claes Michielssone van Rijmenam cederen hun erfrechten van hun oom Jan Claes aan Giliam Claes en diens zoon Adriaen.

Not. Swiggers 106/12.10.1715: SD tussen Jan Claes Peterssone van Schriek en Jan Ceulemans Hendrikssone van Schriek van een woonstee, die ze samen gekocht hadden van dr. Somers.

Not. Swiggers 39/01.07.1724: Akkoord tussen Adriaen Eggers (wr Catlijn Claes) van Grootlo, zijn zwager Jan Claes (schepene, borgemeester en HG meester) van Schriek en de kinderen van wijlen Adriaen Claes over 1 dagwant verkocht aan Jacques Van den Eynde.

 

ARL-Rijm: 17 jan 1683:

Jan Pallemans verclaert te constitueren Jaspar Van Dijck procureur ... van alsulcken proces als desselfs is te defenderen tegen Niclaes Vervloet als x Elisabeth Claes we Peeter Claes.

ARL-Rijm: 19 jun 1685:

Elisabeth Claes lest we Peter Claes geasst van Jan ? ende Adriaen Claes sone Jans als momboirs van haar minderjarige kinderen ter eenre ende Mathijs Claes x Maeijcken Claes assisterende Susanna Claes ter andere zijde.

ASW: 07-01-1714:

Jan Claes Peetersone uit Schriek en zijn zus Cathelijne Claes x Adriaen Eggers uit Schriek en Jan Claes Michielsone uit Rijmenam cederen hun erfrechten van hun oom Jan Claes aan Guilliam Claes en zijn zoon Adriaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Jan, (°) niet S, R, K, Bon, SKW,  schepen, borgemeester en H.Geestmeester, x Schriek 04.02.1698 (g. Adriaen Claes en Jan Vermeulen) met Margaretha Van Rompo,

ASW 09-03-1698:

Jan Claes, zoon van Liesbeth Claes we Peeter Claes leent 100 gd aan Barbara Docx, cassatie op 09-02-1704.

ASW 13-05-1708:

Testament van Jan Claes Peetersone x Margriet Van Rompaeij uit Schriek.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Adriaen, (°) Schriek 06.03.1699 (g. Adriaen Claes en Maria Canen),

 

Claes Catharina (Catlijn), (°) Rijmenam 02.06.1671 (g. Joannes ... Dansart en Catharina Wouters), wonen Grootlo, x Schriek 22.01.1695 (g. Jan Claes, Peter Eggers en Jan Eggers) met Eggers Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     Eggers Maria, (°) Schriek 03.10.1696 (g. Jan Claes en Maria Strommens),

     Eggers Jan, (°) Schriek 17.09.1700 (g. Jan Eggers en Maria Vervoort),

     Eggers Adriaen, (°) Schriek 17.04.1702 (g. Adriaen Claes en Clara Vervloet),

     Eggers Anna, (°) Schriek 19.03.1705 (g. Jan Van Rillaer en Anna Claes),

     Eggers Elisabeth, (°) Schriek 29.01.1708 (g. Jan Storms en Elisabeth Claes),

     Eggers Catharina, (°) Schriek 16.07.1709 (g. Willem Vermylen en Maria Vervoort),

     Eggers Judocus, (°) Schriek 17.09.1713 (g. Judocus Wyns en Margareta Van Rompaey),

 

Claes Elisabeth, (°) Rijmenam 18.09.1672 (g. Cornelius De Punder en Elisabetha De Meert),

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 04.11.1674 (g. Joannes Claes en Barbara Claes),

 

Claes Adrianus, X (S598), (°) Keerbergen 03.12.1676 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Cleynhens),

 

Claes Anna, (°) Keerbergen 28.08.1678 (g. Carolus Ceulemans en Anna Claes),

 

2. Vervloet Cornelius, (°) Keerbergen 22.08.1683 (g. Docx Cornelius en Beeckmans Gommara),

 

Vervloet Clara, (°) Schriek 22.04.1685 (g. Van Rompaey Joannes en Van Rompaey Clara), x Schriek 26.10.1707 (g. Claes Joannes en Van Hoof Ferdinandus) met Wijns Judocus, deze x 1 Schriek 08.02.1695 (g. Judocus Wyns en Peter Van Hove) met Provinciael Judoca, deze x 1 Schriek 09.09.1692 (g. Jan Van den Broeck en Rodolf Van Ertborn) met Scherens Peter,

     Uit dit huwelijk:

     1. Scherens Hubert, (°) Schriek 03.06.1693 (g. Hubert Rijmenams en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Jan, (°) Schriek 21.11.1694 (g. Jan Van Hove en Catharina Provinciael),

     2. Wyns Judocus, (°) Schriek 02.03.1697 (g. Judocus Wyns en Joanna Provinciael),

     Wyns Elisabeth, (°) Schriek 03.12.1698 (g. Antoon Van den Broeck en Elisabeth Van de Plas),

     Wyns Joanna, (°) Schriek 15.01.1701 (g. Bernard Provinciael en Joanna Van de Sande),

     Wyns Jan, (°) Schriek 11.10.1703 (g. Peter Van den Broeck en Joanna Wauters),

     3. Wyns Peter, (°) Schriek 24.09.1708 (g. Jan De Hondt en Elisabeth Claes),

     Wyns Ferdinand, (°) Schriek 04.10.1711 (g. Ferdinand Van Hove en Gommara Van der Auwera),

     Wyns Maria, (°) Schriek 08.03.1714 (g. Corneel Boutmans en Maria Vervloet),

     Wyns Anna Margaretha, (°) Schriek 12.08.1716 (g. Jan Scherens en Margaretha Van Rompaey),

     Wyns Judocus, (°) Heist 19.10.1718 (g. Judocus Wyns en Joanna Francisca Van den Broeck),

     Wyns Adriaen, (°) Heist 14.11.1721 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Eggers),

     Wyns Andre, (°) Heist 22.06.1726 (g. Andre Wyns en Elisabeth Wyns loco Maria Wouters).

 

Vervloet Adamus, (°) Schriek 11.09.1687 (g. Vercalster Petrus en Verhegge Maria),

 

Vervloet Maria, (°) Schriek 27.08.1690 (g. Vercalsteren Cornelius en Janssens Maria),

 

Vervloet Joannes Baptist, (°) Schriek 26.05.1693 (g. Bullens Joannes en Hermans Catharina n. Claes Susanna).

 

 

 

XII - Claes Peter (S3272), (°) (niet K, Beer, P, ...), (x) Keerbergen 24.02.1649 (g...), x Heist 13.07.1649 (g. Joannes Vercalster en Everardus Vervoort) met Vervoort Anna (S3273), (°) Heist 05.04.1627 (g. Henricus Boets en Anna Lucas).

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Maria, (°) Schriek 21.08.1650 (g. Judocus Vincx en Maria Verlinden),

 

Claes Catharina, (°) Schriek 29.08.1652 (g. Egidius Holemans en Catharina Verlaer),

 

Claes Jan, (°) Schriek 21.01.1658 (g. Jacob Claes en Gommara Claes), x Schriek 25.03.1680 (g. Henri Holemans en Peter Mangelschots) met Ciers Magdalena, deze x 1 Schriek 1676 (g. Peter Van Ocken en Corneel Goossens) met Van Hove Jan, + Schriek 02.12.1679,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Anna, (°) Schriek 10.09.1679 (g. Hendrik Holemans en Anna Van Hove),

     2. Claes Joanna, (°) Schriek 13.01.1682 (g. Frans Claes en Joanna De Winter),

     Claes Adriaen, (°) Schriek 15.11.1683 (g. Adriaen Liekens en Maria Ciers),

     Claes Corneel, (°) Schriek 25.12.1684 (g. Corneel Vercalster en Anna Van Hove),

     Claes Jan, (°) Schriek 01.08.1688 (g. Jan Anthonis en Maria Goossens),

     Claes Adriaen, (°) Schriek 03.04.1691 (g. Jan Verpoorten en Adriana Van Houtven),

     Claes Maria, (°) Schriek 03.12.1696 (g. Jan Ciers en Maria Octobers),

 

Claes Frans, XI (S1636), (°) Schriek 14.04.1660 (g. Frans Somers en Maria Van Calster),

 

Claes Joanna, (°) Schriek 25.02.1663 (g. Jan Van Eertrijck en Elisabeth Tielemans),

 

Claes Catharina, (°) Schriek 08.11.1665 (g. Peter Van Loy en Catharina Van Rillaer), x Schriek 22.01.1695 (g. Jan Claes,

Peter Eggers en Jan Eggers) met Eggers Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     Eggers Maria, (°) Schriek 03.10.1696 (g. Jan Claes en Maria Strommens),

     Eggers Jan, (°) Schriek 17.09.1700 (g. Jan Eggers en Maria Vervoort),

     Eggers Adriaen, (°) Schriek 17.04.1702 (g. Adriaen Claes en Clara Vervloet),

     Eggers Anna, (°) Schriek 19.03.1705 (g. Jan Van Rillaer en Anna Claes),

     Eggers Elisabeth, (°) Schriek 29.01.1708 (g. Jan Storms en Elisabeth Claes),

     Eggers Catharina, (°) Schriek 16.07.1709 (g. Willem Vermylen en Maria Vervoort),

     Eggers Judocus, (°) Schriek 17.09.1713 (g. Judocus Wyns en Margareta Van Rompaey),

 

Claes Anna, (°) Schriek 11.09.1668 (g. Peter Claes en Anna Vercalsteren).

 

 

 

X - XI - Claes Jacobus (S576 + S1056), (°) Schriek 30.11.1636 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Gobeleyns), x Keerbergen 19.02.1664 (g. Petrus Claes en Jan Hermans) met Claes Anna (S577 + S1057), (°) Keerbergen 23.04.1642 (g. Jan Vermijlen en Catharina Meeus), deze hertrouwde met Peter Van de Sande, wonen onder de Laet.

 

Not. Swiggers 102/30.09.1719: Testament van Anna Claes (we. Peter Van de Sande) aan haar zoon Michiel Van de Sande.

Not. Swiggers 90/09.05.1720: Testament van Anna Claes (we. 1 Jacob Claes en we. 2 Peter Van de Sande) aan Michiel, Geeraert,

Anna en Joanna Van de Sande en haar kinderen uit het eerste bed).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Adriana, (°) Werchter 24.09.1664 (g. Claes Joannes en Claes Barbara),

 

Claes Judocus, X (S528), (°) Keerbergen 11.12.1667 (g. Judocus Claes en Maria Van Dessel),

 

Claes Maria, (°) Keerbergen 19.07.1669 (g. Joannes Cornelis sr. en Maria Claes),

 

Claes Joannes, (°) Werchter 25.03.1666 (g. Claes Joannes en De Groof Elisabeth),

 

Claes Petrus, (°) Werchter 03.12.1670 (g. Vermijlen Petrus en Van Rillaer Catharina),

 

Claes Henricus, (°) Werchter 31.07.1672 (g. Cornelis Henricus en Wauters Maria),

 

Claes Cornelius, IX (S288), ° Werchter, (°) Schriek 19.07.1674 (g. Verscueren Petrus en De Hont Cornelia),

 

2. Van de Sande Michiel, (°) Schriek propter (omwille) aquas, vermeld Werchter 24.01.1677 (g. Boets Michael en Lens Elisabeth),

 

Van de Sande Geeraert, (°) Schriek dixit Werchter 16.10.1678 (g. Baets Gerardus en Verschueren Maria), x Schriek 06.11.1714 (g. Michiel Van de Sande en Peter Wouters) met Wouters Catharina, geen fii te S, W, Heist,

 

Vander Sande Adriana, (°) Werchter 06.10.1680 (g. Holemans Joannes en Claes Elijsabeth),

 

Van de Sande Anna, (°) Werchter 09.11.1683 (g. Vermeijlen Lambertus en Vermeijlen Anna),

 

Van de Sande Joanna, (°) Werchter 25.08.1688 (g. Geens Petrus en Claes Anna).

 

 

 

X - XI - De Grove Petrus (N822 + S1204), (°) Keerbergen 17.01.1641 (g. Petrus Fierens en Paulina Van de Plas n. Anna Van Adorp), x Keerbergen 05.02.1664 (g. Willem De Grove en Jan Hermans) met Claes Elisabeth (N823 + S1205), (°) Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Schroyens en Elizabeth Van Broeckhoven).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Grove Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Grove Guilielmus, (°) Keerbergen 13.02.1666 (g. Guilielmus Claes en Catharina De Grove),

 

De Grove Joannes, X (S602), (°) Keerbergen 31.01.1668 (g. Joannes De Grove en Anna Van Adorp),

 

De Grove Anna, IX (N411), (°) Keerbergen 01.12.1669 (g. Joannes Vermijlen en Anna Claes),

 

De Grove Magdalena, (°) Keerbergen 25.12.1671 (g. Joannes De Grove en Anna Claes), x Keerbergen 12.02.1694 (g. Peter Dirckx en Willem De Grove) met Corneel Dirickx,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K,

     Dircx Anna, (°) Keerbergen 13.04.1695 (g. Joannes De Grove en Anna De Grove),

 

De Grove Petrus, (°) Keerbergen 30.12.1677 (g. Joannes Claes en Anna Vermijlen),

 

De Grove Petrus, (°) Keerbergen 02.03.1681 (g. Petrus Fierens en Barbara Dirckx).

 

 

 

X - Claes Judocus (S552), (°) Werchter 23.12.1646 (g. Holemans Judocus en Van Casteren Adrianus), + Keerbergen 26.08.1694, x Keerbergen 12.02.1669 (g. Jan Claes en Jan Geens) met Catharina De Groeve (Grove) (S553), (°) Keerbergen 14.02.1644, + Keerbergen 14.03.1716. 

 

Not. Swiggers 15.11.1688: SD tussen de kinderen van Giliam De Grove x Jenneken Van Hove: Peter, Jan, Catlijn De Grove (echtg. Joos Claes).

Notariaat Swiggers 24.4.1710: Akkoord tussen Giliam De Grove, Anna De Grove (echtg. Michiel Goyvaerts), Anna Dierickx fa Corneel (wr. Magdalena De Grove), Peter De Grove, Elisabeth Claes (we. Gilis Guens), Hendrik Claes, Catlijn Claes (echtg. Jan Vermijlen) en Bernaert Claes,  allen erfgenamen van hun oom Jan De Grove Giliamszone van Keerbergen. 

Not. Swiggers 29/23.03.1716: Testament van Bernaert Claes Janssone van Keerbergen aan de kinderen van Elisabeth Claes

Joosdochter, nl Barbara, Bernaert, Elisabeth en Joanna; aan zijn zuster Anna Claes en aan Peter Cornelis zijn zusters sone.

 

KB1168: Fo 85: 29 okt 1671:

Joos Claes x Cathelijne De Grove ende Peeter De Grove x Elisabeth Claes kopen een woonstede met huijse en schuere lande daeraene houtcanten gronde ende toebehoorten tsamen drij bunderen aan de heijde.

KB1168: Fo 139: 22 nov 1679:

Gillis Boschmans & Merten Meert als momboirs van drij minderjarige kinderen wijlen Jan De Windt x Elisabeth Bosmans verkopen aan Joos Claes x Cathelijne De Grove een hofstede metter huijse stalle hoff lande daeraen gronde & toebehoorten groot ontrent drij dm gestaen & gelegen ontrent de Dansbrugge.

SW3: 3 nov 1691:

Joos Claes 44 jr ende Guill De Grove out 12 jr, verklaren ten versoeke van Jan Smekens mulder alhier dat sij attestanten op 12 october lestleden hebbe sien liggen onder de wintmolen alhier sekeren Francois Lanfan seer lammenterende & claegende ende soo men seijde datter eenen sack met gemaelen brouwgoet in het aflaten van de molen op sijn lichaem gevallen waer, ende den voors Joos Claes ...

SW2: 13 aug 1699:

Cathlijn De Grove we Jois Claes met Hendrik Claes haeren sone hebben bekend dat Jan De Grove x Elisabeth Goris hebben getelt in blinkende en klinkende penningen de somme van 400 gl tegen een erfelijke rente – met het geld kopen zij een bempt van tclooster van Muijsen.

Ick onderschreven bekenne ontvangen te hebben uit de handen van de weduwe Joos Claes de somme van 400 gl wiessel geld over een obligatie die ick tot ... ben hebben en dat sonder ientrest van de selven ... dan intresten betaelt tot het jaer 1706 – Jan Vermijlen.

SW2: 3 okt 1699:

Hendrik Claes hem sterk makende voor zijn moeder Cathlijn De Grove verhuurt aan Rombout Uiterhoeven uit Rijmenam seker huijsinge hove lande en bempde in acht percelen gelegen groot samen vijf bunderen in de Cassestraat te Keerbergen dwelck nu bij Adriaen Hoijlaerts voor een deel wordt gebruikt.

SW1: 3 mrt 1706:

Hendrik ende Bernaert Claes gebroeders last ende commissie hebbende van hunne moedere Cathelijne De Grove verhuren aan Adriaen Van Rillaer seker huijs, hof ende landt daeraen gelegen, item tMorterken, tViswater, het Bemdpdeken, tClasterbosch groot drij bunderen alwaer in wonende is de we Rombout Uijterhoeven.

 

 Uit dit huwelijk :

 

Elisabeth Claes, (°) Keerbergen 28.08.1670 (g. Jan de Grove en Elisabeth Fierens en Adrianus Claes ).

 

Henricus Claes, (°) Keerbergen 23.08.1675 (g. Henricus Goris en Maria Guens),

 

Catharina Claes, (°) Keerbergen 18.08.1679  (g. Jan Fierens en Catharina Van Rillaer), x Keerbergen 11.10.1706 (voor E.H.Brandts kapelaan van 't Groot Begijnhof Mechelen, g. Jan Vermijlen en Jan De Grooff) met Vermijlen Jan, (°) Keerbergen 21.07.1681 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompa Maria), fs Henricus x Goris Elisabeth,

KB1169: Fo 153: 9 mrt 1726:

Francus Huijbrechts x Anna Ceuppens hebben verkocht aan Peeter Vermeijlen ende Hendrick Claes beijde momboirs over de kinderen wijlen Jan Vermijlen ende Catharina Claes een plecke lant gemeijneleijck genoempt het bosch van apbeelen groot drij dagwanden.

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes, (°) Keerbergen 31.10.1706 (g. Vermeijlen Joannes en De Groef Catharina),

     Vermeijlen Joannes, (°) Keerbergen 18.03.1708 (g. De Groef Joannes en Verhoeven Lucia),

     Van der Meijlen Elisabeth, (°) Keerbergen 28.09.1710 (g. Clas Bernardus en Goris Elisabeth),

     Vermeijlen Joannes (°) Keerbergen 29.10.1716 (g. Vermeijlen Joannes en Elisabeth Claes,

                                                    

Bernardus Claes, IX (S276), (°) Keerbergen 04.07.1683  (g. Bernardus Claes Janssone en De Grove Anna),                                 

 

Petrus Henricus Claes, (°) Keerbergen 26.03.1687 (g. Petrus Claes en Anna Vranx), + Keerbergen 03.02.1733, x 1 Keerbergen 03.08.1703 (g. Adriaen Mertens en Adriaen Van der Auwera) met Verhoeven Lucia (S553), (°) Wespelaar 16.09.1673 (g. Daniel Grauwens en Lucia Godts), (die voordien getrouwd was met Bruyndonckx Lambertus (X (S554)),

H?: Fo 18: 16 juni 1725:

Hendrick Claes uit Keerbergen verkoopt aan zijn zwager Francis Verhoeven uit Haacht den Muijsenbempt in Werchter (2b).

     Uit dit huwelijk:

     1. Bruyndonckx Elisabeth, (°) Keerbergen 15.02.1700 (g. Hendrik Van der Hoeven en Elisabeth Van Bouckel), x Keerbergen 01.06.1720 met Mertens Albertus,

     meer info bij Verhoeven Lucia,

     KB7261: Fo 25v: 10 aug 1712:

     Hendrick Claes heeft verheven 2 dagwant bempt ende als nu daerop gestelt Elisabeth Bruijndonckx Lambrechtsdochter,

     als haer ten dele gevallen, met haere suster, ende heeft Hendrik Claes gedaen den eedt.

     Bruyndonckx Anna Maria, IX (S277), (°) Keerbergen 18.02.1702 (g. Petrus Verhoeven en Joanna Bruyndonckx),

     2. Claes Jan, (°) Keerbergen 06.08.1704 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Bauwens), x Keerbergen 13.02.1738 met Vermeylen Anna Petronella,

     3 okt 1752:

     Guilliam Vanderhoeven Francissone bejaert jongman woonende tot Wespelaer, beneffens Jan Claes ingesetene

     tot Keerbergen wijlen Hendricksone daer moeder af was wijlen Lucia Vander hoeven, gevolmacht door Anthonij Van Kleef

     wn wijlen Elisabeth Vanderhoeven suster van voors Guilliam Vanderhoeven, samen gehuysschen geweest tot Bergen

     op ten zoom.

     Claes Catharina, (°) Keerbergen 01.01.1717 (g. Vermeylen Joannes en Catharina De Grove),

     Claes Barbara, (°) Keerbergen 28.08.1711 (g. Bernardus Claes en Anna Bruyndonckx),

     Claes Joanna Petronella, (°) Keerbergen 20.03.1714 (g. Petrus De Groeve en Elisabeth Claes).

 


 

X - Van Hove (Van Hoof(f) - Van Houf) Rumoldus (S896), (°) Beerzel 15.03.1654 (g. Van Craen Rumoldus en De Belser Elisabeth),

+ Beerzel 24.10.1717, x 1 Beerzel 07.10.1680 (g. Van Hoof Joannes en Swiggers Adrianus) met Claes Catharina (S897), (°) Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus De Neve en Catharina Claes), x 2 Beerzel 23.09.1714 (g. Swiggers Adrianus, Van den Brande Balthazar, Vervoort Joannes en Swiggers Jacobus) met Marien Maria.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove (Van Hoof(f) - Van Houf) Rumoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jan, (°) Schriek 01.09.1680 (g. Corneel Van Hove en Maria Van den Broeck), + Beerzel 12.10.1681,

 

Van Hove Joannes, IX (S448), (°) Beerzel 13.08.1682 (g. Van Hoef Joannes en Van Hoof Elisabeth),

 

Van Hove Maria Odilla, (°) Beerzel 12.03.1684 (g. Van Dessel Adrianus en Lamittens Maria),

 

Van Hove Joanna, (°) Beerzel 24.02.1686 (g. Ceulemans Michael en Van den Brande Adriaen),

 

Van Hove Cornelius, (°) Beerzel 04.11.1687 (g. Van Hoof Cornelius en Nagels Anna), x (niet S, Beer, Heist, ) met Cambre Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Rumoldus, (°) Schriek 12.03.1717 (g. Rumoldus Van Hove en Anna Van Dessel),

     Van Hove Jan, (°) Schriek 23.01.1719 (g. Jan Van den Broeck en Maria Goossens),

     Van Hove Joanna Maria, (°) Schriek 27.02.1723 (g. Jan Vincx en Joanna Maria Storms),

     Van Hove Judocus, (°) Schriek 01.02.1726 (g. Judocus Wyns Andriessone en Maria Wilms),

 

Van Hove Franciscus, (°) Beerzel 05.05.1689 (g. Goosens Joannes en Leijs Anna), x (niet Beer, Heist, ) met Van Herck Cornelia,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Catharina, (°) Beerzel 16.02.1719 (g. Bierenbergh Gommarus en Van Hove Catharina,

     Van Hove Elisabeth, (°) Beerzel 22.11.1720 (g. Verhagen Joannes en Van Herck Elisabeth),

     Van Hove Maximilianus, (°) Beerzel 06.04.1722 (g. Stobbaerts Maximilianus en Van der Auwera Gommara),

     Van Hove Lucia, (°) Beerzel 09.12.1725 (g. Goosens Joannes en Van Craen Lucia),

     Van Hove Adrianus, (°) Beerzel 13.11.1729 (g. Van den Branden Adrianus en Marien Elisabeth),

 

Van Hove Anna, (°) Beerzel 20.08.1690 (g. Van Hole Adrianus en Op de Beke Anna), x Philip De Herd, geen fii te Beer, Heist,

 

Van Hove Joanna, (°) Beerzel 13.04.1692 (g. Vanden Brande Guilielmus en Van Hove Joanna), + Beerzel 09.03.1694,

 

Van Hove Lucia, (°) Beerzel 15.08.1694 (g. Verhagen ... en Van Craen Lucia), + Beerzel 06.04.1695,

 

Van Hove Joanna, (°) Beerzel 31.12.1695 (g. Augustijns Joannes en Geens Livina), + Beerzel 05.02.1697,

 

Van Hove Adrianus, (°) Beerzel 10.11.1697 (g. Claes Joannes en Van Hove Catharina),

 

Van Hove Catharina, (°) Beerzel 28.12.1700 (g. Van Dessel Petrus en Traets Catharina), x Beerzel 24.04.1736 (g. Van Hoof Franciscus en Van Hole Adrianus) met Van Gauberghen Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gauwbergen Maria Elisabeth, (°) Beerzel 10.04.1736 (g. Temker Guilielmus Bathazar en Leijsens Elisabeth),

     Van Gaubergen Joannes Franciscus, (°) Heist 14.07.1737 (g. Van Hoof Franciscus en Catharina Nauts),

     Van Gaubergen Joannes Baptista, (°) Heist 18.10.1739 (g. Joannes Van Goubergen en Joanna Maria Nouts),

     Van Gaubergen Jacobus, (°) Heist 28.10.1741 (g. Joannes Verhaghen en Adriana Veret),

     Van Gaubergen Petrus, (°) Heist 30.12.1743 (g. Petrus Verhaghen en Joanna Maria Van Gaubergen),

     Van Gaubergen Joannes Franciscus, (°) Heist 04.11.1746 (g. Joannes Franciscus Peeters en Theresia Van Gouberghen),

 

Van Hove Petronilla, (°) Beerzel 14.11.1703 (g. Mertens Petrus en Van Herle Catharina).

 

 

 

X - Claes Adrianus (S598), (°) Keerbergen 03.12.1676 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Cleynhens), + Werchter 08.03.1713, x (niet  K, Bet, W, Rot, S, P, W, ) met Hoeylaerts Catharina (S599), (°) Werchter 03.08.1684 (g. Jacobus Van Tongelen en Catharina Hoeylaerts), + Werchter 14.02.1770.  Zij x 2 met Gummarus Verelst, + Werchter 03.10.1730. Zij x 3 Werchter op 16.11.1732 met Adrianus De Ryck, + Werchter 08.10.1754.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Joannes, (°) Werchter 15.11.1704 (g. Joannes Claes en Maria Mangelscot),

 

Claes Maria, (°) Werchter 16.05.1706 (g. Arnoldus Van de Goor en Maria Van de Goor),

 

Claes Anna, IX (S299), (°) Werchter 17.03.1708 (g. Gommarus Ver Elst en Anna Van de Goor),

 

Claes Margaretha, (°) Werchter 27.08.1709 (g. Adrianus Eggers en Barbara Van Uijtvinck nomine Margaretha Van Rompo),

 

Claes Elisabetha, (°) Werchter 01.10.1711 (g. Arnoldus Van Houtvinck en Elisabeth Claes),

 

2. Verelst Joanna, (°) Werchter 23.09.1714 (g. Jacobus Moens en Joanna Verelst),

 

Verelst Arnoldus, (°) Werchter 24.11.1716 (g. Arnoldus Van de Goor en Petronilla Verelst),

 

Verelst Maria, (°) Werchter 19.04.1719 (g. Guilielmus Storms en Maria Van Gestel), + Werchter 15.09.1759, x (niet W, ) met Fayaerts Cornelius, (°) Werchter 12.12.1717 (g. Cornelius Geraerts en Elisabeth Wouters), + Werchter 16.04.1781, fs Petrus Fayaerts en Anna Crab,

     Uit dit huwelijk:

     Feijaerts Elisabeth, (°) Werchter 28.01.1744 (g. Adrianus De Rijck en Elisabeth Feijaerts), + Werchter 06.01.1782,

     x Werchter 18.05.1766 met Egidius De Voster, (°) Werchter 28.08.1721 (g. Egidius Servranckx en Maria Wijnans), fs Joannes en Joanna Van Hoegaerde,

     Fijaerts Cornelius, (°) Werchter 10.01.1746 (g. Cornelius Verelst en Anna Maria Vermijten), + Werchter 22.03.1772,

     x Werchter 07.01.1768 met Barbara Van Eijcken, (°) Werchter 24.12.1747 (g. Egidius Van Gorp en Barbara Luijten), + Werchter (Ninde) 13.12.1822, fa Guilielmus

     en Elisabeth Van Gorp,

     Feijaerts Catharina, (°) Werchter 04.02.1748 (g. Henricus Verelst en Catharina Lambert),

     Faijaerts Henricus, (°) Werchter 16.02.1752 (g. Henricus Feijaerts en Catharina Boidts),

     Feijaerts Anna Maria, (°) Werchter 28.11.1754 (g. Petrus Brughmans en Anna Maria Bosmans), + Werchter 22.12.1755,

     Feijaerts Guilielmus, (°) Werchter 27.06.1758 (g. Guilielmus Feijaerts en Catharina Geeraerts), + Werchter 14.12.1760,

 

Verelst Cornelius, (°) Werchter 06.11.1722 (g. Cornelius Geraets en Catharina Tielens), + Werchter 05.02.1773, x Werchter ...11.1754 met Geraets Catharina, (°) Werchter 16.04.1728 (g. Remigius Jansens en Catharina Vermijlen), + Werchter 12.02.1773,

     Uit dit huwelijk:

     Verelst Joannes Baptista, (°) Werchter 05.12.1755 (g. Joannes Baptist Feijaerts en Catharina Hoolaerts), + Werchter 09.07.1759,

     Verhelst Elisabeth, (°) Werchter 08.10.1759 (g. Henricus Geeraerts alias Butkens en Elisabeth Van Esche),

     Vanderelst Anna Maria, (°) Werchter 20.02.1764 (g. Joannes Faijaerts en Anna Maria Van Esche),

     Van der Elst Barbara Maria, (°) Werchter 03.08.1769 (g. Petrus Wouters en Barbara Maria Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 17.08.1769.

 

 

 

XI - Claes Franciscus (S1636), (°) Schriek 14.04.1660 (g. Frans Somers en Maria Van Calster), x 1 Beerzel 05.02.1680 (g. Serneels Nicolaus en Van Roosbroeck Simon) met Serneels Maria, + Beerzel 26.01.1689, x 2 Beerzel 09.07.1690 (g. Swiggers Adrianus, Op de Beeck Petrus en Swiggers Petrus) met Verstrepen Catharina, + Beerzel 01.05.1699, x 3 Putte 23.02.1700 met Verschuren (Verschueren) Maria (S1637), (°) Putte 06.03.1664 (g. Egidius Cuppens en Anna Van Loo). Deze laatste x 2 Beerzel 15.11.1716 (g. Schroijers Adrianus, De Winter Michael en Stevens Antonis) met Schroijers Matthias (kinderloos ?).

 

Not. Swiggers 40/22.04.1716: Testament van Frans Claes (wr Catlijn Verstrepen) x Maria Verschuren aan zijn kinderen uit het 1 ste bed: Jan en Livina en uit het 2 de bed: Joanna, Peeter, Jacob, Maria en Frans.

Not. Swiggers 54/10.06.1716: Akkoord tussen Maria Verschueren (we Frans Claes) x Matheus Schroyens en haar zoon Jan Claes en de mmk.

Not. Swiggers 61/16.07.1716: Testament van Livina Claes Fransdochter van Beerzel: alles aan haar broer Jan Claes.

Not. Swiggers 28/24.11.1716: Testament van Maria Verschueren (we Francoys Claes x Matheus Schroyens), o.a. voor haar kinderen Joanna, Maria, Jacob en Francoys Claes.

Not. Swiggers 26/06.03.1717: Jan en Livina Claes, kinderen van Frans Claes (wr Catlijn Verstrepen Jansdochter) van Beerzel cederen aan Merten Vets x Elisabeth Marien van Berlaar hun paart in 1 1/2 dagwant heide te Berlaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Adrianus, (°) Beerzel 06.01.1687 (g. Nagels Adrianus en Claes Elisabeth), + Beerzel 14.03.1699,

 

2. Claes Joannes, (°) Beerzel 19.03.1691 (g. Claes Joannes en Verstrepen Elisabeth), x ? Beerzel 30.10.1716 (g. Van den Brande Balthazar, Van den Bosch Adrianus, Op De Beeck Petrus en Op de Beeck Jacobus) met Op de Beeck Catharina, geen fii Beer,

 

Claes Livina, (°) Beerzel 28.08.1692 (g. Storms Anthonius en Van den Brouck Livina), x Beerzel 01.05.1719 (g. Boets Adrianus, Claes Joannes en Schroijers Matthias) met Boets Gommarus,
     Uit dit huwelijk:

     Boets Joannes, (°) Beerzel 07.02.1719 (g. Claes Joannes en Dams Catharina),

     Boets Maria, (°) Beerzel 01.01.1721 (g. Boets Adrianus en Verschueren Maria),

     Boets Adriana, (°) Beerzel 17.01.1723 (g. Van den Bosch Petrus en Nagels Adriana),

     Boets Anna, (°) Beerzel 01.01.1725 (g. Op de Beeck Petrus en De Hondt Anna),

     Boets Mathias, (°) Beerzel 11.05.1727 (g. Schroeyers Matthias en Claes Joanna),

     Boets Andreas, (°) Beerzel 02.01.1730 (g. Dockx Andreas en Boets Joanna),

     Boets Joannes Franciscus, (°) Beerzel 08.02.1731 (g. Budts Joannes en Van den Bosch Catharina),

     Boets Joannes Franciscus (°) Beerzel 10.02.1732 (g. Claes Joannes Franciscus en Van den Bosch Maria),

     Boets Petronella, (°) Beerzel 05.03.1735 (g. Buts Petrus en Daems Adriana),

     Boets Maria Catharina, (°) Beerzel 09.09.1738 (g. Serneels Remigius en Kiebooms Petronella),

 

Claes Remigius, (°) Beerzel 24.12.1694 (g. Torf Petrus en Nuijts Barbara), + Beerzel 03.01.1695,

 

Claes Anna, (°) Beerzel 11.01.1696 (g. Peeters Nicolaes en Marien Anna), + Beerzel 11.05.1696,

 

Claes Joannes Jacobus, (°) Beerzel 22.04.1697 (g. De Schepper Joannes Baptist en Marien Anna), + Beerzel 07.03.1699,

 

Claes Adrianus, (°) Beerzel 23.04.1699 (g. Ceulemans Adrianus en Claes Catharina), + Beerzel 12.05.1699,

 

3. Claes Joannes, (°) Beerzel 05.11.1700 (g. Serneels Henricus loco Verschuren Cornelius en Torf Joanna),

 

Claes Petrus, (°) Beerzel 17.03.1702 (g. Verschueren Petrus en Nagels Adriana),

 

Claes Jacobus, X (S818), (°) Beerzel 19.02.1704 (g. Geens Jacobus en De Sweert Maria),

 

Claes Maria, (°) Beerzel 23.12.1705 (g. Geens Joannes en Lamberechts Maria), x Beerzel 26.08.1728 (g. Serneels Adrianus en

Schroijers Matthias) met Serneels Remigius,

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Maria, (°) Beerzel 04.10.1730 (g. Serneels Adrianus en Verschueren Maria),

     Serneels Anna Catharina, (°) Beerzel 19.05.1734 (g. Schroeijens Mattheus en Serneels Catharina),

     Serneels Petronilla, (°) Beerzel 16.11.1736 (g. Claes Jacobus en Rapts Petronilla),

     Serneels Anna Cornelia, (°) Beerzel 18.01.1739 (g. Claes Franciscus en Serneels Anna),

     Serneels Joanna Theresia, (°) Beerzel 11.12.1742 (g. Van den Acker Joannes en Op de Beeck Joanna),

 

Claes Franciscus, (°) Beerzel 25.09.1708 (g. Verschuren Matthias en Machiels Catharina).

 

 

 

X - Claes Judocus (S528), (°) Keerbergen 11.12.1667 (g. Judocus Claes en Maria Van Dessel), x Schriek 17.02.1693 (g. Peter Van de Sande en Adriaen Mangelschots) met Mangelschots Anna Cornelia (S529), (°) Schriek 24.02.1665 (g. Jan Somers en Cornelia du Puis), wonende Werchter - ex Laet.

 

Not. Swiggers 59/02.05.1718: Anna Cornelia Mangelschots (we Joos Claes) van Grootloo verhuurt voor 50 gd/j een woning

met 2 bunder te Grootloo aan Peter De Hondt Petersone van Putte.

Not. Swiggers 24/16.03.1724: Anna Cornelia Mangelschots (we Joos Claes) met haar zoon Peter Claes verlengen de huur

van Peter De Hondt van Grootloo.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Peter, (°) Schriek 22.03.1693 (g. Peter Mangelschots en Anna Claes),

 

Claes Maria, (°) Schriek 27.09.1694 (g. Peter Claes en Maria Claes), + Schriek 05.02.1710,

 

Claes Jan, (°) Schriek 28.08.1696 (g. Willem Van Dijck en Maria Claes),

 

Claes Anna, (°) Schriek 01.10.1698 (g. Peter Van de Sande en Anna du Puis), x Schriek 31.03.1729 (g. Ferdinand Van Hove, Jan Wouters en Michiel Claes) met Wouters Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist, Beer, P,

     Wouters Jan, (°) Schriek 13.02.1730 (g. Jan Wyns en Anna Cornelia Mangelschots),

 

Claes Michael, IX (S264), (°) Schriek 16.01.1702 (g. Michael Van de Sande en Catharina Van Loock),

 

Claes Willem, (°) Schriek 19.03.1704 (g. Peter Van Hove en Elisabeth Van Dijck), x Schriek 01.07.1732 (g. Fernand Van Hove en Jan Gilis) met Goris Catharina, geen fii te S, Heist, Beer, P,

 

 

 

IX - Claes Cornelius (S288), ° Werchter, (°) Schriek 19.07.1674 (g. Verscueren Petrus en De Hont Cornelia), x Keerbergen 25.02.1699 (g. Jan Van Loock en Peter Van de Zande) met Van Loock Elisabeth (Verloock - Loeck - Van den Broeck) (S289), (°) Keerbergen 10.10.1677 (g. Joannes Straels en Elisabeth Van Dijck).

 

Not. Swiggers 11/27.01.1714: Michiel Cornelis en Peter Van den Eynde en consoorten verkochten voor 27 gd 3 1/2 dagwant

bemd te Werchter aan Cornelis Claes van Keerbergen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Egidius, (°) Werchter 10.04.1703 (g. Claes Egidius en Van Loeck Maria),

 

Claes Joannes, (°) Werchter 27.11.1704 (g. Hoelemans Joannes en Van de Sande Adriana),

 

Claes Michael, (°) Keerbergen 22.02.1707 (g. Michael Van den Sande en ... Vercammen),

 

Claes Adriana, (°) Keerbergen 04.02.1709 (g. Gilis Van der Roost en Adriana Van den Sande),

 

Claes Joannes, (°) Keerbergen 15.01.1711 (g. Joannes Van Loock en Elisabeth Firens), x Keerbergen 04.03.1741 (g. Corneel Claes en Gillis Van Horick) met Anna Maria Van Beethoven,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, P, S, W, H, Heist, R,

     Claes Anna Cornelia, (°) Schriek 20.12.1741 (g. Jan Frans Leysen en Petronella Van Beethoven),

     Claes Cornelius, (°) Keerbergen 27.03.1746 (g. Cornelius Claes en Catharina Verlinden),

     Claes Guilielmus Josephus, (°) Keerbergen 03.09.1749 (g. Guilielmus Coremans en Anna Frans),

     Claes Anna Catharina, (°) Keerbergen 22.11.1750 (g. Guilielmus Coremans en Anna Frans),

     Claes Joanna Catharina, (°) Keerbergen 08.08.1754 (g. Cornelius Claes en Catharina Ceulemans),

     Claes Maria Theresia, (°) Keerbergen 05.02.1758 (g. Franciscus Van Loock en Maria Claes),

 

Claes Joanna, (°) Keerbergen 04.10.1712 (g. Joannes Claes en Joanna Van den Sande), x Keerbergen 26.06.1737 (g. Peter Buedts en Peter Ceulemans) met Cleijnhens Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Clijnhens Joanna Catharina, (°) Keerbergen 26.08.1738 (g. Joannes De Preter en Catharina Claes),

     Clijnhens Petrus Jan, (°) Keerbergen 28.03.1740 (g. Petrus Ceulemans en Anna Vermijlen),

     Clijnhens Joannes Baptist, (°) Keerbergen 21.08.1742 (g. Joannes Claes en Barbara Clijnhens),

     Clijnhens Petrus Franciscus, (°) Keerbergen 22.12.1743 (g. Petrus Buedts en Francisca Clijnhens),

     Cleynhens Barbara, (°) Keerbergen 30.03.1745 (g. Egidius Van Horick en Barbara Clijnhens),

     Clijnhens Anna Maria Catharina, (°) Keerbergen 31.12.1747 (g. Adrianus Ceulemans en Maria Bruyndonckx),

     Clijnhens Barbara Maria, (°) Keerbergen 26.02.1751 (g. Adrianus Ceulemans en Maria Joostens),

     Clijnhens Joanna Maria Catharina, (°) Keerbergen 20.04.1752 (g. Cornelius Budts en Joanna Ceulemans),

     Clijnhens Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 31.08.1755 (g. Joannes De Cauter en Elisabeth Claes),

     Clijnhens Petrus Frans, (°) Keerbergen 13.06.1759 (g. Petrus Franciscus Clijnhens en Maria Clara Mertens),

 

Claes Petrus, VIII (S144), (°) Keerbergen 14.08.1716 (g. Petrus Van Loock en Anna Van de Sande),

 

Claes Guilielmus, (°) Keerbergen 17.06.1718 (g. Guilielmus Vermeijlen en Susanna Van Loock).

 

 

 

IX - Bernardus Claes (S276), (°) Keerbergen 4.07.1683 (g. Bernardus Claes en Anna  De Grove), + Keerbergen 12.05.1736 mv, x Keerbergen 10.02.1724 (g. Henricus Claes en Petrus De Groeve) met Maria Bruyndonckx (S277), (°) Keerbergen 18.02.1702 (g. Petrus Verhoeven en Joanna Bruyndonckx), + Keerbergen 03.02.1786, deze x 2 Keerbergen 30.08.1736 (g. RD De Kinder Josephus en Van Beersel Rumoldus) met Van Horick Egidius.

 

SW1: 3 mrt 1706:

Hendrik ende Bernaert Claes gebroeders last ende commissie hebbende van hunne moedere Cathelijne De Grove verhuren aan Adriaen Van Rillaer seker huijs, hof ende landt daeraen gelegen, item t Morterken, tViswater, het Bemdpdeken, tClasterbosch groot drij bunderen alwaer in wonende is de we Rombout Uijterhoeven.

SW1: 7 jan 1707:

Bernaert Claes & Jan Vermijlen ter jre, heeft verhuurt aan Anthoon De Witte ter andere sijde seker huijs hof ende land aen malcander gelegen groot een half bunder gelegen tot Ninde gehucht van Werchter.

SW1: 12 jul 1706:

Alsoo Bernard Claes nu tegenwoordig is gearresteert binnen de stadt Mechelen ende aldaer bewaert wordt met officieren in eene herberge, wegens ende ten versoecke van Michiel Brauwers over sekere pretentie die de selve is hebbende ten laste van de parochie van Keerbergen ende alsoo schijnt in de selve parochie eenige onwilligen sijn die in deselve pretentie niet en wille contribueren midts deselve pretentie bestaen in geleverde droogen fouragie, soo sal den notaris Swiggers hem instantelijck transporteren bij de persoon van Guilliam Claes ende Hendrik Claes of sij hun verstaen te voegen beneffens dandere innegestenen van Keerbergen tot volcomen betaelinge der voors geleverde foeragie gelevert in den voorleden somer des jaers 1705 ende in cas van weijgeringe, soo sal den selven notaris expresselijk ten laste van … protesteren van costen schaden ende intresten alrede door hunne familie geleden.

Hendrik Claes heeft geantwoord te doen gelijck Guilliam Claes.

KB1192: 23 aug 1718:

Den drossart tegen Bernart Claes Joossone:

Op 28 juli 1718 is Bernaert Claes gecalengiert naer den sonne schijn met sijnen knecht karre ende paert werckende in de gemeynte heijde … tegen d’ordonnantie op de voors heijde gemaeckt ende gepubliceert 17 aug 1718 – boete is verbeuren van een jaer heijde – gedaegde ontkent dat dit is geschiet.

 

Uit dit huwelijk :

 

1. Claes Henricus, (°) Keerbergen 04.02.1726 (g. Henricus Clas en Francisca Van Reeth), x Keerbergen 30.06.1754 (g. Bernardus Goovaerts en Joannes Claes) met Goovaerts Francisca,

Wer1847: Fo 353v:

- 12 okt 1624: Peeter Wilms zone wijlen Peeters ende Johanna Van Avondt (?) uit Keerbergen kopen een half bunder bempt

- 28 jun 1681: Jan Venne als momboir van de wesen van Cornelis Venne x Barbara Venne na doode des voors Barbara

- 18 aug 1693: Jan Venne, pachter in Keerbergen, verkoopt tvoors half bunder bempt in Werchter geheeten de Dielslaecke aan Cornelis Dierickx

- 31 jan 1716: Jan Diricx ende Guilliam De Groof momboirs van Anna Diricx weese van Cornelis Diricx

- 11 dec 1733: Hendrik Govaerts x Anna Dirics uit Keerbergen

- 14 dec 1754: Hendrick Claes x Francoise Govaers.

Werchter 1858 Fo 4: 30 april 1762:

Hendrick Claes sone Bernardi oudt tusschen de 35 à 36 jaeren den welcken naer doode van Albert Mertens heeft den eede vernieuwt over een bunder bempt uijt een meerder stuck van vijff daghmaelen geheeten het Koeijeusel gelegen onder Werchter, waervan leste sterfvrouwe is gebleven op den 17 april 1752 Elisabeth Bruijndonck we Albert Mertens

+ drij daghwanden landts gelegen tot Wackerzeel op de Cleyn laecke reg d’Eikstraete, de Leijbeeck, Jan Vanderhoeven, de kercke van Wackerzeel ende het college standonck te Leuven …

1771:

Hendrik Claes betaalde 400 gulden aan de pastoor Schepens van Keerbergen om terug in het bezit te komen van het Suer Bunder, een waterplas in de Zeept, nu Sembinder genoemd.

KB1176: Nr 2: 19 nov 1771:

Alsoo dat wijlen Joannes De Grove in houwelijck gehadt hebbende Cathlijn Goris inwoonder der prochie van Keerbergen overst eenige jaeren aenden armen oft h geest heeft opgedragen gemaeckt ende gelaeten een parcheel bempts groot ontrent een half bunder gelegen onder het meergemelt Keerbergen, gemeijnelijck genaempt het Suer bunder, opden last van een eeuwig durende jaergetyde met een viertel coren in gebacken broode St Jans in de kercke van het selve Keerbergen, welcke opdrachte ende maeckagien de erfgenamen naer doode van den voors De Grove hebben naergekomen ... dat eijndelijck Hendricus Claes in houwelijck met Francisca Govaerts als apparentsten naesten erfg. van den meergemelden De Groeve het voors percheel bempts alsnu wils reclameren, ende aen seg nemen - Hendrik Claes neemt de plicht van de eeuwigdurende jaargetijden op zich ...

KB1196: Fo 475: 11 jun 1793:

Bernardus Govaerts tegen Hendrik Claes

Dat den gedaegden op 17 mei ll aen den meijer deser heerlijckheijt heeft gegeven commissie ... dat den meijer ingevolge dies aen den aenleggere heeft gedaen het verboth ende interdictie ....

Telling 1793: 

Zijstraet naar Dansbrugge: Hendrik Claes x Francisca Goevaerts

proles: Marie, juncta vide fol 93 – Peeter – Elisabeth – Jan – Jan Frans – Joanna Cath, vide fol 42 – Corneel – Marie Cathrien – Theresia – Maria Josepha – Marie An.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Maria Theresia, (°) Keerbergen 05.06.1755 (g. Bernardus Goovaerts en Maria Bruijndonckx),

     Claes Petrus, (°) Keerbergen 09.11.1756 (g. Petrus Claes en Anna Peeters),

     Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 15.01.1759 (g. Bernardus Goovaerts en Elisabeth Claes),

     Claes Joannes, (°) Keerbergen 01.09.1760 (g. Joannes Claes en Anna Petronilla Vermijlen),

     Claes Jan, (°) Keerbergen 12.03.1762 (g. Joannes Franciscus Van Horick en Elisabeth Bruyndonckx),

     Claes Joanna Catharina, (°) Keerbergen 18.03.1764 (g. Albertus Van Horick en Joanna Goovaerts),

     Claes Cornelius, (°) Keerbergen 22.01.1766 (g. Cornelius Van Horick en Elisabeth Wijngaerts),

     Claes Maria Theresia, (°) Keerbergen 09.04.1771 (g. Severinus Goovaerts en Anna Maria Claes),

     Claes Maria Joanna, (°) Keerbergen 24.09.1775 (g. Joannes Lambertus Van Horick en Anna Maria Vermeijlen),

     Claes Maria Anna, (°) Keerbergen 31.01.1778 (g. Judocus Vincx en Maria Anna Michiels),

 

Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 11.12.1729 (g. Joannes Vermylen en Elisabeth Bruyndonckx), x Keerbergen 21.10.1764 (g. Egidius Gijsemans en Petrus Claes) met Cornelius Gijsemans ex Beerzel/Putte,

     Uit dit huwelijk:

     Geysemans Anna Catharina, (°) Keerbergen 13.02.1766 (g. Petrus Claes en Anna Catharina Geysemans),

     Gijsemans Anna Maria, (°) Keerbergen 05.06.1768 (g. Joannes Gijsemans en Anna Maria Ceulemans),

     Gijsemans Henricus, (°) Keerbergen 21.02.1771 (g. Henricus Claes en Anna Gijsemans),

     Gijsemans Jan Frans, (°) Keerbergen 16.09.1773 (g. Adrianus Bogaerts en Joanna Catharina Claes),

     Gijsemans Petrus, (°) Keerbergen 23.05.1777 (g. Petrus Bogaerts en Joanna Catharina Claes),

     Gijsemans Anna Elisabeth, (°) Keerbergen 03.04.1780 (g...),

     Gijsemans Jan Baptist, (°) Keerbergen 24.09.1784 (g...),

     Gijsemans Joanna Catharina, (°) Keerbergen 11.06.1787 (g...),

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 12.08.1731 (g. Petrus De Grove en Lucia Verhoeven), x Keerbergen 24.02.1767 (g. Joannes Baptista Van der Auwermeulen en Cornelius Van Horick) met Anna Catharina Van der Auwermeulen, ex Putte, + Keerbergen 22.03.1770,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Anna Maria, (°) Keerbergen 01.08.1768 (g. Joannes Baptista Van der Auwermeulen en Anna Maria Bruijndonckx),

     Claes Henricus, (°) Keerbergen 09.03.1770 (g. Henricus Claes en Maria Beullens),

 

Claes Jan, VIII (S138), (°) Keerbergen 13.01.1736 (g. Joannes Frans en Elisabeth Vermeylen), 

 

2. Van Horick Jan Frans, (°) Keerbergen 25.08.1737 (g. Joannes Van Horick),

 

Van Horick Albertus, (°) Keerbergen 21.05.1740 (g. Albertus Mertens en Anna Vermylen),

 

Van Horick Cornelius, (°) Keerbergen 17.09.1742 ( g. Cornelius Van Horick en Joanna Claes), x Keerbergen 25.04.1775 disp. 2 de gr. (g. Henricus Vermeijlen en Lambertus Van Horick) met Vermeylen Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Horick Cornelius Antoon, (°) Keerbergen 21.05.1776 (g. Cornelius Vermeijlen en Anna Maria Bruyndonckx),

 

Van Horick Jan Lambertus, (°) Keerbergen 09.02.1745 (g. Joannes Holemans en Elisabeth Claes), x Keerbergen 09.05.1790 (g. Joannes Baptist Van der Auwermeulen en Albertus Van Horick) met Beullens Joanna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Horick Albertus, (°) Keerbergen 05.04.1791 (g. Albertus Van Horick en Joanna Van Ooster),

     Van Horick Maria, (°) Keerbergen 14.08.1792 (g. Joannes Cornelius Van Horick en Anna Maria Vermeijlen),

     Van Horick Joanna, (°) Keerbergen 09.03.1794 (g. Cornelius Van Horick en Joanna Op de Beeck),

     Van Horick Jan, (°) Keerbergen 02.04.1796 (g. Joannes Franciscus Van Horick en Anna Catharina Beullens),

     ...

 


 

IX - Van Esche Guilielmus (S298), (°) Werchter 21.02.1707 (g. Guilielmus De Wijgaerde en Catharina Meulemans), + Werchter 31.03.1769, x Werchter 17.08.1737 met Anna Claes (S299), (°) Werchter 17.03.1708 (g. Gommarus Ver Elst en Anna Van de Goor), + Werchter 11.03.1769.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Esche Elisabeth, (°) Werchter 29.09.1737 (g. Adrianus De Rijck en Elisabeth Grootaers), x Werchter 08.08.1762 met Colbunders Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Colibonders Joanna, (°) Werchter 08.08.1762 (g. Christianus Colibonders en Joanna Maria Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 07.11.1764,

     Colibonders Anna Catharina, (°) Werchter 14.03.1764 (g. Guilielmus Van Esche en Catharina Vanesche),

     Colbunders Maria Elizabeth, (°) Werchter 11.08.1766 (g. Joannes Van Esche en Maria Colbunders), x > 1794 (niet W, ) met Joannes Baptista Vermeulen,

     Colbunders Anna Maria, (°) Werchter 03.10.1767 (g. Joannes Colbunders en Maria Vanesche), + Werchter 19.12.1767,

     Colbunders Petrus, (°) Werchter 17.12.1768 (g. Petrus Vanesche en Maria Vanesche), x (niet W, ) > 1795 met De Vaddere Anna Catharina,

     Colbunders Joannes Baptista, (°) Werchter 17.02.1771 (g. Joannes Baptista Bosmans en Anna Catharina Van Esche),

     Colbunders Anna Maria, (°) Werchter 11.07.1773 (g. Joannes Feijaerts en Anna Maria Bosmans),

     Colbunders Guilielmus, (°) Werchter 28.04.1775 (g. Guilielmus Geens en Anna Catharina Colbonders amita),

     Colbunders proles, (°) + Werchter 10.10.1777,

 

Van Esche Michael, (°) Werchter 25.09.1739 (g. Michael Van Essche en Maria Verelst), + Werchter 02.02.1764,

 

Van Esche Catharina, (°) Werchter 06.02.1742 (g. Joannes Van Esche en Catharina Hoolaerts),

 

Van Essche Maria, VIII (S149), (°) Werchter 01.04.1744 (g. Arnoldus Van Essche en Maria Van Essche),

 

Van Essche Joanna Maria, (°) Werchter 16.01.1748 (g. Joannes Borghleuvens en Anna Maria Geens),

 

Van Essche Anna Catharina, (°) Werchter 13.01.1749 (g. Cornelius Verelst en Catharina Van Essche), + voor 11.1754,

 

Van Esche Joanna, (°) Werchter 24.02.1751 (g. Petrus Vanesche en Joanna Van Woensel), + Werchter 01.05.1753,

 

Van Esche Joanna Catharina, (°) Werchter 26.11.1754 (g. Guilielmus L'enfant en Catharina Geeraerts), + Werchter 13.01.1823, x Werchter 01.09.1777 met Hijlighen Petrus, x 2 Werchter 26.04.1785 (g. Guilielmus Heijligen en Egidius Van Geel) met Van Geel Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Heijligen Anna Maria, (°) Werchter 16.10.1778 (g. Petrus Van Essche en Anna Maria Heijligen amita),

      Heijligem Elisabeth, ° Werchter 20.10.1780 (g. Guilielmus Heijlighen en Elisabeth Bols),

      x Werchter 16.02.1808 (g. Andreas Liekens en Henricus Van Geel) met Joannes Franciscus Mommens,

      (°) Werchter 23.01.1780 (g. Joannes Mommens en Anna Maria Van Eyken alias Paeps), fs Joannes en Joanna Catharina Van Linthout,

     Heijlighen Catharina Theresia, ° Werchter 06.08.1782 (g. Michael Heijlighem en Catharina Van Esche), + W 21.02.1783,

     Heijligen Maria Theresia, ° Werchter 24.11.1783 (g. Joannes Van Essche en Anna Maria Bruijninckx),

     2. Van Geel Egidius, ° Werchter 14.02.1786,

     Van Geel Guilielmus, ° Werchter 19.06.1788,

     Van Geel Joanna Catharina, ° Werchter 16.08.1790,

     Van Geel Anna, ° Werchter 19.11.1792, + Werchter 17.04.1793,

     Van Geel Anna Elizabeth, ° Werchter 12.07.1794.

 

 

 

X - Claes Jacobus (S818), (°) Beerzel 19.02.1704 (g. Geens Jacobus en De Sweert Maria), + Beerzel 11.03.1766, x 1 Putte 25.04.1724 met Govaerts (Govaerts - Goijvaerts) alias Marien (Joanna) Maria (S819), (°) Putte 28.03.1694, x 2 (niet Beer, ) met Reymenants Anna.

 

Not. Swiggers 26/10.03.1725: Jacob Claes x Joanna Goyvaerts van Putte lenen 100 gd à 5 % van zijn stiefvader Matheus Schroyens.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Elisabeth, IX (S409), (°) Putte 23.01.1725, moeder Marien,

 

Claes Maria, (°) Putte 06.05.1727,

 

Claes Franciscus, (°) Putte 28.08.1729,

 

Claes Anna Maria, (°) Putte 13.02.1731,

 

Claes Catharina, (°) Putte 22.02.1734,

 

Claes Mattheus, (°) Beerzel 26.08.1736 (g. Schroyens Mattheus en Claes Maria),

 

Claes Joanna, (°) Beerzel 17.05.1739 (g. Serneels Remigius en Op de Beeck Joanna), + Beerzel 25.06.1741,

 

2. Claes Joanna, (°) Beerzel 18.12.1742 (g. Serneels Remigius en Reymenans Joanna), + Beerzel 11.10.1750,

 

Claes Joanna Theresia, (°) Beerzel 14.02.1744 (g. Van Loock Jan en Op de Beeck Joanna),

 

Claes Anna Maria, (°) Beerzel 23.09.1745 (g. Van Oosterwijck Joannes en Budts Anna),

 

Claes Joannes Baptista, (°) Beerzel 26.07.1749 (g. Van Loock Joannes en Reijmenants Elisabeth).

 

 

 

IX - Claes Michiel (S264), (°) Schriek 16.01.1702 (g. Michael Van de Sande en Catharina Van Loock), x 1 (niet S, Bet, K, Ber, P, Beer, I, K, W, Rot, Heist, Wak, W, H, Duf, Ges, WMB, Kes, Bev, Nijl, Huls, Wiek, ) met Tielekens (Tielemans - Tilecots) Petronella (S265), (°) Heist 04.06.1699 (g. Henricus Van Houtven en Petronella Baten), + Schriek .01.01.1737, x 2 Schriek 10.03.1737 (g. Peter Wouters en Adriaen Verswysen) met Verswysen Lucia, (°) Schriek 01.08.1712 (g. Jan Verswijver en Lucia Verschueren). Deze laatste had wellicht voor en na haar huwelijk telkens één onwettig kind (x 1 (geen x)  Peter Verbeeck, x 2 (geen x) met Eggers Joannes), (zie telkens onder bij B).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Arnoldus, (°) Werchter 10.12.1724 (g. Van Roest Arnoldus en Van Leemput Joanna), x Schriek 21.10.1749 (g. Petrus Claes en Joannes Ceuppens) met Ridders (Ruttens) Maria, (°) Putte 17.06.1729,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Anna Maria, (°) Heist 07.08.1750 (g. Joannes Baptist Claes en Maria Elisabeth Ridders),

     Claes Joanna, (°) Heist 25.03.1752 (g. Petrus Claes en Joanna Claes),

 

Claes Willem, (°) Schriek 12.04.1727 (g. Willem Claes en Maria Bastaens),

 

Claes Peter, VIII (S132), (°) Schriek 01.09.1729 (g. Peter Claes en Anna Crab),

 

Claes Jan, (°) Schriek 06.03.1732 (g. Jan Thijs en Anna Van de Sande), x Betekom 11.04.1758 (g. Tielemans Joannes en Van Lier Joannes) met Van Lier Maria, ° Betekom, geen fii te S, Heist, Bet,

 

Claes Anna Catharina, (°) Schriek 31.05.1734 (g. Corneel Verschueren en Anna Claes),

 

Claes Elisabeth, (°) Schriek 31.05.1734 (g. Niclaes Verhaegen en Elisabeth Geens),

 

Claes Joanna, (°) Schriek 10.10.1736 (g. Andre Opdebeeck en Anna Van den Broeck),

 

B 1. Verbeeck Adriaen, illigitiem (°) Schriek 28.01.1737 (g. Adriaen Liekens en Maria Verswijsen),

 

2. Claes Ferdinand, (°) Schriek 23.12.1738 (g. Ferdinand Van Hove en Jacoba Van Deuren), + Schriek Gommerijnstraat 10.04.1822, x 1 Heist 24.06.1760 (g. Henricus Verswijver en Gommarus Geeraerts) met Geeraerts Joanna Maria, x 2 Schriek 28.04.1765 (g. Peter De Meyer en Adriaen De Roy) met De Meyer Elisabeth, ° Rotselaar, + > 1822,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Elisabeth, (°) Schriek 02.10.1760 (g. Henri Verswysen en Elisabeth Geeraerts),

     Claes Maria, (°) Schriek 15.11.1762 (g. Ferdinand Geeraerts en Maria Verstraeten),

     2. Claes Anna Maria, (°) Schriek 16.07.1766 (g. Gommer De Ka en Anna Maria Van Linthout),

     Claes Jan Baptist, (°) Schriek 06.07.1768 (g. Jan Baptist Claes en Joanna Verswysen),

     Claes Joanna, (°) Schriek 18.08.1770 (g. Jacob Claes en Joanna Verswysen),

     Claes Jan Gommer, (°) Schriek 04.04.1773 (g. Gommer Den Draeck en Maria Theresia Vekemans),

     Claes Petronella, (°) Schriek 20.03.1776 (g. Jan Van den Broeck en Petronella Van Beethoven),

     Claes Jan Baptist, (°) Schriek 23.01.1779 (g. Jan Frans Bortens en Elisabeth Volcaerts),

     Claes Frans, (°) Schriek 14.01.1783 (g. Peter Frans Ceulemans en Elisabeth Claes),

     Claes Peter, (°) Schriek 20.02.1786 (g. Peter De Meyer en Anna Maria Claes),

 

Claes Joanna Maria, (°) Baal 09.08.1743 (g. Eggers Joannes en Verswijfel Joanna), + Werchter 07.12.1814, x Werchter 12.11.1781 met Joannes Van der Veken, geen fii te S, W,

 

Claes Maria Catharina, (°) Baal 07.07.1745 (g. Joannes Verswijver en Maria De Hondt),

 

Claes Joannes Baptist, (°) Baal 07.07.1745 (g. Verswijver Joannes en De Hondt Maria), + Heist Gommerijn 18.09.1811, x Heist 17.10.1775 (g. Franciscus Van Beethoven, Jacobus Claes en Cornelius Egerix) met Van Beethoven Joanna Maria, (°) 31.10.1755, + 04.04.1823,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Peeter, (°) Heist 04.03.1782 (g. Peeter Vermeyten en Petronella Van Beethoven),

     Claes Anna, (°) Heist 31.03.1785 (g. Peeter Scheers en Anna Cornelia Van Beethoven),

     Claes Joanna, (°) Heist 30.06.1787 (g. Jan Van Beethoven en Joanna Boets),

     Claes Paulus, (°) Heist 02.04.1790 (g. Peeter Wouters en Anna Maria Van Herck),

     Claes Joseph, (°) Heist 23.09.1795 (g. Jan Baptist Claes en Theresia De Klijn),

     Claes Anna Cornelia, (°) Heist 24.11.1775 (g. Cornelius Peremans en Anna Cornelia Van Beethoven),

     Claes Joannes Baptista, (°) Heist 06.06.1778 (g. Joannes Baptist Van Herck en Joanna Maria Boets),

    

B 2. Eggers Cornelius, illigitiem (°) Baal 12.08.1751 (g. Cornelius Gebuers en Catharina Eggers).

 

 

 

VIII - Claes Petrus (S144), wonend Laet, (°) Keerbergen 14.08.1716 (g. Petrus Van Loock en Anna Van de Sande), x Keerbergen 29.10.1752 dispentatio in banum (g. Henricus Clijnhens en Adrianus De Preter) met Schoeters (Schoetens - Schoutens) Petronilla (145), (°) Rijmenam 21.08.1723 (g. Rumoldus Willems en Petronella Derboven ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Guilielmus, (°) Werchter 08.04.1753 (g. Claes Guilielmus en Claes Joanna),

 

Claes Maria Petronilla, (°) Werchter 09.09.1755 (g. Van Dessel Joannes en Claes Petronilla),

 

Claes Joannes Baptist, (°) Werchter 30.09.1758 (g. Guens Joannes Baptista en Claes Petronilla),

 

Claes Joannes Baptist, VII (S72), (°) Werchter 31.10.1763 (g. Guens Joannes en Crabbe Maria Petronilla),

 

Claes Anna Catharina, (°) Werchter 26.01.1769 (g. Vandeputte Henricus en Huenaerts Catharina).

 

 

 

VIII - Jan Claes (S138), (°) Keerbergen 13.01.1736 (g. Joannes Frans en Elisabeth Vermeylen), x Keerbergen 13.02.1763 (g. Henricus Claes en Joannes Goossens) met Elisabeth De Wijngaert (S139), (°) Keerbergen 27.10.1738 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Budts), + Keerbergen 27.02.1825.

 

VHB2: 25 apr 1764:

Joannes Goosens x Anna Maria De Wijngaert, Jan Claes x Elisabeth De Wijngaert voor de helft, item Peeter De Wijngaert x Anna Maria Janssens voor een derde paert, item Guilliam Van Eijcken x Elisabeth Van Gorp voor een sesde paert verkopen aan Hendrik Vervoort x Anna Van Hoef een bunder en een half dagwant onder Geetsvonder.

KB1173: Fo 41v: 11 mrt 1777:

Goedenisse van een stuk land genoemt het Dijckveldt groot een dagwant gelegen in den Loosen hoeck onder Keerbergen voor Joannes Claes en Elisabeth De Wijngaert vanwege sr Guilielmus Beclaerts deken van het hoveniersambacht binnen de stadt Mechelen.

 

Uit dit huwelijk :

 

 Anna Elisabeth Claes,VII (S69), (°) Keerbergen 08.08.1766  (g. Henricus Claes en Elisabeth Huybrechts),

 

Jan Frans Claes, (°) Keerbergen 02.01.1772  (g. Joannes Goossens en Anna Maria Bruyndoncks), x Keerbergen 09.09.1795 (g. Gijsemans Joannes en Claes Petrus) met Maria Anna Gijsemans.

 


 

IX - Van Camp Gommarus (S408), (°) O.L.V.Waver 19.07.1715 (g. Gommarus De Bie en Catharina Van Camp), + Bonheiden 25.01.1768, x O.L.V.Waver 26.07.1748 (g. Jacobus Claes en Philippus Van Camp) met Claes Elisabeth (Maria) (S409), (°) Putte 23.01.1725.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Camp Petrus Franciscus, (°) Beerzel 13.01.1749 (g. Van Camp Petrus Franciscus en Claes Maria), x O.L.V.Waver 09.09.1781 (g. Jacobus Van den Branden en Joannes Baptista Goelen) met Van den Branden Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Camp Petronella, (°) O.L.V.Waver 05.04.1782 (g. Joannes Boschmans en Petronilla Van Camp),

     Van Camp Anna Theresia, (°) O.L.V.Waver 13.11.1783 (g. Joannes Franciscus Marien en Anna Catharina Van Camp),

     Van Camp Joannes Baptista, (°) O.L.V.Waver 18.12.1785 (g. Joannes Baptista Cauwenberghs en Elisabeth Marien),

     Van Camp Cornelius, (°) O.L.V.Waver 12.09.1788 (g. Cornelius Verschoren en Elisabeth Claes),

     Van Camp Franciscus, (°) O.L.V.Waver 21.03.1791 (g. Joannes Van Reeth en Joanna Van Hout),

     Van Camp Joanna, (°) O.L.V.Waver 11.06.1794 (g. Joannes Baptista Van der Auwera en Anna Catharina Verbert),

 

Van Camp Jacobus, (°) O.L.V.Waver 02.01.1751 (g. Jacobus Claes en Maria Michiels),

 

Van Camp Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 02.07.1753 (g. Philippus Van Camp en Anna Rijmenants), x O.L.V.Waver 14.06.1786 (g. Petrus Hermans en Cornelius Verschoeren) met Van der Auwera Petrus, ex Beveren, geen fii te O,

 

Van Camp Cornelius, VIII (S204), (°) Bonheiden 29.10.1755 (g. Cornelius Van Camp en Maria Van Camp),

 

Van Camp Petronella, (°) Bonheiden 10.03.1758 (g. Petrus Teurfs en Petronella De Winter),

 

Van Camp Joanna Maria, (°) Bonheiden 25.03.1761 (g. Petrus Guldentops en Joanna Maria De Swert),

 

Van Camp Augustinus, (°) Bonheiden 25.03.1764 (g. Mattheus Claes en Anna Maria Claes),

 

Van Camp Mattheus, (°) Bonheiden 09.08.1767 (g. Mattheus Van Loock en Maria Van den Boeijnas), + Bonheiden 20.08.1767,

 

Van Camp Joannes, (°) Bonheiden 09.07.1767 (g. Joannes Winckelmans en Maria Van den Boeijnas), + Bonheiden 05.01.1768.

 

 

 

VIII - Claes Petrus (S132), (°) Schriek 01.09.1729 (g. Peter Claes en Anna Crab), + Werchter 01.07.1777, x Werchter 22.06.1758 met Catharina Lambeer (S133), (°) Werchter 13.12.1728 (g. Joannes Soemers en Catharina Gallot), + Werchter 24.02.1777.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Cornelius, (°) Werchter 18.03.1759 (g. Lambert Cornelius en Claes Anna), + Werchter 14.12.1762,

 

Claes proles (tweeling), (°) Werchter 18.03.1759 (g...), + Werchter 18.03.1759,

 

Claes Joannes (Baptista) Franciscus, VII (S66), (°) Werchter 01.02.1761 (g. Claes Joannes Baptista en Claes Joanna),

 

Claes Anna Maria, (°) Werchter 02.08.1763 (g. Vanden Broeck Adrianus en Everaerts Anna),

 

Claes Maria Teresia, (°) Werchter 20.06.1766 (g. Bosmans Petrus en Claes Joanna Maria),

 

Claes Maria Elisabeth, (°) Werchter 20.06.1766 (g. Claes Ferdinandus en Faijaerts Joanna Maria), + Werchter 25.06.1773,

 

Claes Joannes Franciscus, (°) Werchter 27.08.1769 (g. Terhorst Joannes Franciscus en Claes Anna Catharina), + Werchter 31.08.1769,

 

Claes Henricus, (°) Werchter 09.03.1771 (g. Crabbé Henricus en Van den Broeck Anna Maria).

 

 

 

VII - Claes Joannes Baptist (S72), (°) Werchter 31.10.1763 (g. Guens Joannes en Crabbe Maria Petronilla), + Keerbergen 06.01.1822,

x Werchter 18.09.1787 (g. Joannes Franciscus De Vadder frater en Petrus Claes) met De Vaddere Joanna (S73), (°) Werchter 24.11.1752 (g. Van Eycken Adrianus en Van Woensel Joanna), + Keerbergen 16.07.1822.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Joannes Franciscus, VI (S36), (°) Tremelo 02.12.1795 (g. De Vaddere Franciscus en Schotens Joanna).

 

 

 

VII - Carolus Goossens (S68), (°) Werchter 13.10.1764 (g. Anna Maria De Wijngaert en Joannes Van Eycken), + Keerbergen 09.11.1831, x Keerbergen 14.02.1797 (g. Goossens Franciscus en Bogaerts Petrus) met Anna Elisabeth Claes (S69), (°) Keerbergen 08.08.1766 (g. Henricus Claes en Elisabeth Huybrechts).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Joannes, (°) Keerbergen 29.04.1798 (g. Joannes Claes en Elisabeth De Wijngaert),

 

Goossens Franciscus, VI (S34), (g. Joannes Franciscus Claes en Anna Elisabeth Goossens),

 

Goossens Antoon, ° Keerbergen  27.11.1802,

 

Goossens Theresia, ° Keerbergen 11.04.1805,

 

Goossens Theresia, ° Keerbergen 01.05.1807.

 


 

VII - Claes Jan Frans (S66), garde champetre (1801) à Werchter (Bolloo), journalier (1812), laboureur (1819), landbouwer (1827) te Werchter, (°) Werchter 01.02.1761 (g. Claes Joannes Baptista en Claes Joanna), + Werchter 11.09.1827, x (niet H, W, ) met Verbinnen Anna Catharina (S67), (°) Haacht 20.09.1765 (g. Franciscus Jacobus Moens en Anna Catharina De Jonghe), laboureuse (1819) à Werchter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Joannes Antonius, ° ca. 1788 (niet H, W, Tre, B, Bet, K, ), + Tremelo 07.05.1853, x Tremelo 01.02.1819 (g. Claes Joannes Baptist en Castermans Joannes) met Elisabeth Castermans, ex Tremelo, ° ca. 1791,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Judocus, ° Tremelo 12.09.1820 (g. Claes Joannes Franciscus en Castermans Anna Maria),

     Claes Guilielmus, ° Tremelo 04.09.1823 (g. Corebunders Guilielmus en Van Craen Elizabeth),

     Claes Maria Monica, ° Tremelo 19.12.1825 (g. Lamber Joannes Baptista en Claes Maria Elizabeth),

     Claes Josephus Guilielmus, ° Tremelo 15.12.1828 (g. Claes Guilielmus en Rosely Margarita),

     Claes Petronilla, ° Tremelo 07.11.1831 (g. Imbrechs Petrus en Castermans Catharina),

 

Claes Joanna Maria, VI (S33), ° Werchter 24.08.1791,

 

Claes Maria Elisabeth, ° Tremelo 20.02.1797 (g. Van Eijken Joannes en Verbinnen Maria Elizabeth), x Tremelo 23.05.1816 (g. Claes Joannes Baptist en Vervloet Engelbertus) met Vervloet Jan Baptist.,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Joanna, ° Tremelo 26.07.1814 illeg. (g. Corebunders Guilielmus en De Vaddere Joanna),

     2. Vervloet Joannes Franciscus, ° Tremelo 16.10.1816 (g. Claes Joannes Franciscus en Claes Joanna Catharina),

     Vervloet Guilielmus, ° Tremelo 23.06.1818 (g. Vervloet Guilielmus en Verbinnen Anna Catharina),

     Vervloet Guilielmus, ° Tremelo 01.03.1820 (g. Vervloet Guilielmus en Claes Joanna),

     Vervloet Joannes Franciscus, ° Tremelo 25.02.1822 (g. Claes Joannes Franciscus en Vervloet Maria Theresia),

 

Claes Petrus Franciscus, ° Tremelo 14.02.1799 (g. Jennes Petrus Franciscus en Egrix Elisabeth),

 

Claes Angelina, (°) Tremelo 09.10.1800 (g. Verhagen Petrus Antonius en Verbinnen Anna Francisca),

 

Claes Joanna Maria, ° Tremelo 24.04.1803 (g. Feijaerts Guilielmus en Wouters Joanna),

 

Claes Petrus Quirinus, ° Tremelo 30.03.1806 (g. Wouters Petrus Antonius en Gebuers Elizabeth n. Claes Barbara Maria), + Tremelo 18.01.1887,

 

Claes Guilielmus, ° Tremelo 05.10.1808 (g. Vermeijlen Guilielmus en Crabbé Maria Theresia).

 

 

 

VI - Claes Joannes Franciscus (S36), (°) Werchter 02.12.1795 (g. De Vaddere Franciscus en Schotens Joanna), + Tremelo 31.10.1868, x Tremelo 26.07.1834 (g. Feijaerts Petrus en Arnoldus Cnops) met Feyaerts Isabella (S37), (°) Tremelo 24.03.1797 (g. Cornelius Feijaerts en Isabella Van Essche), + Tremelo 17.12.1874.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Cornelius, ° Keerbergen 05.09.1834,

 

Claes Petrus, ° Keerbergen 25.09.1836,

 

Claes Petrus Antoon, V (S18), ° Keerbergen 11.03.1838.

 


 

VI - Vervloet Engelbertus (Ange-Norbertus) 'Bét' (S32), laboureur (1812), journalier (1814), culticateur (1816,1821), landbouwer (1823,1830) te Werchter, (°) Keerbergen 23.09.1790 (g. Engelbertus Vervloet en Theresia Spruyt), + Tremelo 02.10.1865, x Werchter op 16.04.1812 (g. Claes Jean François, père 51 j., journalier à Werchter) met Claes Joanna Maria/Catharina (S33), arbeydster (1825), landbouwster 1830, ° Werchter 24.08.1791, + Tremelo 30.01.1869.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Catharina, ° Tremelo 06.06.1814 (g. Vangruate? Petrus en Verbinnen Anna Catharina), +

 

Vervloet Theresia, ° Tremelo 08.01.1816 (g. Vervloet Joannes Baptist en Claes Maria Elizabeth), + Tremelo 25.12.1869, x Tremelo 08.08.1839 (g. Verstraeten Philippus en Vervloet Engelbertus) met Verstraeten Franciscus, ex Tremelo, fs Philipus en Van Espen Theresia,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraeten Eduardus, ° Tremelo 08.06.1840 (g. Verstraeten Philippus en Claes Joanna Maria),

     Verstraeten Engelbertus, ° Tremelo 22.03.1842 (g. Vervloet Engelbertus en Van Espen Theresia),

     Verstraeten Rosalia, ° Tremelo 03.12.1843 (g. Vervloet Engelbertus en Van Espen Maria),

     Verstraeten Maria Amelia, ° Tremelo 08.05.1854 (g. Wuijts Joannes Benedictus en Vervloet Maria Carolina),

     Verstraeten Angelina, ° Tremelo 05.02.1856 (g. Verstraeten Eduardus en Verstraeten Angelina),

     Verstraeten Petrus Joannes, ° Tremelo 12.06.1857 (g. Vervloet Joannes Baptist en Verstraeten Catharina),

 

Vervloet Elisabeth, ° Tremelo 09.05.1818 (g. Claes Joannes Baptist en Brugmans Maria Elizabeth), + Werchter ?.08.1818,

 

Vervloet Angelina, ° Tremelo 31.10.1819 (g. Van Woensel Petrus en Claes Joanna Maria), + Werchter 08.11.1819,

 

Vervloet Joanna Bernardina, ° Tremelo 26.02.1821 (g. Claes Petrus Joannes en Claes Joanna Maria), (°) Werchter 27.02.1821, + Booischot 13.06.1870, x Tremelo 28.11.1843 (g. Vervloet Engelbertus en Peeters Joannes Franciscus) met Peeters Joannes Baptist, (°) Werchter 15.07.1818, fs Joannes Franciscus en Liekens Anna Maria, + Booischot 13.04.1895, geen fii in Tremelo, Werchter,

 

Vervloet Guillelmus, ° Tremelo 28.04.1823 (g. Vervloet Guilielmus en Van Horck Joanna Maria), vader Joannes, + Werchter 21.03.1824,

 

Vervloet Maria Carolina, ° Tremelo 01.05.1825 (g. Van Tongelen Petrus Josephus en Van Horick Maria), + Werchter 24.01.1846,

 

Vervloet Leo, V (S16), ° Tremelo 30.05.1827 (g. Verbinnen Leo, Claes Angelina, Hendrik Vanderlinden en Andreas Fonderie),

 

Vervloet Joannes Baptist, ° Tremelo 31.01.1830 (g. Van Craen Joannes Baptist en Vervloet Theresia), + Tremelo 10.02.1897, x 1 Tremelo 30.10.1855 (g. Vervloet Engelbertus en Geens Joannes Baptista) met Geens Angelina, ex Keerbergen, ° ca. 1834, fa Joannes Baptist en Bruggemans Anna, kinderloos, x 2 Tremelo 11.08.1857 (g. Vervloet Engelbertus en Derepentiens Laurentius) met Wenderickx Thèrése, ° ca. 1822 Baal, fa Guilielmus en Uijterhoeven Monica,

     Uit dit huwelijk:

     2. Vervloet Engelbertus, ° Tremelo 06.09.1858 (g. Vervloet Engelbertus en Uijtterhoeven Elisabeth Monica),

     Vervloet Emilius, ° Tremelo 06.11.1860 (g. Deriponchel Laurentius en Claes Joanna Catharina).

 

 

 

V - Claes Prosper Petrus Antoon (S18), ° Keerbergen 11.03.1838, + Tremelo 16.08.1920, x Tremelo 15.05.1867 met Van Looy Maria Anna (S19) 'Marianneke' ' klein peteke', ° Baal 26.09.1844, + Tremelo 05.05.1925.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Isabella, IV (S9), ° Tremelo 07.11.1867,

 

Claes Maria Catharina, ° Tremelo 12.02.1870, + Bonheiden 03.08.1926, ongehuwde onderwijzeres,

 

Claes Désiré Louisa, ° Tremelo 01.06.1872, + Antwerpen 22.02.1939, x Tremelo 11.12.1897 met Vervloet Edward,

 

Claes Juliana, ° Tremelo 19.08.1874, + Betekom 12.10.1965, x Tremelo 18.11.1896 met Serneels Frans,

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Joannes Alfons, (°) Betekom 06.06.1897,

     Serneels Maria Lucretia, (°) Betekom 23.10.1898,

     Serneels Anna Isabella, (°) Betekom 21.04.1900,

     Serneels Joannes Franciscus, (°) Betekom 30.12.1901,

     Serneels Isidorius Joseph, (°) Betekom 02.10.1903,

     Serneels Maria Eulodia, (°) Betekom 04.03.1905,

     Serneels Maria Desideria, (°) Betekom 03.03.1907,

     Serneels Ludovicus, (°) Betekom 24.01.1909,

     Serneels Joanna Maria, (°) Betekom 29.09.1910,

 

Claes Maria Angelina, ° Tremelo 15.03.1877, + Rijmenam 05.06.1961, x Tremelo 02.12.1901 met Goovaerts Joannes Franciscus,

 

Claes Jozef, ° Tremelo 16.10.1879, + Terhaegen 13.08.1953, x Betekom 27.09.1899 met Serneels Virginie, (°) Betekom 16.09.1876, fa Joannes en Van der Veken Rosalia,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Anna Maria, (°) Betekom 04.04.1900,

     Claes Petrus Alphonsus, (°) Betekom 28.09.1901, + Betekom 21.02.1902,

     Claes Alphonsus, (°) Betekom 05.03.1903,

     Claes Ludovica Isabella, (°) Betekom 03.04.1906,

     Claes Maria Lucretia, (°) Betekom 02.07.1908,

     Claes Frans, (°) Betekom 13.04.1911,

 

Claes Frans, ° Tremelo 22.02.1882, + Tremelo 10.06.1955, x 1906 met Hermans Ludwina,

 

Claes Norbert, ° Tremelo 19.10.1884, + Troyennes 25.12.1939, pater.

 


 

IV - Claes Isabella (S9), ° Tremelo 07.11.1867, + Haacht 10.04.1946, x Tremelo 02.09.1890 met Vervloet Gustaaf (S8).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Maria Anna, ° Tremelo 18.06.1891, + Keerbergen 13.12.1968, x Keerbergen 12.11.1919 met Goossens Frans,

 

Vervloet Petrus Anthoon, III (S4), ° Tremelo 15.08.1893,

 

Vervloet Petrus Evarist, ° Tremelo 15.12.1895, + Bonheiden 25.01.1973, x met De Groof Thèrése,

 

Vervloet Philomena Philothea, ° Tremelo 16.02.1898, + Haacht 13.04.1972, x met De Ceuster Leopold,

 

Vervloet Jozef Edmond, ° Tremelo 31.08.1900, + Keerbergen 13.03.1927, x met Jacobs Bertha,

 

Vervloet Désiré Aloïsa, ° Tremelo 03.06.1902 (g. Norbert Van Nuffelen en Désirée Claes), + Bonheiden 22.12.1979, x Keerbergen 06.05.1925 met Van Kelst Florimond,

 

Vervloet Juliana Elodia, ° Tremelo 14.07.1905, + Bonheiden 30.10.1970, x met Nijs Jozef,

 

Vervloet Aline (Anna Angelina), ° Rumst 07.04.1908, x Keerbergen 04.09.1937 met Van Bael Jozef Jan Albert.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom