Voorouderlijst Claes Gisbertus
 

Claes, Claes(s)en(s), Claas(en), Classen(s), Clasen(s), Claens, Clasens, Klaas, Klaes(en), -sens, Klaese(n), Klaas(s)e(n), Klaassens, Clahsen, Class(e), Classen(s), Claszen, Klas(s)en, Klasens, Clees, Klees, Kles(z)cz, Clesens, Clesse(ns), Klessens, Cloos, Kloos, Clos, Klos(e), Cloose(n), Cloese(n),  Close(n), Clo(e)s, Clos, Clohse, Closse, -en(s), Cleus(en), ...

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Nicolaas.

 


 

XIII - Claes Gisbertus (S4968 + S5056), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

? Claes Magdalena, (x) Betekom 11.05.1625 (g. Boxthuijns Petrus en Van Vlasselaer Guilielmus) met Boxthuijns Adrianus, geen fii in Bet, Heist,

 

? Claes Joannes, x Betekom 25.05.1633 (g. Van Vlasselaer Joannes, Claes Laurentius, Holaerts Godefridus en Boxthuijns Adrianus) met Van Vlasselaer Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joannes, () Betekom 02.07.1634 (onder Aarschot) (g. Van Vlasselaer Joannes en Vergauwen Anna).

 

Claes Theodorus fs Gisbertus, XII (S2484 + S2528),

 

Claes Elisabeth, x Betekom 13.02.1635 (g. Claes Theodorus fs Gisbertus, Claes Laurentius, Vande Velden Gregorius, Claes Andreas fs Gisbertus en Joris Laurentius) met Van Landtwijck(xs) Henricus,

Akte met dank aan Paul Peeters

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7917, folio 398r, akte dd. 23.06.1665.

      Transcriptie.

 

Item inde tegenwoordicheyt der heere

schepenen van Loven naerbes. gestaen

Elisabeth Claes weduwe wijlen Henrick

Van Landtwijck, woonende tot Betecum,

heeft geemancipeert ende behoorel.

vuytten broode gedaen Bertel, Henrick,

Maria ende Elisabeth Van Landtweyck,

haere kinderen, behouden vanden voors. haeren

man, quo facto Van Limborch reconduxit,

coram eisdem eodem.

Commentaar.

De datering van de akte is gebaseerd op de voorgaande akte.

     Uit dit huwelijk:

     Landtwijck Maria, () Betekom 03.02.1639 (g. Verstappen Antonius en Claes Anna n. Landtwijck Maria),

     Van Landewijck Bartholomeus, () Betekom 27.10.1641 (g. Vande Loock Adrianus n. Van Meerbecke Joannes en Verstappen Anna),

     Van Landewijck Joannes, () Betekom 17.04.1645 (g. Holemans Joannes en Claes Magdalena),

     Van Landwijck Henricus, () Betekom 09.10.1650 (g. Verbulckt Henricus en Janssens Lucia),

     Van Landtwijck Elizabeth, () Betekom 20.10.1654 (g. Joris Joannes n. Van Landtwijck Guilielmus en Claes Maria n. Van Landtwijck Elizabeth),

 

Claes Andreas, x Betekom 25.03.1635 (g. Claes Theodorus en Aerts Gerardus) met Aerts Paulina,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Catharina, () Betekom 28.10.1639 (g. Antheunens Joannes en De Meijer Catharina).

 


 

XII - Claes Theodorus fs Gisbertus (S2484 + S2528), x 1 (niet Bet, ) met De Roover Barbara, x 2 Betekom 27.11.1635 (g. Vande Loock Arnoldus pater, Coremans Jeronimus en Kerckmans Chatarina) met Vanden Loock Magdalena (S2485 + S2529), (+) Betekom 23.03.1688.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Magdalena Vanden Loock, weduwe van Theodorus (Dierck) Claes.  Magdalena Vanden Loock werd begraven te Betekom op 23.03.1688.  Theodorus Claes overleed reeds op 08.03.1668 te Betekom.  Het bijzondere in deze akte is de vermelding van haar oudste zoon Guilliam Claes, dus vermoedelijk niet in Betekom geboren tussen 27.11.1635 (datum van haar tweede huwelijk) en 10.04.1639 (doopdatum van haar zoon Adrianus).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8269 fol. 407v.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Lucas Mispelter als geconstitueert ende gemachticht met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden den 19. may 1670 comparerende voor mij als openbaer notaris ende inde pntie. vande getuygen hier onder genoempt Magdalena Vanden Loock, weduwe van wijlen Dierck Claes, woonende te Betecum, die welcke heeft bekendt ende ende bekendt bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van vrouwe Anna Elisabet Tijpoets, wed. van wijlen heer Nicolaes Rombauts, ingesetene deser stadt Loven, de somme van drij hondert sessentwintich guldens twelff stuyvers, waer voor die voors. comparante beloeft te betaelen eene rente van twintich guldens acht s. siaers den penninck sesthien, daer van den iersten valdach sal wesen 19. may 1671 ende soo voorts vervolgens van jaere te jaere totte quytinge toe, welcke sal mogen geschieden als die voors. comparante gelieven sal met vijfftich guldens seffens naer raet van tijden in permissie gelde, gelovende de selve rente iaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen ende inde stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien als schult met rechte verwonnen, daer voor verbindende haeren persoon ende alle haere goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, ende naementlijck huys ende hoff met het landt daer aen gelegen, groot een boinder, gestaen tot Betecom, regen. Jan Nijs ter ie., Rombaut Van Rijmenant ter ije., de Vo...ey...et (?) ter iije. sijden, welcken pandt sij is besittende in toechte, mits d' afflijvicheyt van haeren man, welcken volgens hier beneffens oock is gecompareert Guilliam Claes, haeren oudtsten meerderiarigen sone sone [sic], soo in sijnen eygen naeme als hem in desen verbindende ende sterckmaeckende voor sijne andere broeders voor die proprieteyt, die welcke inde voors. belastinge is consenterende bij desen ende dat tot asseurantie vande voors. rente opden voors. pandt sal worden geslaegen beleyde ende mamise, consenterende mede int decreet sonder daegement, constituerende voorts die voors. comparanten onwederroepelijck een yeder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heere competent te vernieuwen ende te herkennen, consenterende inde voluntaire condemnatie op conditie bij soo verre de compte. binnen het ierste jaer yet compt te betaelen op de voors. somme dat sij daer van geenen interest en sal geven.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter pntie. van Martinus Schoenmaeckers ende Hugo Smets, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebbende die voors. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., naer vermogen van welcke procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerde den voors. contracte notariael ende innehouden van dien in alle ende yegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementl. geconsenteert int maecken van mamise over die voors. goederen ende int decreet van dien sonder daegement, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. Spoelberch, sr. Hoppenbrouwer, 9. meert 1671.

Jan Hoppenbrauwer.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Claes Adrianus, () Betekom 11.03.1630 (g. Lucia De Roover en Adrianus Smeyers),

    

Claes Andreas, () Betekom 03.07.1633 (g. Maria Claes en Andreas Claes),

 

2. Claes Guilliam,

 

Claes Adrianus, () Betekom 10.04.1639 (g. Vande Loock Adrianus en Mennens Catharina),

    

Claes Amandus, () Betekom 02.01.1642 (g. Kerckmans Amandus en Vande Loock Anna),

 

Claes Joannes, XI (S1242 + S1264), () Betekom 13.07.1644 (g. Vanden Leemputte Joannes en Noots Anna),

 

Claes Andreas, () Betekom 16.04.1647 (g. Vanden Loock Adrianus n. Jooris Andreas en Kerckmans Chatarina).

 


 

XI - Claes Joannes (S1242 + S1264), () Betekom 13.07.1644 (g. Vanden Leemputte Joannes en Noots Anna), x Werchter 09.06.1676 (g. Vertaes Remigius en Van Roost Cornelius) met Vertiers Maria (S1243 + S1265), () Werchter 29.05.1651 (g. Adrianus Van der Veken en Maria Bruchmans).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes uit het Rijksarchief te Leuven met vermelding van Joannes Claes en Maria Vertiers.

Zoals je kan vaststellen is het woordgebruik soms zeer slordig.  Om dit te benadrukken gebruik ik (aldus Paul) vierkante haakjes of een uitroepteken tussen ronde haakjes.  De akte werd geschreven door Christiaan Immens die ook notaris te Betekom was.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 16 oktober 1696.

Sij condt en. kennelijck dat wij onderges. schepenen van Riviren onder Betecum ten versoeke van sr. Peeter Van Leemputten reelijck en. in debita forma ten gronde hebben geprocedeert volgens costuyme alhier op seker parceel landt, gelegen tot Hulst onder Betecum voors., regten. s' heeren straet west en. norden, die leyloop en. d' erffgen. van Dilis Vander Veken oisten en. suyden, groot ontrent drij dachmaelen, daer een huys heeft op gestaen, gecompiteert hebbende d' erffgen. ofte we wijlen Peeter Vervarent, alles voor gebreck van betaelinge van verloepe eender jaerelijcse [rente] van negen guldens seven stuyvers en. ten capitaele van hondert en vijfftich guls. ten behove vanden voors. Van Leemputte gevallen, tot dijen bij ons gesien die conclusie en. acten ter rolle in sake gehouden, relaesen, conden en. edicten, proclamatien, kerckgeboden, conditien van vercoopinge naer voorgaende sitdagen ende affictie van billetten gehouden ende alle rechtvoorderinge ende sollemnitijten daer inne gedaen, met allen t' gene daer aen dependeert, daer vuyt en. naer is gevolcht, procederende totter interpositie van decrete, hebben wij meyer, schepenen hier onder te noemen ter behoorelijcker manisse bij desen geapprobeert, geconfirmeert en. gedecreteert de selve evictie, exploiten, relaesen, kerckgeboden, proclamatien, vercoopinghe en. alle andere rechtvoorderinge bij officiers en. andere, geassumeert en. voorts gekeert en. mits de non comparitie default gevende en. voort proffijt van dijen de selve becondigde en. geexecuteerde vuyt het voors. landt en. erve met sijne toebehorten ontervende en. voorts de selve van hen liden recht ofte actie als sij in ofte totten voors. geevinceerden pandt eenichsints soude connen hebben bij desen, secluderende, hebben wij onderges. meyer en. schepenen Jan Cla[e]s Dircxsone en. Maria Verstiers (!), gehuyssen, met consent en. overstaen van sr. Petrus Van Leemputten als meesten hooger, bider en. cooper het voors. goet en. erve aengeslaegen en. gebruyckt te worden en. is dijenvolgens den selven Jan Claes en. sijne voors. huysvrouw ter manisse en. wijsdomme der onderges. schepenen in het voors. goet en. landt gegoyt en. geerfft ten erffelijcken rechte en. met alle gerequireerde sollemnitijten, waranderende den selven pandt pro ut in de conditie van vercoopinge, de welcke alhier wordt gehouden in alle haere poincten en. clausulen voor geinsereert en. gereputeert, aldus gedaen coram Jan Peeters, Adriaen De Meyer, Hendrick Librechts ende Jan Van Langendonck, schepenen, den 16. 8bris. 1696.

Die conditie is gehouden door den nots. Immens op den 2. octobris 1696 en. is het voors. parceel gemijnt voor de somme van twee hondert en. twintich guls. en. heeft daer op noch gestelt eenen hooger, doende eenen gulden.

C. Immens, mijer.

 

In de onderstaande akte maakt men melding van Joannes Claes en zijn vrouw Maria Vert(h)iers, inwoners van Betekom, die een lening aangingen bij Henricus Van Leemputten. Petrus Vertiers, wellicht de broer van Maria, stelt zich mee borg voor de lening.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949, folio 114r., akte dd. 3 januari 1697.

Inde tegenwoordigheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Egidius De Wambresy, clercq vande tweede schrijffcaemer der voors(chreve) stadt, vuyt crachte ende naer vermoegen van speciaele en(de) onwederoepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen vernieuwen ende herkennen, hem als thoonder dijer gegeven, heeft t' selve gedaen inder vueghen naervolgende, luydende aldus.

Comparerende op heden den 28. 7bris. 1696 voor mij onderges(chreven) notaris, et(ce)t(era), binnen Werchter residerende, ende ter presentie vande getuygen naer te noemen, den eersaemen Jan Claes ende Maria Vertiers, sijne wettige huysvr(ouw)e, innegestenen der prochie van Betecom, de welcke hebben bekent, soo ende gelijck sij doen midts desen, wel ende deughdel(ijck) t' hennen contentemente ontfangen te hebben van ende vuyt handen van Hendrick Van Leemputte, innegesetenen alhier, de somme van vijfftich guldens eens, los ende vray gelt, voor welcke somme de voornoempde comparanten verclaeren te betaelen interest a rate den penninck sesthien aenden voors(chreven) Van Leenputten, beginnende de selve renthe cours te nemen met dathe deser ende alsoo vervolgens d' ierste jaer te verscheynen den 28en. 7bris. 1697, ende soo voorts van jaere te jaere totte effective afflegginge der selver inclus, die alteyt sal moeten gheschieden ende t' eenemaele met gelijcke vijftich guldens en(de) verscheynen interesten dijer mette costen ingevalle te gereysen alst de comp(aran)ten gelieven sal, verbindende voorts daer vooren hunne respective persoonen ende goederen, soo haeve als erffve, present en(de) toecoemende, ende naementlijck seecker daghmael bosch onbegrepen der maeten, ghenoempt de Meutters, gelegen alhier te Varent, regen(oten) Merten Briers ter ire., d' erffgen(aemen) Francois t' Kint ter iire., Geeraert Van Eycken ter iiire. ende d' erffgen(aemen) Bruggemans ter iiiire. seyden, belast met eenen jaerelijcxschen cheyns van een halster ende een halff molevat haever aen sijne ex(cellen)tie den hertoge van Aerschot ende noch met eenigen cleynen cheyns sonder meer, item ende finaelijck alnoch een halff bonder lants, gelegen onder Bael, regenoten die straete in twee seyden ende Jan Merkens ter iire. seyden, vrij ende onbelast, waer van de comparanten alteyt garrant ende waerschap geloeven te presteren, constituerende de comparanten onwederoepelijcken alle ende een ieder thoonder deser, alhier int witte te stellen, ... [n.v.] om in hunnen naem ende van hennen twegen te gaen en(de) te compareren voor schepenen van Wercher ofte allomme elders daer des van behooren ende van noode soude moegen wesen ende aldaer den voors(chreven) Van Leenputte inde voors(chreve) rente te doen ende laeten gichten, goeden ende erffven, met oock te consenteren inde voluntaire condemnatie van hunne persoonen, et(ce)t(era), alles onder verbant, submissie ende renuntiatie als naer rechte ende tot meerder vasticheyt vanden voors(chreven) Van Leenputte is alhier mede gecompareert den eersaemen Peeter Verthiers, oock innegesetenen alhier, den welcken verclaert hem te stellen als borghe en(de) cautionaris principael voorde comparanten, midts welcken geloven de voors(chreve) comparanten den voors(chreven) Vertiers alteyt daer van te indemneren in forma, aldus gedaen ende gepasseert ten huyse mijns not(ari)s ter presentie van Jan Van Essche ende Jan Fonternel, als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, ende hebben die voors(chreve) comparanten de minute deser beneffens mij not(ari)s ondert(eeckent), onderstont, quod attestor, ende was onderteeckent E.A. Staes, notaris publ(icus).

Dijenvolgens den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie heeft den bovengeschreven contracte notariel vernieuwt, herkent ende gerealiseert, welcken volgens heeft den voors(chreven) geconstitueerden per mo(nitionem) opgedraegen met behoorelijck[e] verteydenisse het voors(chreven) daghmael bosch, item het voors(chreven) halff bonder lants, bijde in sijne regen(oten) hier boven breeder vuytgedruckt, exposito en(de) den procureur Massart, alhier present, accepterende inden naem ende ten behoeve vanden voors(chreven) s(ieur) Hendrick Van Leenputte, sijne naercoemelinge ofte sijns actie hebbende, imposito per mo(nitionem) reddidit op den last van hondert de cheynsen daer bij vuytgedruckt, ende voorts op eene voordaene renthe van drij gul(dens) twee stuyvers eenen halffven, den penninck sesthien, et(ce)t(era), obligando, sub(mittendo) ac renuntiando in forma et satis et waras prout in dicto procuratorio, et(ce)t(era), coram jo(ncke)r Sylvius et Tielemans, hac 3en. january 1697.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Clara, () Werchter 24.02.1677 (g. Andreas Claes en Clara Van Caster),

 

Claes Joannes, () Werchter 01.09.1678 (g. Joannes Vertiers en Elisabeth Mens nomine Petronella Meerckens),

 

Claes Anna, () Werchter 12.11.1679 (g. Joannes Hoijens en Anna Van den Loock),

 

Claes Petrus, X (S632), () Werchter 04.10.1682 (g. Petrus Van Leenput en Elisabeth Vertiers),

 

Claes Maria, () Werchter 02.01.1684 (g. Adrianus Mierkens nomine Mierkens Arnoldus en Maria Van Hoegarde nomine Luyten Petronella),

 

Claes Petronella, X (S621), () Werchter 24.03.1686 (g. Petrus Vertiers en Catharina Viskens).

 


 

X - Claes Petrus (S632), () Werchter 04.10.1682 (g. Petrus Van Leemput en Elisabeth Vertiers), + Betekom 23.04.1743, x Werchter 13.07.1712 (g. Claes Joannes en De Rademakers Guilielmus) met De Rademaeker (Raijmaeckers) Anna (S633), () Werchter 27.09.1685 (g. Castermans Cornelius en Lauwens Anna), + Betekom 15.07.1740.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Anna Maria, () Betekom 20.02.1714 (g. Guilielmus Raijmaekers en Anna Claes),

 

Claes Elisabeth, () Betekom 20.11.1716 (g. Joannes Verheijden en Elisabeth Claes),

 

Claes Joannes, IX (S316), () Betekom 29.12.1719 (g. Joannes Claes en Catharina Vischkens nomine Christine Ballens),

 

Claes Barbara, () Betekom 10.01.1725 (g. Cornelius De Raijmaeckers en Barbara De Raijmaeckers), obiit.

 

 

 

X - Janssens Guilielmus (S620), () Werchter 13.12.1682 (g. Guilielmus Janssens en Lucia De Worteler), + Werchter 14.03.1766, x (niet W, ) met Claes Petronella (S621), () Werchter 24.03.1686 (g. Petrus Vertiers en Catharina Viskens), + Werchter 29.04.1769.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Petrus, () Werchter 01.02.1711 (g. Petrus Jansens en Maria Vertiers),

 

Janssens Catharina, () Werchter 13.04.1713 (g. Norbertus Van Gorp en Catharina Jansens),

 

Janssens Joannes, IX (S310),  () Werchter 28.07.1715 (g. Joannes Claes en Barbara De Raemaker),

 

Janssens Anna, () Werchter 21.01.1718 (g. Petrus Leijsens en Anna Eggers),

 

Janssens Elisabeth, () Werchter 14.03.1720 (g. Henricus Somers en Elisabeth Van Bael), + Werchter 19.12.1806, x Werchter 30.09.1747 met Henricus Wauters, () Werchter 28.08.1720 (g. Henricus Verstraeten en Clara Wouters), + Werchter 15.10.1776,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Guilielmus, () Werchter 14.10.1750 (g. Guilielmus Wauters en Petronilla Claes),

     Wouters Joannes Franciscus, () Werchter 19.12.1752 (g. Guilielmus Janssens en Barbara Van de Putte), + Werchter 09.08.1758,

     Wouters proles, () en + Werchter 23.03.1755,

     Wouters Anna Maria, () Werchter 13.01.1757 (g. Guilielmus Vangeel en Maria Janssens),

     Wouters Anna Catharina, () Werchter 20.09.1761 (g. Joannes Butkens vulgo Geeraerts en Anna Janssens), x Werchter 01.07.1780 verw. 4 de gr.

     (g. Henricus Bosmans frater, Joannes Baptista Janssens en Janssens Elizabeth vidua Wouters Henricus) met Cornelius Bosmans, landbouwer,

     () Werchter 21.04.1756 (g. Cornelius Feijaerts en Maria Feijaerts),

 

Janssens Maria, () Werchter 16.02.1724 (g. Remigius Jansens en Maria Van Luijckx),

 

Janssens Guilielmus, () Werchter 31.12.1726 (g. Guilielmus Raemakers en Catharina Schrijns),

 

Janssens Norbertus, () Werchter 24.03.1729 (g. Norbertus De Cock en Elisabeth Claes).

 


 

IX - Claes Joannes (S316), () Betekom 29.12.1719 (g. Joannes Claes en Catharina Vischkens n. Christine Ballens), x Betecom 16.06.1743 (g. Jacobus Pelgrims en Franciscus Pelgrims) met Verbist Ida (S317), () Westerlo 23.02.1712 (g. Verbist Guilielmus en Laureys Ida), + Betekom 06.07.1775.

 

Communicantenlijst Betecom 1743:

Peeter Claes viduus obiit 23.04.1743,

Jan Claes () 29.12.1719 en Ida Verbist

Jacobus, () 09.01.1745,

Franciscus, () 29.10.1748.

V.T. Betecom 1755:

Jan Claes, 1 peert, vrouw, 1 kind (van 1 7 jaar).

Communicantenlijst Betecom 1768:

Wijk Hulst te beginnen voorbij het Schrans:

Jan Claes, Betecom,

Ida Verbist, Hessel,

2 kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Jacobus, VIII (S158), () Betecom 09.01.1745 (g. Jacobus Pelgrims en Anna Maria Claes),

 

Claes Franciscus, () Betecom 29.10.1748 (g. Franciscus Pelgrims en Catharina Verbist),

 

Claes Anna Elisabeth, () Betecom 25.12.1751 (g. Franciscus Verbist en Elisabeth Claes).

 


 

VIII - Claes Jacobus (S158), charon (1796, 1803) Betecom, () Betecom 09.01.1745 (g. Jacobus Pelgrims en Anna Maria Claes), x 1 Baal 15.08.1769 (g. Verhaegen Adamus en Verbruggen Andreas) met Wouters Anna (Catharina) (S159), ? () Betecom  09.07.1747 (g. Joannes Wauters en Catharina Francisca Van Vlasselaer), + 1790, x 2 Betekom 08.02.1791 (g. Joannes Christianus Thielemans en Joannes Franciscus De Roost) met Elsen Maria Catharina, Betekom 1760, + Baal 29.03.1812.

 

Een ander spoor koppelt Jacobus Claes aan Anna Maria De Keyser ex Aerschot. Zie site Wim Vandersloten.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Maria Theresia, () Baal 17.12.1769 (g. Claes Joannes Baptist en Wauters Anna Maria), + Baal 20.08.1790,

 

Claes Joannes Antonius, () Baal 10.04.1771 (g. De Wijngaert Joannes Antonius en Baumans Anna Francisca ante b. De Peuter Joanna),

 

Claes Anna Catharina, () Baal 08.07.1772 (g. Claes Joannes Baptist en Hendericks Anna Catharina), + Baal 15.10.1783,

 

Claes Anna Maria, () Baal 21.11.1774 (g. Colebunders Joannes en Liberechts Anna Maria),

 

Claes Joannes, () Baal 24.03.1777 (g. Vercalsteren Joannes en Wauters Lucia), + Baal 15.10.1783,

 

Claes Petrus Franciscus/Joannes Franciscus, () Baal 01.09.1779 (g. Geeraerts Servatius en Verbruggen Anna Maria), + Baal Pandhoeven 11.05.1843, x Baal 25 floreal XII - 07.01.1802 (g. Claes Jacobus en Bertels Joannes Baptist) met Verhaegen Anna Maria, Betekom 06.02.1777, + > 1843,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joanna Catharina, () Baal 30.10.1802 (g. Jacobus Claes en Joanna Cornelis),

     Claes Maria Theresia, () Baal 22.03.1804 (g. Philippus Van Espen en Anna Maria Claes),

     Claes Joannes Franciscus, () Baal 29.12.1805 (g. Antonis Franciscus en Pelgrims Joanna),

 

Claes Maria Anna VII (S79), () Bael 05.11.1782 (g. Claes Joannes en Tuerlinckx Anna Maria),

 

Claes Anna Catharina, () Baal 03.12.1784 (g. Bouters Joannes Baptist en Serneels Anna Catharina), + Baal 09.08.1790,

 

Claes Maria Josepha, () Baal 29.07.1787 (g. Verbruggen Joannes en De Hondt Maria Josepha), Baal ...07.1787.

 


 

VII - Van Rompaey Franciscus (S78), () Schriek 29.03.1780 (g. Jan Frans Scherens en Joanna Liekens), + Baal 03.05.1832,

x Baal 24.09.1807 (g. Claes Jacobus en Van Rompaeij Henricus) met Claes Maria Anna (S79), () Baal 05.11.1782 (g. Claes Joannes en Tuerlinckx Anna Maria), + Bael 21.10.1867.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Rompaey Colette, Baal 30.07.1808,

 

Van Rompaey Henricus, Baal 03.06.1810 (akte in Betekom),

 

Van Rompay Joannes Franciscus, Baal 24.03.1813,

 

Van Rompaey Maria Catharina, VII, (S39), Bael 25.05.1815,

 

Van Rompaey Petrus Franciscus, Baal 03.02.1819, + Baal Pandhoeve 10.04.1828,

 

Van Rompaey Joanna Catharina, Baal 18.02.1820,

 

Van Rompaey Louis (Ludovicus), Baal 13.09.1822, x Tremelo 17.02.1859 (g. Van Rompaye Henricus en Geens Joannes Bernardus) met Geens Bernardina, 1835, fa Joannes Baptist en Barbara De Preter,

 

Van Rompaey Andreas, Baal 09.02.1825, + Baal Pandhoeve 06.09.1828,

 

Van Rompaey Joannes Franciscus, Baal 19.04.1827, x Tremelo 18.04.1864 met Geens Anna Maria Theresia, 1830, fa Joannes Baptist en Barbara De Preter,

 

Van Rompaey Rosalia, Baal 13.08.1831.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom