Voorouderlijst Serneels Adam

 

Serneels, Cerneels

Patroniem, 's Heren Neels (Daneels of Corneels).

 


 

XII - XVI - Serneels Wilhelmus, fs Adam (N2708 + N2716 + S2774 + S38860), Wez+, ca. 1580, + Werchter 29.03.1647, x 1 met Van Hove Barbara (N2709 + N2717 + S2775 + S38861), x 2 met Brugmans Elisabeth.

 

NGB 14278 - 19/3/1647: "Peeter Serneels, Jan Serneels, Henri Serneels, Catlijn Serneels en Rombout Gielis in de naam van Anna Serneels, op verzoek van Willem Serneels, hun vader, als hij sterft zal zijn weduwe Elisa Brughmans al zijn achtergelaten have behouden, waarvoor zij al zijn achtergelaten schulden zal moeten betalen, die hij in hun huwelijk hebben gemaakt en ook die met zijn eerste vrouw. Zij krijgt de helft van het koren".

Aktes met dank aan Christine Savat 

Wer1849/1: Fo 18 (7 april 1626):

Jan De Wijngaerder x Lucia Van Lantrop hebben opgedragen de hellicht van een derde deel van een boender int Biesbroecken (Machiel Van Langendonkc) ten behoeve van Willem Serneels x Barbara Van Hove.

Peeter Serneels, Jan Serneels, Henrick Serneels, Cathelijn Serneels ende Rombout Gielis in de naem van Anna Serneels sijn huijsvrouwe alle kinderen wijlen Willem Serneels x Elisabeth Brugmans op verzoek van Willem Serneels, hun vader, als hij sterft zal zijn weduwe Elisa Brughmans al zijn achtergelaten have behouden, waarvoor zij al zijn achtergelaten schulden zal moeten betalen, die hij in hun huwelijk hebben gemaakt en ook die met zijn eerste vrouw. Zij krijgt de helft van het koren.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Guilielmus Serneels en zijn vrouw Barbara Van Hove, inwoners van Werchter. Uit de akte blijkt dat Guilielmus de zoon is van Adam.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 136r., akte dd. 6 april 1629.

Item in presentie des meyers ende den schepenen van Loven naebes(chreven) gestaen Willem Serneels sone wijlen Adaems en(de) Barbara Van Hove, gehuysschen, woonende tot Werchter, hebben indivisim en(de) onverscheyden opgedraghen met behoirelijcke verthijdenisse, ressche en(de) rijse ierst huys en(de) hoff, schuere, stallinghen en(de) allen anderen sijne toebehoorten, groot tsaemen ontrent een dachmael, geleghen tot Werchter voers(chreven), reghenooten sheeren straete in twee zijden, derffgenaemen Job Molijn ter iiie. en(de) Jan Van Hove ter iiiie. zijden, item alnoch een halff boender landts, insgelijcx geleghen tot Werchter onder Wimbraecken, reghenooten sheeren straete in twee zijden, Michiel Van Langhendonck ter iiie. en(de) Peeter Paeps ter iiiie. zijden, item onderhalff dachmael bempts, geleghen tot Perre onder Werchter voers(chreven), geheeten het Biesbemdeken, reghenooten die Groote Laecke ter ie., den H(eyligen) G(eest) van Werchter ter iie., derffgenaemen Goyvaert Diricx ter iiie. en(de) Michiel Van Langendonck ter iiiie. zijden, exposit(o) en(de) Niclaes De Vos inden naem en(de) tot behoeff van Philips Otto en(de) Cathelijn Van Opstal, gehuysschen, per mon(itionem) imposi(ti) heeft die voers(chreve) goeden dopdragheren wederomme overgegheven om die te behouden en(de) besitten opde lasten en(de) commeren daer te vorens op vuytgaende, te weten het voers(chreven) huys en(de) hoff op iii r(ins)g(uldens) erffel(ijck) aen Peeter Deeckens tot Mechelen en(de) eenen pot smout aende kercke van Werchter, item het halff boender landts op twe[e] penninghen Lovens heeren chijns en(de) het voors(chreven) onderhalff dachmael bempts op eenen halven braspenninck aenden prelaet van Villeers, voirts meer op eene vortaene rente van vijffthien rinsguldens erffelijck tot xx st(uyvers) den gulden en(de) tot drije plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, alle jaere daete deser te v(er)scheynen, waer van dierste jaer vallen en(de) verscheynen sal den vien. aprilis 1630 en(de) soo voirts van jaere te jaere aende renthefferen oft huns actie hebbende, personelijcken los en(de) vrije binnen der stadts wissele van Loven, los en(de) vrije, soo van x., xx., c., mindere ende meerdere penninghen ofte impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, mede van pontpenni[n]ghe te leveren en(de) personelijck te betaelen in futurum, telcken termeyne als schult met rechte v(er)wonnen, alles onder ob(ligatie), sub(missie) en(de) renunciatie, signanter privilegio nove constituti de duobus reis en(de) die voers(chreve) Barbara privil(egiis) s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) authen(tica) si qua mulier, daer van onderricht sijnde, et aliis in forma, met conditie van die voers(chreve) rente van vijffthien r(ins)g(uldens) erffelijck te moghen lossen alst hen rentgelderen gelieven sal, elcken penninck daer van met sesthien gelijcke penninghen en(de) met volle rente, coram Gudelinus, Stockmans, aprilis sexta, 1629.

            In de marge.

Op heden desen ... (?) meert 1665 gestaen Aert Van Toengelen heeft geproduceert eene quictan(tie) de date 19. martii 1665, onderteeckent Maria Otto, waer bij de selve bekenden ontfangen te hebben vanden voors(chreven) Van Toengelen als proprietaris van eene van de panden, die capitale penn(ingen) ende verloopen der rente van xv gul(dens) erffel(ijck), tsaemenderhant en(de) een ieder int geheel, met de verloopen der selver, int witte van desen begrepen, quare vacat sic praesens contractus et sic vacat.

 

 Uit dit huwelijk:

 

1. Serneels Petrus, XI - XV (N1354 + N1358 + S19430), ca. 1609,

 

Cerneels Barbara, 1611 ?,

 

Cerneels Joannes, 1613, x (niet W, Wak, Rot, ) met Verhulst Jasparina, fa Joannes (fs Peeter x De Rijcke Anna) en Poortmans Clara, geen fii te W, Rot, Wak, Wez,

Onderstaande gedachtengang en akte i.v.m. Cerneels Joannes x Jasparina Verhulst met dank aan Paul Peeters.

Joannes was vermoedelijk gehuwd met Jasperijnken Verhulst.  Hiervoor zijn twee goede redenen :

Gasparina Verhulst treedt als meter op van :

1.    Petrus Cerneels, ged. Werchter 12.10.1657, tweede zoon van Henricus Cerneels en Elisabetha De Veurster

2.    Gasparina Van Hoegaerden, ged. Werchter 06.01.1646, oudste dochter van Petrus Van Hoegaerden en Catharina Serneels.

In de onderstaande akte voor de schepenen van Leuven met de minuut van de notariele acte dd. 30.01.1664 voor notaris P.Van Reusel te Leuven, wordt melding gemaakt van Jan Serneels en zijn echtgenote Jasperijnken Verhulst.  Zij worden er vermeld als oom en tante (moeyken) van Philippus Van Inthout, die woonde te Werchter en gehuwd was met Anna Peeters (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7551, fol. 206r). Op welke manier de link moet gelegd worden tussen Philippus Van Inthout enerzijds en Jan Serneels en Jasperijnken Verhulst anderzijds is voorlopig niet duidelijk. Het archief van notaris P. Van Reusel is niet bewaard gebleven.

In tegenwoirdicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. comaperen. den notaris Hollandts om dese notariale constitutie en. bekentenisse der rente van tweelff guldens en. x s. erffel. en. allen tgene daer van dependeert, te vernieuwen als thoonder der selver daer toe geconstitueert sijnde inde procurae. hier onder naerder geinsereert, heeft allen t' selve geeffectueert als volgt.Comparerende op heden desen xxxen. january 1664 voor mij openbaer notaris, bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende en. inde presentie van. getuygen hier onder te noemen Philips Van Inthaut, innegesetene van Werchter, den welcken heeft bekent ontfangen te hebben vuytte handen van. eerw. heere Joes. Vlockmans, pastoir van St. Jacobs kercke alhier binnen Loven, heer en. mr. Jacobus Goffart, licentiaet inde rechten, en. sr. Hendrick De Haes, respective huysarmmeesters der voors. parochie van St. Jacobs, de somme van twee hondert guldens capitaels in goeden gevalueerden gelde volgens den placcaerte van sijne Co. Mat. , waer voor den voors. compt. geloeft jaerlijcx te betaelen twelff gul. en. x s. tegen den pen. xvien., waer aff het ierste jaer sal comen te verscheynen opden xxxien. january 1665 en. alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte redemptie der selver rente, de welcke sal mogen geschieden met gelijcke some. van twee hondert guldens met volle rente t' eender reyse in permissien en. gevalueerden gelde, gelovende den voors. rentgelder dese rente te betaelen allen jaeren precies, los en. vrije van alle exactien en. impositien, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen, aen. rentmr. van voors. huysarmen binnen deser stadt Loven, daer voore verobligeren. sijnen persoon en. goederen, pnt. en. toecomende, ende signantel. sijn huys en. hoff, gelegen bynnen Werchter tot Cruyce, groot ontrent 75tich. roeden, genoempt de Ceulsche Karre, regen. de Basdonck straet oost, Adriaen Van Loy suyt en. west en. de herbaene van Mechelen noortwaerts, los en. vrije goet, bij hem vercregen met Anna Peeters, sijne tegenwoirdige huysvrouwe, tegen Jacques Verstraeten volgens den erffbrieff daer van sijnde, gepasseert voor schepenen van Werchter de date 27en. novembris 1660, ondert. H. Panhuyssen; item heeft den selven rentgelder alnoch verobligeert vuyt crachte van sekere procurae., aen hem gegeven bij Jan Serneels en. Jasperijnken Verhulst, sijnen oom en. moye, insgelijcx innegesetene van Werchter, gepasseert voor mij onderges. notaris en. sekere getuygen, wesen. de date van xxixen. deser des loopen. jaers, ierst een stuck landts, groot vijff dachmaelen onbegrepen der maeten, gelegen onder Werchter voors., gen. Hanewijck, regen. sheeren straet oost ter eenre, de Broeckstraet suydt ter ije., den H. Geest van Werchter west ter iije., Aerdt Wauters noordt ter iiije. sijden, item noch een dachmael lants, gelegen ter selver plaetse, regen. de Dijle oost ter ie., Aert Michiels suydt ter ije., Adriaen Van Nadorp west ter iije., den voors. Aerdt Michiels noordt ter iiije. sijden, onbelast goet, behalffven dat de voors. vijff dachmaelen sijn belast met s' heeren chijns volgens die goedenisse, gedaen voor schepenen van Loven opden sesden may 1638 in tertia; ende tot naerder vasticheyt der voors. rente, soo consenteert den voors. compt. soo in sijnen eygen naem als inden naem van. voors. Serneels (volgens de procurae. hier boven genoempt) int maecken van beleyde en. mainmise over de voors. goederen, mede int decreet en. herdecreet bijde heeren schepepenen van Loven daer over te geven, sonder partijen daer toe gedaeght te derffven worden, constitueren. den voors. rentgeldere een ieder thoonder deser om tgene voors. is, voor schepenen van Loven te vernyeuwen en. dese voors. mainmise te laeten maecken en. passeren, gelovende te houden voor goet, vast en. van weerden allen tgene voors. staet en. bijden geconstde. hierinne sal worden gedaen, alles onder obligae. en. ren. prout in coi. foa.

Aldus gepasseert ten daege, maende ende jaere voors., ter pntien. van heer en. mr. Petrus Vaes, licentiaet inde rechten en. rentmr. van het refugie van Everbode, en. Francis Dondart als getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, hebbende den rentgelder de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor en. was onderteeckent P. Van Reusel.

Vuyt crachte van welcke voors. procurae., soo heeft den voornoempden geconstitueerde die voorgemelde notariale constitutie der rente van xij gul. en. x s. erffel. in alle poincten, conditien en. restrictien vernyeuwt en. herkent, eentsaementlijck geconsenteert tot vasticheyt en. jaerl. betaelinge der selver rente int maecken en. slaen van mainmise over die respective goederen, inde bovenges. acte naerder vuytgedruckt, coram Silvius, De Ridder, hac sexta february 166.

 

Hieronder volgt nog een schepenakte met vermelding van Joannes Serneels en Gasparina Verhulst, resp. oom en tante van Philippus Van Inthout, man van Anna Peeters, doch ook deze akte evenmin een oplossing over de exacte link tussen Philippus Van Inthout en zijn oom en tante.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7916 fol. 39v.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Charles Glavimans, clerck inde middel caemere, naer vermogen van speciaele ende onwederoepelijcke procuratie, hier volgende ende geinsereert.

Comparerende op heden den x. dach marty 1664 voor mij openbaer nots., present den getuygen naergenoempt, Philippus Van Indthaudt ende Anna Peeters, sijne huysvre., woonende tot Cruys onder de heerelijckheyt van Werchter, den voors. Indthaudt tot desen geauthoriseert sijnde bij Jan Sarneels (!) ende Gasparina Verhulst, respectieff oom ende moey des voors. Inthaudt, volgens den instrument van procuratie daeraff sijnde, gepasseert voor Peeter Weets als openbaer nots. ende sekere getuygen, tot Haecht residerende, in date den ix. marty deser loopender maendt, alhier in origineli gesien ende gebleken, diewelcke bekennen ontfangen te hebben van vrauwe Maria Margareta De Haen weduwe wijlen jor. Jaecques Van Malcotte, in sijn leven schepenen der stadt Loven, eene somme van twee hondert guls. eens in permissien gelde, voor welcke somme sij t' saemen ende elck in besonder aende voorgenoemde vrauwe voorde tocht ende haere kinderen voorde proprieteyt, present ende dat accepterende, bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn xij guls. x stuyvers t' jaers, vallende jaerlijckx date deser, erffelijcke rente jaerlijckx wel ende loffelijck te betaelen ende in stadt wissel van Loven los ende vrije van alle impositien, exactien, etta., ingestelt ende alnoch innetestellen, te leveren ten behoeff der voorgenoemde vrauwe rentheufferesse ende haere kinderen erffelijck in toecomende tijden t' elcken jaer ende termijn als schult met recht verwonnen, daer voor t' saemen ende elck in solidum verbindende henne persoonen en. goederen met renuntiatien in forma, gelovende ter manisse pandt te stellen en. om de selve rentheufferesse en. haere kinderen vande voormelde rente en. jaerlijckse betaelinghe van dijen noch beter te versekeren, soo hebben die voors. gehuysschen, soo nomine proprio als qualitate voors., geconsenteert ghelijck sij consenteren bij desen int maecken van beleyde ende mainmise over allen ende iegewelcke henne goederen, meubele ende immeubele, present ende toecomende, ende naementlijcken over een wel gelegen hoffstede, gestaen ende gelegen tot Cruys onder Werchter, regen. de Basdonckstraet ter ire., Adriaen Van Loey ter ijre., de herbaen van Mechelen ter iijre., bijde voors. gehuysschen vercregen voor schepenen van Werchter opden xxvij. dach novembris 1660, wesende vrije en. onbelast goet, vuytgenomen cleynen s' heeren chijns, item over een stuck landts onder Werchter, groot vijff dachmaelen, ter plaetsen genoempt Haneweyck, regen. de straet ter ire., den H. Geest van Werchter ter ijre., d' erffgen. Hendrick Gooris ter iijre., bijden voors. Sarneels vercregen vi may 1638 in tertia, consenterende insgelijckx int decreet der schepenen van Loven daer op te gheven sonder daegement te derffven doen, op conditie vande selve rente te mogen lossen den penninck xvi met volle rente t' eender reyse in permissen gelde ende tot effect van desen, soo hebben die comparanten, soo in henne eygen naemen als qualitate voors., onwederoepelijck geconstitueert, ghelijck sij doen bij desen den clerck Glavimans ende elcken thoonder deser om in henne respective naemen te gaen voor die heeren schepen. der stadt Loven ende alle richter competent, ende aldaer dese bekentenisse ende allen des voors. is te doen ende laeten vernieuwen en. herkennen met allen solemniteyten gerequireert, promittentes simil et indivisum ratum, actum binnen Loven ten huyse der rentheufferesse ter presentie van heer ende mr. Franciscus Immens, licentiaet inde rechten, ende Joes. Dilis, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende is de minute vande respective compten. met die getuygen onderteeckent ende van mij nots. ende is onderteeckent P. Van Meerbeeck, notaris, welcken volgende den voors. compt. heeft t' voors. contract midtsgaeders de bekentenisse daer inne begrepen, alhier vernieuwt ende gerepeteert pro ut latius ante coram De Ridder, Caversom, xxi marty 1664.  Jan De Ridder.

 

Hieronder een akte van evictie (uitwinning) ten laste van Jan Serneels, weduwnaar van Jasperijne Verhulst, wegens het niet afbetalen van renten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7931 fol. 336r.

Allen de ghene die dese letteren sullen sien ofte hooren lesen, wij jor. De Ketelboetere, De Riddere ende Tsantels, schepenen der stadt van Loven, doen conde ende wete met kennisse der waerheyt dat alsoo Jan Serneels ende Jasperijne Verhulst, wettige gehuysschen waeren ende innegesetene van Werchter, met scepene brieven deser stadt in date quarta may anno 1638 in prima verbonden ende verobligeert stonden aen. goitshuyse vande Catuysers binnen Loven, transport hebbende van heer Franchoys Schoneus, sijnen peeters, in eene erffelijcke rente van xxv guldens tsjaers den penninck xvi, item alnogh aenden selven in twee distincte renten, ider van ses guls. vijff stuys. tsjaers, insgelijcx den penninck sesthiene, ut habetur quarta aprilis 1642 in eadem, waer aff die voorscreve verobligeerde in gebreke waeren van vastigheyt ende den voors. goitshuyse, impetrante, om vande voors. hunne respective renten ende jaerelijcxe betaelinge der selver beter verseeckert ende voldaen te worden, ons versocht heeft haer verleendt te worden behoorelijcke provise van mainmise, in desen dienende, addresserende aen den iersten bode, hier op versocht, die welcke oock aen den selven ten regaerde van de rente van xxv guldens quarta may voors. ende ten regaerde van de twee vs. renten, die van ses guldens vs. op den vierden aprilis 1642 sijn verleent geweest op ende tot alle en. igewelcke goederen der voorscreve verobligeerde, vuyt crachte van welcken brieven den bode Schoenderhaegen op den sesden may 1638 volgens sijn relaes, in dorso vande briven van xxv guls. gestelt, item den bode Steuckens opden 9. aprilis 1642 volgens des selffs relaes, in dorso vande brieven van 6 gul. vijff stuys. gestelt, hun hebben getransporteert binnen den dorpe van Werchter ende aldaer in hunne als in ons gen. heere ende deser stats handen tot behoeff van den voors. goitshuyse genomen hebben vijff daghmaelen lants, gelegen te Hanewijck onder Werchter, regenotende de strate ter eendre, die Broeckstraet ter tweedere, Peeter Wauters, nu Aert Wauters, ter iije., Hendrick Gooris ter iiije. ende den Heyligen Geest van Werchter ter v. sijden, hebben. den voors. goitshuyse totte selve oock behoorelijck geleyt, allen het welck alsoo gedaen sijnde, sijn die voorscreve respective brieven van mainmise mits het voluntair consent der voorscreve verobligeerde int bekennen der voornoempde drije renten gedraegen, respectivelijc[k] op den 8. may 1638 ende xij aprilis a. 1642, gedecreteert ende verclaert executoriael ende want die voorscreve verobligeerde in faulte sijn gebleven vande voorscreve renten, verachteert van veele jaeren te betaelen, soo ist den voorscreven goitshuyse genoodtsaeckt geweest den voorscreven Jan Serneels, weduwer van wijlen Jasperijne Verhulst, te doen daegen met contbrieven deser stadt door den bode Jan Rauvoet ut retulit, ten eynde hij come teenen seeckeren gelegenen daege, inde selve brieven vermelt, alhier opden rolle voor die heeren scepenen van Loven om die voorseyde brieven van mainmise anderwerve te comen sien ende hooren decreteren ende verclaeren executoriael ofte anderssints daer tegens te comen seggen, soo hij te rade soude vinden te behooren met inthimatie, soo verre hij alsdan niet en compareerde, dat sijnder absentie niettegenstaende den voors. decrete gegeven sal worden, dwelck oock op den vijffden novembris vanden voorleden jaere 167 mits sijnder non comparitie is geschiet ende geeffectueert, vuyt crachte van welck anderwerve decreet sijn die voorscreve goederen ten versuecke vande impetrante ter vente gestelt met affixie van biletten door den bode Jan Rauvoet ut retulit op de kerckdore van Werchter ende herberge aldaer, inhoudende specificatie van panden, designatie vande plaetse, dagh ende ure, waerneer (!) men de selve vercoopen saude, inder vuegen dat daer over sijn gehouden twee behoorelijcke sitdaegen binnen Werchter ten huyse van Adriaen Michiels, naer voorgaende affixie als vore, respectivelijck op den xxiiijen. mey ende sevensten juny van desen tegenwoordigen jaere 1679, als wanneer die voorscreve vijff daghmaelen met den vuytganck vande brandende kerse sijn vercoght ende gebleven aen Aert Wauters sone Peeters, innegesetenen van Werchter, als hooghsten ende lesten verdierdere, om ende voorde somme van negenhondert ende vijffentwintigh guldens eens achtervolgens conditie daerover gehouden door tgesworen (!) clerck mr. Jan Bapta. Snijers, alhier in originali gethoint ende gebleken, welcke exploicten ende besoignien alsoo gedaen sijnde, heeft den voorscreven goitshuyse, executante, den voorscreven geexecuteerde, mede oock den cooper tegens op hodie doen daegen door den bode Rauvoet ut retulit ten eynde om te compareren voor die heeren meyer ende scepenen deser stadt om die goedenisse te comen sien doen ende bij den cooper deser te aenveerden ofte anderssints daer tegens te comen seggen ofte doen, soo hunnen raede soude gedraegen, met inthimatie soo verre sij als dan niet en compareerden oft niemanden in hunnen name, dat hunder absentie nyettegenstaende totter interpositie vanden voorscreven decrete ende goedenisse voirts saude procederen naer behooren, doen alsoo te wetene dat bij ons scepenen voorscreven, allen die voorscreve stucken ende bescheeden int lange wel ende rijpelijck oversien ende geexamineert hebbende ende geconsidereert dat den voorscreven geexecuteerde ter payen aff van desen stadthuyse noch eens voirts geroepen ende gedaeght sijnde, niet en is gecompareert ofte imant anders in sijnen naeme ende alsoo voirts procederende totter interpositie vanden voorscreven decrete, hebben wij scepenen voorscreven ter manisse des voorscreve heere meyers bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen alle die voorscreve kerckgeboden, proclamatien ende sitdaegen ende voirts allent gene vuyt crachte vanden voors. decrete, in desen gedaen ende gebesoigneert is geweest, ende voirts tegen die voorscreve gedaeghden ende verobligeerde default ende contumacie gevende ende voor het profijt van dijen hem van alsulcken recht, actie als anderssints als desen (?) totte voorscreve goederen saude moegen ofte connen competeren, nu ende naermaels daer van verstekende, hebben die selve goederen aengewesen ende aenwijsen mits desen den vs. Aert Wauters om de selve goederen te besitten, behouden ende te gebruycken gelijck sijne andere ende propre goederen ende is dijenvolgende den selven Aert Wauters, innegesetenen van Werchter, alhier present, ter manisse des voorscreve heere meyers ende onsen vonnisse ende wijsdomme daerinne behoorelijck gegoeydt ende geerft met alle solemniteyten van rechte daertoe gherequireert (naerdijen den voors. heere meyer van Loven van sijn recht van naderscap hadde gherenuntieert) datum desen xxiijen. dagh van juny anno xvic. negenenseventigh.

 

En nog deze:

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8263 fol. 120r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Ignatius Coecx als geconstitueert met procuratie om tgene naerbeschreven te vernieuwen, waer van den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden den ien. decembris 1660 voor mij nots. ende getuygen naerbes., Philips Van Inthaut ende Anna Peeters, sijne huysvrauwe, woonende onder Werchter, de welcke hebben bekent te hebben ontfanghen vuyt handen van jor. de Lahault, sris. der stadt Loven, de somme van seven hondert guldens in pattacons, waer voor sij geloven aen hem te betaelen eene erffel. rente van drijenveertich gul. ende vijfthien stuyvers, waer aff den eersten valdach sal wesen opden eersten december 1661 ende soo voorts totte redemptie toe, de welcke sal mogen gebeuren met gelijcke somme in pattecons met volle rente, gelovende ondertusschen de voors. rente jaerel. wel en. loffel. te betaelen, binnen dese stadt te leveren aen. voors. sris. ende sijne actie hebbende, vrij van alle impositien ende tot verseeckertheyt van dijen hebben verobligeert hen huys ende hoff, gelegen binnen Werchter tot Cruys, groot ontrent 75 roeden, regenoten de Baesdongestraete ende herbaene naer Mechelen, vrij ende eygen goet, bij hen vercregen tegens Jaecques Verstraeten ende Cathelijn Van Essch, gehuysschen, bij goedenisse gepasseert voor den meyer en. schepenen van Werchter opden 27en. november lestleden ende tot noch meerder verseeckertheyt, soo is noch gecompareert Jan Serneels, den welcken soo in sijnen eygen naeme als inden naeme van Jasparijne Verhulst, sijne huysvrauwe, de welcke vuyt crachte van procurae., bijde selve gepasseert voor schepenen van Werchter ten selven daege, heeft hem ende sijne huysvrauwe verobligeert tot naerdere vasticheyt ende betaelinge der voors. rente, heeft opgedraegen sijn woonhuys metten hoff ende allen dependentien, gelegen binnen Werchter tot Hanewijck, groot een halff boinder, regenoten den selven Serneels met een halff boinder leengoet ende Jan Janssens Pavy oostwert, Aert Michiels zuyde, sheeren straete west ende Jan Wouters noort, item noch een stuck landts van vijff dachmaelen, regen. sheeren straete ter ie., de Broeckstraete ter ije. zuydtwaert, Jan Janssens met den Heyligen Gheest van Werchter ter iije. ende Aert Wouters ter iiije. sijde, ten eynde om in cas van insuffisantie vanden voors. originelen pandt bijde voors. compten. verobligeert, daer op bijden voors. sris. te verhaelen sijne courtresse, des hebben de selve comparanten elck in solidum geloeft en. geloven bij desen den voors. Serneels en. sijne voors. huysvrauwe costeloos ende schaedeloos, mitsgaeders goederen t' ontheffen in sulcker vuegen dat sij van. voors. rente geen schaede noch draegen en sullen hebben, consenteren. de voors. compten. beneffens den voors. henne borge in het maecken van mainmise over de voors. goederen ende in het decreet ende herdecreet sonder daer toe te worden gedaecht, constitueren. een ieder thoonder deser ten eynde om tgene voors. is, voor meyer ende schepenen deser stadt en. alomme te laeten vernieuwen, promittentes irrevocalbiliter ratum obligando, submittendo ac renunciando in forma.

Actum tot Loven ter pntien. van Guilliam Van. Poel en. van Franciscus Willemaert, ghetuygen, hier toe geroepen, hebbende de voors. compten. beneffens den voors. Serneels de minute deser geteeckent, onderstont mij pnt. als nots. pub. ende was ondt. G. Loesen, vuyt crachte van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den bovens. contracte in alle sijne poincten vernieuwt, mede eentsaementl. geconsenteert in het maecken van mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram de Angelis, Hoppenbrauwer, xi. decembris 1660.

J. Van Espen.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Joannes Serneels en Gasparina Verhulst, die nog een schuld te vereffenen hadden aan Maria Van Emelen. Vermits zij hieraan niet voldeden werden beslag gelegd op hun goederen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 337r., akte dd. 12 april 1642.

Item m(eeste)r Hendrick Van Thienen tot des naerbeschreven staet te doen, als thoonder geconstitueert sijnde met twee onwderroepel(ijcke) procuratien, hem gegeven bij Jan Serneels en(de) Jasperijne Verhulst, gehuyschen, respective opden viien. junii anno 1639 en(de) den lesten februarii 1642, bijde voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) seckere getuyghen, inde selve genomineert, alhier gesien en(de) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeffve van jo(uffrouw)e Marie Van Emelen twee renten, elcke van sesse r(insguldens) vijff stuyvers erffelijcke renten, alle jaere te weeten deene bekendt anno 1639, te v(er)scheynen opden vien. junii, daeraff dierste jaer v(er)schenen is den vien. junii anno 1640 ende dander opden lesten dach februarii, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den lesten februarii anno 1643 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van vijffde, thiende, twintichste, honderste ende van alle andere, mindere oft meerdere penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen, in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum et tantum obligan(do), etc(etera), in forma, midts conditie dat de voors(chreve) renten altijts sullen moeghen gequeten worden alst der v(oor)s(chreve) bekinderen goet duncken en(de) gelieven sal teender in twee reysen teghen den penninck sesthien en(de) met volle rente met rente, consenteren(de) die voors(chreve) geconstitueerde vuyt crachte sijnder v(oor)s(chreve) commissie int maecken van mainmise over de goeden der voors(chreve) gehuyschen en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te woorden ende namentl(ijck) over de goeden, in een ander mainmise begrepen, ende worden die selve alhier gehauden voor geinsereert, coram Daneels, Broeck, aprilis quarta, 1642.

Teneur der voors(chreve) mainmise.

Borgem(eeste)renn, schepen(en) en(de) raedt der stadt van Loven, den iersten van onsen boede hierop v(er)socht, saluyt, want Jan Serneels en(de) Magdalena Jasperijne V(er)hulst, gehuyschen, met schepen(en) brieven van deser stadt v(er)bonden sijn aen jo(uffrouw)e Marie Van Emelen in twee renten, bedraeghen(de) tsamen xii r(insguldens) x s(tuyvers) erffelijck, daeraff sij in gebrecke saude sijn van vasticheyt en(de) die voors(chreve) Marie vuyt saecke van dijen ons versocht heeft haer verleent te worden behoorl(ijcke) brieven van mainmise, in desen dienen(de), soe eest dat wij u ordineren en(de) committeren bij desen dat ghij in uwe als in ons g(enedichs) heere en(de) in onse handen tot behoeff der v(oor)s(chreve) Marie behoorl(ijck) nempt, levert en(de) stelt alle en(de) iegelijcke goeden der v(oor)s(chreve) gehuyschen, daeraff hij des v(er)socht sult sijn der v(oor)s(chreve) jo(uffrouw)e Marie oyck totte selve goeden behoorl(ijck) leyden(de) om des gedaen de voors(chreve) mainmise te worden gedecreteert, midts den consente der v(oor)s(chreve) gehuyschen gedraeghen int bekennen der voors(chreve) rente, inthimeren(de) oyck mede de voors(chreve) mainmise den grondtheeren oft hennen officieren daer onder de v(oor)s(chreve) goeden resorteren(de) sijn om van desen te moeghen registre hauden ter conservatien van henren heerlijcke rechte, soe verre voor voldoen(inghe) van(de) v(oor)s(chreve) gebrecken de v(oor)s(chreve) goeden naermaels vercoht en(de) geexecuteert worden, doen(de) van allen tghene des hij in desen ghebesoigneert sult hebben, goidts tijts uwe behoorl(ijcke) relatie om een van onsen secretarisen, die tselve registreren sal, van allen welcken te doen wij u des geven volcomen macht en(de) authoriteyt, nemen(de) oyck in des voors(chreven) is tuwer assisten(tie) soe verre des noot sij dofficiers van(de) plaetsen en(de) andere u in desen behoeffel(ijck) op henren behoorl(ijcke) salaris, den welcken wij ingevalle als boven v(er)suecken, ordineren en(de) bevelen u in des voors(chreven) is, te assisteren, des ter kennissen hebben wij borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt voors(chreven) den segele ten saecken deser stadt hier op doen drucken opden iiiien. aprilis 1642 en(de) was ond(erteecken)t J.F. De Vroey, secretaris.

De specificatie van(de) panden staet in(de) v(oor)s(chreve) constitutie.

Item Guilliam Adriaen Stuckens, geswoeren boede deser stadt Loven, heeft gerelateert hem opden ixen. aprilis 1642 getransporteert te hebben inden dorpe van Werchter en(de) aldaer in sijne als in ons g(enedichs) heere en(de) deser stadt handen genomen ten behoeve van jo(uffrouw)e Marie Van Emelen de goeden, inde constitutie begrepen, om te comen tot vasticheyt van xii r(insguldens) x s(tuyvers) erffelijck in twee renten en(de) den officier gegeven sijnen behoorl(ijcken) wijn, sic relatum aprilis xii., 1642, en(de) was ond(erteecken)t J.F. De Vroey, s(ecreta)ris en(de) besegelt met deser stadt segele.

 

Bij deze nog een akte met vermelding van Joannes Serneels sone wijlen Guilielmus en zijn vrouw Gasparina Verhulst..

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 64r., akte dd. 10 mei 1638.

Item Jacques Van Schoonderhaghen, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentl(ijck) gemachticht sijnde met onwederroepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Jan Serneels en(de) Jasparijne V(er)hulst, gehuyschen, woonen(de) te Hanewijck onder Werchter, voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) seckere getuyghen opden xen. dach may 1638, alhier gesien en(de) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder voors(chreven) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) tselve accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff van m(eeste)r Vincentius Corselius als rentm(eeste)r van(den) convente van Everbode thien carolus guldens te xx stuyvers Brabants tstuck erffelijcke rente, alle jaer opden xen. dach may te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xen. may anno xvic. negenendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um), quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die voors(chreve) rente altijts sal moghen gequeten woorden alst den voors(chreven) constituanten goet duncken en(de) gelieven sal teender reyse midts der somme van twee hondert r(insguldens) eens, gelijck die voors(chreve) constituanten van(den) v(oor)s(chreven) rentm(eeste)r hebben ontfanghen en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over de goeden naerbeschreven en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te woorden en(de) naementlijck over een boender landts, geleghen onder Werchter opt Groot Terwen Landt, regen(oten) de Deyle ter ier., Peeter Paeps ter iier. en(de) Geert Ingelbor[ch]s ten twee andere sijden, item over een halff boender landts, geleghen opt v(oor)s(chreven) Terwe Landt, regen(oten) Jan Van Lantrop, meyer van Werchter, ter ier., Michiel Van Emelen ter iier., Peeter Van Rijmenant ter iiier. en(de) derffgen(amen) Jans en(de) Jacops Van Inthaudt ter iiiier. sijden, cor(am) Van Grave, Meys, may x., 1638.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

Wer1876/2: 1703: Fo 128:

- 22 mrt 1564: Jan Van Hoegaerden sone Willems mr Huijbrechts voor Adolphus Van Hofstaeyen als voorganger van Elisabeth Van Hove we Jan De Bruijn als leenvrouwe heeft gederft aan Marie Paeps Jans dochter x Laureijs De Rijcke ende Peeter Spoelbergh haer behoudt sone als voorganger en besetman

- 3 feb 1571: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs na de dood van Maria Paeps zijn moeder

- 17 okt 1573: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs heeft gederft aan Henneken, Kathelijne & Lijsken Verhulst kinderen Peeter Verhulst ende Anna De Rijcke

- 12 mrt 1641: Jan Serneels x Jasperijne Verhulst na de dood van Jan Verhulst haar vader als ook na de dood van Jan en Jacob Van Inthout haere halve broeders van smoeders wegen niet wetende wie dat sterfman was gestelt door dijen den boeck bij de Francoijsen tijt es verloren gegaen, hebben ten leensche rechte verheven na de dood voors

- 27 aug 1703: Aert De Wijngaert na de dood van Jan Serneels

- 29 jul 1726: Peter Calstermans x Maria De Wijngaert na de dood van Aert De Wijngaert

- 11 apr 1750: Cornelis Huijgens Peeters sone out 27 jr na de dood van Guilliam Van Langendonck sone van Lucia De Wijngaert

- 17 jul 1764: Jan en Guilliam Van Langendonck gebroeders uit Zaventem en Leuven verkopen aan Antoon Van Roost ten behoeve van Arnoldus, Henricus, Antonius, Maria, Anna, Anna Catharina ende Elisabeth Van Roost kinderen wijlen Guilliam Van Roost x Catharina Van Leemputten.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 89v., akte dd. 7 augustus 1637.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jasperijne Verhulst dochter wijlen Jans en(de) van Marie Wouthers, haere ouders saliger, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse het derdendeel van een boender landts, gelegen tot Geelroy, regen(oten) den Eeckelberch ter eenre, Michiel Van Emelen ter tweeder, daeraff dander twee derdendeel[en] sijn toebehooren(de) den weesen van Jan en(de) Jacques Van Inthoudt, expos(ito) impos(ita) est jouffvr(ouw)e Marie Van Emelen, woonen(de) tot Bruesselen, per mo(nitiom) et satis, etc(etera), et waras volgen(de) de conditie daervan van(de) v(er)coopchedulle daeraff sijn(de) en(de) den palmslach, bijde sel(ve) jouffvr(ouw)e an Emelen genomen, coram Grave, Lunckens, augusti xiiii., 1637.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 89v., akte dd. 7 augustus 1637.

Item jouffvr(ouw)e Van Emelen, woonen(de) tot Bruesselen, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft haer gepresenteert als naederlinck van een derdendeel van een boender blocxken landts, geheeten het d' Eegdeken, gelegen onder Geelroy, wesen(de) eenen drijehoeck, groot onderhalff dachmael, regen(oten) sheeren straete in drije sijden en(de) Jan Poortmans ter vierder, bijde momboirs van Jan [ende] Jacques Van Inthoudt, gebroeders, en(de) Jasperijne Van Inthoudt Verhulst voer meyer en(de) schepen(en) van Loven opden xiiien. july lestleden in prima vercocht aen Dionijs Van Inthoudt, hebben(de) tot dijen eynde op des(er) stadt registre gestelt als onder de wet eenen halven gouden albertus ende een(en) silveren thien stuyvers penn(inck), als wesende gout en(de) silver, om te comen totte v(oor)s(chreve) naederschap, presenteren(de) den sel(ven) coop te voldoen, naer dijen p(ar)tijen sullen onder eedt vercleert hebben den rechveerdigen prijs van(den) sel(ven) coope, geloven(de) haer te reguleren naer costuym(e) des(er) stadt, coram eisd(em), mij present.

J.F. De Vroey.

 

Serneels Catharina, XI (S1387),

 

Cerneels Anna, () Werchter 21.09.1620 (g. Joannes Van Hove en Anna Verthiers), x Werchter 18.12.1644 met Rumoldus Gielis,

     Uit dit huwelijk:

     Gielis Barbara, () Werchter 24.01.1645 (g. Van Hoegaerden Petrus en Serneels Barbara),

     Gielis Maria, () Werchter 13.03.1647 (g. De Wijgaerts Guilielmus en Verstraeten Maria),

     Gielis Henricus, () Werchter 08.12.1649 (g. Serneels Henricus en Van Hove Maria),

     Gielis Joannes, () Werchter 26.11.1651 (g. Serneels Joannes en Brugmans Elijsabeth),

     Gielis Joanna, () Werchter 28.11.1655 (g. De Roeij Henricus en De Hoet Joanna),

     Gilis Petrus, () Werchter 18.07.1658 (g. Sterck Petrus en De Witte Anna),

     Gielis Adam, () Werchter 15.08.1661 (g. Serneels Adam en Vander Straten Catharina),

 

Cerneels Henricus, ca. 1615, x Werchter 25.06.1654 met Elisabetha De Veurster,

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Rumoldus, () Werchter 17.02.1656 (g. Gielis Rumoldus en Thijs Margareta),

     Cerneels Petrus, () Werchter 12.10.1657 (g. Van Hoegaerden Petrus en Brugmans Elisabeth nomine Verhulst Gasparina),

 

Cerneels Maria, () Werchter 26.05.1625 (g. Briers Martinus en Borchmans Maria).

 


 

XI - XV - Serneels Petrus (N1354 + N1358 + S19430), x met (niet W, H, K, R, S, Bet, Beer, P, Bon, O, SKW, Ber, Rot, ) met Van Hoegaerden Maria (N1355 + N1359 + S19431).

 

Uit dit huwelijk:

 

Cerneels Adam, ca. 1635, x 1 Rotselaar 27.02.1661 (g. Van Aerschot Adrianus en Leijs Hermannus) met Maria Van Aerschot, + Rotselaar 06.11.1669, fa Joannes x Elisabeth Hendrickx, (zij x 1 Rotselaar 05.10.1653 (g. Van Aerschot Joannes en Reijniers Joannes) met Petrus Reijniers, fs Joannes x Anna Aurogge), x 2 Rotselaar 18.02.1670 (g. Rijniers Joannes en De Pelsmaeker Andreas) met Maria De Pelsmaecker, fa Andreas x Catharina Gilis, + Rotselaar 17.12.1693,  

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Wouter Van Geel voor deene hellicht ende Adam Serneels als m&m Maria Van Aerschot we wijlen Peter Reyniers hem te dese sterckmakende voor de tochte ende Jan Reijniers met Adriaen Van Aerschot als wettige momboirs van de kinderen wijlen Peter Reyniers aengaende die proprieteijt voor dander hellicht, hebben met consent en ten overstaen van mr Peeter Van Gindertaelen ten desen hem mede sterk gemaeckt hebbende voor Cathlijn Reijniers sijne huijsvrouwe verkocht een bunder en 25 roeden lants in twee percelen alhier binnen Rotselaer aen Aert Maerschalck.
IN: Guilliam & Jan Serneels kinderen wijlen Adam Serneels x Maria Van Aerschot tegen jouffr Van Tongerloo we lic Van Hove in sijn leven rentmr van de hertog van Aerschot
Die aenre concluderende dat de voors we sal hebben afstand te doen mette vruchten baeten & proufijten bij haer oft haeren voors man saliger genoten van seker block nu bosch gelegen onder dese baronnije inde Hallewij? groot ontrent een bunder ... voor redenen dat selve aen de voors kinderen is competerende vuijten hoofde vande voors hunne ouders, als blijckt vuijtte S+D hier mede gaende.
R1619: 23 apr 1692
Gesien bij schepenen etc het proces ongedecideert hangende tusschen Guilliam & Jan Serneels kinderen van wijlen Adam Serneels & Maria Van Aerschot ter eenre ende joufr Maria Magdalena Van Tongerloo we wijlen heere licentiaet Van Hove in sijn leven rentmr van den hertogh van Aerschot ter andere sijde ... condemneren den gedaegde afstandt te doen mette vruchten, baeten ende prouffeyten bij haer ende wijlen haeren man genoten van het block bosch.

     Uit dit huwelijk:

     1. Reijniers Johanna Maria, () Rotselaar 02.08.1654 (g. Van Cauteren Andreas en Van Aerschot Johanna),
     2. Serneels Guilielmus, () Rotselaar 11.12.1661 (g. Verhaegen Guilielmus en Reijniers Jacoba),

     Serneels Jacobus, () Rotselaar 25.02.1664 (g. Janssens Jacobus en Goris Anna),

     Serneels Anna, () Rotselaar 24.05.1665 (g. Van Aerschot Walterus en Janssens Anna),

     Serneels Maria, () Rotselaar 24.05.1665 b. Borginions Margareta (g. ... Petrus en Henrix Maria), 

     Serneels Joannes, () Rotselaar 08.07.1666 (g. De Pelsmaker Guilhelmus en Janssens Mechtildis),
     Cerneels Joannes, () Rotselaar 13.01.1669 (g. Van Hoegaerden Joannes en Van Cauteren Joanna),

 

Serneels Margaretha, () ca. 1637, x Werchter 16.07.1658 (g. Serneels Henricus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Franciscus Vermost,

     Uit dit huwelijk:

     Vermost Joanna, () Werchter 09.05.1658 (g. Adrianus Teunis en Joanna Van Hoegaerden),

     Vermost Catharina, () Werchter 27.03.1660 (g. Joannes Van Hoegaerden en Catharina Cerneels), x Werchter 02.07.1686 (g. Screijns Guilielmus en Fobelet Joannes) met Gerardus Uytterhoeven - Uijterhaeghen,

     Vermost Joannes, () Werchter 17.01.1662 (g. Joannes Vermost en Anna Cluppels),

     Vermost Maria, () Werchter 03.05.1665 (g. Joannes Cannaerts en Maria Troo),

     Vermost Gasparina, () Werchter 25.04.1667 (g. Daniel Gebuers en Gasparina Van Hoegaerden),

 

Serneels Catharina, X - XIV (N679 + S9715), () Werchter 30.01.1639 (g. Petrus Van Hoegaerde en Catharina Serneels),

 

Serneels Joanna, X (N677), () Werchter 23.01.1642 (g. Arnoldus Van Inde en Joanna Van Hoegaerden),

 

Serneels Barbara, () Werchter 04.07.1644 (g. Theodoricus Cluppels en Anna Serneels).

 

 

 

XI - Van Hoegaerden Petrus den ouden (S1386), x Werchter 09.05.1643 (g. Guilielmus Serneels en Henricus Van Hoegaerden) met Serneels Catharina (S1387), 1617, + Werchter 30.05.1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Gasparina, () Werchter 06.01.1646 (g. Petrus Serneels en Gasparina Verhulst),

 

Van Hoegaerden Joannes, () Werchter 22.05.1647 (g. Joannes Van Hove en Barbara Zegers), x Werchter 07.11.1684 (g. Hoelaerts Egidius en Machiels Arnoldus) met Anna Crabbe,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerde Joanna, () Werchter 06.12.1684 (g. Cornelius De Maeyere en Joanna Van Hoegaerde), + W 14.12.1722, x (niet W, ) ca. 1706 met De Voster Joannes, + Werchter 02.07.1765,

     Van Hoegaerden Petrus, () Werchter 10.07.1686 (g. Petrus Mommens en Maria Crabbe), + Werchter 06.04.1688 puer,

     Van Hoegarde Maria, () Werchter 02.08.1688 (g. Guilielmus Van Hoegarde en Maria Crabbe), + Werchter 02.03.1759,

      x 1 (niet W, ) ca. 1717 met Petrus Uijterhoven, x 2 (niet W, ) ca. 1721 met Henricus Verhoeven, x 3 (niet W, ) met Joannes Verswijveren, Elewijt 08.03.1768,

     Van Hoegaerde Henricus, () Werchter 10.09.1691 (g. Egidius Hoelaets n. Henricus Geert en Elisabeth Bloms),

 

Van Hoegaerden Margaretha, () Werchter 20.01.1650 (g. Christophorus Verbeeck nomine Serne... en Margaretha Schrijns), x Werchter 30.04.1671 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hoegarden Petrus) met Van Vlasselaer Joannes,

    Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Joannes, () Werchter 05.02.1672 (g. Van Hoegarden Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Van Vlasselaer Adrianus, () Werchter 30.09.1674 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Van Hoegaerden Gasparina),

     Van Vlasselaer Anna, () Werchter 12.09.1677 (g. Van Roost Cornelius n. Van Vlasselaer Franciscus en Van Hougaerden Anna),

     Van Vlasselaer Guilielmus, () Werchter 27.11.1678 (g. De Wijgaerde Guilielmus en Serneels Catharina),

     Van Vlasselaer Carolus, () Werchter 27.04.1683 (g. De Wijgaert Carolus en Van Geel Maria), x Baal 14.02.1706 (g. Petrus Neijs en Joannes Verstraeten) met Aldegondis Verstraten, fii te W,

 

Van Hoegaerden Joanna, () Werchter 31.01.1655 (g. Joannes Serneels en Joanna Van Hoegaerden),

 

Van Hoegaerden Anna, X (S693), () Werchter 25.11.1657 (g. Arnoldus Van Hove en Anna Serneels).

 


 

X - XIV - Goris Joannes (N678 + S9714), () Werchter 16.01.1622 (g. Joannes Goris en Barbara Theunis), x Werchter 01.07.1661 (g. Gooris Guilielmus en Serneels Petrus) met Serneels Catharina (N679 + S9715), () Werchter 30.01.1639 (g. Petrus Van Hoegaerde en Catharina Serneels).

    

Uit dit huwelijk:

    

Goris Adrianus, () Werchter 01.02.1662 (g. Machiels Adrianus en Joris Maria n. soror Margareta), x (niet W, ) met met De Wolf Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Elisabeth, () Werchter 07.08.1690 (g. Vermost Joannes en Serniels Catharina n. Goris Elisabeth),

     Goris Catharina, () Werchter 30.10.1691 (g. Wouters Joannes en Serneels Catharina),

     Goris Joannes, () Werchter 04.09.1694 (g. Peeters Joannes en Van Nuffele Joanna),

     Goris Adrianus, () Werchter 02.09.1696 (g. Van Hoegaerden Adrianus en Goris Anna),

     Goris Joanna, () Werchter 09.10.1698 (g. Van Hove Joannes en Van Haecht Joanna),

     Goris Petrus, () Werchter 27.06.1702 (g. De Wortelaer Petrus en Gastens Dijmpna),

     Gooris Anna, () Werchter 20.07.1707 (g. Jansens Petrus en Verstreken Anna),

    

Goris Franciscus, () Werchter 30.12.1664 (g. Vermost Franciscus en Goris Maria), x Werchter ((x) Baal) 29.05.1686 (g. Gooris Adrianus en Vermeijlen Egidius) met Van Nuffelen Joanna, () Werchter 21.07.1661 (g. Diericx Guilielmus nomine patris sui Joannes en Beurremans Joanna),

     Uit dit huwelijk:

     Goris Maria, () Werchter 08.04.1687 (g. Goris Adrianus en Crabbe Maria),

     Goris Jacoba, () Werchter 30.11.1689 (g. Vermoest Joannes en Van Nuffele Jacoba),

     Goris Joanna, () Werchter 27.03.1691 (g. Van Nuffelen Joannes en Van Nuffelen Jacoba),

     Goris Gerardus, () Werchter 18.07.1693 (g. Uijterhoeven Gerardus en Serneels Catharina),

     Goris Anna, () Werchter 18.07.1695 (g. Peeters Joannes en Goris Anna).

 

Goris Anna, IX - XIII (N339 + S4857), () Werchter 15.02.1667 (g. Goris Petrus en Cluppels Anna),

    

Goris Margareta, () Werchter 27.08.1669 (g. Wauters Joannes en Serneels Margareta),

    

Goris Elijsabeth, () Werchter 16.04.1672 (g. Tombeur Petrus en Serneels Joanna n. Van Bostraeten Elijsabeth),

    

Goris Catharina, () Werchter 16.06.1676 (g. Ingelborchs Catharina).

 

 

 

X - Van Hove Jacobus (N676), () Werchter 03.05.1646 (g. Jacobus Verbeeck en Elisabeth Castermans), x Werchter 18.02.1670 (g. Van Tongelen Arnoldus en Mertens Petrus) met Serneels Joanna (N677), () Werchter 23.01.1642 (g. Arnoldus Van Inde en Joanna Van Hoegaerden), zij x 1 Werchter 12.02.1663 (g. Serneels Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Geens Dionysius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geens Maria, () Werchter 22.03.1663 (g. Petrus Van Hoegaerden en Maria Van Casteren),

 

Geens Anna, () Werchter 24.09.1665 (g. Joannes Geens en Anna Cluppels nomine Catharina Serneels),

 

Geens Gasparina, () Werchter 25.01.1668 (g. Adrianus Goris en Catharina Serniels nomine Van Hoygaerd ...),

 

2. Van Hove Leonardus, () Werchter 05.02.1671 (g. Leonardus Gijbels en Catharina Serneels nomine Maria Gobelijns), x Werchter 01.07.1696 (g. Van Hove Joannes, Van Vlasselaer Franciscus en Paeps Stephanus) met Paeps Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Joanna, () Werchter 12.04.1697 (g. Paeps Cornelius en Serniels Joanna),

     Van Hove Maria, () Werchter 17.02.1699 (g. Uijterhoeven Gerardus en Vervoort Maria),

     Van Hove Barbara, () Werchter 22.01.1701 (g. Van Hove Joannes en Paeps Barbara),

     Van Hove Petrus, () Werchter 14.10.1702 (g. Van de Put Petrus en Moenen Elisabeth),

     Van Hove Anna, () Werchter 08.10.1704 (g. Stephanus Paeps en Van Roest Anna),

     Van Hove Cornelius, () Werchter 29.08.1706 (g. Verbeeck Cornelius en Peeters Anna),

     Van Hooft Joannes, () Werchter 08.10.1708 (g. Verstraeten Joannes en Van Geel Maria),

     Van Hove Anna, () Werchter 03.08.1713 (g. Vertruijen Franciscus en Van den Put Anna), moeder Cockx,

 

Van Hove Jan, IX (N338), () Werchter 22.07.1673 (g. Margaretha Van Hoegaerden nomine Ve... en Anna Van Hove),

 

Van Hove Cornelia, () Werchter 23.03.1676 (g. Cornelius Van Hove en Margaretha Serneels), (x) Werchter 16.08.1701 (g. Leonardus Van Hove, Philippus Van de ..., Arnoldus Van Rooste en Adrianus Egrix) met Van Linthoudt Martinus, + Werchter 22.02.1752,

     Uit dit huwelijk:

     Van Linthout Christina, () Werchter 28.09.1704 (g. Gerardus Uijtverhoeven en Christina Smets n. Christina Van Linthout),

     Van Linthout Joannes, () Werchter 07.08.1707 (g. Joannes Van Hove en Maria Van Hove),

     Van Linthaudt Anna, () Werchter 19.02.1711 (g. Henricus De Ruijt en Anna Wortelaerts),

     Van Linthaut Cornelius Franciscus, () Werchter 16.09.1714 (g. Cornelius Franciscus Van Linthout en Lucia Van Hove),

     Van Linthaut Petrus, () Werchter 11.12.1715 (g. Petrus Uijtenhoeven en Maria Van Hoef), + Werchter 25.11.1776,

     x Werchter 03.06.1742 met Van Eijken Maria, () Werchter 08.11.1714 (g. Guilielmus Van Eijken en Maria Van Hoof), + Werchter 12.10.1782, fs Arnoldus en Anna Viskens,

     Van Inthaut Joanna, () Werchter 15.01.1720 (g. Joannes Van de Velde en Joanna Van Inthaut),

     Van Linthout Adrianus, () Werchter 10.04.1721 (g. Adrianus Peeters en Catharina Van der Veeken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom