Voorouderlijst Casteels Gommarus

 

Castel, Castell(e), Kasteel, Casteel(e), -eels, -iels, (de) Catel(le), Cattel(l), (de) Cattelle, Casteau, Casti(e)au(x), Cat(t)iau(x), Catieau, Cat(t)eau(x), Cattaux, -eauw, Quateau, Catteeu(w), Catteuw, Kattouw, Chastel, Châtel, Chattel, Chatelle, Château, Chateau(x)

Bijnaam voor een kasteelbewoner of voor wie in de buurt ervan woonde.

 


De Boortmeerbeek-gegevens en aktes met dank aan Jan Peeters.

 

XII - Casteels Gommar(i)us (M2416), ° ca. 1620, + < 1731, x met Van Beethoven Paaschijne (M2417), fa Aert.

 

SL244 23/09/1670

Scheiding en deiling van de erfenis van Rombout Van Beethoven.

JANM1075  19/03/1671

Henricus Casteels, Gommaar’szone, maakt testament en maakt alles over aan zijn jongste broer en zuster Kerstiaenken en Clara. De andere genoemde broers en zusters krijgen een kleinigheid.

 

Uit dit huwelijk:

 

Casteels Henricus, x 1 met Sneps Elisabeth, x 2 met Goyvaerts Margaretha, x 3 met Van Gijsel Catharina, deze x 1 met Adriaen Claes (deze x 1 met Ackermans Muycken, x 2 met Adriaens Catharina), en x 2 Rombout De Key,

BRAN1694 14/03/1694

Huwelijkscontract tussen Adriaen Claes, wed. Ackermans Muycken waarvan 3 kinderen, wed. x 2 Adriaens Catharina met Van Gijsel Catelijne, wed. Rombaut De Keye, waarvan behouden 4 kinderen.

BRAN1709 27/05/1709

Henricus Casteels, gemachtigd door zijn vermelde kinderen (vermelding v.z. diverse x, xx en xxx) verkoopt 1/3 van een blok land aan Joanna Schellekens, wed. Cornelis Gijselinckx.

CAMP368 --/04/1704

Joris Janssens verhuurt een huis  met 3 bunder land onder Boortmeerbeek aan Catelijne Van Gijsel, weduwe van Adriaen Claes, nu x 2 met Hendrick Casteels en aan Guilliam Coppens, Jan Crabeel en Adriaen De Key.

CAMP368 15/11/171O

Anneke Janssens, begijn in het Groot Begijnhof te Mechelen verhuurt 3 stukken land onder Boortmeerbeek voor een termijn van 6 jaar.

o.a. aan : aan Catlijn Van Gijsel, (x Hendrik Casteels) 1 dgw.

CAMP369 24/02/1717

Fransus Servranckx verhuurt aan H. Casteels x C. Van Gijsel een behuisde hofstede aan de Weduwendries onder Bmb. à 40 gld/jaar. De huurders wonen er reeds.

JAN1718 08/03/1718

Hendrik Casteels x Catharina Van Gijsel (voordien x Rombout De Keye, waarvan behouden 3 nu getrouwde kinderen Petrus, Catharina en Jacques) verklaren dat Guilliam Coppens x Barbara Van den Zeype en Adriaen Vercammen x Catharina Geets hen 3 gld. 6 st. betaald hebben ter voldoening van eertijds akkoord tussen Rombout De Keye en zijn broers en zusters.

JAN1720 12/10/1720

Hendrick Casteels (ziek) x Catharina Van Gijsel (gezond) (Bmb.) maken testament.

     Uit deze huwelijken,

     1. Casteels Agneet,

     Casteels Maria,

     Casteels Emmerantia

     2. Casteels Antonius, 

     3. De Keije Peter, (°) Hever 18.07.1681 (g. Peter Verhulst en Maria Vercammen),

     De Keije Catharina, (°) Boortmeerbeek, Hever 21.10.1683 (g. Gerard Vercammen en Catharina Van Elsen),

     De Keije Jacob, (°) Hever 07.10.1685 (g. Jacob Verelst en Maria Schoeters fa Huibrecht),

     De Keije ..., ° en + Hever 07.08.1687, (°) door de vrvr,

     De Keije Jan, (°) Hever 21.06.1689 (g. Jan Van Gijsel en Elisabeth De Ron),

 

Casteels Emerantiana, x met Bautmans Adrianus,

BRAN1697  15/02/1697

Dierck Boels en Jacobus Massant verhuren als mombers over de minderj. kinderen van Guilielmus Massant x Maycken Boels, een huis aan de Laar te Bmb. voor 6 j. ingaand maart 1696 à Emmerentia Casteels, wed. Adrianus Bautmans.

     Uit dit huwelijk:

     Bautmans Petrus,

     Bautmans Maria, x 1 met Geets Petrus, x 2 met Borremans ..., fii in Hever en Bmb,

     Bautmans Antonius, x ..., + < 1748, fii, 

 

Casteels Joannes, x (niet Wink, ) met Drijmans Anna,

 

Casteels Antonius, + < 1700,

 

Casteels Anna, + < 1695,

 

Casteels Laurentius, x (niet H, ) met Bogaerts Joanna, deze x 2 met Geets Antonius,

     Uit dit huwelijk:

     Casteels Clara, (°) Haacht 26.01.1701 (g. Vanden Sanden Petrus en Hendrickx Clara),

 

Casteels Clara,

 

Casteels Sebastianus - Christianus, XI (M1208). 

 


 

XI - Casteels Sebastianus - Christianus (M1208), ° ca. 1660, x Kampenhout 29.11.1688 (g. Petrus De Laet en Adrianus Vander Meiren) met De Laet Barbara (M1209), (°) Kampenhout 20.10.1661, fa Walter x Anna Van Bredzum (??? x Janssens Malliaert).

 

JAN1731 07/12/1731

S en d door uitkoop dr. Henricus die z/ moeder moet onderhouden.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters voor akte en commentaar) een akte met vermelding van Christianus Casteels en Barbara De Laet.  Zij woonden in 1717 te Meerbeek.  Ik ga er van uit dat hier Boortmeerbeek wordt bedoeld.  Christiaan en Barbara handelden zowel in eigen naam als in naam van Goris Van Malcot, Elisabeth, Maria en Arnold Gouvaerts.  Allicht is er familieverband met die personen en het is niet uitgesloten dat Elisabeth, Maria en Arnold zusters en broer waren van Margaretha Goyvaerts.

Bron : S.A.L.., Inventaris Cuvelier, register nr. 7601 fol. 240r°, akte dd. 27 november 1717.

Inde tegenwoordicheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naer te noemen gestaen den clercq Croons om die naervolgende acte notariael alhier te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij die procuratie daer inne geinsereert als thoonder vande selve, heeft dat gedaen als volght.

Op heden desen 23. 9ber. 1717 comparerende voor mij openbaer nots., inden Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ter presentie vande getuyghen naergenoempt, Christiaen Kasteels ende Barbara De Laet, gehuysschen, innegesetenen van Meerbeeck, de welcke soo in hunnen naeme als om en. d' actie hebbende van Gooris Van Malcot, Elisabet Gouvaerts, Maria Gouvaerts ende Aert Gouvaerts, hebben verclaert vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo sij vercoopen, cederen ende transporteren bij desen, aen d' heer Dionisius Bosschaerts, heere van Opstal, ettha., present ende accepterende, seker stuckxtien lant, groot wesende een halff dachwant onbegrepen der maete, soo het selve gelegen is onder Campenhaut, regenoten de Molenbeke oost ter ie., het Broederschap van Campenhaut ter iie., d' erffgen. Rombaut De Coster ter iiie. ende Hendrick Vertongen ter iiiie. sijden, vrije ende onbelast dan alleen met vier stuyvers aen de pastorije van Campenhaut, daer voor guarrant ende waerschap gelovende, ende dat om ende voor de somme van vierennegentigh guldens wissel gelt, die sij comparanten vuyt handen vanden hre. acceptant bekennen ontfanghen te hebben, dienende dese voor absolute quittantie, midts welcke soo verclaeren sij comparanten tot het voors. stucxken lant geen actie meer te hebben oft te reserveren dan t' selve te cederen ende te transporteren soo voors. is, alles onder obligatie van hunne persoonen, erffgen. ende goederen, present ende toecomende, met submissie ende renuntiatie in behoorelijcke form, ten effecte van dijen constituerende onwederoepelijck alle thoonders deser oft copije authenticq om te compareren, soo inden Souvereynen Raede van Brabant, de heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders ende aldaer te consenteren inde vernieuwinge deser ontgoedenisse ende goedenisse, midtsgaerders inde condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement, promittentes ratum et gratum, aldus gedaen binnen Campenhaut ten tijde voors. ter presentie van Jasper Blockmans, schepenen van Campenhaut, ende Peeter Vanden Sande als getuyghen, ende hebben de comparanten, hre. acceptant ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent, geannext. den behoore. segel, quod attestor, ende was onderteeckent G. Beetens, nots., 1717.

12. 9ber. 1717 den onderges. kent voldaen te sijn van Kesteaen Kasteels van een plecxken lant, gelegen onder Kampenhaut gelegen aenden Meulenbeeck, regenoten die biehal, voor de somme van thien guldens ende was ondert. Gooris Van Maelcot ende het marcq van Elisabeth Goevaerts.

Ick Jan De Greeff bekenne oock voldaen te sijn van het selve lant, oock de somme van thien guldens ende was ondert. met het marcq van Marie Gouvaerts.

Den onderges. bekent voldaen te sijn van Cristiaen Kasteels van pleckens lant aende Molebeeck, regenoten het Broederschap van Onse L. Vrauwe van Campenhaut, ende was ondert. met het marcq van Aert Gouvaerts.

Aldus vernieuwt ende herkent bijden voors. geconstitueerden de voors. acte notariael in alle haer deelen, den welcken dijenvolgens ter manisse des heere meers ende wijsdomme der naerbes. heeren schepenen heeft opgedraegen het stucxtien lant, inde selve acte naerder gedesigneert ende gespecificeert, ende daer vuyt ontgoydt ende onterfft sijnde, soo is daer inne gegoydt ende geerfft den nots. Beetens, present ende accepteren. inden naem ende ten behoeve van den hre. Dionisius Bosschaerts, sijne erffven ende naercomelingen, et satis et waras prout latius in dicto procuratorio, coram dno. Adonia et Herthals, hac 27. 9ber. 1717.

T. Van Besten, 1717.

 

Uit dit huwelijk:

 

Casteels Joanna, (°) Kampenhout 26.08.1689 (g. Joannes De Laet en Catharina De Wit),

 

Casteels Antonius, X (M604), (°) Kampenhout 20.10.1692 (g. Antonius Brans en Clara Casteels),

 

Casteels Henricus, x 1 met Vande Zande Joanna, + < 1742, x 2 met Dekeyser Elisabeth, + < 1796, fa Joannes x Van der Meulen Florentina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Casteels Elisabeth, ° ca. 1736, 

     2. Casteels Henricus, (°) Boortmeerbeek 28.02.1749, + Boortmeerbeek 19.10.1827, x ca. 1784 met Jacobs Elisabeth, 

     (°) Hever 11.08.1754 (g. Van Calster Henricus en Jacobs Elisabeth), fa Jacobus ex Hever x Bolleyn Anna ex Berg, fii in Boortmeerbeek,

     Casteels Anna Maria, ° Boortmeerbeek, + Hever 18.11.1828 77 j., x met Vanderhoeven Petrus,

     Casteels Cornelius, (°) Boortmeerbeek 25.01.1756 (g. De Cuyper Cornelius en Ackermans Anna),

     Casteels Catharina, (°) Boortmeerbeek 30.09.1757 (g. Thijs Henricus en De Coninck Catharina), 

 

Casteels Laureys, + Boortmeerbeek < 1751, x met De Wolf Anna, deze x 2 met Borghijs Henricus, wonen Laer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Casteels Joannes Franciscus, ° Boortmeerbeek ca. 1746, + Boortmeerbeek 12.08.1823, x 1 Hever 12.04.1774 (g. Bulens Cornelius en Borgijs Henricus)

     met Buelens Maria Clara, (°) Hever 19.03.1746 (g. Buelens Joannes en Casteels Clara), fa Cornelis x Casteels Maria, 

     x 2 Boortmeerbeek 24.04.1797 (g. Borghys Henricus en Buls Franciscus) met Cordemans Petronella, fii in Bmb,

     Casteels Barbara, + Boortmeerbeek 29.11.1836 95 j. we, x met ? Dewinter Joannes Baptist,

     Casteels Elisabeth, x met De Winter Joannes Baptist.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Baptista De Winter en Elisabetha Casteels, inwoners van Kampenhout.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8089, fol. 435r., akte dd. 31 december 1785.

In de tegenwoordigheyd der heeren meyer en schepenen der hoofd stad Loven naerbesen. gestaen den notaris Joannes Bapta. Bisschop, officiael der tweede secretarie camere der selve stad, uyt crachte en naer vermogen der onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder van den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen en realiseren, gegeven, waer van den theneur hier naer van woorde tot woorde is volgende en luyd aldus.

Op heden desen achtsten mey 1784 compareerde voor mij als openbaer notaris, bij sijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt, in propre pesoonen Isaac Beulens ende Maria Wouters, gehuysschen ende innegesetenen van Wilzele, welcke comparanten verklaeren mits deen gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Jan Baptist De Winter ende Elisabeth Casteels, gehuysschen en innegesetenen tot Campenhout, de selve hier present ende in koop accepterende, dats te weten een parceel lands, gelegen onder Campenhout, groot een daghmael onbegrepen der maeten, uyt een meerder stuck van drij dagmaelen, regenoten den Sanck van Onse L. Vrouwe van Mechelen ter ie. ende iie., den acceptant ter iiie., het clooster van Muysen ter iiiie. ende de weduwe Van den Heuvel ter vijfdere seyden, vrij, suyver ende onbelast, geschiedende dit transport om ende voor de somme van drij hondert seventig guldens courante munte, welcke somme de transportanten uyt handen der acceptanten, getelt ter presentie mijns notaris, bekennen ontfangen te hebben, dienende dese daer over voor quittantie in forma sonder van andere te moeten doceren, sullende de twee loopende jaeren huere, ter verscheynen half meert 1785 en 1786, oock blijven ten behoeve van de acceptanten.

Mits welcke verclaeren de transportanten tot aen het voorse. parceel geen recht noghte pretentie meer te reserveren, direct nochte indirect, surrogerende alvolgens de acceptanten in hunne plaetse, stede ende gerechtigheyd, soo ende gelijck het selve aen de voorse. Maria Catharina Wouters, transportante is toegekomen uyt de naerlaetentheyt van haere oduers ende aen haere ouders toegecomen ingevolge de scheydinge ende deylinge, met consorten aengegaen ende gepasseert voor wijlen den notaris M. Janssens, tot Boortmeerbeec geresideert hebbende, den 30. january 1745 aen wijlen haere moeder ten deele gevallen onderde letter C, alhier bij dobbel authe. gesien, daer over guarrand gelovende ofter naermaels iet aengebraeke, constituerende ten dien effecte onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authentique dier om in cas van eenig gebreck te gaen ende compareren, soo voor sijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders ende den inhoud deser aldaer te doen ende laeten vernieuwen, sententieren ende verclaeren executoriael sonder voorgaende daegement met costen, mitsgaeders naer in de ziele vernieuwt hebbende de eeden, die de acceptanten in handen mijns notaris hebben gedaen, nopende de acquisitie van immeubele goederen volgens placcaert van den 15. 7ber. 1753, te consenteren in ontgoedenisse ende goedenisse met alle voordere formaliteyten ten cas voor handen gerequireert, gelovende, &a., verbindende, &a., ac renuntiando prout in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven desen ut supra ter presentie van Franciscus Josephus De Ridder ende Carolus Ludovicus Christophorus Bisschop, als getuygen hier toe aensocht, sijnde d' originele minute (geschreven op segel van twelf stuyvers) onderteeckent met het handmerck van Isaack Buelens in forme van een cruys, verclaerende niet te konnen schrijven, Maria Catharina Wauters, met de handmercken van Jan Baptista De Winter ende Elisabeth Casteels, bijde in forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, F.J. De Ridder, 1784, C.L.C. Bisschop et a me notario, leeger staet, quod attestor, signatum P. Bisschop, nots., 1784.

Welkenvolgens den voorsen. geconstitueerden geconstitueerden (!) uyt crachte en naer vermogen als voor heeft den bovenstaenden contracte notariael alhier in alle sijne poincten, clausulen en articulen vernieuwt, herkent ende gerealiseert, eensaementlijck met behoorelijke verthijdenisse en renuntiatie opgedraegen in handen des heere meyers als in s' heeren handen seker daghmael lands, gelegen onder Campenhout, onbegrepen der maete uyt een merder stuck van drij dagmaelen, ten bovenstaenden contracte breeder geroert, dan mits d' ordonnantie van regten ter manisse des heere meyers en wijsdomme der naer te noemene heeren schepenen de transportanten daer uyt ontgoeyt en onterft sijnde, soo is daerinne met alle solemniteyten van regten en locaele costuymen gerequireert ende alhier geobserveert, gegoeyt, gevest en geerft Jan Baptist De Winter en Elisbeth Casteels, gehuysschen, present alhier den officiael De Coster en voor selve accepterende, naer dien den voorsen. geconstitueerden alhier in handen des heere meyers hadde vernieuwt de eeden, die de contractanten hebben gedaen, van dat dese acquisitie is geschiet in voegen voorsen. en geensints voor eenige doode hand conform 't placcaert van sijne majestyet de date 15. 7ber. 1753, den opdraegere in den naem der transportanten per monitionem jure satis et waras obligantes, submittentes ac renuntiantes in forma prout latius praedicto procuratorio, coram heer ende meester Guillielmus De Viene ende sieur Livinus Lints, schepenen, desen sesden juny 1700 vijfentachentigh, dese anderwerf voorgehouden vernieuwt, coram jonker Ludovicus Josephus Joes. Bapta. de Gatovius de Holsbeeck ende sieur Livinus Lints, schepenen, desen eenendertighsten december 1785.

 


 

X - Casteels Antonius (M604), (°) Kampenhout 20.10.1692 (g. Antonius Brans en Clara Casteels), x Kampenhout 09.02.1717 (g. Christianus Casteels en Joannes De Coninck) met De Coninck Catharina (M605), (°) Kampenhout 06.01.1691 (g. Cornelius en Maria Coremans).

 

CAMP370 29/04/1724

Francis Servranckx, wed. v. Catlyn Janssens verhuurt hofstede onder Bmb. aan Antoon Casteels x Catharina de Coninck. Ze wonen er al.

AN1737 23/02/1737

A. Casteels x C. De Coninck (Bmb.) verkopen huis te Kampenhout aan J. Vrebosch x L. Verstraeten. Huis afkomstig van de ouders van Catharina, m.n. J. De Coninck x B. Coremans.

RYDAM1748 18/12/174.

Scheiding en deiling van nalatenschap oom Lauwerijs Casteels (x Joanna Bogaerts).

 

Uit dit huwelijk:

 

Casteels Barbara, (°) Kampenhout 26.09.1717 (g. Christianus Casteels en Barbara Coremans),

 

Casteels Petrus, (°) Kampenhout 09.10.1718 (g. Petrus De Coninck en Anna Melijn), + Kampenhout 24.05.1776, x Kampenhout 23.10.1746 (g. Antonius en Henricus Casteels) met Maria De Coninck, (°) Kampenhout 19.07.1719, + Kampenhout 30.12.1777, fa Joannes x Petronella Winnepenninckx,

     Uit dit huwelijk:

     Casteels Joannes, (°) Kampenhout 09.12.1748 (g. Joannes en Catharina De Coninck), + Kampenhout 03.10.1807, x Kampenhout 11.08.1778

     (g. Henricus Casteels en Petrus Gillis) met Elisabeth Gilis, (°) Kampenhout 02.01.1754, + Kampenhout 26.05.1795,

     fa Petrus x Maria Van Velthem, fii in Kampenhout,

     Casteels Henricus, (°) Kampenhout 16.09.1751 (g. Henricus Casteels en Catharina De Koninck), x Kampenhout  28.07.1789

     (g. Joannes Casteels en Petrus Van Loo Boortmeerbeek) met Joanna Geerts, ex Hever/Boortmeerbeek,

     + Kampenhout 02.11.1816 we in 1 x met Petrus Verbiest, fii in Kampenhout,

     Casteels Anna Maria, (°) Kampenhout 16.01.1754 (g. Joannes De Koninck en Anna Ackermans), + Kampenhout 30.11.1816,

     x (niet Kamp, ) met Joannes De Coster, (°) Erps 21.01.1755, + Kampenhout 10.02.1806, fs Petrus x Anna Maria Verdeyen, fii in Kampenhout,

     Casteels Elisabeth, (°) Kampenhout 11.11.1755 (g. Joannes Casteels en Elisabeth Belleijn),

     Casteels Catharina, (°) Kampenhout 09.02.1757 (g. Antonius Mattheys en Catharina De Koninck),

     Casteels Petrus, (°) Kampenhout 26.09.1759 (g. Petrus De Vroeë en Petronella Le Pagie),

     Casteels Anna Catharina, (°) Kampenhout 11.01.1761 (g. Joannes Cloots en Catharina De Coninck), 

 

Casteels Laurentius, (°) Kampenhout 05.08.1720 (g. Laurentius Casteels en Barbara De Laet),

 

Casteels Antoon, IX (M302),

 

Casteels Henricus, + Boortmeerbeek 24.06.1757 sepulta in cimiterio, x Kampenhout 11.06.1753 (g. Boleyn Guilielmus en Casteels Petrus) met De Becker Anna, fa Joannes x Willems Anna, zij x 2 met Wauters Joannes,

SL274/2 27/10/1763

Aanvraag van Anna De Becker, wed. Henricus Casteels, met 3 kinderen, zelf d. v. J. De Becker x A. Willems om goed te verkopen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Casteels Catharina, (°) Boortmeerbeek 20.02.1756 (g. Bolleyn Guilielmus en De Coninck Catharina),

     Casteels Anna Theresia, (°) postuum Boortmeerbeek 29.11.1757 (g. Casteels Henricus en Ackermans Anna), 

 

Casteels Joannes, (°) Kampenhout 05.10.1726 (g. Joannes De Vrou en Catharina Bohets),

 

Casteels Jacobus, (°) Kampenhout 09.09.1729 (g. Jacobus Wouters en Joanna Van den Hout),

 

Casteels Joannes, (°) Kampenhout 04.10.1730 (g. Joannes De Laet en Elisabeth Janssens).

 


 

IX - Casteels Antoon (M302), (°) ca. 1720 (niet BMB!, Kamp, Mech?, Wes, H, Til, ), + Boortmeerbeek 22.11.1794 73 j., x (niet Mech, DD, Wes, H, Til,  ) met Ackermans Anna Catharina (M303), handwerkeresse op de Steenwegh, (°) Boortmeerbeek ca. 1726 en geen verdere gegevens (niet R, Hever, DD, Kamp, H, Wes, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Casteels Petrus, handwerker op de Laer, ° Boortmeerbeek ca. 1753, + Boortmeerbeek 23.03.1840 87 j. wn, x (niet Kamp, Mech, DD, Wes, H, Til, ) met Crabeels - Corbeels , ° ca. 1746/56 - ex Kampenhout 40 j. in 1796 20 j. in BMB - + Boortmeerbeek 09.12.1819 73 (te veel onduidelijkheid - niet ° in Kamp?, Wes, H, Til, ).

N.B. Deprins Cornelis, 62 j. = zwager in 1840.

 

Casteels Susanna, ° Boortmeerbeek ca. 1763, + Boortmeerbeek 05.08.1845 82 j. we, x 1 met ..., x 2 Boortmeerbeek 16.09.1797 met disp. aartsbisschop wegen verw. 2 de gr. (g. Casteels Petrus en De Prins Cornelius) met Ackerman Guilielmus,  handwerker op de Laek, ° Boortmeerbeek ca. 1751, + Boortmeerbeek 03.01.1815 61 j.,

     Uit dit huwelijk: Casteels Susanna is in 1796 meid bij Ackermans Guilielmus (telling),

     2. Ackermans Petrus Joannes, + Boortmeerbeek 14.03.1808 10 j.,

     Ackermans Catharina, ° Boortmeerbeek 15.05.1801, x Boortmeerbeek 10.02.1734 met Buts Joannes Franciscus, (°) Hever 29.11.1790,

     fs Joannes Baptista x Somers Elisabeth, deze x 1 met Crols Catharina, + Hever 12.05.1832,

     Ackermans Petrus Franciscus, ° Boortmeerbeek 08.03.1803 (g. Van Langendonck Petrus Franciscus en De Mayer Barbara), + Bmb 20.05.1805,

     Ackermans Petrus Franciscus, ° Boortmeerbeek 09.02.1806 (g. Casteels Petrus en Casteels Barbara), + Bmb 11.02.1806,

     Ackermans Petrus Antonius, ° Boortmeerbeek 07.06.1811 (g. Casteels Petrus en Casteels Barbara),

 

Casteels Guilielmus, (°) Boortmeerbeek 18.07.1757 (g. Bolijn Guilielmus en Van Loy Theresia), moeder Anna,

 

Casteels Elisabeth, (°) Boortmeerbeek 05.10.1759 (g. Peelos Joannes en Goovaerts Elisabeth),

 

Casteels Theresia, VIII (M151), ° Boortmeerbeek ca. 1776.

 


 

VIII - Deprins Cornelius (M150), (°) Hever 18.12.1777 (g. Corneel Geets en Maria Verlinden), x met Casteels Theresia (M151), ex Boortmeerbeek.

Uit dit huwelijk:

 

Deprins Maria Elisabeth, VII (M75), ° Boortmeerbeek 04.03.1803 (g. Casteels Petrus en De Keyser Maria Elisabeth),

 

Deprins Petrus Rumoldus, ° Boortmeerbeek 07.02.1807 (g. Casteels Petrus en Van den Broeck Clara), x Boortmeerbeek 30.08.1848 met Kerinckx Isabella, + Boortmeerbeek 14.09.1893 we,

 

Deprins Anna Catharina, ° Boortmeerbeek  04.01.1811 (g. De Prins Jacobus en Corbeel Petronella), x Boortmeerbeek 05.09.1839 met Verbiest Petrus Antoon, ° Kampenhout 14.05.1809, fs Hendrik (° en + Kampenhout 07/12/1821) en Leemans Elisabeth (° Melsbroek, + Kampenhout 08/11/­1812)),

 

Deprins Maria Josepha, ° Boortmeerbeek 28.06.1815 (g. De Prins Cornelius en Van Hoyen Maria Josepha), + Boortmeerbeek 27.06.1828.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom