Voorouderlijst Caluwaerts Petrus

 

Caluwe (de), (de/van) Caluwé, Calluwé, De Calwé, Callewaert, Calewaert(s), Caelewaert, Caluwaert(s), Calluwaerts, De Cal(u)waert, Caluwaers, (de) Callewaert, Colwaert, Colloart, Canvaer, Calvert

Bijnaam uit het Middelnederlandse calu: kaal, pover, mager.

In regel bijnaam voor een kaalhoofdig iemand.

 


Handmerk van de Tildonkse meier Peter Caluwaerts, 22 juni 1588. Uit Tilloenk vruger.
Tussen zijn voornaam en familienaam staat een teken waarin we een drietand menen te herkennen (verwijzend naar zijn beroep van pachter?).

(Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief familie de Lalaing, nr.1624:

Voerweerden ende conditien waerop Peter Caluwaerts, sone wijlen Peters, heeft aenveerdt van heer ende meester Anthonis vanden Heetvelde, heere van Thieldonck, te bedienen de meijerie vanden voors. dorpe van Thieldonck…’).

 

Caluwaerts Petrus, ° ca. 1550, x met ...

 

Wer1849/1: Fo 115: 20 juli 1634:
- Anneken Callewaerts x Peeter Vandermeeren,
- Niclaes De Hooge met procuratie bij Maecijken Vandermeeren, Peeter Calewaerts jonkman oudt 28 jaeren, Maeijcken Calewaerts joenge dochter oudt 21 jaeren welcke voors Peeter Calewaert hem is sterkmakende voor Jacques Calewaert sijnen broeder minderjaerig mede oock voor de voors zijne susters ..
- Anthoon Van Malcot als vaderlijk momboir van Jenneken Van Malcot behouden van Digna Calewaerts sijne eerste huijsvrouwe
verkopen aan Jan Bruijnincx x Jenneken Verthennen een stuk land met een bempt daaraan gelegen tot Tremeloo ter plaetse genoemd de Hoeijvelden tsamen groot ontrent 15 dm ‎(erfgen Anthonis Goris, Jan Schrijns)‎
in de marge: compareerde in propre persone Jan Van Maelcoth heeft bekend ontvangen te hebben van Jan Bruijnincx soo die capitaele penningen als verloopen vanden rente van 33 gl sjaers ‎(12 mei 1665)‎.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens te Til, Buk, Kamp, H, Wes, Wak?, Hev, Mui,

 

Caluwaerts Anna,

 

Caluwaerts Digna, x met Anthoon Van Malcot, + Tildonk 24.01.1639, deze x 2 Tildonk 06.10.1629 (g. Bernardus Moens en Jacobus Vander Saelen) met Moens Barbara, + Tildonk ...02.1679,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Malcot Joanna, 

     Van Malcot Petrus, (°) Tildonk 04.12.1622 (g. Petrus Vander Mere en Maria Van Malcot),

     Van Malcot Joannes, (°) Tildonk 27.11.1624 (g. Joannes Schots en Anna Calewaerts), (°) door vrvr,

     2.  Van Maelcot Petrus, (°) Tildonk 30.07.1630 (g. Petrus Vande Putte en Catharina Vander Meren),

     Van Maelcot Elisabeth, (°) Tildonk 01.08.1631 (g. Philippus Smets en Elisabeth Schellens),

     Van Maelcot Josina, (°) Tildonk 13.10.1633 (g. Arnoldus Peeters en Josina Goerts),

     Van Maelcot Arnoldus, (°) Tildonk 07.10.1636 (g. Arnoldus De Witte en Adriana Calewaerts), 

 

Caluwaerts Petrus, ° ca. 1606, + Tildonk 29.07.1677, x Tildonk 24.07.1640 (g. Jacobus Caluwaerts en Antonius Vander Meren) met Moons Barbara, + Tildonk ...02.1679,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus Caluwaerts (x Barbara Moons), inwoner van Tildonk en zoon van Petrus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 73v., akte dd. 14 maart 1637.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen en(de) eygenooten van Loven naerbes(chreven) gestaen gestaen Peeter Caluwaerts soene wijlen Peeters, woonen(de) tot Tildoncq, sijns selffs ende meerderjaerich, ende met hem Cornelis Wouters soene Willems, oyck woonen(de) onder Tildonck v(oor)s(chreven), ende heeft die v(oor)s(chreven) Peeter Caluwaerts opgedraghen ende getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen, ressche en(de) rijse een boender lants onbegrepen der maete gelegen onder Tildoncq v(oor)s(chreven) onder de Craineycke, regenooten de kercke goeden in twee zijden ter eenre, Jan Bols ter tweedere ende mevrouwe van Wespelaer ter vierdere in twee zijden, bij hem transportant vercregen tegen Michiel V(er)voort opden xxixen. may 1634 in 3a., voor vrije, eygen en(de) onbelast goet, daer op het selve midts desen wordt gewarandeert, exposit(o) ende Jan Van Bierge den ouden, soe voor hem als Margriete Keysers, zijne huysvr(ouwe), per monit(ionem) jure hereditario et allodiali imposit(us) idem reddidit voor vrije, eygen en(de) onbelast ende voorts meer op eene voortaen(e) erffelijcke rente vna twelff gulden ende thien stuyvers ts(iae)rs te xx st(uyvers) stuck den gulden en(de) te drije plecken Brabants den stuyver gerekent, loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerelijcx v(er)schijnende op date van desen daer van den iersten valdach sal wesen den xiiiien. meert xvic. en(de) achtendertich en(de) soe voorts van jaere te jaere totter quytinghe toe, de welcke sal moegen geschieden ten twee reysen, den peninck sesthiene, telcken reyse de juste hellicht der zo(m)me capitael en(de) met volle rente, los en(de) vrije van alles, daerenboven soe hebben die v(oor)s(chreven) Caluwaerts ende Cornel(is) Wouters tsamen voort geheel en(de) elckeen int besonder voor al geloefft en(de) geloven bij desen de v(oor)s(chreve) xii r(insguldens) x s(tuyvers) jaerelijcx ten valdaghe wel, loffelijck ende p(er)sonnel(ijck) te betaelen ende te leveren ten behoeve der v(oor)s(chreve) gehuysschen, huns actie te hebbene oft rep(rese)nterende, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen(e), mede van pontpen(ningen in futurum telcken v(er)schijndaghe als schult met recht v(er)wonnen, obligantes et submittentes sese suaq(ue) mobilia et i(m)mobilia, p(rese)ntia et futura, et renuncian(do) privil(egio) de duob(us) vel plurib(us) reis et o(mni)bus aliis prout in forma et sub hisce satis die v(oor)s(chreve) rentgelderen et waras ut ante obligan(do) et casu quo pignora ad monit(ionem) alia et tantum prout, coram S(ainc)t Victor, De Greve, scab(inis), et allodii consortibus, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant meyer, et J. Woutelers, etiam allod(ii) consort(es), coram quib(us) satis et waras ut ante, act(um) xiiii. meert 1637.

 

Caluwaerts Maria, ° ca. 1613,

 

Caluwaerts Adriana, x 2 Tildonk 14.02.1637 (g. Petrus Janssens en Ludovicus Hernandes) met Mommens Petrus (S1384), deze x 1 (niet Til, Buk, Kamp, H, Wes, VeltB, Wak, Wink, Wils!, Herent!, Neder!, Rot, Heist, S, K, DD, Berg, Perk, Beer, R, ) met Maes Anna, ° Veltem ca. 1600 fa Joannes en Anna Pickaert ?, en x 3 ca. 1641 (niet Til, Buk, Kamp, H, Wes, VeltB, Wak, Wink, Wils!, Herent!, Neder!, Rot, W, Heist, S, K, DD, Berg, Perk, Beer, R, Bet, ) met Nijs Maria (S1385), Til+, Buk+, Bet+, H+, Kamp+, Wes+, Herent+, Wink+,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mommens Joannes, (°) Tildonk 21.09.1628 (g. Joannes Maes en Elisabeth Smets),

     Mommens Joannes, (°) Tildonk 21.02.1630 (g. Joannes Maes en Maria Moemens), + Rotselaar 24.02.1694,

     x 1 Tildonk 03.06.1655 3 & 4 de gr. verw. (g. Petrus Schoelman ? en Jacobus Calewaert) met Van Espen Maria,

     (°) Tildonk 12.05.1631 (g. Petrus De Smet en Maria Van Rijmenam), + Rotselaar 19.11.1675 uxor Joes Mommens,

     x 2 Rotselaar 09.01.1676 (g. Beltens Joannes pater en Van Schoelant Walterus) met Beltens Maria,

     Mommens Guilielmus, (°) Tildonk 16.12.1632 (g. Guilielmus Van Hoelaere en Catharina Van Espen (vv Arnoldus Mommens),

     Mommens Henricus, (°) Tildonk 11.02.1636 (g. Henricus Maes en Joanna Moemmaers),

     2. kinderloos,

     3. Mommens Catharina, (°) Tildonk 02.06.1641 (g. Balthazar Hendrix n. Procureur Henri Lavaerts en Catharina Nijs), + Tildonk 17.09.1641, 3 mnd, fa v,

     Mommens Gerardus, (°) Tildonk 15.10.1642 (g. Engelbertus Van Espen en Anna Van Rijmenam),

     Mommens Barbara, (°) Tildonk 11.07.1646 (g. Cornelius De Vosch en Barbara Van Meerbeeck),

     Mommens Nicolaus, (°) Tildonk 25.03.1650 (g. Nicolaus Andries en Maria Collijn), x Tildonk 27.01.1677

     (g. Ludovicus Van Bolle, Laurentius Mommens en Joannes Schots) met Anna Van Bolle, (°) Tildonk 04.05.1653, fa Ludovicus en Catharina Firens,

     Mommens Petrus, X (S692), (°) Tildonk 26.06.1652 (g. Joannes Van Brussel en Catharina Van Eycke?),

     Mommens Anna, (°) Tildonk 23.10.1654 (g. Egidius Limbosch en Anna Frebos), + Bertem 22.03.1689,

     x Tildonk 26.08.1679 (g. Gaspar Gorts en Laurentius Mommens) met Joannes Gordts, (°) Tildonk 04.08.1652,

     + Bertem 15.02.1689, fs Gaspar en Anna Ingelborgs,

     Mommens Laurentius, schepene, (°) Tildonk 31.10.1656 (g. Laurentius Van Espen en Maria Smeedts), + Tildonk 19.03.1704,

     x Tildonk 29.11.1682 (g. Petrus Mommens en Simon Gordts) met Anna Gordts, (°) Tildonk 17.11.1658, fa Gaspar en Elisabeth Van Laer,

 

Caluwaerts Jacobus.

 


 

Vander Meere(n) Petrus, x met Caluwaerts - Calewaerts Anna.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vander Meere(n) Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vander Meeren Joannes, x 1 Tildonk 10.02.1641 (g. Michael Hensmans, Joannes Bloms, Petrus Mommens en Judocus Daems) met Vermoesen Antonia, + Tildonk ...04.1641 vv, x 2 Tildonk 24.11.1641 (g. Joannes Van Meerbeeck, Engelbertus Van Espen en Egidius Limbosch) met Van Meerbeeck Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vander Meeren Joannes, (°) Tildonk 24.02.1641 (g. Joannes Van Maelcot en Joanna Vander Meren),

     2. Vander Meren Jacobus, (°) Tildonk 12.03.1642 (g. Jacobus Calewaerts en Anna Pauwels),

     Vander Meren Anna, (°) Tildonk 16.02.1645 (g. Dionsius Van ... en Anna Vrijbosch),

     Vander Meren Maria, (°) Tildonk 04.03.1650 (g. Joannes Van Geendertael en Maria Van Espen),

     Vander Meren Barbara, (°) Tildonk 02.11.1653 (g. Arnoldus Van Maelcot en Barbara De Pauw),

     Vander Meren Elisabeth, (°) Tildonk 27.03.1663 (g. Henricus Grauwels en Elisabeth Van Meerbeeck),

 

Vander Meeren Barbara, XI (S1463),

 

Vander Meeren Catharina (Scholastica),

 

Vander Meren Joanna, (°) Tildonk 04.08.1624 (g. Petrus Caluwaerts en Joanna Vander Meeren), moeder Van Maelcot Anna, is onderlijnd en erboven staat Anna Calewaerts, x 1 Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met Van Tongeren - Van Tongel Joannes (Arnoldus), (°) Werchter 01.11.1626 (g. Joannes Georgy en Anna Smeulders), x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Uffelen Cornelius.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Tonghelen Petrus, (°) Werchter 06.05.1646 (g. Joannes Vander Meeren en Petrus Lauwens),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 06.02.1648 (g. Arnoldus Van Tongelen custos en Barbara Van Leempoel), vader Arnoldus,

     Van Tongel Henricus, (°) Werchter 29.11.1650 (g. Henricus Goris en Barbara Vandermeren),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 22.06.1653 (g. Joannes Van Beneden en Maria Wauters),

     2. Van Nuffele Elisabeth, (°) Werchter 01.08.1655 (g. De Cock Hubertus en Paeps Adriana n. Spoelbergs Elisabeth),

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Heijnsmans ... en Paeps Adriana),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Van Roijst Cornelius en Vander Straten Catharina),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Van Tongelen Petrus en Paeps Adriana n. Van Tongelen Elijsabeth),

 

Vander Meere Petrus, (°) Tildonk 18.05.1627 (g. Petrus De Becker en Anna Van Laer),

 

Vander Meere Anna, (°) Tildonk 23.04.1630 (g. Engelbertus Van Espen en Anna Vertennen?),

 

Vander Meere Maria, (°) Tildonk 12.03.1633 (g. Petrus Kempis en Maria Bols), + Tildonk 02.01.1634,

 

Vander Meere Adriana, (°) Tildonk 08.09.1635 (g. Jacobus Persoens ? en Adriana Caluwaerts),

 

Vander Meere Elisabeth, (°) Tildonk 08.09.1635 (g. Guilielmus Voets en Elisabeth Hensmans).

 

 

 

Caluwaerts Jacobus, (°) (niet Til, Buk, ) schepen, + Tildonk 04.10.1676, x (niet Til, Buk, Wak, Kamp, H, W, Wes, ) met Van Espen Catharina, (°) Tildonk 29.08.1628 (g. Guilielmus De Witte en Catharina Van Meerbeke), + Tildonk 21.06.1668.

 

Uit dit huwelijk:

 

Caluwaerts Joanna, (°) Tildonk 29.12.1646 (g. Joannes Van Espen en Anna Ackermans),

 

Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk 04.10.1648 (g. Joannes Van Maelcot en Catharina Vanden Bosch),

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van de akte van poorterschap te Leuven van Joannes Caluwaert(s) uit Tildonk, zoon van Jacobus (en Van Espen Catharina). Paul.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7938, folio 271v., akte dd. 1 april 1686.

Transcriptie.

Inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende

schepenen van Loven naergenoempt gestaen

Jan Caluwaert sone Jaecques, geboren tot

Thildonck, den welcke geworden is borgher en(de) poirter

deser stadt Loven, hebbende ten effecte van dijen

gepresenteert ende gedaen in handen des heeren

meyers den behoorlijcken eede daertoe staende

ende weghens die rechten vant selve poirterschap,

soo heeft hij betaelt de somme van vijfftich gul(den)s

eens, waermede hij gestaet volghens die

resolutie magistrael, daerover genomen den

elffsten april lestleden, alhier gethoont ende

gebleken, coram Peeters, Vekemans, hac xii.

aprilis 1686.

 

Caluwaerts Anna, (°) Tildonk 09.01.1650 (g. Joannes Vander Meren fs Jan en Anna Caluwaerts begijn), + Tildonk 18.06.1681 in kinderbed samen met onvoldragen kind, x Tildonk 21.12.1678 (g. Dnus Adam Bourrey en Jacobus Caluwaerts) met Guilielmus Schots, (°) Tildonk 28.06.1643, fs Joannes en Maria Moins, deze x 2 Tildonk 03.05.1682 (g. Martinus Vanden Bosch en Joannes Schots) met Vanden Bosch Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schots Petrus, (°) Tildonk 23.05.1675 (g. Petrus en Josina Caluwaerts),

     x 1 Tildonk 30.04.1700 (g. Arnoldus Janssens en Arnoldus Limbosch) met Petronella Janssens, ex Kampenhout,

     x 2 Buken 23.02.1721 met Anna Vervoort, (°) Buken 11.03.1696, fa Gerardus en Elisabeth Michiels,

     Schots Guilielmus, (°) Tildonk 23.12.1677 (g. Guilielmus De Wit en Joanna Van Meerbeeck n. Elisabeth Maelcot),

     Schots Maria, (°) Tildonk 13.01.1680 (g. Laurentius Caluwaerts en Maria Vander Meren),

     Schots N, (°) Tildonk 18.06.1681, foetus uit moeders buik gesneden door Anna Nijs, vroedvrouw,

     2. Schots Martinus, (°) Tildonk 13.03.1683 (g. Martinus en Catharina Vanden Bosch),

     Schots Catharina, (°) Tildonk 05.12.1684 (g. Martinus Vanden Bosch en Catharina Caluwaerts),

     Schots Guilielmus, (°) Tildonk 17.11.1686 (g. Guilielmus Verhulst en Maria Gorts),

     Schots Laurentius, (°) Tildonk 23.01.1689 (g. Laurentius Mommens en Catharina Van Hove),

     Schots Antonius, (°) Tildonk 25.11.1690 (g. Antonius Heynsmans en Anna Vanden Bosch),

 

Caluwaerts Elisabeth, (°) Tildonk 23.11.1652 (g. Joannes Mommens en Elisabeth Van Maelcot),

 

Caluwaerts Laurentius, (°) Tildonk 22.09.1654 (g. Laurentius Van Espen en Joanna Van Meerbeeck),

 

Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 14.11.1655 (g. Petrus Caluwaerts en Barbara Vander Meren).

 


 

Caluwaerts Laurentius, (°) Tildonk 22.09.1654 (g. Laurentius Van Espen en Joanna Van Meerbeeck), x Tildonk 24.01.1682 (g. Joannes Huens en Guilielmus Schots) met Clara Huens, (°) Herent 19.02.1662, + Tildonk 12.06.1724 v.v. Petrus Raets, deze x 2 (niet Til, Buk, ) met Petrus Raets - Ruyts, (°) Winksele 07.02.1666, + Tildonk 25.12.1730, fs Georgius en Anna Vander Vorst.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Caluwaerts Catharina, (°) Tildonk 20.07.1682 (g. Joannes Huens en Catharina Caluwaerts), + Tildonk 11.04.1689,

 

Caluwaerts Johannes, (°) Tildonk 30.10.1684 (g. Joannes Caluwaerts en Anna Huens), x Tildonk 25.09.1708 (g. Arnoldus Vanden Bosch en Henricus Gordts) met Maria Verhoeven, (°) Tildonk 03.08.1682, fa Martinus en Catharina Smets,

     Uit dit huwelijk:

     Caluwaerts Catharina, (°) Tildonk 24.01.1709 (g. Petrus Raets n. Petrus Caluwaerts en Catharina Leys),

     Caluwaerts Maria, (°) Tildonk 17.11.1711 (g. Judocus Verhoeven en Maria Vander Meren),

     Caluwaerts Joanna, (°) Tildonk 25.02.1715 (g. Arnoldus Caluwaerts en Joanna Gijselinckx),

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 28.05.1725 (g. Petrus Van Espen en Catharina Verhoeven),

     Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk 07.10.1719 (g. Joannes Limbosch en Barbara Coremans),

 

Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 10.03.1687 (g. Petrus Caluwaerts en Elisabeth Ioestens n. Catharina Smets), x Tildonk 18.07.1713 (g. Petrus Raedts stiefvader en Arnoldus Vanden Bosch) met Anna Welle(n)s,

     Uit dit huwelijk:

     Caluwaerts Joanna, (°) Tildonk 12.12.1713 (g. Joannes Caluwaerts en Joanna ...), x (niet Til, Buk, ) met Thomas Haeselaers, ex Veltem,

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 08.08.1715 (g. Petrus Raets en Catharina Smets),

     Caluwaerts Maria, (°) Tildonk 24.03.1719 (g. Petrus Raedts en Maria Verhoeven),

     x Tildonk 10.05.1750 (g. Petrus Caluwaerts en Joannes Vanden Bos) met Joannes Betrams,

     Caluwaerts Catharina, (°) Tildonk 30.05.1722 (g. Guilielmus Raets en Catharina Weltes),

     x Tildonk 02.02.1744 (g. Judocus Verrijt en Joannes Vanden Bos) met Arnoldus Verreyt,

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 03.06.1725 (g. Petrus Lauwens en Christina Raets),

     Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk 21.03.1728 (g. Ian Ianssens en Elisabeth Limbosch),

 

Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 13.08.1689 (g. Arnoldus Limbosch en Catharina Caluwaerts),

 

Caluwaerts Barbara, (°) Tildonk 18.01.1692 (g. Arnoldus Verherrebruggen n. Johannes Huens en Maria Nijs n. Barbara Hasendonck)

 

2. De ouders zijn arm en niet van hier, met protest van de H.Geesttafel,

 

Raets Catharina, (°) Tildonk 20.05.1698 (g. Henricus Raets en Catharina De Wit), x Tildonk 09.07.1724 (g. Petrus Raets en Guilielmus Hendrix) met Georgius Marrant, ex Herent, + Tildonk 17.04.1758,

     Uit dit huwelijk:

     Marant Anna, (°) Tildonk 27.08.1724 (g. Petrus Raets en Guilielmus Hendrix),

     x Tildonk 04.11.1752 (g. Georgius Marant en Joannes Vanden Bosch) met Franciscus Pardon - Jardon,

     Marant Catharina, (°) Tildonk 22.11.1726 (g. Guilielmus Raets en Anna Marant),

     x Tildonk 29.12.1751 (g. Philippus Peeters en Georgius Marant) met Viskens Petrus,

     Marant Elisabeth, (°) Tildonk 20.05.1729 (g. Petrus Caluwaerts en Elisabeth Moons),

     Marant Maria, (°) Tildonk 13.07.1732 (g. Arnoldus Caluwaerts en Maria Verhoeven),

     Marant Clara, (°) Tildonk 03.09.1735 (g. Joannes en Clara Caluwaerts), x (niet Til, Buk, ) met Petrus Rijckmans, fii in Steen,

     Marant Joannes Baptist, (°) Tildonk 24.06.1739 (g. Joannes Denckens en Anna Caluwaerts),

 

Raets Christina, (°) Tildonk 25.05.1700 (g. Georgius Raets en Christina Beaer halfzus moeder), + Wakkerzeel 03.05.1775 we, x Tildonk 30.11.1726 (g. Petrus Raets en Petrus Vermeylen) met Henricus Vermeylen, (°) Wakkerzeel 29.12.1697, + Wakkerzeel 25.12.1748, fs Petrus en Anna Van Gessel,

     Uit dit huwelijk:

     Vermeylen Elisabeth, (°) Tildonk 18.06.1728 (g. Ludovicus Vanherrebrugghen en Elisabeth Huens),

     Vermeylen Cornelius, (°) Wakkerzeel 02.02.1731 (g. Cornelius Vermeylen en Barbara Fondry),

     Vermeylen Barbara, (°) Tildonk 30.07.1734 (g. Henricus Van Espen en Barbara Vermeylen),

     Vermeylen Magdalena, (°) Wakkerzeel 12.04.1742 (g. Henricus en Magdalena Vermeylen),

     Vermeylen Maria, (°) Wakkerzeel 05.11.1746 (g. Cornelius en Maria Caluwaerts),

 

Raets Joannes, (°) Tildonk 22.05.1704 (g. Joannes De Wit en Elisabeth Huens),

 

Raets Guilielmus, (°) Tildonk 18.09.1707 (g. Guilielmus Hendrix en Barbara Laureys).

 


 

Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 13.08.1689 (g. Arnoldus Limbosch en Catharina Caluwaerts), + Tildonk12.11.1765, x Tildonk 15.01.1712 (g. Petrus Raets stiefvader bruidegom, Jan Van Maelcot en Arnold Vanden Bosch) met Catharina De Smet - Smets, (°) Tildonk 03.02.1688 (g. Gerardus Smets en Catharina Smets n. Catharina Vanden Broeck), + ...1754.

 

Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Jeanne Servranckx en André Saenen,

 

Caluwaerts Clara, (°) Tildonk 16.09.1713 (g. Joannes Van Malcot x Elisabeth Verhoeven ex Winksele en Clara Huens),

 

Caluwaerts Anna, (°) Tildonk 30.09.1716 (g. Joannes Caluwaerts en Anna Welles),

 

Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 11.11.1718 (g. Petrus Caluwaerts en Catharina Raets, halfzus van de vader),

 

Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 12.03.1721 (g. Carolus Leys en Christiana Raets), + Tildonk 23.03.1721,

 

Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk 22.03.1722 (g. Johannes Van Herrebruggen en Christina Raets), x (niet Buk, Til, ) met Joanna Catharina Puelinckx, (°) Hauwaert 12.09.1723, fa Gerard en Maria Van der Loock?,

     Uit dit huwelijk:

     Caluwaerts Barbara, (°) Tildonk 18.01.1746 (g. Jacobus Biscop en Barbara Van Malcot),

     Caluwaerts Anna Maria, (°) Tildonk 08.07.1747 (g. Petrus Caluwaerts en Maria Anna Vande Put),

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 31.05.1748 (g. Petrus Caluwaerts en Catharina Vertommen),

     Caluwaerts Catharina, (°) Tildonk 01.01.1751 (g. Cornelius Caluwaerts en Catharina Salue), + Winksele 16.05.1796, x Tildonk 30.03.1778

     (g. Egidius Smets en Joannes Vanden Bosch) met Jan Baptist Van Horenbeeck, ex Boort, fs Joannes en Elisabeth De Kay, fii te Til en Wink,

 

Caluwaerts Cornelius, (°) Tildonk 10.05.1726 (g. Cornelius Lambrechts en Maria Verhoeven), + Tildonk 16.04.1783, x Tildonk 24.07.1751 (g. Joannes Janssens en Joannes Vanden Bosch) met Joanna Janssens, + Tildonk 24.03.1797, fa Joannes en Catharina Fijaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk  01.06.1752 (g. Joannes Caluwaerts en Catharina Fijaerts),

     x Wakkerzeel 06.05.1780 (g. Caluwaert Cornelius en Verhulst Franciscus)  met Anna Catharina Verhulst, fii te Wak,

     Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 16.02.1755 (g. Arnoldus Caluwaerts en Anna Janssens), + Tildonk 05.11.1820,

     x 1 Wakkerzeel 07.01.1796 (g. Caluwaerts Joannes Baptista en Caluwaerts Joannes) met Maria Eskens, vidua,

     x 2 Tildonk 09.09.1802 (g. Jan Lens en Frans Vanden Broeck) met Catharina Goorens,

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 08.05.1757 (g. Petrus Caluwaerts en Elisabeth Janssens),

     Caluwaerts Joannes Baptista, (°) Tildonk 10.06.1759 (g. Joannes Baptist Jansens en Clara Caluwaerts),

     x (niet Buk, Til, ) met Catharina Peeters, we Jan Baptist De Coux-Kau, fa Franciscus en Catharina Verhoeven,

     Caluwaerts Barbara, (°) Tildonk ..08.1762 (g. Petrus Caluwaerts en Isabella Jansens), + Tildonk 02.11.1824 we,

     x Tildonk 10.08.1783 (g. Arnoldus Caluwaerts en Ludovicus Goyvaerts) met Petrus Mertens, + Tildonk 23.03.1819,

     fs Joannes en Maria Elisabeth Lambrechts, fii te Til,

     Caluwaerts Anna Maria, (°) Tildonk 09.06.1765 (g. Joannes Paeps en Anna Maria Jansens),

     x Tildonk 29.07.1788 (g. Joannes Vanden Venne en Petrus Mertens) met Joannes Cornelius Vanden Venne, ex Kamp, fii te Kamp,

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 24.05.1768 (g. Petrus Caluwaerts en Catharina Jansens).

 


 

Denckens Joannes, (°) (niet Til, Buk,  ), + Tildonk 21.06.1783, x Tildonk 27.04.1738 (g. Arnoldus Caluwaerts en Joannes Vanden Bos) met Caluwaerts Clara, (°) Tildonk 16.09.1713 (g. Joannes Van Malcot x Elisabeth Verhoeven ex Winksele en Clara Huens), + Tildonk 20.10.1782.

 

Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Jeanne Servranckx en André Saenen,

 

Denckens Anna Maria Elisabeth, (°) Tildonk 07.02.1739 (g. Arnoldus Caluwaerts en Elisabeth Denckens),

 

Denckens Catharina, VII (S85), (°) Tildonk 14.08.1741 (g. Petrus Denckens en Catharina Smets),

 

Denckens Arnoldus, (°) Tildonk 23.03.1744 (g. Arnoldus Verrijt en Anna Caluwaerts), + Tildonk 17.03.1812, x Buken 31.05.1767 (g...) met Elisabeth De Greef, + Tildonk 18.12.1814,

     Uit dit huwelijk:

     Denckens Joannes Baptist, (°) Buken 23.04.1767 (g...), ? + Tildonk 25.06.1769,

     Denckens Maria, (°) Tildonk 25.06.1769 (g...), ? + Tildonk 14.12.1772,

     Denckens Joannes Baptist, (°) Tildonk 12.05.1771 (g. Joannes Baptist Denckens en Anna Theresia De Greef),

     x Buken 09.03.1793 (g...) met Catharina Verdrengh, fii te Buk,

     Denckens Martina Adriana, (°) Tildonk 03.11.1773 (g. Henricus Verdonck en Martina Adriana Michiels), x Tildonk 17.08.1803 met Petrus Vanden Hout,

     Denckens Petronella, (°) Tildonk 29.08.1775 (g. Arnoldus Caluwaerts en Petronella Huybereckx), + Tildonk 14.11.1812,

     Denckens Anna Maria, (°) Tildonk 02.09.1777 (g. Joannes Buelens en Anna Maria Peeters), + Tildonk 19.09.1778,

     Denckens Guilielmus, (°) Tildonk 22.07.1779 (g. Guilielmus Boels ex Buken en Anna Maria Denckens ex Tildonk),

     x Rotselaar 23.05.1805 met Joanna Maria Saluyts,

     Denckens Anna Maria, (°) Tildonk 28.08.1781 (g. Cornelius Denckens en Anna Maria Caluwaerts), ? + Tildonk 12.06.1784,

     Denckens Petrus, (°) Tildonk 10.07.1783 (g. Petrus Mertens en Barbara Caluwaerts), + Tildonk 13.12.1783,

     Denckens Henricus, (°) Tildonk 09.12.1784 (g. Henricus Paeps en Anna Maria Van der Auwera), + Tildonk 24.07.1786,

     Denckens Henricus, (°) Tildonk 11.11.1787 (g. Henricus Lambereckx en Anna Maria Vande Ven ex Buken),

      x Herent 08.11.1809 met Joanna Van Steenvoort, fii te Herent,

 

Denckens Maria, (°) Tildonk 13.10.1746 (g. Petrus en Maria Caluwaerts), x Tildonk 11.08.1770 (g. Joannes Denckens en Joannes Van den Bosch) met Antoon Corbeels,

     Uit dit huwelijk:

     Corbeels Anna Catharina, (°) Erps 23.05.1771 (g. Joannes Dijckens en Catharina De Wil),

     Corbeels Guilielmus, (°) Erps 27.12.1772 (g. Guilielmus Poels en Elisabeth Corbeel), + Erps 29.12.1772,

     Corbeels Barbara, (°) Erps 03.06.1775 (g. Philippus Mosselmans en Barbara Dijckens),

     x Erps 18.10.1798 (g. Benedictus Ruffé en Antonius Corbeels) met Judocus Ruffé, (°) Peuti 28.06.1773,

     Corneels Petrus, (°) Erps 08.03.1778 (g. Petrus Schoutens en Elisabeth Corbeel), + Erps 04.11.1823,

     Corbeels Henricus, (°) Erps 20.02.1781 (g. Henricus Perdieus en Petronilla De Meulder),

     x Kampenhout 31.08.1802 (g. Petrus Imbrechts en Antonius Corbeels vader) met Anna Maria Poels, fii in Erps,

     Corbeels Maria Catharina, (°) Erps 13.02.1784 (g. Guilielmus Verdeyen en Catharina Imbrechts),

     Corneels Anna Theresia, (°) Erps 01.12.1787 (g. Petrus Ronsmans en Anna Maria Mosselmans), x 12.10.1814 met Joannes Stroobants, ex Nederokkerzeel,

 

Denckens Cornelius, (°) Tildonk 02.08.1749 (g. Cornelius Calewaerts en Joanna Janssens), + Wakkerzeel 02.01.1806,  (x) 1 Wakkerzeel 09.02.1773 (g. Michiels Nicolaus pater en Denckens Arnoldus) met Martina Michiels, + Wakkerzeel 28.09.1789 uxor, (x) 2 Wakkerzeel 11.01.1791 (g. Van Gijsel Petrus en Vermeijlen Henricus) met Anna Maria Van Gijsel,

     Uit dit huwelijk:

     1. Denckens Guilielmus Antonius, (°) Wakkerzeel 13.04.1773 (g. Rassaerts Guilielmus en De Keuster Catharina sub Kelfs),

     + Wakkerzeel 12.08.1844, x met Nijs Joanna, ex Busschot,

     Denckens Anna Maria, (°) Wakkerzeel 19.07.1775 (g. Caluwaerts Joannes en Van den Poel Anna Maria sub Kelfs),

     Denckens Joanna Baptista, (°) Wakkerzeel 06.02.1778 (g. Denckens Joannes Baptista en De Cremer Elisabeth), + Wakkerzeel 10.04.1779,

     Denckens Anna Catharina, ° 20.02, (°) Wakkerzeel  21.02.1780 (g. Coppens Rochus en Verhulst Anna Catharina), + Wakkerzeel 15.08.1783

     Dijnkens Egidius, ° 13.09, (°) Wakkerzeel 14.09.1782 (g. Michiels Egidius ex Leuven en Dijnkens Anna Maria ex Tildonk),

     + Wakkerzeel 02.04.1827, x met Lemmens Maria,

     Dijnkens Joanna Catharina, ° 21.07, (°) Wakkerzeel 21.07.1785 (g. Coppens Adrianus en Van Emelen Joanna Catharina), + Wakkerzeel 01.02.1795,

     2. Deijnckens Elizabeth, ° 27.01, (°) Wakkerzeel 27.01.1792 (g. Van Hinnendaels Lucas en Van Lanckriet Elizabeth),

     Deynkens Maria Elisabeth, ° 19.03, (°) Wakkerzeel 19.03.1794 (g. Van Geysel Petrus en Van Geysel Maria Elisabeth),

 

Denckens Jacobus, (°) Tildonk 14.02.1751 (g. Jacobus Peeters en Anna Janssens),

 

Denckens Barbara, (°) Tildonk 01.07.1753 (g. Joannes Betrams en Barbara Janssens), + Erps 25.05.1781, x Tildonk 30.04.1776 (g. Joannes Denckens en Joannes Vanden Bosch) met Ludovicus Van der Borght, (°) Erps 21.01.1747, fs Ludovicus en Catharina Gielens, hij x 2 Erps 06.08.1782 (g. Joannes Wouters en Jan Baptist Vanden Driessche) met Wouters Joanna, (°) Wespelaar 06.03.1734, fa Joannes en Anna De Becker,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vander Borght Anna Catharina, (°) Erps 10.04.1777 (g. Joannes De Mens ex Schriek en Catharina Gielkens Buk),

     2. Vander Borght Joannes Baptista, (°) Erps 04.05.1783 (g. Jan Baptist Wouters en Joanna Vander Borght), + Erps 12.06.1783,

     Vander Borght Joannes Baptista, (°) Erps 29.04.1784 (g. Joannes Smekens en Catharina Casteels),

     x Buken 08.01.1806 (g. Petrus Lambrechts broer en Carolus Janssens) met Petronella Lambrechts, fii in Buk,

     Vander Borght Petrus, (°) Erps 03.07.1786 (g. Petrus Loeckx en Theresia Casteels),

     x Nederokkerzeel 16.07.1816 (g. Engelbertus Van Calster en Henricus Vander Borgh) met Elisabeth Van Calster, ex Kamp, gezin in Neder,

     Vander Borght Anna Maria, (°) Erps 30.11.1788 (g. Adrianus De Becker en Joanna Maria Casteels),

     x Kampenhout 19.01.1808 met Joannes Franciscus Van Opwijck,

     Vander Borght Joanna, (°) Erps 26.01.1791 (g. Guilielmus Gillis en Joanna Vander Borght),

     Vander Borght Maria Catharina, (°) Erps 09.10.1792 (g. Antonius Corbeel en Joanna Catharina Wouters),

     x 15.04.1818 met Jacobus Henskens, ex Willebringen,

     Vander Borght Engelbertus, (°) Erps 21.12.1794 (g. Engelbertus Gillis en Barbara Corbeels), + Erps 29.12.1794,

     Vander Borght Jacobus, (°) Erps 15.02.1796 (g. Jacobus De Coster en Barbara Corbeels), x 15.10.1817 met Anna Maria Steemans,

     Vander Borght Guilielmus, (°) Erps 21.10.1798 (g. Guilielmus Gilis en Elisabeth Vander Borght),

     Vander Borght Gerardus, ° Muizen, (°) Erps 27.12.1800 (g. Gerardus Tijsen en Maria De Wolf), + Erps 30.12.1800,

     Vander Borght Antonius, ° Muizen, (°) Erps 27.12.1800 (g. Antonius Moons en Maria Josepha Smekens),

 

Denckens Anna Maria, (°) Tildonk 17.07.1756 (g. Guilielmus Fijaerts en Anna Maria Janssens), + Tildonk 14.05.1814, x Tildonk 14.01.1777 (g. Joannes Denckens en Elisabeth Buelens) met Joannes Baptist Buelens, (°) Winksele 16.12.1754, fs Joannes en Maria Vander Veken, + Tildonk 05.12.1804,

     Uit dit huwelijk:

     Buelens Joannes Baptista, (°) Tildonk 18.11.1777 (g. Jan Baptist Denckens en Elisabeth Buelens),

     Buelens Carolus, (°) Tildonk 09.06.1780 (g. Carolus Buelens ex Herent en Barbara Caluwaerts ex Tildonk),

     x (niet Til, Buk, ) met Anna Maria Goossens, geen fii te Til, Buk,

     Buelens Joannes Baptist, (°) Tildonk 12.03.1784 (g. Joannes Baptist Caluwaerts en Josina Chereys (Sergeys)), + Til 15.04.1846,

     x 1 Tildonk 08.07.1807 (g. Carolus Buelens broer en Guilielmus De Coninck) met Joanna Maria Raets, + Tildonk 10.10.1820,

     x 2 Tildonk 20.10.1821 met Maria Swinnen, ° Tienen, fa Antoon en Maria Swevers,

     Buelens Cornelius, (°) Tildonk 23.08.1787 (g. Cornelius Denckens en Clara Caluwaerts), + Tildonk 08.09.1814,

     Buelens Henricus, (°) Tildonk 24.10.1790 (g. Henricus Paeps en Anna Maria Van Hautvin),

     Buelens Guilielmus, (°) Tildonk 02.03.1794 (g. Guilielmus Vrebos en Elisabeth De Greef),

     x 1 Winksele 27.09.1818 met Barbara Smets ex Veltem, x 2 (niet Buk, Til, ) met Anna Catharina Van Opstal, geen fii te Til, Buk,

     Buelens Joannes Baptist, (°) Tildonk 19.12.1796 (g. Jan Baptist Caluwaerts en Anna Van der Auwera),

     x met Joanna Maria Van Tongelen, fii in Winksele.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom