Voorouderlijst Caleijs Hendrick

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVIII - Caleijs Hendrick (S + N + M), ° ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Caleijs Lauwereys, x met Bullens Ingelken,

RMN8: 1 mrt 1586
Lauwereijs Caleijs Hendriksone voor hem zelf en in de naem van Christiaen, Anteunis & Catharijne Caleijs zijne broeders & susters mitsgaders als momboir van Hansken Caleijs Lenaertsone heeft vercocht aen Peeter Theuns x Marie Volckaerts huijs & hof met een stuck land gelegen binnen de prochie van Putte.

KBG1165 fo 122v: 18 mei 1630
Hendrick Aertsen en Antoni Vandermoeren als momboirs van Anna Vandenbrande wijlen Antonisdochter daer moeder af was Elisabeth Carleijs xx Guilliam Geens hebben ontfangen van Jan Huibens pachter woonende tot Ste Katelijne Waver de somme van 200 gl stellende als pand drij dm bempt int Zeeptebroeck ende den bempt bij wijlen Laureijs Carleijs heurs Annas grootvader in coop vercregen van Jakob De Vos x Cathlijn verhoeven dd 20 feb 1593.
KBG1164 fo 17v: 9 mei 1612
Ingelken Bullens we Laureijs Carleijs heeft bekend dat de we Jan Bouwens heeft gequeten een erfelijcke rente bepant op een plaetse daer eertyts een huijs plach te staene.
HCT851 fo 125:
- 9 jul 1622: Lijsbeth Karleijs dochter wijlen Laureijs heeft te leene ontfangen naer doode Cornelis Daneels de voors drij dm bempt bijden voors haeren vaeder abusivelijck eertyts vercregen bij goedinge vande schepenen van Keerbergen tegens derfgen voors Cornelis Daneels, heeft Jan Goorts den eedt gedaen
- 3 dec 1622: mr Martinus Vanderzijpe met proc van Elisabeth Carleijs geasst met Anthonis Vercalsteren alias Van Moere ende Hendrik Van Aertsen momboirs van de kinderen der voors Elisabeth heeft te lene ontvangen nae doode van voors Elisabeth soo sij naer de procuratie overleden is de voors drij dm bempts, Merten Vanderzype verkoopt aan Geraert De Somer.
KBG1165 fo 11v : 17 feb 1621
Elisabeth Carleijs we Antonis Vandenbrande mitsgaders Antonis Vercalsteren alias Vandemoere ende Hendrick Van Aertsen als momboirs der selve Elisabeths kinderen behouden van voors Antonis Vandenbrande met autorisatie van de weesmeesters van Mechelen dd 5 jan 1619 verkopen een half bunder bempt geheeten het Wamcruijcken bij Jan Scheys in den leven van voors Antonis Vandenbrande van hem en Elisabeth zijn voors huijsvrouwe vercocht aen Guilliam De Somer gelijck dit parceel gebleven is aende voors Elisabeth Carleijs ende verstorven bij wijlen Laureijs Carleijs ende Ingelke Bellens haeren vaeder ende moeder ende deselve in coope hadde vercregen van Adriaen Van Perre Hendriksone dd 23 sep 1577.
KBG1165 fo 137v: 20 feb 1631
Anna Vandenbrande wijlen Antonisdochter daer moeder af was Elisabeth Carleijns x Guilliam Guens heeft verkocht aen derfgen mijnheer Jan Van Caestre in wiens naem accepteerd Salomon Van Lieshout meijer van Rijmenam een parceel metten bempde ende toebehoorten wesende groot drij dagwanden gelegen in de Zeept tselve parceel eertyts gebleven achter wijlen Laureijs Carleijs x Ingelken Buelens de voors Anna grootvader ende grootmoeder ende haer Anna ten deel gevallen bij  S+D dd 23 jan 1623.

     Uit dit huwelijk:

     Caleijs - Colaes - La Laes Elisabeth, x 1 met Van den Brande Antonis, x 2 met Guilliam Geens,

         Uit dit huwelijk:

         1. Van den Brande Anna

         Vanden Brande Ludovicus, (°) Mechelen P&P 02.10.1593 (g. Pieters Loijs en Hanenberchs Lincken),

         Vanden Brande Joanna, (°) Mechelen Kat 17.02.1605 (g. Moons Matheus en Clercx Paschasia),

         Van den Brande Joannes, (°) Mechelen Jan 13.03.1613 (g. Jacobi Joannes en Van den Dries Elisabeth),

 

Caleijs Cristiaen,

 

Caleijs Anthonis,

 

Caleijs Catharina,

 

Caleijs Lenaert, XIII - XIV - XVII (S + N + M).

 


 

XIII - XIV - XVII - Caleijs Lenaert (N6792 + S13352 + M53292), ° ca. 1530, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Caleijs Joannes, XII - XIII - XVI (N3396 + S6676 + M26646).

 


 

XII - XIII - XVI - Caleijs - Calens Joannes (N3396 + S6676 + M26646), ° ca. 1560, x Mechelen St.-Pieter 18.01.1592 ex Putte (g. Goyvaerts Jan en Guens Petrus) met Goeijvaerts Catharina (N3397 + S6677 + M26647).

 

KB1165: Fo 102v: 11 jul 1629:

Jan Guens als gemachtigt bij Anneken Somers wijlen Aertsdochter daer moeder af was wijlen Anneken Guens Anthonisdochter, de voors Jan Guens, Aert ende Peeter zijn broeders ende Anna & Elisabeth Guens hunne susters voor deen helft,

item Jan Daems als gemachtigt van Anneken Guens alias Theunis Jansdochter x Gillis De Bie, en van Cathelijn Somers Niclaesdochter we wijlen Willem Boels geasst van Niclaes Boels haeren sone, de voors Jan, Peeter, Aert Guens alias Theunis

Jan De Rouck Anthonissone daer moeder af was Marie Somers, Cathelijn De Roeck des vs Jans suster x Lambrecht Scheurwege

Laureijs, Willem De Roeck Niclaessone, Maeijcken De Roeck hunne suster x Guilliam Oddaert oick over Maeijcken De Roeck de vs Niclaes dochter huijsvrouwe van Peeter Momens, Matheus Vereijcken x Maijcken Keulemans Peetersdochter daer moeder af was Digna De Rouck

Jan De Rouck Laureijssone daer moeder af was Elisabeth …, Maeijcken De Roeck x Adriaen Ruijsch

Etc ... (uit het Aelstlant?)

Gommaer en Kathlijn Keulemans Peeterskinderen daer moeder af was Digne De Roeck

Heijlken Carleijs x Gilis Luijtens met Peeter Carlijs haren broeder kinderen Jan Carleijs daer moeder af was Cathelijne Goijvaerts tsamen voor dander helft

Verkopen aan Jan Van Valgaren x Marie Van Avont drij dm bempt gelegen over de oude Molenbeek.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens te Mechelen,

 

Calleijs Gummarus, (°) O.L.V.Waver ...10.1592 (g. Gommaer De Poetere en Margrete Coppens), moeder N,

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°503v - dd 27.09.1617:

Gommaer Colais, zoon van Jan Colais, oud 25 jaar, wonend in Putte, verklaart dat ongeveer vier jaar geleden Jan De Penne een ree had geschoten bij de Vortenstraet, waarvan de vader van de attestant werd beticht door de drossaard van Putte als ook zijn hondt daer van zoude gegeten hebben. Hij is gedwongen geweest des voorschreven drossarts moet te crijgen ende hem te betaelen seven oft acht acht gulden, zelfs wellicht 9 gulden en de kwitantie daarvan zeker terug te vinden is.

 

Caleys Helena (Keijveijs - Verheijden bij x), XV (M13323),

 

Caleijs Petrus, XI - XII (N1698 + S3338), (°) Rijmenam 23.01.1604 (g. Jan De Cuijter en Jenneken Rams).

 


 

XIV - Luytens Egidius (M13322), x 1 met Caleys (Verheijden bij x) Helena (M13323), + Keerbergen 09.02.1669, deze x 2 O.L.V.Waver 13.03.1633 (g. Guilielmus Van de Voorde en Joannes Van de Venne) met De Winter Joannes, + Bonheiden 05.05.1656,  x 3 Bonheiden  19.01.1658 (g. Simon Haverhals, Adrianus Dockx en Antonius De Winter) met  Vermylen Sebastianus, zie daar verder.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Luytens Barbara, XIII (M6661), (°) Putte 21.12.1624 (g. Petrus Kalys en Barbara Nysens),

    

Luytens Henricus, (°) Putte 28.12.1626 (g. Martinus Ruttens en Anna De Hont),

    

Luytens Cornelius, (°) Putte 20.05.1629 (g. Cornelius Van Hove en Elisabeth Verbuken), x Putte 26.05.1652 (g. Egidius Luytens, Nicolaes Vervloet en Joannes Van Rompay) met Vervloet Clara, (°) Rijmenam 12.08.1630 (g. Petrus Van der Auwera en Clara Claes),

     Uit dit huwelijk:

     Luytens Michael, (°) Putte 09.04.1652 (g. Michael Verstraeten en Joanna Burkelers),

     Luytens Maria, (°) Putte 24.06.1653 (g. Petrus Caleys en Maria Vervloet),

     Luytens Adriana, (°) Putte 29.06.1654 (g. Henricus Luytens en Adriana Van Hoeven),

     Luytens Elisabeth, (°) Putte 30.04.1656 (g. Petrus Ceulemans en Elisabeth Van Rompay),

     Luytens Joanna, (°) Putte 24.06.1657 (g. Petrus Van Nuffel en Joanna Engels),

     Luytens Anna, (°) Putte 26.01.1659 (g. Nicolaus Van Hoven en Anna Van de Venne),

     Luytens Cornelius, (°) Putte 17.02.1660 (g. Joannes Tserneels en Stephana Van der Auweraa),

     Luytens Barbara, (°) Putte 09.02.1662 (g. Petrus Dockx en Barbara Burkelers),

     Luytens Joannes, (°) Putte 23.03.1664 (g. Joannes Van Rompay en Elisabeth Gossens),

     Luytens Adrianus, (°) Putte 31.05.1665 (g. Adrianus Tserneels en Maria Cuelemans),

     x Putte 10.01.1694 met Elisabeth Vanden Driesch, fa Franciscus Vanden Driesch en Elisabeth Lode, fii in Bon,

     Huurder-brouwer in de brouwerij "De Ploeghe" te Bonheiden.

     Luytens Petrus, (°) Putte 25.04.1667 (g. Petrus Tserneels en Catharina Van Laeck),

     Luytens Gommara, (°) Putte 31.07.1668 (g. Joannes Jansens en Gommara De Hont),

     Luytens Joannes, (°) Putte 19.06.1670 (g. Joannes Jansens en Catharina Vervloet),

     Luytens Egidius, (°) Putte 08.08.1672 (g. Adrianus Van Hoof en Maria Bal),

 

2. De Winter Antonius, (°) Rijmenam 28.08.1635 (g. Antonius Van Divelt en Maria Van der Voort),

    

De Winter Adrianus, (°) Rijmenam 28.02.1638 (g. Adrianus Ingels en Adriana De Swert),

    

De Winter Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 17.12.1640 (g. Jacobus ... en Elisabeth Cuelemans),

    

De Winter Petrus, (°) Bonheiden 08.01.1651 (g. Petrus Croon en Petrus Beerven),

    

De Winter Catharina, (°) Bonheiden 02.08.1655 (g. Petrus Van Dievelt en Cathlijn Verschoeten).

 

 

 

XI - XII - Caleys (Calys - Kalleys - Callaes) Petrus (N1698 + S3338), (°) Rijmenam 23.01.1604 (g. Jan De Cuijter en Jenneken Rams), x Putte 15.09.1629 (g. Arnoldus Luytens, Joannes Volcarts, Henricus Luytens en Joannes Caleys) met Luytens Paschasia (N1699 + S3339), (°) (niet P!, R, Ber, I!, wellicht Putte).

 

Uit dit huwelijk:

 

Caleys Catharina, (°) Putte 27.11.1629 (g. Mattheus Van den Brande en Catharina Vleminxs), x Putte 10.11.1651 (g. Martinus Bal en Petrus Caleys) met Bal Mattheus,

     Uit dit huwelijk:

     Bal Lucia, (°) Putte 18.11.1652 (g. Nicolaus Vervloet en Anna Venne),

 

Calleijs Maria, (°) Rijmenam 27.03.1632 (g. Andreas Cuelemans en Maria Verhorst),

 

Calleijs Joannes, (°) Rijmenam 09.10.1633 (g. Nicolaus Verstraten en Magdalena Cuelemans),

 

Calleijs Barbara, (°) Rijmenam 15.10.1634 (g. Joannes Luijtens en Maria Van Dessel),

 

Caleys Joannes, (°) Putte 08.12.1637 (g. Petrus Van Boekel en Catharina De Drijver),

 

wellicht herdoop van vorige kind,

Calais Petrus, (°) Mechelen St.-Rom 15.12.1637 (g. Van Borckem Peeter en De Driver Cathelijn), fs Peeter en Luijtens Passchijnken,

 

Caleys Petrus, koster te Putte, (°) Putte 06.08.1638 (g. Petrus Van Boeckel en Catharina De Drijver), (x) Putte 27.12.1661 (g. Joannes Van Eynde en Andreas Verschooren) met Van den Eynde Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Caleys Joannes, (°) Putte 08.01.1660 (g. Petrus Van Eynde en Elisabeth Culders),

     Caleys Catharina, (°) Putte 22.01.1662 (g. Petrus Soetens en Catharina Bockx),

     Caleys Mathias, (°) Putte 21.06.1663 (g. Dnus Mathias le Mounier en Clara Vervloet),

     Caleys Maria, (°) Putte 10.09.1664 (g. Anthonius Stessens en Maria Van den Broeck),

 

Caleys Clara, (°) Putte 19.08.1640 (g. Adrianus Serneels en Clara Estrix),

 

Caleys Joannes, (°) Putte 22.11.1642 (g. Joannes Van Cloot en Elinda Woutruyts),

 

Caleys Anna, (°) Putte 16.09.1646 (g. Everardus Beeckmans en Anna De Run),

 

Caleys Cornelius, (°) Putte 23.10.1647 (g. Adrianus Rijmenams en Clara Vervloet),

 

Caleys Joanna, X - XI (N829 + S1669), (°) Putte ...06.1650 (g. Joannes Van Linde en Joanna Van den Beulck).

 


 

X - XI - Serneels Cornelius (N848 + S1668), (°) Beerzel 12.11.1651 (g. Van Poyer Joannes en Peeters Joanna), x 1 Beerzel 28.10.1678 (g. Swiggers Joannes, Van Hoof Joannes en ... Cornelus) met Calleys (Leijs) Joanna (N849 + S1669), (°) Putte...06.1650 (g. Joannes Van Linde en Joanna Van den Beulk), deze x 2 Beerzel 31.07.1694 (g. Van Roosbroeck Simon, Swiggers Petrus en Swiggers Adrianus) met Hendrickx Joannes (N754), (°) Heist 24.01.1641 (g. Petrus Vlaeymans en Catharina Gysbrechts), + Beerzel 31.03.1697. Deze x 1 Beerzel 09.04.1668 (g. Serneels Cornelius, Hendrickx Joannes en Michiels Petrus) met Elsens (Elsenaers) Anna (N755), (°) Putte 21.05.1635 (g. Petrus Vervloet en Anna Torff), + Beerzel 24.03.1694.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Serneels Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Serneels Joannes, (°) Beerzel 08.05.1679 (g. Marien Joannes en Reijntiens Clara), x Beerzel 20.06.1713 (g. Mertens Petrus en Serneels Petrus) met Verschueren Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Lucia, (°) Beerzel 14.11.1713 (g. Pluijs Andreas en Craen Lucia),

     Serneels Petronilla, (°) Beerzel 05.01.1716 (g. Van Roosbroeck Cornelius en Serneels Petronilla),

     Serneels Maria, (°) Beerzel 21.09.1721 (g. Serneels Josephus en Schroyens Anna Catharina),

 

Serneels Petrus, X (S834), (°) Beerzel 18.05.1681 (g. Verhagen Joannes en Rijckx Elisabeth),

 

Serneels Petronilla, (°) Beerzel 20.11.1682 (g. Zegers Petrus en T'Zerneels Catharina), + Beerzel 06.09.1741, x Beerzel 21.05.1716 (g. Op de Beeck Jacobus en Serneels Adrianus) met Pluys Andreas,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, I, S, P, Ber,

     Pluijs Catharina, (°) Beerzel 09.08.1718 (g. Mertens Petrus en Serneels Catharina),

     x Beerzel 29.07.1766 (g. Serneels Joannes, Pluijs Andreas en Van den Bosch Gommarus) met Serneels Jacobus,

 

Serneels Martinus, (°) Beerzel 07.01.1685 (g. Serneels Joannes en Vincx Anna),

 

Serneels Adrianus, IX (N424), (°) Beerzel 28.03.1687 (g. Swiggers Adrianus en Serneels Anna), 

 

Serneels Remigius, (°) Beerzel 22.05.1689 (g. Janssens Martinus en Van den Dries Anna),

 

Serneels Maria, (°) Beerzel 04.04.1690 (g. Serneels Cornelius en Heremans Catharina),

 

Serneels Anna, (°) Beerzel 29.08.1691 (g. Serneels Joannes en Verhaegen Anna),

 

1b. Hendrickx Joannes, (°) Beerzel 14.12.1668 (g. Van Leemput Adrianus en V... Elisabeth),

 

Hendrickx Petronella, IX (N377), (°) Beerzel 16.10.1671 (g. Van Heerle Cornelius en Hendrickx Maria),

 

Hendrickx Petrus, (°) Beerzel 24.02.1674 (g. Schroijens Joannes en Hendrickx Catharina), + Beerzel 19.01.1697,

 

Hendrickx Anna, (°) Beerzel 11.03.1678 (g. Van Boeckel Joannes en Zegers Magdalena).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom