Voorouderlijst Bruijninckx Claes

 

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - Bruijninckx Claes (S), ° ca. 1500, x met ...

 

SAL 6340/B: Rillaar °1597 bedezetting:
59. Philips Bruijnincx woont in zijn eijgen huis hebbende een hoofstad, heeft twee peerden, een veulen, vier eijgen koeijen, een koeij toebehorende Aert Paepen woonende te Poix int landt van Luijck - 3 communicanten
66. Claes Bruijnincx woont in zijn eijgen huis hebbende twee haardsteden twee paarden, een veulen, drij koeien hem toebehorende en een koe van Aerdt Paepen uit tlant van Luijck - drij communicanten
Montenaken:
74. Peeter Bruijnincx: eigen huis - twee communicanten.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bruijninckx Hans, XIII - XIV - XV. 

 


 

XIII - XIV - XV - Bruijninckx Jan - Hans (S), ° ca. 1530, x met ...

 

KvR I pg 30: In 1542 is Aert Bruijnincx sterfman van een half bunder beemd in de Stockt, gekocht van de vorige sterfman, Jan Bruijnincx. In 1543 ‎(?)‎ heeft Jan Bruijnincx Claessoon in de helft gekomen van die halve bunder na de dood van voornoemde Aert Bruijnincx - in 1563 herhaald.
pg 32: 1550: Hans Bruijnincx Jan Cloistermans gewond met een pijckeen en Jan vocht met Troonbeekx.
Hij had minstens drie zonen:
1. Joannes Bruynincx: bleef blijkbaar in Rillaar waar hij drie zonen had: Henneken, Jan en Niclaes Bruijnincx
2. Niclaes Bruijnincx, tweede burgemeester in Rillaar in 1593 tot St Jan, geboren circa 1566 te Rillaar?
3. Mathias Bruijnincx, geboren circa 1567 te Rillaar? KvR I pg 66: had een mijt op de Rommelebroek in 1625.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bruijninckx Jan, XII - XIII - XIV,

 

Bruijninckx Niclaes,

SAL 6340/B: Rillaar °1597 bedezetting:
44. Niclaes Bruijnincx ‎(Kerdons?)‎ woont met zijn moederken, sijnen broeder in huijs, heeft een peerdt, twee koeijen, hebbende onder zijn bewint 5 dm land, hebbende met zijn moeder twee communicanten.

 

Bruijninckx Mathias.

 


 

XII - XIII - XIV - Bruijnincx Jan (S), ° ca.1560, ex Rillaer, x met Margriet Bosschaerts.

 

NR1500: 10 okt 1651:
Michiel Meijnaerts als dorpmr van Nieuwrode tegen Peeter Poortmans als borge voor Jan Bruijnincx.
De aenre segt dat Jakob Meijs & Peeter Wouters wesende pachters & afdrijvers vande weijden van Hoogh Schoonhoven tot in 1639 altijt sijn getaxeert geweest, ende dat daernaer den voors Jan Bruijnincx deselve weijden heeft gebuert & afgedreven ende dat hij daeraf oock behoorde te contribueren
.

WRT1849/2 fo 198: 13 okt 1663:
Jan Bruijnincx onsen president schepene ter eenre ende Aert Bruijnincx zijnen broeder ter andere zijde hebben geprocedeert tot S+D op hun verstorven van wijlen Jan Bruijnincx x Margriet Bosschaerts hunne ouders
1. Jan Bruijnincx, ierst huis en hof met lande annex tot Rillaer samen groot zeven en half dm ‎(Niclaes Bruijnincx)‎, item onderhalf dm lants aldaer int Bosschaertsvelt, item een half bunder land, voortyts geweest huis en hof met drij dm heyde annex ‎(erfgen Niclaes Bruijnincx)‎, item een boender soo lant als scaverije opden Wolfsdonck, item een half boender aldaer opden Cleijn Langbempden, item een half boender aldaer opden Wolfsdonck, item een boender soo heijde als weijde aldaer ‎(erfgen Niclaes Bruijninckx)‎, item een half dm land aldaer opden Meijeminck, item vijf dm land met drij dm weijden aldaer genoemt den Schans opden Wolfsdonck, item de hellicht van een half dm aldaer int Weerdebroeck waervan dander hellicht competeert Niclaes Bruijnincx, item noch vijf dm weijden aldaer genoempt den Wolfsdonck vercregen tegen Jan Van Ertrijck, alles opden voorderen last van verbeternisse van tpaert ende deel gebeleven aan Aert Bruijnincx te moeten geven de somme van 160 gl
2. Aert Bruijnincx een half bunder land binnen Rillaer opt Roth, item een dm broeck aldaer leenroerig, item een half boender land aldaer opt Lobbel oft te Caps, item een dm bosch aldaer vercregen tegen Peeter Thielens Joorissone, item die helcht van een dm tegen Niclaes Bruijnincx aldaer int Rommelebroeck springelinck met een ander dm competerende derfgen Peeter Thielens ende Dierick Valvekens, item die hellicht van een dm bos aldaer opde Lange Hage voor dander hellicht competerende Niclaes Bruijnincx, item 60 royen aldaer int Weerdebroeck, item die hellicht van 75 roijen int Rommelenbroeck inden Langdorpschen perck voor dander hellicht competerende derfgen Mathijs Goris ‎(Philps ende Aert Bruijnincx)‎, item een half boender int Rommelbroeck aldaer, item een half bunder bosch aldaer boven Trillaerenvelt, item ses vd aent Rommelenbroeck, item een dm uit drij dm bosch aldaer in de Kijsbossche, item daerneffens een vd bosch, item vijf dm

bosch aldaer int IJsvelt, item vier en half dm aldaer genoemt die Jacht ‎(Niclaes Bruijnincx)‎, item 40 royen aldaer int Weerdebroeck, item drij vd lants op de Poetshoeve, item onder Haterbeeck ierst drij dm lants, item een half bunder opt ‎(Speckenblock)‎, item een bloksken alda

er over de Motte, item onder Langdorp een dm genoemt den Riedthoeck, item te trecken ten laste van het paert van Jan Bruijnincx de somme van 160 gl .

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Joannes en Arnoldus Bruyninckx, beiden kinderen van Joannes. Het is helaas een akte met vele doorhalingen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 533v., akte dd. 13 augustus 1635.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerghenoempt ghestaen Jan Bruynincx zone wijlen Jans, woonen(de) te Werchtere, ter eenre, en(de) Rijckaert Vander Bruggen als gheco(m)mitteerde en(de) ghemachticht zijn(de), tot tghene des naerbescreven staet te doen, bij Aerdt Ghooris zone wijlen Aerts metter procuratie dairaff zijn(de), ghepasseert voir h(eer) en(de) m(eeste)r Guill(iamme) Loozen, licen(tiaet in beyd(en) rechten en(de) advocaet, mede oyck als openbaer notaris en(de) zekere ghetuyghen opden iiien. january anno 1634, alhier ghesien en(de) mijn(e) heeren schepen(en) volcomentl(ijck) ghebleken, ter andere zijden, hebben v(er)claert en(de) bekendt, zoo zij bekennen midts desen aengheghaen te hebben een erffmanghelinghe inder vueghen en(de) manieren hier naer volghen(de), als te weeten dat den v(oir)s(creven) Aerdt Gooris aen(den) voirghen(oempden) Rijckaert Van(der) Bruggen, alh(ier) p(rese)nt en(de) dat accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff soo van(den) v(oir)s(creven) Jan Bruynincx als van zijn(en) broeder Aerdt Bruynincx sal opdraeghen en(de) overgoeden een dachmael lanths, gheleghen te Rillaer int Vossenvelt, reghenooten tsheeren strate in twee zijd(en) en(de) den v(oir)s(creven) Bruynincx in twee andere zijd(en), besaeyt met coren, waerentegen die v(oir)s(creven) Rijckart Van(der) Brugghen ind(en) naem der v(oir)s(creven) Aerts Go de v(oir)s(creven) v(oir)s(creven) Aerts Gooris en(de) zijns broed(er) vuyt crachte van(de) v(oir)s(creve) procuratie sal op overgoeden aen(den) v(oir)s(creven) Aerden Gooris drije vierendeelen landts, gheleghen inde Poetshoeve tusschen hen en(de) den v(oir)s(creven) zijn(en) broeder ghemeyn, reghen(oten) Andries Van Schaetbroek ter eenre, derffghen(aemen) Niclaes Dijck ter andere en(de) derffghen(aemen) Niclaes Bruynincx ter derdder zijd(en) welcken volgen(de) die v(oir)s(creven) parthijen hebben hinc inde Aert Gooris ter maenisse des v(oir)s(creven) meyers heeft opghed(raghe)n met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die v(oirs)(chreve) twee p(ar)cheelen van goeren en(de) die selfve opdrageren respectivel(ijck) midts ordinan(tie) van rechte dairaff ontgoet en(de) onterft zijn(de) tv(oir)s(creven) dach(mael) lants en(de) midts ord(inan)tie van rechte d(air)af ontgoet sijn(de), soo zijn is dairinne respective gheghoet en(de) gheerft te weten het v(oir)s(creven) dachmael, die v(oir)ghen(oempde) Rijckaert Van(der) Bruggen, Aerdt Gooris, m(eeste)r Jasp(ar) Van Schutteput, p(rese)nt en(de) dat accepteren(den) ind(en) naem en(de) tot behoeff des v(oir)s(creven) ten erffel(ijcken) rechte die v(oir)s(creven) Aert Gooris, dat accepteren(de) ind(en) naem Jans Bruynincx en(de) zijns v(oir)s(creven) broeders en(e) die v(oir)ghen(oempde Aerdt Gooris inde v(oir)s(creve) drije, zoo tot behoeff van hem zelven als van Aert Bruynincx, zijn(en) broede(re), p(er) mo(nitionem) jure, etc(etera), et satis die v(oir)s(creven) opdraeghe(re) ind(en) naem des v(oir)s(creven) Aert Gooris, oblig(ando) et submitt(endo) et waras op shee(re)n chijns van(den) gronde, te weten op ontrent een(en) st(uyver) chijs als op allen den co(m)me(re) en(de) recht d(aer)op vuytgaen(de) sond(er) meer, soo dat den v(oir)s(creven) Aerdt Gooris en(de) zijn(e) naer Jan(nen) en(de) Aert, zijn(en) erffven in toecomen(de) tijd(en) sal mogen ghenoech zijn, coram Borchgraeff, Stockmans, augusti xiii., 1635.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bruijninckx Henneken,

 

Bruijninckx Arnoldus, ° ca. 1590, + Werchter 02.06.1667, x met Margareta Wouters,

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 24 nov 1651:
Jan Van Vlasselaer in den naem van Job Vercalsteren heeft opgedragen de helft van zeven dm bosch aen de Gorisbergh tot behoef van Aert Bruijnincx x Margareta Wouters.
Wer1849/ 2: Fo 197v: 13 okt 1663:
Accoort tussen Jan ende Aert Bruinincx, broeders hebben verklaard malcanderen affgegaen ende gequitteert te hebben alle actien ende pretentien die welcken den eenen ten laste desandere inne enighe manieren souden comen oft vermogen te pretenderen hebben, soo ter canse vande penningen bijden voors Jan genoten over enige des voors Aerts vercochte boomen tot Rillaer als wel ter canse van enige rente, ende namentlijck van eene alsulcken rente van 13 gl sjaers aende kerke van Aerschot ende van 10 gl sjaers aan de heren kappelane van Loven als zij compet te samen hebben vergolden ende den voors Jan ierst afgeleijt ende gequiteert, mits den voors Jan in tgeheel sal comen te behouden die hellicht vanden bempt alhier tot Werchter genoempt Lackersel waervan d
ander hellicht is competerende Peeter Goris, ende dat sij voorts tusscen malcanderen egalijck sullen comen te genieten ende te deylen seker stuck goets tot Rillaer genoempt Aert Goris Wolfsdonck, met een stuck lant aldaer genoempt die jaecht ende den bosch genoempt het IJesvelt.
Wer1849/ 2: Fo 198: 13 okt 1663:
S+D tusschen Jan en Aert Bruijnincx
1) Jan Bruijnincx
- huis en hof met lande annex tot Rillaer, zeven en half dm
- onderhalf dml lants aldaer int Bosschaertsvelt
- een half bunder land, voortyts Gilberts huis en hof met drij dm daeraen annex
- een boender soo lant als scaverije opden Wolfsdonck
- een half boender aldaer opden Cleijn Langbempden
- een half boender aldaer opden Wolfsdonck
- een boender soo heijde als weijde aldaer
- een half dm land aldaer opden Meijminck
- vijf dm land met drij dm weijden aldaer genoemt den schans opden Wolfsdonck
- de hellicht van een half dm aldaer int Weerdebroeck waervan dander hellicht competeert Niclaes Bruijnincx
- vijf dm weijden aldaer genoempt den Wolfsdonck vercregen tegen Jan Van Eertrijck
- alles opden voorderen last van verbeternisse van tpaert ende deel gebeleven aan Aert Bruijnincx te moeten geven de somme van 160 gl.

 

Bruijnincx Joannes, XI - XII - XIII.

 


 

XI - XII - XIII - Bruynincx Joannes Mr (S1994 + S2244 + S4980), ° ca. 1590, x (niet H, Bet, Rot, W+, ) Vertennen Anna (Catharina) (S1995 + S2245 + S4981), ° 1586-1597.

 

Jan Bruijnincx met procuratie van Geertruijdt Hontas ‎(?)‎ overlange bejaerde dochter heeft opgedragen bij titele van gifte inter vivos drij dm land geheeten d'Ackeleijevelt gelegen tot Ninne onder Werchter aan constituante eertyts vermaeckt bij testament van wijlen jouffr Elisabeth Cleijmans we joncker Jans Romme ‎(?)‎ tot behoef van Anneken Vandenberghe,  wordt gegoet aan mr Huijbrecht Van Hove tot behoef vandevoors Anneken Vandenberghe.

Wer1849/ 1: Fo 115: 20 juli 1634:
- Anneken Callewaerts x Peeter Vandermeeren,
- Niclaes De Hooge met procuratie bij Maecijken Vandermeeren, Peeter Calewaerts jonkman oudt 28 jaeren, Maeijcken Calewaerts joenge dochter oudt 21 jaeren welcke voors Peeter Calewaert hem is sterkmakende voor Jacques Calewaert sijnen broeder minderjaerig mede oock voor de voors zijne susters ...
- Anthoon Van Malcot als vaderlijk momboir van Jenneken Van Malcot behouden van Digna Calewaerts sijne eerste huijsvrouwe
verkopen aan Jan Bruijnincx x Jenneken Verthennen een stuk land met een bempt daaraan gelegen tot Tremeloo ter plaetse genoemd de Hoeijvelden tsamen groot ontrent 15 dm ‎(erfgen Anthonis Goris, Jan Schrijns).‎
In de marge: compareerde in propre persone Jan Van Maelcoth heeft bekend ontvangen te hebben van Jan Bruijnincx soo die capitaele penningen als verloopen vanden rente van 33 gl sjaers ‎(12 mei 1665).‎
Wer 5844: ca 1637:
- item noch naer Breda geweest met Peeter Van Tongelen doen Jan Bruijnincx gevangen was vijf dagen
- item noch een dag gevangen geweest met Jan Bruijnincx.
AVT1: ‎(omgekeerde bladzijde)‎: 28 nov 1649?
Memorie vant gene Jan Bruijnincx ende Merten Briers hebben geaccordeert:
Merten Briers belooft aan Jan Bruijnincx te geven voort onderhouden van Peeter Bruijnincx x Elisabeth Briers volgens hun accoort 26 gl ... ten ware dat het coren de anno 1651 ende 1652 onder .. het spijckel van coren waer gereeckent... als ses sgl
soo sal Merten Briers aan Jan Bruijnincx moeten opleggen ende is minder gestelt als ses gl die vierdel sal Merten Briers naer raet smelten aende voors 26 gl, voor is afgesproken in dijen Jan Bruijnincx het ‎(vercken?)‎ van Peeter Bruijnincx sijn sone ... te houden van half meert ... tot den 7? van een geheel naestcomende jaer soo sal Merten Briers dienen het voeders of houwen van een winter?. aen voors 26 gl, en dat om redenen Jan Bruijnincx segt dat hij het veulen van Peeter Bruijnincx soude gehouden hebben twee winters en eenen somer dwelck merten sal ondersoecken alsoo te sijn ... niet, versaeckende die houwelijcke goederen van voors Peeter Bruijnincx x Elisabeth Briers en alle andere.
Wer1849/ 2: Fo 85v: 27 feb 1658:
S+D kinderen Merten Briers behouden van wijlen Cathlijn Goris over die goederen op hen verstorven bij dode Henrick Goris x Maria Van Loosvelt ‎(hun grootouders)‎
- Henrik Briers
- Jan Briers geasst met Jan Janssens Pavie
- Peeter Briers geasst met Merten Briers sijn vader
- Elisabeth Briers x Anthoon Lauwers met Jan Bruijnincx als grootvader van haar kinderen behouden van wijlen Peeter Bruijnincx,
alle kinderen wijlen Peeter Goris alias Bruers daer vader af is den vs Merten Briers hebben onder overeengekomen over S+D over gronden en erven en renten als op hun voor hun paert en deel zijn verstorven mits die doot en aflijvigheijt van Henrik Goris alias Briers x wijlen Maria Van Loosvelt hunnen resp grootouders, salvo dat het vierde paert ende deel van seker blocken lant alhier gelegen tot Varent aenden voors Hendrik Briers voor vuijtgelaeten in recompense vanden renuntiatie vande voorkeuse ende consent gedreagen totter lotinghe van deser deylinge, waervan aenden vs Hendrik alnoch een vierde paert was competerende vuijt crachte & naer vermogen vande testamente van wijlen Cathlijn Poortmans, ende die resterende hellicht competeert aan Remeijs Verthiers, het selve een vierde paert bij den vs Hendrik wordt overgelaten & gecedeert aenden voors Jan Briers sijn broeder in recompense ende dancksegginge van de permutatie van malcanderens lotinge.
Wer1849/ 2: Fo 121v: 8 maart 1661:
S+D tussen Jan Bruijnincx onsen president schepen ende Peeter Goris schepen der banderije van Rotselaer, over den Lanckbempt: sesse en half dm te Tremelo de oostzijde aan Jan Bruinincx en de westzijde aan Peeter Goris.

Jacop Bruijnincx, Aert Wouters, ende Jan Michiels alle kinderen en erfgen van Jan Bruijnincx saliger memorie verhuren aan Peeter Custers uit Rillaar huis, hof, schuere ende stallinge met alle zijne toebehoorten ende landen gelegen tot Rillaer competerende de erfgen van Jan Bruijnincx wesende ontrent 6 boenderen land in pachte gehouden door Anthoon Nys.
Not. Van Tongelen, 140278, 12-2-1670:
Jan Michiels pachter te Werchter verhuurt aan Gilis De Keyser Janssone ‎(Betekom)‎ zijn huis, schuur en stal en huisland te Rillaer omtrent de Motte eertijds toebehorende aan Jan Bruynincx.
AVT2: 11 feb 1670:
Jan Michiels, pachter, verhuurt aan Guilliam De Keijser Jansone uit Betekom sijns comparant huijs, schuere ende stallinge met het huislant gelegen onder de heerlijkheijd van Rillaer ontrent die Motte eertyts toebehoort hebbende Jan Bruijnincx, item alnoch een half boender lant int Boschaertsvelt, item een half boender bempt int Rommeloren broeck, item die heijde en bosch competerende Jan Michiels, item noch een boender lant op den Wolfsdonck, item een half boender bempt gelegen op Doude Motte, item noch een half boender land op de Wolfsdonck etc . . .

 

Onderstaande akte e.a. van emancipatie met dank aan Paul Peeters:

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8260, folio 6r°, akte dd. 18.02.1647.

Transcriptie

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen

van Loven naerbeschreven gestaen Jan Bruynincx,

heeft behoorelijck geemancipeert ende vuyt

sijnen broode gedaen Peeter, Joos ende

Maeycken Bruynincx, sijne kinderen, bij hem

verwect vuyt den schoot van Anneken

Vertennen, sijne huysvrouwe, quo facto

Jan Schellekens recunduxit in forma, eodem

et coram eisdem.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Joannes Bruynincx en Anna Vertennen, inwoners van Tremelo onder Werchter, die een lening van 600 karolusguldens aangingen bij de abdij van Averbode. Voor de lening waren zij een jaarlijkse en erfelijke rente van 30 guldens verschuldigd aan Vincentius Corselius uit Leuven, die als rentmeester optrad namens de abdij van Averbode. Uit de randvermelding in de marge blijkt dat de lening op 10.04.1670 werd afbetaald door Arnoldus Wouters (x Margaretha Bruynincx), schoonzoon van de rentgelders. Vincentius Corselius was op dat ogenblik reeds overleden. Petrus Vaes, licentiaat in de rechten, trad toen namens de abdij op.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 206v., akte dd. 3 april 1635.

 Item in tegenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Bruynincx en(de) Anna Vertennen, gehuysschen, woonende tot Tremeloo onder Werchter, hebben elck int besunder en(de) een voor al bekent en(de) bekennen mits desen deuchdelijck schuldich te sijn aen s(ieu)r Vincent Corselius, alhier p(rese)nt en(de) t' selve accepteren(de) in(den) naem en(de) tot behoeff des convents van(den) goidtshuyse van Everbode, dertich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) t' stuck, loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden totter tijdt van(de) quytinghe van dijen toe, de welcke t' allen tijden sal moghen gedaen worden, elcken carolusgulden daervan met twintich gelijcke guldens en(de) met volle rente et tantum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) indivisim prout in forma, signanter praedicta mulier renuncians privilegio sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata, consenteren(de) voorts die voors(chreve) gehuysschen tot beter vasticheyt der voors(chreve) rente en(de) der jaerl(ijcxe) betaelinge van dijen int maecken van beleyde en(de) mainmise over h alle henne meubele en(de) immeuble goeden en(de) int decreet van dijen sonder voorgaen(de) daegement ende specialijck over een stucxken landts met een(en) bempdt daeraen, geleghen tot Tremeloo, ter plaetsen gen(oem)t de Hoyvelden, t' saemen groot ontrent xv dachm(aelen), gelijck tselve in sijne regen(oten) geleghen is tusschen die goeden François Veeydaels ter ie., d' erfgen(aemen) Anthoon Goris ter iie., Jan Schrijns ter iiie. en(de) iiiie. en(de) d' erfgen(aemen) Bap(tis)ta Van Balen ter ve. en(de) een weechstraetken ter vie. sijden, verclaerende t' selve goedt alleen belast te sijn met eene gichte en(de) xxxiii g(uldens) erffel(ijcke) rente, quytbaer met ses hondert guldens eens, item op een(en) bempdt van ses dachm(aelen) daer ontrent geleghen, regen(oten) de weduwe de Pleynes ter ie. Bap(is)ta Van Balen ter iie. en(de) sheeren straete ter andere iie. sijden, belast met sheeren chijns, coram Borchgreeff, Van(der) Hulst, iiia. aprilis 1635. 

            In de marge.

 Op heden desen xen. aprilis 1670 compareerde heer ende m(eeste)r Petrus Vaes, licentiaet inde rechten, den welcken vuyt crachte van seeckere manuale procuratie, gegeven bij den eerw(eerdigen) heere prelaet ende het geheel convent van Everbode in date tertia aprilis 1670, heeft bekendt ontfanghen te hebben die somme van sesse hondert carolus guldens, wesende die capitaele penningen der rente van dertich guldens erffel(ijck), in witte dese naerder begrepen, vuyt handen van(de) van Aert Wouters, een der erffgenaemen Jan Bruynincx ende oversulcx geconsenteert inde cassatie der selver, welcke procuratie, alhier is gesien ende gebleken, eodem.

Pet. Vaes.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Joannes Bruyninckx en zijn vrouw Anna Vertennen dochtere Petrus, inwoners van Werchter. In de procuratie, die volgt op de eigenlijke akte, wordt bevestigd dat Joannes de zoon is van Joannes en Margaretha Bosschaerts. Anna Goris, die verderop in de procuratie wordt vermeld, is de moeder van Anna Vertennen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 168r., akte dd. 2 mei 1630.

Item in tegenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Joos Dens vuyt cracht en(de) naer v(er)moghen van sekere speciale en(de) onwederoepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij en(de) van weghen Jan Bruynincx sone Jans en(de) Anna Vertennen dochter Peeters, wettighe gehuysschen, woonen(de) onder Werchter, gepass(eer)t voorden ad(vocae)t G. Loesen als openbaer not(ari)s en(de) sekere getuyghen opden xxiiii. aprilis lestleden, alhier gesien ende volg volcomel(ijck) gebleken, waeraff den teneur int eynde deser is volgen(de) et subscribatur, heeft in dijer qualiteyt bekendt deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen heer en(de) m(eeste)r Paulus Cools, licentiaet inde rechten, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de) vijffentwintich carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck, loopende Brabantsche munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) den xxiiiien. aprilis te v(er)schijnen en(de) in deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien ingestelt oft naermaels inne te stellen in futurum, quolibet assecutum et tantum ob(ligando) et sub(mittendo) personas et bona o(mn)ia p(rese)ntia et futura, predictorum consti(tuen)tium ac ren(unciando) prout in forma, et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) rente van xxv g(uldens) t' allen tijden sal moghen gequeten worden volgen(de) den teneur der voors(chreve) procuratie ende tot beter vasticheyt der voors(chreve) rente, soo consenteert die v(oor)s(chreve) Joos Dens int maecken van mainmise over allen de meuble ende immeuble goeden der voors(chreve) consti(tuen)ten en(de) int decreet van dijen sonder daertoe gedaeght oft geroepen te moeten wesen, ende specialijck over de partijen van erffgoeden, inde voors(chreve) procuratie gespecificeert, coram Assche, Grave, iia. maii 1630.

In de marge.

Op heden den viiien. marty 1647, soo heeft s(ieu)r Paulus Cools bekendt vuyt handen van Jan Bruyninx ontfangen te hebben de capitaele pen(ningen) met het v(er)loop deser rente van xxv rinsg(uldens) erffel(ijck), consenteren(de) voorsulcx in(de) cassatie der s(elv)er, promitt(ens) et ob(ligando), et(ceter)a, in forma, actum ut supra, ende was ondert(eeckent) Paull. Cools.

Teneur van(de) procuratie, in desen v(er)melt.

Compareren(de) op heden den xxiiiien. aprilis duysent ses hondert dertich Jan Bruynincx sone Jans en(de) Anna Vertennen dochter Peeters, wettighe gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, de welcke hebben bekendt te hebben ontfanghen vuytte handen van heer en(de) m(eeste)r Paulus Cools, licentiaet inde rechten, de somme van vier hondert guldens, waervoor sij geloven jaerl(ijcx) te betaelen aen(den) s(elv)en Cools, p(rese)nt en(de) accepteren(de) eene erff rente van xxv g(uldens) siaers, daeraff den ien. valdach sal sijn den xxiiiien. aprilis duysent ses hondert eenendertich en(de) soo voorts totte redemptie toe, die sal moghen gebeuren mette v(oor)s(chreve) somme van vier hondert guldens in goeden geevalueerden gelde t' eender reyse, dan sullen moghen de twee hondert guldens, te weten de hellicht afflegghen mits t' selve adverterende een halff jaer voor den valdach, ander sal d' afflegginghe moeten worden gedaen t' eender reyse, gelovende ondertusschen de voors(chreve) rente jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren binnen der stadt Loven ten huyse van(den) voors(chreven) Cools en(de) sijne representanten, los en(de) vrije van allen impositien en(de) te stellen panden, dobbele rente weerdt sijnde, constituerende tot meerder v(er)sekerheyt Joos Dens, Libert Stevens en(de) een yeder thoonder deser om t' gene voors(chreven) is voor meyer en(de) schepen(en) van Loven te v(er)nieuwen en(de) aldaer te consenteren inde voluntaire condemnatie, mede int maecken van mainmise en(de) decreet sonder daertoe gedaeght te sijn op alle en(de) yegewelcke henne goederen en(de) besondere opde goederen, gelegen te Rillaer, opden voors(chreven) Jan verstorven bij de afflijvicheyt van sijne ouders Jan Bruynincx en(de) Margriet Boschaerts, consisterende in landen, bempden, bosschen en(de) broecken tot sesthien boenderen, hem voor de hellicht competeren(de), de welcke tegenwoordel(ijck) is houdende en(de) gebruyckende Anna Goris, moeder en(de) schoonmoedere der voors(chreve) comp(aran)ten, namentl(ijck) op huys en(de) hoff, groot een halff boender, geleghen opde Mot te Rillaer onder den heer van Schoonhoven, item int block landts, daer t' s(elv)e huys op staet op drije en(de) een halff dachm(aelen), regenoten Claes Bruynincx ter ie., Niclaes Salien ter iie., Ph(i)l(ip)s V(er)braecken ter iiie., item opde Wolfsdonck, soo landt als bempdt, ontrent drije boenderen, regen(oten) Claes Bruynincx ter ie., de voors(chreve) Anna Goris ter iie. en(de) Niclaes Salien ter iiie., de Groote Bempdt ter iiiie. sijden, item op een halff boender int Rommelen Broeck, regen(oten) Jan Van Casteren, den Demer en(de) d' erffgen(aemen) van Franssen Oliviers ter iiie., de kercke van Rillaer ter iiiie. sijden, item op een dachm(ael) int Weerde Broeck, regen(oten) de Demer, den abt van S(in)te Geertruyden en(de) Cornelis Thielens met Niclaes Bruynincx Ph(i)l(ip)s soon ter andere, item onder Aerschot twee en(de) een halff dachm(ael) landts opde Vroenacker, regen(oten) den abt van S(in)te Geertruyden, Ph(i)l(ip)s V(er)braecken t' saemen ter ie. en(de) de straete naer het Bitterveldt ter andere, item opde proprieteyt der goederen, de voors(chreeve) Anna Vertennen aengestorven, de welcke sij comp(aran)ten sijn besittende onder Werchter, gelovende allen t' s(elv)e onwederoepel(ijck) van weerden te houden onder ob(liga)tie, sub(miss)ie en(de) ren(untia)tie in forma, actum tot Loven ter p(rese)ntien van m(eeste)ren Martinus Le Groz en(de) Jan Coenen, getuyghen, hiertoe geroepen, hebben(de) de comp(aran)ten geteeckent d' originele deser, mij p(rese)nt als not(ari)s, en(de) was ondert(eeckent), G. Loesen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bruynincx Margaretha, X (S997), ° ca. 1617,

 

Bruynincx Joannes, (°) Werchter 12.02.1620 (g. Joannes Verhoeven ex Aarschot en Maria Wouters),

 

Bruynincx Petrus, (°) Werchter 20.02.1624 (g. Franciscus Stroobants en Maria Van Looffen), x Werchter 21.11.1649 bloedv. 4 de gr. (g. Bruijninx Joannes en Briers Martinus) met Elisabeth Bries (S2535), deze x 2 Werchter 26.07.1656 (g. Lauwens Petrus sr en Briers Henricus) met Lauwens Antoon (S2534), (°) Werchter voorregister ?, deze x 2 Rotselaar 09.04.1668 (g. Janssens a Pavie Joannes en Bets Petrus) met Vanden Panhuijsen Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bruijnincx Henricus, (°) Werchter 01.08.1650 (g. Goris Henricus en Goris Anna),

     Bruijnincx Martinus, (°) Werchter 13.02.1652 (g. Bries Martinus en Vertennen Anna),

     2. Lauwens Catharina, XI (S1267), (°) (niet W, Rot, H, K, Bet, S, Beer, Wes, Wak, Wez, Duf, ),

     Lauwens Petrus, (°) Rotselaar 13.01.1660 (g. Goris Petrus en Maria Van Eijck alias Paps nomine Margareta Goris),

     Lauwens Magdalena, (°) Rotselaar 15.05.1662 (g. Lauwers Joannes nomine Lauwers Petrus en Peeters Magdalena),

     3. zie Lauwens,

 

Bruynincx Catharina, (°) Werchter 16.06.1627 (g. Adrianus Nijs en Catharina Goris filia Henrici),

 

Bruynincx Judocus, XI - XII (S1122 + S2490),

 

Bruynincx Joanna, x Werchter 01.07.1653 (g. Crabbe Petrus en mag. Joannes Schellekens) met Arnoldus Crabbe, geen fii in Werchter,

 

Bruynincx Jacobus,

 

Bruynincx Maria, ° 1630-1637, x Werchter 09.07.1656 (g. Arnoldus Michiels, Joannes Bruynincx en Joannes Verhagen) met Machiels Joannes, deze x 2 Werchter 16.03.1680 (g. Anthonis Cornelius en Gooris Henricus) met Elisabeth Dox,

     Uit dit huwelijk:

     1. Machiels Arnoldus, (°) Werchter 09.05.1657 (g. Machiels Arnoldus en Goris Anna),

     Machiels Clara, (°) Werchter 08.12.1658 (g. Joannes Thijs chirurgijn en Clara Wouters),

     Machiels Joannes, (°) Werchter 13.02.1661 (g. Arnoldus Wouters en Magdalena Lens),

     Machiels Maria, (°) Werchter 13.02.1661 (g. Arnoldus Michils fs Arnoldus en Maria Wouters),

     Machiels Anna, (°) Werchter 02.09.1663 (g. Adrianus Van Adorp en Barbara Van Esche l. filia sua),

     Machiels Petrus, (°) Werchter 08.05.1666 (g. Wouters Petrus en Bruijnincx Margareta),

     x Werchter 17.02.1694 (g. Joannes Van Tongelen en Egidius Hoylaerts) met Anthonis Barbara,

     Machiels Hendricus, (°) Werchter 03.03.1669 (g. Van Langendoncx Hendric en Wouters Anna),

     Machiels Adrianus, (°) Werchter 16.09.1671 (g. Machiels Adrianus en Goris Anna),

     Machiels Catharina, (°) Werchter 24.05.1674 (g. Vandebroeck Egidius en Fobelets Catharina),

     Machiels Cornelius, (°) Werchter 31.10.1675 (g. Cornelius Dox en Clara Wouters),

     2. Machiels Daniel, (°) Werchter 12.04.1683 (g. Van Hamme Daniel dnus secr. van Werchter en De Waarsegger Anna n. Bries Maria).

 


 

X - Wouters Arnoldus (S996), ° ca. 1617, x Werchter 31.01.1644 (g. Bruijnincx Joannes en Wouters Petrus) met Bruynincx Margaretha (S997).

    

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

    

Wauters Martinus, (°) Werchter 12.10.1645 (g. Wauters Martinus en Goris Anna),

    

Wauters Joannes, IX (S498), (°) Werchter 27.08.1647 (g. Verhaegen Joannes Dnus en Wauters Catharina),

    

Wauters Anna, (°) Werchter 24.01.1649 (g. Van Adorp Adrianus en Bruynincx Maria nomine Wauters Anna), x Werchter 30.01.1672 (g. Wauters Arnoldus en Van Langendonck Henricus) met Van Langendonck Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Margareta, (°) Werchter 22.12.1672 (g. Van Langendonck Henricus en Bruijninx Margareta),

     Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 23.09.1675 (g. Wauters Arnoldus en Van Adorp Barbara), 

 

Wauters Maria, (°) Werchter 09.04.1651 (g. Michiels Arnoldus en Bruijnincx Maria), x Werchter 23.05.1676 (g. Wauters Joannes en Bloms Michael) met Isaac Van Salm,

     Uit dit huwelijk:

     Van Salm Joannes, (°) Wezemaal 13.08.1677 (g. Wouters Joannes en Van Salm Anna),

     Van Salm Arnoldus, (°) Wezemaal 11.01.1680 (g. Wouters Arnoldus en Van Salm Susanna), 

     Van Salm Catharina, (°) Wezemaal 30.01.1682 (g. Van Salm Martinus en Van Emelen Catharina),

     Van Saelms Petrus, (°) Werchter 18.12.1684 (g. Van Saelms Petrus en Wauters Clara),

     Van Salm Guilielmus, (°) Werchter 14.07.1687 (g. De Pauw Guilielmus en Machiels Anna), 

     Van Salm Clara, (°) Werchter 30.09.1689 (g. Van Langhendonck Petrus en Van de Bin Joanna n. Wouters Clara), 

     Van Salm Clara, (°) Werchter 25.12.1690 (g. Meulemans Joannes en Van Langendonck Adriana n. Wauters Clara),

 

Wauters Elisabeth, (°) Werchter 21.04.1653 (g. Worteleers Wilhelmus en Van Inthaudt Elijsabeth),

    

Wauters Clara (Anna), (°) Werchter 28.01.1655 (g. Bruynincx Judocus en Wauters Clara), x Werchter 07.02.1680 (g. Van Roost Cornelius en Michiels Arnoldus) met Guiliam De Pauw, geen fii H, W,

    

Wauters Arnoldus, (°) Werchter 24.10.1656 (g. Michiels Joannes en Wauters Anna), x met Van Langendonck Adriana, (°) Werchter 29.09.1660, fa Joannes x Van Hove Anna,

     Uit dit huwelijk: 

     Wauters Joannes, (°) Werchter 30.01.1682 (g. Wauters Joannes en Van Hoof Anna),

     Wauters Guilielmus, (°) Werchter 15.11.1683 (g. Wauters Joannes n. De Pauw Guilielmus en Van Langendonck Margareta),, 

     Wouters Catharina, (°) Werchter 09.03.1685 (g. Machiels Arnoldus en Van Langendonck Catharina), 

     Wouters Clara, (°) Werchter 07.03.1689 (g. Van Langendonck Christophorus en Wouters Maria n. Wouters Clara),

     Wouters Maria, (°) Werchter 25.01.1691 (g. Van Salm Isaac en Van Langendonck Maria), 

     Wouters Barbara, (°) Werchter 08.12.1692 (g. Van Eijcken Guilielmus en Van Langendonck Anna n. Van Langendonck Barbara).

     

Wauters Petrus, (°) Werchter 11.07.1660 (g. Bruynincx Joannes en Wauters Maria), x Mechelen Rom 21.01.1690 (g. Van Lemputten Henricus en Dnus Halen Gaspar) met Catharina Brigitta Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Joanna, (°) Werchter 09.02.1691 (g. Wauters Arnoldus en Van Langendonck Joanna),

     Wouters Arnoldus, (°) Werchter 12.10.1692 (g. Van Roost Cornelius n. Wouters Arnoldus en Moens Margareta n. Van Langendonck Joanna).

 

 

 

XI - XII - Bruynincx Judocus (S1122 + S2490), ° 1629 ? (niet W, Wak, ), + Werchter 20.01.1673, (+) Werchter 22.01.1673 in de kerk, x Werchter 17.10.1655 (g. Bruijnincx Joannes, Van Tongelen Arnoldus en Wauters Arnoldus) met Wauters Maria (S1123 + S2491), ° 1629 ?, + Werchter 20.03.1675 (meer bepaald in de nacht van 20 op 21.03.1675 (akte)), (+) Werchter 22.03.1675 in de kerk, deze laatste x 2 (niet W, ) met Geens Henricus. Deze x 2 Werchter 12.01.1676 (g. Van Vlasselaer Adrianus en De Worteleer Joannes) met Dirix Barbara, fa Jacobus en Van Houtfin Maria (zus van Michael), deze x 1 Werchter 06.04.1660 (g. Diericx Joannes en Vervoort Guilielmus) met Heijligen Joannes.

 

Onderstaande gegevens en logische gedachtengang met dank aan Paul Peeters.

Judocus (Joos) Bruynincx overleed te Werchter op 20.01.1673 en werd op 22.01.1673 aldaar in de kerk begraven. Zijn jongste kind, nl. Petrus, werd gedoopt op 12.12.1668. Bij de verwekking van het kind, ongeveer 9 maand voordien was Joos dus nog in leven. Op 23.01.1676 was Joos Bruynincx reeds overleden, want op die datum doet Jan Michiels als momboir van de kinderen van wijlen Joos Bruynincx en Maria Wauters na de dood van laatst genoemde Maria Wouters het leenverhef van de helft van drie dagmaal eusel, gelegen te Werchter en genoemd het Colckeussel, dit ten behoeve van hun kinderen Jan, Peter, Anna en Maria (Bruynincx). Jan Bruynincx, ca. 9 jaar oud, wordt aangesteld als sterfman. Tussen de verwekking van het jongste kind en het leenverhef op 23.01.1676 is er slechts één Judocus Bruynincx overleden. Bijgevolg staat het vast dat Judocus Bruynincx, overleden op 20.01.1673, de man was van Maria Wauters.

Maria Wauters overleed vrijwel zeker te Werchter op 20.03.1675. Tussen de doop van haar jongste zoon Petrus op 12.12.1668 en voornoemde datum van leenverhef op 23.01.1676 is slechts één Maria Wauters overleden, meer bepaald op 20.03.1675. Zij werd begraven op 22.03.1675, eveneens in de kerk. Dat zij eveneens in de kerk begraven werd, lijkt logisch, gezien haar man ook in de kerk werd begraven. In de overlijdensakte staat dat zij overleed in de nacht van 20 op 21.03.1675.

 

Wer1849/ 2: Fo 91: 6 feb 1659:
S+D kinderen Peeter Wouters x Maeijcken Van Hove
Aert Wouters en Aert Van Hove als wettige momboirs van Peeterken, Janneken ende Aertken Wouters met Joos Bruijnincx & Maijcken Wouters zijne huijsvrouwe, ende Jan Briers x Anneken Wouters hebben verklaard.
Wer1849/ 2: Fo 116v: 27 nov 1660:
Jacques Verstraeten met proc van Francois Scooners ‎(?)‎ voor notaris waarvan teneur als volgt: op 6 nov 1653 compareerde sr Francois Scooners baccalaureus inde rechten om te verkopen aan Jan Serneels landtman alhier binnen Werchter inden naem van Philips Van Inthout minderjarige sone wijlen Jacques Van Inthout waervan hij verclaert momboir ende voorganger te wesen, een besloten blok groot drije dm in den Haenwijkse hoek genoempt het Roomblok met de serviteit van te moeten maecken ende onderhouden het velen in de Broeckstraete ende dat mits die somme van 750gl & negen gl daerenboven voor een paer hantscoenen ... Philips Van Inthout wettelijck te gichten met recht van voorverkoop van de pachter ‎(ondertekent dr notaris Panhuijsen)‎. Joos Bruinincx, pachter x Maria Wouters kopen het block land op 27 nov 1660 van Philips Van Inthout.

AVT1: 24 april 1668:
Joos Bruijnincx als momboir van de onbejaerde kinderen wijlen Peeter Bruinincx synen broeder ende Elisabeth Briers, Anthoon Lauwens als vader en momboir van sijn onbejaerde kinderen die hij gewonnen heeft van die voors Elisabeth Briers wesende in haeren tweeden houwelijck ende Peeter Van Tongelen Jansone x Magdaleen Peeters ende haere onbejaerde kinderen die sij gewonnen heeft van Hendrik Bries haeren iersten man was constitueren Jan Briers hunnen C swager om in hunnen naam alsook voor zijn zelven, de persoon van Peeter Briers synen broeder te bedwingen ... om afstand te doen van de goederen die hij is bezittende uit hoofde van zijn grootvader Henrik Goris saliger memorie voor soo veel hij genoten heeft voor syn paert vande goederen die den voors Hendrik Goris staende sijnen weduwelijcken staet als andere sijnen naerhouwelijck heeft gecocht ende finalijcken daer hij vrije heer ende meester af was, van welcke goederen dat den voors Hendrik Goris bij forme van tractaet heeft gewild ende begeert dat de houwelijcken voorwerden gemaeckt tusschen Merten Briers ende Elisabeth Meeus sal worden voorgoet vast ende van weerde ... dat alle die voorkinderen van Merten Briers tselfde sullen lauderen etc...
AVT1: 17 sept 1669:
Jan Nijs ‎(?)‎ Peetersone wonende in Rillaer verkoopt aan Joos Bruijnincx x Maria Wouters drij dm en half bempt gelegen op Tremelo genoempt den Neerbempt
op 19 sept 1669 heeft Jan Nijs verklaard ten volle betaalt te zijn behalve 248 gl die derfgen Margriet Goris moeten trecken ten laste vanden voors Joos Bruijnincx

Joos Bruijninckx, siekelijk en debil van lichaeme x Maria Wouters maken testament.
AVT2: 9 juni 1673:

Hendrik Geens toekomstig bruidegom geast met Hendrik Van Avont sijnen schoonvader ende Maria Wouters we Joos Bruijnincx geasst met Aert Wouters ende Jan Wouters haere naeste vrienden en momboirs des noot synde te weten den swager ende broeder des voors Maria Wouters begeren onderling te sluijten een houwelijck

Maria heeft vier kinderen te weten Jenneken (Janneken), Peterken, Anneken ende Maria Bruijnincx krijgen bij geapprobeerde staet 300 gl eens.

AVT2: 16 juli 1673:

Hendrik Geens x Maria Wouters uit Tremelo bekennen schuldig ende ten achteren te zijn aan Aert Wouters jonkman ende broeder van Maria Wouters de somme van 100 gl eens welke afrekeninge is geschiet op 11 maart ll als wanneer de voors Maria nog was sittende in haeren weduwlijken staet – zullen in jaarlijkse rente afbetalen.

AVT2: 3 feb 1676:

Hendrik Geens x Barbara Diericq mitsgaders Cristiaen Van Bael als momboir van haer kinderen van wijlen Jan Heijligen haeren iersten man was verhuren aan Jan Kerkmans huis en hof, schuur en satllinge mette lange annex gelegen tot Ninde groot een boender, item een half bonder lant geheten den Dox gelegen aldaer.

Wer1876/1: 10 feb 1680:

Hendrik Geens x Barbara Dierickx na de dood van Adriaen Diricx haer broeder heeft verheven een dm land.

Wer1866: 12 mei 1682: Guilliam Van Eijcken x Anneken Bruijnincx heeft eed gedaen als momboir beneffens Jan Michiels over Jan & Peeter Bruijnincx sijn minderjarige swagers kinderen van wijlen Joos Bruijnincx x Maria Wouters.
Wer1850: Fo 260: 17 nov 1682:
Deylinge voor kinderen en erfgen van wijlen Joos Bruijnincx x Marie Wauters
- Peeter De Keijser als geede momboir van over Jan Bruijnincx
- Jan Michiels als geede momboir over Peeter Bruijnincx
- Guilliam Paeps alias Van Eijcken x Anneken Bruijnincx.

VDS: 7 dec 1713:

S+D Michael Heijligen, Maria Heijligen x Cornelis Vanderveekcen ende Hendrik Geens als vader en momboir van zijne kinderen van Jan Geens sijnen sone als hij leefde verweckt met Maria Bries sijne gewesene  huijsvrouwe geasst van schepen Jan Van Tongelen, alle kinderen van wijlen Jan Heijligen x Barbara Diricx hunne  ouders als zij leefden ende den voors Hendrik Geens huijsvrouwe als sij leefde.

LTS: 7 mei 1718:

Testament van Hendrik Geens:

Sijn universele erfgen de kinderen van zijn zoon Jan Geens x Maria Briers en als dese kinderen sterven sonder wettige oir dan aan de kinderen van Michiel Heijligen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bruynincx Anna, X - XI (S561 + S1245), (°) Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris),

 

Bruynincx Maria, (°) Werchter 20.02.1660 (g. Arnoldus Machiels en Anna Verhulst),

 

Bruynincx Elisabetha, (°) Werchter 04.12.1662 (g. Judocus Roeffs en Elisabetha Bollen),

 

Bruynincx Joannes, (°) Werchter 27.11.1665 (g. Bruynincx Joannes en Bruynincx Margaretha), x Werchter 14.03.1699 (g. Guilielmus Van Dijck en Joannes De Wijngaert) met Wortelaers Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Bruijninckx Catharina, (°) Werchter 22.12.1699 (g. Guilielmus De Wortelaer en Catharina Foblets),

     Bruijnincx Joannes, (°) Werchter 26.11.1701 (g. Joannes Geens en Anna De Wortelaer),

     Bruijninckx Maria, (°) Werchter 11.10.1704 (g. Guilielmus Worteleer n. Henricus Geens en Maria Van Leemput),

     x Werchter 04.10.1729 met Petrus Leijsens, (°) Werchter 03.01.1704, + Werchter 07.12.1748, fs Petrus en Maria Van Hove,

Hieronder een akte met vermelding van wijlen Petrus Ley(s)sens en Maria Bruyninckx, alsook hun kinderen Henricus, Arnoldus en Joanna Leyssens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8090, fol. 51r., akte dd. 21 januari 1786.

In de tegenwoordigheyt der heeren mijer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in sekere publieque condietie van vercoopinge, gehouden door den notaris G. Verstraeten, tot Werchter residerende, ter instantie ende van wegens de kinderen ende erfgenamen van wijlen Peeter Leyssens ende Maria Bruyninckx, in hun leven gehuysschen waeren binnen Werchter over ende ter saeke van sekere partije broeck bempt, groot onderhalf daghwandt onbegrepen der maete, gelegen in het Hellichter Broeck onder Rotselaer, regenoten het cappittel van Sinte Peeters binnen Loven ter eenre, mijnheer Dejonghe tot Mechelen ter tweedere, mijnheer Schotte ter derdere ende het clooster van Bethleem ter vierdere zeyden, los ende vrije goedt.

Over welck parceel landts den derden sitdagh is gehouden binnen Rotselaer ten huyse van Joannes Gijselinckx op den 5. january 1700 sesentachtigh, alswanneer is gebleken dat int' houden van den selven derden ende laesten sitdagh bij uytganck der brandende keersse cooper is gebleven sr. Joannes Vanaerschodt, innegesetene van Rotselaer, den welcken op den vijfthienden january daerinne heeft genomineert sr. Jacobus Henricus Vanaerschodt, innegesetene der stadt Loven, om ende voor de somme van twee hondert sesenseventigh guldens drij stuyvers wisselgeldt, daer onder begrepen palmslagh stuyvergelt, stomme ende andere hoogen, de vercoopers competerende, gelijck alles comt te blijcken uyt de quittantie, staende in de pede der originele condietie, luydende aldus.

De ondergeschreve Henricus, Arnoldus ende Joanna Leyssens als kinderen ende erfgenaemen van wijlen Peeter Leyssens ende Maria Bruyninckx, in hun leven gehuysschen waren binnen Werchter, bekennen bij dese wel ende deughdelijck ontfangen te hebben van sieur Henricus Vanaerschodt, in houwelijck met jouffrouwe Isabella Voghels, als gedenomineerden cooper int' naerbeschreve goed van wegens Joannes Vanaerschodt, sijnen broeder, innegeseten van het voorschreve Rotselaer, de somme van twee hondert sesenseventigh guldens drij stuyvers wisselgeldt, daer onder begrepen de principaele coopsomme, stuyvergeldt ende andere gestelde hoogen boven den lijfcoop van vijfentwintigh potten goed bier in voldoeninge van den coopprijs van het parceel broekbempt, breeder in de vorenstaende condietien met zijne regenoten gedesigneert, dienende dese alvolgens voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken, mits welcke verclaeren de ondergeschreve tot het selve goed geen het alderminste recht, actie ofte pretentie meer te hebben ofte te reserveren, directelijck nochte indirectelijk, dan stellende ende surrogerende den voorsen. gedenomineerden cooper in hunne plaetse, stede ende gerechtigheyt, consenterende dienaengaende in de ontgoede. ende goede. in forma, daer ende alsoo, waer toe sij onwederoepelijk constitueren allen thoonder deser ofte copije authentieque dijer ende den gedenomineerden cooper om te doen den eede, ten eynde desen coop niet en is gebeurt om gebracht te worden in eenige doode hant conform den vijfthienden artiekel van haere majesteyts placcaert van den 15. 7ber. 1753, actum binnen Rotselaer den vijfthienden january 1700 sesentaghtigh, onderteekent Hendrick Leysens, Aert Leysens, Joanna Leysens, H. V. Aerschodt, onderstont concordantiam attestor, signatum G. Verstraeten, nots. pubs.

Den voorschreven geconstitueerden uyt crachte uyt crachte (!) ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den voorschreven contracte condietie notariael heeft de selven alhier in alle ende iegewelcke zijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, herkent ende gerealiseert, eentsamentlijck ter manisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoempt met behoorelijke verthijdenisse ende renuntiatie opgedragen seker onder half daghwant broeck bempt, gelegen int' Hellichterbroeck onder Rotselaer, hier voren gespecificeert, ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdragere uyt de selve sesse vierendelen broeckbempt ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden daerinne met alle solemnitijten van rechten daertoe gerequireert, behoorelijk gegoeyt, gevest ende geerft d' heer Henricus Vanaerschodt, ende rentmr. van den Grooten H. Geest, ende desselfs huysvre. jouffe. Isabella Vogels, innegesetene der stadt Loven, present alhier den offl. Vanderveken, ten behoeve van de selve gehuysschen accepterende, naer dien den voorschreven geconstitueerden in handen des heere mijer hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majestijts placcaert van 15. 7ber. 1753 nopende d' acquisitie van immeubile goederen bij doode handen.

Coram joncker Gerardus Frans. Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende sr. Georgius Hubertus Vandenberck, schepenen, desen 21. janry. 1786.

     Bruijninckx Petrus, (°) Werchter 02.10.1707 (g. Petrus Bruijninckx en Maria Michiels n. Maria Hubbeleer begina),

     x Werchter 08.01.1735 met Adriana Theresia De Wijngaert, (°) Werchter 08.12.1702 (g. Hermannus Mierkens en

     Adriana Theresia Van Adorp), fa Carolus en Elisabeth Boyts,

     Bruijninckx Anna, (°) Werchter 24.02.1709 (g. Joannes De Wijgaerde en Anna Van Camp), + Werchter 19.04.1742,

     x 1 Werchter 23.07.1733 met Petrus Van Dijck, Rex gilda St.-Sabastiani, + Werchter 16.04.1735,

     x 2 > 1737 met Norbertus De Kock, ° Werchter ca. 1702, + Werchter 18.12.1780,

     Bruijninckx Joanna, (°) Werchter 20.12.1711 (g. Petrus Bruijninckx n. Guilielmus Van Eijken en Joanna Vinckx), + W 04.08.1796,

     x 1 Werchter 17.09.1738 met Egidius De Cock, (°) Werchter 28.05.1717, x 1 Werchter 02.02.1753 met Joannes De Kock, ex Baal, + Werchter 17.06.1783,

     Bruijninckx Guilielmus, (°) Werchter 14.02.1714 (g. Guilielmus De Wortelaer en Maria Van Eijken), + Werchter 16.02.1785,

     x Werchter 25.02.1748 met Joanna Maria De Maijer, (°) Werchter 11.11.1722

     (g. Cornelius De Maijer en Joanna Meulemans), + Werchter 24.09.1788, fs Joannes en Maria Hijligen,

     Bruijninckx Elisabeth, (°) Werchter 27.12.1716 (g. Joannes Van Leemput en Elisabeth Van Aerschot), + W 25.12.1784,

     x Werchter 01.02.1742 met Servatius Bols, (°) Haacht 04.07.1710, custos ecclesia Werchter, + W 01.05.1776 in kerk, fs Arnoldus en Elisabeth Van Esch,

     Bruijninckx Arnoldus, (°) Wercher 07.08.1719 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria De Wijgaert), + Werchter 14.06.1806,

     Bruijninckcx Simon, (°) Werchter 13.12.1722 (g. Simon Van Leemput en Anna Van Leemput),

 

Bruynincx Petrus, (°) Werchter 12.12.1668 (g. Wauters Petrus en Maria Bruynincx), x Werchter 28.02.1699 (g. Henricus Vermijlen en Jacobus Rijmenants) met Van Camp Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Bruijnincx Catharina, (°) Werchter 29.07.1701 (g. Arnoldus Van Eijcken en Catharina Van Camp),

     Brijninckx Maria, (°) Werchter 06.02.1704 (g. Adrianus Van Camp en Maria De Wortelaer),

     Bruijninckx Jacobus, (°) Werchter 18.03.1708 (g. Jacobus Van Kamp en Anna Van Eijken),

     Bruijninckx Elisabeth, (°) Werchter 22.12.1710 (g. Joannes Bruijninckx en Elisabeth Van Aerschot),

     Bruijninckx Joannes Baptista, (°) Werchter 07.09.1713 (g. Joannes Bruijninck n. Joannes Baptist Boliau en Maria Van Eijken),

     Bruijninckx Guilielmus, (°) Werchter 15.11.1716 (g. Guilielmus Van Eijken en Margaretha Vermijlen),

     Bruijninckx Anna, (°) Werchter 30.09.1720 (g. Petrus De Kijser n. Joannes Bruijninck en Anna Vermijlen),

     Bruijninckx Anna, (°) Werchter 18.09.1725 (g. Bruijninckx Joannes en Anna Van Bockhorst),

    

2. Heijligen Adriana, (°) Werchter 13.02.1661 (g. Vervoort Guilielmus en De Winter Adriana),

 

Heijligen Evrardus, (°) Werchter 03.04.1663 (g. Evrardus Van Kriekinghen en Elisabeth Van Tongelen),

    

Heijligen Michael, (°) Werchter 24.08.1664 (g. Dierix Michael en Fobelets Anna), x 1 Werchter 06.05.1694 (g. De Worteleers Petrus en Van Roost Arnoldus) met De Worteleers Maria, (zij x 1 Werchter 24.09.1681 (g. Mr Van Roost Cornelius en De Worteler Remigius) met De Kijser Henricus, + Werchter 27.12.1693, (ook wn van Schrijns Petronella)), + Werchter 14.03.1695, x 2 Werchter 12.04.1695 (g. Van Leemput Henricus en De Worteleers Petrus) met Van Langendonck Catharina, x 3 (niet W, ) met Meulemans Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Keyser Joannes, (°) Werchter 06.07.1682 (g. Joannes De Wortelaer en Joanna De Keyser), hij was primus te Leuven, filosoof te Lillo,

     De Keyser Anna, (°) Werchter 14.01.1684 (g. Petrus De Wijgaert en Anna De Worteler),

     De Keyser Maria, (°) Werchter 23.05.1686 (g. Egidius Van Avont en Maria Coens),

     De Keyser Petrus, (°) Werchter 18.08.1688 (g. Petrus De Worteler en Elisabeth De Wijgaert),

     De Keyser Anna, (°) Werchter 14.09.1690 (g. Petrus Van Bael en Anna Wouters),

     De Keyser Margareta, (°) Werchter 12.01.1693 (g. Gerardus De Keyser en Margareta De Worteleer), + Werchter 03.02.1693,

     De Keijser Henricus, (°) Werchter 09.04.1694 posthumus (g. Henricus Verstraeten en Elisabeth De Worteler n. Ida Van Tongelen), 

     2. Heijlighen fa, ° en + Werchter 07.03.1695,

     3. Heijligen Barbara, (°) Werchter 11.03.1696 (g. Vermijlen Henricus en Diricx Barbara),

     Heijligen Joannes, (°) Werchter 19.08.1698 (g. Geens Joannes en Van Leemputt Anna),

     4. Heijligen Maria, (°) Werchter 08.11.1701 (g. Lauwens Andreas en Heijligen Maria),

     Hijligen Henricus, (°) Werchter 25.11.1703 (g. Geens Henricus en Van Essche Adriana),

     Hijlige Cornelius, (°) Werchter 22.10.1705 (g. Van der Veken Cornelius en Meulemans Catharina),

     Hijligen Isaacus, (°) Werchter 01.07.1707 (g. Van Leemputte Isaac en Dirix Barbara),

     Hijligen Michael, (°) Werchter 21.01.1712 (g. Meulemans Michael en Goets Maria),

     Hijlige Petrus, (°) Werchter 08.08.1713 (g. Laurens Petrus en Meulemans Maria),

     Hijligen Anna Catharina, (°) Werchter 23.08.1715 (g. Van Essche Joannes en Van Leemput Anna Maria),

 

Heijligen Anna, (°) Werchter 13.08.1666 (g. Anna Mesmakers),

 

Heijligen Maria, (°) Werchter 20.08.1669 (g. Dierix Joannes en Holemans Maria),

    

Heijligen Henricus, (°) Werchter 02.08.1672 (g. Vervoort Henricus en Van Tongelen Elijsabeth),

    

Heijligen Joannes, (°) Werchter 12.09.1673 (g. Dierix Cornelius en Vermijlen Joanna),

 

Heijligen Henricus, (°) Werchter 28.10.1675 (g. Henricus Vermijlen en Anna Floblets n. Maria Vande Heurmen), + Werchter 16.07.1682,

    

3. Guens Joannes, (°) Werchter ...01.1680 (g. Dirix Joannes en Crispijn Catharina), x Werchter 06.05.1706 (g. Geens Joannes en Bries Petrus) met Bries Maria (Catharina bij x),

     Uit dit huwelijk:

     Geens Henricus, (°) Werchter 10.05.1707 (g. Geens Henricus en Van Langendonck Catharina),

     Geens Petrus, (°) Werchter 09.05.1708 (g. Bries Petrus en Meulemans Joanna),

     Geens Michael, (°) Werchter 08.09.1710 (g. Geens Henricus n. Hijligen Michael en Bries Joanna).

 


 

X - XI - Van Eyken Guilielmus (S560 + S1244), (°) Werchter 15.10.1648 (g. Castermans Joannes en Van Eyken Maria), x Werchter 29.11.1681 (g. Van Eijcken Henricus en De Keijser Petrus) met Bruynincx Anna (S561 + S1245), (°) Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris).

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eyken Arnoldus, IX - X (S280 + S622), (°) Werchter 01.12.1683 (g. Arnoldus Paeps en Anna Van den Eynde),

 

Van Eyck Anna, (°) Werchter 15.04.1686 (g. Henricus Gheens en Anna Wouters), x 1 Werchter 25.01.1711 met Petrus Bries, (°) Werchter 16.11.1671 (g. Petrus Boots en Maria Ingelborchs n. Van Langendon...), fs Petrus en Catharina Van Langendonck, 2 x (niet W, Wak, ) ca. 1724 met Christianus Van den Bosch, + Werchter 22.05.1760,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bries Guilielmus, (°) Werchter 16.12.1712 (g. Guilielmus Van Eijken en Catharina Van Langendonck),

     Bries Petrus, (°) Werchter 03.02.1714 (g. Petrus Boels en Maria Van Eijken),

     Bries Maria, (°) Werchter 04.09.1717 (g. Petrus De Wijgaert en Maria Bries), + Werchter 17.01.1778, x Werchter 10.07.1751 met Andreas Lauwers,

     Bries Arnoldus, (°) Werchter 03.09.1719 (g. Arnoldus Van Eijken en Anna Bries),

     Bries Joannes, (°) Werchter 28.07.1721 (g. Joannes Bruijninckx en Joanna Bries),

     2. Van den Bosch Catharina, (°) Werchter 21.01.1724 (g. Joannes Van Essche en Catharina Jansens),

     x 1 Werchter 08.06.1742 met Joannes Baptist Wortelaerts, (°) Werchter 03.02.1713

     (g. RD Joannes Baptist De Kijser, pastoor in Willebroek en Catharina Bries), fs Henricus Worteleers en Maria Bries,

     x 2 Werchter 22.06.1756 met Petrus Franciscus Jacobs, (°) Werchter 07.12.1732 (g. Petrus Franciscus Jacobs

     en Christina Derboven), fs Cornelius en Elisabeth Janssens,

     Van den Bosch Petrus, (°) Werchter 08.11.1726 (g. Petrus Van Eijken en Joanna Bries),

     x Werchter 06.04.1749 met Catharina Van Eijken, (°) Werchter 12.01.1720 (g. Petrus Viskens en Catharina Viskens), fa Arnoldus en Anna Viskens,

     Van den Bosch Anna, (°) Werchter 17.03.1729 (g. Joannes Bruijninckx en Anna Van Avont),

     x Werchter 25.02.1753 met Henricus Lauwens, (°) Werchter 21.02.1724 (g. Henricus Lauwens en Joanna Jansens), fs Adrianus en Elisabeth Jansens,

 

Van Eycken alias Paeps Adriana, (°) Werchter 28.01.1689 (g. Adrianus Van Campen en en Maria Lauwers),

 

Van Eijcken Maria, (°) Werchter 13.12.1691 (g. Joannes Bruijninckx en Maria ...),

 

Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 22.01.1696 (g. Petrus Bruijnincx en Catharina De Keijser), + Werchter 27.01.1758 (86 ann. 7 mens. Et Senior totius Parochiae), x Werchter 03.07.1723 met Anna Van Avont, (°) Werchter ...05.1696, + Werchter 01.12.1782, fa Egidius Van (H)Avent en Elisabeth De Kijser,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijken Anna Catharina, (°) Werchter 26.03.1724 (g. Petrus De Kijser en Catharina Van Eijken),

     x Werchter 13.07.1745 met Norbertus De Kock, ex Werchter, + Werchter 18.12.1780,

     Van Eijken Petrus, (°) Werchter 20.04.1728 (g. Petrus De Kijser en Catharina Scrijns),

     Van Eijken Maria, (°) Werchter 08.10.1728 (g. Henricus Van Langendonck en Maria Van Eijken), + Werchter 10.07.1776,

     x Werchter 16.03.1750 met Adrianus Hermans,

     Van Eijcken Joanna Maria, (°) Werchter 14.12.1730 (g. Arnoldus Van Eycken en Joanna Maria Bruijnincx),

     Van Eijcken Barbara, (°) Werchter 13.03.1733 (g. Joannes Van Esch en Barbara Luijten),

     Van Eijcken Joannes Baptista, (°) Werchter 06.02.1735 (g. Joannes Wouters en Elisabeth Van Aerschot),

     Van Eijcken Guilielmus, (°) Werchter 10.08.1737 (g. Guilielmus Van Gorp en Elisabeth Bruijninckx),

     x Werchter 26.02.1762 met Maria Catharina Jacobs, (°) Werchter 21.08.1737 (g. Henricus Guens en Maria Jacobs), fa Petrus en Anna Geens),

     Van Eijcken Joanna Maria, (°) Werchter 22.05.1739 (g. Michael Vloeberghs en Elisabeth Bruijnincx n. Joanna Maria Bruijnincx),

     x Werchter 17.02.1768 met Petrus De Meijer, (°) Werchter 15.07.1739 (g. Petrus Hijligen en Jacoba Boogaerts), fs Joannes De Maijer en Maria Hijligen),

     Paeps alias Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 30.06.1760 (g. Petrus Wouters en Anna Maria Staes), + W 14.02.1830,

     x (niet W, ) > 1789 met Anna Maria Goossens, (°) Werchter 24.08.1762 (g. Henricus Cornelius Goossens en Maria Lambert),

     + Werchter 09.11.1828, fs Cornelius en Maria Lambert).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom