Voorouderlijst Brugmans Guilielmus

 

Bruggeman(s), Bruggheman(s), Brug(h)man(s), Brugemans, Brug(ge)mann, Brüg(ge)mann, Brugma

Naam afgeleid van Van Brugge of Van der Brugghe(n). Zie daar.

Of voor iemand die bij een brug woont of een brugwachter.

 


Rotselaar begint 1604. In onderstaande gezinssamenstellingen zitten nog wat vraagyekens.

 

XII - Brugmans Guilielmus (S), fs Guilielmus ?, ° ca. 1540 (75 jaar in 1624)   x  (niet Rot, ) met Van Bygaerden Catharina, fa Cornelius x Magdalena Vanderzijpen,

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

SAL 6340/ B: Bedezetting Rotselaar °1597:
56. Willem Brugmans moldere tot Wijchmael bezit een huis en hof tot Rotselaer ledigh staende groot drie vd.
R1605 fo 20v: 17 maart 1601:
Niclaes Geerts als hem opdragere is vercocht geweest bij Willem Brugmans voor schepene van Loven dd
?. een half bunder lants gelegen onder Rotselaer tusschen de goeden van derfgen Cristiaen Aurogge, joncker Joachim De Thermonde Matijs Verelst, verkoopt hij nu aan Anthonis De Scrijmaker x Cathelijne Aurogge.
R1605 fo 26v: 16 juli 1601:
Willem Brugmans x Elisabeth Schellens verkoopt een dm lant int Rotselaerenvelt ‎(derfgen Cristiaen Aurogge)‎, aan mr Vranck Van Lechije x Cathelijne Van Criekinghe en haere beijde kinderen.
Sint Sebastiaensgilde nr 23: Extract uit den keurboek vanden hantboge tot Rotselaer:
Dit sijn de keuren gedaen ende overgebrocht bij de naerbes personen binnen ten tijde van Jasper Van Hoovelde gesworene beginnende op den vogeldag 1603 eyndende op ten vogendag 1604
- Jakob Van Bossche heeft gekeurt het schatlant aen drij linden seggende tot Willem Brugmans de jonge hebt gij daer een opstecker ick hebbe een negen & heeft eenen opstecker gegeven in gramme woede.
NR6485: anno 1605:
- aan Willem Brugmans van de molenstenen te brengen.
R1618/ 1: 29 jan 1653:
Declaratie ende verclaering gedaen bij Wilm Brugmans ten behoeffve mr Jan Van Criekinge ende d
'andere zijne kinderen
Wilm Brugmans oudt ontrent 74 of 75 jaeren heeft verclaert hoedat hij alsulcke rente van 100 gls capitaele als hij met wijlen Cathlijn Van Bijgaerden zijne huijsvrouwe in den jaere 1624 ten laste gehaelt heeft van Goort De Brier ende Anna Van Bijgaerden tot Kerstel onder Loven, voor Cornelis Brugmans hunnen soene inde zoeninge & voldoeninge vanden accoorden gemaeckt met eene vrinden & erfgen van wijlen Henrick Phannis over sekere ? ende reditie bij den vrs Cornelis zijnen sone geperpetreert aenden persoon vande voors wijlen Hendrik Phannis bij hem ende zijne voors huijsvrouwe .. dat deselve rente na hun doot ende aflijvigheijt aenden voors Cornelis soude comen te smelten, aen sijn paert en deel twelck in hunne achter te laeten goederen soude comen oft vermogen te pretenderen, ende daeromme in het belenen vande voors rente van 100 gls capitaels ten behoeve vanden voors Goort De Brier, specialijck te hebben verbonden sekere vijf vd leen goet onder de heere van ter Weert tot Rotselaer ... ende voorsulckx sijne intentie ende begeerte oock alnoch te wesen, dat den voors Cornelis sijnen soone naer zijn comparants doot ende aflijvigheijt aen sijne susters oft heure erfgen die voors rente sal hebben gelt te doen ende te houden voor geattesteert op het voors leengoet.
R1618/ 1 fo 365: 2 feb 1653:
Protest voor mr Jan Van Criekinge ende Jacques Vandenschriek als m+m van Cathlijn ende Elisabeth Brugmans hunne resp huijsvrouwen, dochters van Wilm Brugmans x Cathlijn Van Bijgaerden hebben verclaert hoe dat sij behouden hebben uit crachte van mamisse ende decreet der heeren wethouderen der stadt Loven daer op gevolgt vanwegens Goort De Brier vercocht te worden seker huijs ende hoff met noch een block daeraen annex groot ontrent die vijf vd gelegen alhier onder Rotselaer te Dieve ... hun comparanten vanwegens deselve hunne resp huijsvrouwen met Cornelis Brugmans gecompeteert hebbende voor de proprieteijt ende de voors Wilm Brugmans voor de tochte om te comen tot betaelinge van de principale penningen ende verloopen eender rente van se sgl ende vijf st tsjaers bij den voors Wilm Brugmans ende Cathlijn Van Bijgaerden hunnen comparanten schoonvader ende schoonmoeder ten laste gehaelt daermede te voldoen & te betaelen seker accoordt voorden voors Cornelis Brugmans hunnen schoonbroeder gemaeckt tegens de kinderen van wijlen Hendrick Phannius over den dootslag bij den selven Cornelis geperpetreerd aen den persoon vanden voors Hendrik Phannius, dat sij comparanten hun hebben genootsaeckt gevonden deselve goederen in hunne eijgene particuliere naeme inne te coopen bij publieque vercoopinge ... opdat die goederen andersints niet en souden hebben comen te vallen in vremde handen
.
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) twee schepenaktes, waarin melding wordt gemaakt van wijlen Joannes Van Crieckingen en wijlen Catharina Brugmans (kleindochter uit dit gezin).  Gerardus Van Crieckingen (broer of vader ?) en Jacobus Vanden Schrieck treden op als voogden van hun minderjarige kinderen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 336r°.

Item in tegenwoordighijt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in 2a., vuyt crachte ende naer Xmogen. van sijne procuratie en. commissie om den naerbeschreven contracte wettelijcken te moghen doen Xnuewen. ende te herkennen, gegeven, waer van den teneur van woorde tot wo[o]rde is volgende, luydende aldus.

Comparerende op heden den 7. octob. 1664 voor mij nots. en. getuygen naergenoempt Geeraerdt Van Crieckinghen ende Jaecques Vanden Schrieck, momboiren der onbeiaerde kinderen van wijlen mr. Jan Van Crieckinghen ende van Catharina Brughmans, die welcke met consent en. overstaen van. selve Catharina Brughmans ende Rijckaert Herriers, haere tegenwoordighen man, hebben bekent Xcocht. te hebben aen Jan Mommens, innegesetenen van Rotselaer, present ende accepterende, soo voor hem als voor Jan Imbrechts, oock innegeseten van Rotselaer, bij den voors. Mommens tot desen coope voor die hellicht geadmitteert ende tselve bij desen oock admitterende ingevolghe van. authorisatie der heeren weesmren. deser stadt ende die conditien daer over gehouden, voor mij noto. ende getuygen opden 19. septemb. lestleden als hoochtste verdierdere gebleven sijnde, een huys ende hoff mette stallinghen ende block daer van dependerende, gelegen in de Haeghstraete onder Rotselaer, regenoten die Heylige straete ter i., Joos De Vos ter ij., den hertoge van Arschot en. die Dijle ter iije. zijden, belast met elff molenvaten evenen, voor ende om die somme van vijff hondert vijffentnegentigch gls. xiij st. metten omgelde, waer aen sal corten die somme van vier hondert gls. capitael eender rente van xxv g. met drije jaeren verloops der selver tot ontlastinghe der voors. weesen, volgens die voors. conditie te betaelen aen joe. Diricx, devote dochter binnen dese stadt, ende nopende het restant der voors. somme tot hondert twintich gls. xiij st., gelovende die voors. cooperen te betaelen interest tegen den penninck xive. tot behoeff der voors. weesen en. alsoo eene rente van seven guldens thien stuyvers siaers, cours te nemen te Merte[n]smisse toecomende ende oversulcx te vallen voor d' eerste jaere te Mertensmisse van. toecomende jaere 1665 ende soo voorts totte quytinge toe, die welcke sal mogen geschieden alst die voors. cooperen gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente, gelovende ondertusschen die selve rente ten behoeve der voors. weesen jaerelijcx wel en. loffelijck te betaelen als schult met recht verwonnen, daer voore verobligerende hunne persoonen en. goederen ende namentlijck het voors. huys en. hoff, hier voorens ge[e]xprimeert, gelovende ter manisse altijt naerderen pant te stellen, constituerende partijen hinc inde allen thoonderen deser om t' ghene respective voors. is, te Xnuewen. voor allen heeren ende hoven daer des van noode wesen sal ende aldaer de voors. cooperen beneffens henne respective huysvrouwen, namentlijcken Maria Van Espen ende Elisabeth Molemans oft die ghene bij hen te noemen, te gichten ende te goeden in het voors. huys ende hoff met sijne dependentien, mede om tselve aldaer voor de voors. rente ende jaerelijcxe betalinge der selver te Xobligeren. ende op te draegen met geloefte van satis et waras het voors. huys en. hoff op elff molenvaten evenen volgens die voors. conditien sonder meer, waer voore die voors. comparanten elck in solidum ende int besondere hebben geloeft inne te staen onder obligatie van henne persoonen ende goederen, promittentes ratum et gratum, hebbende die voors. cooperen die xiij resteren. stuyvers comptant betaelt ende gelovende de voors. weesen van. voors. rente van xxv g. voortaen te ontlasten.

Actum tot Loven ter presentien van. nots. mr. Anthoin Sarton ende Jan Van Langendonck als getuygen, hebbende die voors. partijen dese geteeckent, mij pnt. als nots., ende was onderteeckent A. Van. Schrieck, den voors. De Man, geconstitueerde in desen, vuyt crachte ende naer Xmogen. als vooren heeft dit contract volgens den inhoudt der selver alhier in alles vernieuwt, herkent ende gereitereert, geloven. prout latius in. selven, obligan., submitten. ac renuntian. in forma ende dijenvolgende bij manisse des meyers heeft opgedraegen met behoirelijcke Xtijdenisse. den huyse en. hoff metten toebehoorten, hier voorens in sijne regenoten breeder geruert en. gespecificeert, ende mits d' ordonnantie van rechte die voors. opdraeghere daer vuyt ontgoyet ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoydt ende geerft Jan Mommens en. Jan Imbrechts, soo voor hen selven als voor henne beyde respective huysvrauwen en. hunne erffven, naercomelinghe[n] oft actie hebbende, erffelijck in toecomende tijden, per mo. jure et satis die vs. opdraeghers, obligan., submitten. ac renuntian. ut sup. et waras ut sup. ende tot naerdere vastichijt en. voor onderpant van. voors. rente van seven gls. x st. erffelijck ende jaerelijcxe betalinge der selver den voorschreven clercq De Man vuyt cracht als voor heeft alnoch opgedraegen het voors. huys en. hoff, exposit. impositus est hr. en. mr. Andraes Van. Schrieck, licentiaet inde rechten, alhier present en. tselve accepterende, inden naem ende tot behoeve van. voors. weesen om daer aen in cas van noode altijts te mogen Xhaelen., bij die voors. weesen hun wettich gebreck per mo. jure et satis die voors. opdraegeren obligan. et submitten. ut sup., coram De Bucq, Goffaert, xiiij octob. 1664.  Jacques Goffart.  M. Peeters.

 

Verder blijkt dat Catharina Brugmans na het overlijden van Joannes Van Crieckingen in het huwelijk trad met Richardus (Rijkaart) Herriers.  Dit huwelijk werd ingezegend te Rotselaar op 01.08.1656 (get. : Antonius Huart en Isaac Van den Panhuysen).

Uit het 2e huwelijk van Catharina Brugmans met Richardus Herriers zijn in Rotselaar geen kinderen gevonden.  Mogelijk bleef het 2 de huwelijk kinderloos.

In de akte wordt ook melding gemaakt van Anthoin Sarton, notaris te Rotselaar.  Waarschijnlijk is deze dezelfde als A. Sarton met standplaats te Leuven, waarvan nog één register bewaard is in het Rijksarchief met akten van de periode 1638 – 1657 (register nr. 13586).

Tot slot nog enkele woorden in de tekst die wel degelijk zo werden geschreven in de akte :

-     ombeiaerde > onbejaarde : minderjarige.

-     omgelde > ongeld : onkosten.

Andere voorbeelden zijn ombeslicht (onbeslist; onopgelost; onuitgemaakt), omberoerlijcke goeden (onroerende goederen) en ombestoort (onbelet; ongestoord; ongehinderd). 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 338v°.

Item in tegenwoordichijt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in 2a., vuyt crachte ende naer Xmogen. van sijne procuratie om den naerbeschreven contracte wettelijcken te mogen doen Xnuewen. en. te passeren, als thoonder deser gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Comparerende op heden den 7. octob. 1664 voor mij noto. ende getuyghen naergenoempt Geeraert Van Crieckinghen ende Jaecques Van. Schrieck, momboirs der ombeiaerde kinderen van wijlen mr. Jan Van Crieckinghen ende Catharina Brughmans, die welcke ten overstaen en. met consent van. selve, mede van Rijcquaert Herriers, haeren tegenwoordighen man, hebben bekent Xcocht. te hebben naer vermogen van. authorizatie der heere weesmeesteren deser stadt ende volgens die conditien daerover bij mij nots. ende sekere getuyghen gehouden opden 19. septembris lestleden, aen mr. Anthoin Sarton, nots. binnen Rotselaer, present ende accepterende, een stuck lants, groot ontrent sesse virendeelen, bij den molen gelegen tot Rotselaer voors., regen. d' erffgen. Peeter Van. Rijn in twee zijden, het straetken loopende van de groote baene ter iije., die groote baene ter iiije. zijden, voor ende om die somme van drije hondert achtendertich guldens twee stuyvers metten omgelde volgens die voors. conditien boven den loon van. notaris ende belleman, te betaelen tusschen dit en acht daegen in handen mijns notary ende ingevalle den selven Sarton de voors. somme binnen die voors. acht daegen niet en voldede, sal gehouden worden daer van te hebben gerenuntieert volgens die voors. conditien ende gepermitteert wesen aende voors. vercooperen sonder eenige interpellatie het voors. goet volgende deselve conditie anderwerffven tsijnen laste te Xcoopen. oft andersints daer mede te doen tghene hen gelieven sal, gelovende van wederzijden tgene voors. is, van weerden te houden, constituerende allen thoonderen deser om tgene voors. is, te Xnuewen. voor meyer ende schepen. van Loven ende alle heer en. hoff competent daer des van noode wesen sal met voluntaire condempnatie ende aldaer den voors. Sarton oft die gene die hij daer toe nomineren sal ingevalle die voors. voldoeninge binnen den voors. tijt aldaer te goeden ende te erffven op die lasten, bij de voors. conditie vuytgesproken, promittentes ratum.

Actum tot Loven ter pntien. van Jan Van Langendonck ende van. heere Cornelius Philippus Rigauts als getuyghen, hebben. die voors. partijen die minute deser geteeckent, mij pnt. als no[t]s. ende was onderteeckent A. Van. Schrieck, den voors. De Man vuyt crachte als voore heeft dit contract alhier vernuewt, herkent en. in alles ingevolge den inhouden van selven contracte Xnuewt., herkent ende gereitereert, geloven. als in. selven, obligan., submitten. ac renuntian. in forma, ende dijen volgens bij manisse des meyers heeft opgedraegen met behoirelijcke vertijdenisse die sesse virendeelen lants, in den boven geinsereerden contracte breeder geruert ende gespecificeert, ende mits d' ordonnan. van rechte den voors. opdraegere daer vuyt ontgoyet ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoyet ende geerft heer Henricus Sarton, onder pastoir van. parochiale kercke der heerelijckhijt van Temsche, alhier present ende accepteren. voor hem oft sijne actie hebben., erffelijck in toecomen. tijden, per mo. jure et satis die vs. opdraegere, obligan., submitten. ac renuntian. in forma, coram Goffart, Willemaers, xvij octob. 1664.  M. Peeters.

Hieronder nogmaals een schepenakte met vermelding van de kinderen van Jan Crieckingen en Catharina Brugmans. 

Naar het einde van de akte toe is er sprake van Gerard Van Crieckingen als voogd, allicht de broer van Jan en de peter van diens zoon Gerard, gedoopt te Rotselaar op 20.06.1646. Er wordt ook melding gemaakt van Richardus (Rijckaert) Herriers als schoonvader. Dit laatse woord dient geïnterpreteerd te worden als stiefvader.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 551v°.

Item in tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Niclaes Wouters vuyt cracht ende naer vermogen van speciale ende onwederroepelijcke procuratie, hem, tot t' ghene naerbeschreven staet, te doen, gegeeven, ende waer van den theneur hier naer is volghende, luydende aldus.

Compareerde op heden den xiijen. november 1664 voor mij notario en. getuygen naergenoempt Jan Aurogge, ingesetene deser baenderije, den welcken heeft bekent ende bekent bij desen ontfanghen te hebben van wegen die momboiren der kinderen van wijlen mr. Jan Van Crieckingen, die somme van hondert ende vijfftich guldens in goeden ende gevalueerden gelde, ter cause van welcke somme den voors. comparant heeft bekent ende bekent midts desen eene erffelijcke rente van negen guldens seven en. eenen halven stuyvers sjaers, cours nemende op heden date deser en. oversulcx voor d' ierste jaer vallen en. verschijnen sal opden xiijen. novembris 1665 ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, die welcke sal mogen geschieden alst den vs. compt. gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente, gelovende ondertusschen deselve rente jaerlijcx wel en. loffelijcken te betaelen als schult met recht Xwonnen., los ende vrije van allen impositien en. exactien, ingestelt en. inne te stellen, daer voer verobligerende sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, ende namentlijcken een dachmael landts, gelegen int Rotselaeren Velt, regenoten den voors. comparant ter eenre, mijnheer Operis ter ije., Adam Serniels ter iije., Aert Mols ter iiije. sijden, item noch een dachmael landts, gelegen opt selve velt, regen. Anthoen Van Mechelen ter eenre, Jan Foblets ter ije., Adriaen Booms ter iije., item noch een dachmael opt selve velt, regenoten den vs. compt. ter ie., mijnheer Operis ter ije., die wede. Vanden Panhuysen ter iije. en. iiije. sijden, item noch drije vierendeelen opt selve velt, regenoten Jan Machiels ter eenre, Jan Costermans ter ije., Gooris Vanden Panhuysen ter iije. en. iiije. sijden, waranderende deselve goederen alle voor vrije ende onbelast, constituerende alle thoonderen deser om t' ghene vs. is, te Xnieuwen. voor meyer en. schepenen der stadt Loven ende alle richteren competent met volontaire condemnatie ende aldaer deselve goederen voorde vs. rente en. jaerl. betaelinghe wettelijcken op te draeghen, promittens ratum et gratum onder obligatie, submissie ende renun. in forma, allen d' welck Geeraert Van Crieckingen, momboir, ende Rijcquart Herriers, schoonvaeder der selver kinderen, ten behoeve der selver alsoo hebben geaccepteert ende is te weten dat die hondert twintich guldens vuytte voors. hondert vijfftich guldens sijn geprocedeert vuyt seeckere rente, op heden date deser gequeten bij Jan Mommens en. Jan Imbrechts ten behoeve der vs. weesen, ende die dertich sijn geprocedeert vuyt het vercoop der goederen der vs. weesen.

Actum tot Rotselaer ter presentien van Jan Mommens ende van Jan Imbrechts als getuygen, hebbende die voors. compt. deser minute onderteeckent mij present als nots., signatum A. Vanden Schrieck den vs. Wouters, comparant en. geconstitueerde, den bovenges. contracte notariael alhier vernieuwt en. herkent, hebbende vuyt crachte ende naer vermogen als voer per mo., etha., heeft opgedraeghen met behoorel. verthijdenisse de vier parcheelen goets, in henne regenoten in den bovengeschreven contracte notariael breeder gespecificeert, expositie impositus est heer en. mr. Andries Vanden Schrieck (present ende accepterende) inden naem ende tot behoeff der kinderen en. erffgen. van wijlen mr. Jan Van Crieckingen, obligan., submitten. ac renun. in forma per mo. reddidit op eene voordaene rente van negen guldens, seven en. eenen halffven stuyvers sjaers te verschijnen, te betaelen en. te quyten als boven ende voorts alles achtervolghende en. in conformiteyt vanden bovengeschreven contracte notariael coram Dilbeeck, Vander Veken, xvij 9bris. a°. 1664.  A. Dielbeeck.

 

In de akte (met dank aan Paul  Peeters voor akte en commentaar ) maakt men melding van :

-     Guilielmus Brugmans;

-     Barbara Brugmans x Bartholomeus De Pelsmaecker zone Henricus;

-     Catharina Brugmans x Godefridus Vrolijcx.

Volgens deze akte zijn het kinderen van Guilielmus.

R1618/ 1: 29 jan 1653:
Declaratie ende verclaering gedaen bij Wilm Brugmans ten behoeffve mr Jan Van Criekinge ende d'andere zijne kinderen
Wilm Brugmans oudt ontrent 74 of 75 jaeren heeft verclaert hoedat hij alsulcke rente van 100 gls capitaele als hij met wijlen Cathlijn Van Bijgaerden zijne huijsvrouwe in den jaere 1624 ten laste gehaelt heeft van Goort De Brier ende Anna Van Bijgaerden tot Kerstel onder Loven, voor Cornelis Brugmans hunnen soene inde zoeninge & voldoeninge vanden accoorden gemaeckt met eene vrinden & erfgen van wijlen Henrick Phannis over sekere ? ende reditie bij den vrs Cornelis zijnen sone geperpetreert aenden persoon vande voors wijlen Hendrik Phannis bij hem ende zijne voors huijsvrouwe .. dat deselve rente na hun doot ende aflijvigheijt aenden voors Cornelis soude comen te smelten, aen sijn paert en deel twelck in hunne achter te laeten goederen soude comen oft vermogen te pretenderen, ende daeromme in het belenen vande voors rente van 100 gls capitaels ten behoeve vanden voors Goort De Brier, specialijck te hebben verbonden sekere vijf vd leen goet onder de heere van ter Weert tot Rotselaer ... ende voorsulckx sijne intentie ende begeerte oock alnoch te wesen, dat den voors Cornelis sijnen soone naer zijn comparants doot ende aflijvigheijt aen sijne susters oft heure erfgen die voors rente sal hebben gelt te doen ende te houden voor geattesteert op het voors leengoet.
R1618/ 1 fo 365: 2 feb 1653:
Protest voor mr Jan Van Criekinge ende Jacques Vandenschriek als m+m van Cathlijn ende Elisabeth Brugmans hunne resp huijsvrouwen, dochters van Wilm Brugmans x Cathlijn Van Bijgaerden hebben verclaert hoe dat sij behouden hebben uit crachte van mamisse ende decreet der heeren wethouderen der stadt Loven daer op gevolgt vanwegens Goort De Brier vercocht te worden seker huijs ende hoff met noch een block daeraen annex groot ontrent die vijf vd gelegen alhier onder Rotselaer te Dieve ... hun comparanten vanwegens deselve hunne resp huijsvrouwen met Cornelis Brugmans gecompeteert hebbende voor de proprieteijt ende de voors Wilm Brugmans voor de tochte om te comen tot betaelinge van de principale penningen ende verloopen eender rente van se sgl ende vijf st tsjaers bij den voors Wilm Brugmans ende Cathlijn Van Bijgaerden hunnen comparanten schoonvader ende schoonmoeder ten laste gehaelt daermede te voldoen & te betaelen seker accoordt voorden voors Cornelis Brugmans hunnen schoonbroeder gemaeckt tegens de kinderen van wijlen Hendrick Phannius over den dootslag bij den selven Cornelis geperpetreerd aen den persoon vanden voors Hendrik Phannius, dat sij comparanten hun hebben genootsaeckt gevonden deselve goederen in hunne eijgene particuliere naeme inne te coopen bij publieque vercoopinge ... opdat die goederen andersints niet en souden hebben comen te vallen in vremde handen.

 

Uit deze passages meen ik te mogen afleiden dat Guilielmus, Barbara, Catharina en Cornelius Brugmans kinderen zijn van Guilielmus (ca. 75 jaar in 1624 !) en Cathlijn Van Bijgaerden. De weergave in de eerste en tweede passage is wat misleidend, want uit de onderstaande akte blijkt dat Guilielmus senior reeds overleden was in 1630. Volgens de eerste passage had Guilielmus senior ook een zoon Cornelius. In de tweede passage wordt melding gemaakt van Catharina en Elisabetha Brugmans, dochters van Guilielmus en Catharina Van Bijgaerden. Volgens die tweede passage was Catharina gehuwd met Joannes Van Crieckingen en Elisabetha met Jacobus Vanden Schrieck. In de tweede passage wordt ook bevestigd dat Cornelius Brugmans schoonbroer is van Joannes Van Crieckingen en Jacobus Vanden Schrieck, m.a.w. Cornelius Brugmans was de broer van Guilielmus, Barbara, Catharina en Elisabetha en dus ook een zoon van Guilielmus. Uit dit alles meen ik te kunnen afleiden dat Catharina Brugmans mogelijk meer dan eens trouwde, te weten met Godefridus Vrolijcx en met Joannes Van Crieckingen.

 

De tweede passage is niettemin ook  interessant. Ik begrijp uit de tweede passage dat Cornelius Brugmans een doodslag heeft begaan op Henricus Phannius (Pannis ?) en dat zijn vader Guilielmus m.b.t. de doodslag met de erfgenamen van Henricus Phannius tot een akkoord kwam om een jaarlijkse rente van 6 guldens en 5 stuyvers aan hen te betalen en dat hij hiervoor goederen in pand had gesteld waarvan zijn schoonzonen Joannes Van Crieckingen en Jacobus Vanden Schrieck medeëigenaar waren voor de naakte eigendom (proprieteyt) en hijzelf eigenaar voor het vruchtgebruik (tocht). Maar zijn schoonzonen waren blijkbaar met deze gang van zaken niet akkoord en protesteerden hiertegen. Denkelijk kon vader/schoonvader Guilielmus Brugmans het akkoord niet naleven (misschien wegens zijn overlijden) en werd er op verzoek van Godefridus De Brier door de wethouders van Leuven beslist (uit crachte van mamisse ende decreet) beslag te leggen op een huis met aanhorigheden ter grootte van 5 vierendelen, gelegen onder Rotselaar, om openbaar te verkopen. De schoonzonen zouden in dat geval genoopt zijn in hun eigen naam de goederen bij de openbare verkoop terug in te kopen om te vermijden dat deze goederen in vreemde handen zouden vallen.

 

Ik wil de zaak niet dramatiseren, maar het lijkt me zelfs niet uitgesloten dat Cornelius naar aanleiding van de doodslag ter dood werd veroordeeld.

Op de webpagina heb je Elisabetha Brugmans (x Jacobus Vanden Schrieck) en Catharina Brugmans (x Joannes Van Crieckingen) echter een generatie lager geplaatst, namelijk als kinderen van Guilielmus junior, terwijl zij volgens mij kinderen waren van Guilielmus senior???

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 162v., akte dd. 15 april 1630.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Willem Brugmans sone wijlen Willems, Bartholomeeus De Pelsmaecker sone wijlen Hendricx, hem sterckmaeckende voor Barbara Brugmans, en(de) Govaert Vrolijcx als man en(de) momboir van Cathlijn Brugmans, voor de welcke hij hem insgelijcx is sterckmaeckende, alle woonende tot Rotselaer, gelovende de selve henne v(oor)s(chreve) huysv(rouw)en in dijen te hebben, dat sij dit transport ter manisse sullen comen lauderen en(de) approberen, bij manisse hebben t' saemen opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse drije vierendeel landts onbegrepen der maeten, alsoo die gelegen sijn tot Wijchmael beneden de sluyse, geheeten aen(den) Maes Vondel, regen(oten) de Dijle ter ie., de Vunte ter iie., de straete aldaer ter iiie. en(de) Geert Van Varenberch ter iiiie. sijden, alsoo de voors(chreve) drije vieren(deelen) den voors(chreven) opdraegeren sijn v(er)storven van wijlen Willem Brugmans, huns vaeders, expos(ito) impos(iti) sunt de voors(chreven) Geert Van Varenberch en(de) Marie Custermans, gehuysschen, woonen(de) tot Put onder Wilsel, per mo(nitionem) et satis, et(ceter)a, et waras op vier halsteren evenen aen(den) hertoghe van Aerschot en(de) s' heeren chijns, tanquam prout jure, verclaren partijen den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voor de somme van tachtentich rinsg(uldens) eens, los geldts, en(de) drije rinsg(uldens) lijffcoop, coram Assche, Stockmans, aprilis xv., a(nn)o 1630.

 

In de volgende akte maakt men melding van Guilielmus Brugmans zone Guilielmus en zijn vrouw Catharina Van Bijgaerden. Als Catharina inderdaad de dochter is van Cornelius Van Bijgaerden en Magdalena Vanden Zijpe, dan heeft zij nog een broer Augustinus (die eveneens in de akte werd vermeld), die in Kessel onder Leuven woonde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 356r., akte dd. 6 maart 1619.

Item in tegenwoordicheyt des mey des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Augustijn Van Bijgaerden soone wijlen Cornelis vuyten lichaeme van wijlen Maghdalena Vanden Zijpe, heeft tegenwoordich woonende tot Kessele onder Loven, heeft opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse eerst sesse guld(ens) erffelijck tot xx st(uyvers) den gulden, vallende iaerlijcx den xix. decembris, persoonelijck bekindt bij Willem Brugmans soone wijlen Willems ende Cathlijne Van Bijgaerden voor schepenen van Wezemael den xix. decembris 1615, item twee rinsguld(ens) siaers, vallende jaerlijcx den ix. february, staende perssonelijck bekindt bij Aert Fobletz, woonende tot onder Rotselaer, voor schepenen van Rotselaer Weesemael voors(chreven) den ix. february 1616, va exposit(o) impositus iure hereditario Lucas Claes per monit(ionem) et satis den voors(chreven) opdraghere oblig(ando) et submitt(endo) se suaq(ue) ac renunc(iando) prout in forma, cederende voorts et waras voor goede, deuchdelijcke renten, niet belast noch veralieneert, cederende voorts die bescheeden metten geloeften daerinne begrepen, eodem iure coram Schoere, Impens, martii vi., 1619.

 

De volgende akte met bijhorende procuratie is vrij interessant omdat ze een zicht geeft op het gezin van Cornelius Van Bijgaerden en Magdalena Vanden Zijpe, waarvan dochter Catharina huwde met Guilielmus Brugmans. Zo blijkt dat Catharina de zuster te zijn van Guilielmus (Willem), Joannes (Hans), Anna (Anneken) en Augustinus. Joannes was brouwersgast en woonde in Antwerpen. Anna was gehuwd met Godefridus De Brier.

Daarnaast wordt in de akte ook melding gemaakt van Joannes Vanden Panhuysen, meier van Rotselaar, en zijn vrouw Dymphna Aurocx.

Soms slaagde de stadsklerk de bal wel goed mis. In de akte staan niet minder dan drie fouten.

1.      Daar waar er stond "ende de selve Willem". Hier moest er mijn inziens staan "ende Willem Van Bijgaerden". Even verder staat er immers "geconstitueert ende gemachticht sijnde bij Jan Van Bijgaerden, sijns broeders". Verder in de akte staat er ook "hier inne vervangende Augustijn Van Bijgaerden, alnoch minderjarich, broeder des voors(chreven) Willems, Jans, Cathlijne ende Anneken Van Bijgaerden, alle kinderen ende erffgen(aemen) van ...".

2.      In de eigenlijke akte verwees hij naar de procuratie die Joannes Van Bijgaerden verleden had voor notaris Joannes Haddin, residerende te Aert. Van de plaatsnaam Aert had ik nog nooit gehoord en aanvankelijk dacht ik dat het mogelijk ging om Ath in Henegouwen, doch de bijgaande procuratie zelf geeft meer duidelijkheid. Het was een notaris die in Antwerpen verbleef.

3.      Volgens de akte was Joannes Vanden Panhuysen gehuwd met Dymphna Surocx, terwijl dat het natuurlijk Aurocx moest zijn
[Jan Haddin als not(ari)s ende sekere getuyghen, resideren(de) binnen]

der stadt van Aert, opden 29. octobris

lestleden, alhier gesien en(de) volcomelijck
ten erffelijcken rechte Jan Van(den) Panhuyse,

meyer van Rotselaer, soo in sijnen eygen

naem als mede inden naem en(de) tot behoeff

van Digna Surocx, sijne huysvrouwe,

per mon(itonem) iure, et satis die voors(chreve)

De eerste letter "S" in Surocx is identiek aan de "S" in satis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 160v., akte dd. 7 december 1615.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen, Cathlijne Van Bijgaerden met consente, wille, wete ende overstaen Willems Brugmans, haers mans, ende de selve Willem [lees : ende Willem Van Bijgaerden] tot des naebes(chreven) staet te moghen doen, oock behoorl(ijck) geconstitueert ende gemachticht sijnde bij Jan Van Bijgaerden, sijns broeders, volgende den instrumente van procuratie d(aer)op gemaeckt ende gepasseert voor Jan Haddin als not(ari)s ende sekere getuyghen, resideren(de) binnen der stadt van Aert (!) opden 29. octobris lestleden, alhier gesien en(de) volcomelijck gebleken, en(de) waeraff den teneur hier naer sal worden geinsereert, Anneken Van Bijgaerden met consente, wille, wete en(de) overstaen van Goert De Brier, haers mans, de selve Willem Van Bijgaerden ende Goert De Brier beyde ende elck een voor al int besundere, hen in desen sterckmaeckende ende hier inne vervangende Augustijn Van Bijgaerden, alnoch minderjarich, broeder des voors(chreven) Willems, Jans, Cathlijne ende Anneken Van Bijgaerden, alle kinderen ende erffgen(aemen) wijlen Cornelis Van Bijgaerden ende Magdalene Van(den) Zijpe, gehuysschen als sij leefden, bij manisse, et(ceter)a, hebben opgedraeghen met behoorel(ijcke) verthijdenis allen hun actie, paert, deel ende gerechticheden, hunlieden ende elcken van hen comparanten respectivel(ijck) competeren(de) inder qualiteyt als voore in eenen besloten bempt, geleghen halff onder Rotselaer ende halff onder Wiltsele, groot drije dachmaelen xxv roeyen, luttel min oft meer, alsoo den selven geleghen is regen(oten) sheeren straete ter ie., d' erffgen(aemen) Jacobs Van(den) Bossche ter tweedere, mevrouwe d' abdisse van Vrouwenperck ter iiie. en(de) de beke, genaemt de Borchtgracht, ter vierdere sijden, ende de voors(chreve) opdraegeren respectivel(ijck) inder qualiteyt ende naer vermoghen als voore d(aer)vuyt behoorl(ijck) ontgoet en(de) onterft sijnde, soo is d(aer)inne behoorl(ijck) gegoet en(de) geerft ten erffelijcken rechte Jan Van(den) Panhuyse, meyer van Rotselaer, soo in sijnen eygen naem als mede inden naem en(de) tot behoeff van Digna Surocx (!), sijne huysvrouwe, per mon(inionem) iure et satis die voors(chreve) transportanten elck in qualiteyt als voore, oblig(ando) et submitten(do) in forma, et waras elck dachmael aen t' goidtshuys van Vrouweperck voors(chreven) op een(en) cappuyn, eenen penninck Lovens en(de) xvi plecken Brab(an)ts tanquam prout, coram Thommen, Greve, decembris viia., 1615.

            Hier naer volght den teneur der voors(chreve) procuratie.

Op heden den xxix. octobris a(nn)o xvic. en(de) vijfthien compareren(de) voor voor (!) mij Jan Haddin, openbaer notaris, bijden Raide van Brab(an)t geadmitteert, t' Antwerpen resideren(de), en(de) den getuyghen naergenoemt, Hans Van Bijgaerden, brouwers gast, meerderjarich ende sijns selffs sijnde, inwoonder deser stadt, geboren van Rotselaer bij Leuven, mij notaris bekent sijnde, constituit Willem Brugmans, sijnen swaeger, woonen(de) binnen Rotselaer voors(chreven), omme van wegen en(de) vuegen vuyten naeme sijns constituants aen hoedanighe persoon oft persoonen die, het sij oft wesen sal, te vercoopen, te cederen en(de) te transporteren alsulcken sijn paert, actie ende gedeel[te], hem competeren(de) bij versterff sijns vaders ende moeders saliger Cornelis Van Bijgaerden ende Magdaleen Van(den) Zijpe in een huys, hoff en(de) allen landt en(den) sandt gronde en(de) allen den toebehoorten, gelegen onder Rotselaer voors(chreven), ende dat voor alsulcken prijs ende somme van penninghen, alsoot hem goetduncken sal en(de) gelieven, den coopere oft coopers d(aer)inne te goeden, t' ervene en(de) te vestigen met brieven oft andersints soo dat behooren sal, halm te schietene, wettel(ijck) gifte te schiet gevene, warantschap te doene en(de) te gelovene, zijns constituants persoon en(de) goeden daer voor te verbinden, de penninghen d(aer)aff comende t' ontfanghen ende quitantie d(aer)aff te gevene ende voorts alles daerinne te doen en(de) te hanterene dat hij constituant selver voor p(rese)nt en(de) voor ooghen wesende, soude moghen doen, alwaert dat de saecke breeder ende speciaelder macht behoeffde dan voors(chreven) is, geloovende voor goet en(de) van weerden te houden t' allen dagen, t' gene bijden voors(chreven) sijnen gemechtichden hierinne gedaen en(de) gehanteert sal worden sonder daertegens te doene oft te comen in eeniger manieren onder verbintenisse sijns persoons ende goeden, present ende toecomende, constitueren(de) oft noot waere ... [n.v.], woonen(de) tot Rotselaer, om dese voor de wethouderen aldaer te vernieuwen ende voorts, et(ceter)a, alwaert, geloevende ut ante, aldus gedaen t' Antwerpen, p(rese)nt s(ieu)r Wouter Vander Vorst en(de) Michiel Scherpereel, ammelaeckewercker, inwoonders deser stadt, als getuyghen, ende heeft de voors(chreven) comparant de minute deser onderteekent int reg(istr)e mijns not(ari)s, onder stondt, quod attestor, en(de) onderteeckent J. Haddin, not(ariu)s pub(licu)s, admiss(us).

 

Uit dit huwelijk:

 

Brugmans Cornelius,

 

Brugmans Guilielmus, ° ca. 1570, x 1 met Elisabeth Schellens, wonen Wijgmaal,

Akte met dank aan Paul Peeters. Guilielmus Brugmans zone Guilielmus (x Elisabetha Schellens), inwoner van Rotselaar, had een koe gehuurd van Martinus Slaepellaecken, inwoner van Boutersem, maar de koe werd opgegeten door de wolven. Daarom moest Guilielmus aan Martinus een som van 14 rijnse guldens als schadevergoeding betalen. Op 21.05.1611 bevestigt Guilielmus Deutels het bedrag in naam van Martinus Slaepellaeken ontvangen te hebben.

En wat voor een familienaam : Slaepellaecken !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 213v., akte dd. 5 maart 1610.

Item Willem Brugmans zone wijlen Willems, woonen(de) tot Rotzelaer, in p(rese)ntia, etc(etera), bekint en(de) bekint midts desen schuldich te zijn(e) aen Mertten Slaepellaecken, woonen(de) tot Bautersem, die somme van xiiii. rinsg(u)l(dens) eens met die costen daeromme gedaen, ter cause van een koye die den voors(chreven) Mertten aen(den) voors(chreven) Willem v(er)huert hadde en(de) daer naer van(de) wolven geten, geloven(de) die voors(chreven) Willem Brugmans den voors(chreven) Mertten S(in)te Mertensmisse 1610 naestcomen(de) te betaelen en(de) te voldoen, quolibet assecutu(m), obligan(do) et submitten(do) in forma, coram Glavimans, Broecke, martii va., 1610.

Senten(tiatum) p(er) d(omin)um Guilhelmu(m) Deutels et hac ad instan(tia) Martini Slaepellaecken pro defectu solutionis prout hic ante, etc(etera), coram Van(der) Vorst, Beringhen, martii prima, 1611.

Item h(ee)r en(de) m(eeste)tr Guill(iam)e Deutels heeft bekint bij Willem Brugmans dese so(mm)e van xiiii g(u)l(dens) eens aen hem betaelt en(de) gequeten te zijn ind(en) naem en(de) tot behoeff van Mertten Slaepellaecken, consenteren(de) alsoo inde cassa(ti)e van desen, actum xxi. maii 1611.

 

Hierbij de emancipatie van de kinderen van Guilielmus Brugmans zone Guilielmus, inwoner van Rotselaar. Ik veronderstel met het nodige voorbehoud dat het hier gaat om Guilielmus Brugmans die huwde met Elisabetha Schellens. Volgende kinderen werden geëmancipeerd : Petrus, Cornelius, Joannes, Anthonius, Henricus en Anna (NIEUW). Je had al een Cornelius, maar die is gedoopt op 01.04.1619. Mogelijk was de Cornelius in deze akte reeds overleden bij de doop van de tweede Cornelius. Het is wel merkwaardig dat Elisabetha niet in de akte staat, daarom het nodige voorbehoud.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7500, folio 271r., akte dd. 23 juni 1610.

Transcriptie.

Item Guilhelmus Brugmans filius quond(am) Guilhelmi,

co(m)moran(s) apud Rotselaer, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavi)t Petrum,

Cornelium, Jo(hann)em, Anthoniu(m), Henricu(m) et Anna(m) Brugmans,

suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo

facto H. Van Roost recond(uxi)t, coram Roeloffs,

Glavimans, junii xxiiia., 1610.

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Guilielmus, 

     Brugmans Cornelius,

     Brugmans Joannes, 

     Brugmans Anthonius,

     Brugmans Henricus, 

     Brugmans Anna, 

     Brugmans Elizabeth, (°) Rotselaar 15.08.1605 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en Leijs Elizabeth), + Rotselaar 12.10.1689 we,

     x Rotselaar 07.08.1646 (g. Pasteels Joannes en Mr Van Crieckinge Joannes) met Pasteels Guilelmus, x 2 (niet Rot, ) met Jacobus Vandenschriek,

     Brugmans Catharina, (°) Rotselaar 23.01.1611 (g. Meulemans Guielmus en Reyniers Catharina),

     x 1 Rotselaar 23.10.1639 (g. Van Crieckinge Laurentius, Brugmans Guilhelmus en Pasteels Joannes)

     met Mr Van Crieckinge Joannes, x 2 Rotselaar 01.08.1656 (g. Antonius Huart en Isaac Van den Panhuysen) met Richardus - Rijkaart Herriers - Herreijns,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van Crieckinge Anna, (°) Rotselaar 26.08.1640 (g. Lechy Henricus en Van Crikinge Anna),

          Van Crieckinge Joannes, (°) Rotselaar 29.09.1642 (g. Calstermans Joannes en De Pelsmaker Joanna),

          Van Crieckinge Catharina, (°) Rotselaar 07.02.1644 (g. Michael Verrijdt en Catharina Bots),

          Van Crieckinge Gerardus, (°) Rotselaar 20.06.1646 (g. Van Crieckinge Gerardus en Busse Anna),

          Van Crieckinge Andreas, (°) Rotselaar 14.07.1648 (g. Otten Andreas en  Van Meerbeeck Maria),

          Van Crieckinge Laurentius, (°) Rotselaar  01.01.1651 (g. Vanden Panhuijsen Joannes en Henrix Catharina),

          Van Crieckinge Elisabeth, (°) Rotselaar 16.03.1653 (g. Philippus Verreau en Elisabeth Holemans),

          Van Crieckinge Antonia, ° 13.02, (°) Rotselaar 15.02.1655 (g. Goris Anthonius en Goris Jacoba),

          Van Crieckinge Judoca, ° 13.02, (°) Rotselaar 15.02.1655 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Van Crieckinge Judoca),

     Brugmans Cornelius, (°) Rotselaar 01.04.1619 (g. Brugmans Cornelius en Van Bygaerde Anna),

     x Rotselaar 18.10.1650 (g. Mr Van Crieckinge Joannes en Van Crieckinge Gerardus) met Parmentiers Elizabeth,

 

Brugmans Catharina, XI (S1991), ° ca. 1574,

 

Brugmans Barbara, ° ca. 1580, x (niet Rot, ) met Berthel De Pelsmaecker alias Ter Heyden, fs Hendrick,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) volgt de transcriptie van de akte van emancipatie van de kinderen van Bartholomeus De Pelsmae(c)ker en Barbara Brugmans. Bartholomeus was op dat ogenblik reeds overleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 319r., akte dd. 7 november 1644. 

Transcriptie. 

Item in tegenwoordicheyt der heeren

schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen

Barbara Brugmans weduwe wijlen

Berthel De Pelsmaeker, heeft behoorelijck

geemancipeert ende vuyt haeren haeren

broode gedaen Jan, Berthel, Henrick,

Willem, Govaert, Maeycken, Jenneken,

Anneken ende Catlijn De Pelsmaeker,

haere kinderen, bij haer behouden vanden

voors(chreven) wijlen Berthel De Pelsmaeker,

haere man was als sij leefden, quo

facto J. Schellekens recunduxit in

forma, coram Borchgraeff, Crabbeels,

7. 9bris. 1644.

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Barbara Brugmans en haar dochter Maria (Maeyken) De Pelsmaecker (Pelsmaekers), vrouw van Jacobus Foblets.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 234v., akte dd. 28 februari 1640.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Jan Poirters als gemachtichde met procuratie speciael ende irrevocable, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen xxiiiien. feb. 1640 comparerende voor mij openbaer notaris ter presentie vande getuygen naer te noemen, Jacob Foblets ende Maeycken Pelsmaekers, gehuyschen, soo in hunnen eygen naeme als vuyt crachte ende naer vermogen vande procuratie, hun gegeven ende verleent bij Barbara Brugmans, moedere der voors. Maeyken Pelsmaekers, voer de toechte, gepasseert den xvien. deser voorden notaris Jan Van Crieckegem ende sekere getuygen, tot Rotselaer residerende, mij notario ende getuygen volcomelijck gebleken, hebben bekendt ende gegeven, soo ende gelijck sij doen midts desen, wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen heer ende mr. Georgius Van Langenhoven, hier present en. accepterende, eene erffelijcke rente van ses guldens ende vijff stuyvers tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, allen iaere den viiien. february te verschijnen en. binnen deser stadts wisselle van Loven, los ende vrije, soo van x., xx., c., meerdere ende mindere penn. als van alle andere impositien ende exactien, alreede innegestelt oft alnoch innte te stellen, ten behoeve als voor te leveren ende te betaelen als schult met recht verwonnen, daer voor verbindende hunne respective persoonen en. goeden, present ende toecomende, hoedanich die souden mogen wesen oft tot wat plaetse gelegen, met renunciatie in forma, ende naementlijck de voors. vrouwe persoon privilegio sen. vell. auth. si qua mulier, de eo certiorata, consenterende tot naerdere versekerheyt der voors. rente ende iaerlijcx[e] betaelinge der selver, int maeken van beleyde oft mamise, mede int decreet der selver, sonder daer toe geroepen oft gedacht te derven worden over alle ende iegelijcke hunne goederen, ende naementlijck over het negenste paert vande goederen naervolgende, gelegen tot Rotselaer.

Ieerst over huys ende hoff met sijne toebehoorten, groot een dachmael, regen. ... [n.v.].

Item alnoch opden Hoffackter twee dachmaelen ende vijffentseventich roeden, in twee plecken gelegen, regen. ... [n.v.].

Item noch drij dachmaelen opde Herthaege, regen. ... [n.v.].

Item opt selve velt noch viertich royen landts, ... [n.v.].

Item alnoch op tselve velt xl royen landts, ... [n.v.].

Item alnoch een halff boinder landts inden Vuylen Hoeck, ... [n.v.].

Item alnoch een halff dachmael landts opden Winckel, ... [n.v.].

Item alnoch een halff dachmaelen landts, geheeten den Cruywaegen.

Item noch drij dachmaelen bempts opden Bleucken.

Item alnoch een dachmael bempts int Hamele Broeck.

Item noch vijff vierendeelen bempts in het Hellichteren Broeck.

Item noch thien vierendeelen bempts inde Bleucken.

iii bond. xxx royen.

iii dachmael.

Constituerende tot versekerheyt van des voors. is Leunckens, Herts ende elcken thoonder deser om tselve voor meyer en. schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij hunnen gemachtichde hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerden te houden onder obligatie, submissie ende renunciatie als voor, met conditie vande selve rente te mogen lossen tegen den penn. xvi, teender reyse ende met volle rente.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maendt ende jaere voors. ter pntien. van Jan Calo ende Henrick Jacobs, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de voors. comparanten respective de minute dese beneffens mij notario onderteekent, quod attestor, ende was onderteekent J. Schellekens, nots.

Naer vermogen vane welcke soo heeft den voors. gemachtichde tot behoeff ende laste sijns constituanten den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende iegelijcke sijne poincten vernieuwt ende herkendt, consenterende eentsaementl. int maeken van mamiese ende decret der selve over de goederen, hier voorens gespecificeert, met gelofte vande selve rente iaerlijcx wel ende loffel. op sijnen behoorelijcken termijn te betaelen, obligans, submittens ac renuncians in forma, coram Van Grave, Meys, 28. feb. 1640.

 

In de volgende akte maakt men melding van Bartholomeus De Pelsmaecker en Barbara Brugmans, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 302v., akte dd. 7 april 1636.

Item in tegenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naergenoempt gestaen Bertel De Pelsmaecker en(de) Barbara Brugmans, gehuyschen, woonende tot Rotselaer, hebben bekindt ter saecke van sessent'negentich guldens eens, bij hen ten dancke ontfangen vuyt handen van Lucas Claes, borger ende innegesetene deser stadt Loven, eene erffelijcke rente van sesse guldens jaerlijcx, te verschijnen den 21. marty, waervan d' ierste jaer sal vallen ende verschijnen den 21. meert des toecomende jaers xvic. sevenendertich ende soo voorts van jaere te jaere, gelovende jaerlijcx de selve te lieveren ende te betaelen aen(den) voors(chreven) Lucas Claes ende sijns actie te hebbene, als schuldt met recht verwonnen, ende tot betere vasticheyt der voors(chreve) rente en(de) betalinge der selver, soo hebben de voors(chreve) comp(ara)nten geconsenteert int maecken van mainmyse, beleyde ende decreet sonder gedaecht te derven worden over allen ende yegewelcke henne goederen, meuble en(de) immeubele, p(rese)nt en(de) toecomende, ierst huys ende hoff, gelegen onder Rotselaer, groot ombegrepen der maete onderhalff dachm(ael), regen(oten) Wi s'heeren straet ter ie., Willem Van Geertruyen ter iie., Aert Van Aerschot ter iiie., item noch thien vierendeelen lants, gelegen onder Rotselaer bij het voors(chreven) huys, regen(oten) s' heeren straet ter ie., Hendrick Vander Aerschot ter iie., d' erffgen(aemen) Adriaen Foblets ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Hendrick Maelcots ter iiii. zijden, ombelast, ten waere met sheeren chijns belovende ter manisse noch betere pant te stellen, dobbel rente weert sijnde, promitt(ens) ratum obligan(do) en(de) met condite van dese rente te mog(en) lossen naer gelijcke so(mm)e van sessent'negentich g(uldens) capitaels en(de) met volle rente, coram Van Grave, Dielbeke, feb martii aprilis 7., 1636.

            In de marge.

Op heden den 27. meert 1665 comparerende jo(uffrouw)e Catharina Vander Heyden, de welcke heeft bekent, gelijck sij bekent bij desen, de capitaele penningen, in desen contracte gemelt, ontfangen te hebben mette volle verloopen der selver, consenteren(de) oversulx inde cassatie der selver, promittens non amplius alloqui, quare sic vacat.

     Uit dit huwelijk: fii niet ° in Rot, W,

     De Pelsmaecker Maria, ° 1604, x Wezemaal 08.06.1630 (g. Foblets Arnuldus pater en Pelsmakers Bartholomeus pater/Raidemakers Joannes) met Jacobus Fobelets,

     De Pelsmaecker Joanna, (°) Wezemaal 13.03.1608 (g. Van Boesschot Bartholomeus en De Pelsmaker Johanna),

     x Rotselaar 13.06.1627 (g. Van Aerschot Henricus en Pelsmaecker Bartholomeus/Vrolijx Godefridus) met Antonius Van Aerschot, 

     De Pelsmaecker Anna, (°) Wezemaal 25.07.1610 (g. Brugmans Petrus en De Muijser Anna), x (niet Rot, Wez, ) met Herman Leijs,

     De Pelsmaecker Catharina, (°) Wezemaal 08.02.1612 (g. Van Aersschot Arnoldus en Vuedincx Catharina),

     x Rotselaar 08.07.1651 (g. Leijs Hermannus en De Pelsmaker Godefridus) met Henricus De Neuter,

     De Pelsmaecker Henricus, ° 1615,

     De Pelsmaecker Joannes, ° 1617, x Wezemaal 09.12.1643 (g. Peters Petrus en Van Schrieck Jacobus) met Catharina Vandenschrieck, fii in Betekom, Wezemaal,  

     De Pelsmaecker Henricus, (°) Wezemaal 13.09.1619 (g. Brugmans Henricus en Vander Hulst Anna),

     x Rotselaar 12.05.1646 (g. De Brul Henricus en De Pelsmaeckers Godefridus) met Emerantiana Vandenpanhuijsen, fii in Rotselaar,

     De Pelsmaecker Bartholomeus, ° 1622, x (niet Rot, Wez, W, ) met Magdalena Goris,

     De Pelsmaecker Godefridus, (°) Wezemaal 21.02.1622 (g. Valentijns Andreas/Vroelijcx Godefridus en Meijs Elisabeth),

     x Rotselaar 27.04.1655 (g. De Brier Cornelius pater en De Pelsmaker Bartholomeus) met Elisabeth De Brier, fii in Rotselaar,

     De Pelsmaecker Guilielmus, (°) Wezemaal 09.10.1625 (g. Brugmans Gwilhelmus en Boogaerts Anna),

     x 1 Rotselaar 16.11.1647 (g. Janssens Joannes pater en De Pelsmaeckere Godefridus/... Petrus)

     met Catharina Janssens, x 2 Rotselaar 27.06.1654 (g. Janssens Joannes en mag. Van Crieckinghe Joannes) met Margareta Rondas,

 

Brugmans Henricus, ° ca. 1580,

 

Brugmans Joannes, ° ca. 1580, x Rotselaar 14.11.1621 (g. De Vos Jacobus, Smets Adrianus, Brugmans Petrus en Brugmans Cornelius) met De Vos Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Wilhelmus, (°) Rotselaar 27.09.1622 (g. Brugmans Wilhelmus en Aurogge Anna),

     Brugmans Anna, (°) Rotselaar 29.08.1627 (g. Van Brase ? Hubertus en De Vos Anna),

 

Brugmans Elisabeth, ° ca. 1590, x 1 (niet Rot, ) met Willem Serneels, gezin bij Serneels.

 


 

XI - Vrolyx Godefridus (S1990), ° ca. 1580, Rot+ Bet+, W+, Wez+, Til+, Buk+, L+, fs Godefredus, x Rotselaar 22.08.1606 (g. Holemans Symon en Brugmans Guilielmus) met Brugmans Catharina (S1991), Rot+, Bet, W+, Wez+, Til+, Buk+, deze x 1 met Geraert Verstraeten, fs Bartholomeus en Jehanne Van Aerschot alias Vermeulen. Vrolijx Godefridus x 2 (niet Wez, Rot, ) met Van Brussel Adriana.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vrolyx Godefridus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vrolyx Adrianus, (°) Rotselaar 05.02.1608 (g. Catharina De Pelsmaker en Bartholomeus Vuedinx), x Rotselaar 24.11.1641 (g. Vrolyx Godefridus en Vrolyx Joannes) met Meeus Dijmphna,

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Maria, (°) Rotselaar 18.01.1642 (g. Meeus Petrus en Meeus Maria),

     Vrolijx Anna, (°) Rotselaar 24.01.1645 (g. Janssens Wilhelmus en Meeus Anna),

 

Vrolyx Godefridus, (°) Rotselaar 23.03.1610 (g. Van Meerbeeck Johannes en Schossers Barbarina), x > 1637 met Van Brussel(en) Josina (Judoca),

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Adrianus, (°) Rotselaar 17.07.1635 (g. Van Brussel Adrianus en Vrolijx Maria), 

     Vrolijx Catharina, x Rotselaar 20.01.1665 (g. Van Meerbeeck Andreas en Vrolijx Godefridus) met Van Meerbeeck Adrianus,

     Vrolijx Cornelius, (°) Rotselaar 23.03.1637 (g. Vrolijcx Cornelius en Van Bijgaerden Catharina),

     Vrolijx Barbara, (°) Rotselaar 20.01.1639 (g. Vrolijx Adrianus en Brugmans Barbara),

     Vrolijx Elisabeth, (°) Rotselaar 06.01.1641 (g. Van Haecht ? Joannes en Vrolijcx Elisabeth),

 

Vrolyx Cornelius, (°) Rotselaar 12.07.1612 (g. Cornelius Brugmans en Van Hoguarden Margareta), x > 1644 met Peeters Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Margareta, (°) Rotselaar 30.08.1645 (g. Henselmans Anselmus en Jaspers Aloidis),

     Vrolijx Henricus, (°) Rotselaar 24.02.1647 (g. De Neuter Henricus en Aurocx Catharina),

     x Rotselaar 20.06.1679 (g. Clavers Anthonius en Kerstens Godefridus) met Mombaers Elisabeth,

     Vrolijx Hermanus, (°) Rotselaar 18.01.1649 (g. Leijs Hermanus en Meeus Dijmpna),

     Vrolijx Joannes, (°) Rotselaar 27.11.1650 (g. Van Criekinge Joannes en Huygens Magdalena),

     Vrolijx Elisabeth, (°) Rotselaar 28.12.1652 (g. Vrolijcx Philippus en Vrolijcx Elisabeth),

     Vrolijx Francisca, (°) Rotselaar 17.01.1655 (g. Vanden Bos Francisca),

     Vrolijx Martinus, (°) Rotselaar 03.05.1657 (g. Vanden Panhuijse Maria n. Martinus Dauwe en Viskens Anna),

 

Vrolycx Maria, X (S995), (°) Rotselaar 08.01.1615 (g. Van Aerschot Henricus en Vanden Berge Maria),

 

Vroelynckx Elisabeth, (°) Rotselaar 06.03.1618 (g. Joannes Brugmans en Lembrechs Elisabeth), x Rotselaar 13.09.1644 (g. Vrolijx Godefridus en Van Meerbeeck Henricus) met Meeus Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Meeus Henricus, (°) Rotselaar 20.06.1645 (g. Van Meerbeeck Henricus en Brughmans Barbara),

     Meeus Anna, (°) Rotselaar 28.03.1647 (g. Vrolijcx Adrianus en Meeus Anna),

     Meeus Catharina, (°) Rotselaar 30.09.1648 (g. Elisabeth Van den Eynde n. Adrianus Meeus en Huysmans Catharina),

     Meeus Adrianus, (°) Rotselaar 30.04.1651 (g. Kerstens Adrianus en De Pelsmaker Catharina),

     Meeus Anna, (°) Rotselaar 21.08.1653 (g. Vrolijx Cornelius en Meeus Anna),

     Meeus Nicolaus, (°) Rotselaar 05.11.1655 (g. Mergaets Catharina n. Nicolaus Bergijsens en Brugmans Anna n. Barbara Vrolijx),

     Meeus Joannes, (°) Rotselaar 09.03.1659 (g. Vrolix Maria),

     Meeus Anna, (°) Rotselaar 17.10.1662 (g. Vereijt Michael en Van den Eijnde Anna),

 

3. Vrolijx Guilhelmus, (°) Rotselaar 01.02.1637 (g. Mommaerts Abraham en Van Gertruyt Josina),

 

Vrolyx Anthonius, (°) Rotselaar 24.06.1638 (g. Van Aerschot Anthonius en Brugmans Catharina), x Rotselaar 20.02.1661 (g. Vrolijx Adrianus en Vrolijx Joannes) met Vanden Panhuijsen Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Vrolijx Catharina, (°) Rotselaar 20.11.1662 (g. Vrolijx Cornelius),

     Vrolijx Andreas, (°) Rotselaar 25.12.1670 (g. Meeus Andreas en Kerstens Digna), 

     Vrolix Maria, (°) Rotselaar 28.02.1676 (g. Gooris Petrus en Beltens Maria), 

     Vrolijcx Catharina, (°) Rotselaar 27.07.1677 (g. Kerstens Godefridus en Lauwers Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom