Voorouderlijst Bosmans Jan

 

Bos(ch)mans

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam: bos, bussche.

 


 

XIV - Bosmans Jan (S + N), ° ca. 1530,  x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Bosmans Hendrik, XIII (S4746 + N5002),

 

Bosmans Petronella, ° ca. 1550, x 1 met Hendrik Verhulst, fs Jan, x 2 met Peeter Vander Heergracht,

Een akte bij De Schrijnmaecker.

     Uit dit huwelijk:

     1. Verhulst Merten, x met Magdalena Wouters, fa Arnoldus x Barbara Kijnen. Rest van het complexe gezin hieronder.

 


 

XIII - Bosmans Hendrik (S4746 + N5002), ° ca. 1560, x met Paulina - Pauwelijn Van den Eynde (N4493 + S4747 + N5003 + N7069 + S25069), deze x 1 met Vander Heergracht Peter (N4492 + N7068 + S25068), deze x 1 met Bosmans Petronella, deze x 1 met Verhulst Hendrik.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

9. Henrick Bosmans huijs ende hof groot een bunder hem toebehorende noch een hertstede dwleck hij verhuert aan Hans Verrijckt hebbende deselve Bosmans vier koijen, een veerse ende deselve Hans twee koijen twee peerden eenen ploegh huert ontrent 4 en half bunder bempt noch twee veersen.
Wer1874 fo 472:
- 27 sep 1480: Jan Mergaerts bij doode van aert zijn vader heeft ontvangen een bonder beempt in den Basdonck ‎(Geert Van Vissenaeken, Hendrik Willems)‎ ende daer hoort toe die heerlijkheijt van drij dm beempts diemen voert van Aerden voers te leene houdt
- 14 mrt 1483: Jan Mergaerts derft die heerlijkheijt van drij dm ende daertoe behorende een bonder bempt aan Jan Van Vissenaeken x  Kathelijn Van Calsteren
- 23 jan 1486: Jan Vissennaken na de dood van voors Jan zijn vader heeft ontvangen
- 16 sep 1523: Jan Vissenaeken zone wijlen Jans derft aan Willem Vandeneijnde zone wijlen Jans woonende te Cruijce onder Werchter
- 22 nov 1575: Peeter Vandeneijnde zone wijlen Jans voor hem en voor Aerden, Huijbrecht en Lijsbeth Vandeneijnde zijn broeders en zusters na de dood van Willem Vandeneijnde hun grootvader en Jan Vandeneijnde hun vader
- 9 feb 1598: Hendrik Boschmans zone wijlen Jans als getrout hebbende Paulijne Vandeneijnde tot behoef desselfs nae doode Peeter Vandeneijnde wijlen haers vaders heeft ontvangen ‎(Willem Vos x Josijne Van Essche)‎
- 28 mrt 1605: Henrick Boschmans x Pauwelijn Vandeneijnde verkopen aan Jasper Van Hertsroede zone Thielmans woonende te Tongerlo bij Eyndoven
- 22 nov 1620: Thilman Van Hetsrode sone Jaspars na de dood van zijn vader heeft ontvangen.
Wer1847 fo 515:
- 25 jun 1575: Goedenoel Rampaerts Beatrix Rampaerts x Willem Vandevelde, Marie Rampaerts x Simon Vinckbooms, Katheryne Rampaerts x Anthonis Leerskens ende Anna Ramapaerts x Janne Bortelen etc verkopen aan Peeter Vandenheergracht x Peeternella Boschmans een dm veltlant daer indertyt huijs en hof op staet gelegen ten Eynde
- 29 mrt 1604: Merten Verhulst zone wijlen Hendrik ende van Petronella Boschmans eerst x Peeter Vanderhergracht heeft ontvangen de hellicht van huijs ende hof groot dry dm
- Merten Verhulst als erfgen van wijlen Petronella Boschmans verkoopt aan Aert Holemans
- 1 apr 1605: Aert Holemans derft bij titel van naerderschap aan Hendrik Boschmans zone wijlen Jans
- 15 apr 1617: Hendrik Boschmans draagt op de hellicht van drij dm lants metten huijsen daerop gelegen ten Eynde waeraff dander hellicht den 3 jun 1616 is verheven geweest bij Mijnken Holemans ende ten selven daege opgedragen ten behoeve van Jan Holemans x Pauwelijn Claes welcke volgende is op heden den 7 mei 1617 daerinne gegoet ende geerft Mijnken Hollemans – die heeft gerenuncieert van alle ende ygelijcke geoden actien en pretentien die zij zou verkrijgen van Pauwelijn Vandeneijnde midts gevende Hendrik Boschmans voors vijftig rinsgulden – Cornelis Goris m+m voors Mijnken Holemans
- 3 dec 1625: Naenken Hollemans na de dood van haar m+m Cornelis Goris heeft ontvangen – sterfman Aert Goris haar zoon out 9 jaeren.
Wer1875 fo 115:
- 30 jun 1506: joncker Jan Van Cortenborch natuurlijke zoon van heer Ywein Van Cortenbergh meijer van Loven heeft gederft tvierendeel van seven dm bempt gelegen in Spiedonck geheten den Hulst daeraf Hendrik, Peeter, ende Cathlijne Van IJsche die andere drije gedeelten houdende zijn aan Digne Van Moortele x Hendrik Van IJsche
- 28 aug 1559: Jan Van IJsche heeft ontvangen voor hem en zijn broeders ende susters het voors vierendeel
- 20 jan 1566: Peeter Van IJsche zone wijlen Hendrik heeft ontvangen na dood van Jan Van IJssche sijn halfbroer de drij dm van seven dm waervan de vier dm toebehorende Josijne Van IJsche x ...
- 25 aug 1567: Hendrik Van IJsche zone wijlen Jans heeft ontvangen in naem van Anna Van IJsche bij doode Peeter Van IJsche haers vaderrs die voers drij dm
- 26 jun 1606: Hendrik Bosmans x Pauwelijn Vandeneijnde mede voor Jan Vandergracht oudt 24 jr heeft ontvangen na de dood van Anna Van IJsche drij dm beempt uit seven dm en verkoopt door aan Jasper Van Hertsrode zone Thielmans woonende bij Eindhoven
- 1 jul 1606: Pauwels Vandenberghe zone wijlen Liebrechts en van Maria Van IJsche gelijk hem tselve is verstorven van zijne moederlijcke zijde ende aengedeylt ... heeft te lene ontvangen na de doot van Anna Van IJssche drij dm van seven dm beempt in den Spiedonck tussen Kathelyne Van Haecht dochter Josijne Van IJssche ende Cornelis Gooten ende derfgen Hendrik Dries ende Jan Van Aerschot.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte, waarin je verneemt dat Petrus Van Hergrechte / Vander Heergracht (x Petronella Bosmans) de zoon is van wijlen Dionysius (Denijs).  Petrus Van Hergrechte en zijn vrouw Petronella Bosmans woonden toen te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 184r°, akte dd. 23 januari 1576.

Item Petrus Van H(er)grechte f(ilius) q(uon)d(am) Dionisii et Petronella Bosschmans, commor(antes) sub Werchtr(is), oblig(a...) re[co]g(novi)t ind(ivisi)m Joh(annis) Van(den) Eynde f(ili)o q(uon)d(am) Cornelii sex flor(enos) car(oli) te xx st(uferos) mo(ne)te, etc(etera), hered(ita...) redd(itu)s singulis annis ad xxiii. ja(nua)rii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libe(re) necnon a x., xx. et c. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus sub Werchtr(is) val(ens) dupl(um) et t(antu)m et pot(erun)t red(imer)e q(ue)m volver(un)t v(ideli)c(et) queml(ibe)t d(enari...) exin(de) med(iante)s xvi d(enarii)s p(re)d(icti)s cons(imilibu)s ac cum, cor(am) Grave, Spira, ja(nua)rii xxiii.

 

In de volgende akte maakt men melding van Henricus Bosmans en zijn vrouw Paulina Vanden Eynde dochter Petrus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 228v., akte dd. 31 maart 1610.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Paulyne Van(den) Eynde dochter wijlen Peeters met consent en(de) overstaen(e) Henricx Bosmans, haers mans, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een huys en(de) hoff metten lande daeraen gelegen ten Eynde ond(er) Werchter, tsamen groot ontrent twee boen(deren) tusschen die goeden Peeters Van Nuffele ter ie., derffgen(aemen) Mertten Cleymans ter iie., Peeter Peeters ter iiie. en(de) sh(ee)ren straete ter iiiie. zijden, exp(osito) en(de) m(eeste)r Geerardt Boels ind(en) naem en(de) tot behoeff van jo(uffrouw)e Heylwich Berthijns, woonen(de) bynnen Loven, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t aen(den) voors(chreven) opdraege(re) om tvoors(chreven) goet bij hun, hunnen erffven en(de) naercomelin(gen) te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te voren op vuytgaen(de), te weten vii penn(ingen) Lovens hee(ren) chijns en(de) vijff rinsg(u)l(dens) aen(de) erffgen(aemen) wijlen m(eeste)r Eckius Haulanus tanquam prout iure, waerop die voors(chreven) opdraege(re) tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voerts meer op een(e) voortaene rinte van twelff carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) ende v(er)schijnen(de) opden lesten dach meert en(de) bynnen deser stadt wissele van Loven te leveren aen(de) voors(chreve) jo(uffrouw)e Heylwich, heuren erffven en(de) naercomelin(gen), los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce., en(de) van alle ande(re), mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tantum et casu quo pignora, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreven) opdraege(re) indivis(im) die voors(chreve) rinte van xii carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs, jaerl(ijcx) ten termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los ende vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecut(um) obligan(do) et submitten(do) se et sua cum debita renun(ciando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rente van xii carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyttten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(rer) rei reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte ac cum, coram Roeloffs, Glavimans, martii ultima, 1610.

            In de marge.

De quitan(tie) van dese xii r(insguldens) x st(uyvers) erffel(ijck), h(abetu)r martii xxii., 1629, in prima et sic vacat.

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van jonker Arnoldus (Artus) Van Lantrop, inwoner van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 53v., akte dd. 26 september 1611.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen jo(ncke)r Artus Van Lantrop, woonachtich tot Rotselaer, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) seven vieren(deelen) bempts, gelegen in twee p(ar)cheelen tot Rotselaer int Schaubroeck, regen(oten) van een stuck, wesen(de) een dach(mael), Michiel Van Thienen zuydt, Waeterdijck nort, jo(ncke)r Raes Van Grave west ende Henrick Paps oist, en(de) het ander stuck, wesen(de) drije vieren(deelen), regen(oten) de voors(chreven) jo(ncke)r Raes Van Grave oost, Waterdijck zuydt oft de erffgen(aemen) Peeter Molemans ter andere, exp(osito) imp(ositus) Bertrandt Otto soene wijlen Augustijns, woonen(de) tot Wesemael, p(er) mo(nitionem) et sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras op shee(ren) chijns van(den) gronde tanquam prout iure, coram Borcht, Leunckens, septemb(ris) xxvia., 1611.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 54r., akte dd. 26 september 1611.

Item in tegenwoordich(eyt) als voor gestaen Bertrandt Otto soene wijlen Augustijns, woonen(de) tot Wesemael, soo in zijn(en) eygen(en) naeme als oock mede naer v(er)mogen van authorisa(ti)e en(de) consent, hem gegeven bijde h(ee)ren weesm(eeste)ren des(er) voors(chreve) stadt Loven op heden date des(er), blijcken(de) bijd(en) acte van consent daeraff zijn(de), ond(erteecken)t R. Prince, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) twee stucken bempts, daeraff deene groot es een dach(mael), gelegen ond(er) Rotselaer int Schoubroeck, bijd(en) voors(chreven) opdraeger op heden v(er)cregen tegen jo(ncke)r Artus Van Lantrop, regen(oten) Michiel Van Thienen ter ie., N. Waterdijck ter iie., jo(ncke)r Raes van Grave ter iiie., Henrick Paps ter iiiie. zijden, item het ander stuck, wesen(de) drije vieren(deelen), regen(oten) de voors(chreven) Grave ter ie., Waterdijck ter andere, item noch ses vieren(deelen) lants, gelegen ond(er) Wesemael int Hellegat, regen(oten) Isack Van(den) Panhuyse ter ie., Jaspar Van Hallebeeck ter iie., den voetwech gaen(de) naer Aerschot ter iiie. zijden, item noch een rinte van x rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck), staende opde goeden Jans Van(der) Heyden, woonen(de) tot Vlasselaer onder de baenderije van Wesemael, volgen(de) de brieven daeraff zijn(de), gepass(eer)t voor schepen(en) van Wesemael anno 1563, exp(osito) ende hee(re) en(de) m(eeste)r Laureys Zoenen, p(res)b(yte)r en(de) executeur van(den) testam(ente) wijlen hee(re) en(de) m(eeste)r Clarius, doctoir ind(er) h(eylige) godtheyt als hij leeffde, tot behoeff van zijn(e) fond fundatie, gefundeert inde Groote Collegie van(der) Godtheyt bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven, imp(ositus) p(er) mo(nitionemà) redd(idi)t den voors(chreven) opdraege(re) om tvoors(chreven) goet te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te voren op vuytgaen(de), te weten sh(ee)ren chijns sond(er) meer, daerop desel(ven) opdraeger tsel(ve) es waranderen(de), ende voorts meer op eene voortaene rente van vier carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opdne xxvien. dach sept(embris) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum et casu quo pignora, etc(etera), in forma, obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando), etc(etera), geloven(de) voorts die voors(chreven) Bertrandt de voors(chreve) rinte van vier rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) jaerl(ijcx) ten termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), in futuru(m) quolibet assecutu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, met conditie dat de voors(chreven) opdraeger oft zijn(e) naecomelin(gen) de voors(chreve) rinte van vier rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(dens) loopen(de) munte, ac cum, coram Borcht, Leunckens, septemb(ris) xxvia., 1611.

Opden iiien. dach van octob(ris) 1612 heeft h(ee)r en(de) m(eeste)r Laurentius Zoenius bekindt en(de) bekint midts desen te vollen betaelt te zijn van Bertrant Otthen, soo van(de) capitaele pe(n)nin(gen) van vier rinsg(u)l(dens) en(de) x stuyvers erffel(ijck), in dit contract gementionneert, als van(de) v(er)loopen der sel(ve), consenteren(de) alsoo inde cassa(ti)e van desen, et sic vacat, ond(erteeceken)t Laurentius Zoenius.

 

In de volgende akte maakt men melding van Henricus Bos(ch)mans en Paulina Van Nyn (Van den Eynde).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 260v., akte dd. 10 april 1617.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven, Jan Holemans sone wijlen Henrickx, heeft opged(rag)en met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een boen(der) landts, geheeten Rubbens, geleghen onder Grootloye, regen(ooten) Peeter Viller ter ire. Laureys Claes ter ii., den heere van(der) Laen ter iii., sheeren strate ter iiii. zijden, expos(ito) en(de) Henrick Corbeels en(de) Petronella Van(der) Vorst impos(iti) per mo(nitionem) reddiderunt en(de) voorts meer op alsulcke twelff guld(ens) erffel(ijck) als die voors(chreven) Jan Hollemans en(de) Henrick Boschmans met Paulina Van Nyn, sijne huysvr(ouwe), reelijck en(de) p(er)sonelijck hebben bekent aen(den) voors(chreven) Corbeels en(de) zijne huysvr(ouwe) met schepenebrieven van Loven in date xviii. may 1611 in iii. et satis et waras op een(en) rinsg(ulden) aen(de) kercke en(de) sheeren chijns, midts welcke voors(chreve) naerdere hypotheque die voors(chreve) Henrick Corbeels ontslaet midts desen den voors(chreven) Henrick Boschmans, zijne huysvr(ouwe), mede zijne panden, bij hem inde voors(chreve) eerste hypotheque gestelt voorde voors(chreve) rente van xii rinsg(uldens), den voors(chreven) Henrick Corbeels en(de) zijne huysvr(ouwe) hen te vreden houden(de) metten voors(chreven) Jan Hollemans ende zijne panden, inde selve hypotheque gestelt, coram Roeloffs, Malstede, aprilis x., 1617.

 

De volgende akte van emancipatie bevat NIEUWE gegevens. Henricus Bosmans, zoon van wijlen Joannes en inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Cornelius, Henricus, Catharina en Anna, die hij behouden heeft van zijn vrouw Paulina Vanden Eynde. Tot nu toe had je slechts 3 kinderen, met name Catharina, Anna en Cornelius. Uit de onderstaande akte blijkt zij ook een zoon Henricus hadden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 2r., akte dd. 25 juni 1604.

Transcriptie.

Item Henricus Bosmans filius quond(am) Jo(hann)is, co(m)moran(s)

apud Werchtere, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Corneliu(m), Henricu(m),

Cath(ari)na(m) et Anna(m) Bosmans, suas proles, quas retinuit a

Paulina Van Eynde, sua moderna uxore, quo facto

G. Boels recond(uxi)t, eisd(em). 

 

Paulina Vanden Eynde dochtere wijlen Petrus, weduwe van Petrus Vander Heergracht en man van Henricus Bosmans, inwoonster van Werchter, emancipeert haar zoon Joannes, die zij behouden heeft van haar eerste man.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 46v., akte dd. 3 september 1604.

Transcriptie.

Item Paulina Van Neynde dochter wijlen

Peeters, woonen(de) tot Werchtere, met consente

en(de) ten overstaen(e) Henricx Bosmans, haers

mans, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Jo(hann)em Vand(er) Hergrecht,

suum filium, quem retinuit a Petro quondam

Van(der) Hergrecht, suo primario marito, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto

G. Boels recond(uxi)t, coram Beringhen,

Liebrechts, sept(embris) iiia., 1604.

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Bosmans en zijn vrouw Paulina Vanden Eynde, inwoners van Ninde (ten Eynde) onder Werchter. De griffier was duidelijk niet op de hoogte van de lokale plaatsnamen, want hij schreef "te Meynden".

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 89v., akte dd. 7 oktober 1610.

Item in tegenwoirdicheyt der scepen[en] van Loven naerbescreven gestaen Henrick Bosschmans, woonende te Meynden (!) onder Werchtere, heeft gelaudeert, geratificeert ende geapprobeert, laudeert, ratificeert ende approbeert midts desen, alsulcken belastinge, hypothecatie ende bekentenisse van eene rente van twelff rinsgul(dens) thien stuyvers erffel(ijck) als Paulyna Van(den) Eynde, zijne huysvrouwe (alhier nu oock p(re)sent), voor scepenen van Loven bekent ende bepandt heeft tot behoeff van jo(uffrouwe) Petronella De Witte ende Elizabeth Deckers, begijn opt Groot Begijnhoff binnen Loven, als executeuressen vanden testamente ende heeft sterffhuys van Anna Opten Bergh, begijne als zij leefde, inden naeme ende tot behoeff vande onmundige kinderen van Peeter Vanden Leempoele, erffgen(aem) der voors(creve) Anna, opten xxixen. april libro 1602 in prima camera en van welcke rente die kercke van(den) Grooten Begijnhove voors(creven) transpoirt hebben vercregen van Peeter Van(den) Leempoel, actie der voors(creve) rente hebbende gehadt hebbende voor scepen(en) van Loven in date may xxii., anno 1610, in media camere, gelovende de voors(creven) Henrick Boschmans ende de voors(creve) Paulyne, zijne huysvrouwe, indivisim de voors(creve) rente ten tijde ende termijn(e) inde voors(creve) constitutie brieven geruert, wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrije te leveren aende voors(creve) kercke van(den) begijnhove als schult met recht verwonnen, et casu quo pignora, gelovende de voors(creve) Henrick ende Paulyne indivisim alle ende iegewelcke poincten, inde voors(chreve) constitutie brieven begrepen, assecutum, en(de) altoos soo veele te doene dat den voors(creven) renthefferen en(de) hunne naecomel(ingen) ten eeuwigen dagen sal mogen genoegh sijn et l(itte)ram perficere in forma, obligan(do) et submitten(do) indivisim in forma, coram Duffle, Roeloffs, octobris viia., anno 1610.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhulst Merten, x met Magdalena Wouters, fa Arnoldus x Barbara Kijnen,

     Uit dit huwelijk:

     Verhulst Adrianus, x met Guidonia Verlinden,

 

2. Vander Heergracht Jan, XII - XIV (N2246 + N3534 + S12534),

 

Vander Heergracht Arnoldus, ook wonend Werchter,

 

3. Boschmans Catharina, XII (S2373 + N2501),

 

Bosmans Henricus,

 

Bosmans Anna, x met Jan Geens, fs Franciscus,

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes Geens en zijn vrouw Anna Bos(ch)mans. Uit de akte vernemen we dat Joannes Geens de zoon is van Franciscus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 52r., akte dd. 14 februari 1639..

Item in presen(tia), etc(etera), gestaen Jacques Van Schoonderhaghen, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentl(ijck) gemachticht ende met onwederroepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Jan Geens soene Franchoys en(de) Anna Boschmans, gehuyschen, voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts ende seckere getuyghen opden xiien. february 1639, alhier gesien en(de) geblecken, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije dachmael beempts ombegrepen, geleghen onder Werchter, regen(oten) sheeren straete ter ier., het cappittel van Aerschot ter iier., de Deyle ter iiier., Peeters Lauwers ter iiiier. en(de) Henrick Gooris ter ver. sijden, exp(osito) imp(ositus) Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) tot behoeff van jouff(rouw)e Marie Van Emelen, per mo(nitionem) et satis, obligan(do), etc(etera), in forma, et waras op ses rinsg(uldens) vijff stuyvers erffelijcken en(de) op drije penninghen Lovens en(de) dat den selven is geleghen onder een(e) gichte, gecompeteert hebben(de) jouff(rouw)e Anna Van(der) Voorst, nu haere erffgen(amen), sonder meer, en(de) dit om en(de) voor twee hondert ende tsestich rinsg(uldens) eens ende thien rinsg(uldens) lijffcoop en(de) voor een(e) courtoisie voorde huysvrauwe des voors(chreven) v(er)coopers tanq(uam) prout jure, coram eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Geens Barbara, (°) Werchter 08.08.1627 (g. Boschmans Petrus en Janssens Barbara),

     Geens Joannes, x Werchter 04.07.1656 (g. Bogaerts Bernardus en Mr Van Roost Cornelius) met Vertennen Margareta, geen fii in W,

     Geens Elisabeth, x Werchter 26.06.1661 (g. Verbinnen Joannes en De Meijer Adrianus) met Castermans Ingelbertus, fii in W,

     Geens Catharina, x Werchter 12.02.1658 (g. Van Roost Cornelius, Wauters Cornelius en Geens Joannes) met Verbinnen Joannes, fii in W,

     Geens Jacobus, (°) Werchter 12.01.1642 (g. ... Judocus en Van Essche Margareta),

     Geens Lucas, (°) Werchter 29.07.1646 (g. De Brier Lucas en Van Hove Anna),

     x 1 Schriek 04.07.1677 (g. Jan Storms en Matheus Storms) met Wagemans Margareta,

     (x) 2 Werchter 29.01.1695 (g. Geeraerts Petrus en Verbeke Cornelius) met Van den Eijnde Elisabeth, fii in Werchter,

     Akte met dank aan Christine Savat

     Wer1866: 13 jan 1693:

     Lucas Geens tegen Jan Van Dijck Antonissone: mits den aenre is miserabel cranck te bedde liggende ...

     tot betalinge der somme.

     SW3: 12 dec 1696:

     Lisabeth Vandeneijnde x Lucas Guens heeft verkocht aan Philips De Grove ierst de helft van sekeren bempt

     genoemt de Coolhovebempt groot een half bunder gelegen onder de Laet, item een stuk land ook gelegen in de

     Laet op hen ten dele gevallen tegen Maria Vandeneijnde hunne suster het welck Peeter Vermijlen deselfde Maria

     nu in houwelijck hebbende oock alsoo verclaerde.

 

Bosmans Cornelius,  x met Janssens Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Anna Elisabeth, 

     Boschmans Cornelius, (°) Werchter 26.10.1640 (g. Bosmans Cornelius en Jansens Cecilia), moeder Maria,  

     Bosmans Henricus, (°) Werchter 05.06.1643 (g. Bosmans Henricus en Van Waest Elisabeth), 

     Bosmans Guielmus, (°) Werchter 18.03.1646 (g. Van Roost Guielmus en Vermijlen Mijnken), 

     Boschmans Margareta, (°) Werchter 08.09.1649 (g. Dierix Michael en Geens Margareta), 

     Boschmans Sebastianus, (°) Werchter 11.03.1653 (g. Vervoort Sebastianus en Mercx Maria).

 


 

XII - Wauters Arnoldus (S2372 + N2500), ° ca. 1605, x  (niet W, ) met Boschmans Catharina (S2373 + N2501).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wauters Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Petrus XI (S1186 + N1250),

 

Wouters Guilielmus, (°) Werchter 24.02.1628 (g. Gulielmus Viskens en Clara Wouters),

 

Wouters Cornelius, ° 1631 ? , + voor 08.1671, x Werchter 03.07.1656 (g. Egidius Cleynhens en Cornelius Van Roost) met Jaddon Ludovica, deze x 2 Werchter 20.04.1673 disp. geest. verwantschap (g. Vander Veken Adrianus en Van Roijst Cornelius) met Willems Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Wauters Catharina, (°) Werchter 08.03.1657 (g. Walter Boons n. Joannes Viskens en Catharina Geens),

     Wouters Barbara, (°) Werchter 23.11.1658 (g. Adrianus Van der Veken en Barbara Elincx),

     Wouters Elisabeth, (°) Werchter 01.10.1660 (g. Arnoldus Wouters en Catharina Boschmans n. Elisabeth Geens),

     Wouters Maria, (°) Werchter 23.11.1664 (g. Laurentius Wauters en Maria Hoolaerts),

     Wouters Arnoldus, (°) Werchter 05.06.1667 (g. Arnoldus Machiels en Catharina Holemans),

     Wouters Joannes, (°) Werchter 2308.1671 posthumus (g. Joannes Willems en Margaretha Bruynincx),

     2. Willems Barbara, (°) Werchter 28.06.1673 (g. Catharina Wauters n. Guilielmus Willems en Barbara Vertiers),

     Willems Anna, (°) Werchter 22.11.1676 (g. Cornelius Van Geel en Anna Vertiers).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom