Voorouderlijst Bols Niclaes en Cornelius

 

De meeste gegevens komen uit " Gedenkboek Jan Bols" uitgegeven door Hagok.

 

Bolle, Bolen(s), Bol(s), De Bol, De Bolle(n)

1. Familienaam uit het Middelnederlandse bolle: brood, bal, hoofd.

Beroepsbijnaam van de bakker of bijnaam van een balspeler of voor iemand met een rond hoofd, ...

2. Kan ook ontstaan staan uit een huisnaam.

3. Patroniem uit een bald-naam.

 

 


 

XV - XVI - Bols Jan ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Willem,  

 

Bols Niclaes XIV,

 

Bols Cornelius, XIV - XV.

 


 

XIV - Bols Niclaes, ca. 1525, x met De Preter Catharina. Ze heeft  een broer Nicasius, Willem, Peeter.

 

Onderstaande aktes met dank aan Tom De Preter.

Niclaes Bols was volgens mij gehuwd met Catharina De Preter, zus van Nicasius De Preter, notaris en procureur bij de Raad van Brabant.  Nicasius was ook de vader van Willem De Preter, auteur van de Mechelse catechismus.  Hierbij onderstaande akte die ik gevonden heb bij mikalojus.eu: KBG1164 fo 59: 12 jun 1613
Heer Antonis Broesma overmeijer vanden Cappelle op den bosch uijt crachte van twee procuraties resp gegeven bij sr Jan Termeer deurweerder van den raede van Brabant x joufr Marie De Doncker ende Joos De Doncker vervangende Elisabeth ende Cecilia De Doncker hunne susteren samen erfgen van wijlen Peeter De Doncker x Barbara De Preter, item van sr Laureijs De Preter vervangende pater Andreas De Preter priester sj ende mr Augustyn, Cornelis ende joufr Cathelijn De Preter x sr Anthoine De Mourenval apotheker alle kinderen wijlen mr Nicasius De Preter, item Jan Bols sone wijlen Niclaes Bols daer moeder af was Cathelijn De Preter suster des voor Nicasius De Preter, alle erfgen van wijlen heer Willem De Preter broeder des voors Nicasius ende Cathelijn ende Peeter, in zijn leven priester ende pastoor tot Melsbroeck hebben verkocht twee parcelen bosch gelegen onder Keerbergena en Peeter Husuel ingeseten tot Brussel.

 

en nog een leuke link tussen Nicasius en de ouders van PP Rubens
Jouffrouwe Marie Pypelincx weduwe wijlen Meesters Jan Ruebens, Schepen was deser stadt, cum tutore, ende jouffrouwen Susanna Pypelincx, heur Sustere, met Peeter de Schot, ejus marito et tutore, bekenden dat zij, volgende den accorde ende contract tusschen den voors. Peeter de Schot ende Joncker Philips-Renaet Doyenbrugge als momboir van Joncker Claude Dorgnies, Heer van Morchoven, den XIIen Februarij anno sessentnegentich lestleden voor Nicasius de Pretre, als Notaris tot Brussel, in presentie van sekere getuygen gepasseert, ende mits de voldoeninge hem gedaen vande negen hondert vierendertich Carolus guldenen 4 stuyvers eens, inden voors. accorde vermelt, overgegeven, gecedeert ende geretransporteert hebben, gaven over, etc. Anthoni de Wauzijn, als rentmeester ende tot behoeff vanden voors. Joncker Claude Dorgnies, Heer van Morchoven, hier mede comparerende ende tselve tot behoeff als vore accepterende, de viertich Carolus guldenen erffelijck metten achterstelle daeraff ver
 loopen tsedert negenentachtentich lestleden herwaerdere, die men jaerlicx heeft ende heffende is opt corpus deser stadt, wesende gereduceert gelt, staende te boecke op Loyse Herbaeys, daerinne sij comparanten opden XVIIen Aprilis, anno vierentachtentich lestleden bij Joncker Jan van Stralen, Heer van Marcxem ende Dambrugge, Amptman inder stadt alhier nomine officii, gegoeyt sijn geweest, prout litteræ quas tradidernt, droegen oppe, te waerne van allen commeren ende calaengien, die zij oft ijemant anders san hennentwegen daerop gemaect mouchten hebben ende anders nijet; voorts is te wetene dat de voors. rente van viertich guldenen erffelijck sal blijven verbonden voor onderpande vande hoeve met huysinge, hove, lande, bossche, bempde, gronde ende toebehoorten, geheeten Morchoven, in diversche parcheelen, gelegen onder de heerlicheyt van Morchoven, daerop de voors. Jouffrouwe Maria ende Susanna Pypelincx jaerlijcx heffende sijn vijftich guldenen erffelijck volgende den constit
 utiebrieff de date Xa Januarij anno tweentvijftich lestleden daeraff sijnde. Sexta Septembris 1601. Bron: Stadsarchief (SAA) Schepenregister 1601/ IV: Moy & Neesensen Signatur: SR 443, fol. 487v

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Petrus,

 

Bols Hans, XIII.

 

 

 

XIV - XV - Bols Cornelius, ca. 1525, + 1573-1580, x met Anna Mertens.

 

Woonde op de plaetse  in het huis "Het Zwart Gat"= dorp Haacht - kerk- en H.-Geestmeester te Haacht).

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Petrus, x 1 met Anna Van Hove, x 2  ca. 1586 met Anna-Catharina Verstappen,

Declaratio ... a 1597: Peeter Bols, landtbouwer ende eygheneer van seker erve daerop een huys plach te staen, groot een dachmael, noch zeven dachmael landts ende zesse dachmaelen bempt, ende heeft in huere vijff bunderen, 1 1/2 dachmael bempts, een ploech, drij peerden ende vier coijen, noch huert zeven dachmael landt, sonder voerder.

     Uit dit huwelijk:

     Bols Elisabeth, 1586, x Haacht 10.06.1607 met Jacobus Wauters 'den Jongen',

     Bols Willem, () Haacht  30.08.1587,

     Bols Catharina, () Haacht  03.01.1587,

     Bols Henricus, () Haacht ...03.1592, x Haacht 09.07.1617 met Joanna Van de Poel,

          Uit dit huwelijk:

          Bols Margareta, () Haacht 17.09.1617,

          Bols Joannes, () Haacht 22.10.1619,

          Bols Maria, () Haacht 10.09.1621,

          Bols Petrus, () Haacht 06.04.1625,

          Bols Adriana, () Haacht 21.05.1628, x Haacht 27.02.1650 met Adriaen Bogaert,

          Onderstaande akte i.v.m. dit gezin met dank aan Paul Peeters

          Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7921 fol. 17r.

          Item in tegenwoordighijt der schepenen van Loven naer genoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in media, vuyt crachte ende naer vermoghen

          van sijne procuratie ende onwederoepelijck bevel, om den naerbeschreven contracte wettelijcken te moghen doen Xnieuwen. ende te herkennen,

          als thoonder deser aen hem gegeven, waer van den teneur is volghende, luydende aldus.

          Compareren. op heden desen sesden july 1668 voor mij openbaer notaris, bij den Raide van Brabant geadmitteert, tot Loven resideren.,

          ende inde presentie van. getuyghen hier onder te n[o]emen, Adriaen Boogaerts ende Adriaenken Bols, gehuyschen, innegesetenen van Haeght,

          de welcke hebben bekent, gelijck sij bekennen mits desen, deuchdelijcken ontfanghen te hebben vuyt handen van meester Hendrick Van Thienen

          ende jouffe. Catharina Vander Gheten, wettighe gehuyschen, die somme van twee hondert guldens capitael in goeden ende permissien gelde

          volghens den placcaet van sijne co. mat., waer voore de voorschreve gehuyschen hebben bekent, soo ende gelijck sij bekennen bij desen,

          eene erffelijcke rente van twelff guldens ende thien stuyvers siaers tot behoeff vande voors. geltgevers oft henne actie hebbende, welcke rente

          haeren cours sal beginnen te nemen date deser, ende sal het eerste jaere vallen ende Xschijnen. den sesden july vanden toecomenden jaere 1669

          ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere totter affquytinge der selver ente, de welcke sal moghen geschieden tallen tijde het de voors. rentgelders

          sal gelieven teender reyse, ende met vollen verloopen vande selve rente in goeden ende permissien gelde volgens den voors. placcaet van sijne

          con. mat., daer aff die minste munte sal moeten wesen schellinghen, gelovende de voors. rentgelders de verloopen der selver rente jaerelijcx wel

          ende loffelijck te betaelen, los ende vrije van allen exactien ende impositien, alreede inne gestelt ofte naermaels inne gestelt te worden, als schult

          met recht verwonnen, aende voorschreve geltgheveren oft henne actie hebbende, verobligerende voors. rentgelders voor de voorschreve

          capitale penningen ende jaerelijcxen interest der selver rente, henne persoonen, goederen, meubelen ende immeubelen, present ende

          toecomende, met renuntiatie van allen exceptien ende privilegien desen eenichsints contrarierende, submitterende de voorschreve bekenderen

          de coerctie ende judicature van. heeren schepenen van Loven ende alomme eders daer des van noode soude moghen wesen, ende namentlijcken

          sijn bij desen verobligerende de partijen van goederen, gelegen onder den dorpe van Haeght, gelijck die hier onder naerder staen gespecificeert,

          eerst een stuck lants, groot drije dachmaelen ende een halff ombegrepen der maeten, soo ende gelijck t' selve gelegen is onder Haeght voors.

          aende Scharent, regenoten de leybeke ter eendre, Joos Bruynincx ter tweedere, de Celckstraet ter derdere ende de voors. Scharenth ter vierdere

          zijden, bij de voorschreve gehuyschen en. bekenderen t' saemen vercreghen voor meyer ende schepenen van Haeght op den xxiiijen. meert

          vanden jaere 1665 volgens die goedenisse daer aff sijnde, onderteeckent H. Vanden Panhuysen, alhier gesien ende gebleken, item alnoch een stuck

          lants, groot drije dachmaelen ombegrepen der juste maet, insgelijcx gelegen onder Haeght inde Honsbleucke, regenoten mijn heere den pensionaris

          De Vroye tot Loven ter eender, het heeren straet ter andere zijden, den voorschreven iersten comparant competerende vuyt sijnen hooffde, item

          het derdendeel van vijff dachmaelen lants, gelegen aende Palsheye onder Haeght, regenoten Rombaut Vanden Bergh ter eenre, d' erffgenaemen

          Aert Gijslincx ter ije., de straet ter iije. ende de voors. Palsheye ter vierdere zijden, de voors. Adriaencken competeren. door de doot van haere

          moedere Jenneken Vande Poel, item het derdendeel noch van vijff dachmaelen lants, gelegen bij de kercke van Haeght, regen. Adriaen Van Haeght

          ter eendre, Gillis Servrancx ter ij., Jan Peeters ter iije. zijden, item het derdendeel in huys ende hoff ende andere sijnen toebehoorten, groot ontrent

          een halff boender lants daer aen gelegen, gestaen tot Haeght aende Paltheye, regenoten de voorschreve heye ter i., ij. ende iij. ende

          Guilliam Van Ertrijck ter iiije. sijden, item het derdendeel van drije dachmaelen lants, gelegen onder Haeght, regenoten Merten Wauters ter i.,

          die weduwe Gillis Van Wolberghen ter ije. sijden, van welcke vier partijen de twee andere derdendeelen sijn competerende aen haere twee

          andere susters, consenterende de voors. comparanten int maeken van mainmise over de voorschreve goederen ende int decreet ende herdecreet

          bij de heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daertoe gedaeght te derffven worden, haudende hen van alsnu ende alsdan

          voor gedaeght, constituerende onwederoepelijcken een ieder thoonder deser om van hennen twegen te gaen ende te compareren voor de

          voorschreven heeren schepenen van Loven ende aldaer de voors. mainmise te laeten maeken ende passeren, t' ghene voors. staet, te laeten

          vernieuwen ende oft bij tgene voorschreven staet, iet te nauwe oft nyet genoech en waere gedaen, soo geloven die voors. comparanten ter manisse

          der voors. geltgevers oft henne actie hebbende, altijts naerdere versekerhijt ende vastichijt te stellen, gelovende te houden voor goet, vast ende

          van weerden, allen t' ghene voors. staet ende bij den geconstitueerden hier inne sal worden gedaen, alles onder gelijcke obligatie ende renunciatie

          als boven.

          Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentien van heer ende meester Franchois Van Thienen ende mr.

          Joes. Van Volcxsem, getuygen, tot desen geroepen, ende was die minute deser bij die voors. comparanten onderteeckent ende was

          onderteeckent P. Van Reusel, nots., den voors. clercq De Man vuyt crachte ende naer vermoghen van sijne procuratie ende onwederoepelijck bevel

          als vooren, heeft dit contract alhier vernieuwt, herkent en. in alles gereitereert, gelovende en. consenterende prout latius inden selven, obligan.,

          submitten. ac renuntian. ut supra, coram Dilbeeck, De Ridder, xiij july 1668.  Jan De Ridder.

          N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

          Is alhier gebleken bij manuale quictan. dat dese tegenstaen. rente is gequeten, waer van den teneur hier naer van woorde tot woor[de] is

          volgende, luydende aldus.

          Ontfanghen bij mij onderges. de somme van twee hondert gls. als capitael der rente, int witte van dese vermelt, van Anthoen Ghijsel ende

          Anna Bols, gehuyschen, met het virendeel jaers voort verloop, te verscheynen den sesden october naestcomende, waer mede ben consenteren.

          in het dooden ende casseren der selver rente, tot dijen eynde overleverende dese bescheeden.

          Actum desen xxxie. augusti 1674, toirconde ende was onderteeckent Hendrick Van Thienen, et sic vacat.

               Uit dit huwelijk:

               Bogaerts Anna, () Haacht 04.08.1658, x (niet H,) met Anthonius Gijsels - Gheysels - ...

               Bogaerts Joanna, () Haacht 13.11.1661,

               Bogaerts Petrus, () Haacht 01.07.1665,

               Bogaerts Catharina, () Haacht 18.03.1668,

          Bols Catharina, () Haacht 13.03.1631,

     Bols Jan, () Haacht 03.07.1594, + 1639, x Haacht 07.11.1645 met Elisabeth Van Beringhen,

 

Bols Joannes, ca. 1540, x met Catharina Verreijcken, fa Hendrick x Maria Vandenberge alias Bauwens, deze x 1 met Smekens Jan,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

H835: Fo 60v: 23 apr 1598:
Anna Cretsaerts we Reme
ijs Verpaelt belooft te betalen aan Jacop Van Haecht een rente van 5 gl uit een meerdere rente als Remeijs Verpaelt aen dezelven Jacop was geldende,
Item aan Willem Bols ende Remeijs Van Hove als momboirs van de weeskinderen Jan Bols cs twee derdedelen van een rente
Zoodat Peeter Van Essche zijn huijsvrouwe ende naercomelingen ter zake geens schade zal hebben.
H835: Fo 82v: 12 feb 1599:
Quitantie voor Anna Cretsaerts we Remeijs Verpaelt nu x Gielis Fierens
Van wege Peeter en Willem Bols met Remeijs Vandenhove samen als momboirs van de weesen Jan Bols

Henrik & Catharina Bols, kinderen wijlen Jan Bols geasst met Willem Bols, Remeijs Van Hove ende Peeter Bols alle hunne momboirs hebben verkocht Machiel Lints x Martijn Van Loossen alias Walravens een erfelijke rente van vier rinsgulden sjaers bepand op aan Michiel Lints verstorven na de dood van Magriete Lints sijne sustere.

Willem ende Peeter Bols Adriaen Van Rijmenam ende Remeijs Van Hove, momboirs van de kinderen wijlen Jan Bols x Catharina Verreijcken verkopen twee bempden de een boender gelegen int Heijstbroeck ‎(Marie Bouwens, erfgen mr Aelbrecht Brouwerssone)‎ dander vijf dm aan de Moorsdonck aan Cornelis Estricx x huijsvrouwe.
H835: Fo 100v: 31 dec 1599:
Hendrik & Cathlijn Bols, broer en zus, kinderen wijlen Jans ende Catherijn Vereijcken verkopen een half boender land opt Hulstervelt aan Marie Vereijcken we Adriaen Van Rijmenam en haer kinderen
.

     Uit dit huwelijk:

     Bols Henrick,

     Bols Catharina,  

 

Bols Lisken,

 

Bols Anna, XIII - XIV,

 

Bols Willem, x 1 met Cecilia De Wortelaer, x 2 Mechelen OLV 25.05.1615 (g. Bols Joannes en Bergers Georgius) met Anna Van Puddeghem.

Declaratio 1597: ... pachter, huerlinck van huys ende hoff, groot omtrent metten bogaert een dachmael, XII bunderen lants ende neghen bunderen weije, al huere, ende heeft eijghen II 1/2 bunder lants cheijsgoet ende vijff dachmael leens, eenen ploech, II peerden, IX coijen, sonder meer.

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

H851: Fo 161:

- 5 jul 1509: Jacop Huen sone wijlen Jans heeft ontvangen voor hem ende Hendrik, Vranck en Beatrix Huene vijf dm land in Haacht

- 11 jun 1520: Jacop Huene sone wijlen Jans derft vijf dm lant opt Persoonsvelt aan Peeter Santbergs

- id: Peeter Santbergs derft bij naderschappe aan Elisabeth Huens dochter wijlen Peeters x Francois Vandermeren

- 13 sep 1528: Elisabeth Huens x Francois Vandermeren heeft gederft aan Hendrik Wortele alias Grove zone wijlen Hendrik

- 5 aug 1538: Jan De Wortele na de dood van Hendrik zijn broeder heeft ontvangen

- 8 nov 1574: Hendrik De Wortelere zone wijlen Jans heeft ontvangen voor Berbele De Wortelere zijn zuster out 15 jr, bij dode wijlen Jan haer vaders en navolgende S+D (Haacht 20 jul 1573) vijf dm land

- 24 sep 1588: mr Ambrosius Boon dr in med doet eed in plaetse van Hendrik De Wortelaer

- 20 mei 1591: Barbara De Wortelaer is begijntje in Leuven en verkoopt aan Willem Bols zone wijlen Cornelis ende aan Cecilia De Wortelaer ... 

 

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Guilielmus Bols, zoon van Cornelius en inwoner van Haacht. Het gaat hier allicht om Guilielmus Bols die een eerste keer huwde met Cecilia De Wortelaer en een tweede maal met Anna Van Puddeghem. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504 folio 88r., akte dd. 11 oktober 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Willem Bols soene wijlen Cornelis, woonen(de) tot Haecht, heeft bekindt ende bekint midts desen schuldich te zijn h(ee)r en(de) m(eeste)r Andries De Vroye, licen(tiaet) ind(en) rechten, twelff carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xi. dach van octob(ris) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren den voors(chreven) De Vroye, zijne erffven ende naercomelin(gen), los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum ad mo(nitionem) pignora valens, etc(etera), obligan(do) et submitten(do), etc(etera), met conditie dat de voors(chreven) bekinder oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(chreve) rente van xii carol(us) gul(dens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Loomans, Nijverseel, octob(ris) xia., 1613.

            In de marge.

Is gebleken van(de) quitan(tie) van Aert Cuypersn, gelijck als volght, ontfangen bij mij ondergeschreven als cessie hebben(de) van(de) weduwe heer en(de) m(eeste)r Andries De Vroey de cappitaele penn(ingen) mette alle verloopen van des(en) twelff gul(dens) x st(uyvers) erfel(ijck), consenteren(de) inde cassatie der selver, mede van(de) constitutie brieven et sic vacat, actum octobris viia., 1639, ond(erteecken)t A. Cuypers.

      Uit dit huwelijk

      1. Bols Elisabeth, x Haacht 10.07.1592 met Smets Jan,

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) biedt misschien de mogelijkheid om de familie Smets en aanverwanten te Haacht verder uit te diepen.

Hierbij een tweetal links, maar mogelijk zijn er nog.

In de akte wordt melding gemaakt  van  Joannes Smets, inwoner van Haacht en weduwnaar van Elisabetha Bols en hun kinderen :

-     Jacobus (Jacques) Smets, (geb. 1610).

-     Maria Smets (geb. 1601), vrouw van Michael Ver(r)eckt.

-     Henricus Wauters (geb. 1608), weduwnaar van Joanna Smets, waarvan hij een kind heeft behouden. Het kind, dat halve wees was, werd van moederszijde vertegenwoordigd door voornoemde  Jacobus Smets.

-     Elisabetha Smets (geb. 1599), weduwe van Andries Verswijver. Hun kinderen, allen halve wezen, werden vertegenwoordigd door voornoemde Jacobus Smets, voogd langs moederszijde, en Egidius Verswijver (geb. Mechelen 1589), voogd langs vaderszijde (zie : http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Verswijvere.htm).

-     Catharina Smets (geb. 1615), bijgestaan door een aangestelde, niet nader genoemde voogd.

-     Anna Smets (geb. 1595), vrouw van Joannes Docx.

Ik heb alle afgekorte woorden opgelost door de weggelaten letters tussen ronde haakjes te plaatsen, alhoewel ik hieraan moet toevoegen dat het niet steeds even gemakkelijk is om te onderscheiden of het woord al al dan niet werd afgekort

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 84v., akte dd. 27 maart 1642.

Item Jan Smets, woonen(de) te Haecht, weduwer van wijlen Elisabet Bols, soe in sijnen eygenen naem als vuyt crachte van onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij Jacques Smets, sijnen soene, voor sijn selven, Michiel Vereckt, in hauwelijck hebbende Maria Smets, present die haeren man heeft gheassisteert, Hendrick Wauters, in hauwelijck gehadt hebben(de) Johanna Smets, daer van hij een kindt heeft behauden, sijnde geassisteert van(den) voors(chreven) Jacques Smets, momboir vande selve weese, item de selve Jacques Smets en(de) Gielis Verswijver, oyck momboir van(de) kinderen Elisabeth Smets, daer vaeder aff was Andries Verswijver, de selve Elisabet oyck mede in persoon, en(de) ten lest(en) Cathlijne Smets, meerderjaerighe dochter, geassisteert met eenen vrempden momboir, alle kinderen des voors(chreven) Jans en(de) van(de) voors(chreve) Elisabeth Bols, gehuyschen, voorden weth van Keerberghen opden vijffden februarii 1642, ond(erteecken)t Jacops, secretaris, midtsgaeders bij Peeter Docx als man en(de) momboir van Anneken Smets voorden heer advocaet Loosen als openbaer notaris en(de) seckere getuyghen opden xiiiien. dach februarii 1642, bijde alhier gesien en(de) in forma authentica geblecken, in presentia, etc(etera), heeft bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen h(ee)r en(de) m(eeste)r Walterius Van(den) Waterfort, licentiaet inde rechten, als rentm(eeste)r van het Groot Collegie van(de) Godtheyt alhier inde eerw(eerde) unverisiteyt en(de) stadt van Loven, present en(de) accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van(de) fundatie van wijlen h(ee)r en(de) m(eeste)r Jo(hann)es Clerins, doctoir in sijnen leven inder heyliger godtheyt, gefondert inde voors(chreve) Grootte Collegie, achthien carolus guldens te xx s(tuyvers) Brabants tstuck ende vijfthien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer op date deser te v(er)scheynen ende te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxiiiien. martii anno 1643 ende inder stadt wissele van Loven te leveren ten behoeve der voors(chreve) fondatie, los en(de) vrije van vijffde, thiende, twintich[ste], honderste en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, midts conditie dat die voors(chreve) constituant, sijne erffven en(de) naercomelinghen sullen die voors(chreve) rente van xviiien. r(insguldens) xv s(tuyvers) erffelijck sullen moeghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen goetduncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den penninck sesthien en(de) met volle rente, consenteren(de) die voors(chreve) bekendere tot naerder vasticheyt der voors(chreve) rente ende jaerlijxe betalinghe der selver int maecken van mainmise over de goeden naer beschreven en(de) int decreet van dijen sonder daer toe te derven gedaeght oft geroepen te woorden ende naementlijck ierst over secker huys en(de) hoff, lande, gronde ende toebehoortten, groot een dachwant, onder Haecht geleghen, item over drije dachwant, geleghen aen(de) Twee Stappen, item over een halff boender terwe landt, geleghen aen(de) beecke aen het Keerberch Broeck, item over een dachmael landts, geleghen aende Puddeghem Heyde, item over een dachwant broecklandts, geleghen aen Sgoris Gat, item over een boender en(de) een halff dachwant landts, geleghen aen(de) voors(chreve) hoffstede, item noch over twee dachwanden landts, deen geleghen aen(de) voors(chreve) Twee Stappen en(de) dander bij tHeuwen (?) Velt, sijnde allen de v(oor)s(chreve) goeden alleenelijck belast met x s(tuyvers) erffelijck aen(de) v(oor)s(chreve) fondatie sonder meer, coram eisdem.

      Teneur van(de) mainmise, in desen vermelt.

Borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt der stadt van Loven, den iersten van onsen boede hier op v(er)socht, saluyt, want Jan Smets met sijne kinderen met schepen(en) brieven van Loven verbonden is aen h(ee)r en(de) m(eeste)r Walterius Van(den) Waterfort, licentiaet, etc(etera), als rentm(eeste)r der fundatie h(ee)r en(de) m(eeste)r Jan Clerins, doctoir, etc(etera), gefundert inde Grootte Collegie van. Godtheyt alhier in eene rente van xviiien. rinsg(uldens) xv s(tuyvers) erffelijck, daeraff hij en(de) die kinderen in gebrecke sauden sijn van vasticheyt en(de) die voors(chreven) h(ee)r Waterfort vuyt saecken van dijen ons v(er)socht heeft hem verleent te worden behoorl(ijcke) brieven van mainmise, in desen dienen(de), soe eest dat wij u ordineren en(de) committeren bij desen dat ghij in uwe als in ons g(enedichs) heere en(de) in onse handen tot behoeff der voors(chreve) fondatie behoorl(ijck) nempt, levert en(de) stelt alle en(de) iegelijcke goeden der v(oor)s(chreve) verobligeerde, daer aff ghij des v(er)socht sult sijn den selven Van(den) Waterfoort oyck totte selve goeden behoorlijck leyden(de) en(de) tselve gedaen sijnde, midts den consente bijde voors(chreve) verobligeerde gedraeghen int bekennen der voors(chreve) rente de voors(chreve) mainmise te woorden gedecreteert, met inthimeren(de) oyck mede de voors(chreve) mainmise den grondtheeren oft henren officieren, daer onder de v(oor)s(chreve) goeden resorteren(de) sijn, om van desen te moeghen registre hauden ter conservatien van henren heerl(ijcke) rechten, soe verre voor voldoeninghe van(de) v(oor)s(chreve) gebrecken de voors(chreve) goeden naermaels v(er)cocht en(de) geexecuteert woorden, doen(de) van allent tghene des ghij in desen gebesoigneert hebben goidts tijts uwe behoorl(ijcke) relatie aen een van onsen secretarisen die tselve registreren sal, van allen welcken te doen, wij u des geven volcomen macht ende authoriteyt, nemen(de) oyck in des voors(chreven) is, tuwer assisten(tie) soe verre des noot sij, dofficiers van(de) plaetsen en(de) andere van desen behoeffel(ijck) wesen(de), op henren behoorl(ijcke) salaris, den welcken wij ingevalle als boven versuecken, ordineren en(de) bevelen u in des voors(chreven) is, te assisteren, des ter kennissen hebben wij borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt voors(chreven) den segele ten saecken deser stadt hier op doen drucken opden xxiiien. martii 1642, en(de) was ond(erteecken)t J.F. De Vroey, secretaris.

      Relatie van(den) boede, dese brieven geexploicteert hebben(de).

Item Jacques Van Schoenderhaghen, geswoeren boede deser stadt Loven, retulit hem opden xxviien. martii 1642 getransporteert te hebben in(den) dorpe van Haecht en(de) aldaer in sijne als in ons g(enedichs) heere en(de) deser stadt handen genomen ten behoeffve van(den) rentm(eeste)r van(den) Groote Collegie van(de) Godtheyt de goeden inden constitutie brieff om te comen tot vasticheyt van xviii r(insguldens) xv s(tuyvers) erffel(ijck) en(de) den officier gegeven sijn(en) wijn, sic relat(um) martii xxvii., 1642, ond(erteecken)t J.F. De Vroey.

 

De voorgaande akte werd onmiddellijk gevolgd door de volgende akte van dezelfde datum, eveneens met vermelding van Joannes Smets als weduwnaar van Elisabetha Bols en als inwoner van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 86r., akte dd. 27 maart 1642.

Item Jan Smets weduwer wijlen Elysabet Bols, woonen(de) te Haecht, voldoen(de) die geloefte, begrepen inden accorde, aengegaen voorde weth van Keerberghen opden vijff[den] februarii 1642 met sijne kinderen en(de) kindts kinderen, in presen(tia), etc(etera), heeft gecedeert, getransporteert en(de) over gegeven, gelijck hij cedeert, transporteert en(de) geeft over midts desen aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van(de) voors(chreve) Jans kinderen en(e) kindts kinderen twee renten, deen van thien r(insguldens) erffelijck, die welcke Jan Bols is geldende, en(de) dander van vierthien rinsg(uldens) erffelijck, die gelden(de) is Peeter Bols, iertijden gecomen van Willem Bols, mette v(er)loopen van dijen, per mo(nitionem) et satis obligan(do), etc(etera), in forma et waras voor eene twee goede ombelaste en(de) onv(er)thierde renten prout, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts ten behoeve der voors(chreve) sijne kinderen en(de) kindts kinderen derffbrieven daeraff sijnde in date voors(chreven), met alle en(de) iegewelcke geloeften en(de) conditien daer inne begrepen, mette v(er)loopen van dijen, alles ten selven rechte, coram eisd(em). 

               Uit dit huwelijk:

               Smets Anna, () Haacht 08.10.1595,

               Smets Jan, () Haacht 29.09.1597,

               Smets Elisabeth, () Haacht 11.07.1599,

               Smets Maria, () Haacht 09.12.1601,

               Smets Jan, () Haacht 01.03.1604,

              Smets Margaretha, () Haacht 05.03.1606,

               Smets Joanna, () Haacht 21.03.1608,

               Smets Jacobus, () Haacht 11.07.1610,

               Smets Nicasius, () Haacht 15.06.1613,

               Smets Catharina, () Haacht 03.05.1615, vader Franciscus.

          Bols Hans (Jan), x Haacht 18.05.1611 met Joanna Adriana Van der Meeren.

Bij deze (met dank aan Paul Peeters) een akte van evictie of uitwinning met vermelding van Joannes (Hans) Bols en Adriana Vander Me(e)ren. Dergelijke akten zijn toch altijd een complex geheel, waarbij de hele procedure steeds tot vervelens toe herhaald wordt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 183r., akte dd. 14 november 1643.

Allen de gene die dese lren. sullen sien oft hooren lesen, saluyt.

Wij Fusco, Gudelinus, Leunckens, Begijnemaecker, schepen. van Loven, alsoo het goidtshuys vande Swertte Susters binnen deser stadt Loven heeffende (!) ende treckende waeren met schepen. brieven der stadt van Loven vander daet iiiien. augusti xvic. sessendertich in tertia achthien guld. vijfthien stuyvers erffelijck ten laste van wijlen Hans Bols ende sijne weduwe Adriaene Vander Meren, daer aff de voors. weduwe ende sijne naecommelingen in gebreke waeren van betaelinge der voors. rente voor diversche jaeren, soo ist dat het voors. goidtshuys hebben versocht assistentie van rechte om henne gebreken te moegen verhaelen opde goederen der voors. verobligeerde, waer over den voors. goidtshuyse van wegen deser stadt Loven opde executie van schepen. contracten verleent ende geaccordeert sijn geweest seeckere brieven van mainmise oft beleydt den vierden dagh der maendt van augusti 1636, addresserende aenden iersten van deser stadts boden op ende over alle de goederen en. renten des voors. Hans Bols ende Adriane Vander Meren, als zij leeffden gehuysschen, dye buyten vrije hooffsteden binnen desen lande van Brabant gelegen sijn ende Huybrecht Leunckens, gesworen bode deser stadt, heeft in sijne als in ons genad. heeren als hertoge van Brabant ende deser stadts handen tot behoeff vanden voors. goidtshuyse genoemen onder andere goederen, naementlijck eenen bempt, gelegen tot Haeght, groot ombegrepen der maten sesse dachmaelen, regenoten de Scharent ter eenre, tclooster van Vrouwenperck ter iie., jor. Jacob Vanden Caster ter iiie. ende derffgen. Jaspar Van Arsschot ter andere zijden, hebbende het voors. goidtshuys totten voors. bempt onder andere goederen behoorel. geleydt volgens het relaes opde voors. brieven van mainmise, in dorso gestelt, den ixen. augusti daer nae, onderteeckent F. Mutsen, ende ingevalle van oppositie de voors. gehuysschen dagh bescheyden tegen den xiien. augusti 1636 daer nae, waer inne dye selve gehuysschen gewillichlijck hebben geconsenteert ende dijen volgende door den procur. Kerridder geconcludeert prout in l(ittte)ris van mainmise ende midts den consente der voors. gehuysschen v(er)socht dat dye voors. brieven souden worden gedecreteert en. verclaert executoriael, soo tselve is geschiet ende gedaen den xxxen. augusti ende midts den laps van tijde ende egeene voldoeninge, soo sijn aende voors. Adriane Vander Meeren weduwe Hans Bols gehouden andere insinuatie brieven opde voorgaen. gedecreteerde brieven van mainmise om te coemen tot betaelinge der voors. rente ende verloopen voor diversche jaeren ende daer mede dagh bescheyden teenen seeckeren gelegen daghe te compareren opden rolle voor schepen. van Loven om de selve brieven van mainmise ende den voors. decrete alnoch te impugneren met inthimatie dat haerder absentie nyettegengstaende de voors. brieven van mainmise andermael souden worden gedecreteert en. verclaert executoriael, alsoo het selve wedero(m)me is gebeurt midts de non comparitie der selver ende vuyt crachte van. welcken sijn den voors. goidtshuyse geaccordeert andere deser stadts executoriale brieven van proclamatien, addresserende oock aenden iersten deser stadts boden om voorde voors. gebreken den voors. bempt ter kercke geboden te moegen stellen de data xxviia. februarii 1642, signat(um) C. Hulet, d' welck oock bij den bode Adriaen Stueckens is gedaen nae behooren, sijnde d' executie bij twee diversche sitdaghen behoorelijck geproclameert met affixie van billetten opde kerckdore tot Haeght, waer van den lesten heeft gedient den xviiien. meert lestleden, dan alsoo die voors. weduwe soo vele heeft weeten te doen bijde voors. moedere vanden voors. goidtshuyse, dat zij heeft geobtineert dagh van betaelinge ende midts de selve nyet en is gevolght, wederomme den voors. bempt ter behoorelijcke proclamatie met affixie van billetten ende twee sitdagen te coope gepresenteert, waer van den lesten sitdagh heeft gedient den xxixen. octob. lestleden, soo dat den voors. bempt is vercocht geweest ende metten vuytganck vande brandende keersse gebleven als hooghste ende leste verdierdere aen Adriaen Steuckens om ende voor de somme van elff hondert ende lxvi guldens, alles volgende dye conditien daer over gehouden bijden clerck mr. Jan Schellekens, elcke exploiten soo behoorel. gedaen sijnde ende daer van dagh bescheyden de voors. Adriane Vander Meren door den voors. bode Stueckens ende alle de geene dye eenich recht, actie ofte pretensien souden willen pretenderen tottten voors. vercochten bempt om te compareren voorde voors. heeren schepenen van Loven ten eynde om te sien ende hooren interponeren het decreete over den vercochten bempt ofte alsdan bijde voors. weduwe Hans Bols ofte alle andere te seggen, waero(m)me suckx nyet en behoorden te geschieden met inthimatie soo verre zij alsdan nyet en compareren dat men hunder absentie nyettegenstaende totter interpositie vanden decrete vanden voors. vercochten bempt souden voorts procederen nae behooren, tot welcken dage comparerende mr. Jeronimus Vanden Steen als procur. vanden voors. goidtshuyse ende partije voorts geroepen sijnde, en is daer nyemanden gecompareert, welcken volgende versocht den vs. procur. Vanden Steen voorts geprocedeert te worden tot behoorelijcke goedenisse der voors. vercochten bempt, gelijck dijen volgende de voors. goedenisse is geschiet, doen te weeten dat anderwerven nu wel en int' lange oversien en. gevisiteert bij ons schepenen van Loven dye voors. schepenen brieven, mainmise, decreet, brieven van proclamatien ende executoriale metten exploiten ende relaes, bij den bode ende executeur Adriaen Steuckens gedaen, soo van conde, dagementen ende anderssints ende oock geconsidereert dat partije tot den voors. dage ende andere dagen noch nu tegenwoordelijcken anderwerffven voorts geroepen sijnde, nyet en sijn gecompareert noch oock procur. in hunnen naem ende procederende voorts totter interpositie vanden voors. vercochten bempt, hebben wij schepenen voors. ter manisse des heeren meyer daer over staende, van heerheyden van wegen shertogen van Brabant bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen de voors. kerckgeboden, proclamatien ende vercoopdaegen daer nae gevolgt ende alles des in desen bij den voors. bode vuyt crachte sijnder voors. commissie gedaen is geweest ende ons decreet vanden voors. bempt, soo dijen tegenwoordich is tot behoeff vanden voors. Adriaen Stueckens inden naeme ende ten behoeve van Gillis Coremans, meyer tot Haeght, geinterponeert ende interponeren bij desen om dijen bij hem actie te hebbene ende naecomelingen te houden ende te besitten, mede te gebruycken, gelijck sijne andere propre goeden, behoudel. den heere vanen gronde, sijne behoorelijcke rechten ende is dijen volgende den voors. meyer door den voors. Stueckens bij den voors. heere meyer tsijnder manisse van offitie wegen en. onsen wijsdomme behoorl. gegicht, gegoet ende geerft met alle behoorel. solemnitijten van rechts wegen daertoe gerequireert, behoudelijck oock dat dye vanden voors. goidtshuyse in egeen voorder garrant en sullen gehouden wesen oft schuldich sijn als ter concurrentie vande penningen ter zaecken van desen bij hen tontfanghen, alles sonder argelist, actum xiiiia. novemb. 1643.

 

De bijgaande akte maakt melding van Joannes (Hans) Bols zone Guilielmus en zijn echtgenote Adriana Vander Meeren, die op dat ogenblik in Leuven woonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, folio 99r., akte dd. 19 maart 1638.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen m(eeste)r Jan Putmans, vuyt crachte ende naer v(er)moegen van sekere procuratie speciael en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Jan Bols sone wijlen Willems en(de) Adriana Vander Meren, gehuysschen, woonen(de) te Loven, voor H. Van Roost als openbaer notaris en(de) sekere getuygen opden xviiien. marty lestleden gepasseert, heeft inder v(oor)s(chreve) qualiteyt deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Philips Michielsens ende Geertruydt Michielsens, gehuysschen, woonen(de) te Loven, achthien carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) xv gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerlijcx verschijn(ende) op heden date des(er) ende binnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, ten behoeffve als boven, t' elcken jaere en(de) termijn(e) als schult met rechte verwonnen, obligeren(de) ende submitteren(de) den persoonen en(de) goeden der v(oor)s(chreve) constituanten met renuntiatie prout in amplissima forma, met conditie dat de v(oor)s(chreve) geconstitueerde v(oor)s(chreve) rente van achthien gul(dens) xv st(uyvers) erfel(ijck) sal moegen lossen ende affquyten t' allen tijden alst hem gelieven sal t' eender reys(e), elcken gul(den) erffel(ijck) daeraff met sesthien gel(ijcke) guldens loopen(de) munte ende met volle rente ende om den voors(chreven) renthefferen te bat te v(er)sekeren, soo heeft de geconstitueerde geconsenteert int maecken van beleyde ende mainmise en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derfven gedaeght oft geroepen te worden ten coste der selver constituanten ende signantelijck opde meuble en(de) immeubele goeden der sel(ver) gehuysschen naer (?) over een huys en(de) hoff, groot ontrent vijff dachm(alen), alsoo tselve gestaen en(de) gelegen es tot Haecht, regenooten sheeren straete ter eenre, Peeter Van Caster ter tweedere, Jan Van Langendonck ter derdere ende jo(ncke)r Jacques Van Castere ter iiiie. sijd(en), belast met vijff halsteren rocx aende Twelff Apostelen alhier, item noch eenen bempt, groot sesse dachm(alen), gelegen aen(de) Scharen[t] van(de) gemeynte aldaer, regen(oten) de sel(ve) Scharen[t] ter eenre, jo(ncke)r Jacques Van Castere ter iie., t' clooster van Vrouwenperck ter derdere en(de) derfgen(amen) Jaspar Van Aerschot ter iiiie. sijd(en), belast met thien gul(dens) erfel(ijck) aen Jan Smets et satis et waras ut sup(ra), bekennen(de) de v(oor)s(chreve) constituanten de capitaele penn(ingen) vuyt handen van(de) v(oor)s(chreve) renthefferen ontfangen te hebben, coram Dielbeeck, Lunckens, martii xix., 1638.

 

De volgende akte maakt melding van Joannes (Hans) Bols zone Guilielmus en zijn vrouw Adriana Vander Meren, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 346r., akte dd. 10 december 1630.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Bols soene wijlen Willems met consente, wille en(de) ten overstaene van Adriana Van(der) Meren, sijne huysvr(ouwe), woonende onder Haecht, ende hebben tsaemen en(de) elcken int besonder opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenissen ierst een plecke lants, gelegen onder Thildonck opden Craeneycke, groot ontrent een halff boender ende een halff dachmael onbegrepen, regenooten den prelaet van S(in)te Geertruyden ter eenre, Jan Van Langendonck ter tweedere, derffgen(aemen) van mijn heere van Schavain ter derdere, Peeter Vander Meren ter vierdere ende die erffgen(aemen) van Franchoys Blommaerts ter vijffder.

Item noch een halff boender landts onbegrepen der maeten, gelegen opt selve velt, regenooten derffgen(aemen) Anna Bloems ter eenre, tsheeren straete beneden ter iier., de kercke van Thildonck ter iiier. en(de) ... [n.v.] ter vierdere, wesen(de) de v(oor)s(chreve) p(ar)tijen alleenel(ijck) belast met een blanck negen mijten tsiaers sonder voorder, tsheeren chijns, en(de) bijde v(oor)s(chreve) opdrageren v(er)cregen tegen joiuffvr(ouwe) Clara Van Rhode wed(uw)e wijlen s(ieu)r Olivier Foxius opden vien. novemb(ris) 1623 in media.

Item draegen alnoch op drije dachmaelen landts onbegrepen der maeten, gelegen te Nederassent onder Werchter opden Varent, regenooten tsheeren straete ter ier., den Molenwech ter iier., mevrouwe Van(der) Straeten ter derdere, Ons Lieve Vrouwe Lofflandt van Wespelaer ter vierdere, tsheeren straete v(oor)s(chreven) ter ver. en(de) Peeter Van(der) Meren ter vier. en(de) viier., alleenel(ijck) belast bel met een(en) braspenninck chijns aen(den) heere doctoir du Bay sonder meer co(m)mers daerop vuyt te gaene, bijde v(oor)s(chreve) opdrageren v(er)cregen tegen Guilliam Herts als gemachticht van Jan Symons voor meyer en(de) schepenen van Loven den xviien. jan(uary) 1624 in media, sijnde t' allen tijden bereedt te v(er)claeren onder eedt de v(oor)s(chreve) goeden voorder noch andersints belast te wesen dan v(oor)s(chreven) staet, expositis ende s(ieu)r Guilliam Timmermans, innegesetene deser stadt, per mo(nitionem) imposito idem reddidit terminis ende voorts meer op een(e) voortaene rente van twelff rinsguldens ende thien stuyvers tsiaers te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, loopende munte, erffelijcke rente, alle jaere op date deser te v(er)schijnen, waer van den iersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den thiensten dach van decembris sesthien hondert en(de) eenendertich ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende die v(oor)s(chreve) gehuysschen tsaemen voor tgeheel en(de) een voor al onder de v(er)bintenissen van hunlieden respective persoonen ende goeden, beyde meuble en(de) immeuble, tegenwoirdige en(de) toecomen(de), met renunciatie beyde der privilegie van v(er)scheyden v(er)obligeerden non numerat(ae) pec(uniae) en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier, daer van gecertioreert en(de) van allen anderen in forma, daer van gecertioreert de v(oor)s(chreve) rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) tsiaers jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffel(ijck) ende personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve als voor oft sijns actie te hebben(e) oft rep(rese)nterende binnen der stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., xle., ce., mindere ofte meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpenninghen, in toecomen(de) tijden telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, et waraz ut supra, et casu quo alia et tantum prout, finalijck soe hebben beyde die v(oor)s(chreve) gehuysschen sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is onder gel(ijcke) ob(ligatie), sub(missie) en(de) renuncia(ti)e als voor, geconsenteert en(de) consenteren bij desen int maecken van beleyde en(de) mainmise ende inden decrete der selver sonder oynt daer toe te derven gedaecht oft geroepen te worden over allen de v(oor)s(chreve) goeden en(de) allen anderen, beyde meuble en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toecomen(de), met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente t' allen tijden alst hen gelieven sal, sullen moegen quyten, midts adverteren(de) drije maenden voor date vann(den) valdach teender reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al losgelts, coram Roeloffs, Leuckens, decemb(ris) xa., 1630.

               Uit dit huwelijk:

               Bols Jan, () Haacht 20.02.1612,

???In deze akte (dank u maakt men melding van Joannes (Hans) Bols, zoon van Guilielmus en man van Adriana Vander Meren. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, regster nr. 7522, folio 203r., akte dd. 2 september 1633.

Item s(ieu)r Henry Vannes tot des naerbes(chreven) staet te doen, hebbende onwederoepel(ijck) procuratie, hem gegeven als thoonder der selver bij Jan Bols sone wijlen Willems en(de) Adriana Van(der) Meren, gehuysschen, voorden not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) sekere getuyghen op heden den tweeden septembris 1633, alhier gesien en(de) gebleken, in p(rese)ntia, etc(eter)a., heeft bekendt schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff van Carel Timmermans vijffentwintich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden iien. dach septembris te v(er)schijnen en(de) te betaelen, d(aer)aff d' eerste jaer van betaelinghe sijn sal den iien. septembris a(nn)o xvic. vierendertich, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)tum et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum et tantum, met conditie dat die voors(chreve) bekenderen de voors(chreve) rente binnen de drije eerste jaeren niet en sullen v(er)moghen aff te quyten en(de) de drije jaeren geexpireert sijnde, sullen de selve altijdts moghen quyten alst hen gelieven sal t' eender reyse teghen den penn(inck) xvie. en(de) met volle rente, consenterende die voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors(chreve) co(mm)issie int maecken van mainmise en(de) int decreet der selver sonder daeghement over de goeden naervolgen(de), eerst over huys en(de) hoff metten toebehoorten, groot sesse dachm(aelen) onbegrepen, geleghen tot Haecht aen(de) Scharent, regen(oten) de straete in iie. sijden, Jan Van Langendonck ter iiie. en(de) jo(ncke)r Jaecques Van(den) Calsteren ter iiiie. sijden, item over een(en) bempdt, groot tusschen vijff en(de) ses dachm(aelen) daerbij geleghen, regen(oten) die voors(chreven) jo(ncke)r Jaecques Van(den) Calsteren ter ie., de voors(chreve) Scharent ter iie., t' goidtshuys van Vrouwenperck ter iiie. en(de) die wed(uw)e Jaspar Van Aerschot ter iiiie. sijden, sijnde t' huys en(de) hoff alleenl(ijck) belast met vijff halsteren corens aen(den) goidtshuyse van(de) Tweilf Apostelen alhier te Loven, en(de) den voors(chreven) bempdt met thien rinsg(uldens) erffelijcx aen heer en(de) m(eeste)r Andries De Vroey, s(ecreta)ris deser stadt Loven sonder meer, eisdem.

               Bols Maria, () Haacht 20.02.1612,

               Bols Petrus, () Haacht 20.02.1612,

               Bols Maria, () Haacht 23.06.1613,

               Bols Anna, () Haacht 22.03.1615,

               Bols Joanna, () Haacht 12.01.1617,

               Bols Cecilia, () Haacht 16.12.1618,

               Bols Jan, () Haacht 19.01.1621,

               Bols Petrus, () Haacht 11.03.1624,

               Bols Catharina, () Haacht ...08.1626,

               Bols Willem, () Haacht 22.01.1629,

               Bols Catharina, () Haacht 22.01.1629,

               Bols Anthonius, () Haacht 15.08.1631,

          Bols Petrus, x Haacht 14.07.1618 met Gommara Janssens.

               Uit dit huwelijk:

               Bols Petrus, () Haacht 08.01.1620,

               Bols Adriana, () Haacht 15.03.1621, + Haacht 23.07.1656,

               Bols Willem, () Haacht 28.05.1623,

               Bols Petrus, () Haacht 19.10.1626,

               Bols Joannes, () Haacht 19.10.1626,

               Bols Henricus, () Haacht 01.01.1629,

               Bols Willem, () Haacht 31.08.1632, x Haacht 20.11.1657 met Barbara Van Aerschot.

 


 

XIII - Bols Hans (Jan) (M4736 + N8068), Haacht ca. 1570, x met Van Espen Anna (M4737 + N8069), (ex Rotselaar).

 

Jan Bols, sone Claes, verkocht: sekeren bempt metten berch daeraen gelegen inde Berendonck aan Hendrick Rix voor 75 gd.

Hij kocht in 1606 te Rotselaar het huis ' in de plaetse': de Wildeman, die hij verkreeg 'teghen derffgenaemen Lambrecht de Berthoos'. Het hof paalde aan de wijngaard die tot 'ten Kerckhove' reikte. 

 

Hierbij  (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes (Hans) Bols en zijn vrouw Anna (Anneken) Van Espen.

Om misverstanden te vermijden, hier de volgende verduidelijkingen. Sophie in de akte is een familienaam. Jan Sophie had vier kinderen, Francois, Catharina, Beatrix en Clara. Henrick Grimberch was de man van Catharina Sophie. Henrick Grimberch trad in de akte op in eigen naam en voor Jan Boel zone Gielis, de man van Clara Sophie. Zij woonden allen te Brussel. Jan Sophie had een half bunder beemd in vruchtgebruik (tochte). De naakte eigendom van het perceel behoorde toe aan zijn vier kinderen. Het perceel was gelegen in de Gever onder Rotselaar. Op 10.10.1616 dragen Jan Sophie en zijn vier kinderen het perceel over aan Laureys Van Crieckingen en Maria Baeten tot behoef van Jan Bols en zijn vrouw Anneken Van Espen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 65v., akte dd. 10 oktober 1616.

Item in teghenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen m(eeste)r Anthon Govaerts, hebbende tot gheene des naebeschreven staet valide te moghen doen, procuratie speciael ende onwederoepelijcke bevel, hem gegeven bij Jan Sophie als tochtenaer vande goederen naerbeschreven, item Francois, jouffrouwen Catharina, Beatrix ende Clara Sophie, sijne kinderen, met He[n]rick Grimberch, die voorschreven Catharina man ende momboir, soo inden naem van sij selven als oock inden naem hier inne vervanghende ende sterck makende voor Jan Boel sone wijlen Gielis, de voorschreve jo(uffrouwe) Clara Sophie man ende momboir voor de proprieteyt der selver goeden naerbeschreven, alle woonende binnen die stadt van Brussele, volghende den instrumente van procuratie daer aff sijnde, gepasseert voor J. De Doncker den jonghen als notaris, tot Brussel resideren(de), op den achtsten octobris lestleden, alhier gesien ende volcomelijcken ghebleken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraghen met behoorelijcke verthijdenisse een halff boender bempts, luttel min oft meer, ombegrepen der maeten, ghelegen inde prochie van Rotselaer ende Geverstraete, naerder begrepen inden brieff daeraff sijnde in date den sevensten augusti xvc. dertich, onderteeckent G. Schore, regenooten die leygracht ter eenre, ... [n.v.], expos(ito) soo sijn daerinne gegoeyt ende gheerft ten erffelijcken rechte Laureys Van Kriecklinghen en(de) Mayken Bueten,, sijne huyssvrouwe, inden naem ende tot behoeff van Jan Bols, alhier present ende accepterende, soo voor hem selven als tot behoeff van Anneken Van Espen, ghehuysschen, p(er) mo(nitionem) iure et satis die voors(chreven) opdragere obligantes bona constituentium ac renunciantium in forma, et waras voor onbelast ende inghevalle naermaels op 't selve goet bevonden wordt yet uyt te gaen twee en halven stuyvers jaerlijcx, dat gheloeft die voorschreven opdragere uyt crachte als voor goet te doen, tanquam prout, coram Roeloffs, Van Thienen, die xa. octobris anno 1616.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes (Hans) Bols en zijn vrouw Anna Van Espen. De structuur van de akte is ook niet evident. Ter verduidelijking : Sophie is een familienaam. Jan Sophie heeft het vruchtgebruik (tochte) van een half bunder beemd te Rotselaar aan de Geverstraat. Zijn kinderen zijn Franciscus, Catharina, Beatrix en Clara Sopie, die de naakte eigendom (proprieteyt) hebben. Dochter Catharina Sophie was gehuwd met Henricus Grimberchs en Joannes Boel zone Egidius was gehuwd met zijn dochter Clara Sophie. De familie Sophie woonde in Brussel. Zij dragen het perceel onder Rotselaar over aan Laurentius Van Crieckingen en Maria Baeten, die dat aanvaarden in naam van Joannes Bols en zijn vrouw Anna Van Espen. Mogelijk was er een familieverband tussen Laurentius Van Crieckingen en Maria Baeten enerzijds en Joannes Bols en zijn vrouw Anna Van Espen anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, regiter nr. 7890, folio 180v., akte dd. 10 oktober 1616.

Item in tegenwordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naebes(chreven) gestaen m(eeste)r Anthoen Govarts, hebbende tot gheene des naebeschreven staet, valide te moghen doen procuratie speciael en(de) onwederopel(ijck) beveel, hem gegeven bij Jan Sophie als tochtenaer van(de) goeden naebes(chreven), item Franchois, jouffrauwen Catharina, Beatrix ende Clara Sophie, zijne kinderen, met Hendrick Grimberchs, der voors(chreve) jo(uffrouwe) Catharina man en(de) momboir, soo inden name van zij selven als oick inden name hier inne v(er)vangen(de) ende hem sterckmaecken(de) voor Jan Boel sone wijlen Gielis, der v(oir)s(chreve) jo(uffrouwe) Clara Sophie man en(de) momboir, voor de proprietijt der selver goeden naebeschreven, alle woonen(de) bynnen der stadt van Bruessele, volgende den instrumente van procuratie dairaff zijnde, gepasseert voor J. De Doncker de jonge als notaris, tot Bruessele resideren(de), opten viiien. octobris lestleden, alhier gesien en(de) volcomentlijcken gebleven, p(e)r mo(nitionem) heeft opgedragen met behoirlijcke v(er)thijdenis een halff bonder bemps, luttel min oft meer, onbegrepen der maeten, gelegen inde prochie van Rotselaer aende Geverstraete, nader begrepen inden brief dairaff zijnde in date den viien augusti xvc. dertich, onderteeckent G. Schore, regenooten die leygrecht ter eenre, ... [n.v.], expos(ito) soo sijn daerinne gegoyt ende geerft ten erffelijcke rechte Laurijs Van Crieckinghen ende Mayken Baeten, zijne huysvrau, inden name ende tot behoef van Jan Bols, alhier p(rese)nt en(de) accepterende, soo voor hem selven als tot behoeff van Anneken Va(n) Espen p(er) mo(nitionem) iure et satis die voors(chreven) opdraghere obligan(do) bona constituentium ac renuncian(do) in forma et waras voor onbelast ende ingevalle namaels op tselve goet bevonden wort yet vuyt te ghaen, boven tweenen halven stuyver jarlijx, dat gelooft die v(oor)s(chreven) opdraghere vuyt cracht als voor goet te doen, tanq(uam) prout, coram Roellofs, Van Thienen, octob(ris) x., 1616.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Jacobus, XII (N4034), () Haacht 29.03.1595,

 

Bols Henricus, () Rotselaar 02.05.1599, x 1 Rotselaar 29.09.1626 (g. Meeus Adrianus en Van Aerschot Arnoldus) met Barbara Daems, haar gezin bij Meeus, x 2 Rotselaar 14.08.1637 (g. Mr Joannes Van Crieckinge, Joannes Van Horck, Meulemans Isaac en Lechy Joannes) met Paschasia Stas, deze x 2 (niet Wez, ) met Joannes Beltens, en deze x 2 met Joanna Cortens,

Accoordt tusschen Jan Beltens ende d'erffg. Jan Bols. Compareerde, Jan Beltens ende Paescheyncken Stas, in houwelyck gehadt hebbende Hendrick Bols, ende beyden selven verweckt een dochter genoemt Cattleyn Bols ... by doode van Jan Bols en Anna Van Espen ...

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Cathlijn, () Rotselaar 05.09.1638 (g. Meulemans Joannes en Bols Catharina),

     2. Beltens Maria, () Rotselaar 27.10.1639 (g. Vander Sande Sebastianus en Eet Elijsabeth),

     Beltens Anna, () Rotselaar 21.10.1642 (g. Moons Petrus en Janssens Catharina), x Rotselaar 20.11.1663 (g. Vande Broeck Joannes en ... Joannes) met Bols Christophorus,

     Beijltus Elisabeth, () Rotselaar 07.10.1642 (g. Bols Hubertus en Meulemans Elisabeth),

     x Rotselaar 13.08.1667 (g. Beltens Joannes en Vanden Broeck Joannes) met Van Meerbeeck Joannes,

     Beltens Adrianus, () Rotselaar 09.12.1645 (g. Vandaele Guilhelmus n. Van Hillegem Adrianus en Van Mechelen Catharina),

     3.  Beltens Magdalena, () Rotselaar 22.04.1649 (g. Ceusters Adrianus en Bols Joanna),

     Beltens Joannes, () Rotselaar 23.10.1650 (g. Stoffels Maria),

     Beltens Maria, () Rotselaar 10.11.1652 (g. Bols Jacobus en Van Brusselen Maria),

     x Rotselaar 09.01.1676 (g. Beltens Joannes pater en Van Schoelant Walterus) met Mommens Joannes,

     Beltiens Joanna, () Rotselaar 06.10.1658 (g. Vrolijx Catharina n. Vrolijx Godefridus en Cortens Anna),

     x Rotselaar 25.02.1683 (g. Van Leempoel Henricus en Van Criekinge Andreas) met Van Leempoel Lucas,

     Beltens Catharina, x Rotselaar 09.11.1678 (g. Mommens Joannes en Vanden Panhuijsen Isaacus) met Verhoeven Judocus, 

     Beltens Adrianus, () Rotselaar 03.09.1662 (g. Haens Adrianus en Van Meerbeeck Maria), 

 

Bols Huybrecht, XII (M2368),

 

Bols Maria, () Rotselaar 29.04.1601,

 

Bols Anna, () Rotselaar 26.03.1606 (g. Guilielmus Van Langendonck en Anna Kerckmans), x 1 Rotselaar 24.10.1628 (g. Dnus Vrints Christophorus, Nagels Joannes en Bols Joannes) met Van Lechye Jan en 2 x (niet Rot, ) met Verlinden Bartholomeus,

 

Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters

Dit gezin (Van Lecheye x Bols) leende aan Gregorius Van Panhuijsen en Goris Jacoba. De akte zit onder KLIK bij 7 en 9.

Uit onderstaande akte blijkt dat weer dat Bartholomeus Verlinden x Bols Anna uitweken naar Antwerpen.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 362r.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerghenompt gestaen mr. Joannes Bapta. Verelst naer vermogen van speciale procuratie hier volgende.

Comparerende op heden den xviijen. dach novembris 1655 voor mij openbaer nots., pnt. die getuygen naerghenompt, Bartholomeus Vander Linden sone wijlen Joos, woonende binnen de stadt Antwerpen, gebruycken. in desen de cracht van onwederroepelijcke procuratie, hem, om des volght valide te mogen doen, gegeven bij Anna Bols, sijne wettighe huysvre., volgens den instrument van procuratie daer aff sijnde, gepasseert voor wethouderen van Antwerpen in date ix feb. 16... [beschadigd], alhier gesien en. gebleken, die welcke heeft bekent, gel. hij bekent bij desen, ten erffve vuytgegeven te hebben aen Jooris Vanden Inde en. Jehenne Bols, gehuysschen, pnt. en. t' selve aenveerdende, een halff bunder lants der maete onbegrepen, gelegen onder Rotselaer op Hans Bols Block, regen. Jan Bols ter ie., Cathlijn Bols ter ije. ende Jehenne Bols respective bij deylinge ter iije. en. de straete ter iiije. zijden, om t' selve halff bunder bijde vs. gehuysschen te behouden, hebben en. te besitten opde lasten te voorens daer op vuytgaen., te weten opde lasten van auts daer op vuytgaen., die gehuysschen kennel. voor soo veel dit paert moet geven volgens de deylinge ende voorts meer op xv r. t' siaers, vallende jaerl. St. Andree, erffel. rente jaerl. wel en. loffel. te betaelen en. los en. vrije van x., xx., ic., mindere en. meerdere pen. en. andere impositien, innegestelt en. alnoch in te stellen, te leveren in stadt wissel van Loven ten behoeff des vs. erffvuytgever erffel. in toecomenden tijde, t' elcken jaere en. termijn als schult met recht verwonnen, gelovende die erffnemer t' samen en. elck int besonder die lasten van auts opt voors. halff bunder vuytgaende voor t' paert van. voors. erffgever, midtsgaders deser gereserveerde rente opden behoorl. valdach, soo wel loffel. en. personel. te betaelen, dat den erffvuytgevere daer over nyet en sal worden gemolesteert, daer voor Xbindende. t' samen en. indivisim hunne persoonen en. goeden, pnt. en. toecomende, met ren. in forma, behoudel. den erffvuytgevere sal affdoen alle verloopen van. voors. aude lasten tot St. Andree toecomen., constituer. hinc inde onwederroepel. Verelst en. elck thoonder deser om in hunne respective naemen te geven voor meyer ende schepenen der stadt Loven alias voor richter competent en. aldaer dese erffvuytgevinge en. des vs. is, wettel. te vernieuwen met alle solemnitijten daer toe gerequireert, promitten. ratum obligan. ac ren. in forma, op conditie van. vs. rente te mogen lossen, den pen. xvi., t' eender rijse in goeden gelde en. met volle rente, actum tot Loven, pnt. Jaecq Van Dorne en. Joes. Van. Deyle, getuygen, tot desen gebeden en. geroepen, ende is de minute van. respective compten. onderth., mij pnt. als nots en. is onderth. P. Van Meerbeeck, welcken volgen. den voors. compt. bij manisse des voors. meyers heeft ten erffvuytgegeven aen. vs. gehuysschen acceptanten, present en. dat accepter. het voorgenompt halff bunder lants, gelegen onder Rotselaer, hier vorens breeder in sijne regen. gespecificeert en. dat op de lasten van auts daer op vuytgaen., terminis debitis persolvendis en. voorts meer opde voortaene rente van xv gul. t' siaers, vallende jaerl. Ste. Andree, erffel. rente wel en. loffel. ten behoeff van iersten constituant oft sijns actie hebben., te betaelen en. los en. vrije in stadt wissel van Loven te leveren als schult met recht verwonnen, onder obligatie met ren. in forma, repeteren. voorts den inhouden, gelofften en. conditien in procuratorio vermelt, coram Bucq, Malcot, xix novembris 1655.

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 157v 3 mrt 1632:

Joiffr. Johanna Van Steynemolen we Jan De Jonge woonende in den Ingel binnen Mechelen etc ... verkopen aan Hendrik Anthonis de Jonge, molder, x Cathelijne Daems de drij vijfde delen in een pleksken lant nu een hofstede aenden Spickelenbergh daerinne Jan Lachie een deel is competerende.

KB1165: Fo 221: 27 jun 1639:

Anneken Bols we Jan Lechije verklaart dat den voors Jan Lachije in sijn leven hadde vercocht aan Hendrik Anthonis molder voor de tochte ende sijn kinderen behouden van Cathelijn Daems voor de propt 67 roeden land gelegen op den Spickelenberg. 

 

In de onderstaande akte maakt men melding van Joannes Van Lechy en Anna Bols uit Rotselaar. Zij werden gegoed in een dagmaal land op het Beversluys Veldeken onder Wezemaal, dat zij voor 175 guldens hadden gekocht van de erfgenamen van Anthonius Van Boeschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 18v., akte dd. 12 december 1636.

            Lechy h(abe)t l(itte)ras.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, schepenen ende eygengenooten van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick Van Hoovelt, Guilliam Portau en(de) Elisabeth Van Boeschot, gehuysshen, en(de) Cathlijn Van Boeschot, alle woonen(de) tot Rotselaer en(de) Wesemael, en(de) erffgenaem(en) van wijlen Anthoen Van Boeschot, hen(nen) broeder, per mo(nitionem) hebben tsaemen opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een ende met ressche en(de) rijse een dachm(ael) landts ombegrepen der maeten, gelegen opt Beversluysen Veldeken onder Wesemael, regenooten Geert Van Aerschot in twee sijden, den voetwech loopen(de) van Vr(ouw)enperck naer Beversluys ter derder en(de) den voetwech loopen(de) van Beversluys naer Loven ter vierder sijden, ende de v(oor)s(chreve) respective opdraegeren met orden(en) van rechte daervuyt ontgoedt ende onterft sijn(de), soo worden d(aer)inne gegoeydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) en(de) eygen(en) rechte Jan Van Leychy en(de) Anna Bols, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, per mo(nitionem) et satis die v(oor)s(chreve) opdraegeren obligan(do) et indivisim submiten(do) ac renuncian(do) en(de) naementl(ijck) de v(oor)s(chreve) vrouwen van het beneficie senatus consulti vell(eiani) haerl(ieden) d(aer)aff ierst onderricht sijn(de), en(de) van alle andere in behoirl(ijcke) formen, et waras voer vrije, eygen(e) en(de) ombelast goet, quiquidem rogantes, hec faciunt hier waeren over jo(ncke)r Louys De Borgreeff en(de) Peeter Van(den) Broeck, schepene tot Loven ende eygengeooten, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieuten(ant) sheeren meyers van Loven, en(de) Henrick Van Roost, insgel(ijcx) als eygengenooten, et waras voer vrije, eygen en(de) ombelast goet, quiquidem rogantes hec faciunt scabini predicti, item partijen v(er)cleren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voerde somme van hondert en(de) lxxv gul(dens) eens, los gelts, die de v(oor)s(chreve) vercoopers bekennen van(de) v(oor)s(chreve) coopers op nu ontfangen te hebben, actum xiia. decembris 1636.

 

Bols Catharina, () Rotselaar 25.05.1608 (g. Stephanus Crabeels en Catharina Huys), x Rotselaar 25.11.1629 (g. Joannes Janssens en Meulemans Guilhelmus) met Isaac Meulemans,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Isaac Meulemans.

     Uit dit huwelijk:

     Molemans Anna,

     Molemans Maria, x (niet Rot, ) met Adriaen Willems,

     Moelemans Isaacus, () Rotselaar 31.01.1638 (g. Leemans Isaac en Bols Johanna),

     Meulemans Jacobus, () Rotselaar 05.05.1641 (g. Jacobus ...),

     Molemans Susanna, () Rotselaar 27.10.1644 (g. Bols Joannes en Gooris Susanna),

     Meulemans Andreas, () Rotselaar 17.11.1647 (g. Dauwen Andreas en Meulemans Catharina),

 

Bols Joannes, () Rotselaar 25.01.1611 (g. Joannes Van Castel en Maria Van Eycken), x Rotselaar 05.03.1639 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Van Meerbeeck Martinus) met Maria Van Meerbeeck, deze x 2 (niet Rot, ) met Van Bets Isaac, en x 3 Rotselaar 20.01.1654 (g. Franciscus Van Meerbeeck en Petrus Van Bostraten) met Jan Van den Broeck,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

R1610: Fo 32v: 7 dec 1678:

Deijlinge voor de kinderen van wijlen Maria Van Meerbeeck daer resp vaeders aff waeren Jan Bols ende Isacq Van Bets

- Cristoffel Bols

- Francois Bols

- Carel De Brier als momboir over de minderjarige kinderen wijlen Anna Bols x Aert Moors

- Isacq Van Bets

- Peeter Van Bets

- Maria Van Bets x Cornelis Anthonis.

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

Deze schepenakte vermeldt Jan Van den Broeck en Maria Van Meerbeeck uit Rotselaar. Zij huwden met dispensatie te Rotselaar op 20.01.1654 (get. Franciscus Van Meerbeeck en Petrus Van Bostraten). Gezien in de deling van de goederen van Maria Van Meerbeeck geen sprake is van kinderen van Jan Van den Broeck en Maria Van Meerbeeck, bleef dit huwelijk mogelijk kinderloos. Maria Van Meerbeeck was voorheen gehuwd met Joannes Bols en Isaac Van Bets. Joannes Van den Broeck trad als getuige op bij het huwelijk van Maria Van Bets (dochter van Isaac Van Bets en Maria Van Meerbeeck) met Cornelius Antheunis te Rotselaar op 22.04.1676.

In de rand van de akte is er sprake van Isaac Van Bets.  Allicht gaat het hier om de zoon van Isaac Van Bets en Maria Van Meerbeeck, die volgens de klappers te Rotselaar huwde op 23.02.1677 met Joanna Van den Eynde (fotokopies van de eigenlijke akte onleesbaar) en waarvan tenminste 5 kinderen gekend zijn (zie http://vandersloten.be/wrw/wc29/wc29_042.htm). In de rand van de akte is er ook sprake van Maria Bols, echtgenote van Andries Van Aerschot.  Mogelijk gaat het hier ook om een dochter van Joannes Bols en Maria Van Meerbeeck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 221v.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naer genoemt gestaen Nicolaes Van der Vorst om den naervolgenden contracte notariael te vernieuwen, bij de procuratie daer inne geinsereert, als thoonder geconstitueert sijnde, heeft den selven vernieuwt in der vuegen naer volgende.

Comparerende op heden den xiiij. septembris 1664 voer mij notario ende getuygen naergenoemt Jan Van den Broeck ende Maria Van Meerbeeck, gehuysschen, innegesetene van Rotselaer, die welcke hebben bekent en. bekennen midts desen ontfangen te hebben van sr. Jan Costermans, innegesetene der stadt, die somme van acht hondert guldens in specie van patacons, ter cause van welcke somme die voerschreven comparanten hebben bekent aenden voerschr. Costermans (present ende accepterende) eene erffelijcke rente van viertich guldens sjaers, cours nemende op heden date deser, waer van oversulcx den iersten valdach wesen ende verschijnen sal opden vierthienden septembris xvic. vijffentsestich ende soo voirts van jaere tot jaere totte quytinge toe, de welcke sal moghen geschieden alst de voerschr. comparanten oft hunne successeuren der naerbeschreven panden gelieven sal t' eender reyse met volle rente ende in specie van patacons als sij daer voer hebben ontfangen ende anderssints nyet, gelovende ondertusschen beneffens Christoffel Bolses ende Franchois Bolses, beyde sonen der voerschreve Maria Van Meerbeeck, hen sterckmaeckende voer henne susteren ende broeders ende dat de selve dese sullen (meerderjarich gewordden sijnde) approberen, de selve rente jaerelijcx wel ende loffelijck te betalen als schult met rechte verwonnen, ende in stadts wissele alhier te leveren, los ende vrey van alle impositien ende exactien, ingestelt ende naermaels inne te stellen, daer voer verbindende die voerschreven comparanten beneffens die voerschreven sonen der tweede comparante elck in solidum ende int besondere hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, ende namentlijck een block mette schuere daer op staende, soo tselve gelegen is tot Rotselaer boven die brugge aen die sluyse, regen. de selve sluyse met die Dijle ter eenre, Jaspar De Wit ter ijr. ende iijr., sheeren strate ter iiij. zijden, item alnoch een boender landts, gelegen onder Rotselaer tot Ruters Velt, regen. Peeter Justens ter eenre, Hendrick Verhulst ter ijr., derffgenaemen van Jan Laccay ter iijr. ende sheeren straete ter iiij. zijden, consenterende int maecken van beleyde ende mainmise over allen de selve sonder dagement, mede oyck over een halff boender landts, gelegen tot Rotselaer tot Kerckhoven, regenoten sheeren straete ter eenre, den Wijngaert ter ijr., Georgius Van den Eynde ter iijr. ende iiijr. ende tot meerder vasticheyt van dijen is hier mede gecompareert Peeter Gooris, innegesetene van Rotselaer voerschreven, den welcken hem voor de capitalen ende jaerlijcxe betalinge der verloopen heeft gestelt borge ende cautionaris als principael onder obligatie van sijnen persoon ende goederen ende consent als voer, des geloven die voerschreven comparanten beneffens den voerschreven Christoffel ende Franchois Bols, den voors. hennen cautionaris ende borghe altoos onder obligatie als voer costeloos ende schaedeloos te garranderen en. indempneren, constituerende die voerschreven comparanten elck in solidum alle thoonderen deser om tghene voerschreven is, te vernieuwen voer meyer ende schepen. deser stadt ende aldaer te consenteren in volontaire condempnatie, mede in het decreet ende herdecreet der voerschr. mainmise sonder dagement als voer, promittentes ratum in forma.

Actum binnen Loven ter presentien van Jan Janssens Pavy ende van Geeraerdt Sinou als getuygen, hebbende de voerschreven comparanten dese geteeckent mij present als notaris, signatum A. De Schrieck, nots.

Aldus vernieuwt doer den voerschreven geconstitueerde coram Sylvius, Van der Veken, xxa. septembris a. 1664.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quitantie, geschreven op haeren behoorelijcken segel in date neghen septemb. 1720, onderteeckent Margareta Le Febure, And. Vanden Schrick, dat dese nevenstaende rente van viertigh guldens capitalen ende verloopen dijer is gequeten door Andries Van Aerschot ende Marie Bols, representeren. Jan Van. Broeck ende Marie Van Meerbeeck, gehuyschen, alsnu Isacq Van Bets ende Jenne Van den Eynde, aen de voors. Margareta Le Febure ende And. Vanden Schrieck als erffghen. van wijlen Maria Costermans wed. wijlen sr. Lenaert Hougaerts, quare sic vacat hac 12 7bris. 1720.

 

Hieronder een schepenakte met vermelding van de gebroeders Petrus Van Bets (x Maria Van den Schil) en Isaac Van Bets en hun halfbroer Franciscus Bols.  Aan de hand van deze akte weten we nu met zekerheid dat Isaac gehuwd was met Joanna Van den Eynde.  Merkwaardig genoeg wordt zijn echtgenote op het einde van de akte vermeld als Joanna Van der Linden, doch via de parochieregisters weten we dat het in het werkelijkheid gaat om Joanna Van den Eynde.  Beiden huwde te Rotselaar op 23.02.1677.  Ingevolge de slechte kwaliteit van de huwelijksakte zijn de getuigen van dit huwelijk onleesbaar.  Zij lieten minstens volgende kinderen dopen :

-     Van Bets Jacobus (sub conditione), ged. Rotselaar 28.11.1677 (get. : Jacobus Bols en Joanna Imbrechts).

-     Van Bets Isaac, ged. Rotselaar 10.03.1680 (get. : Walterus Van Schoolandt nomine Isaac Imbrechts en Digna Kenis).

-     Van Bets Maria, ged. Rotselaar 13.11.1682 (get. : Philippus Gijselinx en Maria Van Bets).

-     Bets Guilielmus, ged. Rotselaar 24.02.1687 (get. : Guilielmus Fobelets en Maria De Weygaert nomine Anna De [Weygaert?]).

-     Van Bets Cornelius, ged. Rotselaar 21.09.1689 (get. : Cornelius Antonis en Elisabetha Imbrechts).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8282 fol. 314r.

 In teghenwoordigheyt der heeren meyer en. schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx wt crachte en. naer vermogen van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgen.

Op heden 21 may 1683 compareren. voor mij openbaer nots., ter pntien. van. getuygen naergenoemt Peeter Van Beets, innegesetene van Rotselaer, den welcken heeft Xclaert. ghecedeert en. getransporteert te hebben, gelijck hij doet midts desen, aen en. ten behoeve van Isaac Van Beets, alhier present en. in coop aenveerden. voor hem, Jenneken Vanden Eynde, sijne huysvre., haer erffven en. naercomelingen, die hellicht van een stuck lants, gelegen tegen over die sluyse tot Rotselaer suydt waerts, ghenoemt die Schansse, groot int geheel ontrent drij dachmaelen, waer van dander hellicht toecomt Francois Bols, regen. t' voors. geheel stuck de sluyse oost, Merten Van Aerschot zuydt, jouffe. Theresia Raymaeckers west ende de Waeterstraete noortwaerts, belast aen. heere hertogh van Aerschot met ontrent vijffendertigh stuyrs. siaers cheysen sonder meer, hem comparant competeren. vuytten hooffde van wijlen sijnen vaeder volgens scheydinge en. deylinge, aengegaen tusschen hem en. sijnen vs. broeder met andere erffgen. voor schepenen van Rotselaer opden vij. decemb. des jaer 1678, item noch een dachmael hoywasche hellichtwinninghe, gelegen aldaer int Hoochbroeck tegens d' erve van Hendrick Huyghens ter ir., die straete loopende naer tselve broeck ter ijr., den Demer ter iijr. zeyden, item twelff royen een halff sprinckbempt int selve broeck, regen. Jan Verreeck ter ir., de leybeke ter ijr., midts en. voor die somme van twee hondert vijftich gul. eens, vuyt welcke somme moeten corten het capitael van hondert gul. eens ten interest, gelicht bijden compt. van Merten Carlier.

Item het capitael van hondert vijftich gul. ten interest, gelicht van Anna Vander Beecken, alles bij mainmise geaffecteert volgens besceeden daer van sijne, sonder dat d' acceptanten sullen gehauden sijn te betaelen eenige Xloopen. dan alleenelijck ses gul. voor eene vereeringe aen. vs. Anna Van. Beecken om redenen dat sij tselven goet niet en doet executeren voor haere Xloopen. ende van. vs. Carlier, die welcke midts desen consenteert int (!) dit Xcoop., blijven. niettemin die vs. renten geaffecteert als voor, bij welcken middelen den comparant geloft geen recht, actie oft pretentie meer te reserveren aen. Xcochte. goederen, directel. oft indirectelijck, buyten oft binnen recht, in eenigere manieren, ende alsoo die selve Anna Vander Beecken gequeten heeft bij forme van transport het capitael van hondert gul. aen. vs. Merten Carlier, soo dat sij opde selve goederen alsnu is trecken. twee hondert vijftich gul., doen. in renten twelff gul. thien stuyrs. tegen den penninck xxtich., te vallen op heden date deser, soo geloven die acceptanten dieselve rente alle jaeren precis, wel en. loffel. te betaelen, [als] schult met recht verwonnen en. te leveren binnen deser stadts wissele van Loven ten huyse van. vs. Vander Beecken oft haers actie hebben., vrij van alle impositien en. exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, onder obligatie van haere persoonen en. goederen, pnt. en. toecomen., en. dat alsoo lange tot dat die rente sal gequeten worden, tghene sal comen gescieden met twee reysen en. volle rente naer rate vande quytinge, stellende tot naerderen en. principaelen pandt der selver rente ses vierendeelen lants, gelegen onder Wesemael opden Olivier, regen. die Loombaertsche straete ter ir., den heere hertogh van Aerschot ter ijr., consenteren. over tselven int doen van opdraghte oft slaen van mainmise, decreet en. herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder voorgaen. daegemt., constitueren. partijen hinc inde voorts onwederroepel. alle thoonders deser en. een ieder van hun int besunder om allen tgene vs. is, te comen ende mogen Xnieuwen. voor die heeren meyer en. schepenen van Loven en. aloe. elders daer dese noodigh soude mogen wesen en. aldaer te doen over die vercochte goederen ontgoedenisse en. goedenisse als naer recht, mede te consenteren int slaen van mainmise en. voorts te doen tgene hierinne noodigh is, geloven. te hauden voor goet, vast en. van weerde allen tgene sal wesen gebesoingneert, mede in cas van noode tot voltreeckeninge van desen contract te consenteren inde volontaire condempnatie inden Souverijnen Raede van Bbant., promitten., etha., gedaen ten daege voors. ter presentien van Merten Carlier ende Philippe Vander Veecken, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, hebben. die compt., acceptanten en. Anna Vander Beecken beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, signatum erat L. Henrion., nots. ps.

Welcken volgens heeft den vs. gheconstitueerden den bovenges. contract notariaelen in alle sijne arlen. en. puncten vernieuwt en. gerealiseert, sijnde den vs. Peeter Van Beets vuytte vs. goederen ontgoeyt, is inde selve ter manisse des heere meyer en. ter ordonnantie van recht gegoeyt ende geerft den nots. Henrion inden naeme van Isaac Van Beets en. Jenneken Vander Linden, gehuysschen, voor hen en. haers actie hebben., mede tot naerdere vasticheyt der rente van xij r. x st. den penninck twintich tot behoeve vande vs. Anna Vander Beecken opgedraegen met behoorel. verthijdenisse die vs. ses vierendeelen lants, gelegen onder Wesemael vs., exp. imp. die vs. Vander Beecken et reddidit term. tamquam et voorts op die voortaene [rente] van xij r. x st. et satis et waras obligando, submittendo ac renunciando, coram jor. De Vroy, De Winther, 22 may 1683.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Christophorus, () Rotselaar 24.11.1639 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Bols Joanna),

     Bols Franciscus, () Rotselaar 02.03.1641 (g. Van Meerbeeck Franciscus en Bols Catharina),

Akte met dank aan Paul Peeters

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8278 fol. 170v.

In tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. ghestaen den clercq Van Moockenborch vuyt crachte ende naer vermoghen van onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hiernaer van woorde tot woorde is volghende, luydende aldus.

Op heden den sessden november anno 1679 comparerende voor mij als openbaer notaris, bijden Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hieronder genoempt, Peeter Van Beets, woonende tot Rotselaer, den welcken heeft bekent ende bekent bij desen vercocht, ghecedeert ende ghetransporteert te hebben, soo hij doet bij desen, aen jouffe. Anna Van Opstal, lest weduwe van wijlen sr. Germijn Herthals, alhier present ende in coop aenveerdende, een halff dachmael ende thien royen landts, geleghen onder de baronnije van Rotselaer voors. int Rotselaeren Velt, regenootten d' erffgen. van Adam Se[r]neels ter eenre, mevrouwe van Dalem ter ije., den wech loopende naer Wesemael, genoempt de Mangange, ter iije. ende N. ter iiije. zijden, ende dat om ende voorde somme van hondert seven guldens ende thien stuyvers, los ende vrije gelt, welcke somme den voors. transportant vande acceptante bekent te hebben ontfanghen ende alsoo ten vollen daervan te zijn gecontenteert ende voldaen, waranderende den transportant t' voors. halff dachmael ende thien royen landts voor vrije, eyghen ende onbelast, soo van renten als chijnsen, met geloefte inghevalle daerop bij iemanden iet wierde gheprentendeert, daervoor altijt innetestaen, verbindende van gelijcken daervoor zijnen persoon ende alle zijne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, met renunciatie in forma, verclaerende alsoo tot t' voors. landt geen recht noch actie meer te hebben noch te behouden in eenigher manieren dan stellende de voors. acceptante in zijne plaetse ten selven rechte ende tot naerdere validitijt van dese vercoopinghe ende allen t' ghene voorschreven is, soo is hiermede ghecompareert Franchoys Bols, oock woonende tot Rotselaer, den welcken hem daervoor heeft ghestelt borghe ende cautionaris als principael, daervoor oock verbindende zijnen persoon ende alle zijne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, met renuntiatie als voor, des geloeft den voors. Peeter Van Beets, zijnen cautionaris van dese borchtochte altijt costeloos ende schadeloos te garranderen ende t' indemneren, constituerende voorts den voorschreven transportant ende zijne borghe onwederroepelicjk een ieder thoonder deser om dese vercoopinge voor meyer ende schepenen van Loven, Rotselaer ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen ende aldaer de voorschreve jouffe. Anna Van Opstal met alle solemniteyten daertoe noodich int voorschreve halff dachmael ende thien royen lants te goeden ende te erffven ende hem transportant daervuyt te ontgoeden ende t' onterffven met geloefte van altijt garrant te presteren, consenterende in volontaire condemnatie sonder daertoe gheroepen oft gedaeght te zijn, promittentes ratum, etta.

Aldus ghedaen ende ghepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven, ter presentie van Aert Maes ende Gillis Cremers, getuyghen, hiertoe geroepen ende ghebeden, ende heeft den voors. transportant ende borghe de minute deser neffens mij notario onderteekent, onderstaet quod attestor, ende is onderteekent H. Smedts, nots.

Den voorschreven gheconstitueerden vuyt crachte ende naer vermoghen als voor, heeft dit contract in alle ende ieghewelcke zijne poincten, clausulen ende arlen. alhier vernyeuwt ende herkent ende dijenvolgens bij manisse des heeren meyers opgedraeghen met behoirlijcke verthijdenisse t' bovenges. halff boender ende thien royen lants, geleghen onder de baronnije van Rotselaer, hierboven tusschen de regenootten naeder ghespecificeert ende den voors. opdraegere mits d' ordonnantie van rechte vuyt t' voors. halff boender ende thien royen lants ontgoyt ende onteerft zijnde, soo is daerinne gegoyt ende geerft ten erffelijcke rechte den notaris Smedts, alhier present ende accepterende, inden naem ende ten behoeve van jouffe. Anna Van Opstal, lest weduwe van wijlen sr. Germijn Herthals, haere erffven oft haers actie hebbende, per monitionem jure et satis, den voorschreven opdragere inden naem als voor, obligando, submittendo ac renunciando in foa. et waras t' voors. goet vrije, eygen ende onbelast, soo van renten als chijnsen, coram de Dielbeeck, Stembourch, hac xi novemb. a. 1679.

G.A. Vandieve, 1679.

     Bols Joannes Baptista, () Rotselaar 24.06.1643 (g. Van Meerbeeck Martinus en Van Thienen Anna), x met Elisabeth De Bruyn, fii in Rotselaar,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes van veel latere datum, waarin melding wordt gemaakt van Joannes Bols en Elisabetha De Bruyn.  De afkortingen werden niet voluit geschreven, maar ik veronderstel dat het hier geen probleem mag vormen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7961, fol. 45v, akte dd. 6 oktober 1710.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clerck George De Coninck vuyt crachte ende naer vermogen van sekere procuratie om den naervolgende contracte notariael wettelijck te mogen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende ende waer van den teneur alhier van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden desen vierden octobris 1710 compareerde voor mij Georgio De Coninck als openbaer nots., bij den Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present die getuyghen hier onder te noemen, Michiel Molemans, innegesetene der banderije van Rotselaer, welcken compt. verclaert, soo hij doet bij desen, vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Jan Bols, insgelijcx innegesetenen der voors. banderije, alhier present ende in coop accepterende, drije vierendeelen lants, gelegen onder de banderije voors. opden Wijngaert, regenoten Jeroen Janssens oost, tclooster van Vlierbeeck west, den acceptant zuydt ende den Groenen Wech loopende vanden molen naer Vrouwenperck noordt, belast met een halster corens aen sijne hoocheyt den hertoghe van Arenberch ende Arschot sonder meer, daer over goet guarrandt gelovende, welcken coop is geschiedt om en. voor de somme van twee hondert guldens courant geldt, die geene den transportant alsnu bekent ontfangen te hebben, dienende dese oversulcx voor absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, verclaerende desvolgens den voors. transportant totte voors. drije vieren. geen recht nochte actie meer te hebben nochte te reserveren, constituerende een ieder thoonder deser om te compareren voor de heeren meyer ende schepenen der banderije van Rotselaer om den voors. transportant vuytte voors. drije vierendeelen lants te ontgoeden, mits welcken den acceptant cum sua inde voors. drije vierendeelen te goeden, vestigen ende erffven met alle solemniteyten van rechten daer toe gerequireert, gelovende, verbindende ende renuntierende prout in coi. forma, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere voors. present Willem Cnops ende Mattheus Raoux, getuyghen hier toe geroepen sijnde, d' originele minute deser geschreven op sijnen behoorelijcken segele, bij de voors. compten. beneffens mij notario onderteeckent, leeger stont, quod attestor ende was onderteeckent G. De Coninck, nots. pubs., dijen volgende heeft den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voorschreve procuratie den bovengeschreven contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen ende articulen daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, mitsgaders bij maenisse des voors. hr. luytenant smeyers, heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie de voors. drije vierendeelen lants, hier boven naerder in sijne regenoten gespecificeert ende vuytgedruckt, ende mits d' ordonnantie van rechten den voors. opdraegere daer vuyt behoorelijck ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is daerinne bij maenisse des voors. hre. luytenant smeyers gegoeyt ende geerfft Erasmus Bosch, alhier present ende tselve accepterende inden naeme ende ten behoeve vanden voors. Jan Bols en. Elysabeth De Bruyn, gehuyschen, hunne kinderen ofte huns actie hebbende, per mon. jure et satis, den voors. opdraegere vuyt crachte als boven obligando, submittendo ac renuntian. in forma et waras coram jor. Vander Dilfft en. Corthout, hac sexta octobris 1710.

Hieronder een recentere akte, waarin melding wordt gemaakt van Joannes Bols en zijn echtgenote Elisabetha De Bruyn.  De akte maakt ook melding van Petrus Bols, inwoner van Gelrode, en zijn zuster Catharina Bols.  Allicht familie

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7961, fol. 63v, akte dd. 11 oktober 1710, akte dd. 14 november 1710.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck George De Coninck vuyt crachte ende naer vermogen van sekere procuratie om den naervolgende contracte notariael wettelijck te mogen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende ende waer van den teneur alhier van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden desen sesden novembris 1710 comparerende voor mij Georgio De Coninck als openbaer notaris, bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present die getuyghen hier onder te noemen, Peeter Bols, innegesetene van Gelrode, welcken comparant verclaert vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo hij doet bij desen aen Jan Bols, innegesetene der banderije van Rotselaer, alhier present ende in coop accepterende, een dachmael lants onbegrepen der maete onder Rotselaer op het Helsteren Veldt, regenoten Peeter Vander Meulen ter eenre, Jan Van Arschot ter tweeder, Goris Van Arschot ter iiire. zijden, bij den voorschreven comparant en. transportant vercregen tegens Catharina Bols, sijne sustere, op den 27en. octobris 1710 voor den nots. Martin Heylen ende sekere getuyghen, alhier bij copije authenticque overgegeven, verclaerende tvoors. dachmael te wesen vrije ende onbelast dan chijnsende aen sijne hoocheyt den hertoghe van Arenberch ende Arschot, etth., daer vooren goedt guarrandt gelovende, welcken coop ende transport is geschiedt om ende mits de somme van vijffentseventich guls., degeene hij transportant alsnu bekent ontfangen te hebben, dienende dese voor absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, verclaerende desvolgens tot het voors. dachmael geen recht nochte actie meer te hebben nochte te behouden, ten welcken effecte constitueert hij iersten comparant alle thoonders deser om in sijnen naeme ende van sijnen twegen te compareren voor de heeren meyer ende schepenen van Loven, meyer ende schepenen der banderije van Rotselaer ende daer sulcx behoort om den voors. transportant vuyt het voors. dachmael te ontgoeden ende te onterffven, mits welcken den voorschreven acceptant int tselve te goeden, vestighen ende erffven met alle solemniteyten van rechten daer toe gerequireert ende om aldaer de voorschreve gelofte van guarrand te vernieuwen ende herkennen in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris ter presentie van Francis Adams ende Wijnant Verhaegen, getuygen, hier toe geroepen ende gebeden, sijnde d' originele minute desers geschreven op sijnen behoorlijcken segele, bij den voors. transportant ende acceptant en. getuyghen beneffens mij notario onderteeckent, leeger stont, quod attestor ende onderteeckent G. De Coninck, nots. 1710.11.6.

Dijenvolgende heeft den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors. procuratie den bovengeschreven contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen ende articulen daerinne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereserveert, mitsgaders bij maenisse des voors. heer luytenant smeyers opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie het voorschreven dachmael lants, hier boven naerder in sijne regenoten vuytgedruckt ende mits d' ordonnantie van rechten, den voorschreven opdraegere daer vuyt behoorelijck ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is daerinne bij manisse des voorschreven heere luytenant smeyers gegoeydt ende geerfft meester Erasmus Bosch, alhier present ende tselve accepterende inden naem ende ten behoeffve vanden voors. Jan Bols ende Elisabeth De Bruyn, gehuyschen, hunne kinderen ofte huns actie hebbende, per mon(itionem) jure et satis, den voors. opdraegere vuyt crachte als vooren obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras, coram jor. van Grave en. Corthoudt, hac 14en. 9bris. 1710.

P. Keyaerts.

 

Hieronder een akte met vermelding van Joannes (Baptista) Bols en Elisabetha De Bruyn.  Wanneer iemand meerdere voornamen heeft, is het in notaris- of schepenakten zeer gebruikelijk dat er maar n voornaam wordt vermeld, doorgaans de roepnaam.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 240r., akte dd. 6 april 1712.

Inde tegenwoordigheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen sr. Erasmus Bosch vuyt crachte ende naer vermoghen vande procuratie, die geene alhier van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Comparerende voor mij ondergeschreven notaris ende getuygen d' heer Gommarus Egidius Van Hove, licentiaet inde rechten ende advocaet, tot Geel residerende, in qualiteyt als erfgenaem beneficiair van sijne ouders ende vuyt crachte van speciale permissie bij den Souvereynen Raede van Brabant, hem gegeven in date 23en. novembris 1708, geparapheert Grijsp(eert) vt., onderteeckent Christijn loco Loyens, mij notaris gesien ende gebleken, heeft verclaert geconstitueert ende volmachticht te hebben Erasmum, gelijck hij doet mits desen Erasmum Bosch ende alle thoonders desers om in sijne constituants naeme ende in qualiteyt voorschreve te compareren voor meyer ende schepenen der baenderije van Rotselaer ende andere hoven competent om aldaer op te draegen ende wech te goeden alsulcke panden van erffven als hij hr. constituant vuyt crachte vande speciale permissie vanden Souvereynen Raede van Brabant de date 25en. novembris 1709, geparapheert Grijsp(eert) vt., onderteeckent Loyens, ende volgens conditie, gehouden voorden conincklijcken notaris N. Golfus, meyer van Haecht, de date elffsten novembris 1704 vercocht, relaes tot de selve conditie ten behoeffve vanden selven sterffhuyse, gelovende te houden voor goet, vast ende van weerden allen tgeene den geconstitueerden hier inne sal hebben gedaen, actum 24. february 1710 ter presentie van Matthijs Schalkaerts ende Christiaen Luyten als getuyghen, hier toe versocht, ende was de minute deser bij den hre. constituant beneffens mij notaris behoorelijck onderteeckent ende geschreven op segel van sesse stuyvers, leeger stont, quod attestor, signatum A. Sijen, con. nots.

Dijenvolgende den voorschreven geconstitueerden vuyt crachte van voorenstaende procuratie ter maenisse des voors. heere luytenant smeyers met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie heeft opgedraegen een halff boender ende eenige roeden lants, gelegen opden Wijngaert onder binnen Rotselaer, regenoten sijn selffs goet ter eenre, d' abdije van Vlierbeeck ter iire., den baron Spangen ter iiire. zijden, den voetwech naer Wesemael ter iiiire. ende mits d' ordonnantie van rechten den voorschreven opdraegere daer vuyt behoorel. ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is ter maenisse als voor daer inne gegoeydt ende geerfft den nots. George De Coninck, alhier present en. accepterende inden naem ende ten behoeffve van Jan Bols ende Elysabeth De Bruyn, gehuyschen, innegestenen der baenderije van Rotselaer, per monitionem hunne kinderen ende erffgenaemen ofte de geene huns actie hebbende, per monitionem jure et satis, den voors. opdraegere vuyt crachte als boven obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras, coram d.d. Van Grave ende Corthoudt, hac sexta aprilis 1712.

P. Keyarts.

Hier naer volcht de acte van consignatie en. quittantie.

Op heden den 27en. meert 1705 comparerende ter greffie vanden Raede van Brabant Jan Bols, den welcken heeft geconsigneert onder mij greffier de somme van vier hondert vierentwintich guldens twee stuyvers wisselgelt ende boven dijne gekort over den verloopen chijns, gereduceert in wisselgelt de somme [van] vijff gldens achtien stuys. volgens den staet vanden rentmeester van sijne excie. den hre. hertoghe van Aerschot, die alhier insgelijcx wort geconsigneert ende dat te saemen in voldoeninge van de coopsomme van een halff bunder ende eenighe roeden lants, gelegen op den Wijngaert binnen Rotselaer, bij den licen(tiae)t Gommarus Van Hove als imp(etrran)t van brieven van inventaris vuyt crachte van permissie van desen hoven in dae 25en. novembris 1704, geparapheert Grijsp(eert) vt. ende onderteeckent Loyvens, bij finael vercoopinge ende keersbrandinge vercocht binnen de baenderije van Rotselaer voorschreven op den negensten february van desen loopenden jaere 1705 volgens de conditien dijen aengaende gehouden door den co(nincklijcken) geauth(oriseerden) nots. Golfus met presentatie van te suppleren, ingevalle aende voorschreve coopsomme noch iets is mancquerende ende recupereren, etth., onder protestatie van te blijven in sijn geheel tot laste vanden vercooper, de crediteuren ende alle andere die het selve soude moghen raecken in cas op het voors. goet naermaels eenigen voorderen chijns oft last bevonden wirt vuyttegaen, als bij de conditien vande vercoopinge is vuytgesteken ende alhier gekort, protesterende hij consignant voorders dat de voorschreve penningen nyet en sullen worden gelicht in prejuditie der rente van duysent guls. capitaels ende verloopen dijer, competerende de Engelsche Nonnen tot Loven, gelijck oock neyt in prejuditie van eene andere rente van vier hondert guls. capitael ende verloopen dijer, competerende de heeren cappellaenen van Ste. Peeters, insgel. tot Loven, voor de welcke het voors. goet met meer ander is geoppignoreert en. bijde conditien van vercoopinge op dese twee lasten gesubhasteert ende was ondert. Bodry.

     Bols Anna, () Rotselaar 16.02.1645 (g. Beijltus Joannes en Peeters Anna),

     2. Van Beths Maria, () Rotselaar 04.05.1648 (g. Volle Walterus en Van Thienen Maria),

     x 2 Rotselaar 22.04.1676 (g. Vande Broeck Joannes en Van Bets Isaacus) met Cornelius Antheunis, gezin en aktes daar,

     Van Bets Isaac, () Rotselaar 28.08.1650 (g. Leemans Isaac en Dauwen Maria), + Rotselaar 15.12.1694,

     x Rotselaar 23.02.1677 met Joanna Van den Eijnde, zij x 2 Rotselaar 07.04.1695 met Petrus Peeters, 

In dit geval (met dank voor akte en commentaar aan Paul Peeters) is de kwitantie van de rente interessant, want het is Joanna Van den Eynde en haar tweede man Petrus Peeters die de rente in 1699  afleggen.  Dit laat vermoeden dat Petrus Van Bets en Maria Van den Schil reeds overleden waren.  De eerste man van Joanna Van den Eynde was Isaac Van Bets, broer van Petrus Van Bets.  Isaac Bets overleed te Rotselaar op 15.12.1694.  Petrus Peeters en Joanna Van den Eynde huwden te Rotselaar op 07.04.1695 met dispensatie wegens de besloten tijd (get. : Abraham Van Tolhuysen en Andreas Van Crickinghen).

 

Kleine details kunnen toch bijkomende genealogische gegevens opleveren over zaken van meer dan 300 jaar geleden !  Deze informatie kan onmogelijk alleen uit de parochieregisters geput worden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8279 fol. 168v.

In teghenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven gestaen mr. Philippus Van Hoff, procur., eth., vuyt crachte en. naer vermogen van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgen.

Op heden 29 9bris. 1680 compareren. voor mij als openbaer nots. ter pntie. van. ghetuygen naerghenoempt Peeter Van Bets, hem sterckmaecken. voor Marie Vanden Schilde, sijne huysvre., dat sij tghene naerbes. is, sal lauderen en. approberen, den welcken heeft verclaert deughdel. ontfangen te hebben vuyt handen van Merten Carlier ende Barbara Gobbeleyns, gehuysschen, innegesetene deser stadt Loven, die somme van hondert gul. eens in goeden en. geevalueerden gelde, cours hebben. in desen hertogendomme van Bbant., voor welcke somme den compt. geloeft te gelden ende te betaelen ten behoeve vande voors. gehuysschen eene jaerlijcxe rente van ses gul. tsiaers, cours te nemen opden tweeden decembris, soo dat d' ierste jaer van betaelinghe vallen ende verscheynen sal den tweeden decemb. van. toecomen. jaere 1681 ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, die altijt sal mogen geschieden t' eender reyse ende met volle rente, gelovende den vs. compt. die vs. rente van ses gul. alle jaeren precies ten vs. valdach altijt te betaelen ende te leveren binnen deser stadts wissele van Loven als schult met recht verwonnen, los en. vrije van x., xx., c., meerdere ofte mindere penninghen en. exactien, alreede innegestelt oft naemaels inne te stellen, onder obligatie van sijnen persoone ende goederen, pnt. en. toecomen., ende naementlijck die hellicht van een stuck lants, gelegen tot Rotselaer teghen over die sluyse zuyt waerts, ghenoempt de Schansse, groot int geheel ontrent drij dachmaelen, regen. alsoo int geheel de voors. sluyse oist, d' erffghen. Peeter Molemans suyt, joe. Theresia Raymaeckers weste, ende de Waeter straete noortwaerts, belast met xv st. een ort aen sijne exce. den hertogh van Arenbergh, den compt. in scheydinghe ende deylinghe ghevallen volgens d' acte daer over gepasseert voor meyer ende schepenen van Rotselaer, regen. den H. Geest van Rotselaer ter eenre, Guilliam Foblets ter tweedere, de date vij decemb. 1678.

Item drij vierendeelen lants, gelegen opt Rotselaer Velt, regen. den Heyligen Geest van Rotselaer ter ir., Guilliam Fobblets ter ijr., de Dievestraete ter iijr. seyden, over deselve goederen consenteren. int slaen van beleyde, mainmise ende decreet der heeren schepenen van Loven sonder voorgaende daegemt., constitueren. voorts onwederroepel. alle thoonders deser ende ider van hun int besunder om te compareren voor den heeren meyer en. schepenen van Loven ende aloe. elders daer des noodigh soude moghen wesen ende aldaer tgene voors. is, te Xnieuwen. ende realiseren in behoorel. forme, mede te consenteren int slaen van beleyde en. mainmise, decrete, etha., alles sonder voorgaen. daegement, promittens ratum, eth.

Aldus gedaen ten daege voors. ter presentie van Merten Van Meerbeeck ende Jacq Henrion, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, hebben. den vs. compt. die minute deser neffens mij notario ondert., quod attestor signatum erat L. Henrion, nots. p.

Welcken volgens heeft den vs. gheconstitueerde den bovenges. contract notarialen in alle sijne poincten en. arlen. Xnieuwt. en. gerepeteert, consenteren. als in den selven, obligan., sub. ac ren. in forma, coram jor. de Pleines, Hoppenbrouwer, hac 5 decemb. 1680.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld. 

Op heden 23 jan. 1699 is gebleken bij originele en. notariale quittantie, Xleden. bij Anna Van. Beken, als dan hebben. van Merten Carlier en. Barbara Gobbeleyns, dat dese nevenstaen. capitaele en. Xloopen. van ses gul. vijf sts. siaers is gequeten door Peeter Peeters en. Jenne Van. Eynde, gehuysschen, et sic vacat.

     Van Bets Petrus, () Rotselaar 25.11.1653 (g. Meulemans Petrus en Goorts Susanna), x Rotselaar 24.11.1677 (g. Andreas Van Crieckinge

     en Joannes Willems) met Maria Van den Schil, fii in Rotselaar. 

In onderstaande aktes (en commentaar met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Petrus Van Bets en zijn echtgenote Maria Van Schilt als eigenaars van de helft van een perceel land tegenover de sluis te Rotselaar (genoemd de Schrans).  Verder wordt ook Franciscus Bols geciteerd als eigenaar van de andere helft.  Petrus Van Bets huwde met Maria Van den Schil uit Hoegaarden te Rotselaar op 24.11.1677 (get. : Andreas Van Crieckinge en Joannes Willems).  Van dit echtpaar vond ik volgende kinderen terug :

-     Bets Anna, gedoopt Rotselaar 28.10.1678 (get. : Georgius Nijs of Tijs en Anna Van Meerbeeck).

-     Van Bets Joanna, gedoopt Rotselaar 14.06.1681 (get. : Guilielmus Van der Zijpen en Joanna Imbrechts).

-     Bets Martinus, gedoopt Rotselaar 26.03.1683 (get. : Martinus Van Meerbeeck filius Franciscus en Elisabeth Molemans).

-     Van Bets Catharina, gedoopt Rotselaar 27.10.1687 onder voorwaarde door de vroedvrouw (get. : Arnoldus Bols en Catharina Verrijt).

 Petrus Van Bets, gedoopt te Rotselaar op 25.11.1653 als zoon van Isaac en Maria Van Meerbeeck, is de halfbroer van Franciscus Bols, gedoopt te Werchter op 02.03.1641 als zoon van Joannes en dezelfde Maria Van Meerbeeck.  Christine Savat verwijst in haar gegevens naar een scheiding en deling, die op 07.12.1678 werd verleden en waarin o.m. Peter Van Bets en Francois Bols worden genoemd.  In de onderstaande akte wordt naar dezelfde scheiding en deling voor de schepenen van Rotselaar verwezen.  We kunnen er dus van uitgaan dat Peter Van Bets en Francois Bols in de onderstaande akte wel degelijk kunnen vereenzelvigd worden als de genoemde halfbroers. 

Zoals je ziet, wat niet uit de parochieregisters valt af te leiden, kan wel met andere bronnen gereconstrueerd worden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7935 fol. 145v

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Joes. Mattheus Willemaers vuyt crachte ende naer Xmogen. van sekere speciaele procuratie om t' gene naerbeschreven staet, validelijck te moghen doen vernyeuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder maniere naervolgen., waer van den teneur luydt aldus.

Comparerende op heden den iersten april anno 1679 voor mij openbaer nots. ende die getuyghen naergenoempt Peeter Van Bets met Maria Van Schilt, sijne huysvre., innewoonder van Rotselaer, die welcke hebben bekent ontfanghen te hebben op heden date deser vuyt handen van Anneken Vander Beken weduwe wijlen Geeraert Vander Zijpen, innegesetene deser stadt Loven, de somme van een hondert ende vijfftich guls. in goede permisse ende gevalueerde gelde in specie van ducatons ende pattacons, waervoor deselve gehuyssen geloven simil et in solidum allen jaere te betaelen tot behoeff vande voors. Anneken Vander Beecken, present ende accepterende voor haer ende naercomelingen eene rente van negen guls. seven ende een halven stuyvers t' siaers, los ende vrije van xe., xxe., xl., honderste ende alle voordere penningen, impositien ende exactien, innegestelt oft alnoch inne te stellen, te leveren binnen dese stadt Loven, waer van d' ierste jaere vallen sal op den iersten april vanden jaere 1680 ende soo voorts van jaere tot jaere totter quytinge toe, welcke sal moghen geschieden als die rentgelders goetduncken ende gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente, daer voor verbindende hunne respective persoonen en. goederen, meublen ende immeublen, present ende toecomende, met renunciatie in behoorl. forme ende specialijck die hellicht van een stuck lants, gelegen teghen over de sluyse tot Rotselaer voors. suydwerts, genoempt de Schransse, groot int geheel ontrent drije dachmaelen, waer van dander hellicht toecompt Franchois Bols, regen. die voors. geheel stuck die voors. sluyse oost, d' erffgen. Peeter Molemans zuyt, joe. Theresia Raeymaeckers west en de Waterstraete noortwaerts, belast aenden heere hertoch van Aerschot over cheynsen met vijffthien stuyvers een oort t' siaers sonder meer, hem iersten comparant toecomende vuyt hooffde van wijlen sijnen vaeder volgens scheydinge ende deylinghe, aengegaen tusschen hem ende sijne mede erffgen. voor schepenen van Rotselaer op den sevensten van xber. lestleden des jaers 1678 vuytwijsens die perkement bb., onderteeckent D. Van Hamme, sris., item noch een dachmael hoeywassche hellichtwinninge, gelegen aldaer int Hoochbroeck tegens d' erffve van Henrick Huyghens ter ie. ende die straete, loopende naer t' selve broeck ter andere sijden, item alnoch xij royen sprinckbempt int selve broeck, regen. Jan Verreet ter ie. ende ... [n.v.], hem iersten compt. competerende vuyt hooffde wijlen sijns moeders volghens deylinge ten selven daeghe ende jaere aengegaen, over welcke voors. goederen gelijckerwijs, oock over alle hun andere haeffelijck ende erffel., sij compten. consenteren tot naerdere vasticheyt int slaen van beleyde ende mainmise, mitsgaeders int decreet der heeren schepenen deser stadt Loven sonder daegement te dijen eynde gelijckerwijs, oock om t' ghene voors. is, te vernyeuwen, passeren, opdrach ende voorts meer alles anders te doen voor die voors. heere meyers ende schepenen ende alle andere daer des van noode wesen sal, soo constitueren die voors. compten. onwederoepel. allen thoonders deser met gelofte van alles int ghene voors. is, te houden voor goet, vast ende onwederoepel. onder obligatie als voore.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven ter presentie van Adriaen de Thiege ende Francis Lanckmans, getuygen, hier over geroepen sijnde, de minute deser bij de voors. gehuysschen onderteeckent beneffens mij onderges. nots., t' ghene voors. is stipuleren., tot Loven residerende, onderstont quod attestor, signatum Ar. Tordoir, nots.

             N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld.

 Is alhier gebleken die originele quittantie van cassatie van hondert guldens ende verloopen dijer der rente van hondert vijfftich guldens capitaels, int witte deser vermelt, staende op den voet der constitutie brieven der voors. rente, luydende aldus.

Ontfangen bij die ondergeschreven vuyt handen van Peeter Peeters de capitael van hondert guldens ende verloopen dijer, consenteren. in de cassatie desen 23. january 1699, onder stondt dit is het merck van Anna Vander Beken, attestor, ende was onderteeckent L. Henrion, cassatum 24 january 1699, J. Lach, clerck in 2da.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Petrus Van Bets en Maria Van den Schil.  De akte is op zich niet speciaal, ware het niet dat zij hun inboedel in pand stellen voor een schuld van 202 guldens en 10 stuivers aan Hendrick Willemaers en Maria Huens uit hoofde van geleverde en niet betaalde lederwaren.  Als we de inboedel nader bekijken, kunnen we hieruit afleiden dat Petrus Van Bets schoenmaker moet geweest zijn.

 De inboedel vermeldt enkele woorden die misschien toch enige toelichting vereisen :

-     reckbank : aanrecht.

-     moilstafel : vermoedelijk een soort tafel waarop het deeg voor het brood werd gekneed (een mulle is een baktrog).

-     schapraai : provisiekast; kast voor vaatwerk; kast met schappen.

-     brandijzer : verplaatsbaar gestel aan weerszijden van de vuurplaat in een ouderwetse schouw waarop brandhout of turf gelegd wordt, dat steunt op twee voetstukken, waarvan het voorste gewoonlijk versierd is.

-     schrix tange : een soort tang met twee armen die naar elkaar toe en van elkaar kunnen bewogen worden om iets vast te houden in het vuur (het is niet duidelijk waarvoor 'schrix' staat).

-     een latoenen kruik : kruik in messing; kruik in geelkoper.

-     een boterstanne : boterkarn; boterkarn.

 Verbeteringen zijn welkom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8281 fol. 128v.

 In tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen der stadt Loven naer te noemen gestaen den clercq Smits om die naervolgen. acte notariael alhier te vernieuwen, geconstitueert sijnde bij die procuratie daer inne geinsereert, als thoonder vande selve heeft dat gedaen als volght.

Op heden desen xvijen. january 1683 compar. voor mij notario, pnt. die getuygen naer te noemen, Peeter Van Bets ende Marie Van den Schil, gehuysschen ende innegesetene van Rotselaer, dewelcke bekennen wel ende deughdelijck schuldigh te wesen aen sr. Hendrick Willemaers ende jouffe. Maria Huens, oock gehuysschen ende innegesetene deser stadt, eene somme van twee hondert twee guldens ende thien stuyvers ter saecke van gelevert leer, welcke somme de voors. gehuysschen geloven te betaelen in vijff payen, d' eerste paye daer van te Paesschen, te weten achtien guldens, ende te Bamis toecomende dertich guldens, ende die reste alle jaeren vijfftich guldens ende tot asseurantie van dijen hebben opgedraegen bij forma van cautie alle ende iegewelcke henne meuble goederen, namentl. een reckbanck, moilstafel, schappraye, twee halen brandteyser, schrix tange, twee groote copere ketels, drij houte stoelen, een panne, vispanne, vijff tenne schotels ende vier tenne tailloiren, twee copere potdecksels, een schoon lattoene cruyck, een bedde met sijne toebehoortten, een kiste overtrocken met swert leer ende beslaegen met eysere banden, vol lijnwart ende cleederen, twee spinne wielen, eenen grooten koyeketel, noch drij potten, twee eemers ende een cuype, twee vaten vleeschrcruyx, een boterstanne, item een koye, een rindt van twee jaeren, twee rinders van een jaer, item eenigh hoye, item allen het gereetschap van eenen schoenmaecker, noch twee clijn bedekens, alles volgens die specificae. daer over gemaeckt ende overgegeven bij A. Vanden Panhuyse, meyer der voors. heerelijckhijdt, Isacq Im[b]recht ende Jan Van Aerschot, schepenen aldaer, ende dat om die voors. pretentien daer aen te verhaelen, consenterende inde vercoopinge der selver oft oft (!) wel datte voors. tweede compn. gehuysschen die voors. meubelen voor hennen schult sullen mogen houden tot hennen euse, present die voors. gehuysschen tweede comparanten accepteren., constitueren. tot dijen onwederoepel. een ieder thoonder deser om dese te mogen vernieuwen ende herkennen voor heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders prout moris et styli, geloven., etth., obligan., subm. ac ren. ut in forma.

Aldus gedaen als boven ter presentien van Paulus De Die ende Glaude De Cot, als getuygen tot desen versocht, ende was die minute deser bij die comparanten ende acceptanten beneffens mij notario onderteeckt., onder stondt quod attestor, ende was onderteeckent P. Van Hoff.

Aldus vernieuwt bij den voors. geconstitueerden in alle ende iegewelcke poincten met consent als inde voors. acte, den welcken dijen volgens ter manisse des voors. meyers ende wijsdomme der naerbes. heeren schepenen heeft opgedraegen met behoirelijcke verthijdenisse alle ende iegewelcke meuble goederen, hier voorens naerder gespecificeert ten behoeve vande acceptanten in desen, om daer aen te verhaelen de pretentien, inde voors. acte notariael naerder gedesigneert, oblig., sub. ac ren. prout in predicto procuratorio, coram Eynatten et De Winter, january 28, 1683.  T.J. Goffart, 1683.

 

Smeets Mathijs, ca. 1545, + > 1597, x met Bols Lisken.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Smeets Mathijs.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Jacobus,

 

Smets Arnoldus.

 

 

 

XIII - XIV - Vandenberge Hendrik, ca. 1545, x met Anna Bols, fa Cornelius en Anna Mertens, deze x 2 met Willem Verboven, fs Franciscus en Geertruyt Van Eertrijck.


Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vandenberge Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vanden Berge Elisabeth, XIII (S4783 + S4815),

 

Vandenberge Peeter, ca. 1570 ca., x met Lijsbeth Wouters,

     Uit dit huwelijk:

     Vandenberge Elisabeth,  1597,

 

Vandenberge Catharina, ca. 1570, x Haacht 25.07.1598 met Geraert Jacobs,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Guilielmus, ca. 1600, x Haacht 10.02.1632 met Joanna Van Beethoven,

     Jacobs Henricus, ca. 1603, x Haacht 08.02.1633 met Cathlijn Nijs,

     Jacobs Anna, () Haacht 15.08.1606, x (niet H, ) met Jacob Albertsen,

     Jacobs Elisabeth, () Haacht 07.04.1610, x (niet H, ) met Adriaen De Groot,  

 

Van den Berghe Jan, XII (N3164), ca. 1570,

 

2. Derboven Catharina, ca. 1601, x met Frans Bauwelaers, (S2222), () Haacht 14.07.1591, + Haacht 12.10.1676,

deze x 2 Haacht 24.05.1636 met Van Wesenbeec(k) - Van Weesbee(c)k Anna (S2223), () Haacht 21.01.1611, + Haacht 06.05.1691.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bauweleers Egidius, () Haacht 07.04.1631,

     Bouwelers Petrus, () Haacht 07.07.1632, x 1 Haacht 19.02.1661 met Peeters Catharina, x 2 met Van Adorp Catharina,

          Uit dit huwelijk:

          1. Bauweleers Franciscus, () Haacht 01.07.1667,

          Bauweleers Petronella, () Haacht 18.02.1670,

          2. Bauweleers Joannes, () Haacht 14.07.1676,

     2. Bauwelers Catharina, () Haacht 26.08.1638,

     Baveleers Barbara, () Haacht 04.04.1640, x Haacht 22.01.1667 met De Grauw - Grauwen Jacobus,

          Uit dit huwelijk:

          Grauwen Anna, () Haacht 11.11.1667,

          Grauwen Catharina Angelina, () Haacht 14.03.1670,

          Grauwen Henricus, () Haacht 05.05.1674,

          Grouwen Hieronimus, () Haacht 04.07.1679,

          Gromben Elisabeth, () Haacht 02.04.1681,

          Grauwen Joanna, () Haacht 10.07.1683,

     Bauwelaers - Nuelaers Joannes, () Haacht 02.09.1643,

     Baveleers Joannes, () Haacht 23.04.1645, x Haacht 14.01.1672 met Peeters Magdalena,

          Uit dit huwelijk:

          Bauweleers Joanna, () Haacht 19.12.1672,

          Bauweleers Franciscus, () Haacht 03.11.1675, x Haacht 25.06.1708 met Gasparina Van Langendonk,

          Bauweleers Barbara, () Haacht 13.11.1678,

          Bombeleer Maria, () Haacht 17.06.1680, x Haacht met De Smedt Guilielmus, ex Perk, schoolmeester te Haacht -drankzuchtig,

          Bouweleers Franciscus, () Haacht 10.02.1683,

          Bauweleers Elisabeth, () Haacht 30.04.1686 (g. Zegers Joannes en Bouweleers Elisabeth),

          Bouweleers Petrus, () Haacht 28.12.1688 (g. Tijs Petrus en Peeters Barbara),

          Bouweleers Catharina, () Haacht 14.03.1692 (g. Bloeckmans Gaspar en Thijs Catharina),

     Bauwelers Elisabeth, () Haacht 01.12.1647,

     Bauweleers Franciscus, () Haacht 28.08.1650, x Haacht 05.01.1677 met Van Adorp Magdalena, x 2 Haacht 23.07.1689 met Anna Maria Bruyndonckx,

          Uit dit huwelijk:

          1. Bauweler Joannes, () Haacht 16.02.1679,

          Bawelers Anna, () Haacht 26.01.1683,

          Bouweleers Servatius, () Haacht 21.01.1686 (g. Vloebergh Servatius en Van Langendonck Catharina),

          Bauweleers Barbara, () Haacht 06.07.1688 (g. Van Langendonck Henricus en Van Aerscot Barbara n. Wouters Anna).

          2. Bouweleers Catharina, en + Haacht 03.05.1691 (g. Franciscus Thijs en Catharina Bruijnincx),

          Bouweleers Andreas, () Haacht 30.11.1693 (g. Brendonckx Andreas en Bouweleers Barbara),

          Bombeleers Catharina, () Haacht 03.05.1697 (g. Thijs Franciscus en Bruijnincx Catharina),

          Bauweleers Maria, () Haacht 17.03.1697 (g. Bruyndonckx Lambertus en Grouwen Maria),

          Bouweleers Elizabeth, () Haacht 25.01.1700 (g. Verhoeven Henricus en Van Boerkerken Elizabeth),

          Bauweleers Catharina, () Haacht 25.10.1702 (g. Gummarus Bruyndonckx en Catharina Tijss),

          Bauweleers Barbara, () Haacht 04.03.1705 (g. Bruijndonckx Gummarus n. Bruijndonckx Petrus en Bauweleers Barbara),

          Bauweleers Elisabeth Francisca, () Haacht 11.12.1709 (g. Bauweleers Franciscus en Bauweleers Elizabeth). 

 


 

XII - Bols Jacobus (N4034), () Haacht 29.01.1595, x Wakkerzeel 02.07.1623 (g. Petrus Verpaelt, Egidius Froenhoven, Adeodatus ... en Leerbels Joannes) met Peeters Anna (N4035) () Wakkerzeel 10.01.1600 (g. Verpaelt Petrus en Van Bresip Anna).

 

Woonden op Scharent, was een kleine boer.

Aan het broederschap van de Zoete Naam Jezus gaf hij vijf stuivers en bij de bouw van de nieuwe kapel van St.-Adriaan toonde hij zijn goede wil met enkele 'karrenvrachten' ter ere Gods en al zijn Heiligen.

Had geen mannelijke afstammelingen. 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Jacobus Bols, pachter te Haacht, en zijn broer Hubertus.  De eerste is de man van Anna Peeters, de tweede respectievelijk man van Margaretha Van Langendonck en Anna Leerbels. Het gaat over de overdracht van een half bunder beemd te Rotselaar in de Gever (in de akte staat Gevel !).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 30r., akte dd. 31 oktober 1645.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven en(de) eygengenooten naerbeschreven compareren(de) m(eeste)r Hendrick Spirincx, not(ari)s, etc(etera), tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder gegeven bij Jacob Bols, pachter onder de heerlijckheyt van Haecht, voor m(eeste)r Michiel Van(den) Sijpe als openbaer not(ari)s en(de) seckere getuyghen opden xxxen. octobris 1645, alhier gesien en(de) geblecken bij manisse, etc(etera), heeft inder voors(chreve) qualiteyt opgedraeghen met behoorlijcke verthijdenisse een stuck beempts, geleghen inden Gevel onder Rotselaer, groot een halff boender onbegrepen der maeten, regen(ooten) jo(uffrauw)e Boon ter ier., het Groot Begijnhoff van Loven ter iier. en(de) sheeren straete ter iiier. sijden, ende die voors(chreven) opdraegere inder v(oor)s(chreve) qualiteyt bij ordre van rechte daer vuyt ontgoydt en(de) onterft sijnde, soe is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffelijcken ende eygenen rechte Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van Huybrecht Bols, broeder des v(oor)s(chreven) constituants, per mo(nitionem) jure his interfuerunt Dilbeeck, Herthals, scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item d(omi)ni Paulus De Rijcke, villicus Lovanien(sis) et Ph(i)l(ippu)s Hollandts, similiter tanquam allodii consortes, coram quibus satis et waras voor vrije en(de) onbelast, obligan(do), etc(etera), quiquidem rogantes quod faciunt scabini Lovan(iensis) predicti, act(um) octobris ultima, 1645.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Anna, () Haacht 14.04.1624,

 

Bols Catharina, XI (N2017), () Haacht 10.07.1625.

 

Bols Jan, () Haacht 09.10.1627,

 

Bols Nicolaes, () Haacht 14.11.1629,

 

Bols Elisabeth, () Haacht 01.04.1632,

 

Bols Anna, () Wakkerzeel 25.02.1635 (g. Bols Joannes en Bols Anna),

 

Bols Petrus, () Haacht 11.08.1638,

 

Bols Joanna, () Haacht 01.04.1640.

 

 

 

XII - Bols Huybrecht (M2368), x 1 Wakkerzeel 10.11.1630 (g. Bols Joannes) met Margaretha Van Langendonck, x 2 Wakkerzeel 26.01.1644 (g. Lerbeils Guilielmus en en Van Langendonck Joannes) met Leerbels Anna (M2369).

 

Akte uit Hogt:

Compareerden Jan Bols, als momboir van de minderjaerige kinderen van wylen Peeter Van Meerbeeck ende Maria Bols, Peeter Janssens, Guilliam Bols, Adriaen Van Inthoud x Elisabeth Bols, Isaac Bols, Francen Bols, Catherina Bols, alle kinderen en kintskinderen respective van  wylen Huybrecht Bols x Margriet Van Langendonck ende Anneken Leerbels.

Isaac Molemans voor syn selven ende Franchoys Molemans, gemachtigd door Andreas, Anna en Susanna Molemans, Adriaen Willems x Maeycken Molemans, alle kinderen van wylen Isaacq Molemans met Cathelyne Bols.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes met vermelding van Hubertus Bols en Anna Leerbe(y)ls uit Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 118r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven gestaen Adriaen Steuckers als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen vijen. juny 1652 comparerende voor mij openbaer notaris ter presentie vande getuygen naer te noemen Huyberecht Bols ende Anna Leerbeyls, gehuyschen, woonende tot Rotselaer, hebben bekent ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen joe. Anthonette Van Assche, weduwe van wijlen sr. Erart De la Hault, eene erffelijcke rente van vijffthien guldens ende twelff stuyvers en halven tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van twee hondert ende vijfftich gelijcke guldens, ten dancke bij de voors. gehuyschen ontfangen, gelovende alsoo de selve rente allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen, als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renunciatie in forma, ende om de voors. joe. rentheffersse noch naerder te versekeren van haere voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver, soo hebben die voors. comparanten geconsenteert int maeken van mamise, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaeght te derven worden over alle henne goederen ende naementlijck over een half boinder bemps, geheeten het Rooverken, gelegen aende Gemeyne Gevere, regen. joe. Boon ter ie., het Groot Begijnhoff ter ije., S. Jacobs kercke tot Loven ter iije. ende de Geverestraet ter iiije. sijden, vrije goet, item vijff vierendeelen landts opden Wijngaert, regen. Magdalena Goris ter ie., den wech over den selven Wijngaert ter ije., Jan Dauwen ter iije. ende mijn heer Hopperius ter iiije. sijden, belast met twee halsteren corens, met conditie vande selve rente te mogen lossen alst die rentgelders gelieven sal tegen den penninck sesthien t' eender reysen ende met volle rente in schellingen oft drij stuyvers penningen ende tselve drij maenden te voren opseggende, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, mr. Cornelis Oliviers ende een yeder thoonder deser om tselve voor meyer en. schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij hennen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerden te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renunciatie als boven.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Adriaen Steuckers ende Jan De Groot als getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maeken van mamise, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaeght te derven worden over de goederen, hier voor gespecificeert, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram Vuyterhellicht, Goffart, xi. juny 1652.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij manuale qtie., ondert. J. Timmermans, als distributeur der hh. cappellmren. van Ste. peeters tot Loven, als actie en. transport deser hebben., datte capitael. deser sijn gequeten en. betaelt door P... (?) Bols den 30. xber. 1684, sijnde die goederen, int witte deser vermelt, bij executie vercocht, soo blijckt bij de goedenisse op date deser in hac camera gepasseert, quare sic habet, quod attestor, J. Van Gindertaelen, 1687.

Deze akte maakt weer melding van Hubertus Bols, echtgenoot van Anna Leerbeyls (zie ook eerste link).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 28v., akte dd. 24 oktober 1645.

Item in presen(tie) als voor compareren(de) die v(oor)s(chreven) geconstitueerde bij manisse, etc(etera), heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een halff boender landts onbegrepen der maeten, geleghen onder Thildonck opden Cleynen Berck, regen(oten) de straete ter ier., derffgen(amen) Claes Schots ter iier., die leybeeck ter iiier. en(de) de kercke oft H(eyligen) Geest van Wackerseel ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) ten behoeve van Huybrecht Bols ende ... [n.v.] Leerbeyls, gehuyschen, woonen(de) te Rotselaer, per mo(nitionem) jure et satis, obligan(do), etc(etera), in forma et waras op sheeren chijns, nyet excederen(de) de twee ende eenen halven stuyvers tsiaers, soe verre men bevindt eenighen met wettighen bescheede daerop vuyt te gaen(e), en(de) dit om en(de) midts der somme van hondert en(de) lxv r(insguldens) eens boven slach, hooghen en(de) anderen ongelde volgen(de) de conditie daeraff gehauden bij m(eeste)r Michiel Van(den) Sijpe als not(ari)s, eisd(em).

 

Deze akte van evictie, waarin melding wordt gemaakt van Hubertus Bols (x Margaretha Van Langendonck xx Anna Leerbels) en zijn kinderen Jacobus, Isaac, Joannes, Christina en Franciscus Bols. Voor de afstammelingen van Hubertus Bols kan ik verwijzen naar de website van Wim Vandersloten op de volgende link : http://vandersloten.be/wrw/wc31/wc31_478.htm.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949, folio 236v., akte dd. 20 juni 1697.

Allen de ghene die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen, wij Sylvius, Peeters, Thielemans en(de) Van(den) Kerckhoven, schepenen der stadt Loen, doen condt en(de) te weten alsoo wijlen Huybrecht Bols met schepene brieven deser stadt in date xiien. marty 1650 in prima verbonden en(de) v(er)obligeert stont aen wijlen den licentiaet Cloet in eene erffelijcke rente van vijffthien gul(den)s twelff stuy(ver)s en(de) eenen halffven t' sjaers en(de) die heeren cappellaenen van S(in)te Peeters kercke alhier als transport hebbende van mijnheere de Cordes, erffgen(aem) van wijlen den v(oor)s(chreven) heere licentiaet Cloet om vande voors(chreve) rente en(de) betaelinge der v(er)loopen der selver beeter verseeckert ende voldaen te worden, ons versocht hebben hem verleent te worden behoorelijcke provisie van naerdere mainmise, in desen dienende, addresserende aen den iersten bode in desen t' aensoecken, de welcke oock aen hen op den xxen. meert 1697 sijn geaccordeert geweest op en(de) tot seecker halff daghmael lants, gelegen tot Rotzelaer, onbegrepen der maete, ontrent de cappelle, regen(oten) den aultaer van het venerabel binnen S(in)te Geertruyden kercke tot Loven ter ie., den wegh van Aerschot ter iie., d' erffgen(aemen) Adriaen Stofels ter iiie. en(de) s(ieu)r Peeter Van Gindertaelen ter iiii. zeyden, vuyt crachte van welcke brieven den bode Jooris Willemaers hem op den xxvien. meert 1697 heeft getransporteert binnen Rotzelaer en(de) aldaer in sijne als in ons gen(adichs) heeren en(de) deser stadts handen ten behoeffve der v(oor)s(chreve) heeren imp(etran)ten genomen heeft het voors(chreven) halff dagh(mael) lants, alles volgens desselffs relaes, in dorso van(de) selve brieven gestelt, welcke exploicten alsoo gedaen sijnde, hebben die v(oor)s(chreve) imp(etran)ten doen daeghen tot seeckeren gelegen daeghe voor die heeren schepenen deser stadt Jacques Bols, soo in sijnen eyghen naeme als momboir der kinderen van wijlen Isack Bols, Jan Bols en(de) Guilliam Raeymaeckers en(de) Christina Bols, gehuysschen, met behoorelijcke contbrieven deser door den bode Willemaers ut retulit, en(de) Francois Bols mitsgaeders alle de ghene eenighe actie ofte recht hebben(de), ter puyen aff van desen stadthuyse als blijckt in het gebode boeck huius camerae ten eynde om die voors(chreve) brieven van mainmise te comen sien decreteren en(de) v(er)claeren executoriael, de welcke oock mits hender non comparitie op den xxviien. aprilis 1697 sijn gedecreteert en(de) verclaert executoriael, vuyt crachte van welcken decreete t' voors(chreven) halff daghmael lants is ter vente gestelt geweest, mits die voors(chreve) imp(etran)ten egheene betaelinge en costen becomen der v(oor)s(chreve) rente, met affixie van biletten op de kerckdore van Rotzelaer en(de) huyse van Jeroen Janssens, herberghe aldaer, innehauden(de) specificatie van(den) pande, prefixie vande plaetse, dagh en(de) ure, waer en(de) wanneer men t' selven goet vercoop soude door den bode Willemaers ut retulit, in vueghen dat daer over sijn gehauden geweest twee behoorelijcke sitdaeghen in de voors(chreve) herberghe, respective op den viien. en(de) xxien. may 1697, alswanneer het voors(chreven) halff daghmael lants als hooghsten ende lesten verdierdere metten vuytganck vande branden(de) keersse is gebleven aen(den) not(ari)s Loncin om en(de) voor de somme van vijffentachtentigh gul(den)s in wisselgeldt, daer inne begrepen die hooghen, verclaeren(de) t' selven gedaen te hebben ten behoeffve van s(ieu)r Peeter Van Gindertaelen, raedt deser stadt, alles volgens conditie daer van sijnde, gehauden door den gesworen clerck Loncin, alhier in originale gethoont, gesien ende gebleken, alle welcke besoignien en(de) exploicten alsoo gedaen sijnde, hebben die voors(chreve) executanten wederomme doen daeghen den voors(chreven) Jacques Bols, soo in sijnen eyghen naem als momboir der kinderen van wijlen Isack Bols, Jan Bols en(de) Guilliam Raeymaeckers en(de) Christina Bols, gehuysschen, bij behoorelijcke contbrieven deser stadt door den bode Willemaers ut retulit, ende Francois Bols, mitsgaeders alle de ghene eenighe actie ofte recht hebbende, ter puyen aff van desen stadthuyse als blijckt in het gebode boeck huius camere voor die heeren en(de) schepenen deser stadt Loven ten eynde om die goedenisse te comen sien doen en(de) wijsen met inthimatie soo verre sij alsdan nyet en compareerden oft iemanden anders in hennen naeme, dat hender absentie nyettegenstaen(de) totter interpositie van(den) voors(chreven) decreete saude worden voorts geprocedeert naer behooren, doen alsoo te weten dat bij ons schepenen voors(chreven) alle de voors(chreve) stucken en(de) bescheeden met des daer aen cleefft, int lange wel ende rijpelijck oversien en(de) geexamineert hebbende, en(de) geconsidereert datte voors(chreven) ghedaeghde en(de) geexecuteerde ter puyen aff van desen stadthuyse noch eens voorgeroepen sijnde door den bode Willemaers ut retulit, nyet en sijn gecompareert oft iemanden anders in hennen naeme en(de) soo voorts procederende totter interpositie vanden voors(chreven decreete, hebben wij schepenen voors(chreven) ter manisse des heere meyers ende onsen wijsdomme geauthoriseert ende authoriseren bij desen allen die voors(chreve) exploicten, proclamatien, sitdaeghen en(de) allen t' ghene in desen gedaen en(de) gebesoigneert is geweest en(de) tegen de voors(chreven) ghedaeghde en(de) geexecuteerde en(de) alle de ghene eenighe actie ofte recht pretenderen(de) deffault ende contumacie gevende, hen van alsulcken recht, actie ende pretensien als sij tot het voors(chreven) halff daghmael lants sauden moeghen hebben, heysschen ofte pretenderen, nu ofte naermaels daer van versteeckende, hebben t' selven aengewesen ende aenwijsen bij desen aen den voors(chreven) s(ieu)r Peeter Van Gindertaelen, raedt deser stadt, om t' selven te hebben te hauden en(de) te gebruycken als sijne andere propre goederen, ende is dijenvolgen(de) den selven Van Gindertaelen, alhier present en(de) accepterende, soo voor hem als jouff(rouw)e Magdalena Van Leeuw, sijne tegenwoordighe huysvraue, te manisse des heere meyers (naer dijen den selven van sijn recht van naederschap hadde gerenuntieert) daer inne behoorelijck gegoeyt, gegicht en(de) geerfft met alle solemniteyten van rechte, daer toe gerequireert, et waras achtervolgens de voors(chreve) conditien, hac xxa. juny 1697.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Bols Maria, () Rotselaar 10.01.1636 (g. Van Langendonc Joannes en Vanden Bossch Maria), x Rotselaar 11.10.1661 (g. Van Merbeeck Cristophorus en Van Widdingen Arnoldus) met Peeter Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Meerbeeck Joannes, () Rotselaar 21.01.1662 (g. Bols Joannes en Elizabeth),

    

Bols Anna, () Rotselaar 12.03.1638 (g. Bols Joannes en Bols Anna), x (niet Rot, R, ) met Peeter Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Henricus, () Rijmenam 06.11.1663 (g. Henricus Van Sichem en Maria Van Linden n. Adriana Van Blaijel),

     Janssens Joanna, () Rijmenam 13.02.1665 (g. Joannes Janssens en Martina Huijbrouck),

     Janssens Nicolaus, () Rijmenam 11.10.1667 (g. Nicolaus Janssens en Catharina Janssens), x Bonheiden 13.02.1692 met Verschooren Adriana,

     Janssens Maria, () Rijmenam 27.05.1670 (g. Petrus Van Vlierleks? en Maria Boeijens),

     Janssens Catharina, () Rijmenam 17.07.1673 (g. Joannes Op de Beke en Catharina Bols),

     Janssens Martinus, () Rijmenam 20.09.1676 (g. Martinus Jansens en Anna Berckmans),

    

Bols Elizabeth, () Rotselaar 09.03.1640 (g. De Smet Joannes en Palmaers Elizabeth), x 1 Wezemaal 23.09.1663 (g. Geerts Bartholomeus en Petrus Van de Panhuysen) met Catharina Geerts, x 2. Wezemaal 28.06.1669 (g. Vanden Panhuijsen Petrus en Bols Joannes) met Adriaen Van Inhoudt,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Adriaen Van Inthoudt en zijn echtgenote Elizabeth Bols.  Uit de onderstaande akte blijkt dat Adriaan een eerste maal gehuwd was met Catharina Geerts.   

8270 fol. 457r (29.10.1671)

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck G. Boels als gemachtichde om den naervolgenden contracte behoorel. te herkennen en. vernieuwen, heeft t' selve gedaen inder manieren naervolgende.

Op heden desen xxixen. october 1671 comparerende voor mij als openbaer notaris, inden Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven residerende, en. inde presentie vande getuygen hier onder te noemen Adriaen Van Inthaut ende Elisabeth Bols, gehuysschen, welcke voors. compnten. en. gehuysschen bekennen gelijck sij bekennen midts desen wel ende deuchdelijck te hebben ontfanghen vuytte handen van joe. Barbara Verrest, geestelijcke dochter alhier ende joe. Anna De Voster eene somme van drije hondert gul. eens in permissen gelde, daerinne die voors. Barbara Verrest is competerende een hondert guldens ende die voors. Anna De Voster twee hondert gul., waer vore die voors. gehuysschen jaerlijx aende voors. Barbara Verrest en. Anna De Voster geloven gelijck sij geloven midts desen eene erffel. rente van achtthien gul. t' jaers, waervan het ierste jaer innegaen sal op heden date deser en. het ierste jaer van betaelinghe vallen sal den xxixen. october vanden jaere 1672 ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinghe der selffver rente, de welcke sal moghen geschieden alswanneer die voors. gehuysschen sullen gelieven in twee reysen en. dat met twee hondert oft een hondert gul. seffens in gelijcke specie, gelovende die voors. gehuysschen jaerlijx die voors. rente wel en. loffelijck t' allen valdaeghe te betaelen als schult met recht verwonnen en. tot naerdere asseurantie vande capitaele penninghen en. jaerlijxsche verloopen van dijen, soo verobligeren die voors. gehuysschen henne persoonen en. goederen, present en. toecomende, met ren. in forma, en. naementlijcken een halff boender lants, genoempt die Waeterbempden, gelegen onder Wesemael, regenoten sheeren straete ter ire., Jan Van Halsbeeck ter ijre., mevrauwe Vander Straeten ter iijre. en. d' erffgen. mevrauwe Brumeur ter iiijre. zijden, item noch een dachmael lants, gelegen opde Vaerent tot Geelrode, regenoten Berthel Van Inthaut oisten, Michiel Van Emelen in twee zijden en. Vaerentstraete noorden, welcke voors. parceelen bij testament, gepasseert voor sr. Franciscus Dauw, vicarius tot Wesemael, en. sekere getuygen, opden xxxen. april 1668 aen. voors. Adriaen Van Inthaudt sijn gemaeckt bij Cathlijn Geerdts, sijne ierste huysvrouwe was, aen mij notario gebleken, item noch een bloxken lants, groot ontrent een dachmael alsoo het selve gelegen is onder die voors. baronnije tot Overvelt, regenoten sheeren straete ter ire., t' sheeren bosch ter ijre., d' erffgen. Jans Vanden Panhuyse ter iijre. ende d' erffgen. Brockmans ter iiijre. zijden, item alnoch sekeren bempt, groot ontrent vijff dachmaelen, gelegen onder Rotselaer tot Sallaecken, regenoten den Demer ter ire., de weduwe Peeter De Preter in twee zijden ende mijn heere Delvaulcx ter iiijre. zijden, bij hun gehuysschen alsnu bij coop vercregen vande momboiren vande onbejaerde kinderen vande voors. weduwe De Preter volgens die goedenisse daervan gepasseert voor schepenen van Loven, consenterende die voors. gehuysschen over alle die voors. goederen int slaen van beleyde en. mainmise en. int decreet en. herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder voorgaen. daegement, constituerende tot het effect van het gene voors. is N. en. eenieder thoonder deser om desen contracte te doen en. laeten vernieuwen, t' sij voor meyer ende schepenen van Loven ofte elders daer des van noode soude moghen wesen ende aldaer te consenteren in het slaen van beleyde en. mainmise en. inde voluntaire condemnatie, promitten. ratum ac gratum, obligan., submitten. ac ren. in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentie van mr. Peeter Geerdts en. Jaspar Van Meerbeeck, als getuygen hiertoe geroepen en. gebeden, ende hebben die voors. gehuysschen die minute deser beneffens mij notaris onderteeckent, onderstont quod attestor en. was onderteeckent J. Vanden Zande, nots.

Welcken volgens den voors. geconstitueerde vuyt crachte sijnder procuratie heeft den bovenges. contracte in alle sijne poincten, clausulen ende articulen behoorel. herkent, vernieuwt en. gerealiseert, eentsaementlijcken geconsenteert int slaen van beleyde en. mainmise, obligan., submitten. ac ren. in forma, coram jor. Vanden Driessche, sr. Caversom, lata eodem.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Inthout Petrus, () Wezemaal 30.11.1664 (g. Petrus Vande Panhuysen en Johanna Peeters n. Adriana Geerts),

     Van Inthout Elisabeth, () Wezemaal 27.09.1666 (g. Guilielmus Giets en Elisabeth Claes),  

     2. Van Inthout Adrianus, () Wezemaal 01.05.1670 (g. Bols Joannes en Elsen Catharina),

     Van Inthout Guilielmus, () Wezemaal 29.09.1672 (g. Janssens Guilielmus en Van Meerbeeck Maria),

     Van Inthout Antonius, () Wezemaal 25.12.1674 (g. Van Brussel Antonius en Van Meerbeeck Maria),

     Van Inthout Joannes, () Wezemaal 31.12.1675 (g. Mellarts Joannes en Janssens Joanna),

     Van Inthout Elizabeth, () Wezemaal 06.09.1678 (g. Geerts Guilielmus n. Montens Antonius en Molemans Elizabeth),

     Van Inthout Maria, () Wezemaal 31.07.1685 (g. Schoupen Guilhelmus en Elsen Maria),

    

2. Bols Isaac, () Rotselaar 30.11.1644 (g. Meulemans Isaac en Leerbels Margareta), x 1 Rotselaar 17.01.1672 (g. Verrect Joannes en Huens Petrus) met Verrect Catharina, x 2 Rotselaar 07.05.1679 (g. De Pelsmaecker Henricus en Bols Jacobus) met De Pelsmaecker Catharina,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte die op 16.03.1680 werd geregistreerd voor de meier en schepenen van Leuven, waarin wordt melding gemaakt van Isaak Bols en Catharina De Pelsmaecker.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7932 fol. 348r.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Lijfftocht om tgene naerbes. staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij proae. hier onder geinsereert ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen ix. meert 1680 comparerende voor mij openbaer nots., present die getuygen naergenoempt heer ende mr. Guillielmus Van Thienen, licentiaet inde rechten ende advocaet alhier, den welcken alsoo hij als heden comparerende voor schepenen van Loven, heeft genomineert ende in sijne plaetse gestelt den persoon van Isacq Bols inden naeme van Catlijn De Pelsmaecker, sijne huysvre., ende de kinderen van haer te Xwecken., relaes totte selve nommeringen onder den voet der goedenisse gestelt, hier onder beroepen ende dat in alsulcken huys ende hoff met alle sijne toebehoorten, groot ontrent vijff dachmaelen, gelegen inde Hellicht onder Rotselaer, soo ende gelijck den voors. heere comparant tselve vuyt crachte van gedecreteerde brieven van leveringe op panden heeft innegecocht ende daer van de goedenis is gepasseert voor meyer ende schepen. van Loven op den xxen. april 1629 in 2a., om dat te hebben, te houden, te besitten ende te gebruycken opde commeren ende lasten daer op van audts vuytgaen., daer van de Xloopen. bij den heere comparant sullen worden affgedaen tot Kersmisse leden inclus, ende voorts meer op eene voortdane rente van vij r. x s. tsiaers den penninck twintich, erffel. rente, alle jaere date deser te verschijnen, daer van oversulcx den iersten termijn van betaelinge sal wesen ende Xschijnen. den ixen. meert vanden toecomende jaere 1681 ende soo voorts van jaere tot jaere totte redemptie der selver rente toe, die sal moegen ghebeuren alst de voors. compten. gelieven sal teender reyse ende met volle rente, ghelovende de selve rente alle jaeren tsijnen valdach voors. wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wissel van Loven te leveren, los ende vrije van alle beden ende impositien, innegestelt oft naermaels innetestellen, elck jaer ende termijn voors. als schult metten recht verwonnen, obligando, submittendo ac renunciando in forma, ende tot vasticheyt vande selve rente ende jaerl. betaelinge vande selve verbint ende draecht alhier op den voors. pant, met sijne regenooten inde goedenisse boven vermelt, breder geruert, om daer op in cas den voors. genommeerden quate. qua supra sijne betaelinge der voorgemelde rente laete verreycke, den eenen termijn inden anderen, in sulcken gevalle den heere compnt. sal moegen slaen mainmise opt vs. goet sonder dagement te derven doen, gelovende den selven genommeerden in dijen te hebben dat dese acte van bekentenisse door de voors. sijne huysvre. ierst daeghs sal worden gelaudeert ende geapprobeert onder Xbintenisse. als naer rechte, constituerende alle thoonder deser om tgene vs. staet, voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen in behoorlijcker [forme], mede aldaer den voors. pant tot asseurantie van de voors. rente ende Xloopen. van dijen op te draegen, pro ut moris et stily super quibus, promittens ratum.

Actum binnen Loven present Jan Van Arschot ende Gijsbrecht Renson, als ghetuygen tot desen gebeden, ende hebben de voors. compten. de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, signatum W. Van Limborch, notaris.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden diesvolgens ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorl. Xthijdenisse. den huyse ende hoff met alle sijne toebehoorten, hier boven int witte van desen contracte vermelt, exposito impositus est den voors. heer ende mr. Guillielmus Van Thienen per mo. reddidit opde lasten daer op van auts vuytgaende ende voorts meer op eene voortane rente van vij r. x s. tsiaers den penninck xxtich., te betaelen ende quyten pro ut latius inden bovengemelde contracte, coram eisdem eodem.

 

            Acte van ratificatie.

Opden xv. meert 1680 comparerende voor mij openbaer nots., pnt. die getuygen naergenoempt Catlijn De Pelsmaecker, huysvre. van Isack Bols, de welcke lecture gehadt hebbende vande bovenges. contracte, heeft den selven alle sijne pointen ende clausulen gelaudeert ende geapprobeert, soo sij alnoch doet bij desen onder obligatie, submissie ende renunciatie als naer recht.

Actum als boven ter pntien. van Peeter Van Limborch en. Anthoon Grootjan, als getuygen tot desen ghebeden, ende heeft de comparante de minute deser beneffens mij noto. onderteeckent, quod attestor, sig. W. Van Limborch.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Anna, () Wezemaal 16.02.1674 (g. Vermeulen Joannes en Leerbels Anna),

     Bols Maria, () Wezemaal 16.02.1674 (g. Geens Andreas n. Bols Joannes en Elsen Maria n. Vereect Maria),

     Bols Guilielmus, () Rotselaar 25.08.1676 (g. Bols Guilielmus en Van Aerschot Maria),

     2. Bols Petrus, () Rotselaar 11.08.1680 (g. Fonderi Petrus en Bols Cristina),

     Bols Petrus, () Rotselaar 22.04.1682 (g. De Pelsmaker Wilhelmus en De Pelsmaker Clara), woont Gelrode,

     Bols Elisabeth, () Rotselaar 14.12.1683 (g. Depelsmaker Bartholomeus en Van Salm Elisabeth),

     Bols Catharina, () Rotselaar 30.04.1685 (g. De Pelsmaecker Hendricus en Broeckstijns Catharina),

     Bols Anna, () Rotselaar 11.11.1687 (g. De Coster Andreas en Elsen ? Anna),

     Bols Joannes, () Rotselaar 11.03.1689 (g. De Pelsmaecker Bartholomeus n. Joannes Bruijninckx en Janssens Jacoba ?),    

 

Bols Joannes,

 

Bols Catharina, () Rotselaar 27.01.1647 (g. Beltens Joannes en Lerbels Catharina), + jong,

    

Bols Guilielmus, () Rotselaar 20.04.1649 (g. Van Bouchors Joannes en Geens Anna), x Rotselaar 01.11.1678 (g. Bols Isaacus en Geens Guilielmus) met Magdalena Van der Motten, geen fii in Rot, Wez, Mech,

 

Bols Jacobus, XI (M1184), () Rotselaar 02.11.1653 (g. Goudts Elizabeth n. Janssens Jacobus en Gouts Lucia),

    

Bols Catharina, () Rotselaar 23.09.1657 (g. Imbrechts Joannes en Verswijfelt ? Catharina),

    

Bols Franciscus, () Rotselaar 17.09.1659 (g. Bols Franciscus en Brulmans Anna),

    

Bols Christina, () Rotselaar 16.09.1663 (g. Mombaers Christina), x met Guilielmus Raeymaeckers.

  


 

XI - De Pauw Jan (N2016), x Haacht 27.09.1647 met Bols Catharina (N2017), () Haacht 10.07.1625.

 

Uit dit huwelijk

 

De Pauw Anna, () Haacht 16.01.1649,

 

De Pauw Petrus, X (N1008), () Haacht 08.01.1651,

 

De Pauw Joanna, () Haacht 04.08.1653,

 

De Pauw Catharina, () Haacht 05.04.1656,

 

De Pauw Jan, () Haacht 02.10.1658,

 

De Pauw Catharina, () Haacht 22.05.1661,

 

De Pauw Cornelius, () Haacht 27.02.1664.

 

 

 

XI - Bols Jacobus (M1184), () Rotselaar 02.11.1653 (g. Goudts Elizabeth n. Janssens Jacobus en Gouts Lucia), x Rotselaar 07.02.1679 (g. Bols Guilielmus en De Neuter Nicolaus) met Van Salm Elisabeth (M1185), () Rotselaar 29.06.1658 (g. Reijniers Guilielmus en Bries Elisabeth).

 

Aktes uit Hogt:

Erffenis van Jacques Bols x Elisabeth Van Salm: Jan Bols bejaerde jonghman, Cornelis Bols woonende te Leuven, Anna Bols x Peeter Viskens, Maria Anna Bols x Joannes Artois.

Den 7 meert heeft Jan Van Salm betaelt voort sondaeghsgebedt van syn vader Hendric Van Salm een derde paert, die twee andere deelen moeten betaelen Cathrien Vercauteren, we Hendric Van Salm aende drie linden ende Elisabeth, vrouw van Jaeck Bols.

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte met vermelding van Jacobus Bols en Elisabet Van Salm uit Rotselaar.

Enkele gebruikte afkortingen in de akte zijn :

- noto. : not(ari)o (afgeleide van notaris).

- eta : et(ceter)a.

- exe. : ex(ecuti)e.

- a. : a(ende).

- stuys. : stuy(ver)s.

- offl. : off(iciae)l.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7598 folio 124r, akte dd. 29 oktober 1714.

In tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Croons om die naervolgende rentbekentenisse alhier te vernieuwen, als thoonder vande selve geconstitueert volgens die procuratie, daerinne geinsereert, heeft dat geeffectueert als volght.

Op heden den 26. october 1714 compareerden voor mij noto., bij den Souverainen Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, present die getuygen naergenoempt, Jacq Bols ende Elisabet Van Salm, gehuyschen, ingesetenen van Rotselaer, verclaerden bij desen ontfangen te hebben van. eerw. heere Guilielmus Delvaulx, pastoor vant Clijn Begijnhoff, ende de jouffvrouwen oversten van. selven hove, dese ondert. hebbende, de somme van twee hondert guls. permissien wisselgelde, den ducaton tot drije guls. gerekent, dienende dese voor quitantie, belovende die gehuyschen daer voorens jaerelijcx te betaelen ten behoeve vande fondatie wijlen jouffe. Cathe. Vanden Water voor haer jaergetijt, inde kercke vanden selven hove gefondeert, eene rente van thien guls., croiserende den pen. xx, waer van het eerste iaer sal verschijnen den 26. october 1715 ende soo voorts van iaere tot iaere totte quytinge der selver rente, te geschieden teender rijse, in gelijcke munte ende met volle rente, daer vooren verobligerende hunne respective solidaire persoonen ende goederen, meubelen, present ende toecomende, mede de selve rente los ende vrije binnen Loven iaerelijcx te betaelen, soo van x., xxe., xl., ce., meerdere oft mindere pen. contributien als generalijck van alle andere impositien geemaneert ende alnoch te emaneren, stellende voor pant twee ende een halff daghwant lants opt Wijngaert Velt onder Rotselaer, regenoten oost de goederen wijlen Steven Wauters en. Anna Leys, gehuyschen, suyt den voetwegh, west Anthoen Carton, noort sheeren strate, guaranderen. het selve voor onbelast, daer voorens altijt satis et waras belovende, in debita forma, bij hen vercregen voor schepenen van Rotselaer 3a. xbris. 1704, signatum Vander Straten, gesien en. gebleken, consenterende daer over int slaen van mamiese, decreet ende herdecreet oft wel inde realisatie bij middele van opdracht ter geliefte voor de heeren meyer en. schepenen van Loven sonder dagement, belovende voordere panden te stellen ten geliefte vande rentheffers, constituerende ieder thoonder deser om t' gene voors. is, voor den Souverainen Raede van Brabant, wethouderen van Loven ende elders te vernieuwen ende realiseren ten eynde van opdracht om, eta., consenterende tot volbrengen van dien in de condemnatie volontair en. parate exe. sonder dagement, is te weten dat dese 200 - 0 sijn procederende over een gelijcke capitael gequeten a. selve fondatie door den eerw. hre. pastoer van Ste. Mertens Thilt, dienende dese voor remploye, actum Loven opt selve begijnhoff, eodem quo supra, present Jan Coen ende Geerart Thielemans, getuygen, ten desen aensoght, sijnde de minute deser ondert. op segel van drij stuys., Jacq Bols, Elisabet Van Salm, Joannes Dauw, hoffmeesters, Anna De Bruyn, hoffmeesters, et a me noto., quod attestor, H. Van Roost, nots., 1714.

Aldus vernieut ende gerealiseert bij den voornoempden geconstitueerden de voorseyde rentbekentenisse in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende geloften, consenterende als in de selve, welcke volgens heeft ter manisse des heere meyers ende bij wijsdomme der heeren schepenen van Loven behoorelijck met alle solemnitijten van rechte opgedragen ter asseurantie der rente van thien guls. siaers ende den iaerelijcxen gestipuleerden interest dijer de voors. twee dachwant een halff lants onder Rotselaer opt Wijngart Velt, naerder hier voorens in sijne regenooten gespecificeert, expos., imps. est den nots. Van Roost, alhier present ende het selve ten behoeve van. fondatie joe. Cathe. Van. Water accepterende, quo facta idem, eadem bona, eodem iure reddidit opden last der selver rente et satis et waras pro ut latius in dicta procuratorio, coram dno. Adonia et Corthout, octobris 29, 1714.

In de marge.

Is gebleken bij acte, 30. meert lestleden gepasseert voor den nots. Smedts, dat de nevenstaende rente is gequeten, quare hic vacat, hac 3. april 1767, ita est J.B.J. Moerman, offl.

 

In de akte maakt men melding van Jacobus Bols en Elisabetha Van Salm, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7947, folio 5v., akte dd. 17 juli 1694.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clerck Vanden Broeck vuyt crachte en(de) naer vermoeghen van seeckere procuratie om t' ghene naerbes(chreven) staet, wettelijcken te moeghen vernieuwen en(de) passeren, hem gegeven, heeft t' selve gedaen in der manieren naervolgende, waer van den teneur luydt aldus.

Op heden desen iersten juny xvic. vierentnegentich compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s ende in de presentie van(de) getuyghen naergenoemt Jan Verhaeghen den jonghen, innegesetenen van Rotzelaer, den welcken heeft verclaert, gelijck hij doet bij desen, soo in sijnen eyghen naeme als hem stercmaeckende voor Jenneken Verrijt, sijne tegenwoordige huysvr(ouw)e, te hebben vercocht, gecedeert en(de) getransporteert aen Jaecques Bols, insgelijcx innegesetenen van Rotzelaer, alhier present en(de) in coop accepteren(de), soo voor hem als voor Elisabeth Van Salm, sijne huysvr(ouw)e, eenen bempt, groot sesse vierendeelen, gelegen tot Rotzelaer op de Gote, regen(oten) t' clooster van Vrauwenperck oist en(de) zuydt, sheerenstraet noort en(de) Peeter Verrijt west, om en(de) voor de somme van een hondert en(de) thien gul(den)s eens in loopende gelde, welcke somme den voors(chreven) transportant alsnu bekent wel ende deughdelijcken ontfangen te hebben vuytte handen vanden voors(chreven) acceptant, dienende dese voor absolute quittantie, waranderen(de) t' voors(chreven) goet voor los ende vrij, behaudelijcken op eenen halffven stuyver sheeren chijns sjaers aen sijne ex(cellen)tie den heere hertoghe van Arschot sonder meer, geloven(de) den voors(chreven) acceptant ofte sijns actie hebbende, alteyt costeloos en(de) schaedeloos te guarranderen en(de) t' indemneren ingevalle hiernaermaels voordere lasten daer op wierden gepretendeert, v(er)clarende voorts tot het voors(chreven) goet egheene actie, recht nochte pretentien meer te hebben nochte te behauden, nu nochte naermaels, dan t' selven te cederen ten behoeffve als boven sonder eenighe de minste reserve, mitsgaeders dese bij sijne huysvr(ouw)e te doen lauderen en(de) approberen en(de) sal den voors(chreven) transportant die verloopen vanden voors(chreven) chijns moeten betaelen, tot Kersmisse lestleden v(er)schenen inclues onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer recht, constitueren(de) N.N. en(de) een ieder thoonder deser om t' ghene voors(chreven) is, te doen en(de) laeten vernieuwen en(de) herkennen voor die heeren meyer ende schepenen van Loven en(de) alomme elders daer des van noode saude moeghen wesen en(de) aldaer te doen en(de) laeten geschieden behoorelijcke ontgoedenisse en(de) goedenisse met alle solemnitijten van rechte daer toe gerequireert en(de) te consenteren in de voluntaire condemnatie en(de) parate executie sonder voorgaen(de) daeghement, promitten(tes) ratum, et(ce)t(er)a, actum binnen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van Guilliam en(de) Jan Serneels, getuyghen hier toe aensocht en(de) gebeden, hebbende den voors(chreven) transportant en(de) acceptant die minute deser beneffens mij not(ari)o ondert(eeckent), onder stont, quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Op heden desen xxiien. juny xivc. vierentnegentich compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s en(de) in de presentie van(de) getuyghen naergenoempt, Jenneken Verrijt, huysvr(ouw)e van Jan Verhaeghen, de welcke lecture gehadt hebben(de) vande bovenges(chreve) acte, heeft verclaert den inhaude van dijen van woorde tot woorde te lauderen en(de) t' approberen in alle poincten, clausulen en(de) articulen, daer inne breeder begrepen, geloven(de), verbindende, renuntieren(de) en(de) constitueren(de) als in de selve, actum binnen Rotzelaer ten teyde voors(chreven) ter presentie van s(ieu)r Abraham Vanden Panhuysen, meyer van Rotzelaer, en(de) s(ieu)r Aert Smets, meyer van Tildonck, als getuyghen hier toe aensocht en(de) gebeden, hebben(de) die voors(chreve) comparante die minute deser beneffens mij not(ari)o ondert(eeckent), onder stont, quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Dijenvolgende den v(oor)s(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie heeft den bovenges(chreve) contracte in alle en(de) iegewelcke henne poincten, clausulen en(de) articulen, daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent en(de) gereitereert, mitsgaeders bij manisse des v(oor)s(chreve) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse en(de) renuntiatie den bempt, groot sesse virendeelen, in den bovenges(chreven) contracte tusschen die regenoten breeder gespecificeert, expos(ito) impos(itus) est den not(ari)s Loncin, alhier present en(de) accepteren(de) in den naeme en(de) ten behoeffve van Jaecques Bols en(de) Elisabeth Van Salm, gehuysschen, henne erfven en(de) naercomelinghen, per mo(nitionem) jure et satis, den v(oor)s(chreven) opdraegere vuyt crachte als boven, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, et waras ut supra, coram d.d. Cuypers, Caels, hac xviia. july 1694.

Uit dit huwelijk:

 

Bols Cornelius, () Rotselaar 12.11.1679 (g. Luijmaeijer Cornelius en Molemans Elisabeth), woont te Leuven, x Leuven Pieter 27.04.1723 met Wijbrechts Dorothea,

     Uit dit huwelijk:

     Bols Barbara, () Leuven Pieter 28.01.1724,

     Bols Joanna Theresia, () Leuven Pieter 07.04.1726,

     Bols Egidius, () Leuven Pieter 11.07.1728,

     Bols Maria Barbara, () Leuven Pieter 27.09.1729,

     Bols Antonius, () Leuven Pieter 16.05.1732,

     Bols Maria Elisabeth, () Leuven Pieter 18.01.1736,

 

Bols Joannes, X (M592), () Rotselaar 21.01.1682 (g. Van Salm Joannes en Bols Cristina),

 

Bols Anna, () Rotselaar 07.07.1684 (g. Bruijnincks Martinus en Lauwens Anna), + jong,

 

Bols Franciscus, () Rotselaar 04.11.1686 (g. Bols Jacobus en Vanden Enden Joanna), x Rotselaar 07.02.1717 (g. Bols Cornelius en Van Krieckinghe Petrus) met Catharina Smekens, fii niet Rot, Wez, W, Hols, Nieuw, Kamp, H, K, Wes, Bet, Mech, St.PR, Wink, KortD, Lub,

     Uit dit huwelijk: gezin uit Hogt 3/4 1987,

     Bols Joannes, () 28.01.1718 (g. Joannes Smekens en Elisabeth Van Salm),

     Bols Cornelius, () 15.04.1721 (g. Cornelius Bols en Joanna Smeekens),

     Bols Jacobus, () 15.03.1723 (g. Jacobus Bols en Maria Smeekens),    

 

Bols Maria Joanna, () Rotselaar 20.04.1689 (g. Timmermans Adrianus en Ransom Maria Anna), x (niet Rot, Leu, ) met Joannes Artois, geen fii in Rot, Leu, Wez, Hols, Nieuw, Kamp, H, K, Wes, Bet, Mech, St.PR, Wink, KortD, Lub,

 

Bols Joannes Jacobus, () Rotselaar 16.04.1691 (g. Van Salm Joannes en Imbrechts Elisabeth), + Rotselaar 24.07.1759 bejaarde jonghman,

 

Bols Michael, () Rotselaar 16.08.1693 (g. Meulemans Michael en Vander Sande Maria n. Van Inthaudt Gertrudis), + jong,

 

Bols Anna, () Rotselaar 08.03.1695 (g. Van Schoenlandt Wouter en Lauwers Anna), x Rotselaar 01.10.1720 (g. Bols Jacobus pater en Bols Jacobus fs) met Peeter Viskens,

     Uit dit huwelijk:

     Vieskens Elisabeth, () Wezemaal 10.10.1721 (g. Bols Franciscus en Van Salm Elisabeth),

     Vieskens Anna, () Wezemaal 11.03.1723 (g. Van Salm Joannes en Bols Elisabeth),

     Vieskens Catharina, () Wezemaal 07.01.1725 (g. Bols Joannes en Smekens Catharina),

     Vieskens Anna Maria, () Wezemaal 22.01.1727 (g. Van Laer Franciscus n. Bols Petrus en Looz Maria),

     Viskens Joanna, () Wezemaal 15.03.1729 (g. De Looz Joannes en Van Salm Elisabeth),

     Viskens Anna, () Wezemaal 01.11.1731 (g. Van Inthout Jacobus en Vande Schilt Anna),

     Viskens Henricus, () Wezemaal 20.03.1734 (g. Van Salm Henricus en Van Salm Elisabeth),

     Viskens Maria Theresia, () Wezemaal 09.02.1737 (g. De Metser Joannes en De Wijgaert Maria),

     Vis Jacobus, () Wezemaal 06.03.1739 (g. Van Aerschot Jacobus en Verachten Maria),

 

Bols Michael, () Rotselaar 08.09.1697 (g. Molemans Michael en Vande Zande Maria), + Rotselaar 18.07.1756,

 

Bols Petrus, () Rotselaar 01.09.1700 (g. Raets Petrus en Imbrechts Anna), + jong,

 

Bols Guilhelmus, () Rotselaar 06.07.1704 (g. Foblets Guilhelmus en De Bruijn Elisabeth), + jong.

 


 

X - Bols Joannes (M592), () Rotselaar 21.01.1682 (g. Van Salm Joannes en Bols Cristina), + Rotselaar 23.08.1754 wn, x Rotselaar 14.01.1710 (g. Bols Jacobus en Verhaghen Hieronijmus) met Catharina Verha(e)ghen (M593), () Rotselaar 09.08.1683 (g. Verhagen Henricus en Henderix Catharina), (+) Rotselaar 07.02.1741.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Jacobus, IX (M296), () Rotselaar 22.11.1710 (g. Bols Jacobus avus en Verhaeghen Anna),

 

Bols Elisabeth, () Rotselaar 28.09.1713 (g. Verhaghen Hieronijmus en Van Salm Elisabeth),

 

Bols Joannes, () Rotselaar 20.06.1716 (g. Van Salm Joannes en Bols Joanna Maria),

 

Bols Franciscus, () Rotselaar 17.05.1719 (g. Verhaghen Franciscus en Verhaghen Joanna), x Rotselaar 13.05.1756 (g. Meeus Petrus en Bols Joannes/Kerstens Joannes) met Kerstens Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Bols Joannes Baptista, () Rotselaar 11.02.1757 (g. Bols Joannes en Van Roost Maria Magdalena),

     Bols Guilielmus, () Rotselaar 30.05.1759 (g. Van Malkot Guilielmus en Bols Barbara Theresia),

     Bols Maria Elisabeth, () Rotselaar 28.01.1762 (g. Feyaerts Antonius en Bols Joanna),

     Bols Catharina, () Rotselaar 20.05.1769 (g. Roelants Petrus en Schellekens Catharina),

     Bols Petrus Antonius, () Rotselaar 13.11.1774 (g. Feyaerts Antonius en Bols Joanna),

 

Bols Guilielmus, () Rotselaar 20.02.1724 (g. Meulemans Guilielmus en Verhaegen Maria),

 

Bols Barbara Theresia, () Rotselaar 23.07.1727 (g. Bols Petrus en Foblets Barbara Theresia).

 


 

IX - Bols Jacobus (M296), () Rotselaar 22.11.1710 (g. Bols Jacobus avus en Verhaeghen Anna), x 1 Leuven St.-Gertrudis 13.08.1748 met Perdieus Clara, () Buken 30.08.1713, + Buken 12.03.1755, x 2 Buken 27.06.1755 met Lauwereys Catharina (M297), () (niet Buk, Til, H, Wak, VeltB, Herent, Berg, Kamp, DD?, Wes, Wink, Wil, Perk, Steen, ErpsK, Rot, Wez, Kort, KorbD, KorbL, W, K, Meerb, Ever, Neder, Humel, Nos, Bert, R, Mech, onv. gegevens), + Veltem 30.01.1770.

 

Onderstaande gegevens met dank aan Heemkring Herent.

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep: schepen, 1753, Buken. 

Schepengriffie: Verkoop van grond te Rotselaar, Ca 1750, Leuven. 7636 p221v:
Jacobus Bols in hauwelijk met Clara Perdeus, ingesetene van Bueken bekenden overlanghe vercocht, gecedeert en getransporteert te hebben aen en ten behoede van Jan Meeus, in hauwelijk met Joanna Bols, ingesetene van Rotselaer, een seker daghmael broeckbempt gelegen in het Hellichter Broek onder Rotselaer, regenoten den Dienaers Bempt ter i., Jan Crabeels ter ij., d'erffgen. Guilliam Janssens ter iij. en Guilliam Peeters ter iiij. zijden, los en vrij goet, welcken affcoop is geschiet voor en mits de somme van twee hondert guls courant gelt, welcke voorschr. somme den voorschr. acceptant (moet zijn komparant) als nu in prompto bekent ontfanghen te hebben uyt de handen van den acceptant.
N.B. De transportant heeft het voorschr. parceel broeckbempts vercregen bij doode ende afflijvigheyt van wijlen Francis Bols sijnen vaeder was.
(akte verleden voor notaris R. Jonckers tot Rotselaer)

Beroep: kuiper.

Notarile akte: 17 Jul 1763, Wezemaal. Notaris Van Cleynenbreugel:
Jacobus en zijn zuster Joanna (echtgenote van Jan Meeus) verkopen .

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Bols Joannes Baptista, () Buken 11.04.1749, + Buken 05.11.1749,

    

Bols Anna Barbara, () Buken 19.03.1752, x Kampenhout 05.06.1787 (g. Philippus Feyaerts en Petrus Eduardus Verstraeten) met Petrus Smets, ex Berg, + Winksele 06.04.1803 mv,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Anna Catharina, () Kampenhout 27.08.1788 (g. Philip Feyaerts en Catharina Feyaerts), x Winksele 01.11.1821 met Jan Frans Roeckx, Tildonk 06.03.1795,

    

Bols Anna Maria, () Buken 08.03.1755, + Buken 22.06.1755,

    

2. Bols Anna Maria, () Buken 07.01.1756,

    

Bols Joannes Baptista, () Buken 23.05.1757,

    

Bols Petrus, VIII (M148), () Buken 01.08.1760,

    

Bols Joannes Franciscus, () Buken 19.12.1752, x met Anna Catharina Schuts, ex Hoegaarden,

     Uit dit huwelijk:

     Bols Maria, 03.03, () Wezemaal 04.03.1790 (g. Coremans Joannes en Bols Anna Maria),

     Bols Joannes Baptist, 14.01, () Wezemaal 15.01.1792 (g. Van Hemelen Joannes en Peeters Anna Catharina n. Bols Maria soror),

     Bols Magdalena, () Wezemaal 10.09.1795 (g. Van Aerschot Joannes Baptist en Kerstens Magdalena),

     Bols Leopoldus, () Wezemaal 13.12.1797 (g. Adams Franciscus en Willems Joanna),

     Bols Guilielmus, () Wezemaal 14.07.1801 (g. Portauw Guilielmus en Portauw Anna Catharina),

    

Bols Maria, () Veltem 31.12.1764 (g. Philippus Vande Ven en Maria Van Grondelbeeck),

 

Bols Anna Maria, () Veltem 20.08.1767 (g. Philippus Wauters en Maria Van Lint).

 


 

VIII - Bols Petrus (M148), () Buken 01.08.1760, + Buken 14.08.1843, x Buken 09.08.1784 (g. Petrus Vande Put, Petrus Vanden Bosch en Catharina Van Autgaeren) met Verstraeten Magdalena (M149), () Buken 15.09.1766, + Buken 13.12.1845.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Maria Catharina, () Buken 22.10.1785 (g. Jacobus Bols en Anna Catharina Van Autgaeren), x met Jan Frans Derdelinckx, () Werchter 30.05.1776 - daar niet te vinden,

 

Bols Petrus Antonius, () Buken 20.02.1787 (g. Antonius Van Erps Wakkerzeel en Anna Barbara Bols Buken), + Buken 01.03.1787,

 

Bols Maria Elisabeth, () Buken 16.03.1789 (g. Joannes Franciscus Mommens Veltem en Maria Bols Leuven),

 

Bols Alexander, () Buken 15.01.1791 (g. Alexander Engelborgs Buken en Anna Catharina Bols Buken),

 

Bols Franciscus, () Buken 10.12.1793 (g. Franciscus Bols en Anna Maria ...), x met Anna Maria Van Doren, fii in Herent,

 

Bols Joannes, VII (M74), Buken 22.10.1796,

 

Bols Joannes Josephus, Buken 18.05.1798, + Buken 18.04.1814,

 

Bols Petrus, Buken 17.11.1800,

 

Bols Joannes Henricus, onderwijzer, Buken 23.12.1805, x met Joanna Feyaerts, ex Tildonk.

 


 

VII - Bols Joannes (M74), landbouwer, () Buken 22.10.1796, + Boortmeerbeek 14.02.1894 97 j. wn (g. Vanden Eynde Josephus neef), x Boortmeerbeek 19.04.1825 (g. Cornelius Deprins en Petrus Bols) met Deprins Maria Elisabeth (M75), Boortmeerbeek 04.03.1803, + Boortmeerbeek 07.06.1881. 

 

Dit sleutelgezin vormt de verbinding met de Bols- en de Deprins-lijn, de gegevens ervan met dank aan Eddy Taymans en Jan Peeters.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Cornelis, 1833,

 

Bols Anna Catharina, Kampenhout 1836, + Boortmeerbeek 03.06.1856 20 j. ongehuwd,

 

Bols Barbara, Kampenhout 12.02.1839,

 

Bols Maria Theresia, VI (M37), Kampenhout 17.02.1842,

 

Bols Barbara Regina, Kampenhout 27.05.1845, + Kampenhout 02.02.1901, x met Dekeyser Philippus Josephus.

 


 

VI - De Coninck Petrus Josephus (M36), boswachter - landbouwer, Boortmeerbeek 29.10.1842, x Boortmeerbeek 21.05.1863 met Bols Maria Theresia (M37), Kampenhout 17.02.1842, + Boortmeerbeek 07.03.1884.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coninck Petrus Josephus/Joannes, dagloner, brouwersgast, Boortmeerbeek 27.08.1863, x Boortmeerbeek 07.01.1891 (g. Vermeylen Ludovicus brouwersgast in Oudergem broer 29 j., Dewinter Jacobus, schoonbroer vrouw 39 j. en Vermeylen Victor veldwachter kozijn) met Vermeylen Antonia, Boortmeerbeek 13.02.1869, + Boortmeerbeek 18.10.1806, fa Eduardus en Vleminckx Francisca Rosalia,

     Uit dit huwelijk:

     De Coninck Franciscus Josephus, Boortmeerbeek 11.10.1891, + Boortmeerbeek 12.01.1892,

     De Coninck Regina, Boortmeerbeek 19.08.1892,

     De Coninck Franciscus Eduardus,  Boortmeerbeek 03.02.1894, + Boortmeerbeek 08.07.1895,

     De Coninck Maria Alina, Boortmeerbeek 07.06.1895, + Boortmeerbeek 08.08.1896,

     De Coninck Maria Regina, Boortmeerbeek 28.03.1898, + Boortmeerbeek 28.05.1899,

     De Coninck Maria Theresia Bertha, Boortmeerbeek 02.05.1899,

     De Coninck Joannes Carolius, Boortmeerbeek 17.10.1901, + Boortmeerbeek 19.03.1903,

     De Coninck Fredericus Ludovicus Julianus, Boortmeerbeek 22.04.1904, + Boortmeerbeek 16.10.1904, 

 

De Coninck Joannes Cornelius, Boortmeerbeek 28.01.1866, + Boortmeerbeek 10.03.1874,

 

De Coninck Cornelius Victor, V (M18), Boortmeerbeek 08.11.1868,

 

De Coninck Carolus Ludovicus, Boortmeerbeek 07.08.1868, x Boortmeerbeek 04.09.1895 met Geets Philomena, Boortmeerbeek 25.09.1870, fa Joannes Baptist x Ceulers Maria Constancia,

     Uit dit huwelijk:

     Geets - De Coninck Felix Antonius, Boortmeerbeek 10.09.1891, erkend bij x,

     De Coninck Constancia Bertha, Boortmeerbeek 13.04.1896,

     De Coninck Theresia Ludovica, Boortmeerbeek 24.02.1898,

     De Coninck Alphonsius Franciscus Ludovicus, Boortmeerbeek 03.02.1899,

     De Coninck Cornelius Victor, Boortmeerbeek 09.08.1900, 

 

De Coninck Joannes Carolus, Boortmeerbeek 06.05.1874,

 

De Coninck Ferdinandus Ludovicus, Boortmeerbeek 29.12.1876,

 

De Coninck Maria Antonia, Boortmeerbeek 21.02.1880,

 

De Coninck Joannes, Boortmeerbeek 27.04.1884, + Boortmeerbeek 29.05.1885.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom