Voorouderlijst Boots Jan

 

Bouds, Boudt(s), Bout(s), Boutz, Bau(d)ts, Boute, Boids, Boitz, Boi(d)ts, Beyts, Buit, Buy(d)ts, Bu(d)ts

Patroniem, verkorte vorm van Boudewijn (bald-wine) of van een andere boud-naam.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - Boits Jan, fs Willem (S4456), ca. 1570, + Werchter ...11.1638, x met ...

 

SAL 6335: Werchter: huijsen en hertsteden binnen den dorpe van Werchter afgebrant ruijneux vervallen ende tegenwoordig onbetimmert & onbewoont sijnde sedert den jaere 1575
Geertsvondere: Anthonis Verhofstadt, Barbara Paeps, Jan Paeps, Pauwel Tymermans erfgen, Huijbrecht Vervarent, Pauwel Goris, Willem Boots, Merck Dries.

WRT1849/1 fo 131v: 14 dec 1638
S+D Jan Boots den ouden
- Peeter Niclaes ende Aert Van Tongeren als momboirs van de weesen Adriaen Boots
- Jan Boots
- Cornelis Boots
- Mathijs Librechts ende Geert nn als momboirs vande weesen Cristiaen Boots bij name Jenneken ende Maeijcken Boots
- Jacob Boots
1. de weese Adriaen Boots representerende sijne moeder Cathelijn Boots een heesterbosch gelegen tot Geertsvonder groot een dm, item noch een dm broeck gelegen in den Aelmortere
2. Jan Boots huijs en hof met schuere en stallinge alsoo het met coren besaeijt als ander lant insgelijckx gelegen tot Geertsvonder
3. Cornelis Boets is gevallen het lant geheeten het heijken gelegen tot Bael ‎(erfgen Willem Viskens)‎
4. Jenneken en Maeijcken Moots drij dm weijland gelegen tot Geertsvondel
5. Jacques Boots es gevallen het landt tegen het lant vanden huijse gesepareert ende gedeylt groot drij dm gelegen tot Geertsvonder .

WRT1849/1 fo 129v: 26 mei 1638
Merten Briers en Abraham Ricx, schepenen van Werchter, hebben ten versoecke van Hendrik Vervarent woonende tot Betecum geinstitueert sekeren sijnen bempt gelegen tot Geertsvondel om te weten alwaer den voors Vervaren sal mogen wegen met sijn beesten over de goederen van Jan Boits den jongen ende vandaer over de goeden van Jan Boijts den ouden ende over zijne messinge & zoo voorts op de straet .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Boets Adriaen, x met Maria Vileers,

     Uit dit huwelijk:

     Boets Joannes, () Werchter 22.08.1627 (g. Boets Joannes en Vileers Anna),

 

2. Boets Jacobus, x met Joanna De Witte,

     Uit dit huwelijk: 

Boits Jacobus, ca. 1625, x 1 Betekom 19.09.1651 (g. Nijs Petrus, Boeyts Joannes en Van den Loock Adrianus) met Anna Reijers, x 2 Werchter 24.10.1662 (g. Peter Boits en Cornelius Van Roost) met Antonia Maes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii W, Bet, Rot,

     2. Boits Anna, () Betekom 22.02.1665 (g. De Rijeck Sebastianus en Vanden Berch Anna), 

 

3. Boits Christianus,   ca. 1600, x met Joanna Thijs, +,

     Uit dit huwelijk:

Boits Maria, ca. 1622, x Werchter 06.02.1657 (g. Boets Joannes, Cornelis Cornelius en Goossens Aegidius) met Joannes Francis, geen fii in W,

Boits Joanna, ca. 1629, x Werchter 08.08.1651 (g. Cornelis Joannes en Boijts Joannes) met Cornelis Cornelis, fs Jan x Maria De Jonghe,

      Uit dit huwelijk:

     Cornelis Maria, () Betekom 28.07.1652 (g. Janssens Michael en Boeijts Maria), 

     Cornelij Anna, () Betekom 14.01.1657 (g. Boeijts Joannes en Vanden Sande Anna),

     Cornelij Nicolaus, () Betekom 18.07.1659 (g. Pablu Marcus n. Cornelij Nicolaus en Jansens Maria), 

     Cornelij Elisabeth, () Betekom 14.03.1662 (g. Anthonis Guilielmus en Baers Elisabeth),

     Cornelissen Catharina, () Betekom 08.12.1664 (g. Loots Joannes en Librechts Catharina), 

     Cornelij Magdalena, () Betekom 28.10.1667 (g. Loorit Joannes n. Op de Beeck Guilielmus en Claes Maria n. Verhaghen Magdalena), 

 

4. Boots Cornelis,

 

5. Boets Joannes, XII (S2228),

 


 

XII - Boits Joannes (S2228), ca. 1600, + Werchter 04.08.1662, x Betekom 25.08.1633 (g. Dnus Lauwet Ludovicus en Batta Henricus) met Waerseggers Maria (S2229), +, x 2 met Adriana Geeraerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

Boits Catharina, ca. 1630, x Werchter 05.07.1659 (g. Van Tongelen Petrus, Van Roost Cornelius en Van Tongelen Amandus) met Adrianus De Meijer, fs Joannes en Anna Vermijlen,

     Uit dit huwelijk:

     De Meijer Anna, () Werchter 16.05.1660 (g. Van Geel Joannes en Van Bostraeten Anna), 

     De Meijer Maria, () Werchter 13.09.1661 (g. Van Sanden Anna),

     De Meijer Jacobus, () Werchter 26.08.1663 (g. Goris Jacobus en Ingelborghs Catharina),

     De Meijer Catharina, () Werchter 24.07.1665 (g. De Meijer Michael en Vleesch Catharina), moeder Cools,

     De Meijer Cornelius, () Werchter 24.07.1665 (g. De Meijer Cornelius en Peeters Catharina), moeder Cools, 

     De Meijer Petrus, () Werchter 20.08.1670 (g. Van Bael Petrus en Marrien Catarina),  

 

Boits Petrus, XI (S1114), ca. 1630.

 


 

XI - Petrus Boits - Boots (S1114), () (niet S, H, K?, R, Rot, Bet, W!, Beer, P, O, Wez, Heist?, Kamp, Berg, Perk, Wak, Mech?div, Wes, Til, Buk, Herent!, Hols, Leu?, KortD!, ), x Rotselaar 11.09.1660 (g. Boets Joannes en Van Heli Henricus) met Elisabeth Bries (S1115), () Rotselaar 04.03.1640 (g. Guilhelmus Krikmans en Elisabeth Krikmans), + Werchter 09.07.1693, deze x 2 met Petrus Meerkens.

 

Hieronder een verkorte transcripie (met dank aan Paul Peeters) van een akte met vermelding van Petrus Boets en Elisabetha Briers. Beiden gaan een lening aan bij Elisabeth Notelaers, begijn te Aarschot.  Hiervoor stellen zij hun goederen onder Rotselaar in pand.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7565 fol. 208r, akte dd. 20.05.1679.

Compareerden Peeter Boets en. Elizabeth Briers, gehuysschen, ingesetenen van Werchter, de welcke bekennen bij desen opgelicht ende deuchdelijck ontfanghen te hebben vuyt handen van joe. Elizabeth Notelaers, beghijnken opden beghijnhove deser stadt Aerschot, de somme van twee hondert rinsguldens in permissie gelde, gelovende de selve compten. daervoor aen. selve joe. Notelaers te gelden eene rente van tweilff guldens x sts. erffelijcx (nots. Gregorio Van Cantelbeeck tot Aerschot).

Borgstelling :

-     huys ende hoff metten lande daeraen, geleghen onder Rotselaer, groot twee dachm., regen. Peeter Molemans ter eenre, sheeren straet ter ije. en. iij. sijden;

-     item alnoch twee dachm. landts opde Laet, oock onder Rotselaer, regen. d' erfgen. jor. Hopperius ter eenre, d' erfgen. Guilliam Van Beneden ter ije., den wech naer Vrouwenperck ter iije. en. Jan Castermans ter iiije. sijden;

enckelijck belast wesende met sheeren chijns en. rechte van. gronde onder sijne extie. den heere hertoghe van Aerschot en. nu voortaen opde voors. rente van tweilff guldens x sts. jaerlijcx aen. voors. joe. Notelaers.

 

Onderstaande schepenakte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Peter Boits en Elisabeth Brie(r)s uit Werchter. Spijtig dat er geen familiebanden van Joannes vermeld werden.  De rente werd op 28 maart 1740 volledig gekweten door de weduwe van Jan Foblets. Wel maak ik enig voorbehoud m.b.t. de initialen van de voornamen van de heer Vanden Schrieck, die de kwitantie ondertekende.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 333r.

Item in tegenwoordichijt der schepen. van Loven naer genoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in 2., vuyt crachte ende naer Xmogen. van sijne procuratie en. commissie om den naerbeschreven contracte wettelijcken te mogen doen Xnuewen. ende te herkennen, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den 17. septemb. 1664 comparerende voor mij als openbaer notaris, bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen naergenoempt Peeter Boits en. Elisabeth Briers, gehuyschen, woonende te Werchter, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfanghen te hebben vuyt handen van mr. Jan Custermans, innegesetenen deser stadt Loven, de somme van sessehondert guldens eens in specie van pattacons volgens t' placcaert van sijne mat., waer voore die voors. gehuyschen ten behoeve vanden voors. Custermans oft sijns actie hebbende, hebben geloeft te betaelen eene rente van dertich guldens t' siaers den penninck xxtich., daer van de eerste valdach sal wesen den 17. septemb. 1665 ende soo voorts totte quytinge toe, welcke sal mogen geschieden als die rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente, in munte en. specie als voore, gelovende die selve rente jaerelijcx wel, loffelijck en. personelijcken te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden t' elcken jaere en. termijn voorschreven als schult met recht verwonnen, daer voore Xbinden. hunne persoonen ende alle hunne goederen, meubelen ende immeubelen, present en. toecomenden, ende namentlijcken drije boenderen lants, gelegen in een stuck aen malcanderen onder Werchter voors., genoempt Geertsvondel, regen. die strate ter ie., Jan De Wijngaerden ter ije., Gillis Janssens ter iije. ende die van Perck ter iiije. zijden, consenterende daer over int maeken van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daer toe geroepen ofte gedaecht te sijn, constituerende voirts onwederoeplelijck een yder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende richter competent te vernuewen ende te herkennen, promitten. ratum eth.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentien van Jan Van. Schrieck ende Geeraerdt Cenoux, getuygen tot dese geroepen ende gebeden, ende was die minute bij den eersten comparant onderteeckent, mij present, qd. attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore heeft dit contract alhier vernuewt, herkent en. gereitereert, gelovende ende consenteren. prout latius inden selven, obligan., submitten. ac renunt. in forma, coram De Bucq, Willemaers, xviija. septemb. 1664.  Jan Willemaers.  M. Peeters.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quitte., ondert. F.J. (?) Vanden Schrieck, 1740, in date 4. meirt 1740, dat die neffenstaen. capitale rente van sesse hondert guldens wisselgelt met de openstaende verloopen dijer is gequeten door de wede. Jan Foblets, quare cessat hac 28 meirt 1740.  Ita est, J.J. Wirix, offl., 1740.

 

R1628 fo 30: Peeter Boets x Lijsbeth Briers dochter Wijllems naer doodt Peeterken broeder geprofest int abdije Van Tongerloo tot behoeff van erfgen vanden selven Peeterken Briers ofte wel die dit leen vanden deijlinge .. van een dm lants vuijt onderhalf dm gelegen te Rotselaer op het Kerckhoffvelt bijden voors Peeteren Briers vercregen open 19 juni 1656 van Hendrick Lechij rechter als int bij hem gedaen ende blijvende Geertruijt Broers oudste suster van voors Peeter nu getrouwt met Jan Lauwers heeft Peeter Boits gedaen manschap & eedt van trouwe
- 23 sept 1566: Katherijne ‎(x Hendrick Vandeneijnde)‎ ende Marie Van Criekinghe ‎(x Huijbecht De Beckere)‎ wijlen Sebastiaens dochters hebben bij de dood van hun vader onderhalf dm gelegen opt Kerckhof velt ontvangen
- opdezelfde dag verkopen zij het goed aan Huijbrecht Van Criekinghe x Barbele Hobbocq
- 15 nov 1602: Vranck Lechij x Cathelijne Van Criekinge, dr wijlen Huijbrechts, ontvangt na de dood van Huijbrecht Van Criekinge te leene onderhalf dm lants opt Kerckhofvelt ‎(Pauwels Vandenberghe)‎
- 28 april 1608: Anthoon Lechij zone Vranckx ende Cathelijn Van Criekinghe hebben na de dood van Cathelijne zijne moedere te leene ontvangen onderhalf dm opt Kerckhofvelt ‎(Pauwel Vandenberghe)‎
- 19 juni 1656: Willem briers x Cathelijne Auwericx kopen van Hendrik Lechij sone Anthoons een dm vant voors onderhalf dm opt Kerckhofvelt ‎(Peeter Goris, erfgen Joos Van Boischot)‎ tot behoef van Peeterken Briers hunnen soone, 11 jaer , sterfman
- 7 okt 1656 koopt Willem Briers van Laureijs Lechij soene Anthoens ten behoef van Peeterken Briers een half dm uit het vorig stuk
- 9 maart 1669: Peeter Boets x Lijsbeth Briers dochter Willems hebben verheven na de dood van Peeterken Briers haeren broeder geproffest inde abdije van Tongerloo het voors dm lants uit onderhalf dm opt Kerckhohvelt sterfvrouwe Geertruijt Briers autste sustere vanden voors Peeter Briers nu getrouwt met Jan Lauwers
- dezelfde dag verheft Peeter Boets het andere half dm
provisionele sterfvrouw Gertrudis Briers
- 21 feb 1682: Cornelis Luimoije x Gertrudis Briers verkopen het voors half dm uit een meerder stuck van onderhalf dm ‎(Elisabeth Briers)‎ aan mr Wijnant Van Limborch
- 29 nov 1690: Peeter Boets x Elisabeth Briers verkopen aan Anna De Cammon we Wijnant Van Limborch het overige dagchmael ‎(erfgen Peeter Gijselinckx)‎.

Wer1852: 28 aug 1693:
S+D kinderen en erfgen wijlen Peeter Boidts x Elisabeth Briers
- Eisabeth Boidts x Carel De Wijngaert
- Anneken Boidts
- Catharina Boidts
geasst met Peeter Meerkens lest wn wijlen Elisabeth Briers.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Petrus Boits, () Werchter 07.07.1661 (g. Petrus Bries en Anna Vanden Berghe),

 

Elisabeth Boits, X (S557), () Werchter 14.06.1663 (g. Henricus Bries en Elisabeth Meulemans),

 

Catharina Boits, () Werchter 17.03.1666 (g. Joannes Calstermans en Catharina Bries),

 

Maria Boits, () Werchter 22.01.1668 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Van Vlasselaer),

 

Anna Boits, () Werchter 28.10.1670 (g. Joannes Lauwens en Anna Wouters),

 

Joanna Boits, () Werchter 28.10.1670 (g. Carolus Lauwens en Joanna Brugmans),

 

Guilielmus Boits, () Werchter 26.03.1674 (g. Guilielmus Van Eycken en Elisabeth Meeuws),

 

Boots Catharina, () Werchter 22.05.1676 (g. Guilielmus Foblets en Elisabetha Van Salm), x Werchter 12.04.1695 (g. De Wijgaert Carolus en Meerkens Petrus) met Joannes Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Norbertus, () Werchter 07.04.1697 (g. Heijlighen Michael n. Bries Norbertus en Van Leemputte Anna),

     Van Langendonck Margaretha, () Werchter 29.01.1698 (g...), 

     Van Langendonck Maria (tweeling!), () 29.01.1698 posthumus (g...),

2. Meerkens Herman Joseph, ca. 1683 (niet W, Rot, Beer, DD, ).

 


 

X - Carolus De Wijngaert - De Wijngaerde (S556), () Werchter 07.12.1656 (g. Carolus Janssens en Anna Van Bosstraeten), x Werchter 05.07.1687 (g. De Wijgaert Henricus en Mierkens Petrus) met Elisabeth Boits - Boyts (S557), () Werchter 14.06.1663 (g. Henricus Bries en Elisabeth Meulemans), + Werchter 01.03.1748, (+) 03.03.1748.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Carolus De Wijngaert - De Wijngaerde.

 

Uit dit huwelijk:

 

Catharina De Wijngaert, () Werchter 11.08.1688 (g. Petrus Meerhout en Catharina De Wijngaert), x (niet W, ) met Arnoldus Van Eyck, () Werchter 27.02.1687 (g. Arnoldus Van Eyck en Catharina Van Langendonck), fs Henricus en Maria Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijcken Guilielmus, () Baal 12.11.1711 (g. Guilielmus Van Eijcken en Elisabeth Boits),

     Van IJken Petrus, () Baal 23.04.1713 (g. Petrus Bries en Catharina De Wijgaert),

     Van IJken Maria, () Baal 30.09.1715 (g. Carolus Dewijgaert en Maria Van IJken),

     Van Eijken Joannes Baptista, () Baal 04.03.1718 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Nadorp),

     Van Eijken Franciscus, () Baal 17.09.1720 (g. Adrianus Helsen pastor en Maria De Wijgaert),

 

Maria De Wijngaert, () Werchter 11.12.1689 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Boets namens Elisabeth Bries).

 

Petrus De Wijngaert,

 

Joannes De Wijngaert, () Werchter 27.12.1694  (g. Joannes Van Salen en Elisabeth De Wijngaert), x (niet W, ) met Van Herck Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 29.07.1727 (g. Petrus Van Herck en Elisabeth Boets),

     De Wijgaert Carolus, () Werchter 22.09.1728 (g. Carolus De Wijgaert en Maria Tuerfs),

     De Wijgaerde Maria Eva, () Werchter 26.02.1730 (g. Petrus De Wijgaerde en Eva Van Eijck), x Werchter 05.01.1755 met Jan Frans Van Elsen,

     De Wijngaert Andreas, () Werchter 03.04.1731 (g. Andreas Van Erck en Theresia De Wijngaert),

     De Wijgaert Adriana, () Werchter 04.05.1732 (g. Joannes Wendricx en Adriana Van Adorp),

     De Wijngaert Elisabeth, () Werchter 01.08.1733 (g. Cornelius Jacobs en Elisabeth Brunseels),

     De Wijgaert Anna Catharina, () Werchter 01.10.1734 (g. Joannes De Wijgaert en Anna Catharina Wens),

     De Wijgaerd Joanna Maria, () Werchter 11.10.1735 (g. Adrianus De Wijgaerd en Maria Wendricx),

     De Wijgaerdt Cornelius, () Werchter 09.11.1736 (g. Cornelius Librechts en Anna Maria Janssens),

 

Maria De Wijngaert, () Werchter 11.12.1689 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Boets namens Elisabeth Bries), x (niet W, H, ) met Bols Jan, geen fii in W, H, Rot, Wak,

 

Petrus De Wijngaert, () Werchter 08.10.1698  (g. Petrus Lauwers en Maria De Mayer), + Werchter 14.11.1782, x Betekom 17.06.1735 (g. Bruyninckx Petrus en Janssens Jacobus) met Anna Maria Janssens, () Betekom 10.09.1709 (g. Janssens Guilielmus en De Weyngaert Maria, fa Hendrik (+ Betekom 25.06.1732) x Van Roost Maria (+ Betekom 23.03.1737),

     Uit dit huwelijk:

     De Wijngaerde Jacobus, () Werchter 02.11.1738 (g. Joannes Franciscus Naets l. Jacobus Van Aerschot en

     Adriana Van Adorp), x Werchter ...04.1769 met Barbara De Cock,

     De Wijngaerde Catharina Theresia, () Werchter 01.04.1742 (g. Christianus Van Langendonck en Catharina De Wijngaerde),

     x Werchter 01.07.1775 met Elias Van Nuffelen, () Betekom 17.01.1751, + Tremelo 14.12.1819,

     De Wijgaerde Hermannus Josephus, () Werchter 23.12.1744 (g. Hermannus Meerkens en Elisabeth Boets), + Baal 18.01.1824,

     x Baal 12.11.1777 (g. Petrus Dewijngaert en Henricus Baumans) met Anna Francisca Baumans, () Baal 07.04.1749

     (g. Joannes Franciscus Reijers en Anna Van Roest), + Baal 25.03.1800, fa Andreas en Anna Catharina Van Roost,

     De Wijngaert Petrus Franciscus, () Werchter 11.11.1748 (g. Petrus De Wijngaert en Joanna Maria Van Nin), + W 08.05.1749,

 

Adriaan De Wijngaert, IX (S278), () Werchter 16.03.1700  (g. Adrianus De Wijngaert en Anna De Worteleer),

 

Elisabetha De Wijngaert, () Werchter 12.12.1701 (g. Gerardus De Kijser en Elisabeth Van Vlaslar), x (niet W, Rot, ) met Antonius De Wit, geen fii in Werchter,

 

Joanna De Wijngaert, () Werchter 11.05.1704 (g. Henricus Librechts en Joanna Costermans), x Werchter 23.04.1729 met Christianus Van Langendonck, geen fii in Werchter, H,

 

Adriana Theresia De Wijngaert, () Werchter 08.12.1705  (g. Hermanus Mierhout en Adriana Theresia Van Adorp), x Werchter 08.01.1735 met Bruijninckx Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Bruijnincx Joannes, () Werchter 05.01.1735 (g. Joannes Bruijnincx pater en Adriana Van Herck n. Elisabeth Boets mater),

     Bruijninckx Petrus, landbouwer, () Betekom 21.07.1738, + Werchter 29.10.1821, x Werchter 02.03.1772 met

     Anna Maria Van Leemputten, () Werchter 23.10.1747 (g. Arnoldus Van Tongelen en Anna Maria Michiels),

     + Werchter 16.08.1742, fa Henricus en Catharina Van Tongelen,

     Bruijninckx Arnoldus, ca. 1748,

     Bruijnincx Judocus, () Betekom 20.11.1742 (g. Petrus Huybrechts n. Judocus Huybrechts en Gertrudis Toussaint).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom