Voorouderlijst Boets Joannes

 

Boets

1.Patroniem uit de Germaanse voornaam Bodo.

2. Familienaam uit het Middelnederlandse boete: ton. Bijnaam of beroepsbijnaam.

3. Het Middelnederlandse boete betekent ook grove schoen. Bijnaam of beroepsbijnaam.

4. Het Middelnederlandse butse, botse betekent buil, besmettelijke ziekte: bijnaam.

 


 

XII - XIII - Boets Egidius, fs Joannes (N2090 + N6298), x met Baten Elisabeth (N2091 + N6299).

 

Volgens de onderstaande akte gaf Egidius Boets, wonende te Schriek, volmacht aan Philippus Hollandts om zijn kinderen Guilielmus, Nicolaus, Andreas en Gommara te emanciperen, wat ook gebeurde op 19.12.1618. Het gaat hier waarschijnlijk om Egidius, die gehuwd was met Elisabetha Baten. Als dit juist is, dan weten we dat Egidius de zoon was van Joannes. Bovendien zou dit betekenen dat Egidius ook een zoon Joannes had.

Het bijzondere aan deze akte is dat men meteen verneemt waarom men zijn kinderen emancipeerde, meer bepaald om ruzie, conflicten, twisten, ongelukken of kwade trouw te vermijden. De dieper liggende redenen zijn allicht erfeniskwesties.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 111v., akte dd. 19 december 1618.

Item Ph(i)l(ip)s Hollandts vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen van des(er) naerbes(creve) procura(ti)e, hem gegeven bij Gielis Boets, ten eynde om de emancipatie, daerinne v(er)melt), te effectueren voor schepenen van Loven, heeft tselve alsoo gedaen inder manieren naerbes(creven), op heden den xxiiii. decembris anno 1618 compareren(de) voor mij als openbaer not(ari)s ende den getuygen naergenoempt, Gielis Boets zone wijlen Jans, woonen(de) S(in)t Jans Scrieck, die welcke om allen twist, ongelucken en(de) quade fortuynen te schouwen, waer eenighe petitie, schaede oft amende souden mogen worden gepretendeert van eenige officieren, het sij van eenighe steden oft platte landen, tot last van zijnen kinderen, te weten Jan(nen), Willem(en), Niclaes(en), Andries(en) en(de) Gommaere Boets, mitsgaeders oyck om t' eviteren die quaede fortuynen en(de) ongelucken, in wat vuegen en(de) manieren deselve souden moegen geschieden, het sij willens oft wetens, gesocht oft hun bij deffensien aengedaen, het zij ten lande oft te waetere, ten eynde van ombeswaert en(de) ontlast te zijne van(de) officieren, daer het selve soude moeghen geschieden ofte gebeuren (dat Godt verhueden wille), heeft onwederroepel(ijck) geconstitueert en(de) volcomen macht gegeven aen Ph(i)l(ip)s Hollandts om in sijns comparants naem(e) en(de) van zijn(en) twegen te compareren voor schepen(en) van Loven en(de) aldaer te emanciperen en(de) vuytten broode te doen(e) den bovengenoemde respective kinderen, daeraff acte te doen depescheren en(de) allessints anders meer daer inne te doen(e), gelijck oft hij comparant selver, aldaer p(rese)nt zijnde, zoude connen oft moegen doen, alwaert de zaecke breeder oft speciaelder bevel behoeffd(en) dan voors(creven) staet, geloven(de) tselve te houden voor goet, vast, gestendich en(de) van weerden teeuwighen daeghen, allen tgene bijden voirn(oempden) zijnen geconstitueerden in tgene des voors(creven) is gedaen en(de) gebesoigneert sal worden onder de v(er)bintenisse van sijn(en) persoon en(de) goeden met behoorl(ijcke) renuntiatie in forma, aldus gedaen tot Loven op het stadthuys in deerste schrijffcamere der voors(creve) stadt ten daeghe, maende en(de) jaere voors(creven) ter p(rese)ntie van Adolph du Preitz en(de) Aert Cuypers, als getuyghen hier toe geroepen en(de) gebeden, ende van mij als openbaer notaris, bijden Raede geord(onneer)t in Brabant, geadmitteert, onderteeckent H. Van Roost.

Qua emancipatione facta modo debito et consueto Ph(i)l(ippu)s Hollandts reconduxit, coram Duffle, Edelheer, decembris xixa., anno 1618.

 

Hierbij een akte met vermelding van Egidius Boets zone Joannes en zijn vrouw Elisabetha Baeten, inwoners van Schriek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 48v., akte dd. 20 augustus 1616.

Ite(m) in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Gielis Boets sone wijlen Jans en(de) Elisabeth Baeten, sijne huyssvr(ouw)e, woonen(de) te Sint Jans Scriecke, bij manisse des voorschreven meyers, etc(eter)a, hebben opghedraghen met behoorelijck vertheydenisse de goeden naerbeschreven, al geleghen ter plaetsen voorschreven, eerst drij dachmalen landts, oist het clooster van Termuysen ter eenre, zuydt ende noort Dierick Lambrechts, ende heeft van weghen als voore alle die selve goeden den voorghenoempden opdragheren wederom over ghegeven om die ten erffelijcken rechte te houden ende te besitten opden commer boven gespecificeeret, al ten behoorelijcke ende ghewoonelijcken tijde ende termijne te betalen, ende voorts meer op seven carolus guldens te twintich stuyver 't stuck ende thien gelijcke stuyvers, ons ghen(edichs) heere t' shertoghen van Brabandt cours en(de) loop hebbende, erffelijcke rente, alle jaere opden twintichsten dach van oostmaendt te betalen ende inder stadt wissele van Loven los ende vrij van alle lasten, beden ende van alle anderen impositien, inneghestelt oft alnoch in te stellen, te leveren, oock van xe., xxe., honderste, mindere ende meerdere penninghen te leveren der voornoemde Collegie vanden Paus erffelijck in toecommende tijden, t' elcken termijn met recht als schuldt verwonnen, iure et satis die voorschreve opdragheren ind(ivisim) oblig(ando) et submitten(do) hunlieder respective persoonen ende alle hunne goedere, ruerende ende onruerende, present ende toecomende, ghelovende voort meer die voorschreve ghehuysschen onbesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael die voorghenoemde rente van seven carolus guldens ende thien stuyers alle jaere ten tijde ende termijn voorschreven wel ende loffelijck te betaelen ende inder stadt wissel van Loven los ende vrij en(de) tot behoeff als boven te leveren t' elcken termeyn als verreycte schuldt, daer voor midts desen verbindende ende submitterende hunne respective persoonen ende alle hunne goeden, ruerende ende onruerende, present ende toecomende, ende die voorschreve Elisabeth in dese renuntieren(de) privilegio senatusconsulti velleiani, daer van eerst behoorelijck ghecertioreert sijnde, ende voorts meer soo veele te doen dat der voorghenoemde collegie erffelijck in toecomende tijden sal moghen genoech sijn, met conditien dat die voorschreven ghehuysschen geloveren de selve rente sullen moghen lossen ende affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse metter somme van 100 en(de) twintich carolus guldens te twintich stuyvers 't stuck eens, die sij voor het capitael der voorghenoemde rente uyt handen des voorschreven De Pottere alsnu bekennen ontfanghen te hebben ende met volle rente, coram Duffle, Van Thienen, die xxa. augusti 1616.

            In de marge.

Op heden den 18. may 1663 is alhier gebleken van de quitantie manuael van notariael van dese tegenstaen(de) rente van seven gul(den)s thien stuyvers, verleyt bij deerw(eerdigen) heere Franciscus Van Vianen, president van het H. Paus Collegie alhier binnen Loven, gepasseert voor heer en(de) m(eeste)r Jacques Choffart als notaris ende seeckere getuygen ten daege voorsch(reven), in originali alhier verthoont, en(de) dat aen Gillis De Rijck, woonende tot Heist op den Berch, als proprietaris van(de) panden, in dit contract begrepen, van welcke Gillis hij bekent van het capitael der selver rente voldaen te wesen en(de) alsoo geconsenteert inde cassatie der selve, et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Egidius Boets en Elisabetha Baeten, inwoners van Schriek. De akte bevestigt dat Egidius de zoon is van Joannes. Zie de volgende passage :

Volgens de onderstaande akte gaf Egidius Boets, wonende te Schriek, volmacht aan Philippus Hollandts om zijn kinderen Guilielmus, Nicolaus, Andreas en Gommara te emanciperen, wat ook gebeurde op 19.12.1618. Het gaat hier waarschijnlijk om Egidius, die gehuwd was met Elisabetha Baten. Als dit juist is, dan weten we dat Egidius de zoon was van Joannes. Bovendien zou dit betekenen dat Egidius ook een zoon Joannes had.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 171v., akte dd. 20 augustus 1616.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) ghestaen Gielis Boets zone wijlen Jans en(de) Elisabeth Baeten, zijn(e) huysvr(ouwe), woonen(de) te Sint Jans Scriecke, bij manisse des v(oir)s(chreven) meyers, etc(etera), hebben opghed(raegen) met behoorl(ijcke) v(er)thijdeniss(en) de goeden naerbeschreven, al gheleghen ter plaets(en) v(oir)s(chreven), ierst drije dachmaelen lants, oigst het clooster van ter Muysen ter eenre, zuydt en(de) noert Dierick Lambrechts ende west die v(oir)gen(oempde) opdraeghers, item noch onderhalff bunder lanths, reg(enooten) oighst tv(oir)s(chreven) stuck ter eenre noort ende zuydt die voirs(chreven) Dierick Lambrechts en(de) de reste mijn(en) heere den heere fiscael Maes, item noch een boender landths, reg(enooten) oigst en(de) zuydt jouffvr(ouwe) Margr(iet)e Landtwijn en(de) west die voirs(chreven) heere fiscael, alle te samen gheheeten Goossens Velden, belast met drije gul(dens) en(de) x st(uvers) chijns en(de) xii r(ins)g(uldens) en(de) x st(uvers) aen sPaus Collegie binnen Loven, ende die v(oir)s(chreve) ghehuyss(chen) opdraeghers midts ordinan(tie) van rechte vuytte v(oir)s(chreve) goeden ontgoet en(de) onterft zijnde, ende s(ieu)r Anthoine De Pottere ind(en) naem en(de) tot behoeff van(de) v(oir)s(chreve) collegie van(den) Paus d(aer)inne gheghoet en(de) gheerft wesen(de) bij maniss(en) des v(oir)s(chreen) meyers, etc(etera), heeft van wegen als voir alle die selve goeden den v(oir)gen(oempden) opdraegheren wed(er)om overghegheven om die ten erffel(ijcken) rechte te houden en(de) te besitten opten commer boven ghespecificeert, al ten behoorl(ijcken) ende ghewoonnel(ijcken) tijde en(de) termijne te betaelen, ende voirts meer op zeven carolus gul(dens) te xx st(uvers) tstuck en(de) thien ghel(ijcke) stuvers, munte ons ghen(edichs) heeren shertoghen van Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xxen. dach van ooghst maendt te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten, beden en(de) van allen ande(re) impositien, inne ghestelt oft alnoch in te stellen, te leveren, oock van xe., xxe., ce., minde(re) en(de) meerde(re) pen(ningen), te leveren der voirn(oempden) Collegie vand(en) Paus, erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) telcken termijn als schult met recht verwonnen, iure et satis die voirs(chreve) opdraegheren ind(ivisi)m oblig(ando) et submitten(do) hunlieder respective p(er)soonen en(de) alle hunne goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), ghelovende voirts meer die voirschreven gehuysschen onbesund(er)t, onverscheyden en(de) elck een voiral als principael die voirghen(oempde) rente van seven carolus gul(dens) en(de) x st(uvers) alle jaere ten tijde en(de) termijn(e) voirs(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen ende ind(er) stadt wissele van Loven, los en(de) vrij en(den) tot behoeff als boven te bet te leveren telcken termijn als v(er)reycte schult, d(aer)voir midts des(en) v(er)binden(de) en(de) submitteren(de) hunne respective p(er)soon(en) en(de) alle hunne goede(re)n, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt ende toecomen(de), en(de) v(oir)s(chreve) El(isabe)t in des(en) renu(n)tieren(de) p(ri)vilegio sen(atus) consulti velleani, dairvan ierst behoorl(ijck) ghecertioreert zijn(de), en(de) voirts meer zoo vele te doen dat der v(oir)gen(oempde) collegie erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) te sal moghen ghenoech zijn, met conditien dat die voirscreven ghehuysschen gheloveren de zelve rente sullen moghen lossen ende affquyten t' allen tijd(en) alst hen ghelieven sal teender reys(en) metter somme van hondert en(de) twintich carolus guldens te xx st(uvers) tstuck eens, die sij voir het capitael der v(oir)gen(oempde) rente vuyt handen des v(oir)s(chreven) De Pottere alsnu bekennen ontfangen te hebben en(de) met volle rente, coram Duffle, Van Thienen, augusti xx., 1616. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Egidius Boets en zijn vrouw Elisabetha Baten, inwoners van Heist-op-den-Berg. De akte bevestigt dat Egidius de zoon is van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 270r., akte dd. 20 juli 1615.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebescreven gestaen Gielis Boets sone wijlen Jans en(de) El(i)z(abe)t Baten, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) onder Heyst opd(en) Berch, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijden(isse) de goed(en) naebes(chreven), al geleghen onder Scriecke, als te weten ierst drije dachm(aelen) landts, oigst tclooster van Muysen ter eenre, suyt en(de) noirdt Dirick Lambrechts en(de) west de voers(creve) opdraegeren, item noch onderhalff boender lants, oigst den v(oer)s(creven) opdraegeren, zuyt en(de) noirdt Dirick Lambrechts, west mijn heer den fiscael Maes ter ande(re) zijden, it(em) noch een boender lants, oigst en(de) zuyt jouffr(ouw)e Margriete Lantwijn erve, west mijn heer den fiscael voers(creven), allen te zamen geheeten Goossens Velden, belast met drije rinsg(uldens) thien stuyvers chijns sonder meer ende de v(oir)s(chreve) opdraegeren daer vuyt behoorl(ijck) ontgoet ende onterft zijn(de) ende s(ieu)r Anthonis De Pottre als rentm(eeste)re van sPaus Colleg(ie) inden naem en(de) tot behoeff der selver collegie daerinne behoorel(ijck) gegoet en(de) geerft sijnde bij manisse des v(oer)s(creven) meyers, etc(etera), heeft van weghen als voere den v(oer)s(creven) opdraegeren de v(oer)s(creve) goeden wederom overgegeven om die te houd(en) en(de) possederen opt recht en(de) co(m)mere daer te voren op vuytgaen(de), al ten behoorl(ijcken) en(de) gewoonel(ijcken) tijde en(de) termijn(e) te betalen, ende voerts meer op tweelff carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de) en(de) thien gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betalen en(de) inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impositien, oyck van xe., xxe., ce., mindere en(de) meerdere pen(ningen), te leveren tot behoeff der v(oer)s(creve) collegie, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met rechte verwonnen, iure et satis die voers(creve) opdraegeren indivisim oblig(ando) et submitt(endo) in forma, et waras ut supra, ende om den v(oer)s(creven Anthonis De Pottre inden naem en(de) tot behoeff der voers(creve) collegie van(de) v(oer)s(creve) erffrente van tweelff carolusg(uldens) en(de) thien stuyvers en(de) van(de) jaerel(ijcxe) betalinge der selver noch beter te versekeren, soo hebben de voers(creve) gehuysschen ind(ivisi)m et insolidum geloeft en(de) geloven mits desen deselve rente alle jaere ten tijde en(de) termijn voers(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betalen en(de) leveren, los en(de) vrij als boven, telcken termijn als verreyckte schult, oblig(ando) et submitt(endo) ind(ivisi)m ut sup(ra), met conditien dat de v(oer)s(creve) gehuysschen en(de) elcken van hen de v(oer)s(creve) rente mogen lossen e(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen gelieven sal teend(er) reysen teg(en) d(e) pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, coram Van(der) Thommen, Nijverseel, julii xxa., 1615.

Item de v(oer)s(creve) gehuysschen hebben bekent voer tcapitael der voers(creve) bekende rente van tweelff rinsg(uldens) thien stuyvers erffel(ijck) vuyt hand(en) des v(oer)s(creve) De Pottre alsnu gereet ontfang(en) te hebben de so(m)me van tweehondert rinsg(uldens) eens, eisd(em)./

 

Uit dit huwelijk:

 

Boets Jan,

 

Boets Catharina, XII (N3149),

 

Boets Andreas, x 1 Heist 07.09.1633 (g. Egidius Verhoeven, Michael Cuijpers, Joannes Van den Broeck en Wilhelmus Boets) met Cuijpers Elisabeth, x 2 Heist 13.02.1635 (g. Nicolaus Mertens, Joannes ..., Joannes Van den Broeck en Michael Melis) met Van Oosterweijck - Van Oosterwyck Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Boets Maria, () Heist 15.09.1633 (g. Michiel De Cuyper en Maria Vercammen),

     2. Boets Laurentius, () Heist 12.08.1635 (g. Laurentius Op de Beeck en Elisabeth Op de Beke),

     Boets Petrus, () Heist 05.07.1637 (g. Everardus Van den Bos en Elisabeth Van Oosterwyck),

     Boets Gommarus, () Heist 02.07.1640 (g. Gommarus Van Waest en Joanna Van Oosterwyck),

     Boets Elisabeth, () Heist 27.01.1643 (g. Petrus Verloey en Elisabeth Vaes),

     Boets Maria, () Heist 15.10.1645 (g. Philip Van de Ven en Maria De Ryc),

     Boets Joannes, () Heist 01.04.1649 (g. Jan Van Deuren en Gommara Boots),

 

Boets Wilhelmus, () Heist 01.11.1599 (g. Wilhelmus Verelst en Gommara Van Deyssel), x 1 Heist 17.11.1625 (g. Gommarus Tielemans, Jacobus Voet, Adrianus Baten en Petrus Van Noten) met Verhagen Catharina, x 2 (niet Beer, Heist, S, ) met Van Noten Anna,

     Uit dit huwelijk:

     2. Boets Jacobus, () Heist 12.02.1631 (g. Jacobus Voet en Maria Stuyck),

     Boets Jan, () Heist 30.09.1633 (g. Joannes De Cuyper en Catharina Vercammen),

     Boets Egidius, () Heist 26.09.1635 (g. Egidius Verhaegen en Barbara Boeckstuyns),

 

Boets Gommarina, XI (N1045), () Heist 28.08.1602 (g. Franciscus Geens en Helena Backers),

 

Boets Nicolaus, () Heist 15.08.1605 (g. Nicolaes Aerts en Elisabeth Voet), x Heist 01.10.1634 (g. Jaspar Geens, Laurentius Van Oosterweijck, Wilhelmus Boets en Dnus Erasmus Robrechts) met Geens Dimphna,

     Uit dit huwelijk:

     Boets Egidius, () Heist 02.09.1635 (g. Egidius Wouters en Pascasia Vermolen).

 


 

XII - Verhoeven Laurentius (N3148), x 1 Heist 07.08.1607 (g. Egidius Boets en Jacobus Voet) met Boets Catharina (N3149), x 2 Heist 09.02.1627 (g. Egidius Verhoeven en Everardus Van der Auderaa) met Stuyck Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verhoeven Anna, () Heist 07.07.1608 (g. Egidius Verhoeven en Anna Aerts), x Heist 03.05.1644 (g. Andreas Boten, Joannes Verhoeven, Andreas Bots en Joannes Verbrugghen) met Gielis Adrianus, geen fii te Heist,

 

Verhoeven Laurentius, () Heist 18.11.1612 (g. Guilielmus Verhaegen en Paschasia Sas),

 

Verhoeven Egidius, () Heist 21.01.1615 (g. Adrianus Elsmans en Elisabeth Baten),

 

Verhoeven Lambertus, XI (N1574), () Heist 15.03.1619 (g. Michael De Rijck en Maria Van Houtven),

 

Verhoeven Joannes, x Beerzel 20.02.1637 (g. Bal Gommarus en Lieckens Adrianus) met Holemans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Anna, () Heist 29.08.1639 (g. Andreas Baeten en Anna Verhoeven),

     Verhoeven Adrianus, () Heist 19.07.1643 (g. Adrianus Bogaers en Anna Van Oosterwyck),

     Verhoeven Egidius, () Heist 30.03.1646 (g. Jan Boxstaens en Elisabeth De Hont),

     Verhoeven Joannes, () Heist 20.12.1649 (g. Jan Van Rymenam en Maria Van den Bos),

 

Verhoeven Ludovicus, () Heist 13.08.1624 (g. Ludovicus Verdonck en Maria Stuyck).

 

 

 

XI - Opdebeeck (Op de Beeke) Laurentius (N1044), () (niet S, K, ... ), x 1 Heist 05.06.1629 (g. Nicolaes Boets, Andreas Boets, Wilhelmus Op de Loop en Egidius Hoelemans) met Boodts (Baets) Gommara (Magdalena) (N1045), () Heist 28.08.1602 (g. Franciscus Geens en Helena Backers), x 2 Beerzel 12.09.1651 (g. Van Leemputte Joannes en Claes Putte) met Van Oosterwijck Joanna.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Opdebeeck (Op de Beeke) Laurentius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Opdebeeck Adriana, () Schriek 03.02.1630 (g. Niclaes Boets en Adriana Liekens),

 

Op de Beeke Elisabeth, () Heist 03.07.1633 (g. Lambertus Baeten en Elisabeth Cuypers),

 

Opdebeeck Andries, X (N522), () Heist 10.02.1641 (g. Joannes Van Hove en Anna Van Oosterwyck),

 

Opdebeeck Gommer, () Heist 03.02.1641 (g. Gommarus Van Waest en Gommarina Verhaghen), x Putte 12.10.1670 (g. Adrianus Daems en Egidius De Preter) met Daems Maria, () Keerbergen 16.02.1648 (g. Joannes Volckaerts en Maria Sceppers),

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Adriana, () Putte 28.07.1671 (g. Joannes Daems en Petronella Opdebeeck),

     Op de Beeck Joannes, () Beerzel 19.05.1673 (g. Daems Joannes en De Hont Catharina),

     Op de Beeck Anna, () Beerzel 11.10.1676 (g. Lambrechts Antonius en Van ... Anna),

     Op de Beeck Elisabeth, () Beerzel 07.01.1678 (g. Dockx Elisabeth),

     Op de Beeck Catharina, () Beerzel 03.04.1680 (g. Nagels Joannes en Dockx Catharina),

     Op de Beeck Franciscus, () Beerzel 04.12.1682 (g. Quadens Franciscus en Claes Gommarina),

     Op de Beeck Magdalena, () Beerzel 18.02.1685 (g. Lambrechts Alexander en Thys Magdalena),

     Op de Beeck Adrianus, () Beerzel 14.07.1688 (g. Swiggers Adrianus en Op de Beke Anna),

 

Opdebeeck Petronella (Peerijnken), () Heist 10.10.1643 (g. Egidius Wouters en Maria De Ryc), x 1 Beerzel 29.03.1673 (g. Op de Beeck Laurentius en De Preter Hubertus) met De Preter Egidius, x 2 Beerzel 12.04.1674 (g. Op de Beeck Laurentius, ... Andreas en Geens Adrianus) met Jan Holemans.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Petrus, () Beerzel 24.08.1673 (g. Goris Petrus en Cornelis Catharina),

     2. Holemans Elisabeth, () Beerzel 25.07.1675 (g. Christophorus Hoelemans en Elisabeth Van Craen),

     Holemans Philippus, () Beerzel 25.04.1677 (g. Philippus De Grove en Anna De Backer),

 

2. Opdebeeck Adriaen, () Beerzel  05.03.1652 (g. De Belser Adrianus en Ceulemans Lucia), (x) Putte 31.10.1677 (g. Andreas Opdebeeck en Petrus Dockx) met Docx Lisbeth, geen fii te P, Beer, Heist, O, S, K, Ber,

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom