Voorouderlijst Beersmans Christianus

 

Beers Van, Van Be(i)rs, Beersmans, Beersemans, Bees(e)mans, Beirsmans

Familienaam uit de plaatsnaam Beers (Noord-Brabant) of Beerse (Antwerpen).

 


De registers van Kortrijk-Dutsel beginnen in 1657,  Houwaart 1668.

 

XI - Bersmans ?

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van de gebroeders Adrianus en Christianus Beers(e)mans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8261 fol. 76r░.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Jan Baptist Hoffmans als geconstitueert ende gemachticht met procuratie, waer van den teneur is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen xiijen. decemb. 1651 comparerende voor mij openbaer nots. ter presentie vande getuygen naer te noemen, Adriaen Beersemans, woonende tot Cortelck, heeft bekent ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen sr. Martinus Vanden Bosch eene erffelijcke rente van negen guldens ende seven stuyvers en halven tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van hondert ende vijfftich gelijcke guldens, ten dancke bijden comparant ontfangen, gelovende alsoo de selve rente allen jaere den seventhinsten novembris wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende sijnen persoon ende goeden, present ende toecomende, met renunciatie in forma, ende comparerende mede Christiaen Beersmans, broeder des voors. Adriaens, heeft tot versekeringe vande voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver verobligeert ende verbonden sijnen persoon ende goeden met renunciatie in forma, ende tot meerdere vasticheyt van dien neffens sijnen broeder geconsenteert int opdraegen ende verbinden van henne goederen, ende naementlijck seker block landts, gelegen tot Dutsel onder Wesemael, groot een boinder ende een half dachmael, regen. sheeren straete ter ie., doctor Waerseggers ter ije., mijn heer La Hault ter iije. ende de hoeve inden Puel ter andere sijden, item vijff vierendeelen landts, gelegen aldaer, regen. sr. Cornelis De Raeymaeker ter ie., doctor Waerseggers ter ije. ende Anna Floris ter iije. sijden, des geloeft den voors. Adriaen Beersmans, sijne borge in desen, costeloos ende schadeloos te garranderen ende indemneren onder gelijcke obligatie, submissie ende renunciatie ut supra, met conditie vande selve rente te mogen lossen alst den rentgelder gelieven sal tegen den penninck sesthien t' eender reyse ende met volle rente in gevalueerde munte, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, mr. Cornelis Oliviers ende een yder thoonder deser om tselve voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bij hennen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerden te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renunciatie als boven.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van jor. Martinus Hertius ende Jaecques Clock, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. contrahenten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende iegelijcke sijne poincten herkent ende verniuwt, mede eentsaementlijck opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse de goederen, hier voor gementioneert, expos. impos. sr. Martinus Vanden Bosche voors., quo facto eadem bona reddidit opde commeren ende lasten daer te vorens op vuytgaende terminis tamquam ende voorts meer op een voortane rente van negen guldens en. seven stuyvers en halven tsiaers met geloft van die selve wel ende loffelijck te betaelen als boven, obligando, sub. ac renunciando in forma, coram Schoer, Meys, 10. feb. 1652.

 

Uit dit huwelijk:

 

Beersmans Christianus, X (S766),

 

Bersmans Adrianus, x (niet StJW, KortD, ) met Meijs Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Bersmans Theodorus, (░) Kortrijk-Dutsel 24.08.1666 (g. Theodorus Bersmans en Maria Meijs),

     Beersmans Maria, (░) St.-Joris-Winge 18.11.1668 (g. Beersmans Henricus en Van Esteren Maria),

 

Bersmans Henricus, x Kortrijk-Dutsel 11.06.1670 (g. Petrus Van Puttegeem en Joannes Luijens) met Els(e)mans Elisabeth, fa Michael en Joanna Cortens,

     Uit dit huwelijk:

     Bersmans Maria, (░) Kortrijk-Dutsel 23.12.1670 (g. Leonardus Goessens en Anna Tombeur n. Maria Bersmans),

     Bersmans Catharina, (░) Kortrijk-Dutsel 13.08.1673 (g. Adrianus Wellens en Maria Elsmans),

     Bersmans Joannes, (░) Kortrijk-Dutsel 06.03.1677 (g. Joannes Elsemans en Anna Wellens),

     Bersmans Andreas, (░) Kortrijk-Dutsel 12.08.1680 (g. Andreas Goijvaerts en Anna Wielants),

     Bersmans Catharina, (░) Kortrijk-Dutsel 12.08.1680 (g. Antonius Bersmans en Maria Lens),

     Bersmans Adrianus, (░) Kortrijk-Dutsel 06.04.1683 (g. Adrianus Bersmans en Joanna Adriaenssens),

     Bersmans Petrus, (░) Kortrijk-Dutsel 18.03.1686 (g. Petrus Bersmans en Joanna Elsmans),

     Berssemans Henricus, (░) Kortrijk-Dutsel 22.11.1689 (g. Joannes Poperiers en Catharina De Muyser),

     Berssemans Anna, (░) Kortrijk-Dutsel 10.04.1693 (g. Henricus Lontin en Anna Nackaerts),

 

Biesmans - Beersmans Theodorus, + Houwaart 20.09.1691, x Houwaart 18.08.1671 (g. Joannes Van Meensel en Adrianus Biesmans) met Van Meensel Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Biesmans Maria, (░) Houwaart 20.08.1672 (g. Joannes Van Meensel en Maria Biesmans),

     Biesmans Joannes, (░) Houwaart 14.11.1674 (g. Joannes Vijvers en Lucia Van Meensel),

     Beersmans Anna, (░) Houwaart 18.09.1678 (g. Engelbertus Teggers en Anna De Wals), + Houwaart 18.05.1683.

 


 

X - Be(e)rsmans Christianus (S766), Hols+, Wez+, + Kortrijk-Dutsel 07.05.1669, x (niet StJW, KortD!, Hols, Rot, W, Bet, StPR, NieuwR, Houw!, TieltW, Lubb, DD, Winks, ) met Nackaerts Anna (S767), + ? Kortrijk- Dutsel 21.12.1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

Beersmans Joannes Baptista, (░) Kortrijk-Dutsel 03.09.1658 (g. Guilielmus Puttegem n. Joannes Baptist Van Scutter en Anna Vander Hulst), x Kortrijk-Dutsel 09.10.1683 (g. Joannes Smets en Remigius Smets) met Brulemans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Bersmans Anna, (░) Kortrijk-Dutsel 21.07.1684 (g. Petrus Bersmans en Anna Kerstens),

     Bersmans Maria, (░) Kortrijk-Dutsel 01.03.1686 (g. Adrianus Bersmans en Maria Nackaerts),

 

Bersmans Petrus, IX (S338), (░) Kortrijk-Dutsel 29.03.1661 (g. Petrus Smets en Barbara Goeiens),

 

Bersmans Joanna, (░) Kortrijk-Dutsel 20.01.1665 (g. Joannes Bersmans en ...), vader Joannes,

 

Bersmans Theodorus, (░) Kortrijk-Dutsel 17.05.1668 (g. Theodorus Bersmans en Anna Bersmans).

 


 

IX - Beesemans - Biersmans - Beirselmans - Beersmans Petrus (S338), (░) Kortrijk-Dutsel 29.03.1661 (g. Petrus Smets en Barbara Goeiens), x 1 (niet KortD, StJW, ) met Timmermans Maria, x 2 Wezemaal 09.07.1695 (g. Van Acht Guilhelmus en Gesels Joannes) met Van Cauteren Maria (S339), (░) Holsbeek 25.09.1659 (g. Booms Cornelius en Van Emelen Maria), + Holsbeek 15.04.1722.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bersmans Adrianus, (░) Kortrijk-Dutsel 27.09.1686 (g. Adrianus Bersmans en Anna Nackaerts),

 

Bersmans Anna, (░) Kortrijk-Dutsel 07.10.1687 (g. Andreas Nackaerts en Anna Timmermans),

 

Berssemans Petrus, (░) Kortrijk-Dutsel 18.11.1689 (g. Petrus Nackaerts en Margareta Goossens),

 

Berssemans Joannes, (░) Kortrijk-Dutsel 28.06.1692 (g. Joannes Smets en Margareta Timmermans),

 

2. Beesemans Petronilla, VIII (S169), (░) Wezemaal 01.06.1696 (g. Van Cauteren Joannes en Van Cauteren Petronilla),

 

Biersmans Catherina, (░) Holsbeek 15.01.1703 (g. Uijterhoeven Jacobus en Biersmans Maria n. Wauters Catharina),

 

Beirselmans CÚcile, (░) Holsbeek 16.03.1705 (g. Uijtterhoeffen Jacobus en Van Urck Cecilia), + Holsbeek 22.04.1765,

 

Beersmans RenÚ, (░) Holsbeek 21.04.1707 (g. Bollens Renerus en Ectors Ephrosina), + Holsbeek 07.07.1744,

 

Bersmans fs, + Holsbeek 01.01.1713.

 


 

VIII - Michiels Omnessancti vulgo Tossanus (Heijligen) (S168), (░) Wezemaal 13.02.1675 (g. Tossanus Godefroij en Maria Michiels), x 1 met Catharina Vanden Eynde, x 2 Wezemaal 17.06.1731 (g. Franciscus Van Laer en Philippus De Reij) met Biersemans Petronilla (S169), (░) Wezemaal 01.06.1696 (g. Van Cauteren Joannes en Van Cauteren Petronilla).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels Anna, (░) Rotselaar 30.05.1702 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna Foblets),

 

Michiels Joanna, (░) Wezemaal 20.02.1704 (g. Guilihelmus Crab en Anna Crab nomine Joanna Crab),

 

Michiels Joannes, (░) Wezemaal 11.04.1706 (g. Joannes Vanden Eijnde en Isa Michiels),

 

Michiels Guilelmus, (░) Wezemaal 28.01.1708 (g. Guilelmus Vanden Eijnde en Catharina Michiels),

 

Michiels Petrus, (░) Wezemaal 30.10.1710 (g. Petrus Van Heurck en Anna Crabben nomine Gertrudis Vanden Eijnde),

 

Michiels Maria, (░) Wezemaal 07.10.1712 (g. Philippus De Reij en Maria Van Weddingen),

 

Michiels Philippus, (░) Wezemaal 29.06.1715 (g. Philippus De Reij en Anna Crabben),

 

Michiels Catharina, (░) Wezemaal 18.02.1718 (g. Joannes Vanden Eijnden en Catharina Machiels),

 

Michiels Anna (Maria) Catharina, (░) Wezemaal 12.11.1722 (g. Philippus De Reij en Anna Vanden Enden), x Wezemaal 05.06.1753 (g. Michiels Thosanus en Paeps Martinus) met Bols Martinus,

     Uit dit huwelijk:

     Bols Petronilla, (░) Wezemaal 21.01.1754 (g. Vermeulen Adrianus en Beersemans Petronilla),

     Bols Joanna Maria, (░) Wezemaal 12.10.1756 (g. Michiels Michael en De Koninck Joanna),

     Bols Elisabeth, (░) Wezemaal 05.02.1760 (g. Rockeloos Guilielmus en Deijck Elisabeth),

     Bols Maria Theresia, (░) Wezemaal 06.02.1763 (g. Bols Martinus en Goossens Maria Theresia),

 

Michiels Guilielmus, (░) Wezemaal 12.11.1722 (g. Guilielmus Vanden Enden en Anna De Meijer),

 

Michiels Adrianus, (░) Wezemaal 08.01.1726 (g. Adrianus Van Heurck en Catharina Mellaerts),

 

2. Michiels Petrus, (░) Wezemaal 18.05.1734 (g. Petrus Biersemans en Catharina De Reij),

 

Michiels Michael, VII (S84), (░) Wezemaal 06.02.1738 (g. Michael Vurincx en Catharina Slipens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom