Voorouderlijst Beeckmans Joannes

 

Beeckmans

Familienaam uit de plaatsnaam Beek/Beke.

Zeer verspreide plaatsnaam.

 


 

XII - Beeckmans ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeckmans Joannes, XI - XII - XIII,

 

Beeckmans Adrianus, ° ca. 1600, x Putte 24.08.1627 (g. Joannes Beeckmans en Cornelius Tserneels) met De Hondt Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Beeckmans Elisabeth, (°) Putte 01.01.1628 (g. Egidius De Hondt en Elisabeth Van Dessel),

     Beeckmans ...nelius, (°) Putte ...04.1629 (g. Cornelius Bullens en Catharina Van Eynde),

     x Putte 18.01.1657 disp.3 de gr. (g. Adrianus Beeckmans en Joannes Tserneels) met Beeckmans Anna,

          Uit dit huwelijk:

          Beeckmans Catharina, (°) Mechelen St.-Rom 01.07.1675 (g. Huens Rumoldus en Bacx Catharina), vader ex Putte,

     Beeckmans Joannes, (°) Putte 14.06.1632 (g. Joannes De Hondt en Anna De Hondt),

     Beeckmans Laurentius, (°) Putte 14.01.1635 (g. Laurentius Wilco en Anna Vuyterhoeven),

 

Beeckmans Guillielmus, ° ca. 1600, x ca. 1630 met Culemans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Beeckmans Adriana, (°) Putte 14.07.1630 (g. Adrianus Tserneels en Maria Van Coel),

     x Putte 15.08.1659 (g. Petrus Van Deuren, Cornelius Beeckmans en Adrianus Beeckmans) met Van Deurne Guilielmus,

     Beeckmans Maria, (°) Putte ...03.1632 (g. Hendricus Squadens en Maria Ghijs),

     Beeckmans Michael, (°) Putte 27.07.1634 (g. Michael Van Boeckel en Catharina Castermans),

     Beeckmans Adrianus, (°) Putte ...12.1638 (g. Adrianus Doxs en Barbara Ghijs),

     Beeckmans Anna, (°) Putte 13.06.1640 (g. Henricus Verlaer en Anna Peters),

     x Putte 18.01.1657 disp.3 de gr. (g. Adrianus Beeckmans en Joannes Tserneels) met Beeckmans Cornelius,

          Uit dit huwelijk:

          Beeckmans Catharina, (°) Mechelen St.-Rom 01.07.1675 (g. Huens Rumoldus en Bacx Catharina), vader ex Putte,

     Beeckmans Joanna, (°) Putte 13.11.1642 (g. Henricus Van Hout en Joanna Van Laer),

     Beeckmans Joannes, (°) Putte 09.07.1644 (g. Henricus Rusenburgh),

 

Beeckmans Anna, x Putte 06.11.1635 (g. Joannes Beeckmans en Adrianus Be...) met Doxs Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Doxs Anna, (°) Putte 26.09.1628 (g. Adrianus Van Santvoirt en Catharina De Hondt),

     Doxs Catharina, (°) Putte 11.06.1636 (g. Catharina Van Eynde),

     Doxs Elisabeth, (°) Putte ...05.1639 (g. Egidius Doxs en Elisabeth Culemans.

 


 

XI - XII - XIII - Beeckmans Joannes (S1312 + N1532 + S1952 + S3250 + S6408), ° ca. 1595, x 1 met Van Loock Elisabeth (S1313 + N1533 + S1953 + S3251 + S6409), x 2 Putte 25.02.1629 (g. Guillielmus Beeckmans en Michael Verloock) met Van den Eynde Catharina,

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

S+D wijlen Michiel Van Loock x Cathelijne Sleeck:
- Everaert & Adriaen Beeckmans gebroeders
- Florus Guens x Magdalena Beeckmans
- Goijvaert Cleijnheijns x Gommarijnken Beeckmans
kinderen Jans daer moeder af was Elisabeth Van Loocke
- Adriaen Van Loock Geraertsone daer moeder af is Magdalena Van Ouwera oudt 24 jr geasst van Gommaer Vander Auwera voor den tweeden staeck
- Peeter ende Geraert Van Roosbroeck Gommaers kinderen daer moeder af was Cathelijne Van Loock deselve Geraert ende Jan Clutens als momboir van het weeskindt wijlen Gommaer Van Roosbroeck oijck des voors Gommaers sone daer moeder af was Cathelijn Clutens voor den derden staeck
- Jan ende Peeter Verbeeck kinderen Jans daer moeder af was Anna Van Loock, voorgenoemde Jan Verbeeck ende Everaert Beeckmans momboirs van Maijcken Verbeeck oijck des voors Jans dochter x Anna Van Loock voor den vierden staeck
- Jenneken Van Loocke begijnken in Mechelen voor den vijfden staeck
- Jan Beeckmans ende Anthonij Van Dijck als momboirs van drije minderjarige kinderen wijlen Gillis Van Loocke daer moeder af is Elisabeth Van Dijck voor den sesden staeck
- den voornoempden Geraert Van Roosbroeck ende Francois Voets momboirs van het minderjarig kindt van Peeter Voets ‎(Wets?)‎ daer moeder af was Barbara Van Loocke voor den sevensten staeck
- Livijnken Van Loock bejaerde dochter voor den achtsten staeck
- Jenneken Van Loock ten lesten.

KB1166: Fo 96v: 1 mrt 1649:
Gillis Wouters Jacopsone vs de kinderen Cathelijne Sleek & Michiel Van Loock
- Adriaen Van Loock Geeraert ‎(?)‎ sone daer moeder af is Magdalena Vandeneijnde ‎(?)‎
- Geraert Van Roosbroeck Geraertsone daer moeder af was wijlen Cathelijne Van Loocke
- Peeter Van Roosbroeck zijnen broeder nu buijten slants sijnde
- de voors Geraert Van Roosbroeck ende Jan Clutens wettige momboirs van Cathelijne Van Roosbroeck Adriaens/ Gomaer ‎(?)‎ dochter verweckt bij Cathelijne Wouters welcke Gommaer broeder was van Geraert Van Roosbroeck van een bedde ‎(Lier‎
- Jan Beeckmans x wijlen Elisabeth Van Laeck mitsgaders sijn soon Geraert Beeckmans sijnen sone soo voor hem selve als voor Jan en Everaert hunne broeders
- item Maijnken Beeckmans bejaerde dochter suster van vs Everaert
- Magdalena Beeckmans Jansdochter
- Jan en Peeter Verbeeck ‎(?)‎ Jans kinderen daer moeder af was wijlen Anneken Van Loocke en Maeijcken Verbeeck ‎ alnoch minderjarige dochter ‎(Haacht)‎
- Geraert Van Roosbroeck ende Francois Voets tsaemen momboirs van Elisabeth Voets Peeters dochter daer moeder af was Beijken Van Loocke ‎(Postel)‎
- den voors Jan Beeckmans als gemachtigt van Jenneken Van Loocke begijnken op het Cleijn Begijnhof binnen Mechelen
- Willem De Belser alias Aerts x Elisabeth Van Dijck te voren we Gillis Van Loocke mitsgaders Anthonij Van Dijck ende Jan Beeckmans als momboirs van de kinderen ‎(Keerbergen)‎
- den voors Jan Beeckmans ende Gillis Vermijlen als momboirs van Maeijcken Bercx Cornelis dochter daer moeder af was wijlen Magdalena Van Loocke ‎(Rijmenam)‎
- den voors Geraert Van Roosbroeck vervangende en hem sterk makende over Livijnken Van Loocke oude bejaerde dochter woonende int Gasthuijs van Liere
alle die van toename Van Loock kinderen wijlen Michiel Van Loock daer moeder af is Cathelijne Sleeck
hebben bekent hoe dat sijlieden ... te doen casseren seecker procedure hangende en gedecideert inden raede van Brabant tusschen Gillis Wouters Jacops sone als impetrant van
ter eenre ende de voornoemde Catherijne Sleeck gedaegde ter andere zijde, van te wesen geindemneert ter cause van een hunne herechijns mistgaders eenen swaeren keur vuijtgaende op drije dagwant lants geheeten het Ketterslant bij wijlen den voors Michiel Van Loock eertyden vermangelt tegen wijlen Jacop Wouters den voors Gillis vader tegen de helft van vijf dagwant landt geheeten het Hauwlandt ende de helft van een dagwant land daertegenover gelegen. 
SW1: 22 dec 1707:
Jan Verreth Peetersone heeft verhuurt aan Adriaen Beeckman cleermaker van sijnen stiele een keuken met een klein kamerken daer aene metten halven solder boven de keuken ende een peel in den hof gestaen ende gelegen tot Rijmenam in de plaetse
.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Beeckmans Everaert,

 

Beeckmans (Verbeken) Gommarina, XI (S1625),

 

Beeckmans Magdalena, x 1 Keerbergen 10.08.1645 (g. Egidius Van Loock en Daniel Van de Plas) met Guens Florentius, (°) Keerbergen 25.01.1622 (g. Joannes Van Sande en Elisabeth Boets), hij x 2 Keerbergen 28.10.1655 (g. Petrus Guens en Jan Valgaerens) met Goosens-Mercx Catharina,

Aktes met dank aan Christine Savat

KB1166: Fo 117v: 22 sep 1650:

Floris Guens Jacopsone heft vercocht aan Jan Cornelis x Bijken Bullens onderhalf dagwant bempt.

KB1166: Fo 118: 22 sep 1650:

Jan Cornelis Gillisone heeft verkocht aan Floris Guens x Magdalena Beeckmans een half dagwant lant geheeten den Vochelaer ge

KB1167: Fo 273v: 16 mrt 1665:

Peeter ende Jan Vereect broeders wijlen Peetersone daer moeder af is Maijcken Van Hove hebben ontvangen van Peeter Guens ende Michiel Diricx als momboirs van de minderjarige kinderen wijlen Jacques Guens x Anna Ven de som van 200 gl eens ende 24 gl over... over d’aflossinge van een erfelijke rente van gelijcke somme capitaels als de constituanten heffende waren tot laste van wijlen Floris Guens ende sijne goederen gelegen binnen Keerbergen opt Lanckeijnde groot vijf dagwant het Voechelaere genoempt.

legen opt Lanck eijnde.

KB1166: Fo 132: 16 nov 1650:

Hendrik Guens Jacopsone daer moeder af was wijlen Elisabeth Everaerts heeft verkocht aan Floris Guens sijnen broeder x Magdalena Beeckmans een half bunder land opt Lanck eijnde geheeten Cleijn Vochelaer.

KB1167: Fo 4: 7 feb 1657:

Floris Guens heeft ontvangen van de momboirs van de weesen wijlen Peeter Verreckt x Maijcken Van Hove op 25 feb 1651 van Jan Verstraeten en Hendrik Van Hove de som van 150 gl eens.

KB1167: Fo 99: 2 jun 1660:

Peeter Guens wijlen Jacquesone als momboir beneffens Everaert Beeckmans over de drij minderjarige kinderen van wijlen Floris Guens x Magdalena Beeckmans verkopen aan Jan Bosmans wijlen Janssone tot behoef van Jacques Jacquesone x Anneken Ven als calengierende.

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Adriana, (°) Keerbergen 22.08.1646 (g. Adrianus Beeckmans en Catharina Meeuws),

     Guens Petrus, (°) Keerbergen 06.02.1649 (g. Petrus Vermijten en Elisabeth Volckaerts),

     Guens Laurentius, (°) Keerbergen 15.08.1651 (g. Laurentius Mijten en Agneta Van Dijck),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 19.11.1653 (g. Petrus Guens en Maria Beeckmans),

     2. Guens Joanna, (°) Keerbergen 11.10.1657 (g. Nicolaus Guens en Joanna Van Rompaye),

 

Beeckmans Adrianus, X - XII (S656 + N766S976 + S3204) (°) Putte ...10.1623 (g. ... Verloock en ... na Torfs).

 

2. Beeckmans Cornelius, (°) Putte ...01.1630 (g. Cornelius Berckx en Elisabeth Culemans),

 

Beeckmans Anna, (°) Putte 04.08.1632 (g. Lambertus Verloo en Anna Culemans),

    

Beeckmans Maria, (°) Putte 26.08.1633 (g. Egidius Borckeleers en Maria Bellekens).

 


 

XI - Cleynhens Govardus (S1624), (°) Keerbergen 06.06.1619 (g. Godefridus Huybrecht en Barbara Jansen), x Putte 01.03.1650 (g. Adrianus Beeckmans, Michael Verstraeten, Joannes B... en Everaert ...) met Beeckmans (Verbeken) Gommarina (S1625), (°) (niet  K, R, P?, S, Rot, W, Bon, Ber, Beer, ), deze x 2 Keerbergen 17.10.1665 (g. Cleynheyns Joannes en Bosmans Joannes) met Petrus Van de Wijngaert.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Cleynhens Govardus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Clijnsens Anna, (°) Putte 01.12.1650 (g. Martinus Verstraeten en Anna Van Geel),

 

Cleynhens Joannes, X (S812), (°) Keerbergen 01.03.1656 (g. Joannes Cleynhens en Elizabeth Bogaerts),

 

Cleynhens Elizabeth, (°) Keerbergen 17.05.1657 (g. Daniel Jansens en Elisabeth Van Dijck), x Keerbergen 02.03.1677 (g. Petrus Claes en Petrus Guens) met Christophorus Holemans,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, P, S, Bon,

     Holemans Anna, (°) Keerbergen 11.10.1684 (g. Petrus Cleynhens en Anna De Becker),

 

Cleynhens Petrus, (°) Keerbergen 18.09.1661 (g. Petrus De Becker en Maria Beeckmans), x 1 (niet K, ) Elizabeth Van Hove en x 2 Keerbergen 03.11.1694 (g. Daems Cornelius, Cleijnhens Henricus, Cleijnhens Joannes en Verret Henrivus) met Verreth Clara,

     Uit dit huwelijk:

     2. Cleynhens Maria Theresia, (°) Keerbergen 08.12.1695 (g. Egidius Bosmans en Barbara Theresia Coupplet),

     Cleynhens Cornelius, (°) Keerbergen 16.08.1697 (g. Cornelius Daems en Elisabeth Cleynhens),

     Cleynhens Francisca, (°) Keerbergen 10.01.1700 (g. Joannes Van Gorp en Francisca Daems).

 

 

 

X - XII - Beeckmans Adrianus (S656 + N766S976 + S3204), kleermaker, (°) Putte ...10.1623 (g. ... Verloock en ... na Torfs), x Putte ...01.1649 (g. ... Verstraeten en ...us Beeckmans) met Verstraeten Joanna (S657 + N766 + S977 + S3205), (°) Keerbergen 13.09.1626 (g. Jacobus De Preter en Joanna Van Horick).

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeckmans Gommarina, (°) Putte 30.10.1649 (g. Joannes Bullens en Gommarina Beeckmans), x 1 Duffel 29.11.1674 met Batens Joannes, x 2 Putte 31.07.1683 (g. Melchior Van den Brande, Guillielmus Beeckmans en Franciscus Lens) met Joannes Lens,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, Duf,

     1. Baetens Joannes, (°) Duffel 28.07.1675 (g. Johannes Voet en Maria Beeckmans),

     Baetens Joanna, (°) Duffel 22.02.1677 (g. Petrus Broers en Johanna Bastiaens),

 

Beeckmans Maria, (°) Putte 08.10.1651 (g. Michael Verstraeten en Maria Beeckmans),

 

Beeckmans Barbara, IX (N383), (°) Putte 24.11.1654 (g. Adrianus Bullens en Barbara Verstraeten),

 

Beeckmans Joannes, IX - XI (S328 + S488 + S1602), (°) Putte 24.02.1656 (g. Joannes De Wachter en Joanna Van Laer),

 

Beeckmans Petrus, (°) Putte 28.10.1658 (g. Petrus Van den Brandt en Maria Beeckmans),

 

Beeckmans Guillielmus, (°) Putte 21.08.1661 (g. Guillielmus Van Deuren en Anna Beeckmans),

 

Beeckmans Catharina, (°) Putte 23.02.1664 (g. Adrianus Van Eynde en Catharina Van Lacken),

 

Beeckmans Anna, (°) Putte 06.02.1667 (g. Cornelius Van Rompau en Anna Beeckmans),

 

Beeckmans Adrianus, (°) Putte 20.04.1671 (g. Adrianus Verflosem en Adriana Beullens).

 


 

IX - Lens Joannes (N382), (°) Putte 12.04.1649 (g. Joannes Verhaegen en Maria Lens), x O.L.V.Waver 05.02.1682 (g. Petrus Serniels en Petrus Lens) met Verbeeck Barbara (N382), (°) Putte 24.11.1654 (g. Adrianus Bullens en Barbara Verstraeten).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lens Egidius, (°) O.L.V.Waver 22.11.1682 (g. Egidius Geluijckens en Anna Van de Ven),

 

Lens Catharina, (°) O.L.V.Waver 21.01.1684 (g. Petrus Janssens en Catharina Coppens),

 

Lens Anna, VIII (N191), (°) O.L.V.Waver 08.03.1686 (g. Rumoldus Lens en Anna Jansens),

 

Lens Joanna, (°) O.L.V.Waver 24.06.1688 (g. Petrus Geluijckens en Joanna Van de Venne),

 

Lens Joannes, (°) O.L.V.Waver 17.09.1690 (g. Joannes Claes en Elisabeth Vervloet), x O.L.V.Waver 27.02.1713 (g. Rumoldus Lens en Franciscus Van Hoerenbeeck) met Verstraeten Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, P, O, SKW, Ber,

     Lens Petrus, (°) O.L.V.Waver 02.09.1713 (g. Petrus Lens en Anna Verstraeten),

     Lens Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 13.11.1715 (g. Joannes Gullentops en Joanna Op de Beeck),

     Lens Anna, (°) O.L.V.Waver 01.06.1717 (g. Franciscus Van Hoenderbeeck en Anna Verstraeten),

     Lens Gummarus, (°) Putte 01.01.1718,

     Lens Franciscus, (°) Putte 19.03.1725,

 

Lens Maria, (°) O.L.V.Waver 24.03.1693 (g. Cornelius Van Hoef  en Anna Van de Venne), x O.L.V.Waver 07.03.1722 (g. Michael Beullens en Joannes Lens) met Beullens Michael,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te O, R, P, Ber, SKW,

     Beullens Jacobus, (°) O.L.V.Waver 10.12.1723 (g. Jacobus Beullens en Maria Boon).

 

 

 

IX - XI - Beeckmans Joannes (S328 + S488 + S1602), (°) Putte 24.02.1656 (g. Joannes De Wachter en Joanna Van Laer), x 1 Putte 04.07.1683 (g. Joannes Opdebeeck en Henricus Van Beithoven) met Beullens Maria (S1603), (°) S.K.Waver 24.12.1665 (g. Joannes Moons en Maria De Winter), + Rijmenam 21.01.1694, x 2 Putte 04.09.1694 met Geluijckens Lucia (S329 + S489), (°) O.L.V.Waver 28.11.1659 (g. Martinus Op de Beke en Lucia Van der Linden).

 

Not. Swiggers 50/24.11.1723: Testament van Jan Beecmans x Lucia Geluyckens van Putte.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Beeckmans Adriana, X (S801), (°) Rijmenam 10.10.1684 (g. Joannes Verstraten en Catharina Bullens),

 

Beeckmans Joanna, (°) Rijmenam 19.03.1686 (g. Jan Lens en Joanna Beullens),

 

Beeckmans Catharina, (°) Rijmenam 25.07.1688 (g. Joannes Op de Beeck en Catharina Claes),

 

Beeckmans Petrus, (°) Rijmenam 22.01.1690 (g. Petrus Op de Beeck en Anna Beeckmans),

 

Beeckmans Joannes, (°) Rijmenam 24.02.1692 (g. Joannes Uijterhoven en Adriana Wouters), + Rijmenam 12.01.1694,

 

2. Beeckmans Joannes, VIII (S164 + S244), (°) Putte 14.07.1695,

 

Beeckmans Adrianus, (°) Putte 01.01.1697,

 

Beeckmans Anna, (°) Putte 05.02.1698, + Putte 11.11.1779, x met Ludovicus Van Goubergen, geen fii te P,

 

Beeckmans Catharina, (°) Putte 11.03.1699, + Putte 23.03.1701.

 


 

X - Vertommen Adrianus (S800), (°) Putte 12.07.1682 (g. Adrianus Vertommen en Maria Geluijckens), x Putte 27.06.1708 met Op de Beeck (Beeckmans) Adriana (S801), (°) Rijmenam 10.10.1684 (g. Joannes Verstraten en Catharina Bullens), + Putte 10.10.1741.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vertommen Joanna, (°) Putte 13.11.1711,

 

Vertommen Anna, (°) Putte 04.12.1713, + Putte 15.09.1751, x Putte 25.04.1747 met Van Hooff Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, S, R, Ber, O, Heist, Duf,

     Van Hooff Anna Maria, (°) Putte 21.01.1750 (g. Joannes Van Hoof en Anna Catharina Vertommen),

 

Vertommen Petrus, (°) Putte 04.11.1715,

 

Vertommen Joannes Baptista, IX (S400), (°) Putte 03.12.1718,

 

Vertommen Michael, (°) Putte 29.09.1721, (x) Schriek, x Rijmenam 27.02.1750 (g. Petrus Eggers en Petrus Van Hove) met Eggers Elisabeth, + Putte 02.05.1771,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, S, R, Ber, O, Heist, Duf,

     Vertommen Cornelius, (°) Putte 27.02.1751 (g. Cornelius Doms en Maria Verret),

     Vertommen Petrus Franciscus, (°) Putte 23.01.1755 (g. Petrus Eggers en Petronilla Verelst),

 

Vertommen Cornelius, (°) Putte 14.05.1724,

 

Vertommen Anna Catharina, (°) Putte 24.12.1726, x Putte 27.06.1752 met Van den Bergh Antonius,

     Uit dit huwelijk:  geen andere fii te P, S, R, Ber, O, Heist, Duf,

     Van den Bergh Michael, (°) Putte 09.03.1754 (g. Michael Vertommen en Catharina Bernaerts),

     Van den Bergh Joannes, (°) Putte 27.06.1757 (g. Anna Michiels),

     Van den Bergh Petronella, (°) Putte 06.09.1759 (g. Petrus Geluijckens en Petronilla Van den Bergh),

     Van den Bergh Joanna Maria, (°) Putte 26.07.1762 (g. Petrus De Ceuster en Joanna Maria Dierickx),

     Van den Bergh Egidius, (°) Putte 04.12.1768 (g. Egidius Henderickx en Anna Catharina Vertommen).

 

 

 

VIII - Beeckmans Joannes (S164 + S244), (°) Putte 14.07.1695, + Keerbergen 22.06.1771, x Rijmenam 14.04.1739 (g. Joannes Geens en Guilielmus Van der Auwera) met Geens Maria (S165 + S245), (°) Bonheiden 06.03.1709 (g...), + Keerbergen 09.01.1781.

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeckmans Adrianus, (°) Rijmenam 22.01.1740 (g. Adrianus Beeckmans en Elisabeth Dockx), + Rijmenam 17.09.1741,

 

Beeckmans Jacobus, (°) Rijmenam 24.02.1742 (g. Jacobus De Coster en Joanna Geens), + Rijmenam 27.02.1742,

 

Beeckmans Joanna, (°) Rijmenam 06.03.1743 (g. Joannes Gilis en Joanna Geens), + Rijmenam 17.02.1745,

 

Beeckmans Anna, (°) Rijmenam 13.03.1745 (g. Franciscus Op de Beek en Maria Op de Beek),

 

Beeckmans Michael, (°) Rijmenam 08.06.1748 (g. Michael Janssens en Catharina Lens), x Keerbergen 06.02.1792 (g. Henricus Vervloesem en Guilielmus Michiels) met Vervloessem Anna Maria, ex Werchter,

     Uit dit huwelijk:

     Beeckmans Maria, (°) Keerbergen 20.12.1792 (g. Henricus Vervloessem en Anna Maria Beeckmans),

     Beekman Anna, (°) Keerbergen 20.07.1794 (g. Petrus Beeckman en Anna Catharina Vervloessem),

     Beeckmans Elisabeth, (°) Keerbergen 05.11.1796 (g. Franciscus Adriaens en Elisabeth Van de Vlied),

 

Beeckmans Petrus, VII (S82 + S122), (°) Rijmenam 19.10.1752 (g. Petrus Van der Auwera en Catharina Schuremans).

 


 

VII - Beeckmans Petrus (S82 + S122), (°) Rijmenam 19.10.1752 (g. Petrus Van der Auwera en Catharina Schuremans), + Keerbergen 03.12.1827, x Rijmenam 10.02.1793 (g. Joannes Van Ooster en Franciscus Volckaerts) met Van Leemputten Anna Maria (S83 + S123), (°) Keerbergen 26.09.1762 (g. Joannes Van Loo en Anna Van Ooster).

 

Uit dit huwelijk:

 

Beeckmans Theresia, VI (S41 + S61), (°) Rijmenam 25.05.1793 (g. Joannes Van Ooster en Elisabeth Van Ooster),

 

Beeckmans Jan, (°) Rijmenam 29.10.1794 (g. Michael Beeckmans ex Keerbergen en Barbara Van Ooster ex Rijmenam,

 

Beeckmans Joannes, (°) Keerbergen 10.08.1796 (g. Michael Beeckmans en Barbara Van Ooster).

 


 

VI - Jacobs Guilielmus 'Willem' - 'Gille' (S40 + S60), (°) Werchter (Tremelo) 08.04.1798 (g. Guilllielmus Jacobs en Joanna Maria Geeraerts), + Keerbergen 27.09.1858, x Keerbergen 08.09.1819 (g. Petrus Jacobs, Petrus Vervloet, Frans Suetens en Petrus De Weerdt) met Beeckmans Theresia (S41 + S61), (°) Rijmenam 25.05.1793 (g. Joannes Van Ooster en Elisabeth Van Ooster), + Keerbergen 25.03.1871.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Angelina, ° Rijmenam 15.12.1819,

 

Jacobs Pierre Jan, ° Rijmenam 07.04.1822,

 

Jacobs Joannes, ° Keerbergen 15.12.1822,

 

Jacobs Henricus, V (S20), ° Rijmenam 08.01.1826,

 

Jacobs Josephus, V (S30), ° Keerbergen 26.06.1830,

 

Jacobs Josephine, ° Keerbergen 1831,

 

Jacobs Victor, ° Keerbergen 17.07.1833,

 

Jacobs Jan Franciscus, ° Keerbergen 29.06.1834.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom