Voorouderlijst Bouweleers Thomas

 

Bouwel Van, Van Bouwelen, Van Bauwel, Van Bouvelen, Bouwels, Bovele, Bauwele(e)rs, De Beauwelaëre

Familienaam uit de plaatsnaam Bouwel (Antwerpen).

 


 

XIII - Bouweleers Thomas (S4444), ° ca. 1555, x met Appelmans Barbara (S4445), + Haacht ...11.1641.

 

Akte met dank aan Christine Savat

H835: Fo 42: 30 jul 1588:

Lodewijck Van Maelcote draagt de tocht van zeker huis en hove op tot behoef van Joachim Van Maelcote zijn zone, Abel Bockstuijns voor hem en als momboir van de kinderen wijlen mr Lodewijckx ende Jans Bockstuijns zijn broeders, Joachim Van Maelcote ende Lodewijck zijn vader verkopen aan Thomas Bauweleers x Barbara Appelmans zeker huijs en hof aen de Paeltheijde met een blok land daerachter gelegen groot een boender in de gichte van Remeijs Smets Janssone. 

 

In de (met dank aan Paul Peeters) akte maakt men melding van Thomas Bauweleers en zijn vrouw Barbara Appelmans, inwoners van Haacht. Vermoedelijk is er wel een familieverband tussen Barbara Appelmans en Clara Appelmans (x Andreas Van Gindertaelen, wonende te Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 7r., akte dd. 4 juli 1614.

Condt sij een(en) iegel(ijcken) dat in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Barbara Appelmans met consent en(de) overstaen van Thomaes Bauweleers, haers mans, woonen(de) tot Haecht, en(de) Peeter du Pretz met Margriete Van(der) Vorst, gehuysschen, woonen(de) tot Beerthem, die wel(cke) hebben ten erffchijnse vuytgegeven aen Andries Van Gindertaelen en(de) jo(uffrouw)e Clara Appelmans, gehuysschen, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, gel(ijck) sij oock bekennen van desel(ve) ten erffve genomen te hebben alsulcke vijffde deel als de voors(chreve) Barbara Appelmans en(de) een vierde deel vuyt een ander vijffde deel als den voors(chreven) Peeter du Pretz sijn competeren(de) in en(de) tot zeker huys met allen zijn(e) toebehoorten, gestaen bynnen des(er) stadt Loven inde Dorpstraete, geheeten het Papegayken, regen(oten) de voors(chreve) Dorpstraete ter ie., den Keyser ter iie. en(de) het huys, genoempt de Vijff Ringhen, ter iiie. zijden, om de sel(ve) deelen erffel(ijck) te hebben, te houden en(de) te besitten opden last en(de) commer diemen bevinden sal, wettel(ijck) van oudts daer op vuyt te gaen, de welcke derffnemeren tot hunnen laste zijn nemen(de), ende voorts meer op vijfthien gulden te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) xii ˝ st(uyvers) gelijcke stuyvers erffel(ijck), waeraff die voors(chreve) erffvuytgever Peeter du Pretz bekent aen hem voor sijn voors(chreven) vierde paert gequeten ende affgeleeght te zijn drije guldens ii ˝ st(uyvers), mid midts een(e) somme van vijftich gul(den)s eens, bij hem op nu vande voors(chreve) erffnemeren ontfangen, resteren(de) alsoo noch twelff gul(den)s x st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaer opden dach van heden date des(er) te betaelen en(de) in des(er) stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff der voors(chreve) Barbara Appelmans en(de) haren man alleen, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen, waeraff den iersten termijn van betaelin(ge) ierst v(er)schijnen sal den vierden july anno xvic. en(de) achthien naestcomende, behoudel(ijck) dat die voors(chreve) erffnemeren bynnen drije jaeren naer daete des(er) sullen schuldich zijn, gel(ijck) sij geloven midts desen, aende erffgeveren, te weten de voors(chreve) Barbara Appelmans en(de) haeren man voer een(en) pot wijns te geven die so(mm)e van drije ponden Vlaems eens, met conditie dat die voors(chreve) erffnemeren de voors(chreve) rente van twelff gul(den)s x st(uyvers) sullen moghen lossen ende affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal te twee reysen, elcken carol(us) guld(en) daeraff met sesthien gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte en(de) met volle rente, ende sullen die pontpenn(ingen) daeraff alsdan bijde voors(chreve) erffnemeren alleen betaelt wordden et sat(is) die voors(chreve) vuytgeveren ind(ivisim) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, gelovende de voors(chreve) erffnemeren de voors(chreve) rente indivis(im) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) altijts te betaelen en(de) te leveren, los ende vrije als boven, in futur(um) quolibet assecutum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) ut sup(ra), coram Glavimans, Leunis, julii iiiia., 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bauweleers Maria Catharina, x Haacht 12.07.1605 met Van Adorp Christiaen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Adorp Anna, (°) Haacht 27.07.1606,

     Van Adorp Petrus, (°) Haacht 01.03.1609,

     Van Adorp Adrianus, (°) Haacht 09.08.1611, x (niet H, ) met Margriet Wauters, fii in Haacht,,

     Van Adorp Frans, (°) Haacht 11.01.1615,

     Van Adorp Barbara, (°) Haacht 01.11.1617, x Haacht 29.04.1640 met Van Langendonck Henricus, fii in Haacht,

     Van Adorp Joanna, (°) Haacht 28.11.1623,

 

Bouweleers Petrus, (°) Haacht 06.09.1587, + Haacht 15...1636, x Haacht 12.11.1623 met Van Haecht Catharina, deze x 2 met Vandeputte Mathijs, ° ca. 1570, deze x 1 met Jenneken Van Cornillie,  en x 3 Haacht 09.04.1641 met Elisabeth Fierens, deze laatste x 1 Haacht 06.11.1635 met Mathijs Boons,

Anna Uijterhellicht we Jan Vanden Sluijse geasst van Mathijs Vandeputte als momboir voor de tocht en Peeter Uijterhellicht broeder van Anna als momboir van de weesen Vanden Sluijse voor derfelijkheid verkopen huis en hof met het land een half boender in de Smetstraete in Wakkerzeel aan Jan Van Langendonck zone wijlen Hendrik & Anna Vandeputte zijn huisvr.
H835b: Fo 102: 2 mei 1652.
Mathijs Vandeput x Elisabeth Fierens we wijlen Mathijs Boons verkopen aan Joanna Ingelborghs we Jan Palmaerts een half dm land genomen uit een hofstede op Houtten.
H835b: Fo 116v: 13 mrt 1653:
S+D kinderen Michiel Van Haecht x Anna Vertiers
- Jan Van Haecht
- Jan Van Adorp als wettig momboir van de kinderen wijlen Peeter Van Haecht x Maeijcken Van Adorp
- Machiel Van Haecht
- Elisabeth Van Haecht we Servaes Cornelis met Jacques Sergijsels x Anneken Cornelis haere dochtere hem mede sterk makende voor Hendrik De Cock x Maeijken Cornelis sustere van sijne huijsvrouwe
- Hendrik Vanderbiest x Anna Bauweleers, dochtere wijlen Peeter daer moeder af was Cathlijn Van Haecht ende Matthijs Vandeput lest wn des vs wijlen Cathlijn Van Haecht als vader en momboir van zijn kinderen van Cathlijn Van Haecht
- Jan Derboven x Anneken Van Haecht.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Putte Henricus, (°) Haacht 23.10.1627,

      Van den Putte Judocus, (°) Haacht 01.03.1633,

     2a. Bauweleers Joanna, (°) Haacht 01.03.1626,

     Baulers Anna, (°) Haacht 07.03.1629, x Haacht 13.02.1664 met Thijs Petrus,

          Uit dit huwelijk:

          Thijs Petrus, (°) Haacht 16.11.1664,

          Tijs Franciscus, (°) Haacht 14.06.1670,

          Tijs Guilielmus, (°) Haacht 06.07.1670,

          Tijs Joannes Baptista, (°) Haacht 15.09.1671,

     2b. Van den Put Barbara, (°) Haacht 25.01.1640,

     3.  Van den Put Egidius,

     Van den Putte Jacobus, (°) Haacht 17.02.1644,

     Van den Putte Catharina, (°) Haacht 13.02.1647,

     Van den Put Adriana, (°) Haacht 02.07.1651,

 

Bouweleers Barbara, (°) Haacht 09.07.1589,

 

Bouweleers Franciscus, XII (S2222), (°) Haacht 14.07.1591.

 


 

XII - Bauweleers - Bouweleers - Baveleers Franciscus (S2222), (°) Haacht 14.07.1591, + Haacht 12.10.1676, x 1 (niet H, Wes, K, ) met Derboven Catharina, x 2 Haacht 24.05.1636 met Van Wesenbeec(k) - Van Weesbee(c)k Anna (S2223), (°) Haacht 21.01.1611, + Haacht 06.05.1691.

 

Aktes met dank aan Christine Savat

GF5: 1686:

Alsoo geschil was geresen tusschen Jan Derboven den jongen vaderlijken momboir ende Francois Bauwelaers als moederlijken momboir van de wesen van wijlen Guilliam Derboven x Anna Van Adorp ter eenre, Abraham Grietens als vaderlijk momboir uit de wet ende Peeter Smets x Anna Jacobs voor dese getrout met den voors Guilliam Derboven geast van Adriaen Jacobs als geede momboir van de moederlijke seijde over de achtergelaten weesen ende naerkinderen verworven bij de voors Guilliam Derboven x Anna Jacobs ter tweedere

over het oplichten van een som van ontrent de 200 gl  bij den selven Guilliam Derboven opgenomen & ter rente gelicht tijdens sijn tweede houwelijck met de voors Anna Jacobs – zou staen ten laste van de naerkinderen …

H835t: Fo 106v: 16 dec 1673:

Jan, Merten en Philips Smets sonen Hendrikc x … Van Mol hun sterkmakende voor Peeter en Hendrik Smets hunne resp sone ende halve broeders verkopen aan half boender maeijgrasch int achterste Schoubroeck aan Frans Bauwelaers x Anna Van Wesenbeek

Merten Smets ruiter onder de compagnie van cap Groensvelt in garnizoen binnen Tienen machtigt Jan en Philips Smets zijn broers etc ...

6 feb 1669:

Hendrik Smets wegens hoge ouderdom cedeert aan Jan en Philips Smets.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bauweleers Egidius, (°) Haacht 07.04.1631,

 

Bouwelers Petrus, (°) Haacht 07.07.1632, x 1 Haacht 19.02.1661 met Peeters Catharina, x 2 met Van Adorp Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bauweleers Franciscus, (°) Haacht 01.07.1667,

     Bauweleers Petronella, (°) Haacht 18.02.1670,

     2. Bauweleers Joannes, (°) Haacht 14.07.1676,

 

2. Bauwelers Catharina, (°) Haacht 26.08.1638,

 

Baveleers Barbara, (°) Haacht 04.04.1640, x Haacht 22.01.1667 met De Grauw - Grauwen Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     Grauwen Anna, (°) Haacht 11.11.1667,

     Grauwen Catharina Angelina, (°) Haacht 14.03.1670,

     Grauwen Henricus, (°) Haacht 05.05.1674,

     Grouwen Hieronimus, (°) Haacht 04.07.1679,

     Gromben Elisabeth, (°) Haacht 02.04.1681,

     Grauwen Joanna, (°) Haacht 10.07.1683,

    

Bauwelaers - Nuelaers Joannes, (°) Haacht 02.09.1643,

 

Baveleers Joannes, (°) Haacht 23.04.1645, x Haacht 14.01.1672 met Peeters Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     Bauweleers Joanna, (°) Haacht 19.12.1672,

     Bauweleers Franciscus, (°) Haacht 03.11.1675, x Haacht 25.06.1708 met Gasparina Van Langendonk,

     Bauweleers Barbara, (°) Haacht 13.11.1678,

     Bombeleer Maria, (°) Haacht 17.06.1680, x Haacht met De Smedt Guilielmus, ex Perk, schoolmeester te Haacht - drankzuchtig,

     Bouweleers Franciscus, (°) Haacht 10.02.1683,

     Bauweleers Elisabeth, (°) Haacht 30.04.1686 (g. Zegers Joannes en Bouweleers Elisabeth),

     Bouweleers Petrus, (°) Haacht 28.12.1688 (g. Tijs Petrus en Peeters Barbara),

     Bouweleers Catharina, (°) Haacht 14.03.1692 (g. Bloeckmans Gaspar en Thijs Catharina),

 

Bauwelers Elisabeth, (°) Haacht 01.12.1647,

 

Bauweleers Franciscus, (°) Haacht 28.08.1650, x Haacht 05.01.1677 met Van Adorp Magdalena, x 2 Haacht 23.07.1689 met Anna Maria Bruyndonckx,

Aktes met dank aan Christine Savat

H851: Fo 128:

- 28 dec 1480: (Wesenbeke, Maelcote mvl): Hendrik Roels x Heijlwigen Wants Mathijs dochter heeft gederft een bunder bempt in Haacht gen de Nijpe aan Joos Pauwels

- Goedele x Aert De Vleeshouwer, Lijsbeth en Heijlwig Pauwels dochters wijlen Joos

- 17 okt 1547: Marie Verloo, dochter wijlen Willems x Heijlwigen wijlen Pauwels heeft ontvangen

- 15 okt 1555: Maria Verloo x Jan Aerts verkopen aan Cornelis Mompeleers

-              …

- 27 apr 1648: Peeter Smets sone Remeijs koopt het vs bunder land onder Haacht op de Nijpe

- 18 apr 1692: Peeter Smets na dood van Peeter Smets zijn vader – sterfman Jan Van Langendonck x Cathlijn Smets

- 4 mei 1712: Catharia Smets we Jan Van Langendonck in de naam van het sterfhuis van Peeter Smets x Gasparina Bollen ...

- 1 jun 1715: Jo Catharina Smets we Jan Van Langendonck koopt van erfgen Peeter Smets x Jasparina Bollen het voors bunder bempt in Waelem tot behoef van haar kinderen – sterfman heer en mr Henricus Van Langendonck

- 12 jun 1723: Francois Bauweleers heeft verheven na dood van heer Henricus Van Langendonck (radt vanden souvereijnen raad van Brabant) ten behoeve van heer Remigius Van Langendonck deselfs sone out ontrent 7 jaeren

- 13 okt 1729: sr Petrus Bauweleers heeft de eed vernieuwt na de dood van Francis Bauweleers sijn vader

- 28 okt 1765: Jan Bauwelaers x Catharina Van Adorp zijn gegoet etc en stellen als sterfvrouwe hun dochter Barbara oud 12 jr

H851: fo 132:

- 29 apr 1504: Adam Van Caverson zone wijlen Gielis heeft ontvangen na de dood van zijn vader een bunder beempt op de Nijpe en verkoopt aan Jan en Gielis Vijts

- 7 dec 1518: Philips Vijts ontvangt na de dood van zijn vader Jan ...

- 21 aug 1537: Jan Vijts zone wijlen Philips ontvangt

- 20 aug 1558: Jan Vijts zone Philips woonende te Thienen verkoopt een bunder land aan meester Alebrecht Bauwens procureur in Mechelen

-              …

- 4 apr 1660: Peeter Smets koopt en wordt sterfman

- 18 apr 1692: Peeter Smets sone Peeter heeft te lene verheven – Francois Bosmans x Elisabeth Smets is sterfman

- 30 apr 1694: Remigius Van Langendonck hernieuwt de eed na de dood van Peeter Smets sone Peeter

- 4 mei 1712: Guilliam Vandermeren na civile dood van Remigius Van Langendonck

- 1 jun 1715: Catharina Smets we Jan Van Langendonck bij coop – sterfman Francis Bauwelaers

- 19 dec 1732: Maria Catharina Lovens we heer Hendricus Van Langendonck (raedt etc) heeft na de dood van sr Francis Bauwelaers te lene verheven – sterfman heer Petrus Van Langendonck haeren zone en Arnoldus Ingelborghs als bezetmen

- 17 okt 1765: Guil Claes en Petronella Claes zijn gegoet etc ...

     Uit dit huwelijk:

     1. Bauweler Joannes, (°) Haacht 16.02.1679,

     Bawelers Anna, (°) Haacht 26.01.1683,  x Haacht 20.09.1710 met Van der Hoeven Henricus, (°) Wespelaar 24.12.1680 (g. Petrus Van Rijmenant en Maeijcken Peters),

     Bouweleers Servatius, (°) Haacht 21.01.1686 (g. Vloebergh Servatius en Van Langendonck Catharina),

     Bauweleers Barbara, (°) Haacht 06.07.1688 (g. Van Langendonck Henricus en Van Aerscot Barbara n. Wouters Anna).

     2. Bouweleers Catharina, ° en + Haacht 03.05.1691 (g. Franciscus Thijs en Catharina Bruijnincx),

     Bouweleers Andreas, (°) Haacht 30.11.1693 (g. Brendonckx Andreas en Bouweleers Barbara),

     Bombeleers Catharina, (°) Haacht 03.05.1697 (g. Thijs Franciscus en Bruijnincx Catharina),

     Bauweleers Maria, (°) Haacht 17.03.1697 (g. Bruyndonckx Lambertus en Grouwen Maria),

     Bouweleers Elizabeth, (°) Haacht 25.01.1700 (g. Verhoeven Henricus en Van Boerkerken Elizabeth),

     Bauweleers Catharina, (°) Haacht 25.10.1702 (g. Gummarus Bruyndonckx en Catharina Tijss),

     Bauweleers Barbara, (°) Haacht 04.03.1705 (g. Bruijndonckx Gummarus n. Bruijndonckx Petrus en Bauweleers Barbara),

     Bauweleers Elisabeth Francisca, (°) Haacht 11.12.1709 (g. Bauweleers Franciscus en Bauweleers Elizabeth).

 


 

XI - Van der Hoeven - Verhoeven Hendrik (S1110), (°) ca. 1645 (niet H, Wak, Til, ...), x Wespelaar 26.07.1671 (g. Corneel Verbesselt en Stephanus Van der Hoeven) met Bauweleers Elisabeth (S1111), (°) Haacht 01.12.1647.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Hoeven - Verhoeven Hendrik.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Hoeven Lucia, X (S555), (°) Wespelaar 16.09.1673 (g. Daniel Grauwens en Lucia Godts),

 

Van der Hoeven Jacobus, (°) Wespelaar 08.10.1675 (g. Jacob De Grau en Anna Van Weesbeeck),

 

Van der Hoeven Franciscus, (°) (niet (wellicht ook Wespelaar) H, Mech, Kamp, DD, Til, Buk, Neder!, ErpsK, Steen, El, Bmb, R, Bon, VeltB, Humel, Hols, Wink, L, ), + Haacht 23.02.1747, x 1 (niet W, H, Wak, K, Wes, DD, Mech, Kamp, Heist, ) met Bruijnincx - Bruijndonckx Anna, x 2 (niet H, ) met Truijts Maria, x 3 ? met Anna Maria Bastiaense,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van der Hoeven Elisabeth, (°) Haacht 04.02.1709 (g. De Grauw Jacobus n. Cotem Hermannus en Bauweleers Elizabeth),

     x (niet H, ) met Anthonius Van Kleef, meesterbroodbakker en poorter in  Bergen-op-Zoom,    

     Van der Hoeven Catharina, (°) Haacht 11.03.1710 (g. Van der Hoeven Henricus en Susters Catharina),

     Van der Hoeven Franciscus Josephus, (°) Haacht 05.01.1712 (g. Bauweleers Franciscus n. Van der Linden Franciscus Josephus en Van der Hoeven Lucia),

     Van der Hoeven Lucia, (°) Haacht 10.05.1713 (g. Fondrij Andreas en Van der Hoeven Lucia),

     Van der Hoeve Franciscus, (°) Haacht 05.11.1714 (g. Bauweleers Franciscus en Van Laer Anna),

     Van der Hoeven Antonius, (°) Haacht 27.02.1716 (g. Van der Hoeven Henricus n. Van Achthoven Antonius en Bruijndonckx Anna Maria), soldaat,

     Van der Hoeven Henricus, (°) Haacht 17.10.1717 (g. Claess Henricus en Bauweleers Elizabeth n. Geens Catharina),

     Van der Hoeven Guilielmus, (°) Haacht 10.03.1719 (g. De Smedt Guilielmus en Bruijnedonckx Elizabeth),

     Van der Hoeven Christianus, (°) Haacht 23.08.1720 (g. Van Langendonck Christophorus en Van Langendonck Gasparina),

     2. Verhoeven (...hoenden) Cornelius Gerardus, (°) Haacht 22.02.1723 (g. Serneels Cornelius en Traeijts Anna),

     Vanderhoeven Anna Maria, (°) Haacht 25.10.1725 (g. Trouts Egidius en Bruijndonckx Maria),

     Verhoeven Joanna Maria, (°) Haacht 04.02.1728 (g. Goltfus Abrahamus Fredericus meier en Claes Joanna Maria),

     Vanderhoeven Joannes Franciscus, (°) Haacht 27.10.1731 (g. Vander Auderoij Franciscus en Claes Catharina),

 

Van der Hoeven Henricus, (°) Wespelaar 24.12.1680 (g. Petrus Van Rijmenant en Maeijcken Peters).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom