Voorouderlijst Aurogge Arnoldus                      

 

Aurocx, Aurocxs, Aurogge, ...

Mogelijk familienaam uit oude en Rocx.

 

Patroniem, knuffelnaam van de Germaanse voornaam Rutger,

of van de Germaanse voornaam Rocco, Roche (dit komende van hrôk wat weer roek of raaf betekent).

 

Of stamvormen van Auwerx, Owerckx, Ouwerx, Auwerij(c)kx, -yckx, Auwers, Hoewer(c)kx, Aurich

Familienaam uit de Oost-Friese plaatsnaam Aurich (in dit geval mogelijk van huurlingenafkomst en meegekomen met o.a. Van Lantrop).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - Aurogge Arnoldus (M), x met Anna Voghels.

 

R1628: Fo 294:
- 22 april 1492: Henricq Fijts nae doode Henricq zijns vaeders heeft ontfangen een huijs ende hof met een schure groot een half dm gelegen tot Rotselaer vercregen tegen Beatrix Vandenbosche ‎(Willem Vandenbosche)‎
- op dezelfde dag heeft Henrick Fijts het voors huis en hof opgedragen aan Henrick De Pelsmaker Reijniers sone oplast van een rinsgulden sjaers
- 20 sept 1534: Katlijne De Pelsmaker dochter wijlen Hendrick uit kracht van testament gemaeckt bij Hendrick De Pelsmaker x Margriete Van Kelfs heeft ontvangen een huis en hof ‎(die voeghdie, Hendrick De Keijser)‎ Jan Vogels als m+m doet eed van trouw
- 31 jan 1540: Stijl Van Brabant: heeft Jan Vogels de jonge na de dood van Kathlijn De Pelsmaker ontvangen tot behoef van hem en van Peeter, Anna ende Clemencia De Vogels de naerbeschreven goeden tusschen hen gedeylt te worden
- 13 juni 1588: Anthonis De Schrijnmaker zone Stevens heeft bij doode Jan Vogels te leene ontfangen tot behoef van hemself en van Gooris Aurogge zijns zwagers het voers huijs ende hof gelegen aen drij linden ‎(Hendrick De Neuter, Peeter Aurogs, Willem Brugmans)‎
- op dezelfde dag verkoopt Gooris Aurogge zijn deel aan Anthonis De Schrijmaker zijn zwager x Cathlijn Aurogge
- 23 aug 1604: ‎(Jan Fobelets)‎ Cath Aurogge we Anthonis De Schrijnmaker heeft na zijn dood te lene verheven tot behoef van Peeter De Witte haer zone het voers huijs en hof plach te zijn en nu boogaert
- 16 dec 1641: Adriaen Luijten x Barbara De Witte dochter Peeters heeft te leene verheven ..
- 19 april 1660: Wouter Van Aerschot verheft het voors half dm
- 16 maart 1688: Daniel Vercouteren x Barbara Van Aerschot dochter Wouters heeft verheven te zijn behoef en Philips De Neutre.
R1605 fo 11: 29 nov 1601:
Gooris Aurogge ende Catlijne Aurogge x Anthonis De Scrijnmaeckers verkopen een hofstadt groot ontrent de drije vd gelegen onder Rotselaer aende drije linden tusschen de Heerenstrate, derfgen Wouter De Keijsere, Claude Maschelier, aan Aert Van Aerschot x Maria Blanckaerts.
R1605 fo 101 ev: 18 sep 1605:
Verclaering gedaen bijde schepenen van Rotselaer
Opden xxvij septembris 1605 soo sijn gecompareert voor ons Andries Meeus ende Jan Van Haecht schepenen der baenderije van Rotselaer Jan De Schrijmaecker ter eendre ende Cathlijne Aurogge weduwe wijlen Anthoon De Schrijmaecker met bij & overstaende Jans Fobeleths haren tegenwoordighen man ende hebben met mindelijck tusschensprecken van rechtsgeleerden der stadt van Loven geaccordeert van alsulcken tocht als die voors. Cathelijne was hebben in & aen die hellicht van seker huijs ende block soo tselve gelegen is die heerlijckheijt van Rotselaer inde plaetse regenoten Jan Vranckx ter eender, de strate ter tweeder & Geert Gielis ter derder zijden, met noch twee plecken bempts doen daeraffgelegen int Hellichterbroeck groot een halff dachmael regenoten Sinte Digna autaer inde kercke van Sinte Geertruyden tot Loven ter eender den boonhoff ter tweeden & Huijbrecht Van Inthout ter derder zijden item noch aen een vierendeel bempts wesende gasthuijs helchtwinninge gelegen int Schipstal regenoten de Winge ter eender, Jan Fobelets ter ijre, derffgen Hendrick Van Cauter ter derder ende Isaack Van Panhuijs ter vierder zijden. ende mits de troubbelen & quaeden tijt deser inslantscher oirlogen vele bescheeden is verlooren gegaen soo heeft die voors. Jan De Schrijmaecker begeert & versoeckt van ons schepenen hieraff gemaeckt te worden tot bewaeringe zijner kinderen een bescht in behoirlijcken formen waermee Jan Fobelets hem present heeft gecousst. actum 19 octoberis 1605 present aende schepenen mijne mede gesellen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Aurogge Gregorius, ° ca. 1550, x 1 met Clemencien Vogels, x 2 met Maeyken Crabbeels,

 

Aurogge Catharina, XV.

 


 

XV - De Witte Hendrick (M19006), ° ca. 1540, x 1 met Anna Winnepennincx, x 2 met Catharina Aurogge (M). Deze x 2 met Anthonis De Schrijnmaker (fs Steven x Digna Van Winge) en x 3 met Jan sr Fobelets.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Witte Hendrick.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

En deze akte, waarin Claude Masquelier wordt vermeld als verwerver van een perceel land van ongeveer anderhalf dagmaal te Wezemaal, dat voordien eigendom was van Catharina Aurocxs dochter Arnoldus en haar man Henricus De Witte.  In de akte vernemen we ook dat Arnoldus, de vader van Catharina Aurocxs, gehuwd was met Anna Voghels.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7864, fol. 221r°, akte dd. 20 februari 1581.

Item, in presentia villici, etc(etera), Cathlijn Ourocx dochter wijlen Aerdts met consente ende overstaen(e) Henrick De Witte, heurs mans, heeft opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdeniss(e) een stuck lants, groot ontrent onderhalff dach(mael), ghelijck tzel(ve) gelegen is tot Wesemaele op Hulselaer Velt, reghen(oten) Willem Leys alias Van Gheele in iie. zijden., ... [n.v.], heur v(er)storven midts der afflijvicheyt van Anna Voghels, heurs moeders, soo sij v(er)cleerden, exp(osito) imp(ositus) Glaude Le Masquelir per mo(nitionem) jure et sat(is) dicti conjuges ind(ivisi)m obligant(es) et war(as) op sheeren recht, soo v(er)re de v(oor)s(chreve) goeden daer mede belast sijn, daeraff sij v(er)cleeren nyet te weeten tanquam prout, cor(am) Schoerbroot, Impens, febr(uar)ii xx.
 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Witte Anna, ° ca. 1570, x met Sebastianus Lechij, fs Mr Vranck Lechij en Catharina Van Crieckingen,

     Uit dit huwelijk:

     Lechij Elizabeth, (°) Rotselaar 02.11.1613 (g. Lechy Joannes en De Witte Elizabeth),  

 

2. De Witte - De Will Petrus, x (niet Rot, Wez, DD, ) met Foblets Maria, Bet+,

Uit dit huwelijk:

De Witte Adriana, (°) Rotselaar 04.05.1604 (g. Foblets Anthonius en Foblets Gertrudis), x Rotselaar 09.11.1625 (g. De Witte Petrus en Stoffels Petrus) met Van Nijverzeel Adrianus, x 2 Rotselaar 18.02.1642 (g. Mr Joannes Van Crieckinge en Stoffels Petrus) met Verheydt Heronimus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nijverzeel Joannes, (°) Rotselaar 14.09.1628 (g. Van Niverzeel Joannes en Daems Barbara),

     2. geen fii te Rot,

De Witte Maria, (°) Rotselaar 22.02.1607 (g. Stoffels Petrus en De Muysere Anna), x 1 Rotselaar 14.02.1638 (g. Stoffels Petrus en Lachey Godefridus n. Henricus) met Lachey Joannes, + Rotselaar 29.12.1663, x 2 Rotselaar 11.02.1640 (g. De Pelsmaecker Andreas en Luijtens Adrianus) met Willem Elskens, x 3 Rotselaar 03.03.1664 (g. Andreas Van de Put en Joannes Gillis) met Joannes Van de Putte,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lacheije Catharina, (°) Rotselaar 16.03.1639 (g. Bollin Balthazar en De Witt Catharina),

     2/3. geen fii te Rot,

De Witte Catharina, (°) Rotselaar 11.01.1609 (g. De Neutere Johannes en De Neutere Catharina), x Rotselaar 13.07.1625 (g. De Witte Petrus en Janssens Henricus n. Stoffels Petrus) met Van Hoegaerden Joannes , (°) (niet W!, Rot, Wez, Wes, K, H, Bet!, Beer!, P!, S, Wak, ),

     Uit dit huwelijk:

       Van Hoegaerde Joannes, x Werchter 08.08.1652 (g. Mag. Van Tongelen Arnoldus en Mag Joannes Schellekens)

     met Bosmans Adriana, (°) Werchter 07.03.1628 (g. Booghaert Walterus en Holemans Adrianus),

          Uit dit huwelijk:

          Van Hoegaerde Guilielmus, (°) Werchter 02.03.1653 (g. Guilielmus Boschmans en Barbara De Brier),

          Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 05.03.1656 (g. Adrianus Van Hoeygarden en Anna Janssens),

          x 1 Rotselaar 20.01.1683 (g. Amandus Claes en Christianus Van Hogaerden) met Maria Fannes, x 2 Rotselaar 20.02.1683

          (g. Adrianus Van den Broeck en Andreas Van Krickinghe) met Maria Vanden Brock (fa. Adrianus Vanden Broeck en

          Joanna Uyterhoeven), x 3 met Adriana Iwens,

               Uit dit huwelijk:

               1. Van Hoegaerden Barbara, (°) Rotselaar 02.11.1683 (g. Mandelburchs Arnoldus en Van Beneden Barbara),

               Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 09.01.1685 (g. Van Boesschot Petrus en Pasteels Maria),

               Van Hoegaerden Elisabeth, (°) Rotselaar 30.09.1686 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en

               Van Hoegaerden Maria n. Elisabeth Claes),

               Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.09.1688 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en en Claes Elisabeth),

               Van Hoegaerden Dijmphna, (°) Rotselaar 15.10.1691 (g. Broecmans Job n. Joannes Fannes en Van Inthout Dijmphna),

               2. Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 07.01.1695 (g. Van den Broeck Adrianus en Kemps Barbara),

               Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 06.04.1701 (g. Geens Andreas en Van Hougarden Maria fa Guilielmus),

               Van Hoegaerden Andreas, (°) Rotselaar 08.12.1707 (g. Van Aerschot Andreas en Janssens Joanna),

               3. Van Hoegaerden Elisabeth, (°) Rotselaar 12.07.1725 (g. Adrianus Van Hoogaerden en Elisabeth Van Aerschot),

               Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.10.1727 (g. Guilielmus Van Hooghaerden en Maria Vaems),

              Van Hoegaerden Anna, (°) Rotselaar 13.01.1731 (g. Petrus Van den Balck en Anna Kerst), + Rotselaar 24.01.1819,

               x Rotselaar 17.10.1752 (g. Petrus Meulemans en Joannes Hendrickx) met Hieronimus Cornelis, 

          Van Hoegaerden Antonius, (°) Werchter 10.02.1665 (g. Antonius Verrijt en Anna Van den Eynde),

          x Rotselaar 25.02.1688 (g. Adrianus Van Hoegaerden en Henricus Foblets) met Barbara Foblets, fa. Antoon en Anna Verbeumen,

               Uit dit huwelijk:

               Van Hoegaerden Barbara, (°) Rotselaar 15.04.1689 (g. Fobelets Jacobus en Kemps Barbara),

               Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 22.04.1691 (g. Van Hoegaerden Adrianus en Fobelets Maria),

     Van Hoegaerden Merten,

      Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 08.10.1636 (g. Foblets Guilielmus en De Witte Barbara),

     Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 26.02.1638 (g. Meeus Petrus en De Witt Maria),

     Van Hoegarden Barbara, (°) Rotselaar 02.12.1642 (g. Van Cauteren Daniel en De Brier Barbara),

     Van Hoegaerden Anna, (°) Rotselaar 03.03.1646 (g. Van Meerbeeck Henricus en Fobelets Anna).

De Witte Joannes, (°) Rotselaar 24.04.1611 (g. Van Haecht Joannes en Vanden Berge Margaretha), x Rotselaar 23.04.1653 (g. De Lacqueij Joannes en Geerts Joannes) met Boogaerts Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     De Wit Franciscus, (°) Rotselaar 18.02.1655 (g. Van Meerbeeck Maria n. Franciscus Bols en De Wit Catharina),

     De Witte Joannes, (°) Rotselaar 05.03.1656 (g. Vande Putte Joannes en De Witte Maria),

     De Witte Christophorus, (°) Wakkerzeel 06.09.1657 (g. De Witte Christophorus en Weltens Anna),

     De Witte Michael, (°) Wakkerzeel 08.09.1658 (g. Vander Meulen Michael en Van Meerbeeck Maria), 

     De Witt Joanna, (°) Wakkerzeel 18.01.1660 (g. Lenaerts Joannes en Fobelets Elizabeth),

     De Witte Anthonius, (°) Wakkerzeel 10.11.1661 burg. op Rotselaar (g. Verreijt Anthonius en Stroobants Catharina),

De Witte Martina, (°) Rotselaar 29.11.1613 (g. Van Eynde Joannes en Machiels Martina), x (niet Rot, Wez, ) met Verheyden Walterus, verhuizen naar Antwerpen,

De Witte Anna, (°) Rotselaar 13.12.1615 (g. Stoffels Anthonius en Bosmans Anna),

De Witte Margaretha, x Rotselaar 19.10.1649 (g. Bloems Hermannus en Oliviers Martinus/De Raeijmaker Arnoldus) met Van Beneden Guilhelmus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Beneden Joannes, (°) Rotselaar 15.08.1650 (g. Van Hoegaerden Joannes en Van Meerbeeck Catharina), 

     Van Beneden Adrianus, (°) Rotselaar 29.11.1653 (g. Van Hoegaerden Adrianus enVan Meerbeeck Arnoldus),

     Van Beneden Barbara, (°) Rotselaar 19.10.1656 (g. Vande Rijn Joannes en Van Aerschot Barbara), 

     Van Beneden Guilhelmus, (°) Rotselaar 10.03.1659 (g. Van de Ruis (?) Joannes n. Guilhelmus Van Arschot en Merdael Maria),

     Van Beneden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.02.1661 (g. Van Meerbeeck Guilielmus en De Wit Adriana), 

De Witte Barbara, (°) Rotselaar 29.10.1617 (g. ... Thomas en De Witte Maria), x 1 Rotselaar 11.02.1637 (g. De Bruene? Franciscus en Vertrayen Ludovicus) met Hollands Joannes, x 2 Rotselaar 04.10.1639 (g. Van Vlasselaer Henricus en Zegers Michael) met Luytens Adrianus,

Uit dit huwelijk:

1. Hollants Maria, (°) Rotselaar 12.01.1639 (g. Vudincx Michael en Stas Maria),

2. Luijten Adrianus, (°) Werchter 08.07.1640 (g. Machiels Egidius en Luijten Anna),

Luijten Martinus, (°) Werchter 25.09.1641 (g. Stroobants Henricus en Van Hoegaerden Catharina),

Luijten Michael, (°) Werchter 25.09.1641 (g. Segers Michael en Aerts Elisabeth),

Luijten Guielmus, (°) Werchter 11.11.1643 (g. Eskens Guielmus en Goris Magdalena),

Luijten Catharina, (°) Werchter 10.03.1645 (g. Coens Guilelmus en Vermijlen Catharina),

Luijten Joannes, (°) Werchter 31.12.1647 (g. Luijten Nicolaus n. Van Hoegaerden Joannes en Zegers Catharina),

Luijten Catharina, (°) Werchter 04.09.1650 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Luijten Nicolaus en De Wit Catharina),

 

De Witte Jaspar, x (niet Rot, ) met Vanden Berge Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Adrianus,  

     De Witte Goris,  

     De Witte Joannes,  

     De Witte Petrus,  

     De Witte Catharina,

     De Witte Anna, 

     De Witte Maria, (°) Rotselaar 08.11.1611 (g. De Witte Petrus en Schellens Elizabeth),

 

 De Witte Maria, XIV (M9503).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom