Voorouderlijst Anthonis Joannes
 

 

Anthonis, Anteunis, Antheunis, Theunis, Teunis,...

Patroniem uit de Latijnse/Griekse heiligennaam Antonius.

 


 

XIII - Anthonis ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Anthonis Hendrik, molenaar, ° ca. 1570, x met Margareta Vandenbroeck,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Jakob Van Horick alias Vandesande met proc van Peeter De Jonge wijlen Hendriksone met Mathijs De Gent x Maria De Jonge, de achtergelaten kinderen wijlen Jacomijne De Jonge ‎(schepenen van Halle ende vierschaer van Beveren)‎ hebben verkocht aan Hendrik Anthonis molder x Margriete Vandenbroecke zijn wijf hun deel en actie hen competerende in een stuk land gelegen aan de Spickelenberg.
KB1165: Fo 86v: 27 okt 1628:
Elisabeth Vandenbrande wijlen Anthonisdochter daer moeder af was Elisabeth Gaudeys, x Pauwels Troukens hebben verkocht aan Hendrik Anthonis doude molder een parceel lant in de Cassetraet.
Tgoed vercregen als erfgenaam van wijlen Anthonis Vandenbrande x Elisabeth Parleijs
.

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Henricus, x met Catharina Daems,  fii in Werchter, gezin bij Daems,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 157v: 3 mrt 1632:
Joiffr Johanna Van Steynemolen we Jan De Jonge woonende In den Ingel binnen Mechelen etc verkopen aan Hendrik Anthonis de jonge, molder, x Cathelijne Daems de drij vijfde delen in een pleksken lant nu een hofstede aenden Spickelenbergh daerinne Jan Lachie een deel is competerende.
KB1165: Fo 221: 27 jun 1639:
Anneken Bols we Jan Lechije verklaart dat den voors Jan Lachije in sijn leven hadde vercocht aan Hendrik Anthonis molder voor de tochte ende sijn kinderen behouden van Cathelijn Daems voor de protp 67 roeden land gelegen op den Spickelenberg.
Aarschot 6887/2 Betekom/Baal: 30 mrt 1640:
Jacques Vercalsteren sone Paschier x Enneken Lintermans wesende sijn vrouwe absent verkopen het achtste paert in thien dm lants te Betekom aen Henrick Antonis x Paschijnken Aerts.
R1618/ 1: jaergedinge 9 jan 1647:
Man & momboir van Maria Van ‎(Hove)‎ sr Adriaen Vandenschriek aenre vs Hendrik Antheunis
Tot betalinge van twee jaeren bempthuere.
AVT1: 29 dec 1652:
Peeter Vermeijlen verkoopt aan Hendrik Anthonis een dm bempt op Cruis.

Betekom 5830: rekeningen 1643:
Costen Henricus Anthonis
- item den lesten januarij negen soldaten van Lier elck gedroncken ij potten bier en om drij st vier gestockt
- item den selven dag eenen foijrier vanden commissaris generael ende noch eenen soldaet getapt potten bier en een pint haver
- item den selven heeft gedaen aende capiteyn heer Steenbergh eenen pot rapsaet
- item den selven heeft den lesten feb seven peert ruyters gegeven cost & dranck & hoeij & haver die peerden ende noch vijf te voet oock gegeven costen dranck ende hebben gedroncken negen vanen en een half
- item den 5 april soo heeft ten huijse van selve ix soldaten van sichen elck gedroncken twee potten biers ende hebben gehadt elck eenen maeltijt
- item den 16 junij aen xij soldaten van Aerschot getapt acht potten bier en anderhalf pont Hollantschen kese.

     Anthonis Cornelia, x met Adrianus Wouters,

     Anthonis Lucia, x met Joannes Ven, fii in Keerbergen bij Ven,

 

Anthonis Joannes, XII (S2608 + S3888).

 


 

XII - Anthonis Joannes (S2608 + S3888), W+, Bet+, Kamp+, ° ca. 1570, x (niet Bet, Heist, W, ) met Van der/n Daele Magdalena (S2609 + S3889), deze x 2 (niet Bet, S, L, ) met Nys ?

 

Met dank aan Karel Lemmens: Leengoederen van Schriek en Grootlo.

Achttiende perceel, wederhelft van Peertseussel:

29.04.1557: Aert De Winter bij cope van Simon Van Calster x Joanna Van Voesdonck.

30.05.1569: zijn zoon Aert De Winter na + vader.

16.06.1599: zijn dochter Heylwis sWinters x Jan Van Dale na + vader. Haar broer Aert De Winter is reeds meer dan 20 j. absent, buytenlants zonder tydinge, dus houdende voor dood.

Eenentwintigste perceel, het Eekhovengoed:

29.04.1557: Aert De Winter bij coope van Simon Van Calster Peterssone x Joanna Van Voesdonck.

30.05.1569: zijn zoon Aert De Winter in broederlijke en zusterlijke rechten na + vader.

24.05.1614: zijn zuster Heylwig De Winter, we Jan Van den Dale, na + broer.

Splitsing:

art. I: 2 bunder regenotende Langestraat en Wuytstraat:

08.01.1622: haar zoon Jan Van den Dale na + moeder.

art II: regenotende Langstraat en Peertstraat:

08.01.1622: Magdaleen Van den Dale x Jan Antonis na + moeder met als sterfman haar zoontje Willem Antonis 7 j.

Tweeëntwintigste perceel, Het Eekhovenbos:

29.04.1557: Aert De Winter Andriessone bij coope van Joanna Van Voesdonck, echtg. Simon Van Calster.

30.05.1569: zijn zoon Aert De Winter in broederlijke en zusterlijke rechten na + vader.

24.05.1616: zijn zuster Heylwig De Winter, we Jan Van den Dale, na + broer.

08.01.1622: haar dochter Magdaleen Van Dale x Jan Antonis na + moeder.

Splitsing:

art I:

03.09.1650: haar zoon Jan Nys van Lier.

Vierentwintigste perceel, het Eekhovenbos:

29.04.1557: Aert De Winter Andriessone bij coope van Simon Van Calster x Joanna Van Voesdonck.

30.05.1569: zijn zoon Aert De Winter in broederlijke en zusterlijke rechten na + vader.

24.05.1616: zijn zuster Heylwig De Winter, we Jan Van den Dale, na + broer.

08.01.1622: haar dochter Magdaleen Van Dale x Jan Antonis na + moeder.

05.09.1654: haar zoon Jan Nys van Lier.

 

Uit dit huwelijk: er zijn geen andere fii te Bet, W,

 

1. Anthonis Barbara, ° ca. 1600,

 

Anthonis Maria, ° ca. 1610, x (niet Bet, K, ) met Jan Aerts,

 

Anthonis (Teunis) Adrianus, XI (S1304 + S1944), (°) Betekom 19.06.1612 (g. Adrianus Smets en Elisabeth Nijs),

 

Antonis Willem, ° 1615,

 

2. Nys Jan, wonend Lier 1654.

 


 

XI - Teunis (Teunens - Theunis - Theunens) Adrianus (S1304 + S1944), (°) Betekom 19.06.1612 (g. Adrianus Smets en Elisabeth Nijs), x 1 (niet Bet, W, ) met Van Hoegaerden Anna, x 2 Werchter 22.08.1652 (g. Van Tongelen Arnoldus en Mr Schellekens Joannes) met Vanden Brande (Brandt) Catharina (S1305 + S1945), (°) (niet H, S, W!, Bet, Beer, K?, Rot, B!, P! +, Heist, Wes, Kamp, Berg, Perk, Wak, Wez, Til, Buk, Hols, Kamp, Wink, Wil!, Herent!, Wink, VeltB!, StPR, Nieuwr, Hols, ).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Wer1849/ 2 fFo 27v: 12 jan 1655:
Adriaen Antheunis wn Anneken Van Hoegaerden heeft alhier in plaetse van borgtochte ende cautie gestelt ende verbonden ter behoeve vanden h geest ende dorpe van Werchter alsulcken somme van 300 gls capitael als van hem berustende zijn in handen van Jan Calstermans.

Wer5834: 16 nov 1655:
Conditie ende voorwaerde daerop men van wegens Jan Smets, Peeter Janssens ende Guilliam ‎(later vervangen door Joos)‎ Van Langendonck als wettige momboirs van de kinderen en erfgen van wijlen Jacques Smets ende Willem Swerts daer resp moeder van was Maria Van Langendonck, sal coomen te vercoopen huijs & hof mette lande daeraen groot ontrent die vijf dagmaelen gelegen onder Werchter tot Winbraecken
op den derden sitdag gehouden den 16 nov 1655 heeft Adriaen Anthonis de slach genomen om & uijt 500 gl eens ende stelt boven dordinarische hoogen noch 25 hoogher ende sceyt er mede aff, Peeter Wouters daeraff stelte noch twelf, Lauwereys Wouters noch drije ende die keerse ontsteken sijnde is op deselve vuijtgegeven ter presentie van Jan Bruijnincx en Abraham Ricx ende Jan Gobbeleijns schepenen Werchter.

Wer1849 fo 109: 11 mei 1660:
S+D tusschen Henrick Caslit ter eenre ende die kinderen Jan Van Gele ende Adriaen Theunis ter ijr zijden
- Jan Van Gele als v+m van zijn kinderen behouden van wijle Cathleijn Van Hoegaerden ende Adriaen Theunis als v+m van zijn zone Jan behouden van wijlen Anna Van Hoegaerden dochters wijlen Cornelis ter dese geasst met Peeter Van Hoegaerden hunnen moederlijcken oudt oom & momboir ter eenre,
- Hendrik Van Hoegaerden geasst bij Jan Cammaerts als moederlijck oudt oom a& momboir van Hendrik Kaslet ‎(?)‎ zone Christiaens daer moeder af was Anna Van Hove dochter wijlen Wilms x Anna Van Hoegaerden ter andere zijden.

Wer1849/2: Fo 209v (17 maart 1664):

Jan Vermijlen wn wijlen Adriana Van Tongelen ten overstaen van Librecht Vermijlen ende Peeter Van Tongelen als wettige momboirs van zijne minderjarige kinderen behouden van de voors Adriana Van Tongelen zij ierste huijsvrouwe was verkoopt drij dm land te Veldonck aan Adriaen Theunis.

Wer1849/2: Fo 213v (6 mei 1664):

Adriaen Theunis heeft opgedragen bij titel van vernaerderinge aan Wilm Willems x Barbara Vermijlen drij dm lands tot Veldonck als den voors transportant op 17 maart ll vercregen had tegen Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen ten overstaen van Librecht Vermijlen met Peeter Van Tongelen als momboirs van sijne kinderen behouden van sijne huijsvrouwe saliger ...

Wer1849/2: Fo 216 (23 sept 1664):

Jan Vermijlen wn Adriana Van Tongelen met Librecht Vermijlen ende Peeter Van Tongelen als wettige momboirs van zijne minderjarige kinderen, verkoopt aan Adriaen Antheunis huis en hof tot Veldonck groot een dm (met een rente aan Antoon Van Langendonck tot Rotselaer)

Fo 216v: borgtocht Adriaen Antheunis voor den H Geest van Werchter.

AVT1: 14 mei 1667:
Adriaen Theunis verklaart voldaan te zijn van Jan Castermans van 200 gl capitaels.
AVT3: 2 juli 1685:
Adriaen Antonis uit ‎(eusel? of ersele land van Grimbergen?)‎ verklaart dat comende in den huijse van Jan Verseun.
AVT3: 27 okt 1685:
Cathlijn Vandenbrande we Adriaen Theunis uit Werchter heeft bekend dat nu over vijf jaer geleden haeren sone Peeter Theunis geconsidereert hare armoede hadde gecocht eene coije van haer die zij gedurende vijf jaar heeft onderhouden
, nu Peeter Theunis is gehuwd ende geirne soude huijshouden soo its dat den selven die vs coije is voor hem nemende als maer hebbende voorde voors vijf jaeren die selve coije geleent aen zijne moedere.

AVT4: 24 juli 1694:

Hendrik en Cornelis Antonis gebroeders verklaren dat nu geleden ontrent een jaar 29 jl 1693 ll als de legers hadde geslagen bij landen dat alsdoen alhier comende een leger 3 regimenten te peerde volck met meer ander ruyters hebben ... dat door de ruiters gelijck men can oordelen dat het cooren in hoope staende opt lant gen Permichiells lants veel cooren hopen waren wegh gedragen ende genomen geworden – eerste C woont hier en tweede C was knecht bij Hendrik De Keijser op hetzelfde land.

Gilies De Cock en Hendrik Ver... verklaren dat bij Michiel Heijligen veel hout is afgekapt door ... volken alhier gelogeert.
 

Uit dit huwelijk:

 

1. Teunis Joannes, (°) Werchter 16.02.1645 (g. Van Dael Joannes en Serneels Catharina),

 

Teunis Guilielmus, (°) Werchter 10.02.1648 (g. Anteunis Guilielmus en Van Calster Maria),

 

2. Theunis Henricus, (°) Werchter 26.06.1652 - ill. (g. Verstraten Joannes nomine Stroomans Henricus en Van Esche Barbara),

 

Teunis Petrus, (°) Werchter 01.01.1655 (g. Teunis Petrus en Verlee Catharina), x (niet W, ) met Barbara Verhoeven,

     Uit dit huwelijk:

     Antonis Cornelius, (°) Werchter 06.08.1686 (g. Cornelius Antonis en Joanna Verhoeven n. Van den Bran ...),

     Antonis Margaretha, (°) Werchter 30.09.1688 (g. Henricus Antonis en Margaretha Antonis),

     Teunis Joannes Henricus, (°) Werchter 08.03.1691 (g. Joannes Vermost en Catharina Anthonis), x Werchter 12.10.1726 (g. Joannes Geens en Petrus Geens) met Maria Guens,

 

Teunens Joanna, (°) Werchter 07.01.1658 (g. Kannaerts Joannes en Vermost Anna), x Werchter 30.05.1685 (g. Van Roost Cornelius en Crabbe Petrus) met Van Geel Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, B, Rot, S, K, H,

     Van Geel Anna, (°) Werchter 30.09.1691 (g. Van Geel Cornelius en Vermeulen Joanna n. Luyten Anna),

     Van Geel Cornelius, (°) Werchter 26.03.1694 (g. Anthonis Cornelius en Van Geel Barbara),

     Van Geel Adrianus, (°) Werchter 06.06.1696 (g. Crabbe Adrianus en Docx Maria),

 

Teunis Margarita, (°) Werchter 24.04.1661 (g. Vermost Joannes en Cerneels Margarita),

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat 

LTS: nr 18: 18 maart 1721:

- Cornelis Van Geel sone Peeters voor hem en voor zijn broers en zussen

- Hendrick Anthonis

- Nicolas Huijsmans

- Cornelis Anthonis

- den voors Hendrik Anthonis beneffens Lenaert Lambair als momboirs van de kinderen van wijlen Jan Lambeir ende Cornelis Anthonis

om alle geschillen over het derde paert van een half bunder land gelegen onder Bael op te lossen op de C verstorven na de dood van wijlen Margarita Anthonis …

 

Theunens Catharina, (°) Werchter 19.09.1663 (g. Thijs Joannes nomine Castermans Joannes en Castermans Catharina), x Werchter 12.04.1695 (g. Brughmans Gaspar en Van Roost Arnoldus) met Lambert - Lembrechts Joannes (S450), (°) Werchter 18.08.1669 (g. Janssens Joannes en ...), hij x 2 Werchter 07.11.1708 (g. Egidius De Cock en Arnoldus Van Houtvinck) met Van Aertvinck Joanna (S451), (°) Werchter 08.02.1690 (g. Janssens Libertus en Smets Joanna), + Werchter 24.12.1761.

     Uit dit huwelijk:

     1. Lambrechs Joanna, (°) Werchter 20.02.1696 (g. Egrix Arnoldus en Lambrechts Joanna),

     Lambrechtx Leonardus, (°) Werchter 25.12.1699 (g. Lambrechtx Leonardus en De Witt Catharina),

     Lambert Maria, (°) Werchter 27.06.1708 (g. Lambert Geraert en Peeters Maria),

     2. Lambrechs Catharina, (°) Werchter 06.06.1710 (g. Van Hautvinck Arnoldus en Impens Catharina),

     Lambreghs Theresia, (°) Werchter 06.10.1712 (g. Lambreghts Joannes en Van Uijtvinck Theresia),

     Lambrechts Maria, VIII, (S225), (°) Werchter 30.10.1714 (g. De Raijmaekers Petrus en De Raijmaekers Maria),

     Lambreghs Anna, (°) Werchter 19.06.1717 (g. Raijmaekers Guilielmus en Anna Van Uitvinck), + voor 4/1719,

     Lambrechs Anna, (°) Werchter 05.04.1719 (g. Faijaerts Martinus en Anna Van Hautvinck), + Werchter 23.11.1791, x Werchter 07.04.1750 met

     Petrus Van Hoegaerden, (°) Werchter 13.01.1720 (g. Petrus Vervloesem en Elisabeth Holemans), + Werchter 18.10.1791, fs Joannes en Catharina Holemans,

     Lambrechs Christina, (°) Werchter 08.01.1723 (g. Van Houtvinck Joannes en Boets (Bols) Cristina),

     Lambrechs Joannes Baptista, (°) Werchter 24.06.1724 (g. Theijs Joannes Baptist en Van Hautvinck Barbara), + Werchter 24.09.1743,

     Lambrechs Adrianus, (°) Werchter 20.05.1729 (g. Van Geel Adrianus en De Raemaeker Barbara).

 

Theunens Franciscus, (°) Werchter 19.09.1663 (g. Vermost Franciscus en Van Hoegaerden Joanna),

 

Theunis Maria, (°) Werchter 26.01.1666 (g. De Meyer Cornelius en en Van Geel Maria),

 

Teunis Cornelius, X (S652 + S972), (°) Werchter 10.04.1667 (g. Vermost Cornelius en Van Esch Anna).

 


 

X - Anthonis (Anthonij - Teunis) Cornelius (S652 + S972), (°) Werchter 10.04.1667 (g. Vermost Cornelius en Van Esch Anna), + Werchter 09.12.1713, x Werchter 26.06.1694 (g. Anthonis Henricus en Petrus Van Geel) met Docx (Dox) Maria (S653 + S973), (°) Werchter 27.02.1673 (g. De Beun Maria nomine fratris sui Vande Beun Joannes en Peeten Maria).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat 

GF4: Nr 28: 7 dec 1708:

Cornelis Antonis x Maria Docx ingesetenen uit Werchter, item Philips Van Haecht out (55 jr), slachter in Werchter hebben verklaard dat Hendrik Antonis op vrijdag voor sinxen deser jaere 1708 heeft gearbeijdt voor de voors ierste C & onder andere discourse soo heeft den voors Cornelis spreeckende van het proces tgene Norbert Van Gorp in mediatis successeur wijlen Remigius Schrens hadde geintenteert voor de voors bancke van Wechter tegens Jaspar Bruggemans om te hebben betalinge …

Fo 259v: 1716:

Erffelijcke rente van 350 gl ten behoeve van de kinderen ende erfgen van Cornelis Anthonis x Maria Docx – lenen van Jan De Meijer.

VDS: 2 juli 1716:

Cornelis Anthonis verhuurt aan Jan Thys huis en hof gelegen in Werchter.

LTS: 18 maart 1719:

Cornelis Anthonis verhuurt aan Jan Thys zijn huis en hof in Veldonck.

LTS: 19 sept 1720:

Cornelis Anthonis heeft ontvangen van Philippus Jacobus Vloeberghs de som van 100 gl.

 

Uit dit huwelijk:

 

Anthonis Joanna Maria, (°) Werchter 21.04.1695 (g. Maerschalck Nicolaus en Anthonis Joanna),

 

Anthonij Joannes, (°) Werchter 16.12.1698 (g. Maerschalck Nicolaus nomine Neijs Joannes en Meerkens Anna), x Werchter 12.10.1726 (g. Geens Joannes en Geens Petrus) met Geens Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Teunis Barbara, (°) Werchter 15.09.1727 (g. Teunis Petrus en Wauters Barbara),

     Anthonis Franciscus, (°) Werchter 21.04.1730 (g. Geens Franciscus en Anthonis Joanna),

 

Anthonis Catharina, (°) Werchter 21.12.1700 (g. Verbinnen Catharina en Lamberti Joannes),

 

Anthonis Petrus, IX (S326 + S486), (°) Werchter 20.11.1704 (g. Van Geel Petrus en Verbinnen Catharina),

 

Teunis Cornelius, (°) Werchter 16.02.1708 (g. Verhaegen Cornelius en Crispijn Maria).

 


 

IX - Anthonis Petrus (S326 + S486), (°) Werchter 20.11.1704 (g. Van Geel Petrus en Verbinnen Catharina), + Werchter 17.11.1751, x Werchter 30.08.1729 met De Jonghe Elisabetha (S325 + S487), (°) Werchter 29.08.1703 (g. Gummarus Ver Elst en Elijsabetha Van Riet), + Werchter 30.06.1758.

 

Uit dit huwelijk:

 

Anthonis Barbara, (°) Werchter 10.09.1729 (g. Joannes Anthonis en Barbara De Jonge), + Werchter 10.02.1802, x Werchter 11.05.1756 met Uijterhoeven Anthonius, (°) Werchter 04.12.1719 (g. Anthonius Uijterhoeven en Elisabeth Boets), + Werchter 18.01.1807, fs Petrus en Maria Van Hoegaerde,

     Uit dit huwelijk: 

     Uijterhoeven Joannes Baptista, (°) Werchter 16.04.1757 (g. Joannes Baptista Uijterhoeven en Anna Catharina Anthonis),

     Uijterhoeven Maria Elisabeth, (°) Werchter 27.09.1758 (g. Joannes Verswijveren en Elisabeth Dejonghe),

     Uijterhoeven Joanna, (°) Werchter 11.11.1760 (g. Adrianus Scherens en Joanna Anthonis),

     x Werchter 17.01.1792 (g. Cornelius Brugmans en Antonius Uijterhoeven) met Guilielmus Vervoort,

     (°) Werchter 04.09.1750 (g. Guilielmus Vervoort en Catharina Van Geel) + Werchter 04.06.1828, fs Joannes Vervoert en Anna Van Espen,

     Uijterhoeven Henricus, (°) Werchter 20.12.1762 (g. Henricus Butkens vulgo Geeraerts en Maria Verhoeven),

     Uijterhoeven Guilielmus, (°) Werchter 07.10.1764 (g. Guilielmus Verhoeven en Elisabeth Eggers),

     Uijterhoeven Anna Catharina, (°) Werchter 12.08.1767 (g. Petrus Anthonis en Anna Catharina Fonderie),

     Uijterhoeven Joanna Maria, (°) Werchter 02.02.1771 (g. Martinus Mertens en Joanna Vanreel),

     Uijterhoeven Catharina Theresia, (°) Werchter 31.08.1773 (g. Egidius Borchlevens en Catharina Sneijers),

 

Anthonis Anna Catharina, (°) Werchter 10.09.1731 (g. Cornelius Anthonis en Anna De Jonge), + Werchter 08.04.1798, x Werchter 26.07.1761 met Borghlevens Egidius, (°) Werchter 07.08.1733 (g. Egidius Servrancx en Maria Gorts), + Werchter 03.12.1814,

fs Adrianus en Elisabeth Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Borghlevens Joannes Baptista, (°) Werchter 26.01.1762 (g. Joannes Verswijveren en Maria Borghlevens, + W 30.01.1774,

     Borghlevens Petrus, (°) Werchter 18.06.1763 (g. Joannes t'Servranckx n. Petrus Borghlevens en Anna Maria Van den Broeck), + Werchter 18.09.1832,

     x Werchter 19.05.1787 (g. Egidius Borghlevens en Anna Catharina Van Eijcken) met Elisabeth Janssens, fa Joannes en Anna Catharina Van Eijcken),

     Borghlevens Joanna Catharina, (°) Werchter 10.05.1765 (g. Josephus Anthonis en Joanna Dejonghe), + W 19.06.1765,

     Borghlevens Joanna Catharina, (°) Werchter 12.03.1767 (g. Adrianus Mesmaeckers en Joanna Anthonis), + W 09.04.1769,

     Borghlevens Henricus, (°) Werchter 04.08.1768 (g. Henricus Vangeel en Anna Catharina Van Geel),

     x Werchter 12.07.1793 (g. Egidius Borghlevens en Petrus Faijaerts) met Joanna Maria Faijaerts, + Werchter 12.07.1793, fa Petrus en Maria Anna Mariamé,

     Borghlevens Petrus Anthonius, (°) Werchter 22.02.1771 (g. Petrus Antonius Smeulders en Maria Van Gele),

     Borghlevens Anna Catharina, (°) Werchter 02.03.1773 (g. Cornelius Peeters en Anna Catharina t'Servranckx),

 

Anthonis Maria, (°) Werchter 09.06.1734 (g. Adrianus Van Gheel en Maria Smets loco Marae Van Beersel), + voor 08.1735,

 

Anthonis (Anna) Maria, VIII (S163 + S243), (°) Werchter 14.08.1735 (g. Franciscus Van Tongelen en Maria Van Gheel),

 

Anthonis Joanna, (°) Werchter 16.11.1737 (g. Joannes Baptista De Jonghe en Joanna Wens), x Werchter 08.08.1759 met Verswijveren Joannes, ex Elewijt, + Werchter 08.03.1768,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijveren Anna Catharina, (°) Werchter 17.03.1761 (g. Petrus Poortmans en Anna Catharina Anthonis), + Werchter 19.03.1765,

     Verswijveren Joannes Baptista, (°) Werchter 11.12.1762 (g. Joannes Baptista Uijterhoeven en Petronilla Fonderie),

     Verswijveren Petrus, (°) Werchter 22.11.1765 (g. Petrus Anthonis en Clara Van Camp), ongehuwd, + Werchter 08.08.1786,

 

Anthonis Josephus, (°) Werchter 19.09.1739 (g. Isaac De Jonghe en Catharina Van Gheel),

 

Anthonis Petrus, (°) Werchter 18.07.1742 (g. Petrus Goris en Catharina Van Casteren), + Werchter 26.03.1788, x Werchter 26.05.1771 met Lembrechts Maria, (°) Werchter 05.10.1739 (g. Carolus Verbeck en Maria Lembrechts), fa Antonius en Joanna Werqui,

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Joannes Baptista, (°) Werchter 13.02.1771 (g. Joannes Smeulders en Anna Catharina Verbeeck), + W 15.02.1771,

     Anthonis Anna Catharina, (°) Werchter 12.03.1772 (g. Egidius Borghlevens en Anna Catharina Verbeeck),

     Anthonis Henricus, landbouwer, (°) Werchter 12.03.1774 (g. Henricus Dewijngaert en Barbara Anthonis), + Rotselaar 27.11.1825,

     x Rotselaar 09.11.1803 met Maria Elisabeth Stuckers, ° Rotselaar 18.01.1777 (g. Franciscus Hemeleers en

     Maria Elisabeth Heli), fa Joannes en Anna Van Eijck alias Van Cleijnenbreugel),

     Anthonis Anna Maria, (°) Werchter 07.11.1776 (g. Joannes Baptista Uijterhoeven en Maria Petronilla Peeters),

     Anthonis Joanna, ° Werchter 07.02.1779 (g. Joannes Baptista Peeters en Joanna Anthonis),

     Anthonis Petrus Anthonius, ° Werchter 19.10.1781 (g. Petrus Borghlevens en Maria Catharina Faijaerts),

 

Anthonis Cornelius, (°) Werchter 23.11.1745 (g. Cornelius Gods en Barbara Anthonis), x Werchter ...01.1769 met Joly Maria, geen fii te W,

 


 

VIII - Buttekens (Geeraerts - Butcens) Henricus (S162 + S242), (°) Werchter  01.06.1732 (g. Cornelius Lambert en Adriana Verbinnen), + Werchter 10.10.1781, x Werchter 27.06.1758 met Anthonis Anna Maria (S163 + S243), (°) Werchter 14.08.1735 (g. Franciscus Van Tongelen en Maria Van Gheel), + Werchter 11.09.1782, deze x 2 Werchter 27.08.1782 (g. Joannes Geeraerts en Guilielmus Stroobans) met Faijaerts Henricus (dit huwelijk wellicht kinderloos).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geeraerts Joannes Baptista, (°) Werchter 04.11.1758 (g. Joannes Geeraerts en Anna Catharina Anthonis),

 

Geeraerts (Buttekens) Maria Catharina, VII (S81 + S120), (°) Werchter 10.05.1761(g. Josephus Anthonis en Maria  Van Tongelen),

 

Butkens vulgo Geeraerts Antonius, (°) Werchter 15.09.1763 (g. Anthonius Uijterhoeven en Maria Wouters), x (niet W, ) met Anna Catharina Van Espen, (°) Werchter 21.02.1773 (g. Guilielmus Van Espen en Anna Vanespen), fa Anthonius en Elisabeth Van Craesbeeck),

     Uit dit huwelijk:

     Geeraerts Joannes Baptista, (°) Werchter Tremelo 01.07.1795 (g. Joannes Baptist Jacobs en Elisabeth Van Craesbeeck),

     Geeraerts Frans, (°) Schriek 04.10.1797 (g. Peter Frans Swiggers en Anna Maria Goris),

     Geeraerts alias Butkens Anna Maria, (°) Werchter Trem. 20.04.1800 (g. Petrus Geeraerts alias Butkens en Maria Van Hespen),

     Geeraerts Joanna, ° Werchter 18.10.1802 (g. Cornelius Van Hespen en Joanna Geeraerts alias Butkens),

     Geeraerts alias Butkens Norbertus, ° Werchter 29.06.1805 (g. Adrianus Vervloet en Catharina Geeraerts),

     Geeraerts alias Buttekens Joannes Josephus, ° Werchter 24.09.1807 (g. Joannes Baptista Claes en Anna Maria Aché),

     Geeraerts alias Buttekens Angelina, ° Werchter 12.04.1811,

     Geeraerts alias Buttekens Theresia, ° Werchter 06.07.1816 (g. Franciscus Geeraerts en Joanna Van Espen),

 

Butkens vulgo Geeraerts Barbara, (°) Werchter 07.03.1766 (g. Guilielmus Faijaerts en Barbara Anthonis), x Keerbergen 07.01.1795 (g. Joannes Swiggers en Gommarus Spruijt) met Petrus Franciscus Swiggers, (°) Keerbergen 06.11.1773, landbouwer, fs Joannes en Maria Schrijns,

     Uit dit huwelijk:

     Swiggers Maria, (°) Keerbergen 19.12.1795 (g. Anthonius Geeraerts en Maria Schrijns),

     Swiggers Henricus, ° Keerbergen 22.09.1798 (g. Henricus Geeraerts en Elisabeth Swiggers), x met Elisabeth Verstraeten,

     Swiggers Jacques, ° Keerbergen 27.12.1801,

     Swiggers Petrus, ° Keerbergen 1804,

     Swiggers Petronella, ° Keerbergen 01.01.1805,

     Swiggers Petrus, ° Keerbergen 30.10.1808, landbouwer, + Keerbergen 09.03.1831,

 

Butkens vulgo Geeraerts Petrus Franciscus, (°) Werchter 06.09.1768 (g. Petrus Anthonis en Anna Faijaerts),

 

proles Geeraerts, (°) en + Werchter 16.08.1771,

 

Butkens alias Geeraerts Joannes Franciscus, (°) Werchter 02.11.1772 (g. Joannes Baptist Faijaerts en Anna Barbara Boogaerts),

 

Geeraerts alias Butekens Henricus, (°) Werchter 31.12.1775 (g. Henricus Heijligen en Elisabeth Uijterhoeven),

 

Geeraerts vulgo Butekens Joanna Maria, (°) Werchter 29.10.1778 (g. Egidius Borghlevens en Joanna Antonis).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom