Bijgaande gegevens met dank aan Christine Savat.

 

Jan (Frans) viskens is zeker een zoon van Geraert Viskens, geboren in Keerbergen. Er was enige tijd betwisting in Werchter of hij een borgbrief nodig had. Volgens Jan Viskens was dat niet nodig omdat zijn 'natuurlijke' vader wel dertig jaar in Werchter had gewoond voor hij naar Keerbergen ging. Toch is er een borgbrief van Keerbergen gekomen voor Jan Viskens. Tegelijk was er ook een borgbrief voor Maria Huijbrechts uit Sint-Pieters-Rode, waar zij geboren is op 27 augustus 1678. Haar ouders waren Joannes Huijbrechts en Elisabeth Tombeur. Deze laatste kwam uit Werchter.

 

Maria Huijbrechts is op 8 april 1723 in Werchter gestorven. In het register staat enkel vermeld uxor Joannis Viskens. Joannes Franciscus Viskens is op 1 mei 1724 in Wakkerzeel hertrouwd met Anna Lambrechts. Alleen haar broer Daniel Lambrechts is bekend. Het echtpaar Viskens-Lambrechts had nog één zoon Henricus Viskens.

 

Enkele documenten:

 

Swiggers3: 3 nov 1691: Maria De Wijngaert wwe Francois Lenfan wonende te Ninde onder Werchter out ontrent 25 jr ten versoeke van Jan Smekens molder attesteert tot haer groot leetwesen dat op 12 october ll is tot haeren huijse gecomen den sone van Geert Vis (Jan?) woonende tot Keerbergen & hem hoorde vragen waer is de knecht waerop hij attestant aenvaerde watt isser te doen, waeropdij sone voors antwoorde niet en sien Francis die is sieck, ende tsaemen onder wegh comende soo seijde den gemelde sone datter eenen sack vande molen gevallen was op den voors Francis.

 

wer1867: 21 apr 1713: IN: Norbert van Gorp h geestmr tegen Jan Viskens: dat alle vreemdelingen oft personen van andere dorpen sijn geobligeert te stellen suffisante cautie voor de taefel vanden h geest.

 
9 mei 1713: Jan Viskens antwoordt niet schuldig te sijn als wesende eenen erfgenaem van sijnen natuurlijken vader den welcken is hier geenen vreemdeling maer gewonnen & geboren den welcken hier heeft in dese gemeente gewoont over die dertig jaeren ende is hier oock getrout ende is gedaegde als een natuurlijck kint van sijnen vader ende verstaen hier oock niet gehanteert te worden als een vreemdeling maer als wesende hier in mijns vaders lants ende hem hier oock getrout nu ontrent de negen jaeren.

 

wer1867: Norbert van Gorp tegen Jan Viskens: den gedaegde .. alnoch dat sijnen vader alhier is gewonnen & geboren, alhier getrout ende dat hij gedaegde van over negen jaeren… gewoont heeft en geweest es collectuer der 20 penningen.

 

wer: Fo 326v: Borghbrief voor Maria Huijbrechts.
Wij pastoor meijer & schepenen der heerlijkcheijt van Sinte Peeters Rode … verclaeren te verbinden de middelen vande selve taeffel aen de H. Geest van Werchter ter concurrentie van 150 gl .. voorden persoon van Maria Huijbrechts gebortigh van desen dorpe van Sinte Peeters Rode als nu getrauwt x Jan Viskens woonende tot Werchter voors … (4 okt 1713).

 

wer: Fo 322v: 13 dec 1713: Borchbrief voor jan viskens
Wij pastoor, schepenen ende borgemeester der heerlijkcheijt van keerbergen mits gaeders kerck & h: geestmrs als oppermomboirs vande taeffele vanden h geest alhier verclaeren & verbinden de middelen vande voors taeffel aenden h: gest van werchter ter concurrentie van hondert vijfftich guldens eens, ende sulck voorden persoon van jan viskens, gebortig van dese dorpe alhier getrauwt met maria huijbrechts woonende tot werchter voors om in cas van selven jan viskens ofte sijne kinderen naermaels lastigs quaemen te worden aen den h: geest van selve dorper werchter daerover de indemniteijt te versoecken ter concurrentie als voors tot laste van h geest van keerbergen

 

Lootens: 20 sept 1718: Peeter Calstermans, Cornelis Van Tongelen, Jan Viskens ende Jan Meerkens verklaren ten behoeve van Adriaen Van Hove dat sij ten huijse van de voors Cornelis Van Tongelen wesende eene herberghe alhier te Werchter bij ende present sijn geweest als wanneer ditto Van Hove ende Michiel Luijtens hebben accoort gemaeckt over het bosschen van sekeren bosch genoempt de roijbleucke competerende de kerk van Wesemael.

 

Lootens: 29 nov 1720: Jan Viskens heeft bekend ontvangen te hebben van sijn broeder Hendrik Viskens de som van 50 gl.

 

Lootens: 29 nov 1720: Arnoldus Staes verhuurt aan Jan Viskens huis, schuur stallinge en een half bunder land te kerkhoven in Werchter dat door den acceptant tegenwoordig gebruijckt wordt.

 

Joannes Viskens was in  1740 in Wakkerzeel peter van Joannes Lambrechts, kind van Daniel met zijn tweede vrouw Anna Gobeleyns.

 

duwaerts: 12 feb 1743: Francis Vanderhoeven verklaart akkoord gevallen te zijn met Jan Viskens officier van het selve Wakkerzeel dat de acceptant sal vermogen om te zetten om het eijnde vanden hof van hem iersten comparant alnoch onder Wakkerzeel ene huijsken groot in de lengde 26 voet in de breedte 16 voet hetzelve te stellen mette deuren naer het suijden sonder andere te mogen maken sonder nochtans voorder inde voors erfve te mogen komen dan eijndelijck plaets tot bauwen ende noodighe reparatie het welck den iersten C sal moeten gedogen.
Bovendien sal den acceptant mogen genieten een partije lant daertegens over gelegen competerende aen hem iersten C te weten eenige haeij eijnden van aen seker eijcken boomken recht op den hof van Peeter Van Gorp.

 

Goltfus 2b: nr 9: april 1750: Joannes Viskens sieck te bed liggende maakt zijn testament - Clara Viskens sijn dochter heeft hem in zijnen superabundanten ouderdom bijgestaen (had blijkbaar geen eigendommen, alleen meubelen en lijnwaad).

 

Liekens: 9 feb 1750: Hendrik Viskens bejaerden jonkman woonende als domestiek bij Albert Mertens in Haacht, item Anna Lembrechts bejaerde dochter woonende tot Wakkerzeel verkopen aan Jan Baptist Lonthy x Catharina vVndenplas uit Nieuwrode den voors Hendrik voor een paert en Anna Lembrechts voor twee paerten ontrent een dm land onder Nieuwrode naer Wesemaal, item een half dm broeckbempt in den bruel onder Nieuwrode – op hem verstorven bij aflijvigheijd van Anna Lembrechts zijn moeder en op haar bij successie van Daniel Lambrechts haar vader x Marie Moens

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom