Boeiende gegevens over het gezin Van Inthout met dank aan Paul Peeters.

 

1a. De onderstaande akte dd. 26.09.1650, waarin Bartholomeus Van Inthout en Joanna Mertens worden vermeld (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7537, fol. 288r).

Het is niet te geloven wat er allemaal te vinden is in het Stadsarchief van Leuven.

Item in pntia. villici, etha., gestaen Adriaen Pasteels, den welcken heeft bekent en. bekent mits desen aen hem geloft en. gequeten te sijn mits sekere somme van penninghen, bij hem op heden vuyt handen van mr. Adriaen De la Bastita, secretaris der stadt van Aerschot van weghen den convente der abdije van Tongerloo ontfanghen alsulcke rente van twintich rinsguls. erffel. als hij jaerl. treckende is op eene pachthoeve met sijne toebehoorten, geleghen tot Baele onder Aerschot, gent. de Raymaeckers Hoeve, nu toebehoorende den voors. convente, mette Xloopen. van dijen behoudel. dat hij compt. hem reserveert eenighe jaeren Xloops., Xschenen. voor date dat de naerbes. goederen sijn geweest in. naem des vs convents, daerover hij compt. is in processe teghen sr. Sebastiaen Xhoeven., protesteren. djen aengaende te blijven in sijn geheel ende ongeprejudieert, welcke rente den voors. Pasteels heeft vercreghen van Bertholomeeus Van Inthoudt en. Johanna Mertens, gehuysschen, volgens den transporte daer van voor schepen. alhier gepasseert in hac caa. den xxien. february 1633, de voors. Joanna Mertens bij doode van haere ouders te deele gevallen en opde voors. goeden vuytgesteken bij scheydinghe en. deylinghe, gepasseert tusschen d' erfgen. wijlen mr. Jan Claes voor schepenen van Aerschot opden 22. meert 1621, daervan d' eerste constitutiebrieven niet en sijn vindtbaer, scheldende de voors. hypotheke en. alle Xobligeerde persoonen daeraff alsoo quyte, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque prout, consenterende oversulcx inde cassatie van. vs. transporte, constitutiebrieven en. registren met allen andere bescheeden daeraff sijnde, alles op de voors. reserve van eenige Xloopen. in questie, constituerende voorts onwederoepelijck den voors. Pasteels alle persoonen thoonders deser oft copije authentick daervan om dese quitantie in sijnen naem te vernieuwen voor alle andere hoven en. heeren, daervoor de voors. rente oock soude moghen bekent oft bepandt wesen en. aldaer oock te consenteren inde cassatie van alle bescheeden daeraff sijnde, promittens ratum, etha., coram De Buck, Schore, scab., xxvi septemb. 1650.

 

1b. Op 13.09.1647 lenen Dionijs Van Inthout en Maria Van Halbeeck, wonende te Wezemaal, een som van 200 guldens van Jacob De Jonghe en Elisabet Boelkens, wonende op Nekkerspoel te Mechelen, waarvoor zij een jaarlijkse rente van 12 guldens en 10 stuivers beloven te betalen.  Voor deze lening stellen zij een bunder beemd en een dagmaal land te Wesemaal in pand.  Op 09.10.1648 was de rente met de intresten reeds afgelegd.  Deze kwitantie werd in de rand van de akte vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7535, fol. 15r, akte dd. 13.09.1647

Item Dionijs Van Inthoudt soene wijlen Jans en. Maycken Van Halbeeck, sijne huysve., woonen. onder Wesemael, in presen., eth., hebben indivisim bekendt wel en. deuchdelijck ontfanghen te hebben vuyt handen van Jacques De Jonghe en. Elisabet Boelkens, gehuysschen, woonen. buyten Mechelen opden Neckers Poel, de somme van twee hondert guldens eens, geloven. daer voor aen. voors. Jacques ende sijne huysvrouwe jaerlijx opden viijen. october te geven en. te betaelen twelff guldens thien stuyvers erffelijcke rente, daer aff dierste jaer van betaelinghe sijn sal den viijen. october anno xvic. achtenviertich ende inder stadt wissel van Loven oft Mechelen te leveren, los en. vrije van ve., xe., xxe., ce. en. van allle andere mindere oft meerdere penninghen en. impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur. quolibet termino tanquam debit. assecutum et ad mo. pignus infra leucam valens dupl. et tant., oblig. et submitt. ac ren. privilegio senat. cons. vell. auth. si qua mulier daer van te voorens onderricht sijnde en. van alle andere in forma, midts conditie dat die voors. rente altijts sal moeghen gequeten worden alst den voors. rentgelderen goet duncken en. gelieven sal teender reyse teghen den penninck sesthien ende met volle rente, consenteren. tot naerder vasticheyt der voors. rente en. jaerlijxe betalinghe der selver int maecken van mainmise ende int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, ende namentlijcken ierst over een stuck beempts, groot een boender, geleghen onder Wesemael, reg. de Lostinck ter ier., de Spicht straet ter ijer., Halbeeck ter iijer. en. die kercke van Wesemael ter iiijer. sijden, item noch over een dachmael landts, geleghen int Schiereyck onder Wesemael, reg. Andries Van Alcken erffgen. ter ier., mijns heeren bosch van Wesemael ter ijer., derffgen. Andries Salmen ter iijer. en. het weesekint van Jan Dillemans ter iiijer. sijden, sijnde dierste parcheel belast met twee halster even en. een halff molevat aen. heere van Wesemael, en. het lesten parcheel onbelast, coram Fusco, Gudelinus, 7bris. xiij, 1647.

Op heden de ixen. octobris 1648 compareren. Jacques De Jonghe ende heeft bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen van Dionijs Van Inthoudt de capitale penninghen mette verloopen van dese twelff gulden ende thien stuyvers erffel., consenteren. voorsulx inde cassatie deser rente van xij r. x s. erffel., promitt. et oblig., eth., in forma, actum eodem.  Dit is JJG het hantecken des voors. Jacques De Jonghe.

 

2a. Andreas Van Inthout, zoon van Dionysius en Ida Keysers, woonde in 1649 te Gelrode.

Hij was toen nog jongman (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7537, folio 271v).

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven compareren. Guiliam Charliers, boede, eth.,

tot des naerbeschreven staet te doen,volcomentlijcken gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie,

hem als thoonder gegeven bij Andries Van Inthoudt soene Dionijs, jonckman, woonen. onder Geelroye,

voorden nots. mr. Hendrick Van. Cauter en. seckere getuyghen opden xvien. july 1649, alhier gesien en.

geblecken, heeft inder voors. qualiteyt bekendt wel en. deuchdelijck schuldich te sijne aen Phls.

Hollandts, clerck, eth., present en. accepteren. inden naem ende ten behoeve van heer

Thomas Vander Geeten,  priester, eth., sesse guld. vijff stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden xvien. july te

verscheynen en. te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xvien. july anno xvic. ende vijftich

ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los en. vrije van ve., xe., xxe., ce. en. van alle andere

meerdere oft mindere penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen, in futurum

quolibet termino tanquam debitum assecutum et ad mo. pignus infra leucam valens duplum et tantum, obligan., eth.,

in forma, midts conditie dat de voors. rente altijts sal moghen gequeten worden alst den voors. constituant goet

duncken en. gelieven sal teender reyse teghen den pen. sesthien en. met volle rente, consenteren.

tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over de goeden naer beschreven ende int decret van dijen

sonder daer toe te dorffven gedaeght oft geroepen te worden, en. namentl. over de hellicht van drije

dachmaelen landts, geleghen int Block onder Geelroye, regen. den wech naert Hellegat ter ier., Dionijs

Van Inthoudt ter ijer. en. iijer., Wauter Van Inthoudt ter iiijer. ende derffgen. Wauter De Keyser ter ver. sijden,, item

over een dachmael bosch, geleghen onder Nyeuroyeden, regen. Pauwel Van. Berghe ter ier., derffgen.

Herman Leys ter ijer., en. de straet ter iijer. sijden, item noch over seven vierendeelen landts, gelegen int Ros

onder Wesemael, regen. den wech ter ier., den Beeningberch ter ijer. en. Geert Loomans ter iijer. sijden, item

noch over sesse virendeelen, oyck onder Wesemael geleghen, regen. den heere van Wesemael ter ier., jouffe.

Cauwenhoven ter ijer. en. derffgen. Brugmans ten andere sijden, sijnde de selve parcheelen onbelast en.

den constituant in deylinghe gevallen voor schepen. van Wesemael opden xven. aprilis 1649,

coram Cranevelt, Sutrix, july xxi, 1649.

 

2b. S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7914 fol. 65r.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers, schepen. van Loven en. eygenoten naergenoemt gestaen Nicolaes Wouters vuyt crachte en. naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven, en. waer van den theneur hier naer is volgende, luydende aldus.

Op heden den xxv. april anno 1661 comparerende voor mij als openbaer notaris, inden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hier onder genoempt Andries Van In[t]houdt, innegesetenen van Geelroy, die welcke heeft bekent aen Jan Vander Maelen ende Magdalena Theunissen, sijne huysvrouwe, innegesetenen deser stadt Loven, een stucxken bosch, groot een dachmael oft wel soo de plecke gelegen is tot Nauwroy, regenoten Philips Van Haecht ter eender sijden, d' erffgenaemen Jan Vrancx ter ije. sijde, sheeren straete ter iije. sijden ende d' erffgen. Vanden Berch ter iiije. sijden, ende dat om ende voorde somme van vijfftich guldens, van welcke somme den vercooper bekent ten vollen te sijn gecontenteert ende voldaen, waranderende het voorschreven stucxken voor vrije ende onbelast, verclaer. daer beneffens daer aen gheen recht oft actie meer te hebben ofte reserveren in eenigher manieren dan t' selve ten behoeve der voors. cooperen cederende ende transporterende als hun eygen ende propre goet, constituerende voorts onwederroepelijck midts desen een ieder thoonder deser om dese vercoopinge voor alle hoff ende heer competent te vernieuwen ende te herkennen ende aldaer de voors. cooperen int voors. stucxken bosch te goeden ende te erffven ende hem vercooper daer vuyt te ontgoeden ende te onterffven met gelofte van genoech doen ende waerschap in forma, promittens ratum, etha., aldus gedaen ende gepasseert date als boven ter presentie van Laureys De Wolff ende meester Ferdinandus Antiniaet, procureur, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende heeft den vercooper de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor, signatum A. Van Heusden, nots., 1661.

Den voerschreven geconstitueerde vuyt crachte ende naer vermogen als boven den boven geschreven contracte notariael alhier vernieuwt, herkendt ende gerepeteert hebbende, heeft dijen volgen. in den naem des voerschreven constituants bij manisse, etha., opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse het voerschreven stucxken bosch, groot een dachmael, hier vorens in sijne regenoten gespecificeert, ende den voerschreven opdraegere inder qualiteyt als voer daer vuyt behoirlijck ontgoeydt ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeydt ende geerft ten eyghen en. erffelijcken rechte mr. Anthoen Van Heusden (present ende accepterende) inden naem ende tot behoeff vande voerschreven Jan Vander Maelen en. Magdalena Theunissen, gehuysschen, hier waeren over jor. Jan de Angelis en. sr. Jan Hoppenbrauwer, schepen. en. eyghenoten tot Loven, item jor. Eduaerdt Sandelijn, meyer van Loven, en. Nicolaes Vander Vorst, insgelijcx eyghenoten, voer de welcke de opdraegere inden naem als boven geloefden altijt genoech te doen oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, daer voren verobligerende en. submitteren. den persoon en. goederen der voerschreven constituants met behoirlijcke renunciatie in forma et waras ut supra en. voirts alles achtervolgende en. in conformiteyt van. boven geschreven contracte notariael, actum xxvij april a. 1661.  M. Peeters.

 

3. Twee schepenakten aangaande Walterus Van Inthout en zijn echtgenote Helena Brie(r)s.  Interessant is te vernemen dat Wouter Van Inthout en Helena Briers bij het verlijden van de eerste schepenakte nog in Rotselaar woonden en een enkele maanden later, bij het passeren van de tweede schepenakte, in het gehucht Vlasselaar onder Gelrode. Vlasselaar, dat geprangd zit tussen Gelrode, Wezemaal en Nieuwrode, viel toen op werelds vlak onder Gelrode (op haar beurt een gehucht van Aarschot), maar op geestelijk vlak behoorde het tot de parochie van Wezemaal.

Schepenakte dd. 18.09.1651 (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7539, folio 165r).

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Wouter Van Inthoudt en Helena Briers, wettige gehuysschen, woonen. tot Rotselaer, per mo. hebben indivisim opgedraegen met behoorel. Xthijdenisse. negen vierendeel hoywas, gelegen tot Rotselaer int Becxem Broeck, regen. de Demer noorden, Hansken De Neuter met een plecke hoywas zuyden en. west, sr. Bartholomeeus De Pelsmaecker oost, expos. impos. est jure hereditario Guillam Van Aersschot, soo voor hem als voor Cathlijn Hollemans, sijne huysvre., present en. accepteren., et satis die voors. opdraegeren obligan. et indivisim submitten. ac renun. prout in forma, et waras opde hellichtwinninge aen. hertoge van Aerschot, sonder voirder, tanquam prout jure, coram Schore, Meys, sept. xviij, 1651.

Item partijen Xcleren. den rechtveerdigen prijs van. vs. negen vierendeeln te wesen om en. voor twee hondert vijffventwintich gul. eens en vier gul. lijffcoop, coram eisdem.

 

Schepenakte dd. 05.01.1652 (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7539 fol. 176r).

In tegenwoordicheyt der heeren meyers, schepenen en. eygenooten van Loven naerbes. gestaen aen Wauter Van Inthoudt en. Helena Briers, gehuysschen, woonen. tot Vlasselaer onder Geelroy, per mo. hebben opgedraegen met behoorel. Xthijdenisse. een dachmael landts, tot Rotselaer gelegen opt Roth, regen. Cornelis De Brier ter ie., den H. Geest van Rotselaer ter ij. ende Wauter Van Aerschoth ter iije. sijden, ende de selve gehuysschen opdraegeren dvuyt. ontgoidt ende onterfft sijnde, soo wordt bij desen dinne. gegoidt ende geerft ten erffel. en. eygen rechte Jacques Van Aerschot, woonen. tot Rotselaer, opde voors. opdraegen. verstorven van Adriaen Briers en. Anna Van. Panhuysen, ouders waeren der vs. Helena Briers, et satis die vs. opdraegeren obligan. submitten. ac renun. prout in forma en. naementl. die vs. Helena senat. cons. vell. et auth. si qua mulier ac alys, eth., et waras voor vrije, eygen en. onbelast goet, his interfuerunt Vuytterhellicht, Zuetricx, schepenen, en. eygenooten van Loven, item sr. Michael Pannis, lieuten. sheeren meyers deser stadt, en. Phls. Van Roost, insgel. als eygen. voors., coram quibus satis et waras ut supra, actum quinta january 1652.

Item partijen Xcleren. den rechtveerdigen prijs van tvoors. dachmael landts te wesen twee hondert en. xv gul. eens en. vij gul. lijffcoop, coram eisdem.

 

4. Catharina Van Inthout (() Wezemaal 06.06.1627), dochter van Dionysius en Ida Keysers, blijkt gehuwd te zijn met Guilielmus Joossens sone Guilliams. Volgens de onderstaande schepenakte dd. 03.07.1651 woonden Guilielmus Joossens en Catharina Van Inthout te Antwerpen (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7539, fol. 2r).  De rente van 12 guldens en 10 stuivers, waarvan sprake in de akte, werd afgelegd op 04.04.1658 door Vincentius Corselius. Een huwelijksakte of kinderen zijn niet gevonden te Wezemaal. Let op de zeer archasche, ambtelijke stijl in de akte. Tot slot: een 'cooldraeger' is een tuinmansknecht (volgens de herdruk van J. Verdam, Middelnederlandsc Handwoordenboek, 's Gravenhage 1994).

 

Item in tegenwoordicheyt der schepen. van Loven naerbeschreven compareren. Guilliam Charliers, boede, etha., tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentl. gemachticht sijnde met twee speciale procuratien, hem als thoonder gegeven, respective bij Guilliam Joossens soene Guilliam, man en. momboir van Cathlijne Van Inthaudt dochter Dionijs en. van wijlen Ida Keysers, cooldraeger van sijne hanteringhe, woonachtich bynnen die stadt Antwerpen, ende Guilliam Bergans soene wijlen Jans, innegeseten poorter deser stadt, voorden hr. advocaet de Legius als openbaer nots. en. seckere getuyghen opden derden dach aprilis 1651, item bij de voors. Cathlijne Van Inthoudt, doen voors. Guilliam Joossens huysve. voorden nots. Ketgens, resideren. t' Antwerpen, en. seckere getuyghen opden xijen. dach aprilis 1651, bijde alhier gesien en. geblecken, heeft inder vs. qualiteyt bekendt wel ende deuchdelijck schuldich te sijne aen Phls. Hollandts, present en. accepteren. inden naem en. ten behoeve van hr. en. mr. Adrianus Van. Sande, licentiaet inder h. godtheyt en pater van het Collegie der Arme Standoncken alhier, twelff carolus guldens tot xx s. Brabants tstuck ende thien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden derden aprilis te Xscheynen. en. te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe vallen en. Xschijnen. sal den derden aprilis anno xvic. twee en vijftich ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los en. vrije van ve., xe., xxe., le. en. van ale andere mindere oft meerdere penninghen en. impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet termino tamq. debitum assecutum et ad mo. pignus valens, dupl. et tantum, obligan., eth. in forma, midts conditie dat die voors. rente van xij r. x s. erffel. altijts sal moeghen gequeten worden alst den vs. bekenderen goetduncken en. gelieven sal teender reyse mette somme van twee hondert guldens in goeden geevalueerden gelde, te weeten in pattacons, doen. twee guld. acht stuyvers en. schellinghen naer advenant en. met volle rente, consenteren. die vs. geconstitueerde vuyt crachte sijnder vs. procuratien int maecken van mainmise over twee parcheelen beempts, elck groot een halff boender, beneffens malcanderen geleghen onder Wesemael, der voors. Cathlijne competerende vuytten hooffde van haere moedere, regen. Dionijs Van Inthoudt ter ir. en. den Meulen Beempt ter andere sijden, in hueringhe gehauden bij Jan Van Halbeeck, pachter tot Wesemael, welcke twee beempden ende die jaerlijxe huere der selver voorde indemniteyt des voors. Guilliams blijft verobligeert aen de jaerlijxe rente, daer mede te betaelen volgen. die voors. procuratie, die welcke alhier wordt gehauden voor geinsereert, coram Daneels, Goffaert, july iija. 1651.

 

            Teneur der voors. mainmise.

Borgemren., schepen. en. raedt der stadt van Loven, den iersten van onsen boede hier op versocht, saluyt, want Guilliam Joossens soene Guilliams en. Cathlijn Van Inthaudt, woon. t' Antwerpen, met schepenen brieven van Loven verbonden sijn aen hr. en. mr. Adrianus Van. Sande, licentiaet inde h. godtheyt als pater van. Collegie van. Arme Standoncken alhier, in eene rente van twelff guld. x s. erffel., daeraff sij in gebreke sauden sijn van vasticheyt ende die vs. Adrianus vuyt saecken van dijen ons Xsocht. heeft hem verleent te worden behoorl. brieven van mainmise in desen dienen., soo eest dat wij u ordineren en. committeren bij desen dat ghij in uwe als in ons g. heere ende deser stadt handen ten behoeve der vs. collegie behoorl. nempt, levert en stelt alle en. iegel. goeden der vs. gehuyschen, daeraff ghij des versocht sult sijn, den voors. hr. Adrianus oyck totte selve behoorl. leyden. om des gedaen, die vs. mainmise te worden gedecreteert, midts den consente der vs. gehuyschen, inthimeren. oyck mede die vs. mainmise den grondtheere oft sijnen officiere daeronder die vs. goeden resorteren. sijn om van desen te moghen registre hauden ter consumatie van haere heerlijcke rechten, soo verre voor voldoen. van. voors. gebrecken, die voors. goeden naermaels Xcocht. en geexecuteert worden, doen. van allen tghene des ghij in desen gebesoigneert sult hebben, goidts tijts uwe behoorel. relatie aen een van onse secretarisen die tselve registreren sal, van allen welcken te doen, wij u des geven volcomen macht en. authoriteyt, nemen. oyck in des voors. is tuwer assisten., soo verre des noot sij dofficiers vander plaetsen en. andere van desen behoeffel. wesen. op haeren behoorlijcken salaris, den welcken wij ingevalle als boven versoecken, ordonneren en. bevelen u in des voors. is, te assisteren, des ter kennissen hebben wij borgemren., schepen. en. raedt vs. den segele ten saecken deser stadt hier op doen drucken opden iijen. dach july 1651.

 

Op heden den iiijen. aprilis 1658 heeft heer Joes. Daniels als pater van d' Arme Standoncken bekent de capitaele pen. met een jaer verloops deser tegenstaen. rente van 12 g. en 10 st. erffel., Xschenen. den derden der selver maendt, ontfangen te hebben vuyt handen van heer en. mr. Vincent Corselius, consenteren. alsoo in. cassatie van registre en. alle andere bescheeden daervan sijnde, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras quate. qua supra erga quoscumq., obdo. ac rendo. ut in forma, t' oircon., etha., Joannes Daniels, pater der Arme Standonck.

 

5a. Ida Keysers (x Dionisius Van Inthout) ook wel De Keyser wordt genoemd, had een zus Elisabeth. Volgens de onderstaande schepenakte is Dionisius Van Inthout de zwager (schoonbroer) van Elisabeth De Keyser. Bijgevolg is deze laatste de zuster van Ida Keysers.  Elisabeth De Keyser en Ida Keysers zijn dochters van Wouter De Keyser.  In de doopregisters van Wezemaal vind je volgende gegevens :

 

20.11.1589 : Elizabeth filia Walteri Keysers, susceptores Hubertus Ooms, Elizabeth Steenselmans.

 

Als Ida Keysers dezelfde is als Aleydis Keysers, dan moet zij gedoopt zijn te Wezemaal op 24.06.1602.

 

24 juny infans Walteri De Keyser et Catharina eius uxoris nomen infantis Aleydis, susceptores Wilhelmus Vanden Panhuysse et Aleydis Winnepeninckx.

 

Bij de doop van Aleydis staat als moeder Catharina zonder vermelding van familienaam. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7907, fol. 36v.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergenompt gestaen mr. Peeter Van Schutteput, nots., naer vermogen van speciale procurarite hier volgen.

Op heden den ij. may 1652 compareren. voor mij notario, pnt. den getuyghen naergenompt, Elisabeth De Keysere dochter Wauters, tot Wesemael tegenwoordich, noch jonghe dochter, maer meerder jarich, soo sij verclaerden, all audt sijnde ontrent de sestich jaeren, die welcke heeft bekent gecedeert en. getransporteert te hebben aen joe. Maria Van Baerle weduwe wijlen sr. Hieronimus Cloet, pnt. en. in coop accepterende, eene rente van xxxi gul. v st. t' siaers, bepandt ende bij erffvuytgevinge gereserveert op vijff dachmalen, soe bempt als lant, gelegen onder de prochie van Holsbeeck, regen. de Winghe in twee zijden, d' erffgen. Goordt De Muyser ter iijre., Guilliam Timmermans ter iiijre., sheeren straet ter vre., inder vuegen gelijck de selve vijff dachm. bij erffvuytgevinghe van haer compte. sijn aenveert bij Dionijs Van Inthaudt, haren swager, opde voors. rente voor den nots. Meerbeeck op den xxvi. aprilis lestleden en. ultima aprilis vernieuwt voor schepenen van Loven in media volgens de bescheeden daer aff sijnde, alhier gesien en. gebleken, die welcke sij bij desen ten behoeff der voors. joe. Maria Van Baerle is cederende oock t' loopende jaer der voors. rente, warander. de selve voor goet, deuchdel., onvertiert en. onbelast ende suffisantel. bepandt, daer voor compte. verbindende haeren persoon ende goeden ende signantel. een boinder bempts, gelegen onder Wilssen, regen. sheeren straet ter ire., t' clooster van Vrouwenperck ter ijre., Jan Van Haecht ter iijre., item alnoch een halff boinder bempts, gelegen onder Holsbeeck, geheeten het Bournoillen Broeck, regen. de begijnen van Aertschot ter ire., t' Broeck ter ijre., t' Conincx Broeckpleck ter iijre., haer compte. in dijlinge gebleven ut patet om de selve panden tot vasticheyt van t' voors. garrandt ende betaelinghe vande voors. rente des noot sijnde, te verbinden voor alle hoff ende richter competent, ende om de selve joe. Van Baerle van t' selve garrandt ende coop der voors. rente, betaelinghe van dijen, noch voorder te versekeren, soo is alhier oock gecompareert den voors. Dionijs Van Inthaudt, rentgelder in desen, die welcke, oock voor des voors. is, als principael is verbindende sijnen persoon en. goeden, pnt. en. toecomende, ende signantel. een dachmael lants, gelegen onder Wesemael int Ros, regen. sheeren bosch ter ire., d' erffgen. Andries Van Hauthem ter ijre., Willem Van Roest ter iijre., Andries Van Salm ter iiijre., gelovende oock de selve rente ten tijde en. termijn, prout inde originele constitutie, de selve rente aende coopersse jaerlijcx wel, loffel. en. personel. te betaelen onder verbintenisse als voor ende daer aff d' ierste jaer sal verschijnen den xxvi. april ende bekende de compte. vande capitaele pen. ten respect deser transport, beloopende vijff hondert gul. in permissen gelt, te weten in schellingen en. patacons, voldaen te wesen, et suo satis ende sal voorsulcx den voors. Dionijs Van Inthaudt in gelijcke munte moghen lossen den penninck xvi t' eender rijse met volle rente ende tot voorder effect van allen des voors. is, soo heeft die voors. compte. ende den voors. Dionijs Van Inthaudt onwederroepel. geconstitueert, gelijck sij constitueren bij desen, mr. Jasper De Man en. elck thoonder deser om in hunne respective namen te gaen en. te compareren voor die heeren meyer en. schepenen ende aldaer die compte. vuyt die voorgenompde rente ende t' loopende jaer van dijen t' ontgoeden en. t' onterffven ende daer in wettel. te goeden en. erffven die voors. joe. Maria Van Baerle met geloffte van garrandt als voor ende signantel. te vernieuwen de verbintenisse der voors. panden, midtsgaders van wegen des voors. Inthaudts oock te vernieuwen de geloffte van garrandt, betaelinge der voors. rente en. alles des voors. is, promitten. irrevocabiliter, ratum et gratum, obligan. ac ren. in forma, aldus gedaen tot Loven, pnt. mr. Joos De Paep en. Joannes Bapt. Verelst, getuygen, tot desen gebeden, ende is de minute vande compten. onderteeckent P. Van Meerbeeck, welcken volgen. den voors. compt. heeft gecedeert en. opgedraghen die voors. rente van xxi gul. v st. t' siaers, expositis imposita joe. Maria Van Baerle, waranderen. de selve rente prout latius ante en. tot vasticheyt van t' selve garrandt vigore dicti procuratory soo den compt. gegeven bijde voors. Elisabeth als Dionijs Van Inthaudt, heeft alnoch bij maenisse smeyers van Loven opgedraghen en. verbonden t' voorgenompt boinder bempts, gelegen onder Wilssele ende t' halff boinder bempts, gelegen onder Holsbeeck, en. een dachmael lants, gelegen onder Wesemael int Ros, hier vorens al breeder gespecificeert, expositis imposita die voors. Maria Van Baerle tot vasticheyt van t' voors. garrandt ende alles daer aen te verhaelen oft hier in dijt te luttel oft te nauwe gedaen waere, daer voor verbindende de respective persoonen en. goeden vande respective constituanten met ren. in forma, repeteren. voorts den inhaude vanden voors. contract notariael, coram Cranevelt, Meys, iiij may 1652.

 

5b. Uit onderstaande akte kan weer wat enorm boeiende familieinfo afgeleid worden. Zelfs een verder stapje in de stamboom. Dit weer met dank aan Paul Peeters.

Akte gevonden in het stadsarchief van Leuven aangaande Wouter Van Inthout (zoon van Dionisius en Ida Keysers) en zijn echtgenote Helena Briers (dochter van Adrianus en Anna Van den Panhuysen).  In de onderstaande schepenakte vernemen we immers dat Catharina Poortmans de grootmoeder is van Helena Briers.  Er zijn hier 2 mogelijkheden : grootmoeder langs vaderszijde en grootmoeder langs moederszijde. Als het correct is dat haar moeder Anna Van den Panhuysen de dochter is van Jan en Dymphna Aurocx, dan moet het gaan om haar grootmoeder langs vaderszijde.  Haar vader Adriaan moet dus zoon zijn Adriaan en Catharina Poortmans.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7907, fol. 123v.

 Item in tegenwoerdicheyt der schepen. van Loven naergenoempt gestaen Adriaen Steuckens, bode deser stadt, om den naervolgen. contracte notariael te vernieuwen bij de procuratie daer inne geinsereert, als thoonder der selver onwederoepelijck geconstitueert sijnde, heeft het selve vernieuwt inder vuegen naervolgen.

Op heden den xxvien. aprilis a. 1650 comparerende voer mij notaris, present die getuygen naergenoempt Wouther Van Indthoudt sone Dionijs ende Helena Briers dochtere wijlen Adriaens, wettige gehuysschen, woonende tot Rotselaer, in desen geassisteert met Jan Van. Panhuysen, meyer van Rotselaer voerschr., als momboir geweest hebbende vande selve Helena Briers ende noch wesende van haere minderjaerige broeders ende susters, die welcke voerschreven gehuysschen midts de somme van vier hondert vijfftich guldens eens, bij hen alsnu ten dancke ontfangen vuytte handen van joe. Maria Van Baerle, weduwe van wijlen d' heer Jero[ni]mus Cloet, hebben bekent tsamen ende elck in solidum (sic tamen ut uno solvente alter liberetur) wel ende deuchdelijcken schuldich te sijn aende joe. Maria Van Baerle (present ende accepterende) achtentwintich carolus guldens te xx stuyvers tstuck ende twee eenen halffven gelijcke stuyvers erffelijcke rente, munte in Brabant, cours ende loop hebbende, alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betaelen, waer van den iersten valdach sal wesen opden xxvien. april xvic. eenenvijfftich ende soo voirts van jaere tot jaere totter volle quytinge der selffver, die sal moghen geschieden tallen tijden alst die rentgelderen believen sal teender reyse tegen den penninck xvien. met volle rente ende in couranten gelde ende in der stadt wissel van Loven, los ende vrey van xen., xxen., cen., mindere ofte meerdere penningen ende van alle andere impositien ende exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vande voerschreve joe. Maria Van Baerle, haere erffven ende naercomelingen oft haers actie hebbende, gelovende die voerschreven gehuysschen die selve rente tsamen ende elck in solidum als boven alle jaeren ten tijde en. termijne voerschreven wel ende loffelijcken te betaelen ende te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven t' elcken valdach als schult met rechte verwonnen, obligantes, submitten. ac renuncian. in forma, ende om die voerschreven joe. Maria Van Baerle vande voerschreven rente van achtentwintich guldens twee stuyvers en halffven erffelijck ende jaerlijcxe betalinge der selver noch beter te verseeckeren, hebben die voerschr. gehuysschen geconsenteert, gelijck sij consenteren bij desen, int maecken van beleyde ende mainmise op ende over allen ende iegewelcke henne goederen, beyde haefve en. erffve, present ende toecommen., ende int decreet der schepen. van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derffven gedaeght oft geroepen te wordden, ende namentlijcken op ende over het vijffde paert in de goederen naerbeschreven, opde voerschreve Helena Briers verstorffven en. gedevolveert bij der doot ende afflijvicheyt van wijlen Cathlijn Poertmans, haere grootmoedere was, ierst in eenen bempt, geheeten den Biesbempt, gelegen onder Rotselaer, groot een boender, regenoten de goederen vande voerschreven comparanten ende hunne mede erffgenaemen in allen zijden, item in noch eenen anderen bempt, oyck aldaer gelegen, groot een dachmael, genaempt den Beghijnen Bempt, regen. t' voerschreven boender ter eenre, de Neerijsschel Grachte ter ijre., Thomas De Neutere ter iijre., den bempt aende Groote Vischgrachte ter iiij. zijden, item in eenen bempt, groot ontrent een halff boender, oyck aldaer gelegen, regenoten het Groot Vischgracht te scheyden halff ende halff met het oudt huys ter eenre, het voerschreven parceel ter ijre., den Capittel Bempt ter iijre. ende t' Block Landt tusschen beyden de twee huysen ter iiijre. zijden, item noch in eenen bempt, genaemt den Capittel Bempt, oyck aldaer gelegen, regen. t' voerschreven Block Landt ter eenre, den voerschr. Biesbempt ter ijre., den Vijff Dachmaelen Bempt ter iijre. zijden, item in een boender en. viertich roeden maeybempt, oyck gelegen onder Rotselaer op het Hooch Broeck, regen. de leygrachte ter eenre, Adriaen Meeus ter ijre., de Halffstraette ter iij., Thomas De Neuter ter iiij. zijden, item inde hellicht van sesse dachmaelen bempts, geheeten de Winghbraeck, gelegen onder Werchter, regen. Peeter Van Dijck ter eenre, die Weyngaertstraete ter ijre., Peeter Van Otto ter iij. zijden, item in een halff dachmael bempts int Kerrebroeck onder Rotselaer, regen. de leygrachte ter eenre, Adriaen Pasteels ter ijre., jor. Raes van Grave ter iijre. zijden, item noch in een halff dachmael bempt hellicht winninge in Becxembroeck, geheeten de Nijpe, regen. de Demer ter eenre, derffgen. Vranck Van Aersschot ter ijre., Jaspar Vercoutere ter iij. zijden, item in noch thien roeden bempts, gelegen onder Rotselaer, regen. Oyenbrugge ter eenre, Anthoen Van der Elst ter ijre., item in noch onderhalff dachmael bempts, oyck gelegen onder Rotselaer aenden Nijper, regen. de Demer ter eenre, item noch in een dachmael bempts, gelegen int Zallaecken Broeck onder Rotselaer, regen. d' vuytgedaeght goet der erffgen. Gooris Broeckmans, item in een block landts, oyck aldaer gelegen beneden den Rotsberge, groot twee dachmaelen, regen. Jaspar Vercouteren ter eenre, Jan Vanden Eynde ter ijre., derffgenamen Peeter De Wille ter iijre., derffgenaemen Herman Janssens ter iiij. zijden, item in twee ende een halff dachmaelen landts, gelegen tot Becxem onder Rotselaer, regen. sheeren straete ter eenre, Willem Briers ter ijre., die Heyde ter iijre. en. Dierick Gooris ter iiij. zijden, item in noch een dachmael landts op het Rot onder Rotselaer, regenoten de voerschr. straete ter eenre, derffgenamen Adriaen Briers ter ij. zijden, item in vijff dachmaelen landt, gelegen tot Werchter, regenoten sheeren straete ter eenre, Mertten Briers ter ijre. ende de deylgenoten ter iij. zijden, item op sesse vierendeelen broeck, gelegen int Zellaecken Broeck onder Rotselaer, regen. Berthel Van Inthoudt ter eenre, Michiel Van Emelen ter ijre. ende de Demercant ter iij. zijden, item noch op een halff dachmael broeck, gelegen onder Rotselaer int Helsteren Broeck, regenoten Andries Dauwen ter eenre, wesende die twee leste parceelen opden voerschreven Wouter Van Inthoudt verstorven ende gedevolveert voerde proprieteyt bij der doot en. afflijvicheyt van wijlen Ida Keysers, sijne moedere, ende generalijcken op allen hunne andere goederen, alomme en. tot wat plaetse die souden moghen gelegen sijn, egheene vuytgesondert noch gereserveert, constituerende tot meerdere vasticheyt van tghene voerschreven is, die voerschr. comparanten onwederoepelijcken De Man, Steuckens en. een ieder thoonder deser in solidum om allen tghene voerschreven is voer schepen. van Loven ende alomme elders daert van noode wesen sal te vernieuwen en. herkennen ende aldaer te consenteren als boven, midtsgaders inde volontaire condempnatie, promitten. ratum et gratum, obligan., submitten. ac renuncian. ut supra, de et super quibus, etha., aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven ten daege, maende ende jaere voerschr. ter presentien van Guilliam Wauthie ende Jan Claes, getuygen, hier toe versocht, ende is de minute deser bij de voerschreven comparanten onderteeckent, ende van mij als openbaer notaris, quod attestor, signatum N. Vander Vorst, nots.

Aldus vernieuwt coram Gudelinus, Sutricx, aprilis xxvijen., a. 1650.

N.B. : In de rand werden volgende teksten vermeld.

Op heden den 29. january 1652 compareren. joe. Maria Van Baerle weduwe wijlen dheere Jeronimus Cloet heeft bekent en. bekent bij desen ontfangen te hebben vuytte handen van Wauter Van Inthoudt ende Helena Briers, gehuysschen, de somme van twee hondert vijfftich guldens eens in mindernisse van dese tegenstaen. rente van xxviij guldens ij stuyvers erffelijck, alsoo dat de selve rente voerdaen maer en sal blijven twalff guls. thien stuyvers, te verschijnen als in dese constitutie, consenterende oversulcx in de cassatie der selver twee hondert vijfftich guls., actum ut supra, quod attestor N. Vander Vorst.

De schepene quitantie van de twalff guls. erffelijck vuytte boven geschreven rente van xxviij guldens ij stuyvers is gepasseert voer schepen. van Loven opden xen. septemb. 1660 et sic vacat.

 

6. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7907, fol. 123v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en. schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Bartholomeus Van Inthoudt ende Ida Bloems, gehuysschen, woonende tot Wesemael, bij manisse, etha., hebben opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse huys ende hoff, gestaen ende gelegen tot Wesemael voerschreven, groot int geheel een halfff dachmael, regenoten sheeren straete in twee zijden, Dirick Bloms ter iijr. en. Niclaes Geerts ter iiij. zijden, item een dachmael landt viertschooff, aldaer gelegen, regen. Peeter Bogaerts ter eenre, Henrick Goerts ter ijr. zijden, opde voerschreve Ida Bloems verstorven ende gedevolveert bij de doot ende afflijvicheyt van haere ouders, expositis impositus est mr. Jan Rauvoet (present ende accepterende) soo voer sijn selven als oyck voer Cathlijn Janssens, sijne huysvrauwe, per mo. reddidit opde lasten daer te vorens op vuyt gaende, terminis debitis persolven. ende voirts meer op eene voertaene rente van drey carolus guldens te xx stuyvers tstuck ende twee eenen halffven gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betaelen ende waer van den iersten valdach sal wesen opden xix. aprilis xvic. vierenvijfftich ende soo voirts van jaere te jaere totte quytinge der selver toe, die sal moghen geschieden tallen tijden alst die rentgelderen believen sal teender reyse tegens den penninck sesthien ende met volle rente in permissen gelde ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrey van xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penningen ende van alle andere impositien en. exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff van. voerschr. renthefferen, hunne erffven en. naercomelingen oft huns actie hebben., geloven. die voerschreven gehuysschen opdraegeren die voerschreven rente van drey guldens twee stuyvers en halven alle jaeren ten tijde voerschreven wel en. loffelijck te betaelen ende te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven t' elcken valdach als schult met rechte verwonnen, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, et sasu quo pignora et tantum, coram Schore, Sutricx, xix april a. 1653.

 

7. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7909 fol. 352r

Item in tegenwordichijt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jaspar De Man, clercq van. tweede schrijfcamere van. stadthuyse der stadt van Loven, vuyt crachte ende naer Xmogen. van sijne procuratie ende onwederoepelijcke bevel, hem tot ghene naerbes. is, wettelijck ende validelijcken te mogen doen, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgen., luydende aldus:

Comparerende op heden desen xxixen. november 1649 voor mij notaris en. inde presentie van. naerbeschreve getuygen Guilliam Joessens en. Catlijn Van Inthaut, gehuysschen, die welcke hebben vercocht, gecedeert en. getransporteert, gelijck sij vercoopen, cederen en. transporteren midts desen aen Guilliam Bergants, present ende in coop accepterende voor hem als ten behoeve van Anna Keysers, sijne huysvrauwe, alsulcke somme van ondert ende achtenvijfftich guldens eens als hen compten. voor wethauderen van Wesemael opden xven. aprilis lestleden onder andere bij scheydinge ende deylinge te deele gevallen sijn, staende ten laste van Guilliam Van Inthaudt ende dat in consideratie dat sijn aenpaert (?) beter is als het paert ofte deel van. vercoopers ende daer voor eene somme van penningen, waer van de vercooopers bekenden geconsenteert te sijn ende comparerende mede den voors. Guilliam Van Inthadut, den welcken alsoo hij egeene gereede penningen bijder handt en heeft, soo ist dat hij voorde voors. somme van hondert achtenvijfftich guldens eens heeft bekent, gelijck hij bekndt midts desen, ten behoeve van Guilliam Bergans ende sijne huysvrauwe eene erffelijcke rente van negen guldens vijffthien stuyvers eenen halven, ingegaen sijnde van op den xven. april lestleden ende waer van den iersten valdach wesen sal den xven. aprilis 1650 ende alsoo vervolgens totte cassatie der selver, die welcke sal moeten geschieden in loop ende munte tegen den penninck sesthien ende met volle rente, te betalen t' elcken valdach als schult met recht Xwonnen., los ende vrije van alles onder ob., sub. en. ren. in forma ende tot naerder vasticheyt der voors. rente ende jarelijcxe betaelinge van dijen heeft den selven Guilliam Van Inthaut opgedragen huys en. hoff, gestaen en. gelegen tot Vuytthem, hem bij deylinge gevallen, gelovende den voors. Joossens voor alle oncosten inne te staen, constituerende den selven Van Inthaut onwederopel. een ider thoender deser om in sijnen naem te gaen voor hoff en. heer competent ende aldaer dese opdrachte te vernieuwen en. herkennen mette solemniteyten daertoe gerequireert, promittens ratum ac gratum onder gelijcke ob. en. ren. als voor, actum ter presentie van Guillis Vander Hulst en. Jan Meynaerts, gethuygen, hier over geroepen en. gebeden, ende is d' originele minute deser bijde vercooper ende de voors. Van Inthaut onderteeckent.

Neffens mij openbaer notaris, quod attestor, H. Vanden Cauter, 1649.

 

8. In de eerste akte vernemen we dat Nicolaus Van Inthout, gedoopt te Wezemaal op 20.11.1631 als zoon van Bartholomeus en Joanna Mertens, gehuwd was met Barbara Van Vlasselaer.  Het huwelijk tussen beiden werd ingezegend te Betekom op 25.02.1659 in aanwezigheid van Cornelius Goians (Goetjans) en Franciscus Luyten. De ondertrouw werd eveneens te Betekom geregistreerd op 13.02.1659 in aanwezigheid van Anthonius ? (onder voorbehoud) Van Meerbeeck en Hubertus Van Ninthaut. Van dit echtpaar werd n kind gedoopt te Betekom, met name Anna, gedoopt op 26.08.1659 (ss. : Godefridus Van den Panhuysen en Anna Viskens). Barbara Van Vlasselaer is de dochter van Adrianus en Elisabetha Aerts en werd gedoopt te Betekom op 15.09.1633 (ss. : Adrianus Peeters en Barbara Serneels). Bij haar doopake staat sub Arschoto, wat eigenlijk betekende dat haar ouders in Baal woonden (dit naar analogie van andere schepenakten, waarin Baal als woonplaats werd opgegeven en waarvan dopen in Betekom werden geregistreerd).  Baal was toen immers een gehucht dat onder Aarschot ressorteerde.

Petronella Van Vlasselaer, zuster van Barbara en gedoopt te Betekom op 28.091628, huwde met Petrus Mieroc(k)x te Betekom op 09.02.1649 in aanwezigheid van Henricus De Wijgaert en Adrianus Vanden Loock.  Alhoewel bij de huwelijksakte de datum van ondertrouw niet werd vermeld, is dit vermoedelijk op 26.01.1649 (volgende huwelijk eveneens ingezegend op 09.02.1649 met ondertrouw op 26.01.1649).  Petrus Mierockx en Petronella Van Vlasselaer lieten geen kinderen dopen te Betekom.

Elisabeth Aerts, moeder van Barbara en Petronella Van Vlasselaer, is op haar beurt dan weer de dochter van Petrus Aerts.  Dit vernemen we uit de tweede schepenakte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7913 fol. 91r.

Item in tegenwoerdicheyt des schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Nicolaes Van Inthoudt sone Bertholomeus, hem sterckmaecken. voer Barbara Van Vlaslaer, sijne huysvrauwe, den voorschreven Bartholomeus Van Inthaudt alhier oyck present, ende ten respecte van het vijffde paert in de goederen naerbeschreven verstorven opden voerschreven sijnen sone voerde proprieteyt bij d' afflijvicheyt van wijlen Joanna Mertens, sijne moedere, tot desen affgaende, soo hij affgaet bij desen, sijne tochte, welcken iersten comparant midts de somme van hondert guldens eens, die hij alnsu verclaerden ontfangen te hebben vuyt handen van heer Nicolaes Rombauts in permissen gelde, heeft bekent ende bekent bij desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen. selven heere Rombauts (present ende accepterende) sesse carolus guldens tot xx stuyvers tstuck ende vijff gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betalen ende waer van den iersten valdach sal wesen den xvien. july xvic. eenentsestich ende soo vervolgens van jaere tot jaere totter quytinge der selver toe, die welcke sal moghen geschieden tallen tijden die rentgelderen believende t' eender reyse ende met volle rente in gelijcken permissen gelde ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrey van xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penningen en. van alle andere penningen en. van alle andere impositien en. exactien, alreede inne gestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff van den voerschreven heere Rombauts, sijne erfven ende naercomelingen oft actie van hem hebbende, gelovende die voerschreven rente, hem sterckmaeckende als boven, wel ende loffelijck te betaelen ende te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven, t' elcken valdach als schult met recht verwonnen, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, ende om den voerschreven heere rentheffere van de voerschr. rente ende jaerlijcxe betalinge der selver noch beter te verseeckeren, heeft den voerschreven Nicolaes Van Inthoudt, naer dijen den voerschr. sijnen vaeder hadde affgegaen sijne tochte als voer, geconsenteert int maecken van beleye ende mainmise op ende over alle ende iegewelcke sijne goederen, beyde haefve ende erfve, ende int decreet der heeren schepen. van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derfven gedaeght oft geroepen te wordden ende naementlijck op het vijffde paert, hem competerende inde goederen naerbeschreven, ierst in een boender bempts, gelegen onder Rotselaer, geheeten den Boogaert, regen. den Broeckstraete ter eenre, derffgenaemen Jooris Broeckmans ter ijr., Philips Janssens ter iijr., het Sallaecken Broeck ter iiij. zijden, item onderhalff dachmael ende sestin roeyen landts, gelegen onder Wesemael, regen. Dirick Van Vlaslaer ter eenre, den wech naer den Waeterloos ter ijr. zijden, item sesse vierendeelen landts, gelegen onder Rotselaer int Sallaecken Broeck, regenoten derffgenaemen Govaerdt Vanden Panhuysen ter eenre, den Demer ter ijr., Dionijs Van Inthaudt ter iij. zijden, item een block, geheeten het Groot Block, gelegen onder Wesemael, groot twee dachmalen en halff, regenoten sheeren straete ter ir., het Leengoet ter ijr., de Dickte ter iijr. zijden, item onderhalff dachmael ende xxi roeyen landts, gelegen onder Wesemael, regen. sheeren bosch van Wesemael ter eenre, het Stappeken ter ijr. zijden, item noch een block, geheeten den Doren, groot twee dachmaelen en halff, onder Wesemael, regenoten sheeren straete ter eenre, Michiel Vudincx ter ijr., sheeren bosch van Wesemael ter iijr., derffgenaemen Peeter Verlinden ter iiij. zijden, item een halff dachmael bosch, gelegen aenden Waeterloos onder Wesemael, regen. Jan De Ridder ter eenre, den heer van Wesemael ter ijr. ende iijr., Dionijs Van Inthoudt ter iiij. zijden, item noch ontrent drey vierendeelen bosch, aldaer gelegen, regenoten Francen Schoelmeesters ter eenre, Hendrick Van Bets ter ijr., sheeren bosch voerschreven ter iijr. ende iiij. zijden, item eenen boghaert onder Wesemael, groot ontrent een halff boender onbegrepen der maeten, regenoten Dionijs Van Inthaudt ter eenre, den wech loopende naer den Galgenberch ter ijr., Dirick Van Vlaslaer ter iijr., Herman Bloems ter iiij. zijden, gelovende voirts altijts genoech te doene oft hier inne yet te luttel oft te nauwe waere gedaen, obligan., submitten. ac renuncian. ut supra, coram De Rijcke, Goffart, xvia. july a. 1660.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7907 fol. 177v.

Item in tegenwoerdicheyt des schepen. van Loven naergenoempt gestaen Peeter Mieroycx ende Petronella Van Vlaslaer, woonende tot Betecom, die welcke midts de somme van twee hondert guldens eens, soo in gereeden gelde als van geleverde beesten, bij hen ten dancke ontfangen vuytte handen van Peeter Vets ende Cathlijn Aerts, gehuysschen, woonende onder Aersschot, hebben bekent aen den selven Peeter Vets, present ende accepteren., soo tot sijnen eygen behoeffve als oyck tot behoeff van. voerschreven sijne huysvrauwe wel ende deuchdelijcken schuldich te sijn twalff carolus guldens te xx stuyvers tstuck en. thien gelijcke stuyvers, munte in Brabant, cours ende loop hebbende erffelijcke rente, alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betaelen ende waer van den iersten valdach sal wesen opden xxvij. juny 1651 ende soo voirts van jaere te jaere totter volle quytinge der selver, die sal mogen geschieden t' allen tijden alst die rentgelderen gelieven sal, ten vier reysen met vijfftich guldens smaels, wel meer maer nyet min tegens den penninck xvien. naer rate vande quytinghe ende inder stadts wissele van Loven ofte Aersschot, los ende vrey van xen., xxen., cen., mindere ofte meerdere penningen en. van alle andere impositien en. exactien, alreede inne gestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vande voerschr. Peeter Vets en. sijne huysvrauwe, gelovende die voerschr. bekenderen gehuysschen die selve rente alle jaeren ten tijde en. termijne voerschr. wel en. loffelijcken te betalen en. te leveren, los, vrey en. tot behoeff als boven, t' elcken valdach als schult met rechte verwonnen, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, ende om die voerschreven Peeter Vets ende sijne voerschr. huysvrauwe vande voerschr. rente van twalff guls. en. thien stuyvers erffelijck en. jaerlijcx betalinge der selver noch beter te verseeckeren, hebben die voerschr. Peeter Mieroycx en. Petronella Van Vlaslaer geconsenteert, gelijck sij consenteren bij desen, int maecken van beleyde en. mainmise op en. over alle en. iegewelcke hunne goederen, beyde haeffve en. erffve, en. int decreet der heeren schepen. van Loven daer over te gheven, sonder daer toe te derffven gedaeght oft geroepen te wordden ende namentlijcken op huys en. hoff, schuere, stallingen ende allen anderen toebehoirten, groot ontrent een halff boender, genaempt de Bosch Plain, gestaen ende gelegen tot Geetsvelt onder Betecom, regen. Jan Smets den jongen ter eenre, de weduwe Laureys Weynkens ter ij. en. iijre., sheeren straete ter iiij. zijden, item op een halff boender landt, oyck aldaer gelegen, genoempt den Bosch, regen. Geert Aerts ter eenre, Jan Van Vlaslaer ter ijre., Franchois Vergauwen ter iij. zijden, item op het part en deel, hen competer. in de goederen, achtergelaeten ende op hen gedevolveert bij der doot en. afflijvicheyt van Peeter Aerts, grootvader was van. voerschr. Petronella Van Vlaslaer, soo gelegen onder Betecom, Bael als elders, geloven. den voerschr. gehuysschen bekenderen altijt genoech te doene oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, obligan., submitten. ac renuncian. ut supra, coram Cranevelt, Gudelinus, xxvij juny a. 1650.

 

9. Het lijkt er sterk op dat Guilliam Joossens en Catharina Van Inthout al hun eigendommen in Wezemaal verkochten van zodra zij zich in Antwerpen gingen vestigen of er gevestigd waren.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 109v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepen. van Loven naergenoempt gestaen Adriaen Steuckens, bode, vuyt crachte en. naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem als thoonder tot des naerbeschreven staet te doen gegeven, ende waer van den theneur hier naer is volgende, luydende aldus.

Comparerende op heden desen xxixen. november 1649 voer mij notario ende inde presentie vande naerbeschreven getuygen Guilliam Joossens ende Catharina Van Inthaudt, gehuysschen, die welcke hebben vercocht, gecedeert ende getransporteert, gelijck sij vercoopen, cederen ende transporteren midts desen, aen Dionijs Van Inthaudt, present ende in coop accepterende, een dachmael landts, wesende een besloten blocxken, onbegrepen der maeten, genaemt den Lostinck, gelegen onder Wesemael, regenoten sheeren straete ter eenre ende ijr. ende Adriaen Pasteels in andere zijden, voerde somme van hondert dertich guldens eens, wesende tselve dachmael die vercoopers bij scheydinge, aengegaen voer wethauderen van Wesemael, ten deele gevallen opden xven. aprilis lestleden, welcke voerschreven dertich guls. die vercooperen doer desen bekennen ontfangen te hebben ende voerde resterende somme geloefden voerschreven Dionijs jaerlijcx interest te betalen tegens den penninck xvien., beloopende inde jaerlijcxe betalinge sesse guls. vijff stuyvers, blijvende ondertusschen tselve dachmael voerde rente van sesse guldens vijff stuyvers verobligeert totte quytinge der selver, die welcke sal moghen geschieden in loopende munte ende welcke voerschreve rente de comparanten hebben gecedeert ende getransporteert aen Jan Vander Malen, present ende tselve accepterende, gelovende den voerschreven Dionijs Van Inthaudt aenden selven Vander Maelen de selve rente jaerlijcx wel en. loffelijck te betalen als schult met recht verwonnen onder obligatie ende renuntiatie in forma, constituerende de voerschreven vercoopers onwederoepelijcken een ieder thoonder deser om in hennen naeme te ghaen ende te compareren voer meyer ende schepen. van Wesemael ende alomme elders ende hen aldaer vuyt het selve dachmael t' ontgoeden ende t' onterffven ende in het selve te goeden ende erffven den voerschreven Dionijs Van Inthaudt mette solemniteyten daer toe gerequireert ende met gelofte van satis, promittentes ratum ac gratum, onder gelijcke obligatie, submissie ende renuntiatie als voer, actum ter presentien van Guilliam Van Inthaudt ende Niclaes Verhoeven, getuygen, hier over geroepen ende gebeden, ende is doriginele minute bijden vercoopers onderteeckent neffens mij openbaer notaris, quod attestor, signatum H. Vanden Cauter, den voerschreven Steuckens, comparant ende geconstitueerde, den boven geschreven contracte notariael alhier vernieuwt ende gerepeteert hebbende, heeft dijen volgende inden naem der voerschr. constituanten vercooperen bij manisse, etha., opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse het voerschreven dachmael landt, in sijne regen. hier voren gespecificeert, expositio impositus est die ... [niet vermeld], weduwe van den voerschr. Dionijs Van Inthadt opden last vande voerschreven rente van sesse guldens vijff stuvers sjaers, die welcke bij den voerschreven Guilliam Joossens en. Cathlijn Van Inthaudt is getransporteert en. wordt alnoch getransporteert bij desen doer den voerschr. geconstitueerde aenden voerschr. Jan Vander Maelen, alles achtervolgende ende in conformiteyt vanden voerschreven contracte notariael, obligan. et submitten. personas et bona predictorum constituentium ac renuncian. in forma, coram Vanden Bossche, Vanden Broeck, xxvij meert 1662.

Sententiatum ter instantie vanden voerschreven Jan Vander Maelen ende ten laste vande voerschr. weduwe en. erffgenaemen van wijlen den voerschreven Dionijs Van Inthaudt voer gebreck van vasticheyt ende betalinge der voerschreven rente van sesse guls. vijff sts. verachtert van diverssche jaeren, parthije hier toe gedaeght wesende, met condt brieven deser stadt doer den bode Steuckens ut retulit, id monente pretoris, coram eisdem eodem.  J. Vanden Broeck vt.  M. Peeters.

 

10. Hieronder nog twee aktes met vermelding van Catharina Van Inthout, weduwe van Guilielmus Joossens. Deze laatste verleed zijn testament op 06.05.1664 voor notaris Gerard Casens te Antwerpen. De akten van deze notaris zijn voor de periode 1657 1710 nog bewaard op het stadsarchief te Antwerpen.  Er zouden van deze notaris ook nog akten bewaard zijn op het Rijksarchief te Antwerpen. Guilielmus Joossens moet kort na zijn testament overleden zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 382v.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Peeter Van Cotthem om tgene naerbeschreven te Xnieuwen, te Xnieuwen. (!) ende te realiseren, geconstitueerde sijnde bij Catlijn Van Inthoudt, woonende tot Antwerpen, achtergelaetene weduwe van wijlen Guilliam Joossens, gepasseert voorden nots. Van Limborch ende seekere getuygen opden xiij. augusti 1664, die heere schepenen alhier in originali gethoont ende volcomentl. gebleeken, ende dijenvolgens heeft den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors. procuratie ter manisse des vs. heeren smeyers heeft opgedraegen met behoorel. verthijdenisse seekere plecke bosch met het schaerhaut ende eesters daer tegenwoordich op staende, gelegen onder Wesemael, ter plaetse geheeten Overvelt, groot ontrent sesse vierendelen ombegrepen der maete, in sijne grachten gelegen, regenooten tsheeren bosch ter eenre, mijn heer Spoelberch ter ije. ende Jan Vanden Cauter ter derdere sijden, expositus impositus est mr. Wijnant Van Limborch, present ende accepterende voor ende ten behoeve van Peeter de Caumon en. Anna De Waerseggere, gehuyschen, per mo. jure et satis den voors. opdraeger vigore quo supra, ob, sub. ac renuncians in forma, et waras voor vrij, eygen en. onbelast goet, coram Dilbeeck, Silvius, xvij augusti 1664. A. Dielbeeck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 383r.

Tener procuratory.

Op heden desen xiije. september 1664 comparerende voor mij openbaer notaris ende inde presentie vande naerbeschreve ghetuyghen d' erbaere Catharina Van Inthaut, woonende tot Antwerpen, achtergelaetene weduwe van wijlen Guilliam Joossens, de wel. voors. comparante in desen ghebruyckende de cracht ende macht, haer gegeven bij den testamente ende vuyttersten wille desselffs haers mans, gepasseert binnen Antwerpen voor den notaris Geraert Casens ende seekere getuygen op den sesten mey vanden jaere 1664, heeft bekent ende Xclaert., soo sij doet bij desen, alsnu deugdel. te hebben vercocht aen ende ten behoeve van sr. Peeter de Caumon ende Anna De Waersegere, gehuyssen, alhier present ende in coop aenverden., seekere plecke bosch met het schaerhout ende eesters, daer tegenwoordich op staende, gelegen onder Wesemael, ter plaetsen geheeten Overvelt, groot ontrent sesse vierendeelen onbegrepen der maete, in sijne grechten gelegen, regenooten tsheeren bosch ter eenre, mijn heer Spoelberch ter ije., Jan Vanden Cauter ter iije. ende Bertel Van Inthout ter iiije. sijden, ende dat om ende voorde somme van een hondert en. tachentich gul. eens, te bet. tusschen dit ende acht daegen aen eenen bij haer compnte. te assigneren, waranderende de vs. compnte. het vs. pleck bosch voor vrije, eygen ende onbelast goet, daer voor Xobligerende. haeren persoon ende goederen, hebbende ende toecomende, ende naementl. een plecke hoywasch, groot vijff vierendelen onbegrepen der maete, gelegen indt Bexembroeck bij Sallaeken, regenooten ... [niet vermeld], consenterende oft hier inne iet te nauw gedaen waere, tsij van belastinge, van renten oft andersints, die tuschen dit ende een jaer haer nyet opbenbaerende, andersints nyet daer over gemaeckt te worden belijde ende mainmise sonder daegement te derven doen insgel. indt decreet der selver sonder oock daegement te derven doen, constituerende de voors. compte. een ider thoonder deser in solidum om tgene vs. staet, te Xnieuwen. voor hoff ende heere competent, daer des Xsocht. sal worden met rechte van erffenisse en. onterffenisse te doen ende laeten geschieden in forma, de et super quibus promittens ratum in forma.

Actum binnen Loven ter presentie van Peeter Vereckt ende Cristiaen Smoors als getuyghen, tot desen gebeden, hebbende de voorschreve comparanten die minute deser beneffens mij notario onderteekent, onderstont mij present als nots. ende was onderteekent W. Van Limborch.

 

11. Nogmaals een schepenakte met vermelding van Catharina Van Inthout, weduwe van Guilielmus Joossens. In de akte wordt ook melding gemaakt van Guilielmus Van Inthout als naaste bloedverwant. Deze laatste is mogelijk en zelfs waarschijnlijk de oudere broer van Catharina.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 385v.

Item inde tegenwoordicheyt des heeren schepene van Loven naerbeschreven gestaen Guilliam Van Inthoudt, woonende tot Wesemael, heeft alhier in handen van jor. Glavimans ten registere deser stadt als onder de weth geconsigneert eenen halven gauden souverain en. een silveren drije stuyvers als gaudt ende silver ten prijse volgende de evaluatie van sijne con. maiesteyt ende dat om te comen tot naerderschappe van sesse vieren. bosch onbegrepen der maete, gelegen onder Wesemael, regenoten tsheeren bosch ter eenre, mijn heer Spoelberch ter ije., Jan Vanden Cauter ter iije. ende Bertel Van Inthout ter iiije. sijden, Xcregen. voor meyer en. schepen van Loven den xxvije. septemb. lestleden tegen Catharina Van Inthout weduwe wijlen Guilliam Joossens in hac camera, pretenderende tot het selve te worden geadmitteert als naerderlinck als sijnde bloetverwant der voors. Cathlijn Van Inthaut, Xcoopersse. in desen, presenterende in forma, coram Dilbeeck, Willemaers, 30 8br. 1664.  A. Dielbeeck.

 

12. Hieronder een akte betreffende Wouter Van Inthout, zoon van Dionijs en Ida De Keyer (Keysers). In de akte wordt ook melding gemaakt van :

-     Guilliam Van Inthout, wellicht de broer van Wouter.

-     Anna De Keyser (x Guilliam Bergans) en Elisabeth De Keyser, vermoedelijk zusters van Ida en allen kinderen van Wouter De Keyser en Catharina Philips.

Enkele verduidelijkingen inzake de akte :

-     geledeert : gekrenkt (in de akte beter te interpreteren als misnoegd)

-     de Vuylaek poorte: een van de Leuvense poorten, staende op de vroegere Uytlaekstraet of Dooleghestraat, het einddeel van de hedendaagse Vaartstraat (tussen de vroegere Steenpoort en de Vaart). De Steenpoort was gelegen aan de kruising tussen de huidige Vaartstraat en de Vital Decosterstraat. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7919 fol. 2r.

 Item in tegenwoerdicheyt des heeren meyers ende schepen. van Loven naergenoemt gestaen Nicolaes Vander Vorst vuyt crachte ende naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem, tot tghene naerbeschreven staet te doen als thoonder, gegeven ende waer van den theneur hier naer is volgende, luydende aldus.

Comparerende op heden desen xxixen. january 1666 voer mij notario ende die getuygen naerbeschreven Wouter Van Inthaudt sone Dionijs ende van Ida De Keyser, wettige gehuysschen waeren, den welcken hem vindende enormelijcken geledeert bij den pretensen transport, dwelck hij heeft gedaen voer schepen. der baronnije van Wesemael ten behoefve van Guilliam Van Inthaudt, Jan Vermeulen ende Willem Van Emelen den ixen. january 1663, heeft geconstitueert, gelijck hij is doende bij desen, Guilliam Bergans, weduwer van wijlen Anna De Keyser, om daerentegens te versoecken brieven van relievement opden voet ende conditie dat den selven Bergans sal verschieten de costen daer toe ende totten processe, dwelck daer over soude mogen comen te gereysen noodich ende dat den selven Bergans allen de selve costen, vuyt het proffijt daer van te comen, voer aff sal trecken ende dat het surplus tusschen hun tween sal worden genoten elck voerde hellicht, te weten het paert ende deel dwelck hem comparant in de goederen van wijlen Anna ende Elisabet De Keyser saude moghen competeren ende signantelijck in den huyse ende toebehoirten, gestaen alhier bij de Vuylaeck poerte, ende schuere daer op staende, mede inde hellicht vanden anderen huyse, genaemt het Gulden Schip, bij den voerschreven Bergans tegenwoerdelijck bewoont ende in allen andere goederen ende renten der voerschreve Anna ende Elisabeth, tsij die sijn gebracht in henne deylinge oft daer buyten gebleven (present den voerschreven Bergans ende tghene voerschreven staet, accepterende) ende gelovende t' selve te volbrengen ende dijen behalvens voer het paert ende deel des voerschreven comparants inden voerschreven huyse ende schuere, gestaen aende Vuylaeck porte, te betalen de somme van vijfftich guls. eens, daer van den voerschreven comparant bekent voldaen te wesen, vuytgenomen vier patacons, constituerende N. ende een ieder thoonder deser, om tghene voerschreven staet, voer allen heeren ende hoven daer des van noode saude moghen wesen te vernieuwen in forma ende den voerschreven Bergans daer inne te laeten gichten ende goeden, promittens ratum in forma.

Actum binnen Loven ter presentien van Anthoen Dauwen ende van Guilliam Baseler als getuygen, hebbende den voerschreven comparant ende acceptant de minute deser onderteeckent, mij present als notaris, signatum D. Legius, den voerschreven Vander Vorst, comparant ende geconstitueerde vuyt crachte ende naer vermogen der voerschreven procuratie het boven geschreven contract notariael alhier vernieuwt, herkendt ende gerepeteert hebbende, heeft dijen volgende inden naem des voerschreven Wouter Van Inthaudt, consituant, bij manisse, etha., opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse het paert ende deel, den selven competerende, inden voerschreven huyse, schuere ende toebehoirten, hier voren breeder gespecificeert, ende den voerschreven opdraegere inder qualiteyt ende vuyt crachte als voer daer vuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne behoirlijck gegoeydt ende geerft heer ende mr. Adrianus Vanden Schrieck, licentiaet inde rechten (present ende accepterende) in den naem ende tot behoeff vanden voerschreven Guilliam Bergans, per mo. jure et satis, den voerschr. opdraegere vuyt crachte ende naer vermogen als voer, obligan., submitten. ac renuntian. in forma, ende voirts alles achter volgende ende in conformiteyt vanden boven geschreven contracte notariael, coram De Bucq, Santels, xvija. aprilis a. 1666.  De Ridder, 1666.

 

13. Nogmaals Catharina Van Inthout, dochter van Dionisius en Ida Keysers. Uit de akte blijkt dat Catharina na het overlijden van haar man Guilielmus Joossens sone Guilliams een tweede maal in het huwelijk trad met Jacobus Van der Linden. Haar eerste man verleed zijn testament voor notaris Gerard Caesens op 6 mei 1664. Het archief van deze notaris is nog bewaard op het stadsarchief te Antwerpen voor de periode 1657-1710. Er zouden van deze notaris ook nog akten bewaard zijn op het Rijksarchief te Antwerpen.

Ter inlichting: wijncoop is in feite hetzelfde is als lij(f)coop. Het betekent drinkgeld, aangeboden drank bij eigendomsoverdracht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7919 fol. 103r.

 Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Peeter Van Cotthem om tgene naerbes. staet, validelijcken te Xnieuwen., als daer toe geconstitueert sijnde bij de procuratie die hier onder van woorde tot woorde is volgende ende luyt aldus.

Op heden desen xvi. july 1666 comparerende voor mij openbaer nots., present die getuygen naertenoemen, Jaecques Vander Linden als man ende momboir van Catlijn Van Inthout, woonen. binnen Antwerpen, in desen gebruyckende de cracht ende macht, hem bijde selve sijne huysvrouwe gegeven, om tgene naerbeschreven staet, validelijcken te moegen doen volgens d' acte van procuratie daer van sijnde, gepasseert voorden nots. F. Van Oudenhoven ende seekere ghetuygen opden xije. july 1666 ende de voors. sijne huysvrouwe constituante in desen gebruyckende de macht vanden testamente, haer gegeven bij wijlen haeren iersten man Guilliam Joossens, gepasseert voorden nots. G. Caesens ende seekere getuygen opden vi. meye 1664, beyde aen mij notario ende die getuygen in copia authentica gebleeken, welcken volgen. soo heeft den voors. comparant ende geconstitueerde bekent ende geleden, soo hij doet bij desen, deughdelijcken vercocht te hebben aen Peeter de Caumon ende Anna De Waersegere, gehuyschen, woonen. binnen deser stadt Loven, alhier present en den coop accepterende, seekere plecke hoywasch, soo die gelegen is onder Rotselaer indt Salaecken Broeck, groot vijff vierendelen onbegrepen der maete ende dat mette huere te verschijnen Sinte Mertensmisse naestcomende, regenooten Henrick De Neuter ter eenre, Machiel Van Emelen ter tweedere ende d' erffgenaemen Jan Jansens ter derder sijden, ende dat om ende voor de somme van een hondert ende eenenseventich guls. ende vier stuyvers boven een pont groot voor wijncoop, welcke voors. somme den voors. Xcoopere. alsnu bekent te hebben ontfangen vuyt handen vanden voorschreven cooperen, passerende oversulcx dese voor quitancie, waranderende de voors. vijff vierendelen hoywasch opt sheeren chijns vanden gronde, die tselve soude moegen gelden, nyet excederende de vier stuyvers die de cooperen sullen moeten draegen sonder cortsel van henne coopenninghen, maer de verloopen soo verre daer eenige sijn, sal den Xcoopere. moeten affdoen totten dach vande goedenisse inclus verschenen ende soo verre bevonden wort, tvoors. goet meer belast te weesen als voors. is, sal den Xcoopere. over tselve meer altijt costeloos ende schadeloos garanderen ende indemneren, ob., sub. ac ren. in forma ende tot asseurantie van dijen heeft alhier verbonden en. verobligeert sesse vierendelen lants, gelegen indt Wesemaelen Velt, regenooten Rogmans west ter ie., mevrouwe Van Meldert ter ije., de pastorije goederen ter iije. ende d' erffgenaemen Dionijs Van Inthout ter iiije. sijden, consenterende daer over gemaeckt te worden belijde en. mainmise, mede indt decreet der heeren schepenen van Loven daerover te geven sonder daegement te derffven doen, constitueren. een ider thoonder deser int particulier om tgene voors. staet voor meyer en. schepenen van Loven te vernieuwen ende herkennen met rechte van onterffenis ende erffenisse te doen ende laeten geschieden met geloofte van satis ende waras in forma, alles naer staet en. practijcke deser stadts costuyme gerequireert, super quibus promittens ratum et gratum, ob., sub. ac renuncians ut supra.

Actum binnen Loven ter pntie. van Peeter Segers ende Merten De Vroye als getuygen, tot desen gebeden, en.heeft den comparant de minute deser onderteekent, onderstont quod attestor ende was onderteekent W. Van Limborch, notaris, den voorschreven mr. Peeter Van Cotthem, comparant en. geconstitueerde, d' innehouden vanden bovengeschreven contracte notariael alhier in alle sijne pointen ende clausulen Xnieuwt. ende herkent hebbende, eentsaementlijcken heeft opgedraegen ter manisse des voorschreven heere meyers de vijff vierendelen hoywasch, indt witte deser met sijne regenoten gespecificeert, exposito soe is daerinne gegoeyt ende geerft ten erffel. rechte mr. Wijnant Van Limborch inden naeme ende ten behoeve van Peeter de Caumon ende Anna De Waersegere, gehuysche[n], per mo. jure et satis den voorschreven opdraegere vuyt crachte sijnder vs. procuratie, ob., sub. ac renuncians in forma et waras ut supra, alles pro ut latius in dicto procuratorio coram Crabeels, Willemaers, july xix, 1666.  J. Crabeels.  De Ridder, 1666.

 

 

14. Hieronder weer een akte betreffende de families Van Inthout en De Keyser met de vermelding van verschillende familieleden. Het is voorwaar een heus puzzelstukje. 

Op basis van de 'voorlopige' gegevens (geboorteaktes, deze en bovenstaande aktes (5 en 12)) zou het gezin De Keyser er zo kunnen hebben uitgezien.

                                                                                                      De Keyser ... (Henricus ?)

                                                                                                                                                                            |

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                |                                                               |                                                                                                                                                |

Jan De Keyser                           Willem De Keyser x ...                Wouter De Keyser x 1 Vuedincx Catharina,   .......................................  x 2 Catharina Philips

                | x Hoors Aleijdis                             | (fs Wouter?)                                                |                                                                                                     |

___________________          _____________________                          |                                                                                                     |

                |                                                                                    |                                                                            |                                                                                                     |

                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |

Maria x Jan Vermeulen           Maria x Andries Janssens                                |                                                                                                     |

                                              ____________________________________   |                                                                                                      |

                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |

______________________________       _____________________________________________________________________________________________________________________________________

           |                       |                     |                                                |                                                             |                                                                         |                                                                                 |                                                                  

Franciscus    Elisabeth    Gregorius              Anna  x Guilielmus Bergams    Wilhelmus  x Van Houij Maria     Ida  - Aleijdis x Dionisius Van Inthout  (gezin zie daar)     Andreas

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, 7919 fol. 94r.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Van Limborch als geconstitueert sijnde bij procuratie, als thoonder der selver, hem gegeven bij Jan Xmeulen. ende Maria De Keyser Jans dochtere, gehuyschen, innegesetenen van Vuytthem, Wouter De Keyers, Andries Jansens en. Maria De Keyser Willems dochtere ende Catlijn Van Inthout, item sr. Guilliam Bergans, soo in sijnen naeme als oock inden naeme ende als d' actie hebbende van Wauter Van Inthoudt ende hen sterckmaekende voor Jaecques Vander Linden, getraudt hebbende die vs. Catharina Van Inthoudt, dat hij dese ter manisse sal approberen, jouffvrouwe Maria Van Inthout, soo in haeren eygen naeme als oock inden naeme ende als geconstitueerde van jouffe. Anna Van Inthout bij procuratie, gepasseert voorden nos. Casens binnen Antwerpen opden xvie. meert 1666, ende Guilliam Van Inthoudt, alle representanten van wijlen Wauter ende Elisabeth De Keyser, ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthidenisse een schoon ende wel geleghen huys mette schuere daer van dependerende, ghestaen ende gelegen binnen deser stadt Loven opt Duylaeck, regenooten deser stadts vesten ter eenre, die straete van vooren ter ije. ende sr. Guilliam Bergans ter iije. sijden, en. mits d' ordonnantie van rechte den voors. opdraegere vigore quo supra daer vuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daerinne gegoeyt ende geerft ten erffelijcken rechte Andries Jansens ende Maria De Keyser, sijne huysvre., per mo. jure et satis den voorschreven opdraegere verbindende de persoonen ende goederen der voors. constituanten in forma, waranderende den selven huyse voor vrije ende onbelast, alles pro ut latius inde conditie daer van sijnde, gehouden bij den nots. Vanden Schrieck, Xclaerende. partijen den rechtveerdigen coop te wesen van vs. huyse voor een duysent ende tachentich gul. eens vuytwijsens de vs. coopcedule ende sitdaege, gehouden xxv meert 1666, coram Crabeels, Tsantels, xvi april 1666.  M. Peeters. 

 

In vroegere emails had ik het al over de familie Dionysius Van Inthout - Ida Keysers/De Keyser. Op de laatste link staat een (vervormd) schema over de familie, waarin een Elisabetha en Franciscus Keysers/De Keyser werden vermeld als respectievelijke broer en zus van Ida. In de onderstaande akte worden Elisabetha, Franciscus en Ida Keysers (x Dionysius Van Inthout) terug aangehaald. Elisabetha De Keyser woonde in 1637 in Leuven. Zij was toen reeds 40 jaar en waarschijnlijk bleef zij ongehuwd. Haar broer Franciscus was toen reeds overleden. Zijn goederen werden verdeeld bij akte voor de schepenen van Wezemaal op 03.03.1637. Elisabetha verkocht haar deel aan haar schoonbroer en zuster Dionysius Van Inthout en Ida Keysers.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 100v., akte dd. 20 mei 1637.

 Item in p(rese)ntie des meyers ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Elisabeth De Keyser, jonge dochtere, haers selffs en(de) oudt ontrent de xl jaeren, woonen(de) binnen deser stadt Loven, heeft opgedraeghen ende getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenissen de juste hellicht in sesse vierendeelen lants, gelegen onder Wesemaele achter Roghmans Block, daer van de wederhellicht is aengedeylt Dionijs Van Inthoudt en(de) Ida Keysers, gehuysshen naerbes(chreven), regenooten Willem Roghmans ter eenre, derffgen(amen) Wouter De Keyser ter iiere, de Pastoreye Lant van Wesemaele ter iiier, mijn heer Van Oyenbruggen ter vierder zijden, liggende onder een(en) peertskeur, item noch de hellicht van een halff dachmael bempts, gelegen onder Rotselaer int Hellichteren Broeck, daer van dander hellicht is aengedeylt den v(oor)s(chreven gehuysschen, int regenooten Jaspar Van Halsbeke ter eenre, Henrick Craesbeke ter tweedere zijden, springen(de) teghen Henrick Van Craesbeke v(oor)s(chreven), inder vuegen soe de v(oor)s(chreve) twee p(ar)tijen d' opdragersse sijn v(er)storven van wegen Franchoys De Keyser, haeren broedere, ende dijen volghens aengedeylt voor wethouderen van Wesemaele op den derden meert anno 1637 lestleden, exposita impositi sunt per mo(nitionem) jure hereditar(io) de v(oor)s(crevne) Dionijs Van In[t]houdt ende Ida Keysers, gehuysschen, et satis die v(oor)s(chreve) opdragersse obligan(do) et sub(mittendo) se suaque ac renuncian(do), etc(etera), et waras prout inde scheydinge en(de) deylinge v(oor)s(chreven), v(er)claeren(de) den coop over de twee p(ar)tijen te wesen hondert gulden eens, los en(de) vrije, op te leggen ter manisse der v(er)cooopersse, blijvende de pontpen(ningen) tot coopers last en(de) eodem depost eodem heeft de v(oor)s(chreve) v(er)coopersse haer van(de) v(oor)s(chreve) hondert gulden bekent voldaen te wesen thaeren contentemente, coram De Greve, Loomans, schepen(en), mo(...) (?) praetor, 20. may 1637. 

 

De vorige akte wordt onmiddellijk opgevolgd door de onderstaande akte van dezelfde datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 101r., akte dd. 20 mei 1637.

Item in p(rese)ntie als voor gestaen die v(oor)s(chreve) Dionijs Van In[t]houdt en(de) Ida Keysers, gehuysschen, hebben indivisim bekent en(de) geloeft te geven en(de) te betaelen Elisabeth De Keyser, jonghe dochtere, eene erffelijcke rente van sesse r(insguldens) ts(iae)rs, te xx st(uyvers) Braban(ts) tstuck, loopen(de) munte, alle jaere op date deser te v(er)schijnen, daer van diersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal opden twintichsten dach may xvic. achtendertich en(de) soe voorts van jaere te jaere, geloven(de) de selve rente jaerel(ijcx) ten valdage wel, loffel(ijck) en(de) p(er)sonnelijck te betaelen et in cambio quite et libere deliberare in futurum quolibet vero termino tanq(ua)m debitem assecutem obligan(tes) et sub(mittentes) sese suaq(ue) mobilia et i(m)mobilia, p(rese)ntia et futurum ac renunciantes prout in forma, geloven(de) nyettemin de selve rente reelijck te besetten en(de) te bepanden op goede en(de) suffisante panden, onder den beschrijve deser stadt geleghen, weert zijnde boven allen voorcomende, dobbel rente en(de) over alles soo veele te doen(e) dat de rentheffers ten eeuwigen dagen sal mogen genoech wesen, consenteren(de) oyck int beleyt en(de) mainmise en(e) decrete over allen hen(ne) goeden sonder vooral te derven gedaeght oft geroepen te worden, met conditie vande voors(chreve) rente van sesse r(insguldens) erffel(ijck) te mogen quyten teenre reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, los ende vrije van alles, item is te weten dat dese bekentenisse geschiet in voldoeninge van coop vande hellicht van sesse vierendeelen lants onder Wesemael achter Rochmans Block en(de) van(de) hellicht van een halff dachmael bempts hellicht winninge sprinckbempt int Hellichteren Broeck, op heden date van desen aen(de) v(oor)s(chreve) bekenderen alhier getransporteert, actum eodem t eisdem quibus ante. 

 

15. Hieronder nog een vrij interessante akte betreffende Bartholomeus Van Inthout (x Joanna Mertens), zijn zoon Huybrecht als voogd van de kinderen van wijlen Nicolaas Van Inthout (x Barbara Van Vlasselaer), zijn schoonzoon Jan Van de Cauter (x Anna Van Inthout) en anderen, waarmee het familieverband niet altijd direct duidelijk is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7920 fol. 139v.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Wijnant Van Limborch, clerck inde middelschrijffcamere, vuyt crachte ende naer Xmoegen. van sijne procuratie, hem, tot des naerbeschreven staet, vadielijcken (!) te moegen doen, gegeven bij Bertel Van Inthout, Huybrecht Van Inthout, sijnen soone, soo in sijnen naeme als mede in den naeme ende als momboir der weesen, achtergelaeten bij wijlen Niclaes Van Inthout, Jan Van. Cauteren als getraut hebbende Anna Van Inthout, hem voorde selve sterckmaekende, dat sij deser sal lauderen ende approberen, Peeter Vanden Panhuysen, getrauwt hebbende Anna Van Inthout Peeters dochtere, hen insgel. sterrckmaekende als den voorgaenden, Adriaen Van Inthoudt, geassisteert bij Peeter Vanden Schrieck als momboir der weesen Thomas Huysmans, volgende procuratie daer van sijnde, ghepasseert voor den nots. Vanden Schrieck ende seekere getuygen in date xvi meert 1667, die heeren schepenen alhier gethoont ende gebleken, ter manisse des voorschreven heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse een boinder bempts onder Rotselaer, geheeten den Boogaert, regenoten die Broeckstraete ter eenre, Jooris Broeckmans ter tweedere, d' erffgenamen Jan Jansens ter derdere ende Sallaeken Broeck ter vierdere sijden, item sesse vierendelen hoywasch indt Sallaeken Broeck onder Rotselaer vs., regenooten Peeter De Pretere ter ie., den Demer ter ije., Peeter Van Inthout ter iije. sijden, exposito impositus est mr. S[e]metrius Devaulx oft imandt bij hen te nomineren, per mo. jure et satis den voors. opdraegere vuyt crachte sijnder vs. procuratie Xbindende. de persoonen ende goederen der vs. constituanten in forma et waras de bovengeschreven twee parceelen voor vrije eygen en. onbelast goet, alles pro ut ende in conformiteyt vande conditie daer over gehouden door den notaris Vanden Schrieck ende is te weeten dat aen. coop[p]enningen der selver parceelen sullen corten die capitaelen ende Xloopen. van eene rente van ses hondert guldens capitaels aen het Pedagogie vanden Valck alhier, die den vs. Delvaulx metten loopenden jaere tot sijnen last is nemende, coram Plaines, Crabeels, ija., aprilis 1667.

J. Crabeels, 1667.  De Ridder.

 

16. BRON : Stadsarchief Leuven, Inventaris Cuvelier, register nr. 7925, folio 264r. 

Transcriptie

Item in tegenwoordicheyt der heeren

schepenen van Loven naergenoempt gestaen

Jan Meys sone wijlen Joos, innegesetene

der baronnie van Wesemael, den welcken

heeft behoorelijck geemancipeert ende

wettelijck vuytten broode gedaen Jan,

Jenneken en. Adriana Van Inthoudt kinderen

wijlen Dionijs, die welcke hij geprocreert

heeft vuytten schoode van wijlen Maria

Van Halbeecke, quo facto Eeremans

reconduxit, coram Eynatten, de

Glymes, 23 juny 1673 naer middach

alswanneer die nieuwe schepenen sijn

in eedt gestelt.

 

17. In de onderstaande akte vernemen we dat Guilliam Joossens sone Guilliams en Catharina Van Inthout, die uitweken naar Antwerpen en bij het verlijden van de akte reeds overleden waren, tenminste twee kinderen hadden, met name :

-     Magdalena, die 6 vierendelen land onder Wezemaal verkoopt aan Anna Van Malcote,

-     een niet nader genoemde zoon, die naar het buitenland vertrok en volgens de akte ongetwijfeld reeds overleden was.

Buitenland was in die tijd buiten het hertogdom Brabant.  Ter verduidelijking, Limburg of Vlaanderen was dus ook buitenland.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7933 fol. 158r.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers ende scepenen van Loven naergenoempt gestaen sr. Joan Hoppenbrauwer, tegenwoordigh scepenen deser stadt, vuyt crachte ende naer vermoegen van sijne procuratie, hem ghegeven, om den naervolgende contracte notariael wettelijc[k] te verniuwen ende herkennen, heeft tselve gedaen inder vuegen ende maniere naervolgende, luydende den teneur van woorde tot woorde aldus.

Comparerende op heden desen xxx. 10ber. anno 1680 voor mij openber notaris, bij sijne Con. Mats. Soverijnen Raede gheordonneert, in Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, ende inde presentie vande ghetuygen naergenoempt, joe. Magdalena Joossens, meerderjaerige jonge dochter van wijlen Guiliam Joossens ende Catlijn Van In[t]houdt, wettige gehuysscen waeren, die welcke heeft bekent ende gheleden vercoght, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo sij doet bij desen, aen jouffe. Anna Van Malcote, insgelijcx jonghe dochter, alhier present ende in coop accepterende, sesse virendeelen lants onbegrepen der mate, soo de plecke gelegen is onder Wesemael int Wesemael Velt, regenoten die kercke van Wesemael ter eendre, joncker Oyenbrugge ter ije. ende die representanten Franchois Schoelmeesters ter iije. sijden, vrije, eygen ende onbelast sonder eenige commeren ofte chijnsen daer op vuytgaende, waer vore tselve parcheel wort ghewarandeert, soo ende gelijck tselve op haer transportante is verstorven ende ghesuccedeert vuyt den hooffde van haere ouders ende dat om en. mits eene somme van hondert ende vijfftigh guldens eens, los en. vrije gelt, boven de costen gheresen over het houden van vier publiecque sitdaegen, die d' acceptante thaeren laste is nemende, welcke voorscreve coopsomme de transportante alsnu in volle voldoeninge vanden voorschreven coop bekent te hebben ontfangen, dienende alsoo dese voor absolute quictantie ende oft hier naermaels door haeren transportante broeder, diemen ontwijfelijck presumeert buyten den lande van overlange doodt ende ghestorven te sijn, paert ende deel wirde gepretendeert, soo gelooft de selve transportante die voors. Anna Van Malcote ofte haers actie hebbende, daer over costeloos ende scaedeloos te guarranderen en. indemneren, verclaerende mits desen aen het voorscreven parcheel lants geen recht nochte acite meer te reserveren, surrogeren. oversulcx die acceptante in haere plaetse om daer mede te doene haere gheliefte, constituerende tot desen effecte onwederoepel. een ider thoinder ende brenger deser, tsaemen ende ider van hun int besundert, om allent ghene voorscreven staet, voor die heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme daer het van noode soude moegen wesen, wettel. te verniuwen ende herkennen, consenterende aldaer in ontgoedenisse ten laste der transportante ende goedenisse ten behoeve der acceptante met alle solemniteyten daer toe gerequireert, promittens semper ratum et gratum de et super quibus, etc., obligando, submittendo ac renuntiando.

Actum ut supra ter presentien van mr. Dierick Geerts ende mr. Jaspar Vande Zande, respective borgers deser stadt van Loven, getuygen, tot dese gebeden, sijnde d' originele minute deser bij de voorscreve transportante beneffens mij notaris onderteeckent, onderstont quod attestor, signatum J.B. Snijers, nots.

Den voorscreven gheconstitueerden naer vermoegen van sijne procuratie, heeft den voormelden contracte in alle poincten ende articulen alhier vernieuwt ende herkent, obligando, submittendo ac renuntiando, dijenvolgende bij manisse des voorscreve heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke vertijdenisse ende renuntiatie het voorscreven parcheel lants, groot sesse virendeelen, hierboven tusscen die regenoten breeder gespecificeert, exposito impositus est mr. Jan Bapta. Snijers, notaris, alhier present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve vande voorscreve Anna Van Malcote dochtere Guiliams ende haers actie hebbende per monitionem jure et satis, den voorscreven opdraegere obligando, submittendo ac renuntiando, alles pro ut in supradicto procuratorio, den welcken hier wort gehouden voor gerepeteert, coram eisdem eodem.

 

18. Hieronder een akte en commentaar waarin wordt melding gemaakt van Wouter Van Inthout, zoon van Dionijs, die aan Jan Berghans en Catharina De Smet al zijn recht in het huis "het Gulden Schip" met aanhorigheden te Leuven aan de Dulakepoort verkoopt.  Het pand werd in tocht bezeten door Guilliam Berghans.  Hij verkoopt ook alle andere goederen die achtergelaten werden door zijn grootmoeder Elisabeth De Keyser.  Uit de akte versta ik dat Wouter Van Inthout niet de volle eigendom had, maar slechts aanspraak maakte op een deel.  Op de een of andere manier moet hij familie geweest zijn van Guilliam Berghans x Anna De Keyser en Elisabeth De Keyser.  Zijn vader Dionisius was immers een eerste maal gehuwd met Ida of Aleydis Keysers (De Keyser), zijn moeder.  Is deze laatste de zuster van Elisabeth en Anna De Keyser?  Het lijkt me niet onmogelijk.

 

Hoe dan ook, interessante informatie over "het Gulden Schip" is terug te vinden in de uitgave van MEULEMANS Alfons, Huizen en straten van het Oude Leuven, jaarboek Leuvens Historisch Genootschap XLII, 2004, pp.56 en 469.

 

Een eerste vermelding van de huisnaam 'tGulden Schip' werd gevonden in een akte van 1617, waarin sprake is van een boomgaard op Duylaecke tegen over het Gulden Schip (S.A.L. 7892, fol. 133v - 134, akte dd. 28.07.1617).

Volgens het wijkboek van 1675 behoorde het huis toe aan Guilliam Bergans.  Dankzij verkoopakten weten wij dat het Gulden Schip in het begin van de 18e. eeuw toebehoorde aan Jan Dauw en zijn echtgenote Petronella Vlemincx.  In 1753 was het in het bezit van hun zoon, de visverkoper Jan Dauw, gehuwd met Catharina Van Meerbeeck (S.A.L. 8001, fol. 23, akte dd. 19.10.1753).  Na de dood van zijn echtgenote verkocht hij het aan zijn cosijn germijn, de priester Petrus Celestinus Van den Bosch.  Maria Anna Dauw, weduwe van Rochus Cantillon en zuster van Jan, maakte echter gebruik van haar recht tot naderschap, zodat de oorspronkelijke verkoop verviel (S.A.L. 8352, fol. 329 - 338, akte dd. 18.03.1763).  Anna Maria poogde daarna het huis opnieuw te verkopen, maar toen was het de beurt aan haar broer om zijn recht van naderschap in te roepen.

In 1769 verkocht notaris Franciscus Judocus Dauw het Gulden Schip.  Hij verklaarde dat zijn vader het teghens sijne matante verkregen had.  Kopers waren de kanunnik Petrus Celestinus Van den Bosch en diens broer en zuster Joannes Franciscus en Margaretha (S.A.L. 7655, fol. 297 - 299, akten dd. 03.05.1769 en dd. 12.06.1769).

 

De Leuvens inwoners kenden de geschiedenis van de heilige Job des te beter omdat gedurende eeuwen Wezemaal, waar hij vereerd werd, druk door hen bezocht werd.  Zijn beeld prijkte vanaf het begin van de 16e. eeuw op de Dulakepoort, de latere Vaartpoort, omdat de bedevaartweg langs daar leidde.

 

Het huis "het Gulden Schip" was dus gelegen aan de Duylaecke Poorte ter hoogte van de huidige Zoutstraat aan de Vaartkom te Leuven.

  

Bron : S.A.L., register nr. 8270 fol. 464v.

In tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clercq Goemans vuyt crachte ende naer vermoghen der procuratie, geinsereert inden naerbeschreven contracte notariael, waer van den teneur hier naer is volgende.

Op heden den xxxien. marty 1672 comparerende voor mij openbaer notaris ende die getuyghen naergenoempt Wauter Van Inthaut sone Dionijs, geboren binnen Wesemael, heeft bekent vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen en. ten behoeve van sr. Jan Berghans en. jouffe. Catharina De Smet, gehuysschen, allen sijn recht, actie ende pretensie, hem competerende in huys, hoff, schuere ende stallingen, genoempt t' Gulde Schip, gestaen alhier bij Duylack poorte, dwelck tegenwoordelijck in tochte is besittende Guilliam Berghans, ende voorts alle andere goederen, achtergelaeten bij Elisabeth De Keyser, sijne grootmoedere, oft Anna De Keyser, eerste huysvrouwe vanden voornoempden Guilliam Berghans, dat om ende voor vierentwintich guldens Brabants eens, waer van den transportant kent te wesen voldaen, dienende alsoo dese voor absolute quittantie, belovende t' ghene voorschreven is, van weerden te hauden onder obligatie als naer rechte, constituerende een ieder thoonder deser om tselve voor die heeren meyer ende schepenen deser stadt Loven voorschreven te laeten vernieuwen met behoorelijcke goedenisse en. ontgoedenisse, promitten. ratum ac gratum, obligan., etc., de et superquibus, etc., gedaen ten daeghe voorsch. ter presentien van Jan Van Dornick ende sr. Hendrick Bollens, als getuyghen hier toe geroepen ende gebeden, ende hebben die voorsch. comparanten ende getuyghen die minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onderstondt quod attestor, en. was onderteeckent Herm. Essinck, nots.

Welcken volghende heeft den voorschreven geconstitueerden voorschreven contracte herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ter manisse des heere meyers allen het recht, actie ende pretensie, den voorsch. constituant competerende in huys, hoff, schuere en. stallinghen, genoemt t' Gulde Schip, hiervorens naerder gespecificeert en. voorts meer prout in dicto procuratorio ende den selven Van Inthaut daervuyt ontgoydt ende onterft sijnde, soo is daerinne gegoyt ende geerft per mon. jure et satis, den notaris Cocx present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve van sr. Jan Berghans ende jouffe. Catharina De Smet, gehuysschen, promitten. ac obligan., etc., coram jor. Eynatten en. sr. Caverson, xiiij. aprilis 1672.

19. Nog een  akte met vermelding van Maria Van Inthout, dochter van Dionisius en Ida De Keyser.  Omdat zij nog niet meerderjarig was verscheen zij in aanwezigheid van haar voogden Bartholomeus Van Inthout (haar oom) en Guilielmus Bergans.  In de akte vernemen we dat zij de intentie had om het klooster Onze Lieve Vrouw van Troost van de Karmelitessen te Vilvoorde in te treden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 195r.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Franchois Scheys als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen 19. augusti 1658 compareerde voor mij openbaer nots. ter pntie. vande getuygen naer te noemen Maria Van Inthoudt dochtere Dionijs ende van Ida De Keyser, gehuyschen als sij leefden, oudt ontrent eenentwintich jaeren, soo sij verclaerden, ten bijsijne ende overstaen van Bertholomeus Van Inthoudt ende Guilliam Bergans als momboirs vande voors. Marie, hebben bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen heer ende mr. Vincentius Courselius, licentiaet inde rechten, eene erffelijcke rente van twelff guldens ende thien stuyvers tsiaers, den gulden tot xx st. ende den stuver tot drij plecken Brabants gerekent, ter cause van twee hondert gelijcke guldens, ten dancke bijde voors. momboirs inden naeme vande voors. comparante ontfangen, gelovende alsoo die voors. momboirs die selve rente allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los en. vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penningen, als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renuntiatie in forma, te weten elcken momboir voor de iuste hellicht, consenterende tot dien eynde om den voors. heere rentheffer noch naerder te versekeren int opdraegen vande goederen der voors. Marie Van Inthout, te weten ierst een halff boinder bemps, gelegen tot Holsbeeck, daer het huys op gestaen heeft, regen. ... [n.v.].

Item een halff bonder landts, gelegen onder Wesemael boven de Haege, regen. den wech van Wesemael naer Nauwrode ter ie., gelijck het tselve ten deele gevallen is tusschen haere mede erffgenaemen, soo van vaeders als moeders wegen, ende is te weten dat dese penningen worden geemployeert tot assistentie vande voors. Marie om haer te begeven tot de geestelijcken staet tot Vilvoorden int clooster vande Carmeliterssen, genoempt tot Onse Lieve Vrouwe ten Troost, met conditie vande selve rente te mogen lossen tegens den penninck sesthien t' eender reyse ende met volle rente, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, een yeder thoonder deser om tselve voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende te herkennen, gelovende allen tgene bj hennen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijdt voor goet ende van weerde te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renuntiatie als boven.

Aldus gedaen ende gepaseert ter presentie van heer ende mr. Hermannus Bergans, pastoir tot Wesemael, ende Hermannus de Cheaumont, als getu[y]gen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. Marie mette momboirs de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent J. Schellekens, nots., naer vermogen van welcke procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende yegelijcke sijne poincten herkendt ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse de goederen, hier voor gespecificeert, expos. impos. mr. Jan Schellekens, present ende accepterende inden naem ende tot behoeff vanden voors. heere Courselius, quo facto eadem bona reddidit terminis tamquam ende voorts meer op eene voortaene rente van twelf guldens ende thien st. tsiaers, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram Schoer, Meys, 20. augusti 1658.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quittancie, gepasseert voor den nots. Herm. Essinck ende sekere getuygen opden 27. may 1662 dat dese rente is ghequeten et sic vacat.

20. Hieronder een akte met vermelding van Joannes Van (de) Cauter / Vercouteren en Anna Van Inthout uit Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 241v.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Jan Van Cauter ende Anneken Van Inthoudt, gehuyschen, woonende tot Wesemael, hebben opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse drij vierendeelen landts, gelegen onder Wesemael voors., regen. s' heeren straet ter ie., d' erffgen. Jan Vermijlen ter ije., de voors. opdraegeren ter iije. ende d' erffgen. Dionijs Van Inthoudt ter iiije. sijden, item het paert ende deel, hen competerende in huys ende hoff met sijne toebehoorten, gestaen ende gelegen tot Wesemael voors., groot een dachmael, regen. s' heeren straet ter ie., Peeter Van Inthoudt ter ije., de wed. van wijlen Coenraert Quinon ter iije. ende Nelleken Dauwe ter iiije. sijden, expos. impos. Jan Rauvoet ende Catlijn Janssens, insgelijcx gehuyschen, quo facto eadem bona reddidit terminis tamquam ende voorts meer op eene voortaene rente van sess guldens ende thien stuyvers tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, gelovende de selve rente iaerlijcx date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien en. subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende henne persoonen ende goederen, tsaemen ende besondert, present ende toecomende, met renuntiatie in forma, met conditie van dese rente te mogen lossen met gelijcke hondert ende vier guldens in twee reysen ende met volle rente, coram Ketelboeter, Meys, 21. jan. 1659.

21. En nog een akte met vermelding van Walterus Van Inthout, zoon van Dionysius en zijn eerste vrouw Ida De Keyser (Keysers), en Joannes, Elisabetha, Joanna en Adriana Van Inthout, kinderen van Dionysius en zijn tweede vrouwe Maria Van Halbeeck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 221r.

Item in presentie der heeren meyer ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Wouther Van Inthout sone Dionijs, woonende tot Wezemael, oudt vijffentwintich jaeren, heeft opgedragen met behoorelijcke verthijdenisse ressche ende reyse een halff boinder weybempt, gelegen onder Holsbeeck aen Meulenbempt, regenoten de leybeeck ten twee zijden, t' Dutzelaerenbroeck ter iije. ende d' erffgen. Dionijs Van Inthoudt over Yda De Keyser ter iiije. zijden, bij doode der selver Yda op hem verstorven, expos. impos. est jure hereditario per mo. Dionijs Van Inthout, present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve van Jan, Elysabeth, Joanna ende Adriana Van In[t]hout, daer moeder aff is Mayken Van Halbeeck henne wettige kynderen, tsaemen verweckt ende alnoch te verwecken, et semper satis den voors. opdragere oblig., submitt. ende renun. in forma et waras op eenen schellinck aenden Heyl. Geest van Wezemael sonder meer, terminis tanquam prout coram Daniels, Suetrickx, octob. xxva., a. 1649.

22.In deze akte wordt melding gemaakt van Dionysius Van Inthout en zijn tweede vrouw Maria Van Halbeeck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7904, fol. 36r., akte dd. 27 juni 1644.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven en(de) eyghengenoeten naerbeschreven gestaen Jan Van Haelbeecke sone Jaspers, hem sterckmaeckende voer Maria Mainteneers, sijne tegenwoerdige huysvrauwe, dat sij dit contract alhier ter manisse sal comen lauderen en(de) approberen, per mo(nitionem) heeft opgdraegen met behoirlijcke verthijdenisse een halff dachmael may maeybempt ende springhbempt, gelegen int Helstere Broeck onder Rotselaer, regen(oten) Denijs Van Inthaudt ter eenre, het clooster van Vlierbeeck ter iie., Abraham Mommaerts ter iiie. en(de) Andries Dauwe ter iiiie zijden, hem ten deele gevallen tegen sijne mede erffgenaemen ende die voerschreve opdraegere midts ordonnantie van rechte vuyt het voerschreven halff dachmael bempt behoirelijck ontgoyet en(de) onterft sijnde, soo is daer inne gegoyet ende geerft ten erffelijcken en(de) eyghen rechte den voerschreven Denijs Van Inthaudt inden naem ende tot behoeff van sijne naerkinderen, bij hem behauden en(de) geprocreert en(de) alnoch te procreeren van Maria Van Haelbeecke, sijne tegenwoerdighe huysvrauwe, per monitionem jure et satis, die voerschreve opdraegere obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma, et waras voer vrey, eygen en(de) ombelast goet prout, hier waeren over jo(ncke)r Louwys De Borchgraeff en(de) jo(ncke)r Niclaes Van Cranevelt, schepen(en) te Loven, en(de) eygengenooten, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant des heere meyers van Loven, en(de) Niclaes Vander Vorst, insgelijcx als eygengenooten, qui quidem allodii consortes rogantes, quod faciunt scabini predicti, actum xxviia. junii 1644.

Item is te weeten dat die voerschreve parthijen hebben verclaert den rechtveerdigen prijs vanden voers(chrerven) coop te bedraegen de somme van viertich gul(den)s eens, los gelt, die den opdraegere alhier bekenden ontfangen te hebben, coram eisdem eodem. 

 

Blijkbaar is het erg vruchtbaar register  Het gaat hier weer om een dubbele vermelding, enerzijds  Dionysius Van Inthout, zoon van Joannes en man van Ida (Ijken) Keysers, inwoners van Gelrode, en anderzijds Theodorus Van Vlasselaer en zijn vrouw Anna Boogaerts, inwonders van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 69v., akte dd. 17 januari 1633. 

Item Dionijs Van Inthoudt sone wijlen Jans en(de) Ijken Keysers,

gehuysschen, woonende onder Geelroy, in p(rese)ntia, etc(eter)a, hebben indivisim

en(de) insolidum bekendt deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Dierick Van

Vlasselaer en(de) Anna Boogaerts, sijne huysv(rouw)e, woonende tot Wesemael,

vier carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, erffel(ijcke) rente, jaerlijcx

te v(er)schijnen open xviien. jan(ua)ry en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te

leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, alreede inne-

gestelt oft naermaels inne te stellen, ten behoeve des voors(chreven) Diericx

en(de) sijne huysv(rouw)e, gelovende binnen t' siaers pandt te stellen, weerdt

sijnde boven alle commeren daer te vorens vuytgaende, dobbel rente,

quolibet ass(ecu)tum, met conditie dat die voors(chreve) bekenders de voors(chreve) rente

van vier rinsg(uldens) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten t' allen tijden

alst hen gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff

met xvien. gel(ijcke) guldens loopende munte en(de) met volle rente,

coram eisdem.

      In de marge.

Op heden den 29en. mey a(nn)o 1634,

soo heeft Dierick Van Vlasselaer

bekendt vuyt handen van

Dionijs Van Inthoudt en(de) Ijken

Keysers, gehuysschen, ontf(angen) te

hebben de capitaele pen(ningen)

van dese vier gul(dens) erffel(ijck), int

witte van desen begrepen,

mette v(er)loopen van dijen,

consenterende alsoo inde

cassatie van desen, des

t' oircon(den), etc(eter)a, ende was

ondert(eeckent) met het marcq

van Dierick Van Vlasselaer.

 

De onderstaande akte bevat een nieuw gegeven. Bartholomeus Van Inthout was gehuwd met Joanna Mertens. Uit de akte vernemen we dat zij de dochter was van wijlen Henricus .

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 99v., akte dd. 21 februari 1633.

Item in p(rese)ntia villici, etc(eter)a, gestaen Johanna Mertens dochter wijlen Hendricx met consent en(de) overstaen Bartholomeus Van Inthout, haers mans, woonen(de) onder Wesemael, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse sekere rente van twintich rinsg(uldens) erffel(ijck), v(er)schijnen(de) xxv. meert, bepandt met schepene brieven ... [n.v.] op een pachthoeve met sijne toebehoorten, geleghen tot Baele onder Aerschot, gen(oem)t de Raymaeckers Hoeve, nu toebehooren(de) Guill(iam)e Mertens, alsoo de s(elv)e rente opde voors(chreve) Johanna is gedevolveert bij doodt van haere voors(chreve) ouders en(de) haer te deele gevallen, wesen(de) de s(elv)e rente opde v(oor)s(chreve) goeden vuytgesteken bij scheydinghe en(de) deylinghe, gepasseert tusschen d' erffgen(aemen) wijlen m(eeste)r Jans Claes voor schepen(en) van Aerschot opden xxii. meert a(nn)o 1621, expos(ito) soo is daerinne gegoedt en(e) geerft ten erffel(ijcken) rechte Adriaen Pasteels, woonen(de) tot Vlasselaer onder Wesemael, et satis die voors(chreve) gehuysschen ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) in forma, et waras voor een goede onverthierde en(de) onbelaste rente, mits welck transport soo bekent die voors(chreven) Adriaen Pasteels aen hem bij de voors(chreve) gehuysschen affgeleght en(de) gequeten te sijn alsulcke vijfthien rinsg(uldens) erffel(ijck) in twee diversche renten, respective van tweilff ende drije rinsg(uldens), als personel(ijck) bekent sijn bij de voors(chreve) gehuysschen aen Caerel Van(der) Lynden, vaeder was van Cath(lij)ne Van(der) Lynden, huysv(rouw)e geweest hebben(de) van(den) voors(chreven) Pasteels, respective opden xx. feb(rua)ry a(nn)o 1617 in ia. en(de) iiiia. maii a(nn)o 1615, insgel(ijcx) in dese schrijffcaemere, consenteren(de) alsoo in(de) cassatie van(den) reg(istr)e daer van sijnde, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque prout, bekennen(de) die v(oor)s(chreve) transportanten voorts in gereedt geldt van(den) coop van(de) voors(chreve) getransporteerde rente voldaen te sijn, item is geconditioneert dat het jaer v(er)loops van(de) voors(chreve) rente te v(er)schijnen inden meert naestcomen(de) sal volghen aen(de) voors(chreve) transportanten, coram Lievens, Borchgreeff, xxi. feb(rua)ry 1633.

            In de marge 

De quitancie van dese twintich rinsg(uldens) erffel(ijck) h(abe)tur xxi. septembris 1650 in hac ca(mer)a et sic vacat.

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom