Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters.

 

1. Op 15 september 1700 werden de goederen van Adrianus Van Bael en Catharina Schrens verdeeld onder hun kinderen.  De akte werd verleden voor de schepenen van Werchter.

 

Scheydinghe ende deylinghe voor de kinderen ende erfgen., achtergelaeten bij wijlen Adriaen Van Bael ende Catharina Schrens, in hun leven gehuyssen waeren.

Rijksarchief Leuven, Schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 1853, folio 21v.

 

Wij Henrick Van Leemputten ende Joan Van Tongelen, schepenen deser heerelijckheyt van Werchter, maecken condt ende kennelijck eenen iegelijcken dat op heden datum van desen brieve voor Joan Van Leemputte, onsen meyer, ende voor ons schepenen bovengenoempt, comen ende gecompareert sijn in propre persoonen Bertolomeus Ingels als vaeder ende momboir van sijne twee kinderen, behouden van wijlen Petronele Van Bael, met naeme Catharina ende Elisabeth, geassisteert voor soo veele des noit, met mr. Jaspar Thijs als medemomboir der voors. weesen voor den iersten staeck, item Elisabeth Van Bael, getrouwt metten voors. mr. Jaspar Theys voor soo veele des noit, oock geassisteert van den selven voor den tweeden staeck, item Maria Van Bael, bejaerde jonghe dochter, voor den derden staeck en. Jan Van Bael, alnoch minderiaerich, ten desen geassisteert van Aert Van Bael ende Remeys Schrens, sijne geeede momboirs, voor den vierden en. lesten staeck, de selve wijlen Petronella, Elisabeth, Marie ende Jan Van Bael, alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Adriaen Van Bael ende Catharina Schrens, in hun leven gehuysschen waeren, alle welcke voors. comparanten hebben t' saemenderhant verclaert naer voorgaen. tauxaet, daer over bij ons gedaen van op den thiensten 7ber. lestleden, met minschappe en. rijpen raede, bij hun hier op gehadt, geprocedeeert te hebben tot scheydinghe ende deylinghe van alle alsulcke erffelijcke ende immeubile goederen als op hun verstorven ende gesuccedeert is mits die doot ende afflijvicheyt van de voors. hunne ouders, sulcx dat naer keuse daer omme gedaen, is gebleven ende aenges. onder den cavel littera A aen Jan Van Bael ten overstaen van sijne voornoimpde momboirs een halff bunder landts, genoemt d' Ereken, gelegen onder Schrieck, regenoten die leybeke ter eenre, Aert Van Bael ter tweedere ende Elisabeth Van Essche ter derdere zijden, wesen. los ende vrij, ende getauxeert twee hondert vijftich guldens;

item sal desen cal noch trecken van den cavel D, gebleven aen mr. Jaspar Thijs cum uxore de somme van twee guldens tot egaleringhe deser deylinghe.

 

Littera B, aen Bertholomeus Ingels ten behoeffve van sijne voors. kinderen, verweckt vuyt Petronele Van Bael, drije dachmaelen bempts, gelegen in de Suytbroecken aen den pegel onder dese heerelijckheyt, regenoten die Schutbroeckstraete ter eenre, sr. Silvius ter tweedere, Remeys Schrens ter derdere ende Henrick Janssens ter vierderer zijden, belast met drije guldens tsjaers aen ... [niet vermeld], is getauxeert boven den voors. last op twee hondert vijffentseventich guldens, en. dese deylinghe sal moeten van haer geven tot melioratie van de deylinghe littera C, gebleven aen Maria Van Bael, de somme van tweeentwintich guldens thien stuyvers.

 

Littera C aen Maria Van Bael ierst een dachmael broeckbempt, gelegen onder dese heerelijckheyt int Winterbroeck, regenoten die Laecke ter eenre, Anthoen Van den Broeck ter tweedere ende Aert Van Bael ter derdere zijden, wesende los ende vrije, getauxeert vijffentseventich guls.

Item daer en boven alnoch te trecken eene rente van sestich guldens, staende ten laste van Jan Van Tongelen ende boven dijen alnoch te trecken van den cavel D, gebleven aen de voors. Elisabeth Van Bael, getrouwt met Jaspar Theys, de somme van vijffentnegentich guldens eens, ende ten lesten alnoch te moeten trecken van den cavel B, gebleven aen Bertholomeus Ingels, eene somme van tweeentwintich guls. thien stuyvers.

 

Littera D aen. vs. Jaspar Theys ende Elisabeth Van Bael drije dachmaelen landts, gelgen onder dese heerelijckheyt tot Perre, groot drije dachmaelen, regenoten Peeter Van Geel ter eenre, die staete ter tweedere, Geeraert Van Eycken ter derdere en. die leybeke ter vierdere zijden, getauxeert boven dne last van een halster haever en. eene hinne aen haer tot des gene naerbeschreven verleent, bij wethouderen alhier op den sessentwintichsten january lestleden, naer voorgandelijck gethoont te hebben de momboirs ende naeste vrinden van haerder weesen, mede de acte van aggreatie, verleden bij heer ende meester Joannes Paulus Van Hamme, licentiaet in beyde rechten, etta., haeren mederjaerighen sone, bijde alhier in originali gethoont ende gebleken, heeft opgedraeghen, gecedeert ende met wettighe vertijchenisse getransporteert in handen des voors. meyers als in sheeren handen aen ende ten behoeve van Aert Michiels, alhier present ende bij titel van wettighen accepterende om ende mits de somme van achtendertich guldens, sijnde daer inne begrepen alle hooghen, soo ordinarissche als extaordinarisse boven den stuyver van elcken gulden voor ongelt als gebleven sijnde lesten hoogher ende cooper naer drije voorgaende sitdaeghen ende vuytganck der brandende keersse vuytwijsens de conditien daer van sijnde ende alhier ter greffie berustende, dats te wetene de hellicht van seker vijverken, gelegen alhier tot Tremelo, den acceptant genoch bekent, groot int geheel ...  [niet vermeld], retgenoten Henrick Geens ter eenre, de heyde ter tweedere ende sheeren straete ter iij zijden, waranderen. sij opdraegersse t' selve voor los ende vrije sonder eenighen commer oft last daer op vuytgaende, belovende daer op waerschap ende alteyts genoch te doen, op datter naermaels aen de voors. waernisse, claernisse ofte anderssints iet gebraecke onder verbintenisse ende renuntiatie als naer rechte, van welcke coopsomme de opdraegersse bekent alsnu voldaen te sijn in der vuegen dat desen brieve is dienen. voor absolute quittantie en. vervolgens naer datte opdraegersse vuytte hellicht van het vijverken voorgenoempt ontgoeyt ende onterft waere, vijftich guldens tsjaers op drije hondert ende sal moeten dese deylinghe van haer geven tot melioratie van de gene littera C, gebleven aen Maria Van Bael, de somme van vijffentnegentich guldens eens en. aen. cavel A twee guldens sonder meer.

 

In den iersten is conditie datte penninghen die d' een aen d' ander moeten opleggen tot egaleringhe hunder deylinghe sullen meoten opleggen tusschen heden date deses ende een jaer sonder langer oft sullen daer van moeten betaelen interest tegens den penninck twintich.

Met welcke scheydinghe ende deylinghe ende des daer aen cleeft, die voorschreven partijen comparanten respective ts' saemenderhandt hebben verclaert hun te houden wel content ende vergenueght sonder d' een tot des anders laste over t' gene voors. is, des halffvens te hebben ofte te reserveren eenighe voordere actie, recht ofte pretentien als volgens de conditien alheir geexpresseert ende dat den eenen cavel naermaels beter ofte weerdiger bevonden wiert als den anderen, daer over verclaeren sij insgelijcx te wesen vergolden ende gecontenteert, behoudelijck ofte geviele naermaels op eenighe der voorschreven goederen bevonden wierden vuyttegaen eenighe voordere commeren ofte lasten, voorders als de gene hier vooren aen ieder cavel staen vuytgedruckt, excederende in de jaerelijcxsche betaelinghe de drije stuyvers tsjaers datte voors. condividenten in dijen gevalle malcanderen daer over sullen moeten guarranderen en. indemneren, te wetene die quytbaere, soo die te quyten staen ende d' onquytbaere tegens den penninck sevenentwintich naer oude gewoonte met voordere conditie dat een ijder der condividenten tsijnen perticulieren behoeffve sal aenveerden sijne aengecavelde goederen ofte prouficteren de huere van den teyt de selve soude moghen verhuert sijn, belovende allentgene voors. staet, te houden voor goet, vast ende van weerden onder Xbintenisse. van hunne respective persoonen ende goederen pro ut in forma, ende hebben vervolgens die voors. comparanten d' een tot des anders behoeve over t' gene voors. is, wel ende wettelijcken vertegen in handen des voorschreven meyers als in sheeren handen met alle ende iegelijcke solemniteyten van rechten diejr naer usantie deser bancke schuldich waeren toe te geschieden, tgene (?) van. selve hier inne versuympt nochte achtergelaeten, behoudelijck schot, loth, den heere en. eenen iegelijcken anders hunnen goeden rechte alteyts in allen dingen daertoe staende ende soo hebben wij schepenen bovengenoemt onsen gemeynen schependoms zegele dese letteren aengehangen, gedaen vijfthien daeghen in de maent van september des jaers ons heere alsmen schreeff duysent sevenhondert.

 

2. Diverse aktes i.v.m. het gezin Van Bael Joannes x Maria Coremans volgen hieronder.

 

Op 21 december 1703 huurde Jan Van Bael voor drie jaar van zijn schoonmoeder Maria Mirocx, weduwe van Adriaan Coremans, het huis waarin zijn schoonmoeder nog woont, tesamen met de hof en het land daarbij, gelegen te Betekom en onderhalf dagmaal groot.  De huursom bedraagt 22 guldens per jaar.  Tevens huurt hij voor drie jaar vier percelen land, waarvoor hij jaarlijks vijf vierendelen koren en twee en half vierendelen boekweit moet leveren.  De verhuurster verkocht aan haar schoonzoon voor een som van 50 guldens tevens alle meubelen en huisraad, behalve een koe, twee vaarsen.[1]

 

Op 24 february 1740 werd Maria Coremans, weduwe van Jan Van Bael en wonende te Betekom, gegoed en geerft in een perceel land van drie dagmaal te Baal, genoemd het Schuerlant en palende aan Peter Anthonis ten noorden en des heren straat ten oosten en ten zuiden.  Zij gaf het perceel terug over aan de opdragers Guilliam Coremans en Cathlijn Vertruyen op last van een som van 100 guldens, die zij zal betalen tegen een jaarlijkse rente van vijf guldens.[2]

 

Gestaen in de tegenwoordigheyt van den heere president schepenen Vlemincx, in absentie des heere meyers, ende schepenen der stadt ende lande van Arschot hier naer te noemen sr. Petrus Livinus Van Vossum, procureur, etta., den welcken uyt crachte vande onwederroepelijcke procuratie, op hem ende alle thoonders deser verleden weghens Guilliam Coremans ende Cathlijn Vertruyen, gehuysschen ende innegesetenen van Betecum, volgens acte daer van sijnde, gepasseert voor den notaris C. Immens ende sekere getuygen in date 11 augusti 1711, alhier bij copije authenticque gesien ende gebleken, heeft opgedraeghen met behoorelijcke verteydenisse ende renuntiatie seker parceel lant, genoemt het Schuerlant, regenoten Peeter Anthonis noorden, s' heeren straet oost ende zuydt, groot ontrent de drij daghmalen, los ende vrije goedt uytgenomen den s' heeren chijns, ende naer dijen den voors. opdraeghere qq. ter behoorelijcke manisse ende wijsdomme daer uyt was ontgicht ende onterfft, soo is daerinne ter manisse ende wijsdomme voors. gegicht, gegoeyt ende geerfft Maria Coremans wed. wijlen Jan Van Bael, per mo. et waras.

Ende naer dijen de voors. wede. Jan Van Bael in het voors. lant behoorelijck was gegicht, gegoeyt ende geerfft, soo gaff sij het selve wederom over aenden voors. Guilliam Coremans ende Cathlijn Vertruyen op den last van eene rente van een hondert guldens capittaels loopende gelde, croeyserende ten penninck twintigh ende alsoo vijff guldens s' jaers, die de voors. wed. Jan Van Bael daer op los ende vrije is behoudende ende waer hierinne iet te nauwe geschiet, soo geloofft den opdraeghere qq. te wesen recht guarrand tegens een igelijck sonder argelist, hier waeren over d. Lavaerts, Van Aenvanck, Vloebergh en. Staes, schepenen, desen 24. febry. 1740.

 

Op 15 juni 1740 werd Maria Coremans, weduwe van Jan Van Bael en wonende te Betekom, gegoed en gerft in een perceel land van tweenhalf dagmaal, genoemd het Schuerlant en palende aan des heren straat ten oosten en ten zuiden, de erfgenamen van Livinus Janssens ten westen en Peter Baumans ten noorden.  Zij kocht het perceel voor 551 guldens en zeven stuivers van Jan Van Vlasselaer en Catharina Coremans, wonende te Werchter onder Geertsvondel.[3]

 

Gestaen in de teghenwoordigheydt des heere meyers ende schepenen der stadt ende lande van Arschot hier naertenoemen sr. Petrus Livinus Van Vossum, procr., &a., den welcken uyt crachte ende naer vermoghen vande onwederroepelijck procuratie, op hem verleden van wegens Jan Van Vlasselaer en. Catharina Coremans, gehuysschen ende inwoonderen van Geetsvondel onder Werchter, alhier present ende het selve lauderende ende approberende, heeft opgedraeghen met behoorelijcke verteydenisse ende renuntiatie seker stuck lants, groot twee ende een halff daghmalen, gelegen onder Bael, genoemt het Schuervelt, regenoten s' heeren straet oost ende zuydt, d' erffgen. Livinus Janssens west ende Peeter Bauwmans noort, belast met s' heeren chijns aen sijne hoogheydt den heere hertogh van Arschot sonder meer.

Ende naer dijen den voors. opdraeghere qq. ter behoorelijcke manisse des voors. heere meyers ende wijsdomme der naertenoemen schepenen daer uyt was ontgicht, ontgoeyt ende onterfft, soo is daer inne ter manisse ende wijsdomme voors. gegicht, gegoeyt ende geerfft Maria Coremans wede. wijlen Jan Van Bael, inwoondersse van Betecum, soo voor haer als haere naercomelingen, per mo. et waras ende den rechtveerdighen coop deser is verclaert ter somme van vier hondert eenenvijfftigh guldens seven stuyvers loopende boven eene gegoeyde rente van hondert guldens courant gelt, die de acceptante op het voorschreve goedt was treckende, die mits desen compt te cesseren, doodt ende te niet te wesen, maeckende alsoo de volle coopsomme vijffhondert eenenvijfftigh guldens seven stuyvers, die de constituanten vande acceptante bekent ontfanghen te hebben, dienende dese voor volle quitantie, warranderende het voors. goedt voor los ende vrije van renten danckelijck op s' heeren chijns ende rechte vanden gronde sonder argelist ende waerinne iet te nauwe geschiet, soo geloofft den opdraegeren qq. te wesen recht guarrand tegens een igelijck, hier waeren over d. Vloebergh ende Staes, schepenen, desen 15en. juny 1740.


[1]              Rijksarchief Leuven, Notariaat Generaal van Brabant, notaris Immens Christiaan, register nr. 13121, akte
                dd. 21.12.1702.

[2]              Rijksarchief Leuven, Schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 13, folio 60v.

[3]              Rijksarchief Leuven, Schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 13, folio 65v.

 

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Joannes Van Bael en Maria Coremans.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 12.06.1715.

Gestaen inde tegenwordichijt des meyers en. schepenen van de heerlijckhijdt van Riviren in den dorpe van Betecum, Laureys Claes, den w. vuyt crachte van conditie, gehauden voor den notaris Verbruggen ende sekere getuyghen, gesloten op den 19. april 1715 ter instantie van joe. Maria Francoyse Des Mares, bougijnken op het Groot Bougijnhoff tot Mechelen, ende aldaer wettelijck geconstitueert sijnde volgens den voors. conditie van vercoop, alhier bij copije autenticq gesien ende den naervolgenden mijer ende schepenen voorgelesen, die hier om corthijdt wille op segel competent geschreven wordt, gehauden voor ten vollen geinsereert ende gerepeteert, dien volgens heeft den selven vuyt chracte (!) der selver opgedraghen als in s' heeren handen een parceel lants, geleghen onder den dorpe van Betecum achter de pastorije van Bael, groodt ontrent een halff bunder, regen. mijn heer Vander Voordt oist, die pastorije van Bael suydt, s' heeren straet west ende noordt, chijnsende onder de heeren Snellincx ende Dognaty ende naerdat deselve vercoopersse daer vuyt is gedaen ende met den rechte onterfft volgens de voors. conditie, soo is ter manisse des mijers ende wijsdomme der naervolghende schepenen in het voors. parceel gegicht, gegoydt ende gevestight met alle gerequireerde sollemnitijten Jan Van Bael ende Maria Coremans, gehuysschen ende ingesetenen van Betecum als hun eyghen goedt met waerschap als andersints ingevolge de voors. conditie den waerachtighen coop wordt verclaert volgens deselve twee hondert gul. ende tweelff gul. voor verdieren, hier waren over Hendrick Mirocx, mijer, Ardt Van Vlasselaer, Van den Bergh, Lauwers ende Jan Janssens, schepenen, actum den 12. juni 1715, hier van is copije vuytgegeven op segel van 10 stuyvers.

C. Immens, greffr., 1715.

En nog eentje:

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7195, akte dd. 15.10.1715.

Gestaen in de tegenwordichijt van Hendrick Mirocx, meyer, Ja[n] Van. Berg, Vlasselaer, Lauwers en. Janssens, schepenen van Riviren tot Betecum, Jan Van Horck, den welcken tot het gene naerbeschreven is, geconstitueert sijnde bij Jan Van de Velde den auden volgens sijne acte van vercoop, gedaen aen sijnen sone Jan Vande Velde, gepasseert voor meyer en. schepenen de date 12. octob. 1715 en. vuyt crachte van authorisatie van schepenen van Arschot de dat[e] 3 janry. 1715, onderteeckent Vander Beken, scris., alhier insgelijx gesien en. gelesen, dienvolgens heeft den selven Van Horck vuyt crachte en. naer vermogen van het gene voors. is, opgedragen in s' heeren handen met behoorelijcke vertijdenisse een 4. paert paert (!) van huys en. hoff, gestaen en. gelegen binnen Betecum onder den heerelijchijt van Riviren, regten. int geheel de straet in drij sijden, Hend. Vande Velde west, ingevolge van het gene voors. is, ter manisse des meyers en. wijsdome. der schepenen in het voors. paert gegicht en. gegoyt Jan Vande Velde en. Clara Van Bael, gehuysschen, op den last daer op staende als hen eygen goet, den waerachtighen coop op 25 gul., actum 15. octob. 1715, coram als voor, hier aff is copije vuytgegeven op eenen segel van 10 sts.

C. Immens, greffr., 1715.

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom