Aktes met dank aan Paul Peeters.

 

1. Een akte i.v.m. Leonardus Wouters en Barbara Nuijts (bron : Stadsarchief Leuven, Intaris Cuvelier). Het is een verkorte weergave van de akte, dus geen integrale transcriptie.

Register nr. 7548 fol. 179r° (10.01.1661)

-   Compareerden Lenaert Wouters en. Barbara Nuyts, wettige gehuysschen, innegesetenen der heerelijckheyt van Bethecom, die welcke hebben tsaemen en. elck van hen int besonder bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Guilliam Charliers en. Braxede Thibaut, sijne huysvrouwe, de somme van twee hondert vijftich guldens in permissie geevalueerde munte, ter cause van welcke somme die voors. comparanten hebben beloeft en. beloven bij desen te gelden ende te betaelen eene jaerelijcxe rente van vijfthien guldens twelff stuyvers en halven erffelijck.

Borgstelling :

-   huys en. hoff, gelijck tselve is staen. bij den Molenberch tot Betecom voors., regen. den Molenwech oist, Goris ende Hendrick Van. Velde noorden en. de straete ter andere zijden;

-   item een dachmael landts, gelegen achter den molen, regenooten Laureys Vissenaeckens oist en. west, Willem De Meyer zuyden;

-   item noch drij dachmael bosch, gelegen beneden de lazarije, regenooten de straete oist, Peeter Claes en. Adriaen Meys zuyden, jor. Aert Van Eynatten noorden;

-   item noch over ontrent twee dachmaelen landts, gelegen inde Ninstraete, regen. Peeter Peeters noorden, Anthoen De Meyer oist, Aert Timmermans west en. derffgenaemen Merten Viskens zuyden;

-   item alnoch ses dachmael landts als bosch, gelegen aenden Molenberch;

     bij hen vercregen tegen derffgen. Adriaen Vanden Loop, daerinne de voors. gehuysschen opden xxij. december 1660 sijn gegoidt ende geerft voorde schepenen van Bethecom, consenteren. mede inden decrete der schepenen van Loven dover. te geven, sonder dagement.

 

N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij manuale quictancie, onderteeckent Charliers, in date den vijen. octob. 1675, staende opde marge van.

copije deser, de capitale pen. mette Xloopen. van dijen, int witte deser Xmelt., bij hem te sijn ontfanghen met consent inde

cassatie der selver, et sic vacat, presens contractur.

 

2. Susanna Timmermans (verkeerdelijk vermeld als Fummermans), dochter van Arnoldus Timmermans en Anna Nuyts huwde te Betekom op 12.06.1668 met Petrus Van der Roost (get. : Henricus Van der Roost en Arnoldus Timmermans). Ze gingen in Keerbergen wonen.  Zie hieronder de integrale transscriptie van de akte uit het Rijksarchief Leuven, Inventaris van de schepengriffies Vlaams-Brabant).

Register nr. 12-1, folio 66

Op heden den 22. july 1676 compareerden voor schepenen der stadt van Aerschot naergnt. Peeter Van der Roost ende Susanna Timmermans, gehuysschen, innegesetenen van Kerberghen, de welcke hebben bekent ende geleden gel. sij doen mits desen deuchdelijck ont­fangen te hebben vuyt handen van Maria Janssens, geestel. dochter, innewoondersse deser stadt Aerschot, de somme van drij hondert guls. in permissie gelde, gelovende sij comparanten daer voor aen. voorn. Maria Janssens te gelden ende te betaelen eene erffel. rente van achthien gull. vijffthien sts. jaerl., los ende vrij, soo van beden, subsidien, x., xx., hondersten, mindere oft meerdere penninghen oft precarien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, vallende jaerl. den 22 july, waer van den 22 july des jaers 1677 den iersten valdach wesen sal ende alsoo voorts van jaere tot jaere totter reele afflossinghe toe, die de voors. comparanten sullen moeten doen t' eender reyse tegens den penninck 16., altijt met volle rente, cost van. brieven, resten van maimisie, pontpenninghen ende andere in cas van beseth, gelovende tot dien sij comparanten de jaerl. betaelinghe der selver rente aen Maria Janssens alhier binnen Aerschot loffel. te doen t' elcken verschijnende jaere als schult met recht verwonnen, oock met geloft van. selve rente altijt goet te houden oft datter in toecomen. tijden iet aen gebraecke, daer voor verbinden. sij compten. henne persoonen ende goederen, present en. toecomen., onder renuntiatie in forma ende signantel. daer voor mits desen opdraegen. en. affecteren. sij comparanten ierst ontrent onder halff dachmael broecx, gelegen int Hulsebroeck onder den dorpe van Betecom, regten. de cappelle van Oisterwijck ter ire., Anna Van der Loock ter ijre. ende Laureys Vissenaecken ter iijre. sijden, item twee dachmaelen lants, gent. de Bleucken, eensgel. onder Betecom gelegen, regten. d' erffghen. mr. Mertten De Worm ter ire., d' erffghen. Pr. Van der Goes ter ijre., jor. Theodore Van Eynatten ter iijre. ende Aert Nijs ter vierdere sijden, item ontrent drij dachmaelen lants, gent. de Bruggen Hoeve, regten. Hoperius Bosch ter ire., d' erffghen. Jan Pedringo ter ijre., Pr. Van den Inde ter iijre. ende d' erffghen. Adriaen Reyers ter iiijre. sijden, eensgel. gelegen onder den voorn. dorpe van Betecom, sijnde de voors. drij parcheelen lants op hen compten. gedevolveert vuytten hooffde van Aert Timmermans, hennen vader was, waranderen. sij comparantende de voorn. panden enckel. op sheeren chijns ende rechte van den gronde sonder meer, daer over garrant ende waerschap gelovende, constituerende dienvolgende deselve comparanten tot breederen effecte onwederroepel. mits desen den procur. Kerridder tot Loven ende alle thoonder deser om t' gene voors. is, andermael soo voor wethouderen van Loven als alomme elders te herkennen ende aldaer de voorn. goederen voor de voors. rente van achthien gull. vijffthien sts. jaerl. wettel. te realiseren, mede hen compten in de jaerl. betaelinghe der selver rente volontairel. te doen ende laeten condemneren in forma, consenteren. sij comparanten int maecken van beleyde ende maimisie over de voors. goederen der voorn. compten., mede int decreet van schepenen der stadt Loven, daer over te geven tot vasticheyt der voors. rente sonder voorgaen. daegement, ratum ac gratum, obl., sub. ac renunt., pro ut juris, sonder argelist, hier waeren over Peeter Veyts ende Sebastiaen Van Nederseel, schepenen.

 

Nog een verkorte transcriptie van een akte over Peter Van der Roost en Susanna Timmers (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief).

-   Compareerden voor schepen. der stadt van Aerschot naergent. Peeter Vander Roost, en. Susanna Timmermans, gehuysschen, ingesetenen van Kerberghen, de welcke hebben bekent en. geleden gelijck sij doen mits desen deuchdelijck ontfanghen te hebben vuyt handen van Maria Janssens, geestel. dochter, inwoondersse deser stadt Aerschot, de soe. van drije hondert guldens in permissie gelde, geloven. sij compten. daervoor aen. voorn. Maria Janssens te gelden en. te baetelen eene erffelijcke rente van achthien gldens vijffthien stuyvers jaerlijcx.

Borgstelling :

-   eerst ontrent onderhalff dachm. broecx, gelegen int Hulsebroeck onder den dorpe van Betecom, regen. de capelle van Oisterwijck ter ie., Anna Van. Loock ter ije. en. Laureys Vissenaecken ter iije. sijden;

-   item twee dachm. landts, gent. de Bleucken, insgelijcx onder Betecom geleghen, regen. d' erfgen. mr. Merten De Worm ter ie., d' erfgen. Peeter Vander Goes ter ije., jor. Theodor Van Eynatten ter iije. en. Aert Nijs ter iiije sijden;

-   item ontrent drije dachm. landts, gent. de Brugghehoeve, regen. Hoperius Bosch ter ie., d' erffgen. Jan Pedringo ter ije., Peeter Van. Inde ter iije. en. d' erfgen. Adriaen Reyers ter iiije. sijden; insgelijcx geleghen onder den voorn. dorpe van Betecom;

     sijnde de voors. drije parcheelen lants op hen compten. gedevolveert vuytten hooffde van Aert Timmermans, hennen vaeder was, waranderen. sij compten. de voors. panden enckelijck op sheeren chijns en. recht van. gronde sonder meer daerover garrandt en. waerschap gelovende.

N.B. :

Is geblecken bij originele instantie, onderteeckent R.J. Wets, notairs publicus, woonende tot Aerschot, opden xiij july 1697,

alhier gesien en. gebleken, dat dese tegenstaende rente van xviij gul. xv stuys. sjaers bekent bij Peeter Van. Roost en

Susanna Timmermans ten behoeve van Maria Janssens is gequeten mette verloopen vandijen wegens Michiel en. Maria

Van Roost met Peeter Dirix, weduwer van wijlen Catlijn Ransaert, quate. sic vacat, hac xv july 1687.

 

3. Bijgaande akte situeert het gezin Wouters - Wauters Leonardus x Nouts - Aerts Barbara in Werchter

 

 

Item in presentia ut supra, gestaen

Lenaerdt Wauters sone wijlen

Hendricx, woonende tot Werchter,

heeft wettelijcken geemancipeert

ende vuyt sijnen broode gedaen Lenardt,

Hendrick, Jan, Guilliam, Anthoen

ende Maecken Wauters, sijne kinderen,

die hij geprocreert heeft van Barbara

Naets, sijne huysvrauwe, quo facto

Vander Vorst reconduxit, coram

eisdem eodem.

 

Commentaar:

De datering van de akte is gebaseerd op de voorgaande gedateerde akte.  We vinden het gezin van Leonardus Wauters en Barbara Naets (Nuyts) terug te Werchter met 6 kinderen in de doopregisters.

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom