Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

 

1. BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7907, folio 372r, akte dd. 23 juni 1651.

 

 

                                               Transcriptie

 

Item in tegenwoerdicheyt ut

supra gestaen Peeter Lauwens

sone Peeters, woonende tot Werchter,

heeft wettelijcken geemancipeert

ende vuyt sijnen broode gedaen Peeter,

Anthoen, Jan, Adriaen, Cathlijn

ende Maecken Lauwens, sijne kinderen,

die hij geprocreert heeft van Maria

Van Eycke alias Paeps, sijne huysvrauwe,

quo facto Vander Vorst reconduxit,

coram eisdem eodem.

 

Commentaar

De datering van de akte is gebaseerd op de voorgaande gedateerde akte. Uit de vergelijking met de gegevens in de parochieregisters en de akte van emancipatie moet besloten worden dat Peter Lauwens, zoon van wijlen Peter en man van Maria Van Eycken alias Paeps (in feite Paeps alias Van Eycken), niet vijf, maar acht kinderen had.  Zo zijn de kinderen Peter, Anthoon en Jan Lauwens niet terug te vinden in de doopregisters van Werchter.  Anderzijds worden Lucia en Arnoldus niet vermeld in de akte van emancipatie, zodat mag aangenomen worden dat zij als kind zeer jong overleden.

 

2. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7918 fol. 572v.

Item inde tegenwoordicheyt des heere schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Wijnant Van Limborch, clercq inde middelschrijffcamere, hebbende om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen procuratie, aen hem onwederoepel. gegeven volgens den teneur vande selve, die hier onder van woorde tot woorde wort geinsereert, luyden. aldus.

Op heden den tweentwintichsten november 1664 comparerende voor mij als openbaer notaris, inden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande ghetuygen hier onder genoempt Peeter Lauwers ende Maria Paeps alias Van Eycken, gehuyschen ende innegesetene van Werchter, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Henrick Govaerts ende jouffe. Anna De Ridder, oock gehuyschen ende innegesetenen deser stadt, de somme van vierhondert rinsgul. eens in gevalueerden gelde, ter saecke van welcke somme de voors. comparanten hebben gelooft ende gelooven bij desen te geven ende te betaelen jaerlijcx op date deser aen ende ten behoeve der gehuyschen tweede comparanten oft huns actiehebbende, eene rente van xxvtich. guldens erffelick, den penninck sesthien, daer van den iersten valdach sal wesen den tweentwintichsten november anno 1665 ende soo Xvolgen. van jaere te jaere totte quytinghe toe, dewelcke sal moegen geschieden alst de gehuyschen rentgelders gelieven sal teender reyse ende met volle rente in munte als voor, geloovende deselve rente jaerlijcx wel loffel. ende personel. te betaelen ende stats wissele van Loven te leveren, los ende vrij van alle impositien ende exactien, innegestelt oft alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecomenden tijden telcken jaere ende termijne voors. als schult metten rechte verwonnen, daer voor Xbinden. hunne respectieve persoonen ende immeubelen, present ende toecomen., ende naementl. huys ende hoff, tot Werchter gelegen, groot een dachmael, regenooten t' sheerenstraete ter ie., Aert Van Hove ter ije., hun selffs goet ter iije. ende Jan Wortelers ter iiije. sijden, item noch een block lants, groot vijff dachmaelen, daerbij geleghen, regenooten t' sheere straete ter eenre, Peeter Van Tongelen ter ije. ende Rameys De Worteler ter iije. sijden, item noch een boinder lants, daer ontrent gelegen, regenooten t' sheere straete ter eenre, Cornelis De Raeymaeker ter tweder ende Rombaut De Clercq ter iije. sijden, consenterende over alle de voors. goederen indt maeken van belijde en. mainmise ende indt decreet ende herdecreet van dijen sonder daertoe gedaecht te sijn, constituerende voorts onwederoepel. een ider thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heere competent te Xnieuwen. ende te herkennen, promittens ratum, etha.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven, ter presentie van Peeter Vander Straeten ende Henrick Raep, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de gehuyschen bekenderen de minute deser neffens mij notario onderteekent, onderstont quod attestor, ende was onderteekent A. Van Heusden, nots., den voorschreven Van Limborch, comparant ende gheconstitueerde den innehouden van desen instrumente notariael in alle ende igewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt ende herkent hebbende, heeft eentsaementl. inden naeme der voors. constituanten bekent, gelooft Xbonden. ende geconsenteert, alles pro ut latius inden voors. contracte Xmelt., obligan., submittendo ac renunciando in forma, coram Crabeels, Tsantels, feb. xij, 1666.  M. Peeters.

 

 

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij notariale quitantie, gepasseert voor den nots. Van Heusden en. sekere getuygen op 16 9ber. 1676, dat dese tegenstaen. rente van vier hondert guls. capitaels met het verloop van dijen bij die wede. Peeter Lavers cum suis aen sr. Hendrick Govaers is gequeten et sic vacat.

3. De ondertrouw van Hubertus De Cock en Anna Holaerts werd ingeschreven in de huwelijksregisters van Betekom op 06.10.1633 (get. : Godefridus Holaerts en Joannes De Meyer).  Volgens de akte van ondertrouw zouden zij in Aarschot gehuwd zijn. Er staat geen huwelijksdatum bij, maar gewoonlijk is dat 14 dagen later. Hubertus De Cock en

Anna Ho(e/y)laerts hadden nog een zoon Petrus, gedoopt te Betekom op 02.08.1634 (ss. : Petrus Claes en Maria Van Brempt).  Na de doopgetuigen werd er 'sub Arschoto' vermeld.  Dit zou er kunnen op wijzen dat de ouders toen onder Aarschot woonden.  Maar dit kan evengoed Baal of Begijnendijk geweest zijn, gezien deze gemeenten vroeger gehuchten van Aarschot waren.

Anna Hoelaerts was de dochter van Elisabeth Nijs, wat blijkt uit de volgende, integrale schepenakte (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7543, folio 149r).

 

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. comparerende Huybrecht De Cock en. Anna Hoylaerts, wettige gehuysschen, innegesetenen van Werchter, de welcke hebben bekent, gel. sij bekennen midts desen, deughdelijck schuldich te sijn en. alsnu thunnen contentemente ontfangen te hebben vuyt handen van heer en. mr. Vincentius Corselius, licen. in. rechten, etha., de somme van vier hondert vijftich guldens eens in specife (!) van pattacons a xlviij s. [t'] stuck, midts welcke somme die voors. gehuysschen hebben geloeft en. geloven bij desen te gelden en. betaelen eene jaerelijcxe rente van achtentwintich guldens ij s. erffel., alle jaer opden xxijen. novemb. te Xschijnen., daervan dierste jaer van betaelinge sijn sal den xxijen. novembris van. jaere xvic. sessenvijftich en. soo Xvolgen. totte quytinge toe, die welcke altijt sal mogen geschieden mette voors. somme van vier hondert vijftich guldens eens in gelijcke specie van pattacons ten prijse als voor en. met volle rente, gelovende ondertusschen die voors. rente van achtentwintich gul. ij s. jaerelijcx ten tijde voors. wel en. loffelijck te betaelen en. binnen deser stadt wissele van Loven tot behoeff des voors. heer Corselius oft sijns actie hebbende te leveren los en. vrije, etha., in forma, onder obligatie en. submissie van hunne respective persoonen en. goederen, soo meuble als immeuble, present en. toecomen. met renuntiatie in forma en. naementlijck oock die voors. Anna privilegio senat. cons. vell. auth. si qua mulier ac alys, eth., en. tot beter vasticheyt der voors. capitaele penningen als jaerel. interest der selver, soo consenteren die voors. ghehuysschen int maecken van beleyde en. mainmise over allen de selve hunne meuble en. immeuble goederen en. naementlijck oock over drije dachmael, soo bempt, landt als boomgaert, in een stuck gelegen tot Werchter, geweest sijnde een hoffstede te Wintbraecken, regen. Jan Van Langendonck ter ie., Dierick Goossens ter ije. en. sheeren straete ter andere ij sijden, item alnoch het kindtsgedeelte, wesen. de gerechte hellicht, aen. voors. Anna gedevolveert bij doode van haere moedere Elisabeth Nijs, inde naerbeschreven goeden, te weten de hellicht in huys en. hoff, groot drije dachmael, gelegen onder Bethecom, regen. Henrick Goris, nu sijne erffgen., ter ie., sheeren straete ter ije., Willem Xmijlen. ter ij andere zijden, item noch in drije dachmael landts, oock onder Betecom, regen. sheeren straet ter ie., derffgen. Bertel Brughmans ter ij., derffgen. Anna Van. Casteele ter iije. en. Peeter Claes ter iiije. zijden, item noch in drije dachmael, soo bosch als heyde, geheeten den Boogaert, oock onder Betecom, regen. derffgen. Michiel Crabbeels in ij sijden en. de Boogaertstraete ter iije. sijden, item alnoch in ontrent drije boenderen, soo landt als weyde, gelegen tot Bael onder Aerschot, regen. de gemeynte van Bael ter ie., de gemeynte van Werchter ter ije., de Bihal ter iije. en. Adriaen Mertens ter iiije. sijden, en. voirts generael. in allen andere goederen, haer voorde voors. hellicht competeren[de] als anderssints de vs. gehuysschen int geheel, mede oock inden schepenen decrete van Loven dover. te geven sonder dagement, promitten. semper satis et waras, obligan., submitten. ac renun. prout in forma, coram De Buck, Hoppenbrouwer, xxiija. novembris 1655.

 

 

 

4. Hieronder een akte die op 19.07.1678 (datum van voorgaande akte) werd geregistreerd voor de schepenen van Leuven.  Het gaat om de registratie van een akte, die de dag voordien werd verleden voor notaris Geldolf Vranckx te Leuven. In de akte is er sprake van Antonius Dauw en Petronella Lauwers.  De scheiding en deling van hun goederen werd verleden voor notaris Paul Van Meerbeeck te Leuven op 02.04.1663.  Een van de erfgenamen was Barbara Dauw, begijntje op het Oud Begijnhof te Leuven. Het staat er met niet zoveel woorden, maar het zou best kunnen dat Barbara een dochter was van Antonius Dauw en Petronelle Lauwers. Bemerkt trouwens de grote tijdspanne tussen hun derde en vierde kind.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7931 fol. 32v.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte ende naer Xmoegen. van sekere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen Xnieuwen. en. passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgen., luydende aldus.

Op heden den xviijen. july 1678 comparerende voor mij openbaer nots, bijden Souvren. Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen naergenoempt, joe. Barbara Dauw, begijncken opden Ouden Begijnhove bij Ste. Geertruyden alhier binnen Loven, de welcke heeft bekent ende bekent bij desen ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Gillis Vander Buecken ende joe. Johanna Maria De Vadder, gehuyschen, innegesetenen deser stadt, de somme van twee hondert guldens eens in Brabants permissien gelt, ter cause van welcke somme die vs. joe. compte. heeft geloeft eene jaerelijcxsche rente van thien guldens tsiaers en. alsoo tegens den penninck twintich, alle jaeren te vallen ende te verscheynen op heden date deser ende alsoo voorden iersten valdach den achtiensten july 1679 en. alsoo voorts van jaere tot jaere totte effective quytinge toe, de welcke altijt sal moegen geschieden alst die voors. joe. comparante gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in gelijcken permissien ende gevalueerden gelde, geloven. voor sulcx die voors. joe. comparante ten tijde ende termijne voors. de gemelde rente jaerel. wel ende loffelijck te betaelen ende te leveren binnen deser stadts wissele van Loven, los ende vrij van allen impositien en. exactien, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen, t' iederen jaere ende termijn als schult met recht Xwonnen., daer vooren Xbindende. ende verobligerende haeren persoon ende goederen, meubelen en. immeubelen, present ende toecomende, met submissie ende renun. in foa., ende naementlijck die hellicht van sesse boinderen broeck hellichtwinninge, gelegen in het Helster Broeck tot Rotselaer, waer van de wederhellicht tegenwoordich wort beseten bij sr. Jan De Haes, item een halff dachmael lants opt Rotselaeren Velt, regenoten Andries Dauwen ter eenre, de Dievestraete ter tweedere en. mijn heere van Daelhem ter iijr. zijden, item die hellicht van eenen boomgaert tot Haecht, genoempt Schutters Hoff, groot een halff boinder onbegrepen der maeten, regenoten die herbaene ter eenre, die voors. comparante ter ijr., Aert Van Haecht ter iijr. ende het straetken ter iiijr. zijden, waer van die weder hellicht wort beseten bij Reynier Derboven, allen bijde voors. joe. comparante vercregen bij scheydinge en. deylinge tegens haere mede erffgenaemen van Anthoen Dauwen en. Petronella Lauwers, gepasseert voorden nots. P. Van Meerbeeck ende sekere getuygen opden tweeden april 1663, vernieuwt en. gerealiseert voor meyer ende schepenen deser stadt den xxien. der selver maent in media, consenterende tot meerder vasticheyt in het slaen van beleyde ende mainmise over allen de selve goederen, mede int decreet ende herdecreet daer over te geven sonder eenich daegement, constituerende onwederroepelijck mits desen alle persoonen, thoonders deser, om t' gene voors. is, te doen ende laeten Xnieuwen. en. herkennen voor die voors. heeren schepenen van Loven ende alomme elders in behoorelijcke forme en. aldaer te consenteren in volontaire condemnatie sonder voorgaende daegement, promittens ratum, eth.

Actum binnen Loven ten tijde voors. ter presentien van Fabius Berckmans en. Philips Rentmeesters als getuygen, ende heeft die vs. compte. de minute deser beneffens mij nots. onderteeckent, quod attestor, en. was onderteeckent G. Vrancx, nots.

Aldus vernieuwt en. herkent coram eisdem eodem.

 

 

5. Hieronder nog een akte, waarin Antonius Dauwen en Petronella Lauwers werden vermeld.  De akte leert ons dat hun dochter Anna huwde met Paulus Reymenants, schipper van beroep. In de akte vernemen we ook dat Anna Dauwen kleindochter is van Joannes (Hans) Dauwen. Van Paulus Reymenants en Anna Dauwen heb ik geen huwelijk of kinderen gevonden te Rotselaar.  Ook in de familie Lauwers zaten schippers. De schipperskinderen huwden duidelijk onder elkaar.

 

In de akte komen o.m. volgende afkortingen voor :

-     mol. : molevaten

-     Wede. Broeck : Weduwebroeck

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7931 fol. 258v.

 

Item in tegenwoordicheyt des heeren meyers en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck Willemaers vuyt crachte van sekere speciaele procuratie om die naervolgende acte validelijck te mogen vernyeuwen, hem gegeven, heeft tselve gedaen als volght.

Op heden den xxen. marty 1679 comparerende voor mij onderges. notaris, binnen Loven residerende, ende ter presentien vande getuyghen naergenoempt, Pauwel Reymenants, schipper van sijnen styl, ende Anna Dauwe, sijne huysvre., welcke hebben bekent alsnu vuyt handen van. eerw. moedere Maria Jacoba de Monte Carmeli en. andere conventuelen vande Carmeliterssen alhier binnen Loven wel ende deuchdelijck ontfanghen te hebben de somme van vier hondert guls. eens in permissie gelt volghens sijne mats. placcaerten, mits welcke somme hebben de voors. gehuysschen geloeft, soo sij geloeven bij desen, tot behoeff vant voors. clooster jaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen eene erffel. rente van xxtich. guls., alle jaeren te verscheynen opden xxen. meert, ende binnen deser stadts wissele te betaelen in gelt, los ende vrije van alle impositien, gestelt en. naermaels inne te stellen, hoedaenich die souden mogen wesen, waer van den iersten valdach sal wesen den xxen. meert 1680 ende voorts van jaere tot jaere, los ende vrije als voor totte quytinge toe, die de voors. gehuysschen t' allen tijde sullen mogen doen t' eender reyse met gelijcke vier hondert guls., oock in permissien gelt volgens sijne mats. placcaerten ende met volle rente, tot versekeringe van welcke rente ende jaerlijcxsche betaelinge der selver hebben de voors. gehuysschen Xobligeert. henne respective persoonen ende goederen, meublen ende immeubelen, present ende toecomende, daer over consenteren. int maecken van beleyde ende mainmise der heeren meyer ende schepenen deser stadt Loven, mitsgaeders in het decreet ende herdecreet daerop te volgen, sonder daer toe gedaeght oft geroepen te moeten worden, ende signantelijck op seker huys met sijne toebehoorten, gelegen tot Haecht, regen. die straete van voor ter ie., die Laekestraete ter ije., die pastorije ter iije., d' erffgen. mr. Everaert Smets ter iiije. sijden, alleenlijck belast met s' heeren cleynen cheyns, item een block lants, groot drije dachmaelen, insgelijcx tot Haecht gelegen, genoempt Peeter Cleermaeckers Velt ter ie., Jan Goelfus ter ij., de kiste van Mechelen ter iije., d' erffgen. Abraham Grietens ter iiije., d' erffgen. Hendrick Vellens ter ve. ende Mertten Wauters cum suis ter vie. sijden, oock alleenlijck belast met s' heeren cleynen cheyns ende met twee mol. rogs, item een derdendeel van eenen besloten bempt, gelegen tot Rotselaer, genoempt de Helle, groot sesse dachmaelen, regen. s' heeren straete ter ie., den hertoch ter ije., d' erffgen. Willem Briers metten hertoge ter iije. ende Wede. Broeck ter iiije. sijden, onbelast goet, item in eene rente van seven guls. erffel., staende tot laste van Anthoen Van Ermen ende sijne goederen, gelegen tot Haecht, waer van den huerlinck tegenwoordich is Jan Van Langendonck, item eene rente van drij guls. erffel. staende tot laste van ... [n.v.] ende sijne goederen, gelegen tot Thildonck, welcke respective goederen ende renten de voors. Anna Dauwe sijn competerende vuyt crachte van sekere scheydinge ende deylinge der goederen, achtergelaeten bij wijlen Anthoen Dauwe ende Petronella Lauwers, haere ouders waeren, de selve scheydinge ende deylinge gepasseert voor den nots. P. Van Meerbeeck op den ij. april 1663 ende voor schepenen van Loven vernyeuwt den xxien. april daer naer in media, item die hellicht van een derdendeel van een boender, gelegen onder Rotselaer op den Wijngaert, regen. ... [n.v.], waer van d' andere hellicht is competerende sr. Romaut Dauwen, van gelijcken de voors. Anna Dauwe toebehoorende vuyt crachte van sekere andre scheydinge ende deylinge van. erffgoederen, achtergelaeten bij wijlen Hans Dauwen, haeren grootvaeder was, de selve scheydinge gepasseert opden ije. april 1663 voorden voors. nots. Van Meerbeeck, met conditie dat bij soo verre de voors. gehuysschen de voors. rente van xxtich. guls. binnen die drije maenden naer den voors. valdach precisel. nyet en betaelden, dat sij de voors. rente sullen gehouden wesen te betaelen den penninck xvien. ende alsoo tsiaers xxv guls., constituerende voorts een ieder thoonder deser om t' ghene voors. is, voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders te laeten vernyeuwen ende aldaer hun inde voluntaire condemnatie te laeten condemneren, promittentes ratum et gratum, obligando ut supra, aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven int voors. clooster ten daeghe, maendt ende jaere als voor ter presentien van Huybrecht de Fresne ende Phls. Peeters, als getuygen hiertoe geroepen, ende was die minute deser bij de respective comparanten beneffens mij notario onderteeckent, signatum N. Gilbert, nots.

Aldus vernyeuwt ende herkent door den voors. geconstitueerden, coram Schutteput, Dormael, hac xxix marty 1679.  G. Ant. Van Schutteput.

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom