Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

 

Hieronder volgen een heel aantal boeiende aktes i.v.m. de familie Lauwers-Lauwens-Lauwereijs uit Werchter-Rotselaar-Haacht.

Een aantal daarvan heeft zeker met onze Lauwers-Lauwenslijn te maken.

 

H852: fo 82:

- 9 sep 1477: (Reijnier De Pelsmaker mvl): Dionijs Lauwens na de dood van Dionijs zijn vader heeft ontvangen een hof met toebehoorten in Haacht geheeten het hof van Deelbroeck metten bedrijve ende alle anderen zijnen toebehoorten

- op dezelfde dag heeft Dionijs nog ontvangen die twee delen van twee bonderen bempt gelegen onder Haacht en het derdedeel tot behoef van Jan Lauwers

- 25 feb 1478: Dionijs Lauwers heeft gederft een hof met toebehoorten aan Jan Vanden Heetvelde zone Jans item de twee delen etc ... 

 

anno 1503:

Opten soe es come Jan Vanden Ghenille Willems sone Aert Michiels potmaker ende Lysbeth Vande Ghenille syn wijf Jan Lauwerys Janssone  ende Berbele Lauwarts syn suster ende hebben tsamen haer recht ende haer deel gegeven Jan Ouderogghe en Margarteha Vande Ghenille sijnen wijve recht dat sy hadden aen een half boender welants opt tgroot Tarwelant tusschen heer Machiel Absaloens goet indeen syde ende Michiel Spoelberghs kinderen goet in dander syde

 

anno 1507:

12 daghe in mey soe syn comen alle dese nae geschreven personens te weten Mathijs Op te Beke Claes Raes Mathijs Van Roeye van Marie Van Hove weghens ende van haer kinderen weeghen Katheline Van Hove Jansdochter met Jan Vernoeyen haeren man Henricq Van Hove Janssone Jan Van Hove Goertssone Jan Vanden Ghenille Willemssone Lysbeth Vande Ghenille met Aert Michiels haeren man Kathelijne Van Hove met Jan Lauwaerts haeren man Jan Lauwaerts sch? sone Berbele Lauwaerts met een momboer Kathelijne Vanden Inde Mathijs dochter met eenen momboir & Willem Ourogghe Jans sone & syn alle tsamen comen voor Joes De Hertoghe leenheer ende voor syne mannen te weten Willem Van Eycken Aert De Wytte Jan De Rycke Jan Van Hove Janssone en Henricq Scelkens om te derven twee boender wijlants leens deen boender gelegen tusschen Anthonys Absaloens goet in deen syde ende Woutyers kinderen goet in dander syde Henriq Van Bolloe kinderen goet in derde syde comende met den vyerden syden aenden dyck aende Dyle ende dander boender welants es beleghe tusschen Anthonijs Absaloens goet in deen syde jouffr Rane Absaloens goet in dander syde tcloester opte halff strate goet in derde syde ende Aert Van Aerschot goet inde vierde syde

 

R15421548:

Jan Verhulst kinderen van .. dachm genoempt dettinge ter Varent tusschen den Clockenborch & den wech com & aen vs Jan Laureys alias Pikt Jan Huys ende hoff ...

 

R1545:

Vande helchtwinninge vanden Lindenbeempden die vuytgegeven is eenen termijn van 3 jaeren tsjaers Jan De Witte comen . Aerdt Laureys noch een hoge Jan De Witte met Willem De Colvere.

 

Werchter 1569:

De Dijle vande brugghe te Werchter nederwaerts heeft gehuert Franchen Lauwaerts.

 

Werchter 1569:

De helchtwinninge vande cooren over de Dijle (Veldonckhoeve) hebben gehuert Jacques Van Horicke ende Henrick Lauwers cum suis.

 

Wer1847: Fo 63v: 14 feb 1589:

Anna Badelijn we Aert De Schrijnmaker verkoopt aan Cornelis Verbeeck x Lucia Lauwers een stuk erf met een waterput eertyts toebehoort hebbende Niclaes Van Duffele gelegen bij tkerkhof.

 

Fo 67: 16 feb 1589:

Peeter Van Doerne tot behoef van Cornelis Verbeeck x Lucia Lauwers tvoors stuk bempt.

 

Wer1847: Fo 101: 9 apr 1596:

Francois Machiels x Anna Vertiers verkopen een stuk land tot Kruis aan Hendrik Laureijs x Marie Mertens.

 

Wer1847: Fo 184: 22 mei 1596:

Hendrik Lauwereijs Willemsone x Marie Mertens verkopen huis en hof te Cruijce.

 

Wer1848: Fo 22v (17 aug 1606):

Andries Vanroost, Lucia Lauwers we Cornelis Verbeeck voor haar en haar kinderen, Andries Van Roost met procuratie van Cornelia Van Roijst wijlen Jansdochter, met Henrick De Clercq diemen noempt Faes haeren wettigen man ende momboir, met Jan Van Lambroeck sone wijlen Jans (Loven), den voors Van Roost zich ook sterk makende voor wijlen Jakob Van Roost zijn broeder ende zijn achtergelaten kinderen, met zijne sustere verkopen aan Jakob Wouters alias Van Mechelen twee stukken bempt als op de opdragers verstorven van wijlen Maeijcken De Witte en alsoo gesuccedeert op erfgenamen Van Roost ende Elisabeth Van Hamme (?) huijsvrouwe van Gielis Moens diemen noempt Moetaert groot drije dachmalen. 

 

Wer1848: Fo 80 (19 juni 1608):

Jan Vrancx wn Margriete Vandenberghe voor de tocht in de naerbeschreven goeden welcke tocht hij heeft gerenuncieert aenden H Geest ten behoeve van Jan ende Anneken Vranckx zijne kinderen als erflieden samen verkopen aan Joos Hollemans x Anneken Lauwereys twee boenderen bempt gelegen tot Cruijs.

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom