Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

AVT1: 31 maart 1659:

Elisabeth Briers x Anthoon Lauwers heeft geapprobeerd die approbatie van haeren iersten man wijlen Peeter Bruijnincx in maart 1653 over het accoort tussen Merten Briers haar vader en Elisabeth Meeus haar schoonmoeder.

Jan Briers insgelijkcx zone van Merten Briers onlanx gehout met Anna Wouters hem sterk makende voor hunne kinderen alreede verweckt ende noch te verwecken hebben eevenens het akkoord geapprobeerd.

R1609: Fo 25v (1661):

Ev ten behoeve vande tafel vanden H Geest

- Jan Reijniers stelt zich als borg voor Aert Van Hove

- Niclaes Huijgens stelt zich borg voor Anthoon Lauwers

- Anthoon Lauwers stelt zich borg voor Niclaes Huijgens

- Wouter Verboomen stelt zich borg voor Jan Hoefnagels

- Henrick Briers stelt zich borg voor Wouter Vollens

- Jan Raes stelt zich borg voor Goossens Luijmoije.

R1608: Fo 46: 10 mei 1662:

Wouter Van Aerschot mede vanwegens Carel De Carel ende Maria Van Aerschot verkoopt een dm lant opden nieuwen Leempoel aan Antoon Lauwers x Elijsabeth Briers.

R1608: Fo 103v: 23 jan 1664:

Cornelis Van Aerschot x Margriete Briers verkoopt aan Antoon Lauwers x Elijsabeth Briers twee dm en half lants tot Bexem.

R1608: Fo 111v: 8 mei 1664:

Antoon Lauwers x Elisabeth Briers verkopen aan Hendrik Briers x Frachoijse Vandenbosch twee dm en halff lant gelegen tot Bexem … bij titele van coop vercregen tegens Cornelis Van Aerschot x Margriete Briers.

AVT1: 24 april 1668:

Joos Bruijnincx als momboir van de onbejaerde kinderen wijlen Peeter Bruinincx synen broeder ende Elisabeth Briers, Anthoon Lauwens als vader en momboir van sijn onbejaerde kinderen die hij gewonnen heeft van die voors Elisabeth Briers wesende in haeren tweeden houwelijck ende Peeter Van Tongelen Jansone x Magdaleen Peeters ende haere onbejaerde kinderen die sij gewonnen heeft van Hendrik Bries haeren iersten man was constitueren Jan Briers hunnen C swager om in hunnen naam alsook voor zijn zelven, de persoon van Peeter Briers synen broeder te bedwingen ... om afstand te doen van de goederen die hij is bezittende uit hoofde van zijn grootvader Henrik Goris saliger memorie voor soo veel hij genoten heeft voor syn paert vande goederen die den voors Hendrik Goris stande sijnen weduwelijkcen staet als andere sijnen naerhouwelijck heeft gecocht ende finalijcken daer hij vrije heer ende meester af was, van welcke goederen dat den voors Hendrik Goris bij forme van tractaet heeft gewild ende begeert dat de houwelijcken voorwaarden gemaeckt tusschen Merten Briers ende Elisabeth Meeus sal worden voorgoet vast ende van weerde ... dat alle die voorkinderen van Merten Briers tselfde sullen lauderen etc...

AVT1: 24 nov 1669:

Merten Briers verhuurt aan Merten Claes huis en hof schuere ende stallingen met toebehoorten groot 6 boenderen en vijf vd gelegen in Rotselaer soo en gelijk het in huringe werd gehouden door Antoon Lauwers ende nog tot S Mertensmisse.

AVT2: 28 feb 1670:

Peeter Lauwers d’oude pachter binnen Werchter verklaart ten versoeke van zijn zoon Antoon Lauwers zichzelven is sterk makende ende verobligerende voor die jaerlijkse huere & pachte die den selven Antoon Lauwers heeft aengegeven tegens mijnher Van Eijnatten uit Loven, te weten van de huijsinge, schuere, stallingen als andersints mette lande ende bempden daer annex gestaen ende gelegen binnen Rotselaer aent Hof ter Heyden competerende den voors Eynatten door den voors Antoon Lauwers gehuurt.

Wer1850: Fo 73: 3 sept 1679. zie ook eerdere S+D,

S+D voor kinderen en erfgen wijlen Elisabeth Briers daer resp vaders af was Peter Bruijnincx ende is Anthoen Lauwers

- Merten ende Jan bruijnincx Peetersone als kinderen en erfgen wijlen Elisabeth Briers hunne moedere voor de twee ierste staecken

- Anthoon Lauwers als vader en momboir beneffens Guilliam Schrens uit de wet mits dabsentie van Peeter Briers over Peeter Cathelijn ende Marie Lauwens syne kinderen behouden van voors Elisabeth Briers syne ierste huijsvrouwe was voor den anderen staeck

1) Merten Bruijnincx

- vier en half dm bempts te Varent genoemt den Blaesbroeck wesende de hellicht van ontrent 9 dm gelegen noortwaerts waervan dander gellicht gelegen suijtwaerts competeert aan Jan Vlemincx, leenroerigh

- moet 100 gl aan Cathelijn Lauwers

2) Jan Bruijnincx

- een stuk land inde Varentstraet genomt de sesse dachmalen (Jan Verzeunen ende Guiliam VL)

- ende rente moeten geven aan Peeter Briers 50 gl en aan de kinderen van wijlen Hendrik Briers 86 gl vlg S+D van 23 april ll tusschen die voorkinderen van wijlen Merten Briers x Cathelijne Goris, aenden voors Peeter Briers ende derfgen Hendrick Briers moesten goet doen ende betaelt mitsgaders van alnoch te moeten op leggen ten behoef van tpaert ende deel gevallen ende gebleven aende voors Cathelijne Lauwers de somme van 160 gl

3) Peeter Lauwers

- eenen bempt groot ontrent 6 dm inde Varentstraat genoempt den Vaerent (Guilliam VL)

- moet afleggen aan Maeijcken Lauwers 73 gl en aan Cathelijn Lauwers 54 gl

4) Cathlijne Lauwers

- onderhalf dm land in de Varentstraat gen het Calvereusel (erfgen Hendrik Briers, erfgen Jan Briers)

- een dm land insgelijks te Varent geheeten het Colcxken (de Borghschole tot Loven)

- een stuk erve zo bos als heide gelegen onder Betecum genoemt den … groot ontrent 2 dm (Clooster van Roosendael)

- tvierdepaert van ses dm soo lant als vin gelegen tot Bael onder Aerschot genoempt Hendrik Goris lant

- moet van Peeter Lauwers 54 gl en van Merten Bruijnincx 100 gl en van Jan Bruijnincx 160 gl

5) Maijcken Lauwers

- ses dm bempt genoempt het Roseusel (ergen Hendrik Briers ende erfgen Peeter Van Tongelen, erfgen Peeter Goris)

- moet 73 gl trekken van Peeter Lauwers.

R1611: Fo 115v: 18 dec 1680:

Adriaen De Ceuster ende Merten Van Meerbeeck als momboirs van de kinderen wijlen Jan Aurogge x Maria Van Meerbeeck verkopen aan Anthoen Lauwers x huijsvrouwe de hellicht van vijf vd lants tegens Guilliam Fobelets gelegen opt Rotselaerenvelt.

AVT3: 25 feb 1681:

Antoon Lauwens uit Rotselaer ende Peeter (Boets) als momboirs van het kint gen Anneken Lauwens Jans Lauwers wijlen haeren vaeder ende Geertruyt Briers haar moeder des vs kint gelden een renta van 6 gl sjaers die wijlen Peeter Lauwers had bij Cornelis Baudewijns op 18 jan 1658 en bij S+D aan Jan Lauwers is gevallen.

ESDB 1949: kerkgeschiedenis Rotselaar: °1682: voor een hondert blauwen voetsteen om dne hogen koor te paveyen, geleverd door Anthoon Lauwers.

R1611: Fo 235v: 19 okt 1686:

Anthoon Lauwers verkoopt aan heer en meester Ferdinandus Symetrius Briers licentiaet inde rechten drij vd lant geheeten den Reussen gelegen tegens derffve van Jan De Worteleer ende derfgen Hendrick Briers.

AVT4: 20 nov 1688:

Anthoon Lauwers voor hemzelf en als momboir van de kinderen Peeter, Jan en Adriaen Lauwers, Gielis De Cock x Maria Lauwers, Hendrik Paeps alias Van Eijcken, Geraert, Guilliam, Aert ende Adriaen Paeps alias Van Eijcken gebroeders

dewelcke hebben gelooft ... mits dese malcander te … alsulcken belastinge van selve rente van 13 gl sjaers als zij heffende … van het groot collegie der Godheijt van Loven .. pant verkocht aan Jan Michiels genoempt den Paddenbergh was verobligeert ende waervoor sij vs comparanten dat om tot ontlastinge vandevoors rente te comen … dat sij ieder voor hun contingent sullen betalen alle voorgaende costen tot hier toe geresen ende voortaen alnoch te gerysen om de voors ontlastinge te doen met vercoop off evictie van de genode panden ende erffven die inde voors rente sijn verobligeert ende verbonden, gevende daertoe expresselijck deselve procuratie aan Geraert Paeps alias Van Eycken om alsulcken persoon oft persoonen te bedwingen tot redenen ter afellginge vanden vs rente tsy tot vercoop vande goeden daer inne begrepen als wel die persoon die daer personelijck en eijgendommen voor verbonden oft hunne meubelen so ende gelijck hij Geraert Paeps sal bij goede reden bevinden te behoeven, geconsidereert dat alreede die provisor of president der grote collegie inde Godtheyt aen den vs Antoon Lauwers ende den vernoemde Geraert Paeps hebben gegeven acte van consent om alle degene die in de vs rente sijn geldende te actioneren ...

AVT4: 1688: datum onleesbaar,

Anthonis (Lauwers) voor hemzelf en als momboir van de kinderen wijlen Maria Bruijnincx ter bijsijn als … Peeter VDP ingezetene van Wezemaal wezende tweede momboir vanden voors kinderen des voors Bruijnincx … x Anna VDP, de voors Peeter Lauwers alnoch in qualiteyt als momboir vant kint van Jans Bruijnincx ende hen sterkmakende voor Adriaen Geens als medemomboir des voornoemt kint Jans Bruijnincx x Anna VDP

Gilliam De Raeijmaker x Cathlijn Lauwers

De Raijmaker hem sterkmakende voor Jasper Oistens sijnen swager x Maeijcken Lauwers

zijn de koop aangegaan ieder voor hun paart en deel gelijk Jan Verstraeten ingesetene alhier heeft tegen hun vercregen achtergelaten bij wijlen hunder transportanten moije Anna Goris gewesen … Jan Janssens Pavie tot Rotselaar ... hun paert van wegens Cathlijn Goris (zeer moeilijk leesbare tekst).

Verst: 12 mei 1706:

Sr Jaspar Joossens meijer van Wespelaar x Maria Lauwens, Peeter Lauwens, Guilliam De Raeijmaker x wijlen Cathlijn Lauwens, Jan Bruijnincx voor hem en voor sijn broer Peeter kinderen van wijlen Merten (moet Petrus zijn?) Bruijnincx x Anna VDP, Peeter Lenfant over Anna Bruijnincx, erfgen van wijlen Jan Bruijnincx x Anna Geens

alle kinderen en erfgen van wijlen Anthoon Lauwens x Elisabeth Briers verkopen aan Goris Van Aerschot een dm land in Beversluijs. 

R1613: Fo 31v: 9 meert 1707:

S+D kinderen ende erfgen wijlen Anthoon Lauwers x Elisabeth Briers

- Peeter Lauwers

- Guilliam Raeymaekers x Catlijn Lauwers

- Maria Lauwes x Jaspar Justens.

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom