Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

 

Akte en commentaar geven heel wat meer info over het gezin Coens.

In de kwitantie die in de rand van de akte werd vermeld, staan nog drie naamgenoten van Coenrardus, te weten Jan Coens (den ouden), Elisabeth Coens (x Jacobus Berghmans/Berckmans) en Catharina Coens.  Elisabeth en Catharina Coens zijn de dochters van Guilielmus. Jan Coens den ouden is allicht de broer van Guilielmus en eveneens zoon van Coenrardus.  Voor deze denkpiste is wel een goede reden. Guilielmus Coens overleed waarschijnlijk te Werchter op 7 augustus 1675 (begraven 8 augustus 1675).  Zijn dochter Catharina was op het ogenblik van de kwitantie nog minderjarig, zodat haar oom Joannes Coens (den ouden) als voogd in haar naam moest optreden. Het gedeelte dat Jan Coens betaalde in de rente, moest Catharina naderhand aan haar oom terugbetalen.

 

1. Joannes Berghmans/Berckmans huwde een eerste maal op 5 juli 1680 te Werchter met Elisabetha Coens (get. : Petrus Crabbe en Martinus Coenen) en een tweede maal op 20 maart 1688  te Werchter met Regina Smolders/Smeulders (get. : Cornelius Van Roost en Adrianus Van Beveren).  Elisabeth Coens overleed te Werchter op 12 december 1686.  Zie onderstaande tabel.

 

Doopdatum

Naam

Voornaam

Vader

Moeder

Getuige

Getuige

1681.04.07

Berchmans

Joannes

Jacobus

Coens Elisabetha

Van Geel Joannes

Luyten Maria

1683.03.25

Berghmans

Petrus

Jacobus

Cons Elisabetha

Crabbe Petrus

Van Tongeren Anna

1686.12.02

Berckmans

Catharina

Jacobus

Coenens Elisabetha

Valkenaerts Joannes

Brugmans Catharina

1688.01.31

Berckmans

Adrianus

Jacobus

Smeulders Regina

Keulemans Adrianus d.m.v. Hoyelaerts Egidius

Claes Anna d.m.v. Van den Berghe Maria

1689.02.24

Berckmans

Catharina

Jacobus

Smeulders Regina

Van Geel Petrus

Coens Catharina

1691.06.07

Berchmans

Henricus

Jacobus

Smeulders Regina

Claes Anna noe. Cornelis Henricus

Verstraelen Anna

1695.02.26

Berchmans

Maria

Jacobus

Smolders Regina

Vertiers Petrus

Nuyts Maria

1698.01.05

Berchmans

Adriana

Jacobus

Smolders Regina

Smolders Adrianus

Smolders Maria

 

Het voorgaande geeft meteen aan dat het belangrijk kan zijn om kwitanties te lezen, hoe summier die soms ook mogen zijn.

 

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7913 fol. 298v.

Item in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq De Man vuyt crachte ende naer vermoghen van sijne procuratie ende commissie om t' ghene naerbes. is,wettelijcken te moghen doen Xnuewen. ende te passeren, gegeven, waer van den teneur is volgen., luydende aldus.

Op heden den xien. february anno 1661 comparerende voor mij als openbaer nots., geadmitteert in. Raide van Brabant, tot Loven residerende, ende in. pntie. van. getuyghen hier onder genoempt Coenraerdt Coens en. Catlijn Machiels, sijne wettighe huysvrouwe, woonende tot Werchter, ende Guilliam Coens, hennen soene, die welcke t' saemen ende elck een van hun int besundere, hebben bekent ende bekennen bij desen ontfanghen te hebben vuyt handen van sr. Jan Corbeel ende joe. Anna Van Dorne, oock gehuyschen ende innegesetenen deser stadt Loven, die somme van vijffhondert rinsguldens, te weten hondert ducatons ende drijentachentich pattacons in specie volgens t' placcaet van sijne mat. en. xvi st. in cleyn gelt, ter saeke van welcke somme die voors. eerste compnten. hebben geloeft ende geloven bij desen te geven ende te betaelen iaerelijcx op date van desen aen ende ten behoeve vande gehuyschen tweede comparanten, henne naercomelinghe oft huns actie hebbende, eene rente van xxxi gls. vijff st. erffelijck den penninck xvie., daer van den eersten termijn van betaelinghe vallen ende Xschijnen. sal den xi. february anno 1662 en. soo voorts vervolghens van iaere tot jaere totte quytinghe toe, welcke sal moghen geschieden als die rentgelders gelieven sal teender reyse ende met volle rent in deselve munte ende specie als voore, gelovende die selve rente jaerelijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los en. vrije van alle impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden, t' elcken iaere en. termijn voors.als schult met recht verwonnen, daer voore verbindende henne respective persoonen ende alle henne goederen, meubelen ende immeubelen, pnt. ende toecomende, ende namentlijcken huys ende hoff, groot ontrent een halff boinder, geleghen te Varent onder Werchter, regen. de Blaesbroeckstraete ter ie., die Leybeeke ter ije. ende die bekenderen ten twee andere zijden, item noch een dachmael bemps, daer beneffens gelegen, regenoten het voors. huys ende hoff ter ie., de leybeke ter ije., Remeys Vertiers ter iije. ende de bekenderen ter iiije. zijden, item noch een halff boinder lants tot Varent voors., regen. Mertten Briers ter ie., d' erffgen. Jans Van Tonghelen ter ije., d' erffgen. Hendrick Coens ter iije. ende seker straetken, loopende naerde Haeghbroeck Vondel ter iiij. zijden, item een dachmael bosch vuyt een meerder stuck van een boinder, genoempt het Roekenbosch, regen. het geheel stuck ter ie., Mertten Briers ter ije., d' erffgen. Franchois Van Casteel ter iije. ende de leybeke ter iiij. zijden, verclaerende de voors. goederen te wesen vrije ende ombelast volgens die wettighe attestatie daer over gegeven in date ixen. deser, onderteeckent H. Vanden Panhusen, consenterende over allen die selve goederen int maeken van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daechsel te doen aen henne persoonen, hen geven. van alsnu voor alsdan voor gedaeght ende tot naerdere asseurantie van. vs. rente ende iaerelijcxe betaelinghe der selver, soo is hier mede gecompareert Peeter Van Tonghelen, meyer van Werchter voors., die welcke hem daer voore heeft gestelt borghe ende cautionaris als principael onder gelijcke obligatie van sijnen persoon en. goederen met renuntiatie in foa., des gelovende de bekenderen hennen cautionaris daer van altijt costeloos ende schadeloos te guaranderen, constituerende alsoo die voors. comparanten ende borghe onwederoepelijcken een yder thoonder deser om dese bekentenisse ende borghtochte daer inne Xmelt., voor meyer ende schepenen van Loven ende allen hoff ende hr. competent te Xnuewen. ende te herkennen, consenterende in voluntaire condemnatie promittentes ratum, eth.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende iaere als boven ter presentien van sr. Rombout De Vadder ende Reynier Wilmot, innesetenen deser stadt, getuyghen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die compnten. ende borghe de minute deser neffens mij notario onderteeckent, qd. attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore heeft dit contractin allen poincten en. clausulen in. selven begrepen, soo ten respecte van. bekentenisse van voors. rente als borghe alhier Xnuewt., herkent ende gereitereert, geloven. en. consenteren. prout latius in. selven, obligan., submitten. ac renuntian. in forma, coram St. Victor, Corselius, scab., 29 marty 1661.  M. Peeters.

N.B. : In de rand werd volgende tekst vermeld (kwitantie).

Op heden desen 2. janry. 1685 compareren voor mij nots. present die getuygen naergent. den eerw. heere Andreas De Kinder, toecomende priester tot Loven, den wel. heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben van Jan Coens den auden de somme van twee hondert gul. in permissie gelt tot quiteringe vande capitale van tweehondert guldens in vijffhondert gul., alhier breeder geruert, willende ende begerende de vs. De Kinder aen de vs. rente van vijff hondert gul. nyet meer te hebben oft behouden eenich recht oft actie, Xmits. die vs. drij hondert gul. oock sijn gequiteert door Jacq. Bergmans ende Lisken Coens, gehuyschen, willen. dat voorde vs. twee hondert gul., de gene hier sijn getelt, dat Catlijn Coens de selve rente sal betaelen aenden vs. Jan Coens als haeren momboir, gevende daeromme desen over ende den valdach der selver sal blijven, als alhier geruert staet, ten laste vande vs. Catlijn Coens, aldus gedaen ende getransigeert ten huyse mijns nots. present Jan Geens ende Adriaen Vander Veeken als getuygen ende was onderteeckent Andries De Kinder, onderstont, pnt. als nots. J.F. (?) Van Tongelen.

 

2.  De volgende akte, verleden op 05.03.1683 en de dag nadien voor de schepenen van Leuven geregistreerd, maakt melding van een lening die Jacobus Berchmans aanging.  Elisabeth Coens had hiervoor op 04.03.1683 volmacht gegeven aan haar man.  De rente waarvan sprake in de akte, werd afgelegd op 01.03.1700.

  

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8281 fol. 147v.

 

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven onder te noemen gestaen mr. Jaecques De Vrecq om tgene naerbes. is, alhier te vernieuwen en. herkennen, bij de geinsereerde procuratie onwederoepelijck geconstitueert sijnde, heeft tselve gedaen en. geeffectueert in. vueghen als volght.

Opden ven. marty 1683 compareerden voor mij noto., bij den coninck in sijnen Raede geordonneert, in Brabant geadmitteert, tot Loven resideren. en. in. pntie. van. getuygen naer te noemen, Jaecques Berchmans, woonen. tot Werchter, den welcken voor soo vele noodich is, gebruycken. de macht, hem gegeven bij Elizabeth Coens, sijne huysvre., met procuratie opden iiijen. deser, gepasseert binnen Werchter voorden nots. D. Van Hamme en. sekere getuyghen, alhier in originali gesien en. gebleken, heeft bekent tsijnen contentemente in gereede ende geevalueerde penninghen ontfangen te hebben van weghen d' infirmarie van tGroot Beghijnhoff binnen deser stadt de somme van hondert en tachentich guls. en. van weghen den H. Geest van. selven beghijnhove dertich guldens, gelovende daervoor aen. selve infirmarie en. H. Gheest, pnt. joe. Anna Anthonette De Vroey, groote mresse., en. daervoor accepteren., jaerlijcx op date deser te betaelen tsaemen eene rente van derthien guls. twee stuyvers en halven tsiaers, daervan d' eerste jaer vallen en. verschijnen sal den ven. marty xvic. vierentachentich en. soo voorts van jaere tot jaere binnen Loven aen. mressen. van. voors. H. Gheest en. infirmarie ider pro rata te leveren, los en. vrij van ve., xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penninghen en. impositien, ingestelt oft inne te stellen, bedacht oft onbedacht, t' elcken valdaeghe als schuldt met recht verwonnen, daervoor verobligerende sijnen persoon en. goederen en. naer vermoghen der voors. procuratie die sijnder voors. huysvre. met subie. en. rentie. als naer stiel, specialijck huys, hoff, schuere en. stallinge metten gronde en. toebehoorten, groot tsaemen ontrent onderhalff dachm. der maete onbegrepen, gelijck tselve gestaen en. gelegen is te Varent onder Werchter, regen. Jan De Keyser en. Guilliam Van Langendonck ter ie., de Varenstraet ter ije., t' capittel van Sinte Peeters tot Loven ter iije., den voetwech naer den Rondijck ter iiije. en. Perck ter ve. sijden, belast met twee halsteren even aen. hertoch van Aerschot en. een halff hinne aen. selven in dien die daerop bevonden wordt ende drij mol. rocx aen. H. Geest van Werchter, item drij vierdepaerten in een dachm. landts in. Duytsche Berghen, oock onder Werchter, regen. Peeter Van Geel ter ie., d' erfgen. Anneken Van Boschstraeten met het geroeyt landt ter ije., Perck ter iije. en. Willem Van Langendonck ter iiije. sijden, item twee dachm. landts onbegrepen, gelegen tot Bael onder Aerschot, regen. de Domstraet ter ie., de weduwe Adriaen Theunis ter ije., Gillis De Cocq ter iije. en. Jan Luyten ter ter (!) iiije. sijden, sonder meer lasten daerop vuyt te gaen, daerop waerschap en. genoechdoeninge geloven., consenteren. over de voors. goederen om te comen tot vasticheyt en. betaelinge der voors. rente int maecken en. slaen van beleyde en. mainmise, mede inden decrete der heeren schepenen deser stadt daerover te geven sonder eenich daegement daerom te moeten doen, met conditie dat de rentgelders mits betaelende t' elcken precisen valdaeghe oft ten lancxten binnen ses weken daer naer en. anderssints niet, sullen gestaen mits betaelen. a rate van vijff ten hondert en. alsoo thien guldens en thien stuyvers voor elcken termijn en. dat dese rente altijt sal moghen gequeten worden met gelijcke capitaele somme en. volle rente mits opseggen. ses weken te voren, constitueren. voorts den voors. compt. voor hen en. in. quat. voors. onwederoepelijck mr. Jaecq. De Vrecq en. allen thoonders deser int besonder om tghene voors. is, voor de heeren meyer en. schepenen deser stadt ende elders daer des versocht soude mogen wesen, te vernieuwen ende herkennen, promittens ratum ac gratum, obdo., etha., ut supra.

Actum opden voors. beghijnhove ter pntie. van mr. Jaspar Van. Steen en. mr. Jan De Coninck, getuyghen, hiertoe aensocht, ende is de minute deser van. compt. neffens mij noto. ondert., quod attestor, ende was ondert. C. Van Moockenborch, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden, coram d. Van Cauwenhoven et Van Dormael, marty vi, a. 1683.

T.J. Goffart, 1683.

 

         N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

 

Is geblecken bij originele quittancie de dato ia. marty 1700, ondert. Barbara Lipsius en. Margarita Romanus, infirmerije en. heyligen geestmeesterssen van het Groot Begijnhove binnen Loven, waer bij blijckt dat de capit. en. Xloopen. deser tegenstaen. rente is weder gegeven, quare sic vacat, hac ia. marty 1700.

 

Teneur der voorgemelde procurae.

Compareren. op heden desen iiijen. meert 1683 voor mij als openbaer, bij den Raede van Brabt. geadmitteert nots., tot Werchter resideren., en. in. pntie. van. getuygen naer te noemen, Elizabeth Coens, huysvre. van Jaecq. Berchmans, ingesetenen van Werchter voors., heeft verclaert den selven haeren ma, gecoitteert. en. gemachticht te hebben, gelijck sij doet mits desen, om ter rente op te lichten de somme van twee hondert guldens en. daer voren onder andere bij hem te nomineren goederen oock op te draegen en. affecteren als vaste hypothecque, de ghene haer competeren. bij scheydinghe en. deylinge vuytten hoofde van Willem Coens en. Magdalena Huysmans, in hun leven gehuysschen en. haere ouders waeren, gepasseert voor meyer en. schepenen van Werchter voors. inden jaere 1680, gelovende altijt te sullen houden voor goedt vast en. van weerden, t' ghene bij den voors. haeren man int ghene voors. is, sal wesen gedaen, alwaert oock soo datte saecke speciaelder bevel behoeffde als voors. staet en. gelijck sij compte. selver present sijnde, soude connen ofte moeten doen, daervoor verbinden. haeren persoon en. goederen, soo haeve als erfve, pnt. en. toecomen., met rentie. van allen en. iegelijcken privilegien van rechten, die haer ten desen eenichsints souden mogen te staede comen, consenteren. , etha.

Aldus gedaen ten comptoire mijns nots. ten daeghe, maende en. jaere als boven ter pntie. van Arnoldus Van Haeghenberch en. Adriaen Vander Veecken, als getuyghen hiertoe versocht, ende is de minute bij de compte. beneffens mij nots. ondert., quod attestor, ende was onderteeckent D. Van Hamme, nots.

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom