Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

 

1. De eerste schepenakte is heel interessant : hieruit blijkt dat Maria Briers, gedoopt te Rotselaar op 24.05.1618 en in eerste huwelijk met Anthonius Van Emelen, een tweede maal moet gehuwd geweest zijn met Philippus Van Haeght, zoon van Jan en broer van Peter Van Haeght.  Philippus Van Haeght en Maria Briers woonden te Gelrode.  Zoals aangegeven is Maria Briers de dochter van Guilielmus en Maria Vandenberge.  De tweede schepenakte leert ons dat Maria Van den Bergh de dochter was van Paulus Vanden Berch.  Op te merken valt dat Philippus Van Haeght optreedt als doopheffer van Maria Briers (gedoopt Rotselaar 02.10.1652), dochter van Henricus (broer van voornoemde Maria) en Francisca Van den Bossche. Paulus Vanden Berch was op zijn beurt weer de doopheffer van Maria Briers (x Anthonius Van Emelen xx Philippus Van Haeght).

 

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 363r.

 

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerghenompt gestaen mr. Charles Glavimans naer vermogen van speciale procuratie hier volgende.

Op heden den xxijen. dach novembris 1655 comparerende voor mij notario, present die getuygen naerghenompt Philips Van Haeght en. Maria Briers, gehuysschen, woonende tot Geelrode, in desen vervangende Peeter Van Haeght, sijnen broeder, dat hij des hier volght, sal lauderen en. approberen, die welcke midts eene somme van drije hondert gul. respective bij hen ontfangen van joe. Margareta en. Elisabeth Puts en. joe. Anna Schoeps, begijnckens inden Grooten Begijnhove binnen dese stadt Loven, hebben t' samen ende elck van hen int besonder aen. selve, present en. dat accepterende, wel en. deuchdel. schuldich te sijn achthien gul. xv. st. t' siaers, vallen. jaerl. date deser, daer aff de twelff gul. x s. ten behoeff van. vs. joen. Puts en. de resterende sesse gul. v s. ten behoeff van. vs. Anna Schoeps, erffel. rente jaerl. wel en. loffel. te betaelen en. in stadt wissel van Loven los en. vrije van xe., xxe., ic., mindere en. meerdere pen. en. andere impositien, innegestelt en. alnoch in te stellen, te leveren ten behoeff der respective rentheufferessen t' elcken jaere en. termijn als schult met recht verwonnen, onder obligatie der respective compten. persoonen en. goeden met ren. in foa. en. om de selve van. respective renten noch bat te Xsekeren., hebben t' samen en. elck int besonder geconsenteert int maecken van beleyde en. maimise over alle ende yegewelcke hunne respective goeden, soo gelegen tot Geelrode, Nieurode als andere, bij specificatie hier over gegeven, die aen. maimise sullen worden geannecteert, consenterende insgel. int decreet der schepenen van Loven daer op te geven sonder dagement te derven doen, op conditie van. vs. rente t' eender rijse in goeden permissien gelde ende tot voorder effect van desen hebben t' samen en. elck int besonder onwederroepel. geconstitueert Glavimans en. elck thoonder deser om in hunne respective naemen te gaen voor meyer en. schepenen der stadt Loven alias voor richter competent en. alder dese bekentenissen der respective renten te laeten vernieuwen met alle solemnitijten daer toe gerequireert, promitten. irrevocabiliter ratum et gratum, obligan., etc.

Actum binnen Loven inden vs. beghijnhove present Joes. Baptista Verelst en. Joannes Van Weerdt, getuygen, tot desen Xsocht., en. is de minute van. compten. en. getuygen onderth.

Depost comparerende Peeter Van Haecht ende hem dese voorgaende bekentenissen voorgelesen sijnde, heeft de selve gelaudeert en. geapprobeert, gel. hij laudeert en. approbeert bij desen, geloven., consenteren. en. constitueren. prout in dicto contractu present Joannes Bapta. Verelst en. Jan Van. Deyle, getuygen, tot desen versocht en. is de minute van. compt. onderth., mij pnt. als nots. en. is onderth. P. Van Meerbeeck, welcken volgen. den vs. compt. heeft die respective bekentenissen, laudatie en. approbatie alhier Xnieuwt. en. gerepeteert, geloven., consenteren. prout ante, obligan. ac ren. in forma, coram De Rijck, Hoppenbrauwer, xxixe. novembris 1656.

 

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 366r.

 

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerghenompt gestaen mr. Joes. Bapta. Verelst naer vermogen van speciale procuratie, hier volgende.

Op heden den xix. dach january 1656 comparerende voor mij notario, pnt. die getuygen naerghenompt, Philips Van Haecht sone Jans, woonende tot Geelrode, hem sterckmaeckende voor Maria Briers, sijne huysvre., dat sij des hier volght, sal comen lauderen ende approberen, ende Peeter Van Haecht, broeder des voors. Philips, jonghman, maer meerderjaerich sijnde, soo hij verclaerde, die welcke midts eene somme van twee hondert vijfftich gul., bij hen ontfangen van joe. Anna Matthijs, begijncken int Aut Begijnhoff, als meestersse van. fundatie wijlen heere Martinus Caverenne, gefondeert inden voors. hove, ten overstaen van. eerw. heere Anthonius Vermeulen, licentiaet inder h. godtheyt, pastoor respective van Ste. Gertruyden en. vanden voors. hove als proviseur vande voors. fundatie, mede ten bijsijn van. overste meersterssen vanden selven hove, hebben t' samen ende elck van hen int besonder bekent aende voors. joe. Anna Matthijs, present en. dat accepterende ten behoeff der voors. fundatie, wel en. deuchdelijck schuldich te sijn vijffthien gul. xij st. tsiaers, vallende jaerl. date deser, erffel. rente jaerlijcx wel en. loffel. te betaelen en. in stadt wissel van Loven, los en. vrije van alle impositien, exactien, soo ordonnaris als extraordinaris, innegestelt ende alnoch inne te stellen, te leveren ten behoeff der voors. fundatie, erffelijck in toecomenden tijde t' elcken jaere en. termijn als schult met recht verwonnen, ende om de voors. fundatie van. voors. rente noch beter te versekeren, soo hebben de compten. t' samen en. elck int besonder geconsenteert int maeken van beleyde en. maimise over alle en. yegewelcke hunne goeden, meubele en. immeubele, present en. toecomende, en. naementlijck den iersten compt. met sijne huysvre. over drije dachmaelen en halff lants onder Naurode aenden Schietaff, daer den pereleer op staet, regen. ... [niet vermeld], item over een bunder bosch, genomen vuyt twee bunderen, gelegen ter Heyden, regen. Cornelis Van Arschot ter ie., de straet ter ije., item over drije dachmaelen lants tot Geelrode, ghenompt de Wolffshaeghe, regen. Adriaen Huyns ter ie., Michiel De Laet ter ije., St. Cornelis Bosch ter iije., jor. Eynetten ter iiije., item over een dachmael bempts onder Werchter int Winterbroecxken, regen. de Laeck ter ie., de capelle van Ste. Cathlijnen ter ije., d' erffgen. Peeter Van Esch ter iije., welce goederen die voors. Maria Briers sijn aengedeylt tegen haere mede erffgen. wijlen Paulus Vanden Berch, grootvader was van. voors. Maria, item over huys en. hoff, groot vijff vierendeelen, gelegen tot Nerum onder Rotselaer, met een bempdeken daer neffens gelegen, t' samen groot drije dachmaelen, regen. de Diestraet ter ie., Adriaen Van Hilegom ter ije., jor. Van Lathum ter iije., item over een bunder hoywas, gelegen inde Weve onder Rotselaer, sijnde leengoet, regen. t' godtshuys van Vlierbeeck ter ie., d' erffgen. Anthoen Dauwe ter ije., jor. Aert Van Eynetten ter iije., item over eenen bempt tot Nerum, groot drije dachmaelen, regen. de straet in twee zijden, jor. van Lathum ter iije., item over xxv roeden lants opt Kersselaeren Velt, regen. jor. Eynetten ter ie., Panhuysen ter ije., item over drije dachmaelen lants tot Geelrode opt Bedevelt, regen. de straet in twee zijden, Jan Van Haecht ter iije., item over een bunder lants opde Gespe Gau aldaer, regen. Cornelis Van Arschot ter ie., Aert Wolput ter ije., de leybeke ter iije., item over drije dachmaelen opt Bruggevelt, regen. Adriaen Huyns ter ie., Hendrick Van Brussele ter ije., de straet ter iije., item over drije dachmaelen, aldaer genompt Groot Block, regen. Cornelis Van Aerschot ter ie., Jan Wijbrechts ter ije. en. iije., midtsgaders int decreet der schepenen van Loven daer op te geven sonder dagement te derven doen op conditie van. vs. rente te mogen lossen, den pen. xvie., met volle rente t' eender rijse in goeden permissien gelde, constitueren. onwederroepel. Verelst en. elck thoonder deser om in hunne respective namen te gaen voor meyer en. schepenen van Loven en. alle richter competent en. aldaer dese bekentenisse en. wes voors. is, te doen en. laeten vernieuwen met alle solemnitijten gerequireert, promitten. irrevocabiliter ratum obligan., etc.

Aldus gedaen tot Loven inden voors. hove ter pntie. van mijn heere Henricus Vermeulen, pre., ende Joes. Bapta. Verelst, getuygen, tot desen gebeden, en. is de minute van. compten. ondert., mij pnt. als nots. en. is ondert. P. Van Meerbeeck, welcken volgen. den voors. compt. heeft t' voors. contract mitsgaders de bekentenisse der... (?) voors. alhier vernieuwt en. gerepeteert, geloven., cons. prout ante, coram Daneels, Crabbeels, iij feb. 1656.

 

2. BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7912, folio 16r, akte dd. 4 mei 1658.

Transcriptie.

 Item in tegenwoordicheyt des meyers en. schepen

van Loven naergenomt gestaen Arnoldus Glavimans

naer vermoegen van speciaele procuratie, hier volgen.

ende geinsereert.  Op heden den xxixen. dach aprilis 1658

comparerende voor mij notario, pnt. die getuygen

naergenomt, Antoen Van Mecchelen sone Jans, die welcke

heeft geretrocedeert, gelijck hij retrocedeert bij desen,

alsulcke halff boinder landts, als hij onlancx heeft

gecocht tegen d' erffgen. Jans Van Haeght, gelegen

onder Rotselaer, regen. den wech van Vrauwenperck ter

ie, Laureys Van Crieckinghen ter ije, Larisbosch ter iije,

ende dat ten behoeff van Willem Briers cum suis ende

Cattlijn Auroghs oft sijne drij dochters, die hij daer toe mach

denomineren, bekennende aen het selve geen recht noch

actie meer te hebben dan allen t' selve cederende ten

behoeff van Willem Briers oft actie van hem hebben.,

waranderen. t' selve parceel gelijck hij dat heeft

vercregen prout in forma, verclerende t' selve t' sijnen

vercrijgh nyet belast te hebben, constitueren.,

gelijck hij doet bij desen, den vs. Glavimans ende elck

thoonder deser om in sijnen naem te gaen voor alle hoff

ende richter competent ende aldaer dese retrocessie

ten behoeff als voor

te doen ende laeten vernieuwen met alle solemniteyten

gerequireert, promittens ratum verclerende van sijn

verschote geldt voldaen te sijn.  Aldus gedaen binnen

Loven pnt. Beernaert De Vos ende Arnoldus Glavimans,

getuyghen, tot desen versocht, onder ende is

ondertht. Antoen Van Mecchelen, onderstont mij pnt.

als notaris ende is ondertht. P. Van Meerbeeck,

welcken volgende den vs. compt. bij manisse des

vs. meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke

verthijdenisse het voorgenomt halff boinder landts,

ghelegen onder Rotselaer, ende dat bij form van

naederschap, expositus impositus Willem Briers ten

behoeff van Anna Geertruydt ende Elisabeth ende Catlijn Briers,

sijne drij dochters, die hij heeft van Catlijn Auroghs,

behoudelijck den selven Briers met sijne huysvre. daer

in sijne tochte ende gereserveert sijne vrij dispositie

ingeval, etha., obligando ac ren. ut ante, coram St.

Victor, Horenbeeck, 4a. may 1658.

Commentaar:

Willem Briers had met zijn vrouw Catlijn Auroghs tenminste drie dochters, met name Geertrui, Elisabeth en Catlijn. Hun zoon Petrus wordt in de akte niet vernoemd, wat erop zou kunnen wijzen dat deze als kind overleed. Is het deze Geertrui die als doophefster optrad bij de doop van Gertrudis Goris, dochter van haar halfzuster Catharina en Petrus Goris ?

 

3. S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7913 fol. 279r.

Ierst in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naer genoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in media, om den naerbeschreven contracte wettelijcken te mogen doen Xnuewen. ende te passeren, gegeven, waer van den teneur is volgende, luydende aldus.

Op heden den xvijen. septembris 1660 comparerende voor mij nots. ende die getuyghen naer genoempt Philips Van Haeght ende Marie Briers, gehuyschen, woonachtich tot Geelroy, hebben bekent, soo ende gelijck sij bekennen mits desen ontfanghen te hebben vuyt handen van Salmon d' Asnoy, lieutenant gereformeert, die somme van sessehondert gls., waer voore die voors. gehuyschen aen. voorgenoempden d' Asnoy bekennen schuldich te sijn eene iaerelijcxe rente van sevenendertich guldens ende thien stuyvers op date deser te vallen, waer van den eersten valdach sal wesen den 17. septembris 1661 ende dat van jaere tot jaere totte quyttinghe der voors. sessehondert guldens ende de verloopen van dijen, gelovende die voors. gehuyschen de voors. rente ende iaerelijcxe betaelinghe van dijen binnen dese stadt Loven aenden voors. d' Asnoy wel ende deuchdelijcken te betaelen ende te leveren, los ende vrije van allen impositien, alreede inne gestelt ende naermaels inne te stellen, soo van x., xx., xxxe., ce. ende mindere ende meerdere penninghen onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma, constitueren. een yder thoonder deser om t' ghene voors. is, voor meyer en. schepenen van Loven te Xnuewen. ende te laeten passeren in de condempnatie voluntaire ende laeten te consenteren int maeken van beleyde ende mainmise over hunne respective persoonen ende goederen ende int decreet der schepenen van Loven sonder daer toe te derven geroepen oft gedt. te sijn, ende signantelijcken huys, hoff, schuere, stallinghe, backhuys, boomgaert, lant, soo ende gelijck alle t' selve geleghen ende gestaen is tot Geelroyde, resorterende onder die stadt Arschot tegen over den Dorelaer, groot t' saemen twee boinderen der iuste maete ombegrepen, regen. Willem Van Leempoel oft de loop aldaer oist, hem selven suyden, den leyloop west, de straete noorden, item een dachmael lants, geheeten den Bosch, regen. Jan Henricx oist, den loop suyden, d' erffgenaemen van Peeter Vereckt west, d' erffgenaemen van Adam Coenaerts noorden, item een boender ende xxv roeden lants, gelegen opt Gaspegou, regen. die Beeckloop oist, Cornelis Van Arschot oick oist ende suyden, Aert Van Wolput west, Aerdt Vander Linden ende dieselve deylgenoten noorden, item een halff boinder lants, genoempt het Groot Block, regenoten Marcellus Montens oist, d' erffgen. wijlen mre. Jan Gijbens suyden, den loop west, de straete noorden, item drije en. een halff dachmaelen, soo lant als vijver, regen. Jan Weybrechts oist ende noorden, Cornelis Van Arschot west, de straete suyden, item allen de landen, boschen, weyden, vijvers als andersints, de welcke den voors. Philips Van Haecht bij cessie ende transpoort heeft vercreghen van Peeter Van Haeght, sijnen broeder, gepasseert voor schepenen van Arschot opden ixen. augusti 1660, te weten eerst vijff virendeelen lants, opt Spickdoren gelegen, regen. Marcellus Montens oist ende west, Jan Goyevaerts suyden d' erffgen. van wijlen Anthoin Van Emelen noorden, item sesse virendeelen bosch, gelegen onder Nuewrode, regen. ... [niet vermeld], item die hellicht van ontrent een halff boinder weye, geleghen beneden den Eeckelbergh, item alnoch een dachmael lants, ghelegen op den Steenheuvel, regen. den wegh oist, Jan Poortmans suyden, Jan Henricx west, Wijnant Steens noorden, item die hellicht van huys ende hoff, gestaen ende gelegen binnen die stadt van Arschot opde Coeneweyck1, waer van die wederhellicht is competerende d' erffgen. wijlen Jan Vereycken ende van Johanna Thijs, regenoten t' voors. huys ende hoff ende d' erffgen. wijlen Glaude Masin oist, de straete voor suyden, d' erffgen. van Adam Geerts west, die predickheeren van Loven met hennen erff noorden ter iiij. zijden, item allen die goeden van sijne huysvrauwe Marie Briers voors., te weten ierst een boinder bemps, gelegen onder Rotselaer, genoempt die Wieleersels, regen. jor. Vander Noot oist, die Broeckstraete suydt, item een block lants, groot een halff boinder, genoempt het Groeffblock, met die voordelcanten, soo binnen als buyten op ende neer het Groefbroeck van Jan Verlinden oist, den Middelwegh suyden, item onderhalff dachmael opde Hertshaeghe, genoempt die Pale, regen. jor. Oyenbrugghe oist ende noordt, d' erffgenaemen Guilliam Vanden Panhuysen oist, Adriaen De Neuter zuydt, item een halff dachmael lants op den Hoffacker, regen. Peeter Van Arschot oist, sheeren straete suydt, Peeter Gooris west, item een dachmael hellichtwinninghe int Schallaekenbroeck2, regen. Jan Diericx oist, Mertten Briers zuydt, heere en. mr. Jan De Vos west, item xxv roeden hoyewas int Hooghbroeck, regen. die leygrachte aldaer zuytwaerts, promitten. semper ratum ac gratum super quibus, eth., obligan., submitten ac renuntian. in forma.   

Actum ut supra ter presentien van sr. Adolph du Prez ende mr. Peeter Janssens als getuyghen, hier toe versocht ende gebeden, ende was die minute deser bij die voors. eerste comparanten onderteeckent, mij present als nots., ende was onderteeckent Guil. Duems, den voors. De Man vuyt crachte ende naer vermoghen van sijne procuratie ende commissie als vooren, heeft dit contract alhier Xnuewt., herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende prout latius in den selven, obligan., submitten. ac renuntian. in forma, coram ab Angelis, Hoppenbrauwer, january iija., 1661.  M. Peeters.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

 Op heden den 26. juny 1672 comparerende mr. Louys Jaecques, chirurgijn binnen deser stadt Loven, den welcken vuyt

crachte van sekere procuratie, hem gegeven bij sr. Salomon Dasnoy voorden nots. Tordoir en. sekere getuygen opden 29.

octob. 1663, heeft bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Philips Van Haecht die capitaele penningen van dese

tegenstaende rente van 37 - 10 st. tsrs. mette Xloopen. der selver, consenterende dijenvolgende inde cassatie der selver,

promitten. non amplius alloqui sed semper satis erga quoscumque, etha., et sic vacat, t' oirconden, etha.  Louys Jacques.

1     Coenewijck : Boenewijck (de huidige Bonewijk, gelegen te Aarschot tussen de Leuvensestraat en Sint-Niklaasberg).

2     Schallaekenbroeck : Sallaekenbroeck (gelegen te Rotselaar in het gehucht Zallaken).

 

4. Het staat in de akte niet met zoveel woorden, maar het komt mij voor dat Margaretha Briers de dochter is van Willem Bries en zijn eerste vrouw Maria Van den Berghe, gezien zij de helft van een half bunder bos en de helft van zes vierendelen van een bunder bos opdroegen, goederen die zij erfden van wijlen Willem Briers en Maria Van den Berghe.  De wederhelft van die goederen behoorde toe aan Philip Van Haeght, die eveneens op voornoemde webpagina werd vermeld.  Bemerk ook dat de opsteller van de akte zich verschreef : hij vermeldde immers Cornelis Van Nerschodt i.p.v. Van Aerschodt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7914 fol. 39v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepen. van Loven naergenoemt gestaen mr. Nicolaes Vander Vorst vuyt crachte ende naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem tot tghene naerbescheven staet te doen, gegeven bij ende van wegen Cornelis Van Nerschodt ende Margriete Briers, gehuysschen, woonende tot Geelrode, gepasseert voerden notaris Cornelis Brusselmans ende seeckere getuygen in date xx january lestleden, in forma authentica alhier gethoont ende gebleken, bij manisse des voerschreven meyers, etha., heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse de helft van een halff boender bosch onbegrepen der maeten, gelegen onder de heerlijckheyt van Nieuwroode, daer van de wederhellicht int selve halff boender competeert Philips Van Haeght, regenoten den heere Vander Horst oost, de Veulenstraete zuyden, Cornelis De Greve west, item alnoch de helft van ses vierdendeelen van een boender bosch, oyck der maeten onbegrepen en. oyck te deylen tegens den voerschreven Philips Van Haeght, regenoten derffgenaemen wijlen Michiel Meynaerts oost, Andries Van Inthaudt west, de Cruystraete noerden, opde voerschreven constituanten gedevolveert vuytten hoofde van wijlen Willem Briers ende Maria Vanden Berghe ende den voerschreven opdraegere, midts ordonnantie van rechte daer vuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeydt ende geerft ten erffelijcken rechte Merten Foblets, innegesetenen van Nieuwroode voerschreven, present ende accepterende, per mo. jure et satis, den voerschreven opdraegere vuyt crachte ende naer vermogen als boven, obligeren. en. submitterende die persoonen ende goederen der voerschreven constituanten met behoirlijcke renunciatie in forma, et waras op sheeren chijns ende rechte vanden gronde, ingevalle men bevindt daer op eenighen uyt te ghaen, die de constituanten vercooperen sullen moeten affdoen totten lesten valdach lestleden ende bij aldijen bevonden wierde op ieder parceel meer vuyt te ghaen als drey stuyvers sjaers, dat die selve constituanten vercooperen aenden coopere tselve sullen goet doen ende daer van ontlasten ende ingevalle van minderen chijns oft lasten, soo moet den coopere aen de selve suppleren ende goet doen naer advenant den penninck sevenentwintigh oft naer costuyme ende op conditie oyck dat bij aldijen die selve goederen egheen pontgelt subiect en sijn, soo sal den voerschreven coopere die vercooperen naer raete der coopsomme betalen den valeur al oft die selve goederen pontpenningen subiect waeren, verclarende den rechten prijs van den voerschreven coop te wesen de somme van hondert vijffentwintich guldens eens, twalff guls. lijffcoop ende vier guldens voer eene courtoisie voer de voerschreve Margariete Briers ende voirts alles achtervolgen. ende in conformiteyt der voerschr. procuratie coram Fusco, Malcot, xxv february a. 1661.  M. Peeters.

 

5. Willem Briers was een eerste maal gehuwd met Maria Vanden Berghe.  We weten dat Peter en Elisabeth Briers kinderen zijn van Willem Briers en zijn tweede vrouw Catharina Aurocx.  Op de website staat Geertrui Briers als dochter uit het eerste huwelijk. Gezien Geertrui Briers in de onderstaande akte in n adem worden genoemd met Peter en Elisabeth Briers, zou ik geneigd zijn te zeggen dat Geertrui een kind is uit het tweede bed van Willem Briers.

De akte gaat over de verkoop van een half dagmaal land aan Jan Costermans uit Leuven.  Wat blijkt nu, ene Joannes Ceustermans treedt op als getuige bij het tweede huwelijk van Gertrudis Briers met Joanna Lauwers.  Ik kan mij dan ook niet van de gedachte ontdoen dat Jan Costermans en Joannes Ceustermans een en dezelfde persoon zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7918 fol. 292r.

Item in tegenwoordichijt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in 2a., vuyt crachte ende naer Xmogen. van sijne procuratie en. onwederoepelijck bevel om den naerbes. contracte wettelijcken te moghen doen vernuewen ende te passeren, als thoonder deser gegeven, waer van den teneur is volgende, luydende aldus.

Op heden den 28. novemb. anno 1665 comparerende voor mij als openbaer nots. ende getuygen naergenoempt Catlijn Aurocx, wede. van wijlen Willem Briers, innegesetene van Rotselaer, ten bijsijn ende overstaen van Peeter Briers, Hendrick Van Zalm als man ende momboir van Geertruyt Briers ende Peeter Boits als man ende momboir van Elisabeth Briers, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen Xcocht. te hebben aen mr. Jan Costermans, borgher deser stadt Loven, alhier present ende in coop aenveerdende, een halff dachmael lants, gelegen onder Wesemael, regen. den cooper ter ie., de straete ter ije. ende Wauter Van Arschot ter iije. zijden, ende dat om ende voor die somme van hondert ende twelff guldens eens, welcke somme die vercooperen op nu bekennen te hebben ontfanghen ende oversulcx te vollen daer van te sijn voldaen, waranderende de vercooperen t' voors. stucxken op die hellicht van eenen peerdtkeur sonder meer onder obligatie ende renuntiatie in forma, constituerende voorts onwederoepelijck een yder thoonder deser om dese Xcoopinge. voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heer competent te vernuewen ende te herkennen ende aldaer den voors. Costermans int voors. stucxken lant te goeden ende te erffven ende hun vercooperen daer vuyt te ontgoeden ende onterffven, gelovende altijt garant in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentien van Adriaen Peeters ende Gillis Verdijen, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, ende was die minute bij die vercoopers onderteeckent, mij pnt. als nots., qd. attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, notaris, den voors. De Man vuyt crachte als voore dit contract alsoo Xnuewt. ende herkent hebbende bij manisse des meyers, heeft voorts opgedraegen met behoirelijcke vertijdenisse het stucxken lants, hier voorens breeder geruert en. in sijne regen. gespecificeert, exposit. impositus est den voors. mr. Jan Costermans, soo voor hem als voor sijne huysvrauwe ende sijne erffven ofte actie hebben., erffelijck in toecomen. tijde per mo. jure et satis, obligan., eth., et waras ut sup. coram de Plaines, Crabbeels, eod.  De Ridder.

 

6. Hieronder een akte met vermelding van Philippus Van Haeght en Maria Briers. In de akte staan ook Cornelius Van Aerschot en Margareta Briers vermeld. De relatie tot beide gezinnen wordt spijtig genoeg niet duidelijk gemaakt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7922 fol. 462r.

Item in teghenwoordighijt des meyers ende schepenen van Loven naerghenoempt gestaen den procur. Le Riche vuyt crachte ende naer vermogen van sijne procuratie wetteljcken te moghen doen vernuewen ende te herkennen, als thoonder deser aen hem gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luyden. aldus.

Comparerende op heden den xa. aprilis 1670 voor mij noto. ende getuygen naergenoempt, Cornelis Van Arschot ende Margarita Briers, gehuyschen, inneghesetenen des gehuchts van Geelrode, de welcke tot naerdere asseurancie der somme van hondert guldens ende verloopen van dijen, bij hen gelicht van Dirick Templaes ende Mechtildis Janssens, oock gehuyschen, volgens de bescheeden daer van sijnde, ende mainmise geslaegen opde brauwcamme der voors. comparanten, hebben verobligeert, soo sij verobligeren bij desen iterativelijck henne persoonen ende goederen, ende signantelijcken die ghenen begrepen in de voors. bescheeden ende mainmise ende voorts noch die hellicht van een bunder bosch, gelegen inde Breedeycken onder Nuewrode, hen indivis competerende met Philips Van Haeght ende Maria Briers, oock gehuyschen, regen. van tselve geheel bunder oist Peeteren Wijbrechts ter i., mijn heer Crabbeels ter ij., derffgen. Anthoen Van Emelen ter iij. ende iiije., die representanten oft actie hebbende van mr. Paulus Vanden Berghe ter ve. zijden, consenterende int opdraegen van dijen, mede int slaen vande iterative mainmise over allen deselve sonder daegement, waranderende t' voors. halff bunder voor vrije ende ombelast, constituerende allen thoonderen deser om t' ghene voors. is, te vernuewen voor meyer ende schepenen der stadt Loven ende alomme elders ende aldaer te consenteren in voluntaire condempnatie promitten. ratum.

Actum binnen Geelroede ter presentien van Jan Huygens ende van Jan Boogaerts als getuyghen, hebbende de voors. comparanten de minute deser geteeckent, mij present als nots. ende was onderteeckent A. Vanden Schrieck, den voors. Le Riche, geconstitueerde ende comparant in desen, vuyt crachte ende naer vermogen van sijne procuratie als voore, heeft dit contract alhier vernuewt, herkent ende gereitereert, alles ingevolge den inhauden der selver, gelovende ende consenterende, prout latius in den selven obligan., submit. ac renuncian. ut sup. ende dijen volgende bij manisse des heere meyers van Loven tot naerdere asseurantie der voors. somme van hondert gls. eens capitaels ende verloopen van dijen, ende iaerelijcxe betaelinge der selver heeft opgedraegen met behoorelijcke vertijdenisse die hellicht van een bunder bosch, hier voorens in den bovenges. contracte breeder geruert ende gespecificeert, exposit. impositus est den clercq De Man, alhier present ende tselve accepterende in den naem ende tot behoeve van Dirick Templaes ende Mechtildus Janssens, gehuyschen, per mo. jure et satis, obligan., submitten. ac renuntian. in forma et waras ut supra, ende dat om bij die voors. gehuyschen renthefferen aen het voors. halff bunder bosch in cas van noode te mogen verhaelen hune. wettighe pretensien der voors. rente, coram Dilbeeck, De Vos, via. may 1670.  Joos De Vos.  M. Peeters.

 

Terug naar startpagina     Terug naar startpagina stamboom