Voorouderlijst Aerts Jan

 

Aerts, Aarts

Patroniem: verkorte vorm van de Germaanse voornaam Arnoud.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - Aerts Jan (S + N), ° ca. 1440, x met ...

 

RT1875 fo 633:
- 31 mrt 1489: Jan Vertruyden heeft na de dood van Bertel Vertruyden heeft ontvangen een bunder bempt in Blaesbroeck, item een heerschap van een halven bunder bempt dat men voirt van hem te leen hout
- 24 nov 1516: Machiel Aerts Janssone ontvangt een half bunder bempt int Blaesbroeck
- 9 aug 1521: Jan Aerts sone wijlen Machiels ontfangt een half bunder bempt, doende Aert Van Aerschot als voorganger den eedt.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Aerts Michiel, XIV - XV - XVII (S + N). 

 


 

XIV - XV - XVI - Aerts Michiel (S + N), ° ca. 1470, x met Margareta Van Hamme.

 

WRT1875 fo 771:
- 5 mrt 1542: Hendrik Aerts woonende tot Baerle in de prochie van Betekem naer doode Machiel Aerts ende Magdalena wijlen Van Hamme vader en moeder desselfs Hendrik ten bijzijne Aert, Machiel, Jan ende Willem aerts sijn broederen heeft ontvangen een dagwant terwelant
op deselven dag hebben de voors Aert, Machiel, Jan en Willem Aerts met consente van Hendrick Aerts gederft aan de kinderen van Hendrick Aerts, stellende Lijsbeth Aerts zijn dochter als sterfvrouwe, doende vader Hendrik x Marie Brugmans den eedt
- 9 aug 1600: Lijsbeth Van Haesten met Pauwel Van Uijthem haers mans heeft ontfangen naer doode Lijsbeth Aerts een dm terwelant.

 

Uit dit huwelijk:

 

Aerts Hendrik, XIV - XV (S + N),

 

Aerts Aert,

 

Aerts Michiel, XIII - XIV (S),

 

Aerts Willem,

 

Aerts Jan, x met Cathlijn Bertelmans, deze x 1 met Dionijs Michiels, gezin bij Michiels,

 


 

XIV - XV - Aerts Hendrik (S + N), ° ca. 1500, x met ...


Aarschot 6911: cijnsboeck rivieren 1577
5. Librecht Peeters tAerschot Hendricksone vanden goeden te Baerle geheeten den Baerel bergh houdende ontrent 36 dm ende daer liggen onder ... al een goet regt. heer Jan Blanckaerts, Anthonis Goris cs, Henrick Dauwen erfgenaemen met sijn consorten, Kathlijn en Hendrick Aerts, Jan Schrijmaeckers, Cathlijn Poortmans cs.
Aarschot 6911 fo 27: cijnsboek rivieren 1577
Aert Aerts Michielsone van een vuijtvange neven poel nu waer sijn huijs te Baerle om zijn visch op te zetten neven den loop die voor zijn huijs loopt.
Aarschot 6911 fo 29: cijnsboek rivieren 1577
Henrick Aerts Michielsone van een bunder bempt gelegen int Kerkhoven broeck bij den Melsrot.

Peeter Mosues/ Mosies ‎(?)‎ alias Van Waest, Apolonia Elisabeth & Kathlijne Van Waest sijne susteren Hendrik Alens & Jan Vanden Kampe als momboirs van Torien Van Waest verkopen vijf delen van een halven bunder bosch onder Beteghem ‎(reg Jan & Magdalena Aerts)‎ aen Hendrik Van de Mortere & Ide Reijmaeckers  Jan Van Gestel en Hendrik Dauwen schepenen.

Uit dit huwelijk:

Aerts Elisabeth, XIII - XIV (S + N).

 

Aerts Cathlijn, x met Aert Vandevelde,

 

Aerts Jan, x met Cathlijn De Meijer,

Willem en Jan Viskens gebroeders, Goris Mirocx x Petronella Viskens suster des vs, Cathlijn en Elisabeth Viskens erfgen wijlen Jacop Viskens x Elisabeth aerts verkopen een erfrente van vijf rinsgl sjaers op een dm bempt ter betaling van de montcosten bij Jan Aerts Hendriksone van voors Jan Viskens aan Jan Aerts x Cathlijn Smeijers.
Deze rente is ten overstaen van Jan Aerts gelost bij Laureijs Spoelbergh op 20 okt 1598.
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter °1597
72. Jan Aerts huerlinck van Sint Job binnen Wezemaal groot metten lande 4 en half bunder, ende zeven bunderen weij ende bempt, eenen ploegh, twee peerden, negen koijen, vier veersen

Aert Vandevelde x Cathlijn Aerts heeft opgedragen sijn paert en deel aen hem verstorven en competerende van wegens Jan Aerts sijn huijsvrouwen broeder in het Hanebierslant gelegen onder den heer van Bruggen ‎(Willem Viskens, Jan Viskens Jakobsone)‎ tot behoef van Jan Michiels sone Nijs.

     Uit dit huwelijk:

     Aerts Petrus. 

 

 

 

XIII - XIV - Aerts Michiel (S4564 + S9436), ° ca. 1540, x met Marie Huenen (S4565 + S9436).

 

WRT1874 fo 542:
- 23 okt 1564: Jan Verhulst heeft ontfangen in naem van Jan Huenen wijlen Peetersone out negen jaeren na doode Laureijs Wouters sijnen ouden oom ende wijlen Peeter Huenen zijn vader vijf dm lant ten Eijnde
- 1 jul 1596: Gielis Vermijlen als momboir van de kinderen wijlen Machiel Aerts daer moeder af was Marie Huenen dochter wijlen Peeters na doode van Jan Huenen wijlen heurs broeders heeft te leene ontfangen vijf dm lants doende Jan Aerts oudt 20 jr zone des voors wijlen Machiel als sterfman den eedt van trouw
- 28 mrt 1605: Jan Aerts sone wijlen Michiels ende van Marie Huens verkoopt vijf dm land gelegen ten Eynde aan Jasper Van Hertsrode zone Thielmans.
WRT1848 fo 11bis: 14 mei 1604
Jan & Geert Aerts, gebroeders, verkopen aan Ida Boijewas we Lambrecht Buelens een half dm bempt in de Colckstraat
WRT1848 fo 41v: 10 juli 1607
Wouter Verstappen Henricksone daer moeder af was Elisabeth Schrijns verkoopt aan Gielis De Jonge ende Jan Aerts Michiel sone alle zijne actie ende paert hem achtergelaten bij wijlen zijn vader en moeder in huijs en hof mette lande daeraen gelegen tot Niende
WRT1848 fo 34: 7 feb 1609
Gielis De Jonge x Jacquemijne Van Houte verkoopt aan Jan Aerts actie paert ende deel als hij heeft in het goet dat den voors opdragere ende den voors Jan Aerts Michielssone hadden samen gecocht van Wouter Verstappen Henricksone van zijn kintsgedeelte
WRT1849/1 fo 67: 11 okt 1611
Jan ende Geert Aerts gebroeders hebben tsamen verteghen van hunne vaderlijcke goederen te weten dat Geert Aerts het huis en hof met het land ende bossche daarachter gelegen en Jan Aerts houdt te vreden met het landt geheeten de Keele bij den selven Jan Aerts vercocht mits dat Geert hem geeft de som van 150 rinsgl.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte in het Latijn met vermelding van Michael Aerts, zoon van Michael en wonende te Werchter.  Helaas spelen de Latijnse uitgangen weer parten.  Vrij en kort vertaald komt het hier op neer : Michiel Aerts, zoon van wijlen Michiel, inwoner van Werchter, verplicht er zich toe aan Johannes Yeven, zoon van Joannes, een jaarlijkse rente van 2 gulden te betalen.  De jaarlijkse vervaldag is 13 september.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 55r°, akte dd. 13 september 1575.

Item Michael Aerts f(ilius) q(uon)d(am) Michaelis, commor(ans) apud Werchtr(is), oblig(a...) ? recog(noverit) se debe(re) Joh(annis) Yeven f(ili)o Joh(anni) duos flor(enos) car(oli) te xx st(uferos) mon(ete) curr(entis) hered(itar...) reddit(us) singulis annis ad xiii. septembr(is) p(er)solven(dis) et in cambio quite et libe(re) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus val(ens) et t(antu)m et pot(eri)t red(imer)e q(ue)m vol(verit) quemlibet d(enarii) med(iante) sedecim d(enarii) cons(imilibu)s ac cum, cor(am) Ketelboete(re), Malcote, septembr(is) xiii.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Michael Aerts (zoon van Michael) en zijn echtgenote Maria Huenen, die in Ninde (ten Inde) onder Werchter woonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 136r., akte dd. 3 oktober 1575.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) der schepen(en) van Loven(e) naerbes(creven) gestaen Willem Vos vuyt crachte van zekere procuratie speciale ende irrevocable, hem gegeven bij hee(r) ende meeste(re) Anthonis(en) Van(den) Heetvelde, canoninck van Sinte Baeffs tot Ghendt, gepasseert voer m(eeste)re Janne Wamel als notaris ende zekere getuygen opden xxiiiien. dach septembris lestleden, al naerdere blijcken(de) bijder selver procuratien in date voers(creven), heeft vuyt crachte vand(er) v(oer)s(creve) procuratien p(er) mo(nitionem) opgedragen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een block landts, groot een boende(r), gelijck tselve onbegrepen vander maten geleg(en) is inde Basdonckstr(at)e ten Inde onder de p(ro)chie van Werchte(re) tusschen de selve str(at)e in deene, de goeden Henr(ick) Dries ter ande(re), die goeden der erffgen(aemen) Peeters Van Ijssche ter derdere en(de) de goeden Cornelis Schooten ter vierde(re) zijd(en), exp(osito) soe zijn daerinne gegoedt ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Machiel Aerdts sone wijlen Machiels ende Marie Huene, zijn(e) huysv(rouw)e, woonen(de) ten Inde voers(creven), p(er) mo(nitionem) et sat(is) vuyt crachte van zijn(e) procuratie et war(as) op twee pennin(gen) Lovens aenden hertoge van Aersschoth tanq(uam) prout jure ende dit al in voldoen(inge) van alsulcke p(er)mutatie als die voers(creven) Michiel Aerdts ende zijn(e) voers(creve) huysv(rouw)e aengegaen hebben met m(eeste)re Janne Schelckens ter causen van thien dachmalen beempts leengoets, geleg(en) ond(er) Haecht, daeraff de goedin(ge) date des(er) es gepasseert voer stadthoude(re) en(de) leenmannen des hertogen van Aerschoth, cor(am) Ketelboete(re), Winde, octobris iiia.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Michael Aerts (zoon van wijlen Michael) en zijn echtgenote Maria Huens (Huenen).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, reigster 7469, fol. 222v., akte dd. 22 november 1575.

Item in tegenwoirdich(eyt) des meyers van Loven(e), etc(etera), gestaen jonch(ee)r Jan van Schore, nutertijt raedt der stadt van Loven(e), heeft vuytgeg(even) ende bekindt midts des(en) vuytgeg(even) te hebben(e) voer hem, zijn(e) erffven en(de) naecomelin(gen) Michielen Aerdts sone wijlen Michiels , die welcke bekinde voer hem, zijn(e) erff(ven) en(de) naecomelin(gen), zoe voer zij(n) selven als Marie Huens, zijnd(er) huysv(rouw)e, ten erffve genomen te hebben(e) vanden voers(creven) jonckh(ere)n Janne van Schore vijff dachm(ael) beempts, gelijck die selve onbegrepen van eeniger maten gelegen is onder Werchtere inde Hoffstadt tusschen de Sluysdonckstrate in deene, die goeden der erffgenamen Anthonis Kerremans ter tweede(re), de Groote Lake ter derdere ende die goeden des goidsthuys van Vrouwenpercke ter vierde(re) zijden, erffelijck te houden(e) ende te besitten(e) opt recht en(de) comme(ren) daer te voren vuytgaen(de), ten beoorlijcken en(de) gewoonl(ijcken) tijden te betalen(e) ende voerts meer op eene voertaene erffel(ijcke) rente van sesthien carolusg(ulden) te xx st(uyvers) tstuck, erffel(ijcke) rinte, alle jae(re) opden xxiien. dach novembris te betalen ende inder stadt wissele van Loven(e) los ende vrije te leveren in futurum et sat(is) et war(as) op iiii £ payem(ents) aen jouff(rouw)e Maximiliane Absoloons en(de) op een(en) pen(ninck) boon(e) een(en) halffven capp(uyn) aen mijn(e) heere den hertoge van Aersschoth, soe verre men bevindt den selven chijns d(aer)vuyt te gaen(e), wesende onderpandt vanden selven pen(ninck boon(e) en(de) ½ capp(uyn) tanq(uam) prout jure, met conditie dat die possesseurs vanden voers(creven) goeden, die voers(creve) erffrinte van sesthien carolusg(ulden) sullen mog(en) lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun believen zal teender reys(en) ende elcken pen(ninck) daeraff met sesthien gelijcke pennin(gen) en(de) met volle rente, geloven(de) die voers(creven) Michiel Aerdts de voers(creve) erffrinte ten tijd(en) ende termijn(en) voers(creven) wel en(de) loffelijck te betalen(e) ende inder stadt wissele van Loven(e) los en(de) vrije als voe(re) te leveren tanq(uam) ass(ecutu)m oblig(ando) et submitt(endo), coram Liedekercke, Winde, novembris xxiia., a(nn)o lxxv.

 

Uit dit huwelijk:

 

Aerts Jan,

In de akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Joannes Aerts, zoon van wijlen Michael, inwoner van Ninde onder Werchter. Ik veronderstel dat het hier gaat om Michael die gehuwd was met Maria Huenen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 8v., akte dd. 9 juli 1613.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Aerts sone wijlen Michiels, woonen(de) ten Eynde onder Werchtere en(de) hem sterckmaecken(de) voor Henrick V(er)stappen, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcken derde paert, recht en(de) deel als hem competeren(de) is in zeker vijff dachmaelen landt, geheeten den Paddenberch, zoo tselve gelegen is ten Cruyce onder Werchter, regen(oten) sheeren straete ter ie., derffgen(aemen) Henrick V(er)mijlen ter iie., Peeter Van Huffle ter iiie. en(de) Liebrecht Van Es ter iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est Jan Van(der) Veken, woonen(de) tot Werchter voors(chreven), et sat(is) die voors(chreven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras voor soo vele dat het voors(chreven) paert en(de) deel is onv(er)thiert en(de) ombelast, coram Pulle, Tymple, julii ixa., 1613.

 

Aerts alias De Boter Geerardus, XII - XIII (S2282 + S4718).

 


 

XIII - XIV - Viskens Jacobus (S + N), ° ca. 1530, x met Aerts Elisabeth (S + N).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Petronilla, ° ca. 1560, x met Goris Mirocx, fs Egidius x Schrijns Catharina,,

     Uit dit huwelijk:

     Mirocx Petrus, 

 

Viskens Willem, ° ca. 1565, x met Maria Spoelbergh, fa Peeter x Maria De Rijcke, fa Laureijs,
     Uit dit huwelijk:

     Viskens Catharina, x (niet W, ) met Matheus Mertens, 

     Viskens Elisabeth, (°) Werchter 18.11.1620 (g. Viskens Jacobus en Rogmans Elisabeth),

 

Viskens Joannes, XII - XIII (S + N),

 

Viskens Cathlijn, x met Jan Holemans,
     Uit dit huwelijk:

     Holemans Joannes, x Werchter 04.05.1645 (g. Paeps Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Anna Ricx

 

Viskens Elizabeth, XII - XIII (S + N).

 

 

 

XII - XIII - Aerts Geerardus alias De Boter (S2282 + S4718), ° ca. 1570, x (niet Bet, W!, ) met De Meuldel Catharina (S2283 + S4719).

 

Geert Aerts Michielsone heeft opgedragen alsulcke erfelijckheijt aen hem verstorven van wijlen sijnen oom Jan Aerts x Cathlijn Bertelmans een stuck erve geheeten het Brauwer gelegen onder Bruggen ontrent Geertvonderen aen Jan Machiels sone Nijs.
Aarschot 6912: peertskeuren onder Betekom 1639-1640:
18. Laureijs Vissenaeken Janssone daer moeder af was Barbara Martens out 18 jr dd 12 mrt 1638 coram De Meijer & Hendric Claes schepen is als gichtdrager vande Swanenhoeve in de Meulenstraet
- Geert Aerts te voren Cathlijn Smets over derfgen Laureijs Smets te voren Wilm Smets met drij vd lants
- item Geert Aerts met een dm lants.
Aarschot 6912 Betekom fo 76: ‎(1640)‎:
- Geert Aerts woonende tot Werchter met sesse dachmaelen lant aen den Meulenbergh gelegen.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 17 sep 1647:
Geert Aerts sone Michiels heeft opgedragen drij dm heye gelegen onder Brugge tot behoef van Goris Vande velde en Adriaen Keldermans

- Hendrik Nuijts eijgen sonder dat hij verhuert heeft ij en half dm , van Rombout Van Rijmenams erfgen vij dm, heij ij dm,  van Geert Aerts den boomgaert iiij dm,  van sr Rombouts drie en half dm,  van Hendrik Jan Moockenburgh xvj dm
- Geraert Aerts opden Vinckenberg ij dm,
 aent Steen hoeven lant iij dm,  hey een dm,  bosch aent geleegh een dm
- Niclaes Claes van Kerstiaen De Meijer een half dm ,
van Geert Aerts drij dm
- Hendrick Vandevelde eijgen ses dm,
 het waterloos drij dm,  den achtersten heuvel vier dm,  van Geert Aerts opden Vinckenberg een dm,  int Kerckhoveneusel ij dm, ...
Betekom 5830 rekeningen 1663:
- Lambrecht Schepers eijgen anderhalf dm,
 van Govaert Van Dijck anderhalf dm,  van Wouter Eggers een dm, van Jan Gestel meijer tevoren Franciscus Van Malre, Vanden Baerle
lesten apr 1634 is gestelt Philips Aerts Geraertsone oudt ontrent 15 jaer, over Heynken De Molder
le 7 juillet 1637 est mis Andreas Claes sone Gijsbrechts age de 30 annee
le 3 fev 1641 est mis Janneken Van Meerbeeck Hanssone daer moeder af was Maeijcken Aerts Geerdens dochter ontrent de ses jaeren oudt.

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters:

BRON : Rijksarchief Leuven, Schepengriffies van Vlaams-Brabant,

arrondissement Leuven, nr. 6887, folio 96v°

(Cijnsboek van de heerlijkheid vander Bruggen, 17e eeuw).

Transcriptie

Anno xvic vierendertich opden

iersten april is op desen keur

gestelt als sterfman Philips

Aerts Geraerdtsone, oudt ontrent
vijfthien jaeren, over Heynken

De Molder, present Henrick

Brugmans, Jan Hoolaerts, schepenen,Jan Janssens, meyer.

Transcriptie.

Le 3 de fevrier 1641 est mis pour

keurdrager ou sterffman Janneken Van

Meerbeeck, fils de Jan, eage de 6 an, sa

meire Maeyken Aerts, en presense du mayeur

Jan Janse et Adriaen De Meyer et Jan

Iwaens, escheveins.

Transcriptie. 

Le 3me. fevrier 1641 - est mis pour keurdragher

ou sterfman Janneken Van Meerbeeck Janssone,

dar moeder af was Mayken Aerts Geerdens

dochter ontrent de ses jaeren in presensie

Adriaen De Meyer, Jan Iwaens, schepenen,

Jan Janssen, meyer.

Commentaar.

Deze drie foto's staan op een en dezelfde folio bij de 36e keur te Heetvelt onder Betekom. De tweede en derde foto zijn in feite hetzelfde, nl. de aanstelling van Jan Van Meerbeeck als keurdrager of sterfman, gedoopt te Betekom op 16.09.1634 als zoon van Jan en Maria Aerts.  Hij  was dus inderdaad 6 jaar op 03.02.1641.  De eerste foto betreft de aanstelling van Philip Aerts als keurdrager of sterfman, gedoopt te Werchter op 01.07.1618 als zoon van Gerardus en Catharina De Molder.  Hier was de opgegeven leeftijd niet zo nauwkeurig.  Opvallend in het cijnsboek is dat zowel de Nederlandse als de Franse taal door elkaar worden gebruikt. 

 

Het gaat hier weer om een emancipatie van de kinderen van Gerardus Aerts (x Catharina De Meulder), zoon van Michael en inwoner van Werchter. Hij emancipeert zijn kinderen Michael, Philippus, Maria, Paschasia, Paulina en Elisabetha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 16r., akte dd. 17 juli 1634.

Transcriptie.

Item Geert Aerts sone wijlen Michiels, woonende tot Werchter,

in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft vuyt sijnen broode gedaen Michiel,

Ph(i)l(ip)s, Marie, Paschijne, Paulyne ende Elizabeth Aerts,

sijne kinderen, a pane suo modo debito et consueto, quo facto

H. Boyennans reconduxit, coram Heyden, Van(der) Hulst, xvii.

july 1634.

 

Hierbij een akte met melding van Joannes Van Meerbeeck en Maria Aerts enerzijds en Andreas Claes en Paulina Aerts anderzijds, allen wonende te Betekom. Maria en Paulina Aerts worden aangeduid als kinderen van Gerardus (x Catharina De Meulder).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 22v., akte dd. 30 december 1636.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Jan Van Meerbeeck en(de) Marie Aerts, gehuysschen, met Andries Claes en(de) Pauwelyn Aerts, oyck gehuysschen, woonen(de) tot Betecum, en(de) Geeraerts Aerts, haeren vaeder, hebben elck int besunder en(de) een voer al bekent en(de) bekennen midts desen schuldich te sijn aen s(ieu)r Nicolaes Rombouts, alhier p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de), derthien carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van x., xxe., ce. en(de) allen andere, meerdere oft mindere pen(ningen) en(de) impositien, ingestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m) quolibet ass(ecu)tum et tantu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) indivisim prout in forma, signanter p(re)dictae mulieres senat(us) consul(ti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier de eo certioratae et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum, met conditie dat de v(oor)s(chreve) rente van xiii g(uldens) v st(uyvers) tallen tijden sal mogen gequeten wordden met tweehondert twelff gelijcke g(uldens) eens en(de) met volle rente en(de) tot beter vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente en(de) der jaerlijcxsche betaelinge van dijen, soe consenteren die v(oor)s(chreve) bekinderen int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle henne meubele en(de) immeubele goederen en(de) int decreet van dijen en(de) herdecreet, soe dickmaels alst den rentheffer gelieven sal sonder d(aer)toe te moeten gedaeght oft geroepen wordden en(de) special(ijck) opt v(oor)s(chreven) i ½ dachm(ael) lants, inde voergaen(de) goedenisse v(er)melt, item op een huys en(de) hoff met een bempdeken d(aer)aen gelegen tot Betecum, groot ontrent ii ½ dachm(aelen), regen(oten) Huybrecht Piaet ter ie., sheeren straet ter iie., Hendrick Thijs ter iiie. en(de) die kercke van Betecum ter 4., onbelast, item op een block lants, oyck aldaer gelegen, geheeten het Biesblock, groot ontrent seven veerdelen, regen(oten) den vaerwech ter ie. en(de) iie., Adriaen Peeters ter 3e. en(de) Hendrick Thijs ter 4. zijden, liggen(de) onder den peertskeur van(den) heer van Rivieren, alsoe de v(oer)s(chreve) twee p(ar)tijen sijn te deele gevallen aen(de) v(oor)s(chreven) Jan Van Meerbeeck, item op drije dachm(aelen) lants, soe voerde tocht, daerinne competeren(de) den v(oer)s(chreven) Geeraert Aerts als voer derffelijcheyt, toecomen(de) de v(oer)s(chreve) Marie en(de) Pauwelijn Aerts, genoempt het Schaerblock, gelegen onder Betecum, regen(oten) Peeter Aerts noort, oist sheeren straete, item drije dachm(aelen lants, geheeten de Hey, regen(oten) sheeren straete west, noort de kercke van Wesemael, suyt Jan Geerts, wesen(de) de v(oer)s(chreve) p(ar)tijen alleenl(ijck) belast met sheeren chijns, ende geloven die v(oer)s(chreve) gehuysschen hennen v(oer)s(chreven) vaeder van(de) v(oer)s(chreve) rente altijt costeloos en(de) schaedeloos tindemneren, coram Borchgreeff, Broecke, penult(ima) decemb(ris) 1636.

            In de marge.

Paulina Aerts non interfuit sed promisit maritus eam ad mo(nitionem) praestare eisdem.

Is gebleken bij acte voor den notaris Goemans lesten octobris 1697 dat vrauwe Isabella Rombauts, vrauwe van Linden, Clerwijck, etc(etera), douagiere wijlen jo(ncke)r Guilliam Francois De Vroye, etc(etera), heeft ontfanghen vuyt handen van Jan De Roover die somme van hondert ende tsestich gldens in permissien wisselgelde ende dat voor die capitaelen van thien guldens vuyt dese rente van xiii gul(dens) vijff stuyvers, midtsgaders twintich gul(dens) van twee jaeren verloops, verschenen 1696 ende te verschijnen den naestlesten december 1697 toecomen(de) met consent inde cassatie et sic vacat ten respecte van(de) selve thien guldens, actum ii. 9bris. 1697. 

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Gerardus Aerts sone Michael en zijn vrouw Catharina De Molder (De Meuldel ?), inwoners van Werchter. In de akte staat onder meer de Intstraet. Vermoedelijk bedoelt men hier de Nindestraat. Verder staat er ook Manten Van(den) Wijen, wat in werkelijkheid Manten Vanden Wijer moet zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 71r., akte dd. 4 november 1630.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick Thijs sone wijlen Jans, woonen(de) tot Bethecum, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse huys en(de) hoff met een bempdeken daerachter aen geleghen, groot t' saemen een boender, tot Bethecom inde Intstraete, regen(oten) de straete in twee sijden, Sebastiaen Keerberchs ter iiie. en(de) Louys Van Meerbeeck ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Henrick Van Roost inden naem van het goidtshuys van S(in)te Barbelen alhier in(den) naem en(de) tot behoeff van ts(elv)e goidtshuys imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t aen(den) voors(chreven) opdraegere om t' voors(chreven) huys met sijne toebehoorten te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te vorens op vuytgaende, te weten op twee gelijcke guldens erffel(ijck) aen Manten Van(den) Wijen , woonen(de) t' Aerschot, en(de) op een ganse heeren chijns, tanquam prout jure, ende voorts meer op eene voortaene rente van drije carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) verschijnende opden ... [n.v.] november en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen ten behoeve des voors(chreven) goidtshuys van S(in)te Barbelen in toecomende tijden, quolibet assecutum, mits welcke bekentenisse, soo is den voors(chreven) opdraegere Geeraert Aerts sone wijlen Michiels, woonen(de) tot Werchter, als man ende momboir van Cathlijn De Molder, mits desen ontslaende en(de) t' sijnen laste jaerl(ijcx) voortaen te betaelen alsulcke drije rinsg(uldens) erffel(ijck) vuyt eene meerdere rente van drije rinsg(uldens) erffel(ijck) als t' voors(chreven) goidtshuys jaerl(ijcx) is treckende, respectivel(ijck) op Wauter Thijs, Jan De Molder en(de) Bartholomeeus Bijls, daeraff de voors(chreven) opdraegere, mitsgaeders de voors(chreve) Cathlijn De Molder aen t' s(elv)e goidtshuys indivisim staen v(er)obligeert, geloven(de) hij opdraegere de s(elv)e rente voortaen soo in tijdts te betaelen, dat den voors(chreven) Geeraert Aerts noch Cathlijn De Molder, sijne huysv(rouwe), ten eeuwigen daeghen voor de s(elv)re drije rinsg(uldens) en(de) v(er)loopen nemmermeer en sulllen worden gemolesteert noch aengesproken, directel(ijck) noch indirectel(ijck) in eeniger manieren onder de v(er)bintenisse van sijne persoon en(de) goeden prout in forma, gelovende de voors(chreven) opdraegere de voors(chreve) rente van drije rinsg(uldens) erffel(ijck) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als boven, ten behoeve der voors(chreve) capelle onder de s(elv)e ob(liga)tie en(de) sub(miss)ie, met conditie dat de voors(chreven) opdraegere oft sijne naercomelinghen de s(elv)e rente sullen moghen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke guldens loopende munte en(de) met volle rente, coram Daneels, Foxius, novembris iiiia., a(nn)o 1630.

 

Gerardus Aerts, zoon van wijlen Michael en inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Michael, Catharina, Maria, Paschasia, Paulina en Elisabetha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 11r., akte dd. 6 juli 1612.

Item Gerardus Aerts filius quondam Micha[e]lis, commoran(s) in Werchter, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Michaelem, Cath(ari)nam, Mariam, Pascasiam, Paulinam et Elisabetham, proles suas, a pane suo modo debito et consueto, quo facto H. Leunis recond(uxi)t, coram Duffle, Glavimans, julii via., 1612.

 

Uit dit huwelijk:

 

Aerts Michael,

 

Aerts Catharina,

 

Aerts Maria, x met Joannes Van Meerbeeck, ° ca. 1602, fs Ludovicus en Catharina Mesens, deze x 2 (x) Betekom 30.06.1641, x 2 Betekom ...08.1641 (g. Vande Velde Theodorus, Kerckmans Adrianus en Nuijts Henricus) met Petronilla Mercelis,

     Uit dit huwelijk:

     Van Meerbeeck Antonius, (°) Betekom 20.09.1627 (g. Van Meerbeke Antonius en Aerts Elizabeth), x met Elisabeth Mertens,

     Van Meerbeeck Anna, (°) Betekom 07.11.1629 (g. Segers Joannes en Janssens Anna), x met Joannes Anthonis,

     Van Meerbeeck Ludovicus, (°) Betekom 25.05.1631 (g. Meerbeeck Ludovicus sr en Aerts Catharina), x 1 met Barbara Vermeren,

     x 2 Werchter 07.02.1655 (g. Stoop Adrianus en Goris Hubertus) met Lamberta Aerts alias Van Mi(e)l, fii in Betekom,

     Van Meerbeeck Maria, (°) Betekom 24.04.1633 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Meerbeeck Maria),

     Van Meerbeeck Joannes, (°) Betekom 16.09.1634 (g. Janssens Joannes en Verbist Anna),

     Van Meerbeeck Petrus,

     Van Meerbeeck Henricus, (°) Betekom 19.01.1641 g. Nuijts Henricus en Van Vlasselaer Henricus),

     Van Meerbeeck Gregorius, 

     2. Van Meerbeeck Franciscus, (°) Betekom 01.04.1642 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Lambreije Margareta),

     Van Meerbeeck Catharina, (°) Betekom 18.10.1643 (g. Peeters Petrus en Lijftochts Catharina),

     Van Meerbeeck Hubertus, (°) Betekom 17.01.1646 (g. Thijs Hubertus en Theunis Agnes),

     Van Meerbeeck Maria, (°) Betekom 10.01.1649 (g. Van Langennakens Kersteanus en Van Meerbeeck Maria),

     Van Meerbeeck Ferdinandus, (°) Betekom 18.02.1653 (g. Olimaerts Ferdinandus en Goris Anna),

 

Aerts Elisabeth, XII (S2359),

 

Aerts Lucia, XI (S1141), ?

 

Aerts Paulina - Polhina, x 1 Betekom 25.03.1635 (g. Claes Theodorus, Aerts Gerardus en Van Meerbeeck Joannes) met Claes Andreas,  x 2 Werchter 10.12.1641 (g. Aerts Gerardus en Van Tongelen Arnoldus) met Colibrant - Colebrants Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Adrianus, (°) Betekom 29.12.1635 (g. De Meijer Adrianus en Noets Elisabeth),

     Claes Catharina, (°) Betekom 28.10.1639 (g. Antheunens Joannes en De Meijer Catharina),

     2. Colibrant Joannes, (°) Werchter 15.03.1643 (g. Van Waest Joannes en Vanden Velde Gertrudis),

 

Aerts Paschasia, x 1 met Henricus Anthonis, (deze x 1 met Catharina Daems), x 2 met Adrianus Stoop, x 3 met Libertus Boeckstaens,

Huijbrecht Goris, jongman, oudt over die 25 jaeren, verkoopt aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Henrick Antheunis behouden van Paeschijne Aerts zijne tweede huijsvrouwe nu x Adriaen Stoop onderhalf dm land gelegen tot Nijnde ende genoempt het Bielandeken.
Wer1849/ 2: Fo 61v: 9 jan 1657:
Machiel Mesmaeckers x Agneet Anthonis verkopen aan Peeter & Cornelis Anthonis sone Henrick voor de proprt en Paeschijnken Aerts hunne moedere voor de tochte het sesde paert en deel hen compet& in huis en hof tot Cruijce ‎(Adriaen Van Loije).‎

     Uit dit huwelijk: de rest van het gezin bij Daems,

     1. Anthonis Petrus,

     Anteunis Cornelius, (°) Betekom 11.11.1640 (g. Aerts Paulina), 

 

Aerts Philippus, (°) Werchter 01.07.1618 (g. De Kerel Philippus en Van Lantrop Maria).

 


 

XII - Nuijts Henricus (S2358), x (niet Bet, W, Aarsch, S, Heist, ) met Aerts Elizabeth (S2359),  + wellicht als Naets - Betekom 24.09.1691.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Nuijts Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Nuijts Catharina, XI (S1179),

    

Nuijts Joannes, (°) Betekom 03.04.1636 (g. Antheunens Joannes en Nuijts Elizabeth),

    

Neuts Anna, (°) Betekom 23.12.1640 (g. Aerts Gerardus en Neuts Anna),

    

Neuts Elisabeth, (°) Betekom 14.12.1642 (g. Beurchmans Laurentius en Kerckmans Elisabeth),

    

Naets Adrianus, (°) Betekom 17.01.1646 (g. Kerckmans Adrianus en Michiels Elizabeth n. Craesbeeck Catharina),

    

Nuijts Lucia, (°) Betekom 19.12.1649 (g. Loots Hendricus en Janssens Lucia),

    

Nuijts Barbara, (°) Betekom 18.08.1652 (g. Anthoni Marcus en Michiels Elizabeth n. Nuijts Barbara),

    

Nuijts Petrus, (°) Betekom 10.09.1656 (g. Anthonis Petrus en Van Gestel Catharina), x Betekom 26.05.1682 (g. Vande Loock Adrianus en Engelborch Libertus) met De Meijer Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Naets Henricus, (°) Betekom 06.01.1686 (g. Willems Henricus en Marcelis Maria Elisabeth), 

     Aerts Elisabeth, (°) Betekom 15.07.1688 (g.  Wustens Andreas en Aerts Elisabeth),

     Naets Maria (°) Betekom 14.03.1691 (g. Van Woonsel Egidius en Mariamé Maria), 

     Naets Maria, (°) Betekom 03.11.1696 (g. Michils Petrus en Mariemans Maria Magdalena), 

     Aerts Cornelius, (°) Betekom 17.03.1700 (g. Verbeecke Cornelius en Aerts Elizabet),

     Oets/Aerts Adriana, (°) Betekom 20.09.1707 (g. Peeters Cornelius en Mertens Catharina).

 

 

 

XI - Gallot Franciscus (S1140), militis, (°) (niet W, H, S, ...), + Werchter 01.09.1693, x Werchter 25.02.1648 (g. Aerts Gerardus en Van Hautvin Martinus) met Aerts Lucia (Sijken) (S1141), (°) (niet W!, S, K, Bet, R, Rot, H, Wes, Beer, Heist, Wez, Ber, P!, Bon!, I!, L, Kamp, Wak, Duf, Herent!, Wink, Wils!, Hols, Kamp, Mech, Berg, Steen, Neder!, Meerb, VeltB, DD, Til, Buk, ), + Werchter 07.02.1699, deze x 1 Schriek 14.06.1639 (g. Ludo Elen en Winand Huyghe) met Joannes Van Waest.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gallot Franciscus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Waest Anna, (°) Werchter 05.04.1640 (g. Verhulst Egidius en Bernaerts Anna),

 

Van Waest Maria, (°) Werchter 02.02.1643 (g. Van Nuffel ... en Luijten Maria), x Werchter 17.02.1670 (g. (g. Franciscus Gallot en Cornelius Antonis)n met Vande Goor Abraham, deze x 1 en x 2 te Werchter, meer info,

     3. Van de Goor Barbara, (°) Werchter 02.02.1671 (g. Cornelius Antonis en Barbara Goor),

     Van de Goor Arnoldus, (°) Werchter 03.12.1673 (g. Arnoldus Machiels en Petronella Verwaest),

     Van de Goor Sebastianus, (°) Werchter 14.03.1677 (g. Sebastianus Bosmans en Catharina Goris), + Werchter 12.07.1722,

     Van de Goor Abraham, (°) Werchter 15.11.1680 (g. Abraham Coemans en Maria Hoelaerts),

     Van de Goor Elisabeth, (°) Werchter 25.05.1684 (g. Cornelius Van Roost en Elisabeth Van Goir), + Werchter 28.05.1685,

     Van de Goor Maria, (°) Werchter 16.12.1686 (g. Guilielmus Van Nuffelen en Maria Crabbe).

 

Van Waest - Verwoest Petronella, (°) Werchter 02.06.1647 (g. Van Hautvin Michiel en Meelckens Petronella), x 1 Werchter 06.06.1676 (g. Van Roost Cornelius en Van Escha Petrus) met Vinckx Jan, x 2 (niet W, ) met Dierickx - Dirix - ... Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. wellicht kinderloos,

     2. Dierix Franciscus, (°) Werchter 23.12.1678 (g. Gallot Franciscus en Verwuijst Maria),

     Dirix Cornelius, (°) Werchter 19.09.1681 (g. Gallot Cornelius en Peeters Lucia),

     Dierickx Maria, (°) Werchter 27.03.1686 (g. Van Houtvin Joannes en Rits Maria),

 

2. Gallot Gertrudis, (°) Werchter 29.01.1650 (g. Wauterdams Guilielmus en Vande Velde Gertrudis), x Putte 03.05.1673 (g. Egidius De Hont en Henricus Van Beethoven) met De Hont Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     De Hont Maria, (°) Werchter 30.06.1673 (g. De Hont Egidius en Van Hautvin Maria),

     De Hont Petrus, (°) Werchter 09.02.1676 (g. Van Aertvinck Petrus en Verworst Petronilla),

 

Gallott Hubertus, (°) Werchter 05.10.1653 (g. Goris Hubertus en Holemans Maria), x ca. 1680 (niet W, ) met Rits (Rix) Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Gallot Franciscus, (°) Werchter 19.02.1680 (g. Gallot Franciscus en Van de Goor Maria),

     Gallot Abraham, (°) Werchter 24.03.1681 (g. Coomans Abraham en Smets Elisabeth),

     Galloth Anna, (°) Werchter 05.01.1689 (g. Van Houtvin Joannes en Verweust Petronella n. Rits Anna),

 

Gallot Cornelius, X (S570), (°) Werchter 31.08.1659 (g. Antheunis Cornelius en Boschmans Elisabeth),

 

Gallot Franciscus, (°) Werchter 23.12.1678 (g...).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom