KONINKLIJKE VERBROEDERING VAN

DE RIJDENDE ARTILLERIE

Stadhuis, Grote Markt 9, 3000 LEUVEN.

De ondergetekenden :
 • Brausch Teodore, gepensioneerde, Zegelei 16,
  2930 Brasschaat;
 • De Vooght Jean-Claude, officier, Fond de Bondry 103, 1342 Limelette;
 • Sacré Dany, gepensioneerde, Frambozenstraat 14, 3700 Tongeren;,
 • Samijn Geert, officier, Reigersdreef 3, 2930 Wuustwezel
 • Schellemans Jan, gepensioneerde, Achturenplein 41,
  2845 Niel;
 • Soetens Paul, gepensioneerde, Wilgendreef 34,
  8300 Knokke-Heist;
 • Van den put Joseph, officier, Schrieksesteenweg 129B, 2580 Putte;
 • Vercauteren Hugo, gepensioneerde, Kruisbekstraat 3-5 bus 2, 2170 Merksem;
 • Wirtgen Jacques, officier, Paul Deschanellaan 163,
  1030 Brussel.
allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, met de hierna-volgende statuten.
Deze statuten werden opgesteld naar aanleiding van de omvorming van de feitelijke vereniging "Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie" tot een vzw.

De Verbroedering kreeg de toelating om de titel "Koninklijke Verbroedering van de Rijdende Artillerie" te dragen op 26 november 1991. De laatste versie van haar statuten werd op 18 oktober 1997 goedgekeurd.

TITEL I

NAAM, ZETEL & DOEL

1. De naam van de vereniging zonder winstoogmerk is:

KONINKLIJKE VERBROEDERING VAN DE RIJDENDE ARTILLERIE v.z.w. (afkorting KVRA)

In het Frans:

FRATERNELLE ROYALE DE L'ARTILLERIE A CHEVAL a.s.b.l. (abréviation FRACh)

2. De vereniging heeft haar zetel in het arrondissement Leuven, op het adres:

Stadhuis, Grote Markt 9 te 3000 LEUVEN.

3. De vereniging heeft tot doel:
 1. het in ere houden van de nagedachtenis van diegene die gevallen zijn tijdens beide wereldoorlogen of tijdens operaties waarbij Belgische strijdkrachten betrokken werden;
 2. het in ere houden van de tradities van de Rijdende Artillerie;
 3. het verenigen van alle oud-strijders en oudgedienden van de Rijdende Artillerie-eenheden en van de organismen die er de tradities van overnemen;
 4. het in ere houden van de banden met de stad Leuven;
 5. het uitoefenen van het volle eigendomsrecht over het patrimonium van de Rijdende Artillerie;
 6. het bevorderen van de vriendschapsbanden en solidariteit tussen de leden bij middel van alle nuttig geachte acties.
4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II

LEDEN

5. Het ledenbestand behelst volgende categorieën van leden:
 • Effectieve leden;
 • Aangesloten leden;
 • Ereleden.

Tot de categorie "effectieve leden" worden toegelaten:

 • Oud-strijders en oudgedienden der Rijdende Artillerie-eenheden;
 • Leden van het organisme dat er de tradities van overneemt.

De "aangesloten leden" zijn fysieke of rechtspersonen die niet voldoen aan de voorwaarden om effectief lid te worden maar door de raad van bestuur worden aanvaard.

De titel van erelid wordt door de algemene vergadering verleend, op voorstel van de raad van bestuur.

6. Het aantal leden is onbeperkt, maar het aantal effectieve leden mag niet kleiner zijn dan vijf.
7. Wie aan de voorwaarden van artikel 5 voldoet, verwerft het lidmaatschap na betaling van de jaarlijkse bijdrage, overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
8. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt beslist door de algemene vergadering. Dit bedrag mag honderd euro niet overschrijden.
9. Het lidmaatschap eindigt:
 • na een persoonlijk ontslagbericht;
 • bij het niet tijdig betalen van de jaarlijkse bijdrage;
 • na uitsluiting bij beslissing van de algemene vergadering.

TITEL III

BESTUUR VAN DE VERENIGING

Hoofdstuk 1 : de Raad van Bestuur
10. De vereniging wordt geleid door de raad van bestuur die minimaal drie bestuurders telt en maximaal acht.

In de raad van bestuur zijn de volgende bijzondere functies voorzien:

 • een voorzitter;
 • een ondervoorzitter (facultatief);
 • een secretaris;
 • een schatbewaarder;
 • vier bijkomende bestuurders (facultatief).
11. De raad van bestuur is bevoegd voor het behandelen van alle materies (in verband met het realiseren van de doelen van de vereniging) die niet door de wet of de huidige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden worden.
12. De raad van bestuur kan maar geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. De modaliteiten voor het vergaderen van de raad van bestuur en het beslissingsproces gedurende deze vergadering worden beschreven in het huishoudelijk reglement.
13. De duur van het mandaat van bestuurder is twee jaar.

Het aantal vernieuwingen van een mandaat is onbeperkt. Alleen effectieve leden kunnen tot bestuurder benoemd worden.

14. Het mandaat van bestuurder eindigt door:
 • overlijden;
 • ontslag;
 • verlies van het effectieve lidmaatschap;
 • ontzetting uit de raad van bestuur.

De ontzetting gebeurt door de algemene vergadering volgens de richtlijnen van het huishoudelijk reglement.

15. Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
16. In het raam van de wet moet de raad van bestuur eens per jaar de rekeningen van inkomsten en uitgaven alsook de begroting aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen.
Hoofdstuk 2 : de Algemene Vergadering
17. De algemene vergadering omvat alle effectieve leden. Andere leden kunnen wel uitgenodigd worden maar hebben geen stemrecht.
18. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn deze opgesomd in de wet. Naast die bevoegdheden wordt het goedkeuren van het huishoudelijk reglement ook voorbehouden aan de algemene vergadering.
19. De algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden:
 • telkens de raad van bestuur het nodig acht;
 • als ten minste 1/5 van de effectieve leden er de raad van bestuur schriftelijk om vraagt.
20. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt schriftelijk tenminste acht dagen voor de vastgestelde datum en moet een gedetailleerde agenda bevatten.
21. De modaliteiten voor de oproeping, de beraadslagingen en het nemen van beslissingen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een verslag van de algemene vergadering wordt aan alle leden overgemaakt.

TITEL IV

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

22. De raad van bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen dat de wettelijke en statutaire voorschriften aanvult.

De basistekst alsook alle latere wijzigingen moeten door de algemene vergadering goedgekeurd worden.

 • TITEL V

  ONTBINDING

 • 23. Alle maatregelen in verband met de ontbinding (in het bijzonder voor wat het patrimonium betreft) moeten door de algemene vergadering genomen worden.

  Indien de vereniging ontbonden wordt, zal - na vereffening van de schulden en het aanzuiveren van de lasten - het netto overblijvend actief aan een of meerdere caritatieve organisaties geschonken worden.

  De algemene vergadering kan twee of meer vereffenaars aanduiden om de ontbinding van de vereniging volgens de wettelijke voorschriften uit te voeren. De algemene vergadering kan hun bevoegdheden bepalen en aanvullende richtlijnen geven.

  raad van beheer

  De algemene vergadering heeft Schellemans Jan als voorzitter aangeduid.
  De algemene vergadering heeft De Ketelaere Filip, De Muynck Erik, De Vooght Jean-Claude, Holsteyns Herwig, Hufkens Wilfried, Mazy Alain en Van den put Joseph als bestuurders aangeduid.
  Samenstelling van de raad van bestuur
  Voorzitter: Schellemans Jan

  Ondervoorzitter: Van den put Joseph

  Secretaris: De Muynck Erik

  Penningmeester: Mazy Alain

  Leden: De Ketelaere Filip, De Vooght Jean-Claude, Holsteyns Herwig en Hufkens Wilfried

  Brussel, 30 november 2002
  (Get.) T. Brausch, JC De Vooght, D. Sacré, G. Samyn, J. Schellemans, P. Soetens, J. Van den put, H. Vercauteren, J. Wirtgen