Peterstad van de Rijdende Artillerie

LEUVEN


stadhuis van Leuven

Sedert 1830 is de Stad LEUVEN garnizoenstad geweest voor kanonniers, cavalerie en infanterie. Wanneer op 28 maart 1892 rijdende artilleriebatterijen voor de eerste maal in LEUVEN werden gekazerneerd, werd de basis gelegd van de huidige vriendschapsbanden tussen de Stad LEUVEN en haar ´Vliegende Kanonniers`.
Van 1923 tot mei 1940 werd het Regiment Rijdende Artillerie in de St.-Maartenskazerne en in de Tarweschoofkazerne (Parkstraat) ingekwartierd.
In 1939 splitste het Regiment zich in drie Regimenten: de 17de, 18de en 19de Artillerieregimenten. Na de Tweede Wereldoorlog werden tal van eenheden van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland gelegerd. Ten einde de vriendschapsbanden tussen de Belgische bevolking en het leger te verstevigen en om de soldaten te bewijzen dat de burgers met hen meevoelden, werden vanaf 1962 vele militaire eenheden door onze steden en gemeenten geadopteerd.

Ter herinnering aan het Regiment Rijdende Artillerie, dat jaren te LEUVEN garnizoen hield, heeft de Stad LEUVEN het peterschap over het 17 RA en het 18 RA op zich genomen en de affiliatie tussen de Stad en de Regimenten tot stand gebracht. Deze affiliatie gebeurde met grote luister op 15 september 1962 in LEUVEN, waar de Heer Burgemeester SMETS, de eremedaille van de Stad overhandigde aan de toenmalige korpsoversten.

De wederzijdse band met de Stad LEUVEN werd sedertdien voortdurend in stand gehouden tijdens informele kontakten en plechtigheden, waarbij het 19de Régiment d’Artillerie à Cheval ook telkens vertegenwoordigd was. Dankzij het initiatief van de Heer Burgemeester VANSINA, gingen op 22 en 23 juni 1978 de regimentsfeesten van 17 RA voor het eerst in LEUVEN door. Op 2 juni 1980 werden ook de kanonniers van 18 RA in de Peterstad ontvangen en genoten er een gul onthaal. In 1982 kwamen delegaties van 17 RA en 18 RA naar LEUVEN ter gelegenheid van de officiële herdenking van de eerste sinds 1832 ontstane batterijen Rijdende Artillerie en het ´20 Jaar Peterschap`. De plechtigheid die doorging op het Mgr. Ladeuzeplein was een waardige hulde aan het 150-jarig bestaan van de ´Vliegende Kanonniers`.

Op 28 september 1987 werd het zilveren jubileum van het peterschap van de Stad LEUVEN over de Regimenten van de Rijdende Artillerie plechtig gevierd met een militaire parade op het Mgr. Ladeuzeplein in aanwezigheid van talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten. Bij deze gelegenheid werd de affiliatie van 15 september 1962 met een vernieuwde oorkonde bevestigd.

Op 29 juni 1994, in het kader van de professionalisering en de herstructurering van de Landmacht, fusioneren de drie Rijdende Artillerieregimenten (17 RA, 18 RA en 19 ACh) tot één enkel Regiment. Het is dan ook dit nieuwe ´Regiment Rijdende Artillerie à Cheval` dat de tradities van de voorgaande Rijdende Artillerie-eenheden zal overnemen.

De Heer Burgemeester VANSINA heeft het nieuwe Regiment dan ook aanstonds uitgenodigd om de wederzijdse banden met de Stad LEUVEN verder te onderhouden en te ontwikkelen. Dankzij zijn initiatief zal de Stad LEUVEN op 10 september 1994, in het raam van de ´Bevrijdingsfeesten`, het peterschap over het Regiment Rijdende Artillerie à Cheval (Regt RACh) herbevestigen. Bij deze gelegenheid werden ook de eerste ´Ere-Brigadiers` van het Regt RACh aangesteld, genaamd : ´Fonske`, fontein der wijsheid en symbool van de universiteitsstad LEUVEN; de toenmalige burgemeester, Mijnheer VANSINA en Mevrouw VANAUTGAERDEN-VANNECK, Schepen van de Stad LEUVEN en meteen ook de eerste vrouwelijke ´Ere-Brigadier`.


Fonske

Op 15 oktober 1998 werd, naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de hergroepering van de drie groepen artillerie te paard in 1923 tot één Regiment Rijdende Artillerie, een militaire taptoe georganiseerd te LEUVEN, gekoppeld aan een wapenschouwing en een demonstratie van de Rijdende Artillerie door de jaren heen. Dit was dan nogmaals een gelegenheid om de banden tussen de ´Leuvenaars` en ´´hun`` Regiment verder uit te diepen. Deze gelegenheid werd tevens te baat genomen om de toen waarnemende burgemeester van de Stad LEUVEN, de Heer Carl DE VLIES en de huidige burgemeester, de Heer Louis TOBBACK, aan te stellen tot ´Ere-Brigadier` van het Regiment Rijdende Artillerie.


Monument van de Rijdende Artillerie te Leuven