PERSMEDEDELING

van Doel 2020,  12 oktober 2008


Klacht wegens schriftvervalsing tegen voorzitter en 

gevolmachtigde van Maatschappij Linkeroever

Schijn van belangenvermenging neemt toe


Inwoners van Doel hebben klacht ingediend tegen Peter Deckers en Gust Deckers, respectievelijk voorzitter en de gevolmachtigde van de Maatschappij Linkeroever, om voor de hand liggende redenen ook wel genoemd de Maatschappij Deckers.

De feiten hebben betrekking op de afbraak van 8 open en halfopen bebouwingen in de Scheldemolenstraat gedurende de maand juni. In de afgeleverde slopingsvergunningen voor de woonsten is daarbij toegevoegd “overwegende dat het akkoord van de aanpalende eigenaar van de aanvraag is toegevoegd”. Dat is voor alle betrokken woonsten het geval … maar stemt niet overeen met de feiten. De bewoners van minstens één van de huizen die nog altijd eigenaar zijn van hun woonst hebben op géén enkel moment ingestemd met de afbraak van de aanpalende woonst. Desondanks bevindt er zich een document in de slopingsaanvraag – en ondertekend door de heren Deckers en Deckers – waarin staat dat de eigenaars wél instemmen met de sloop. Zo iets heet in de geldende rechtspraak ‘schriftvervalsing’.

Zowel de gouverneur als het college van burgemeester en schepenen van Beveren werden van deze feiten op de hoogte gesteld. Van het college kwam géén enkele reactie. De gouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys reageerde wel en wij citeren: ' Uw klacht heeft overigens betrekking op een strafbaar feit. Uiteraard heb ik ten aanzien daarvan geen bevoegdheid, maar het staat u natuurlijk vrij klacht in te dienen bij het parket of bij de onderzoeksrechter' Intussen werd door de bewoners een klacht ingediend bij de stedenbouwkundige ambtenaar in Gent die een slopingsvergunning afleverde. Over de suggestie van de gouverneur om ook een strafrechterlijke procedure te starten tegen voornoemde heren beraden de bewoners zich nog. De feiten tonen alleszins glashelder aan met welke lichtzinnigheid (of moeten we spreken van bedrog?) de slopingsvergunningen worden afgeleverd. 

Het is niet de eerste onregelmatigheid in het dossier Doel. Deze week nog werden in opdracht van de Maatschappij systematisch huizen leeggeplunderd die niet op de lijst van te slopen woningen staan. De ontmanteling van de huizen waarbij alles wat nog verkoopbaar is werd weggehaald gebeurde nota bene door de aannemersfirma die wordt geleid door de schoonbroer van de voorzitter van de Maatschappij. Wat er met de ontvreemde goederen is gebeurd is tot hiertoe een raadsel.

Op basis van documenten blijkt nu ook dat de sloop van woningen in Doel na een openbare aanbesteding was toegewezen aan een firma in West-Vlaanderen maar uiteindelijk wordt uitgevoerd door… ‘Afbraakwerken Smet’, zelfde schoonbroer van de voorzitter van de Maatschappij Linkeroever.

Met die feiten creëren de heren Deckers als bestuurders van een publieke instelling op zijn minst een vermoeden van twijfelachtige praktijken.

Doel 2020 wil dan ook een grondig onderzoek naar voornoemde feiten en vraagt dat er volledige openheid van zaken komt. De bewonersvereniging eist bovendien dat – gezien de grond waarop de sloopvergunningen in Doel worden afgeleverd - àlle afbraakwerken - of wat daarvoor moet doorgaan - onmiddellijk gestopt worden. En dat met inbegrip van de door de Maatschappij georganiseerde plunderingen van volstrekt bewoonbare huizen. 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]