PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  04 juli 2008


Persmededeling n.a.v. de havendagen


Bewonersvereniging vraagt aan de minister-president dat hij handelt in
overeenstemming met zijn woorden


Naar aanleiding van de havendagen die dit weekeinde plaatsvinden maakte minister-president Kris Peeters duidelijk dat er tijdens deze legislatuur géén beslissing komt over de mogelijke aanleg van een Saeftingedok dwars over Doel. De minister-president stelt bovendien dat voor zulkdanige infrastructuurwerken een maatschappelijke kosten-batenanlyse noodzakelijk is én er een voldoende maatschappelijk draagvlak moet aanwezig zijn.

Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang aan minister-president Kris Peeters, aan de leden van de Vlaamse Regering, aan de leden van de meerderheid in het Vlaams Parlement dat zij een einde maken aan de praktijken van ondergeschikte overheden die nu al sedert maanden met àlle middelen de mensen in het dorp Doel proberen weg te pesten. Zolang de discussie over het Saeftingedok niet is afgehandeld, zolang Doel op de kaart staat als woongebied is er géén enkele reden om de Doelenaars te verjagen. Ontbreekt zelfs élke rechtsgrond om dat te doen. De praktijken die momenteel algemeen worden toegepast door de Maatschappij Linkeroever, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Waasland, de Sociale Huisvestingsmaatschappij, de gemeente Beveren zijn een rechtsstaat onwaardig en horen thuis in totalitaire regimes. 

Zo werden in opdracht van de Maatschappij Linkeroever vorige week nog zeven perfect bewoonbare huizen afgebroken. Bovendien kregen alle inwoners die niet (meer) in een huis wonen dat hun eigendom is deze week het bericht dat zij volgende zomer hun huis moeten verlaten omwille van de verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen. In het licht van de uitspraken van de minister-president is dat een méér dan voorbarige handelswijze. Want voor wat er op de plaats van die leeggekomen huizen - waar het handvol eigenaars
ondertussen wél mag wegrotten – moet gebeuren is dus… nog niets beslist.

Deze week heeft de Vlaamse regering aangetoond dat zij in staat is terug te komen op ondoordachte of onvoldoende onderbouwde beslissingen. Met de uitspraken van Peeters over het Saeftingedok is het moment daar om ook voor Doel schoon schip te maken. ‘Stop and look back’ is geen schande. Het is een teken van goed bestuur en wijs beleid. In het andere geval dreigt Doel een onuitwisbare schandvlek te worden voor Vlaanderen.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]