PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  30 januari 2008

 

Eisen Antwerps Havenbedrijf missen elke grond

Doel 2020 vraagt reactie van Vlaamse Regering


Naar aanleiding van de presentatie van de trafiekcijfers van de haven van Antwerpen heeft het Antwerps Havenbestuur op een persconferentie opnieuw aangedrongen op een snelle beslissing rond het Saeftingedok. Een Saeftingedok dat volgens gedelegeerd-bestuurder Eddy Bruyninckx in de verkorte(!) versie bijkomend voor 7 km containerkade moet zorgen…

Voor Doel 2020 zijn de uitspraken van Bruyninckx een illustratie van het feit dat men in het Antwerpse Havenhuis elke zin voor maat verloren heeft. Momenteel draait het nog altijd onafgewerkte Deurganckdok op een vijfde(!) van de voorziene capaciteit. Maar de ganse regio kreunt wel hoe langer, hoe meer, onder het toenemende havenverkeer. Volgens een mobiliteitsstudie die werd opgemaakt voor het Milieu effecten Rapport voor het Strategisch Plan voor de afbakening van de Antwerpse Haven wordt in geval van het Saeftingedok (en rekening houdend met al de geplande toekomstige infrastructuur!) het wegverkeer in de regio “zwaar gehypothekeerd” en dreigt de bereikbaarheid van de omliggende gemeenten “ernstig in gevaar te komen”! Het is moeilijk voor te stellen dat mensen met een positie als Bruyninckx deze informatie blindweg negeren.

Cijfers van o.m. het Nederlands Planbureau tonen bovendien aan dat de Europese havens in de range Le Havre – Hamburg het volgende decennium qua containerbehandeling afstevenen op een overcapaciteit. Ook zonder bijkomende infrastructuur!

Bovendien is er het financiële plaatje. De kostprijs van het Deurganckdok werd in de Kosten-Batenanalyse becijferd op goed 200 miljoen Euro. Intussen liep de kostprijs op tot 650 miljoen Euro. Heeft men het over alle er mee samen hangende investeringen dan spreken we zelfs over een bedrag van 3 miljard Euro.

Zo iets noemt men in het normale leven wanbeleid.

En toch kan het Antwerps Havenbestuur ongehinderd doorgaan met het ontvouwen van megalomane plannen waar noch een financieel, noch een maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Zelfs het juridisch kader ontbreekt. Want waar de havenbestuurders het Saeftingedok dromen is de bestemming nog altijd landbouw en woongebied. 

Voor Doel 2020 is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering die per slot van rekening de verantwoordelijkheid draagt inzake het Vlaamse havenbeleid hierin ongestraft laat begaan. Het Vlaams havenbeleid wordt niet geholpen met onnozele stemmingmakerij. Maar met een open debat over wat mogelijk én wenselijk is inzake haveninfrastructuur. Een debat dat niet gestuurd wordt door een handvol lobbyisten maar waarin àlle betrokken partijen op evenwichtige wijze aan bod komen. Zo iets heet goed bestuur. Maar in de feiten staan we daar mijlenver van af.

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten][Krantenartikels 2008]