PERSMEDEDELING

van DOEL 2020,  03 december 2007

 
Doel 2020 tekent bezwaar aan tegen geplande ontpoldering
in Prosperpolder en Hedwigepolder

Vandaag heeft Doel 2020 bezwaar ingediend tegen de aanleg van een zogenaamd intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder.

In zijn bezwaar gaat Doel 2020 principieel niet in op de technische voorstellen van de inrichting. Omdat er volgens de bewonersorganisatie geen grond is om deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor die werken toe te staan.

De aangevraagde stedenbouwkundige vergunning dient om een grensoverschrijdend werk te vergunnen. En dat in uitvoering van het eerste van de vier Scheldeverdragen die werden geparafeerd door de Nederlandse en de Vlaamse regering, maar waarvan de bekrachtiging en de toepassing nog uitblijft… omdat het Nederlandse Parlement dit verdrag nog steeds niet heeft bekrachtigd!

De uitwerking van dit project gebeurt op twee verschillende locaties, met een verschillende timing en volgens een verschillende procedure.

Maar hoe kan er worden gewerkt aan de inrichting van het Noordelijk gedeelte van de Prosperpolder tot intergetijdengebied zonder dat er (in de letterlijke zin van het woord) gewerkt wordt aan de inrichting van het intergetijdengebied van de Hedwigepolder? Want het is één project. Daarover is de verdragstekst méér dan duidelijk. Bovendien wordt de totaliteit van het project volledig bekostigd door het Vlaams gewest.

Bovendien zijn de plannen op Belgisch grondgebied in tegenspraak met de bestemming zoals ze momenteel volgens het gewestplan geldt.

De lezing van de stukken die ter inzage werden gelegd is een gruwel: de meest moderne polders die dateren van 1846 (de Prosperpolder) en 1907 (de Hertogin Hedwigepolder) ondergaan het lot van de volledige en grondige destructie : een kapitaalvernietiging op grote schaal. En dat terwijl het zinvolle alternatief, natuurherstel in het Verdronken Land van Saeftinghe blindelings is afgewezen. Door ‘schriftgeleerden’ die geen enkele historische, maatschappelijke of emotionele binding hebben met dit gebied.

Doel 2020 vindt het in deze zin onaanvaardbaar dat vooruitlopend op de feiten boeren van hun gronden worden verjaagd en huizen worden afgebroken zonder dat duidelijk is of de werken ook wel doorgang kunnen vinden.

Doel 2020 neemt zich alleszins voor geen enkel wettelijk middel onbenut te laten indien men met dit dossier op deze manier doorgaat.

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]