Brief aan de heer burgemeester van Beveren 
voorgelezen op de gemeenteraad van 27 maart 2007

 

Geachte burgemeester

Beste Marc,

Als u uw ambt aanvaard hebt van burgemeester dan hebt u dat hopelijk niet alleen gedaan voor Beveren of voor Haasdonk maar ook voor de andere deelgemeenten en dus ook voor Doel. U hebt tegenover die deelgemeente, tegenover de mensen die er wonen dezelfde verantwoordelijkheden als elders. De zorg voor de gemeenschap van Doel behoort tot uw wettelijke opdracht.

Ik vraag u mijnheer de burgemeester heeft de wet voor u nog betekenis?

Gelooft u in de rechtstaat?

Doel is nog altijd woongebied en zolang daar niets aan gewijzigd wordt is dat het enig geldende. Het is uw plicht als burgemeester om daarop toe te zien.

Het is de minister zijn recht om de bestemming van Doel te wijzigen. Daartoe dient hij echter een plan voor te leggen en het openbaar onderzoek af te wachten. Zolang dat niet is gebeurd is het uw VERDOMDE plicht om in Doel dezelfde wetten te laten gelden die overal elders van kracht zijn op het grondgebied van Beveren.

U bent dat verplicht aan de mensen die er wonen, de huurders en eigenaars. Maar ook aan al die mensen wiens wortels en geschiedenis in Doel liggen. Aan die duizenden mensen die er jaarlijks op bezoek komen en voor wie het meest historische dorp van het Waasland mr is dan ordinaire koopwaar of een hoop stenen.

Als burgemeester van Doel weet u wat er -intussen 7 jaar geleden -is beslist. Het wordt trouwens nog eens hernomen in de recente toelichting van minister Keulen. Zolang er geen beslissing is gevallen inzake het Saeftingedok en de minster verduidelijkt dat die er ook dit jaar niet komt- kan het woonrecht gehandhaafd blijven.

 

Terzelfdertijd wordt de onteigening van de laatste eigenaars in het vooruitzicht gesteld!

 Weet u wat de grondwet zegt over onteiging?

Artikel 16 van de Grondwet is duidelijk:

 

DE BELGISCHE GRONDWET

Art. 16

Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Nog duidelijker is artikel 1 van Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat luidt als volgt:

Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.

Even duidelijk is het artikel 3 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode die stelt in de titel II van de Doelstellingen van het woonbeleid, inzake het recht op wonen dat Iedereen recht heeft op menswaardig wonen.

Stemt u als burgemeester van Doel in met een onteigening zonder argumenten? Met het feit dat mensen uit uw gemeente worden verjaagd en hun huizen worden gesloopt zonder dat men kan aangeven waarom?!

Kan u het verantwoorden om u te blijven wegsteken achter dit zogenaamde "beslist beleid" als blijkt dat het hier om ministers gaat die hun gat vegen aan de wet? Die spuwen op de mensen die in uw gemeente wonen?

Gij wilt een burgemeester van het volk zijn. Mooi! Maar luistert gij niet t veel naar de macht van de sterksten, naar de macht van het geld? Burgemeesters van het volk moeten de kunst verstaan om naar de mensen te luisteren, ook als de macht van die mensen gering is.

Een van uw schepenen vroeg mij ooit met oprechte verbazing waarom wij zoveel energie steken in de strijd voor het behoud van Doel. Net alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is van de wereld dat de mensen uit hun dorp verjaagd worden en een dorp dat tot de meest unieke in de regio behoort zomaar wordt afgebroken. Hoeveel eelt kan er eigenlijk zitten op de ziel van een Beverens schepene?!

Ik raad u aan om eens wat meer naar die mensen zonder macht te luisteren. De mensen van Doel die daar nu al jaren worden overgelaten aan hun lot. Voor wie men blind en doof is als het er op aan komt om oplossing te geven aan problemen. De mensen van Doel die met vrijwilligers een werkgroep hebben opgericht om iets te doen aan de dagdagelijkse leefbaarheid van hun dorp maar in Beveren telkens aan dovemansdeuren kloppen. Ik raad u aan van bij goed weer ook eens te komen luisteren naar de mensen die telkens massaal naar Doel afzakken, mensen uit Beveren en van vr daarbuiten die niet begrijpen hoe het mogelijk is dat het eigen gemeentebestuur zo iets kan laten gebeuren. Ik raad u aan om eens te luisteren naar wat de schoolkinderen en studenten te vertellen hebben die jaarlijks bij de honderden dit dorp aandoen.

Gij behoort tot een partij die het woord respect hoog in haar vaandel geschreven heeft. Wij hebben u het voorbije jaar het voordeel van de twijfel gegeven. Naar ons inzicht verdiende u dat want ge sloot de deur niet bij voorbaat voor gesprek. Maar dt ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid als burgervader. En die verantwoordelijkheid is niet te ontlopen.

Want gij weet beter dan wie ook dat als de kaalslag in Doel doorgaat het stuk woestenij dat eens dorp zal geweest zijn er nog voor jaren - misschien zelfs voor altijd - ongebruikt zal blijven bijliggen.

Het zal een schandvlek zijn die voor altijd met u en uw college verbonden zal blijven.

Hoe denkt u trouwens een einde te maken aan de situatie van complete rechteloosheid als men tegenover de buitenwereld geen andere boodschap heeft dan "dit dorp moet weg". Hoe denkt u de rovers er weg te houden als de boodschap is dat lles toch wordt afgebroken?! Zelfs de eigenaars uit hun huis zullen verjaagd worden?!

Vorig jaar bezorgde u met uw actieplan de mensen van Doel een vleugje hoop omdat er eindelijk een einde zou komen aan de wantoestanden, omdat er weliswaar zou afgebroken maar ook zou opgeknapt worden. Die belofte bleek tot hiertoe weinig meer te omvatten dan words, words, words En toch vormen die woorden uit uw actieplan met een correcte uitvoering wel ter verstaan- de enige uitweg die uw college nog heeft. Tenzij u inderdaad kiest voor de Bronx in plaats van Doel als deelgemeente.

Het is ontegensprekelijk zo dat uw burgemeestersmandaat een plaats krijgt in de geschiedenisboeken. Of u daarbij de geschiedenis ingaat als iemand die opkwam voor de mensen van zijn gemeente, l de mensen van zijn gemeente. Of als een trekpop van duistere belangen. Dat maakt u de volgende maanden zlf uit. Ik hoop nog altijd misschien tegen beter weten in op het eerste.

In het andere geval wens ik u te midden van het mee door u kapotgeslagen Doel een groot standbeeld toe, liefst in goud. Net zoals de vrekkige boeren van Saeftinge de drempels van hun huizen met goud besloegen. Toepasselijker kan moeilijk. We weten allemaal wat er met Saeftinge gebeurd is.

Beste Marc,

Als goede christen-democraat zal u zich ongetwijfeld wel het versje herinneren:" t is goed in t eigen hart te kijken voor het slapen gaan." Wel beste Marc, kijk er nog eens diep in. Krab al het eelt weg en zorg ervoor dat ge binnen 20 jaar niet beschaamd moet wegkijken als uw kleinkinderen u vragen wat gij als burgemeester hebt gedaan toen al te inhalige lieden zonder argumenten probeerden een dorp de nek om te wringen.

U wt intussen dat wij steeds beschikbaar zijn voor opbouwend werk. Aan afbraakpolitiek doen wij niet mee.

Met vriendelijke groeten,

Namens Doel 2020

Jan Creve

 

[Home page][Overzicht Doel Blijft][Jaaroverzichten]